Smluvní podmínky

Poslední aktualizace: 11. prosince 2023

Přečtěte si prosím pozorně následující smluvní podmínky. Tyto všeobecné smluvní podmínky, jakož i zásady týkající seautorských práv(dále jen jako „zásady týkající se autorských práv“), podmínky služby sociálních platforem (přichází-li to v úvahu) a z zásady ochrany osobních údajů (dále jen jako „zásady ochrany osobních údajů“), které jsou zde začleněny odkazem a souhrnně označovány jako „podmínky služby“) řídí váš přístup k webu TuneCore.com (dále jen jako „web“) včetně použití souvisejícího obsahu, informací, produktů a/nebo služeb (dále jen jako služby).

Toto je právní dohoda mezi vámi a společností TuneCore, Inc. („společnost“). Společnost si vyhrazuje výhradní právo kdykoli bez upozornění upravit, přerušit nebo ukončit stránky a služby nebo změnit Podmínky služby. Tímto souhlasíte s tím, že jakákoli změna těchto Podmínek služby nebude vykládána tak, že by se dotýkala platnosti jakýchkoli ustanovení z dřívějších verzí těchto Podmínek služby. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky služby, zda nedošlo ke změnám. Pokračováním v používání stránek a/nebo služeb nebo přístupem k nim poté, co společnost provede jakoukoli takovou změnu, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni revidovanými Podmínkami služby. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti nesmíte měnit podmínky těchto Podmínek služby.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NABÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU NEBO S OHLEDEM NA VÁŠ ÚČET TUNECORE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT PODMÍNKAMI SLUŽBY. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI SLUŽBY V PLNÉM ROZSAHU, NESMÍTE KE SLUŽBÁM NABÍZENÝM SPOLEČNOSTÍ PŘISTUPOVAT ANI JE POUŽÍVAT.

1. Udělení práv.

(a) Práva udělená podle těchto podmínek zahrnují prodej nahrávek (jak je definováno níže), a to bez omezení, trvalým digitálním stahováním, dočasným digitálním stahováním, interaktivním streamováním, neinteraktivním streamováním a cloudovými službami. Vy a společnost souhlasíte s tím, že internetové spotřebitelské obchody (dále jen „spotřebitelské obchody“) (jako je Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal atd.), které mají licenci k využívání vašich nahrávek podle těchto podmínek, musí být vámi schváleny.

(b) Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ neodvolatelně udělujete společnosti na celém světě („území“) a po dobu platnosti (jak je definováno v části 7 níže) nevýhradní právo:

 1. prodávat, kopírovat, reprodukovat, sdělovat veřejnosti, distribuovat a jinak využívat nahrávky všemi prostředky a médii (ať již známými nebo existujícími v budoucnu) (dále jako „prodej“) prostřednictvím všech nyní fungujících nebo v budoucnu dostupných spotřebitelských obchodů;
 2. vybírat veškeré příjmy, které z nich plynou;
 3. používat názvy, fotografie a podobizny, obrázky uměleckých děl, životopisné a jiné informace poskytnuté vámi nebo umělci, jejichž výkony jsou zachyceny na nahrávkách, v souvislosti s nahrávkami a obecnou činností společnosti; a
 4. povolit vytváření, používání a využívání obsahu vytvořeného uživatelem (jak je definován v oddílu 11 níže) prostřednictvím všech spotřebitelských obchodů.

Souhlasíte s tím, že nebudete web nebo služby používat k přenosu, směrování, poskytování spojení nebo uložení materiálu, který porušuje autorská práva k dílům nebo jinak porušuje nebo podporuje porušení práv duševního vlastnictví třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může zakázat přístup k vašemu účtu a/nebo ukončit váš účet a/nebo odebrat či znemožnit přístup k nahrávkám nebo souvisejícím materiálům, které společnosti odešlete, v případě, že obdrží oznámení o nároku, který, pokud by byl pravdivý, by představoval porušení vašich prohlášení a záruk z nich vyplývajících. Další informace naleznete v Zásadách autorských práv.

(d) Souhlasíte s tím, že se nebudete podílet na činnostech, které podle výhradního uvážení společnosti představují manipulaci se streamováním (ani je nebudete povolovat, podporovat, získávat, najímat nebo zaměstnávat třetí strany).

 1. „Manipulací se streamováním“ se rozumí činnost a/nebo metoda, která zahrnuje umělé vytváření, online nebo offline přehrávání v rámci audio a/nebo audiovizuálních streamovacích služeb lidskými nebo jinými prostředky, pokud takové přehrávání nepředstavuje poslech a/nebo zhlédnutí v dobré víře koncového uživatele iniciované skutečnými spotřebiteli a uskutečněné ve vykazující zemi. Manipulace se streamováním může mimo jiné zahrnovat zvyšování, generování nebo manipulaci s počty přehrání, prodejů, sledování, zapojení nebo jinými klíčovými ukazateli používanými službami a/nebo jakýmkoli spotřebitelským obchodem prostřednictvím (A) botů, skriptů, virů, červů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů, programů nebo automatizovaných procesů; a/nebo (B) klikacích farem, trollích farem, neautentických účtů, sdílených informací o účtech nebo virtuálních privátních sítí. Může být výsledkem činností prováděných v souvislosti s jednotlivými nahrávkami nebo jejich skupinami za účelem umělého zlepšení umístění v žebříčcích, zvýšení podílu na trhu, zvýšení licenčních poplatků nebo jiných plateb nebo za jakýmkoli jiným podvodným nebo nekalým účelem.
 2. Měli byste si být vědomi toho, že manipulace se streamováním může být výsledkem činnosti třetí strany, například propagační nebo marketingové společnosti, nahrávací společnosti nebo hudebního distributora, kteří jednají jménem umělce nebo vlastním jménem. Doporučujeme vám, abyste si prověřili a prověřili všechny společnosti nebo osoby, které si můžete najmout, pověřit nebo zaměstnat k propagaci nebo prodeji vaší hudby, protože můžete nést odpovědnost za manipulaci se streamováním, kterou vaším jménem realizuje třetí strana. Aby nedošlo k pochybnostem, jakákoli manipulace se streamováním realizovaná třetí stranou vaším jménem nebo týkající se vašich nahrávek je porušením těchto podmínek služby.
 3. Faktory použité k určení, zda je konkrétní spotřeba nebo marketingová aktivita manipulací se streamováním, se budou lišit podle konkrétních okolností každého případu a příklady a popisy manipulace se streamováním uvedené v tomto dokumentu nejsou vyčerpávající.
 4. Některé spotřebitelské obchody, které používají vaše nahrávky, mohou mít také zásady týkající se podvodů a podezření na podvodné jednání a vy souhlasíte s tím, že je vaší povinností se s těmito zásadami obeznámit a řídit se jimi, přičemž tyto zásady jsou pro vás závazné.

V případě, že má společnost podle svého uvážení v dobré víře důvod domnívat se, že váš účet nebo nahrávky byly předmětem, podílely se na nebo generovaly zisk z následujícího: porušení podmínek služby, podvod, porušení autorských práv, ochranných známek, práva na publicitu nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví, nedodržení licenčních požadavků třetích stran nebo manipulace se streamováním (souhrnně dále jen „nepatřičné jednání“), vyhrazuje si právo (i) přerušit zasílání příjmů, včetně jakýchkoli čistých příjmů nebo jiných plateb na váš účet, (ii) zablokovat vaši možnost jinak čerpat finanční prostředky, dokud nebude podezřelá činnost vyřešena ke spokojenosti společnosti a dokud společnost v dobré víře nerozhodne, že tyto finanční prostředky nelze přičítat nevhodnému chování, a (iii) odstranit všechny vaše nahrávky z jakýchkoli spotřebitelských obchodů. Dále souhlasíte s tím, že veškeré příjmy, které se v současné době nacházejí na vašem účtu nebo veškeré předchozí příjmy, které lze přičíst nesprávnému chování, propadnou nebo vám budou zabaveny nebo je budete muset vrátit (v závislosti na okolnostech), pokud společnost v dobré víře posoudí, že váš účet nebo nahrávky byly předmětem nepatřičného jednání, podílely se na něm nebo z něj generovaly zisky.

(f) Dále souhlasíte s následujícím:

 1. Souhlasíte s tím, že společnosti poskytnete veškeré informace, které si společnost oprávněně vyžádá v rámci vyšetřování nepatřičného jednání.
 2. Souhlasíte s tím, že pokud spotřebitelský obchod oznámí společnosti, že některá z vašich nahrávek vygenerovala zisky, přehrání nebo streamování v důsledku nepatřičného jednání, bude takové oznámení sloužit jako dostatečný důkazní materiál k tomu, aby společnost mohla podle svého uvážení v dobré víře určit, že tyto příjmy nebo přehrání jsou výsledkem nepatřičného jednání.
 3. Pokud společnost zjistí, že váš účet nebo nahrávky byly předmětem nepatřičného jednání, podílely se na něm nebo z něj generovaly zisky, souhlasíte s tím, že veškeré zisky na vašem účtu, které společnost zmrazila, vám budou zabaveny bez ohledu na to, zda byly generovány z konkrétních nahrávek nebo spotřebitelského obchodu.
 4. Souhlasíte s tím, že společnost může v dobré víře určit nepatřičné jednání na základě streamování nebo jiné činnosti, která je stejná nebo podobná případům, které společnost již dříve stanovila jako nepatřičné jednání.
 5. Skutečnost, že vám společnost vyplatí zisky, nepředstavuje potvrzení ze strany společnosti, že tyto zisky nebyly výsledkem nepatřičného jednání.
 6. Společnost nemá povinnost vyšetřovat nepatřičné jednání, dokud nezmrazí zisky na vašem účtu.
 7. Jestliže společnost určí, že zisky vygenerované na vašem účtu jsou výsledkem nepatřičného jednání a tyto zisky vám již byly vyplaceny, souhlasíte s tím, že tyto příjmy společnosti vrátíte. (Nebo může společnost podle vlastního uvážení tyto částky odečíst z aktuálního zůstatku na vašem účtu nebo z jakéhokoli budoucího příjmu, který by vám jinak měl být podle této smlouvy vyplacen).
 8. Společnost má právo zadržet a/nebo přerozdělit třetím stranám jakékoli finanční prostředky (nebo jejich peněžní ekvivalent), o nichž TuneCore v dobré víře rozhodne, že je lze přičíst nepatřičnému jednání.
 9. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu jakýchkoli poplatků zaplacených společnosti v případě, že společnost znemožní přístup k vašemu účtu, vašim nahrávkám a/nebo jakýmkoli jiným materiálům, které Společnosti poskytnete, nebo na jakékoli zisky, které vám byly zabaveny, jak je uvedeno v předchozím textu.
 10. V rozsahu, v jakém společnost v dobré víře určí, že jakékoli nepatřičné jednání bylo způsobeno vaší činností nebo opomenutím nebo činností či opomenutím třetí strany jednající vaším jménem nebo na váš pokyn, může společnost veškeré náklady, které jí v této souvislosti vzniknou (včetně právních poplatků a výdajů), kromě jiných opravných prostředků odečíst od peněz, které by vám jinak byly vyplaceny.
 11. V případě, že vám a/nebo Společnosti jakýkoli Spotřebitelský obchod naúčtuje peněžní poplatek nebo pokutu v důsledku Nevhodného chování zjištěného v souvislosti s vaším účtem a/nebo Nahrávkami, souhlasíte s tím, že Společnost má právo podle vlastního uvážení odečíst náklady na takový poplatek nebo pokutu (jakož i veškeré výdaje a související právní poplatky, které Společnosti v této souvislosti vzniknou) ze zůstatku na vašem účtu, z Čistého příjmu, který by vám jinak byl vyplacen, a/nebo účtovat jakýkoli alternativní způsob platby, který Společnosti poskytnete (například účet PayPal, kreditní nebo debetní kartu) (dále jen „Způsob platby“).
 12. Pokud se Společnost na základě svého přiměřeného obchodního úsudku rozhodne angažovat právníka, aby prověřil potenciální nepatřičné jednání nebo prověřil a/nebo reagoval na jakékoli obvinění třetí strany z nepatřičného jednání z vaší strany nebo v souvislosti s vaším účtem nebo nahrávkami, má společnost podle vlastního uvážení právo odečíst z vašeho účtu nebo účtovat jakoukoli Platební metodu, náklady na takové zapojení, minimálně však tři sta dolarů (300 USD), aby kompenzovala náklady na související právní poplatky a výdaje.

(g) Společnost má právo, nikoli však povinnost, kontrolovat a/nebo monitorovat jakoukoli činnost a obsah, který jste nahráli. Společnost může prošetřit jakoukoli stížnost nebo nahlášené porušení svých zásad a může přijmout jakákoli opatření, která považuje za vhodná. Taková opatření mohou mimo jiné zahrnovat varování, pozastavení nebo ukončení služby, odepření přístupu a/nebo odstranění materiálů, které jste případně nahráli. Souhlasíte s tím, že si společnost vyhrazuje právo a může váš účet kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení zrušit, a to i v případě, že se na základě svého uvážení v dobré víře domnívá, že jste se dopustili nepatřičného jednání.

(h) V případě, že se rozhodnete distribuovat své nahrávky prostřednictvím sociálních platforem (jak je definováno níže), vztahují se na vás Podmínky služby sociálních platforem. Další informace naleznete v Podmínkách služby sociální platformy. „Sociálními platformami“, jak jsou použity v tomto dokumentu, se rozumí (I) Meta a všechen majetek společnosti Mezi, tedy Facebook, Messenger (včetně částečně nebo úplně integrovaných služeb pro zasílání zpráv společnosti Meta jiných než WhatsApp), Instagram, Portal a Oculus a všechen majetek vlastněný nebo provozovaný společností Meta Platforms, Inc. nebo jejími přidruženými společnostmi, které jsou integrovány do výše uvedeného (například Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), v každém případě včetně všech jejich vlastností a funkcí (včetně funkcí živého vysílání) a všech přehrávačů, stránek, nástrojů, rozhraní API, v každém případě vlastněných a ovládaných společností Meta nebo jejími přidruženými společnostmi, včetně novějších a odvozených verzí (dále jen „platformy Meta“), (II) TikTok, (III) CapCut a/nebo (IV) YouTube, včetně všech zrcadlových nebo odvozených stránek a všech jejich náhradních, novějších nebo mezinárodních verzí (dále jen „platformy YouTube“), mimo jiné včetně YouTube Music, přehrávače videí YouTube a webových stránek, aplikací YouTube (např. hlavní aplikace YouTube, YouTube Music), API, vložených aplikací, produktů a služeb a všech výše uvedených, které jsou k dispozici pro syndikaci, jakož i služby společnosti TuneCore pro monetizaci zvukových nahrávek na YouTube a pro výběr příjmů (dále jen „monetizace YouTube“).

2. NAHRÁVKY

Pojem „nahrávky“ je definován jako zvukové a audiovizuální nahrávky, které kdykoli odešlete společnosti. Společnost si podle vlastního uvážení vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli vámi zaslaný materiál (mimo jiné včetně nahrávek, obrázků a/nebo uměleckých děl). Souhlasíte s tím, že veškeré nahrávky, obrázky a umělecká díla budete odesílat na vlastní náklady ve formátu (formátech) požadovaném společností nebo spotřebitelskými obchody. Technické popisy tohoto formátu/těchto formátů vám budou poskytnuty na vyžádání s tím, že si společnost vyhrazuje právo převést zvukové soubory nahrávek podle potřeby tak, aby splňovaly požadavky na formát a/nebo velikost souborů všech spotřebitelských obchodů. Kromě toho bude mít společnost právo opravit chyby v metadatech tak, aby splňovaly požadavky spotřebitelského obchodu. Společnost se zavazuje poskytnout vaše nahrávky spotřebitelským obchodům co nejrychleji, přičemž lhůty se pohybují od několika hodin přes několik dní až po několik týdnů, aby konkrétní spotřebitelské obchody mohly vaše nahrávky pojmout a zpřístupnit zákazníkům. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vám poskytli práva na schválení takového uměleckého díla, ale v případě, že budete mít proti takovému uměleckému dílu námitky, bude vaším jediným nápravným prostředkem (a) poskytnutí vhodného náhradního uměleckého díla nebo (b) žádost o výhledové zastavení dodávek vašich materiálů tímto způsobem. Společnost vůči vám v žádném případě nenese odpovědnost za kvalitu, dostatečnost nebo jiný aspekt vytvoření a dodání takových disků na vyžádání.

3. PLATBY.

(a) Společnost vám vyplatí sto procent (100 %) čistého příjmu (jak je definován v části 3(b) níže). Čistý příjem bude zaúčtován na váš účet TuneCore včas po jeho přijetí společností. Jakmile bude platba připsána na váš účet, budete moci podle svého uvážení vybrat celou částku nebo její část. Budete odpovědní za veškeré bankovní poplatky nebo jiné poplatky související s takovými výběry.

(b) „Čistý příjem“ je definován jako skutečné příjmy společnosti ze spotřebitelských obchodů snížené o (i) jakoukoli daň, poplatek nebo jinou platbu související s prodejem vašich nahrávek a/nebo s poukázáním plateb vám; a (ii) jakýkoli příjem vyplacený rozdělenému spolupracovníkovi prostřednictvím funkce „TuneCore Splits“, jak je uvedeno níže, pokud je to relevantní. Námitky týkající se účetních výkazů nebo právních nároků z nich vyplývajících musí být uplatněny (a případné soudní spory zahájeny) nejpozději jeden (1) rok po datu, kdy vám byl výkaz původně zaslán. Každý výpis se pro vás stane závazným na konci této jednoleté (1 rok) lhůty a vy se tímto vzdáváte jakékoli delší promlčecí lhůty, která může být povolena zákonem. Nemáte právo nahlížet do účetních knih a záznamů společnosti ani do účetních knih a záznamů kteréhokoli spotřebitelského obchodu

(c) V rozsahu, v jakém dlužíte společnosti jakékoli částky na základě podmínek služby nebo z jiného důvodu, má společnost právo odečíst všechny tyto částky nebo jejich část z jakéhokoli čistého příjmu, který by vám jinak byl vyplacen.

(d) Čistý příjem zaúčtovaný na váš účet TuneCore bude shromažďován na úročeném bankovním účtu spolu s čistým příjmem ostatních zákazníků TuneCore, dokud si tyto prostředky nevyberete. Souhlasíte s tím, že nebudete čerpat úroky ani jiné výnosy z čistých příjmů, které společnost zpracovává jako váš zástupce a ukládá na takový sdružený účet. Jako protihodnotu za používání Služeb neodvolatelně převádíte a postupujete na Společnost veškerá vlastnická práva, která můžete mít k jakémukoli úroku, který může vzniknout z čistého příjmu vedeného na takovém sdruženém účtu. Kromě úroků na takovém sdruženém účtu nebo místo nich může společnost získat snížení poplatků nebo nákladů účtovaných za bankovní služby bankami, v nichž je váš čistý příjem uložen.

Oprávnění majitelé účtů TuneCore mohou část svých příjmů směřovat na jiné způsobilé účty TuneCore (dále jen "spolupracovník, držitel podílu") pomocí funkce „TuneCore Splits, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Abyste mohli vytvořit rozdělenou platbu za Nahrávku, musíte (i) distribuovat Nahrávku pomocí plánu "Rising Artist", "Breakout Artist" nebo "Professional" (Nahrávky distribuované v rámci plánu "New Artist" nejsou způsobilé pro rozdělené platby); a (ii) poskytnout Společnosti e-mailovou adresu spojenou s účtem každého rozděleného spolupracovníka a procento příjmů, které každý rozdělený spolupracovník obdrží. Abyste mohli obdržet rozdělenou platbu jako rozdělený spolupracovník, musíte mít platný účet TuneCore využívající plán úrovně Rising Artist, Breakout Artist nebo Professional nebo plán New Artist s doplňkem "TuneCore Splits Collaborator". Po vytvoření rozdělení musí každý Split Collaborator potvrdit podrobnosti o rozdělení příjmů, aby mohl obdržet svůj podíl na příjmech. V případě, že je rozdělení příjmů směrováno na nezpůsobilý účet TuneCore nebo e-mailovou adresu, není potvrzeno Split Collaborator nebo je jinak neplatné, bude část příjmů připadající na tohoto příjemce nadále vyplácena majiteli účtu TuneCore, který rozdělení vytvořil.

(f) Prodeje prostřednictvím některých spotřebitelských obchodů, služeb a/nebo jiných zdrojů příjmů nemusí být způsobilé pro rozdělené platby. Mezi takové nezpůsobilé zdroje příjmů mohou patřit příjmy pocházející z (i) využívání práv k základním hudebním skladbám obsaženým v Nahrávkách; (ii) využívání Nahrávek na Meta platformách; (iii) zpeněžení Nahrávek na YouTube; a (iv) přímých plateb umělcům na Tidalu.

(g) Majitelé účtů TuneCore nesou výhradní odpovědnost za veškeré poplatky, odvody, cla, daně a odvody, které jsou splatné v souvislosti s prodejem Nahrávek prostřednictvím jejich účtu TuneCore, včetně jakékoli části (částí) těchto příjmů, které mohou být vyplaceny rozdělenému spolupracovníkovi.

4. POVINNOSTI TŘETÍCH STRAN.

(a) Nesete výhradní odpovědnost za zajištění a úhradu dodání digitálních zvukových záznamů, mechanického, veřejného výkonu a jakýchkoli dalších licencí (podle potřeby) vyžadovaných od vlastníků autorských práv k hudební kompozici nebo jejich zástupců v souvislosti s využitím práv společnosti zde uvedených, jakož i zajištění a úhradu licenčních poplatků náležejících umělcům, producentům nebo jiným osobám, kteří podali výkon v rámci vytváření nahrávek, a veškerých plateb, které mohou být požadovány v rámci kolektivních smluv nebo podle zákonných ustanovení.

(b) V případě prodeje digitálních souborů ke stažení v USA zahrnuje vaše platba obvykle mechanickou autorskou odměnu za podkladovou skladbu. V těchto případech zahrnuje vaše platba vydavatelskou část, která pokrývá autorské poplatky za mechanické i veřejné provedení. Pokud nevlastníte nebo neovládáte podkladovou skladbu (skladby) ve vaší zvukové nahrávce (nahrávkách), je vaší povinností zaplatit tyto autorské odměny osobě nebo subjektu, který je vlastní. Mimo území Spojených států společnost obvykle vyžaduje, aby si spotřebitelské obchody zajistily a zaplatily licence na vydávání hudby (přičemž tyto licenční poplatky mohou, ale nemusí být příslušným spotřebitelským obchodem odečteny od výnosů splatných společnosti). Pokud jakýkoli spotřebitelský obchod mimo Spojené státy nesouhlasí se zajištěním a zaplacením licencí na vydávání hudby, má společnost právo podle vlastního uvážení buď (i) odmítnout udělit takovému spotřebitelskému obchodu licenci, nebo (ii) převzít odpovědnost za vyřízení a zaplacení licencí na vydávání hudby požadovaných v souvislosti s prodejem takového spotřebitelského obchodu, přičemž licenční poplatky má společnost právo odečíst od částek splatných vám podle této smlouvy. V rozsahu, v jakém je společnost povinna nebo se rozhodne dle vlastního uvážení zaplatit některou z výše uvedených částek, budou tyto platby odečteny od částek, které by vám jinak byly vyplaceny podle této smlouvy.

(c) V rozsahu, v jakém vybíráte určité nahrávky z katalogu TuneCore k bezplatné distribuci fanouškům přímo prostřednictvím vašeho vlastního webu, souhlasíte s tím, že budete výhradně zodpovědní za výše uvedené platební povinnosti třetích stran vyplývající z takových dodávek.

5. ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI.

(a) Zaručujete se a prohlašujete, že: (i) je vám alespoň osmnáct (18) let, máte plné právo, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a udělit společnosti všechna zde uvedená práva; (ii) všechny nahrávky, včetně mimo jiné jakýchkoli vzorků materiálů třetích stran v nich obsažených, uměleckých děl, metadat, audiovizuálních materiálů, obrázků a jakýchkoli jiných materiálů, které jste poskytli společnosti nebo které se vztahují k nahrávkám, jsou vaším vlastnictvím nebo pod vaší kontrolou a jejich použití, jak je popsáno nebo zamýšleno v této smlouvě a/nebo na webu a/nebo webech spotřebitelských obchodů, neporušuje autorská práva, práva k ochranným známkám, práva na publicitu, morální práva nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu podle zákonů v jakékoli jurisdikci; a že (iii) společnost má právo využívat je jakýmkoli způsobem podle této smlouvy bez jakýchkoli nepříznivých nároků a bez povinnosti provést jakoukoli platbu jakékoli povahy jakékoli osobě nebo subjektu kromě částek splatných vám podle této smlouvy.

(b) Budete bránit a zprostíte odpovědnosti společnost a její přidružené společnosti (včetně členů statutárního orgánu, členů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a dalších zástupců) a budete je chránit v souvislosti s nároky třetích stran nebo výdaji a ztrátami vyplývajícími z porušení nebo nároků, které by, pokud by byly pravdivé, představovaly porušení výše uvedených prohlášení a záruk nebo jakýchkoli dohod obsažených v těchto podmínkách, včetně přiměřených nákladů a výdajů na právní zastoupení.

(c) Společnost vás musí neprodleně upozornit na nárok, na který se vztahuje výše uvedená povinnost zproštění odpovědnosti, a vy musíte společnost na své náklady bránit s právním zástupcem schváleným společností, přičemž toto schválení nesmí být bezdůvodně odepřeno. V případě, že si neobstaráte schváleného právního zástupce, může se společnost, pokud se tak rozhodne, bránit na vaše náklady, a souhlasíte s tím, že společnost může vyžadovat vaši účast jakožto třetí strany na takové obraně nebo jinak, a tímto se vzdáváte námitky nebo nároku na odškodnění ve vztahu k této účasti. V případě uplatnění nároku má společnost právo dle vlastního uvážení odstranit nebo znemožnit přístup k nahrávkám a/nebo jakýmkoli souvisejícím materiálům, které jsou předmětem takového nároku, a/nebo zadržet platbu jakýchkoli peněžních částek splatných podle této smlouvy ve výši přiměřené nároku a případným nákladům. Vypořádání jakéhokoli nároku podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti.

(d) NEEXISTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY SPOLEČNOSTI, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, KROMĚ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH PODMÍNEK SLUŽBY.

6. POPLATKY ZA PŘEDPLATNÉ.

Za služby poskytované podle této smlouvy je nutné, abyste si za všechny vámi zaslané nahrávky, které společnost distribuuje do spotřebitelských obchodů, zakoupili předplatné založené na pravidelných poplatcích prostřednictvím platební metody. Tyto poplatky pokrývají administrativní náklady společnosti, služby distribuce a podpory umělců a průběžnou manuální údržbu vašich nahrávek ve spotřebitelských obchodech tak, aby splňovaly jejich technické požadavky a specifikace, přičemž provádění těchto prací společností představuje hlavní a nedělitelnou součást služeb. Společnost může tyto poplatky čas od času měnit bez předchozího upozornění. Výslovně souhlasíte s tím, že společnost je oprávněna strhávat opakované poplatky za předplatné, veškeré příslušné daně a/nebo další poplatky, které vám mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním služeb, přímo z vašeho účtu TuneCore nebo tyto poplatky účtovat jakoukoli platební metodou, kterou společnosti poskytnete. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré sazby, poplatky, cla, daně a výměry vzniklé v důsledku použití vašeho účtu vámi nebo kýmkoli jiným, kdo používá váš účet a/nebo v důsledku jakékoli části (částí) příjmu, kterou (které) jste zaplatili jako podíl prostřednictvím doplňku Split Collaborator, je-li to relevantní. Pokud společnosti písemně oznámíte, že ukončujete předplatné jedné nebo více svých nahrávek, nebudou vám z účtu TuneCore ani z platební metody za tyto nahrávky účtovány žádné další poplatky za předplatné a všechny ukončené nahrávky budou odstraněny z příslušných spotřebitelských obchodů. S ohledem na jakékoli ukončené nahrávky nebudete mít nárok na vrácení předplacených poplatků. Pokud z jakéhokoli důvodu platbu neprovedete nebo platba bude zrušena podle této dohody prostřednictvím způsobu platby nebo jiné metody po odsouhlasení těchto Podmínek služby, bude společnost oprávněna dle svého vlastního uvážení získat poplatek za předplatné, a to jakýmikoli nezbytnými prostředky, včetně práva ponechat váš účet aktivní a vybírat veškeré výsledné licenční poplatky, dokud nebude poplatek za předplatné plně uhrazen. Je vaší povinností společnost informovat, pokud se váš způsob platby změnil provedením příslušných změn v nastavení vašeho účtu TuneCore. Pokud neposkytnete platný způsob platby, vaše služba může být podle výhradního uvážení společnosti odpojena nebo přerušena.

7. DOBA PLATNOSTI.

Podmínky služby platí po celou dobu, kdy používáte web nebo služby.

8. DŮVĚRNOST.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v průběhu vyjednávání a obchodování se společností se můžete dozvědět určité jinak důvěrné informace týkající se podnikání a obchodních postupů společnosti. S výjimkou případů, kdy jsou tyto informace jinak obecně dostupné třetím stranám nebo kdy musí být zveřejněny na základě zákona, se zavazujete zachovávat jejich důvěrnost. Tímto výslovně souhlasíte s tím, že společnost má právo poskytovat informace týkající se prodeje vašich nahrávek podle této smlouvy třetím stranám, shromažďovat tyto informace v grafech a jiných srovnávacích informačních materiálech a šířit je jakýmkoli způsobem.

9. OSTATNÍ DOHODY.

(a) Berete na vědomí, že při poskytování služeb a plateb podle této smlouvy bude společnost povinna uzavřít určité dohody s různými spotřebitelskými obchody. Výběr těchto obchodů je na výhradním uvážení společnosti. Souhlasíte s tím, že podmínky služby podléhají všem platným podmínkám jiných dohod, které společnost uzavře s ohledem na tyto spotřebitelské obchody. Berete výslovně na vědomí, že některé spotřebitelské obchody mohou v souvislosti s audiovizuálními nahrávkami vyžadovat, aby vaše audiovizuální nahrávky byly na jejich webech k dispozici v určitém čase a v určitých formátech vzhledem k dostupnosti takových materiálů jinde na trhu. Pokud tyto požadavky nebudou splněny v daném rozsahu, mohou mít jednotlivé spotřebitelské prodejny právo ukončit dostupnost uvedených audiovizuálních záznamů ve svých prodejnách. Společnost vám na vaši písemnou žádost poskytne aktuální specifika těchto požadavků.

(b) Jednotlivé spotřebitelské obchody mohou čas od času v průběhu doby platnosti provádět změny své platformy, mimo jiné přidávat nebo odebírat konkrétní služby nebo produkty, vyvíjet a beta testovat nové produkty, organizovat propagační akce a vytvářet alternativní kalkulace licenčních poplatků nebo cenových struktur (jednotlivě i společně dále jen „vývoj nových obchodů“). Souhlasem s těmito podmínkami berete na vědomí, že v rámci služeb můžete být v souvislosti s jakýmkoli spotřebitelským obchodem, který si vyberete a schválíte jeho distribuci, automaticky přihlášeni k takovému vývoji nových obchodů uskutečněnému daným spotřebitelským obchodem během doby platnosti. V takovém případě bude vaším jediným prostředkem nápravy k odhlášení se z takového vývoje nové platformy (i) odhlášení se od specifického vývoje nových obchodů (pokud to společnost TuneCore nebo příslušný spotřebitelský obchod podle svého uvážení povolí); (ii) úplné ukončení distribuce do daného spotřebitelského obchodu; nebo (iii) ukončení této smlouvy.

10. ČÁROVÉ KÓDY A UNIVERZÁLNÍ KÓDY PRODUKTŮ.

Společnost vám zdarma poskytne čárové kódy a univerzální kódy produktů („UPC“). Ty slouží pouze pro vaše použití a nelze je přenášet ani dále prodávat. V případě převodu nebo dalšího prodeje vám bude společnost účtovat dvacet pět dolarů (25,00 USD) za každý čárový kód nebo UPC, plus veškeré výnosy, které z takového převodu nebo dalšího prodeje získáte. Společnost může tyto poplatky odečíst od jakéhokoli čistého příjmu, který vám dluží, nebo tyto částky zaúčtovat na vrub jakékoli platební metody, kterou společnosti poskytnete.

11. OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM

Souhlasíte s tím, že společnost má právo povolit vytváření, používání a využívání obsahu vytvořeného uživatelem, který obsahuje vaše nahrávky, umělecká díla a další materiál, který jste poskytli v souvislosti s nahrávkami, jak je povoleno a umožněno funkcemi příslušných spotřebitelských obchodů, do kterých jste se rozhodli distribuovat své nahrávky. V tomto dokumentu se „obsahem vytvořeným uživatelem“ rozumí odvozená díla obsahující vaše nahrávky, přebaly (včetně přebalů singlů a alb) a další materiál, který jste poskytli v souvislosti s nahrávkami a který je vytvořen třetími stranami (například uživateli spotřebitelských obchodů) a distribuován a využíván prostřednictvím spotřebitelských obchodů. Obsah vytvořený uživateli zahrnuje mimo jiné: (i) videa a vizuální obsah časově synchronizovaný s hudebními nahrávkami; (ii) zvukové nebo audiovizuální „remixy“, které kombinují dvě nebo více nahrávek, které mohou být společně upraveny, smíšeny, remixovány, editovány nebo spojeny; (iii) vizuální nebo audiovizuální materiál, který manipuluje s nehybným nebo vizuálním materiálem prostřednictvím úprav a filtrů, a (iv) další úpravy, změny a manipulace s nahrávkami, uměleckými díly a jiným materiálem, který jste poskytli, třetími stranami. Bez ohledu na výše uvedené se tímto výslovně vzdáváte jakýchkoli „morálních“ práv, která vám mohou být přiznána podle zákonů kterékoli země buď jako autorovi, skladateli, interpretovi, producentovi nebo jakémukoli postavení v souvislosti se zde zmíněnými nahrávkami.

12. UMĚLÁ INTELIGENCE A STROJOVÉ UČENÍ

V případě, že se rozhodnete zúčastnit programuTuneCore AI Front Row Seats , vztahují se na vás podmínky smluvních podmínek programu TuneCore AI Front Row Seats.

13. SOUDNÍ ŘÍZENÍ

(a) Tímto neodvolatelně zmocňujete a jmenujete společnost, držitele jejích licencí, právní nástupce, zástupce a zmocněnce, aby vaším jménem nebo jménem společnosti podávali žádosti, požadavky žaloby nebo řízení (dále jen „nároky“), které společnost bude rozumně považovat za nezbytné a vhodné pro ochranu a vymáhání práv udělených společnosti podle této smlouvy. Jakýkoli nárok bude vznesen a veden společností v dobré víře a na její náklady, přičemž prostředky získané skrze úspěšné vznesení nároku budou nejprve použity na úhradu všech nákladů vynaložených na získání těchto prostředků. Zbývající zůstatek bude rozdělen podle podmínek a metod, které společnost obecně uplatňuje vůči všem účastníkům vypořádání nebo vymáhání příslušných licenčních poplatků.

(b) Vy a společnost souhlasíte s tím, že vy a společnost můžete vznášet nároky vůči druhé straně pouze jako jednotlivec, nikoli jako žalobce nebo člen skupiny v jakémkoli skupinovém nebo reprezentativním soudním sporu. Dále souhlasíte s tím, že soud nesmí sloučit řízení o nárocích více osob a nesmí ani jinak předsedat žádné formě skupinového nebo reprezentativního soudního sporu.

14. RŮZNÉ

(a) Web a služby mohou být používány a zpřístupněny výhradně pro zákonné účely. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými platnými místními, státními, vnitrostátními a zahraničními zákony, předpisy a nařízeními v souvislosti s vaším používáním webů a služeb, mimo jiné včetně platného zvykového práva, všech příslušných zákonů a pravidel a předpisů Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Kromě toho bez omezení souhlasíte s tím, že při používání nebo přístupu k webům a službám neučiníte nic z následujícího, tzn. nebudete:

 1. deaktivovat, hackovat, obcházet nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí webu nebo funkcí, které brání nebo omezují používání nebo kopírování obsahu nebo materiálů společnosti;
 2. používat jakákoli metadata, meta tagy nebo jiný skrytý text využívající název obchodní značku, adresu URL nebo název produktu společnosti TuneCore;
 3. nahrávat, odesílat, zveřejňovat, posílat e-mailem nebo jinak přenášet nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, tzv. pyramidová schémata nebo jiné formy žádostí nebo nabídek;
 4. falšovat záhlaví paketu TCP/IP nebo část informací v záhlaví v příspěvku nebo jakýmkoliv způsobem používat web nebo služby k odesílání pozměněných, nebo klamavých informací nebo informací s falešně označeným zdrojem;
 5. nahrávat, odesílat, zveřejňovat, odesílat e-mailem nebo jinak přenášet prostřednictvím webu nebo služeb nahrávky nebo jiné materiály, které jsou, podle výhradního názoru společnosti, nezákonné, škodlivé, výhrůžné, obscénní, obtěžující, hanlivé nebo nenávistné nebo obsahují předměty či symboly nenávisti, narušující soukromí třetí strany, obsahující nahotu (mimo jiné včetně pornografie, erotických materiálů, dětské pornografie nebo dětských erotických materiálů), nebo které jsou klamavé, výhrůžné, zneužívající, podněcující k nezákonnému jednání, hanlivé, urážlivé, vulgární nebo násilné nebo které jsou projevem nenávisti nebo jinak nevhodné;
 6. ničit, narušovat nebo rušit webové stránky dostupné na webech, serverech nebo sítích připojených k webu nebo k technickým doručovacím systémům poskytovatelů společnosti nebo se pokoušet o jejich narušování nebo rušení, nebo porušovat požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených k webu;
 7. pokoušet se prohlížet, prozkoumávat nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě společnosti nebo porušit, narušit nebo obejít bezpečnostní nebo autentizační opatření, která chrání a poskytují zabezpečení webu nebo služeb;
 8. pokoušet se o dekompilaci, rozložení, dešifrování nebo zpětnou analýzu softwaru používaného k poskytování webu nebo služeb;
 9. edávače, softwaru, nástroje, zástupce, zařízení nebo mechanismu jiného než softwaru a/nebo vyhledávače poskytnutého společností nebo jinými obecně dostupnými webovými prohlížeči třetích stran (např. Internet Explorer, Firefox, Safari), mimo jiné včetně softwaru, který webu odesílá dotazy, aby určil, jak si webové stránky nebo webová stránka stojí;
 10. shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o jiných uživatelích webu nebo služeb bez jejich výslovného a explicitního souhlasu;
 11. zkreslovat nebo předstírat existenci vašeho vztahu s jakoukoli osobou nebo subjektem, prostřednictvím záminky nebo jiné formy sociálního inženýrství nebo jiným způsobem podvádět;
 12. používat web nebo služby způsobem, který podmínky služby nepovolují; nebo
 13. navádět či podněcovat jinou osobu, aby provedla kteroukoli z výše uvedených činností nebo porušila podmínky služby.

(b) Společnost nezaručuje využívání nahrávek, které bude záviset na preferencích spotřebitelů, ani na zařazení nebo účasti daného spotřebitelského obchodu. Společnost si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout obchodovat s jakýmkoli spotřebitelským obchodem. S výjimkou případů výslovně uvedených v podmínkách služby nemá společnost vůči vám žádné závazky.

(c) Nebude se mít za to, že společnost porušila podmínky služeb, s výjimkou toho, pokud jste společnost poskytli oznámení o porušení a společnost toto porušení nenapravila do třiceti (30) dnů od obdržení takového oznámení. V žádném případě vás porušení neopravňuje k odvolání práv udělených podle této dohody.

(d) V tomto dokumentu se „událostí vyšší moci“ rozumí stávky, zásahy vyšší moci (mimo jiné včetně přírodních katastrof, epidemií a pandemií), vládní restrikce, občanské nepokoje, války, činy veřejných nepřátel, nepokoje, povstání, kybernetické útoky, sabotáže, blokády, embarga, sankce, nedostatek zdrojů nebo materiálu na trhu nebo jiné podmínky, které společnost nebo poskytovatelé služeb třetích stran nemohou ovlivnit. Pokud společnost nedodrží podmínky této smlouvy z důvodu vyšší moci, nebude se ze strany společnosti jednat o porušení této smlouvy. V případě, že vyšší moc brání společnosti v poukázání čistého příjmu na váš účet TuneCore nebo vám brání ve výběru celého čistého příjmu nebo jeho části z vašeho účtu TuneCore, je společnost zproštěna povinnosti poukázat jakékoli platby čistého příjmu splatné během trvání události vyšší moci; jakékoliv takové platby čistého příjmu budou vyplaceny po skončení události vyšší moci. Bez ohledu na výše uvedené, v případě, že společnost předpokládá, že událost vyšší moci zabrání výplatě čistého příjmu na dobu neurčitou nebo že událost vyšší moci trvale zabrání vyplacení nebo vybrání čistého příjmu, společnost vynaloží maximální úsilí, aby vás předem písemně informovala o takové předpokládané události vyšší moci a o tom, že čistý příjem možná nebudete moci obdržet. V takových případech (i) máte právo po celou dobu trvání události vyšší moci, která vám brání v získání vašeho čistého příjmu, kdykoliv zrušit svůj účet TuneCore; a (ii) společnost neodpovídá za žádnou část čistého příjmu, která vám nemůže být vyplacena po datu, kdy vám společnost poskytla písemné oznámení.

(e) Společnost, její vedoucí pracovníci, členové statutárního orgánu, zaměstnanci nebo zástupci nebudou vůči vám v žádném případě odpovědní za jakékoli škody, mimo jiné včetně nepřímých, náhodných, zvláštních, sankčních náhrad škody nebo následných škod vzniklých v důsledku používání webu, služeb, výrobků společnosti nebo obsahu společnosti, bez ohledu na to, zda jsou tyto škody předvídatelné a zda byla společnost byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Výše uvedené omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci a v žádném případě nepřekročí souhrnná odpovědnost společnosti vůči vám hodnotu sto dolarů (100 USD).

(f) Podmínky služby se budou řídit zákony státu New York a budou vykládány v souladu s nimi, s výjimkou předpisů týkajících se kolizních norem. Právní kroky nebo řízení vyplývající z podmínek služby budou předloženy výhradně soudům ve státě a okrese New York a strany tímto neodvolatelně souhlasí s osobní jurisdikcí a místem konání tamtéž. Strany této dohody se vzdávají svých příslušných práv na soudní řízení před porotou. V případě, že bude kterékoli ustanovení v Podmínkách služby shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení plně platná a účinná. Pokud některá ze stran nebude vymáhat kterékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude to považováno za vzdání se takového práva nebo ustanovení. Podmínky služby nesmíte postoupit (ze zákona nebo z jiného důvodu) bez předchozího písemného souhlasu společnosti a jakékoli zakázané postoupení bude neplatné. Společnost může postoupit Podmínky služby nebo práva nebo povinnosti podle této dohody bez vašeho souhlasu. Vztah smluvních stran podle podmínek služby je vztahem nezávislých dodavatelů a podmínky služby nesmí být vykládány tak, že jedna ze smluvních stran je zástupcem, zaměstnancem nebo spoluvlastníkem společného podniku druhé strany. Souhlasíte s tím, že Podmínky služby a pravidla, omezení a zásady obsažené v této dohodě a jejich vymáhání ze strany společnosti neudělují práva ani prostředky nápravy žádné jiné osobě než vám a společnosti. Podmínky služby společně s pravidly a zásadami společnosti představují úplnou dohodu mezi společností a vámi s ohledem na předmět této dohody. Oznámení nebo jiná sdělení, která mají být podle této dohody poskytnuta, budou učiněna písemně a poskytnuta (i) společností prostřednictvím e-mailu (ve všech případech na vaši e-mailovou adresu uvedenou v záznamech); (ii) zveřejněním na webu nebo (iii) zaslané vám v e-mailu na adresu [email protected] nebo na adresu, kterou společnost písemně uvedla. Za den přijetí se považuje den, kdy bylo oznámení přeneseno.

(g) Potvrzujete, že jste se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti a porozuměli jim tak, jak jsou podrobněji popsány na webu, a používáním služeb a webu jste výslovně přijali podmínky stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času změněny.

(h) Je vaší povinností dodat všechny potřebné informace, metadata, skladby, grafické soubory nebo jakékoli jiné informace či hudbu v požadovaném formátu. Berete na vědomí, že společnost není povinna poskytovat své služby podle této smlouvy až do obdržení uvedených materiálů.

(i) Za velmi omezených okolností vám společnost může povolit změnu standardní velkoobchodní ceny, kterou obdržíte z prodeje některých vašich nahrávek prostřednictvím spotřebitelského obchodu („cenová odchylka“), přičemž tyto okolnosti určí společnost podle vlastního uvážení. V návaznosti na výše uvedená ustanovení oddílu 14(e) a v souladu s nimi vůči vám společnost, její vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci v žádném případě neodpovídají za jakékoli nároky, které vám mohou vzniknout v souvislosti s jakýmikoli chybami, které se vyskytnou při provádění takové cenové odchylky a které nejsou výhradně a zcela způsobeny nedbalostí nebo chybou společnosti.

(j) Opravňujete společnost k bezplatnému pořizování a předvádění klipů vašich nahrávek v délce až devadesáti (90) sekund prostřednictvím streamování nebo stahování (dále jen „klipy“) za účelem propagace skupiny, umělce a/nebo prodeje příslušných nahrávek. V rozsahu, v jakém vlastníte nebo kontrolujete vydavatelská práva k hudebním skladbám obsaženým ve vašich nahrávkách (nebo jakákoli základní práva obsažená v nehudebních nahrávkách) použitých v klipech, opravňujete společnost k bezplatnému vytváření a předvádění klipů takových skladeb v délce až devadesáti (90) sekund prostřednictvím streamování nebo stahování za účelem propagace skupiny, umělce a/nebo prodeje příslušných nahrávek. Uvedené klipy může vytvořit společnost nebo jakákoli třetí strana spojená se společností použitím jakýchkoli devadesáti (90) po sobě jdoucích sekund příslušné nahrávky (nahrávek).

(k) Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout poskytovat své služby vám nebo jakémukoli zákazníkovi z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu.

(l) Souhlasíte s tím, že společnost může sdílet informace a údaje o vás nebo o vašem účtu (mimo jiné včetně vašeho jména, kontaktních údajů nebo dalších informací o vašem účtu) s určitými třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud v dobré víře panuje přesvědčení, že je to nezbytné (i) ke splnění zákonných nebo regulačních povinností nebo jiných zákonných požadavků veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo uplatňování práva, (ii) k ochraně a hájení našich práv nebo majetku, (iii) k zabránění podvodům, (iv) k jednání v naléhavých případech za účelem ochrany bezpečnosti uživatelů služeb nebo veřejnosti, nebo (v) k ochraně před právní odpovědností, mimo jiné včetně ochrany společnosti před odpovědností v souvislosti s nároky třetích stran ohledně faktu, že materiály, které jste společnosti poskytli podle této smlouvy, porušují práva třetí strany.

(m) Pokud spotřebitelský obchod odmítne audiovizuální předlohu, protože nesplňuje technické nebo redakční specifikace tohoto obchodu, můžete být před opětovným odesláním předlohy požádání o zaplacení poplatku za její opětovné předložení. V případě, že nejste schopni nebo ochotni opravit chyby nebo problémy s kvalitou, abyste mohli znovu předložit audiovizuální předlohu, nebudou vám vráceny dříve zaplacené poplatky. Poplatky zaplacené za první podání a případné opětovné podání se za žádných okolností nevracejí.

Tyto smluvní podmínky byly naposledy revidovány a jsou platné od 1. dubna 2021.

TUNECORE, INC. DOPLŇKOVÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY – SPRÁVA PUBLIKOVÁNÍ

Následující Podmínky správy publikování (dále jako „Podmínky správy publikování“) se vztahují na uživatele stránek www.tunecore.com, přidružených webových stránek a dalších digitálních vlastností (souhrnně dále jako „weby TuneCore“), které vlastní a provozuje společnost TuneCore, Inc. („společnost TuneCore“). Společnost TuneCore je v těchto podmínkách správy publikování a v souvislosti s vaším používáním webu TuneCore a jakéhokoli obsahu, informací, produktů a/nebo služeb správy publikací (souhrnně dále jako „služby správy publikování“) označována také jako „vydavatel“ a zájmenem „my“ v příslušných tvarech. Podmínky správy publikování představují právně závaznou dohodu mezi vámi, jednotlivým uživatelem nebo jednotlivým subjektem (dále společně nebo jednotlivě jako „uživatelé“) a společností TuneCore ohledně vašeho používání služeb správy publikování. Uživatelé a weby TuneCore jsou zde společně označováni jednotlivě jako „strana“ nebo společně jako „strany“. Při používání webů TuneCore se na vás vztahují (i) smluvní podmínky, které jsou k dispozici na adrese www.tunecore.com/terms („základní podmínky“; výrazy s velkými písmeny, které jsou zde použity a nejsou definovány jinak, mají význam, který je jim přiřazen v základních podmínkách); (ii) veškeré další zveřejněné doplňující podmínky nebo pravidla vztahující se na konkrétní služby a funkce, které mohou být čas od času zveřejněny na příslušných stránkách („doplňující podmínky“); a (iii) veškeré další závazné smlouvy uzavřené mezi vámi a společností TuneCore. Tyto podmínky správy publikování představují „doplňkové podmínky“.  

PŘED POUŽITÍM SLUŽEB SPRÁVY PUBLIKOVÁNÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY SPRÁVY PUBLIKOVÁNÍ. REGISTRACÍ A/NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB SPRÁVY PUBLIKOVÁNÍ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY SPRÁVY PUBLIKOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ PODMÍNKY, VEŠKERÉ DALŠÍ PLATNÉ DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY A BUDOUCÍ ÚPRAVY (DÁLE SPOLEČNĚ JEN „PODMÍNKY“), POROZUMĚLI JSTE JIM A SOUHLASÍTE S NIMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, UKONČETE PROSÍM POUŽÍVÁNÍ WEBŮ TUNECORE.

1. Udělení práv.

1.1 Po dobu trvání podmínek (jak je definována v části 5.1 níže) tímto udělujete vydavateli na celém světě („území“) jediné a výhradní právo být správcem hudebních skladeb, které vlastníte nebo kontrolujete, a to v plném rozsahu vašeho podílu na nich, a které jste vydavateli předložili během doby trvání smlouvy („skladby“), s výjimkou „tradičního“ synchronizačního licencování skladeb pro použití ve filmu, televizi a reklamě, jejichž práva si ponecháváte. S výjimkou případů uvedených v předchozí větě zahrnují práva vydavatele na správu bez omezení toto jediné a výlučné právo:

(a) registrovat skladby, pokud jste tak již neučinili, u příslušných organizací pro výkonná práva, jakož i u všech ostatních licenčních agentur;

(b) reprodukovat, kódovat, vyrábět, distribuovat a prodávat záznamy obsahující jednu nebo více skladeb, a to fyzicky, digitálně a elektronicky nebo v jakémkoli jiném formátu nebo na jakémkoli jiném nosiči;

(c) předvádět skladby veřejně nebo soukromě, za účelem zisku nebo jiným způsobem, prostřednictvím veřejného nebo soukromého provedení, vysílání nebo digitálních formátů, v rozhlase, televizi, na internetu nebo jakýmikoli jinými prostředky nebo v médiích, která jsou nyní známá nebo budou vyvinuta v budoucnu a udělovat licence k takovému jednání jiným osobám;

(d) vydávat tištěné verze skladeb ve všech formách, včetně not a licencí na texty, nebo udělovat licence k jejich vydávání jiným osobám;

(e) jakýmkoli způsobem upravovat či jinak adaptovat, měnit nebo překládat jakoukoli skladbu, včetně práva: (i) nahrávat nebo znovu nahrávat skladbu v cizím jazyce; (ii) přidávat nové texty a/nebo hudbu k jakékoli Skladbě; (iii) poskytovat licence na „cover verze“ skladby; a (iv) poskytovat licence třetím stranám, které umožňují interpolace a/nebo „sampling“ skladby;

(f) poskytovat, spravovat a vybírat peněžní prostředky na základě pouze zvukových souhrnných licencí a audiovizuálních souhrnných synchronizačních licencí (např. licencí na „mikrosynchronizaci“) skladeb pro použití skladeb v „uměleckých skladbách“, uživatelských videích na stránkách a službách, jako je YouTube, Facebook, TikTok) a v dalších audiovizuálních programech; V souvislosti se službou YouTube nebo jakýmikoli jinými digitálními weby třetích stran zaměřenými na spotřebitele zahrnují práva vydavatele právo identifikovat, nárokovat a zpeněžovat videa obsahující skladby tím, že umožní zobrazování reklamy;

(g) používat jména, podobizny a životopisné údaje autorů skladeb v souvislosti s využíváním a/nebo propagací skladeb a k propagaci podnikání vydavatele;

(h) autorizovat nebo licencovat třetí strany k výkonu jakýchkoli práv udělených vydavateli podle této smlouvy; a

(i) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu inkasovat veškeré příjmy z využívání práv udělených tímto dokumentem.

1.2 V souvislosti s výše uvedeným udělením práv tímto jmenujete vydavatele svým skutečným a zákonným zástupcem a zmocněncem (s plnou mocí k zastupování a delegování), aby vyhotovoval, podepisoval a doručoval veškeré dokumenty, listiny a písemnosti jménem vydavatele a/nebo vaším jménem a činil jménem vydavatele a/nebo vaším jménem veškeré další kroky, které jsou podle rozumného obchodního úsudku vydavatele nezbytné nebo žádoucí k naplnění cílů této smlouvy.  

2. Platby.  

2.1 „Hrubé příjmy“ použité v těchto podmínkách správy publikování znamenají veškeré příjmy z využívání práv ke skladbám udělených vydavateli v těchto podmínkách, které vydavatel skutečně obdrží, a to výhradně po odečtení poplatků a autorských odměn aranžérů, adaptérů a překladatelů (vždy s výhradou místních pravidel a zvyklostí inkasních společností), jakýchkoli daňových odpočtů a/nebo standardních provizí odečtených inkasními agenturami a/nebo společnostmi jednajícími v dobré víře a poplatků a/nebo provizí subvydavatele a/nebo správce v kterékoli části území. Vydavatel má právo inkasovat veškeré hrubé příjmy včetně všech peněz, které skladby vydělaly před začátkem doby trvání, ale dosud nebyly inkasovány.

(a) Obdržíte osmdesát pět procent (85 %) hrubých příjmů z použití skladeb na území, mimo jiné včetně mechanických licenčních poplatků, příjmů z tisku a takzvaného „vydavatelského podílu“ na příjmu z veřejného provozování. Vydavatel si bude moci ponechat patnáct procent (15 %) z hrubého příjmu.

(b) Aby se předešlo pochybnostem, výše uvedené platby pro vás zahrnují všechny autorské odměny, nikoli však „autorský podíl“ na příjmech z veřejného provozování, který obdržíte od určené výkonné společnosti (dále jen „PRO“). V případě, že jakékoli skladby jsou zcela nebo zčásti vytvořeny vámi a vy nejste členem PRO a nerozhodnete se přidružit k PRO během doby trvání, pak v souladu s pravidly a předpisy PRO, pokud jde o vztahy mezi vámi a vydavatelem, má vydavatel, pokud je to možné, právo inkasovat a obdržet takzvaný „autorský podíl“ vedle takzvaného „vydavatelského podílu“ z příjmů z výkonu generovaných příslušnými skladbami.

2.2 Vy budete dostávat výpisy o svém podílu na hrubých příjmech a tyto peníze budou připsány na váš účet TuneCore do pětačtyřiceti (45) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí za každé takové předchozí čtvrtletní období. Jakmile bude platba připsána na váš účet, budete moci podle svého uvážení vybrat celou částku zůstatku na vašem účtu nebo její část. Budete odpovědní za veškeré bankovní poplatky nebo jiné poplatky související s takovými výběry. Námitky týkající se účetních výkazů nebo právních nároků z nich vyplývajících musí být uplatněny (a soudní spory zahájeny) nejpozději jeden (1) rok po datu, kdy vám byl výkaz původně zaslán, a vzdáváte se delších promlčecích lhůt, které mohou být povoleny zákonem. Žádná obecná námitka, mimo jiné včetně obecného tvrzení o nadměrném vykazování odpočtů nebo nedostatečném vykazování příjmů, se nepovažuje za platnou námitku. Stejně tak v případě, že vám bude vyplacen nadměrný příjem nebo vám bude vyplacen podíl na hrubých příjmech od třetí strany, který měl být podle této smlouvy vyplacen vydavateli, má vydavatel právo odečíst jakékoli přeplatky nebo podíl vydavatele na příjmech, které měly být vyplaceny vydavateli, od jakéhokoli příjmu, který vám jinak náleží, nyní nebo v budoucnu, z této smlouvy nebo z jakékoli jiné smlouvy mezi vámi a společností TuneCore.  

2.3 Hrubé příjmy zaúčtované na váš účet TuneCore budou shromažďovány na úročeném bankovním účtu spolu s hrubými příjmy ostatních zákazníků TuneCore, dokud tyto prostředky nevyčerpáte. Souhlasíte s tím, že nebudete dostávat úroky ani jiné výnosy z hrubých příjmů, které vydavatel zpracovává jako váš zástupce a ukládá na takový sdružený účet. Jako protihodnotu za využívání služeb správy publikování neodvolatelně převádíte a postupujete na vydavatele veškerá vlastnická práva, která můžete mít k jakémukoli podílu, jenž může vzniknout z hrubých příjmů uložených na takovém sdruženém účtu. Kromě nebo namísto úroků z takového sdruženého účtu může vydavatel získat snížení poplatků nebo nákladů účtovaných za bankovní služby bankami, u nichž jsou uloženy vaše hrubé příjmy.

2.4 V případě, že má vydavatel v dobré víře důvodné podezření, že váš účet byl vystaven podvodným nebo protiprávním činnostem a/nebo se na nich podílel, vyhrazuje si právo ukončit odesílání hrubých příjmů na váš účet a zablokovat vaši možnost jinak z něj vybírat finanční prostředky, dokud nebude podezřelá činnost vyřešena ke spokojenosti vydavatele. Dále souhlasíte s tím, že o takové příjmy přijdete, pokud společnost vydavatel na základě svého uvážení v dobré víře, že jsou důsledkem porušení práv nebo podvodu. V rozsahu, v jakém se zjistí, že podvodné činnosti a/nebo činnosti porušující autorská práva byly způsobeny vaším jednáním nebo opomenutím nebo jednáním vašich přidružených společností, může vydavatel veškeré náklady, které mu v této souvislosti vzniknou (včetně právních poplatků a výdajů), kromě jiných opravných prostředků odečíst od jakýchkoli peněžních částek, které by vám jinak byly podle této smlouvy vyplaceny. Někteří nabyvatelé licence vydavatele mohou mít také zásady týkající se podvodů a podezření na podvodné činnosti a vy souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností si tyto zásady projít a že tyto zásady jsou pro vás podle této smlouvy závazné.

2.5 .V případě, že je vydavateli předložen nárok na porušení autorských práv, ochranné známky, práva na publicitu nebo jiného práva duševního vlastnictví nebo nedodržení licenčních požadavků třetích stran nebo jakýkoli jiný nárok, který by v případě, že by byl pravdivý, představoval porušení nebo nedodržení jakéhokoli vašeho prohlášení, záruk nebo dohod podle této smlouvy, souhlasíte s tím, že vydavatel může zmrazit veškeré příjmy na vašem účtu, které jste obdrželi v souvislosti se spornou skladbou (spornými skladbami) nebo jinými materiály, které jste předložili, a že tyto příjmy vám budou zabaveny, pokud vydavatel v dobré víře rozhodne, že jsou výsledkem podvodu a/nebo porušení práv. Dále, pokud se vydavatel podle svého přiměřeného obchodního úsudku rozhodne najmout advokáta, aby přezkoumal a/nebo reagoval na takový nárok, bude mít právo odečíst z vašeho účtu nebo účtovat prostřednictvím vaší platební metody vaší platební metody (definované v základních podmínkách) minimální částku tři sta dolar (300 USD) k vyrovnání nákladů souvisejících s právními poplatky a výdaji.

3. Povinnosti třetích stran. Jste výhradně odpovědní za úhradu veškerých případných kompenzací autorům skladeb, poskytovatelům licencí, účastníkům příjmů a dalším třetím stranám, kterým jste povinni odvádět část příjmů z jakýchkoli skladeb, a za případná povolení od nich. Zaručujete a prohlašujete, že všichni takoví autoři, poskytovatelé licencí, účastníci příjmů a jiné třetí strany, kterým jste povinni vyplatit část příjmu ze skladeb, se budou obracet výhradně na vás ohledně takových plateb, a tímto souhlasíte s tím, že vydavatele odškodníte a zprostíte odpovědnosti v souvislosti s veškerými nároky, požadavky nebo žalobami těchto autorů, poskytovatelů licencí, účastníků příjmů a třetích stran ohledně takových plateb v souladu s ustanoveními o odškodnění v podmínkách služby.

4. Poplatky.  

4.1 Uhradíte vydavateli jednorázový, nevratný poplatek („zřizovací poplatek“), jak je uvedeno na webu vydavatele, na pokrytí administrativních nákladů vydavatele v souvislosti s registrací vašich skladeb na celém území.  

4.2 Souhlasíte s tím, že vydavatel je oprávněn odečíst tento zřizovací poplatek, příslušné daně a další poplatky, které vám mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním administrativních služeb, přímo z vašeho účtu TuneCore nebo účtovat takové poplatky prostřednictvím jakékoli alternativní platební metody, kterou vydavateli poskytnete (například platný účet PayPal, kreditní nebo debetní karta – každá z těchto metod je „platební metodou“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud vy nebo vydavatel ukončíte tuto dohodu z kteréhokoli důvodu uvedeného v této dohodě, nebudete mít nárok na plnou ani částečnou úhradu poplatku za zřízení. Pokud navíc z jakéhokoli důvodu platbu neprovedete nebo platba bude zrušena podle této dohody prostřednictvím platební metody nebo jiné metody po odsouhlasení těchto podmínek, bude vydavatel oprávněn dle svého vlastního uvážení získat poplatek, a to jakýmikoli nezbytnými prostředky, včetně práva ponechat váš účet aktivní a vybírat veškeré výsledné licenční poplatky, dokud nebude poplatek plně uhrazen. Je vaší povinností informovat vydavatele, pokud se způsob platby změnil provedením příslušných změn v nastavení vašeho účtu TuneCore. Pokud neposkytnete platný způsob platby, může být vaše služba podle výhradního uvážení vydavatele odpojena nebo přerušena.

5. Doba platnosti.  

5.1 „Doba platnosti“ této smlouvy je stanovena na počáteční období jednoho (1) roku, které začíná dnem přijetí a zpracování zřizovacího poplatku (jak je definován výše) vydavatelem a pokračuje do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém vydavatel obdrží vaše oznámení o zrušení. Po uplynutí počátečního období se doba trvání automaticky obnovuje a prodlužuje o další čtvrtletní období, pokud vydavateli nepodáte písemné oznámení o ukončení nejméně třicet (30) dní před koncem v té době platného období.

5.2 Vydavatel má právo inkasovat veškeré příjmy týkající se skladeb, které byly získány před začátkem a během doby platnosti smlouvy. Po uplynutí doby platnosti má vydavatel právo na dvanáctiměsíční (12) období po uplynutí doby platnosti, během něhož může inkasovat veškeré příjmy získané během doby platnosti, ale dosud nezaplacené („období po uplynutí doby platnosti smlouvy“). Pokud vydavatel obdrží příjem, který byl získán po uplynutí období po uplynutí doby platnosti smlouvy od inkasní společnosti, nabyvatele licence nebo jakéhokoli jiného subjektu v důsledku jejich jednání nebo opomenutí nebo vašeho opomenutí informovat třetí strany o skončení doby platnosti této smlouvy, berete na vědomí, že příjem vydavatele nebude porušením této smlouvy. Vydavatel vám bude nadále účtovat všechny tyto příjmy za podmínek stanovených v tomto dokumentu.   

6. Záruky; prohlášení; zbavení odpovědnosti.

6.1 Zaručujete a prohlašujete, že: (i) je vám nejméně osmnáct (18) let; (ii) máte plné právo a pravomoc uzavřít a plně plnit tuto smlouvu a udělit vydavateli všechna práva zde uvedená; (iii) výkon veškerých práv vydavatele ke skladbám, včetně hudby, názvu a/nebo textů, neporuší ani neporušuje žádná běžná zákonná ani statutární práva žádné osoby, firmy nebo společnosti, mimo jiné včetně smluvních práv, autorských práv a práva na soukromí; (iv) práva udělená touto smlouvou jsou volná a prostá jakýchkoli nároků, požadavků, zástavních práv nebo zatížení a (v) žádná ze skladeb není hanlivá nebo obscénní. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, k realizaci práv udělených Vydavateli podle této smlouvy není a nesmí být vyžadován souhlas žádné třetí strany.  

6.2 Dále zaručujete a prohlašujete, že všechny registrace a informace, které vydavateli poskytnete, jsou a zůstanou pravdivé a přesné. V případě, že vydavatel obdrží oznámení o nesrovnalosti nebo nepřesnosti v registraci skladby (skladeb), má právo pozastavit platby v souvislosti s danou skladbou (skladbami) až do vyřešení této nesrovnalosti nebo nepřesnosti.  

6.3 Jste povinni bránit a odškodnit vydavatele a všechny jeho přidružené společnosti (včetně všech ředitelů, členů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, dílčích vydavatelů a dalších zástupců) a ochránit je před jakýmikoliv nároky třetích stran, škodami, ztrátami a výdaji, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, které vzniknou v důsledku údajného porušení nebo nedodržení jakékoliv záruky, prohlášení nebo dohody učiněné v tomto dokumentu nebo v souvislosti s jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím, jehož se dopustíte nebo k němuž dojde pod vaším vedením nebo kontrolou. Uhradíte vydavateli veškeré platby provedené kdykoli po datu této smlouvy v souvislosti s jakýmkoli závazkem nebo nárokem, za který má vydavatel nárok na odškodnění. Vydavatel se případně může rozhodnout odečíst takovou platbu od jakéhokoli příjmu, který by vám jinak náležel podle této smlouvy nebo podle jakékoli jiné smlouvy mezi vámi a společností TuneCore.   

7. Soudní řízení a vypořádání.  

7.1 Bez ohledu na ustanovení oddílu 6.3 výše má vydavatel právo, nikoli však povinnost, uplatňovat, obhajovat a vypořádávat veškeré nároky a žaloby týkající se skladeb a obecně činit veškeré nezbytné úkony týkající se těchto skladeb a autorských nebo jiných práv k nim; nesmí však vypořádávat nároky bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů uvedených v oddílu 7.2 níže). V případě, že vydavatel nebo vy získáte zpět jakékoli peněžní prostředky na základě rozsudku nebo vyrovnání, budou tyto prostředky rozděleny mezi vás a vydavatele stejným dílem, jak je uvedeno v oddíle 2 výše, po odečtení výdajů vynaložených na získání těchto prostředků, včetně přiměřených právních poplatků a výdajů. Máte právo zajistit si obhájce, který vám bude nápomocen při trestním řízení nebo obhajobě v jakékoli takové záležitosti, avšak na vlastní náklady. Jakékoli rozsudky proti vydavateli a veškerá urovnání nároků vydavatele vůči němu v souvislosti s jakoukoli skladbou spolu s náklady a výdaji, mimo jiné včetně právních poplatků a výdajů, podléhají ustanovením o odškodnění obsaženým v podmínkách správy publikování a vaše platby odškodnění budou vydavateli uhrazeny ze všech částek, které vám mohou vzniknout v rámci všech účtů, které vlastníte a které spravuje vydavatel, nebo neprodleně na žádost vydavatele.

7.2 Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s obsahem tohoto dokumentu, má Vydavatel právo, nikoli však povinnost, zapojit svůj katalog spravovaných skladeb (včetně skladeb) do licenčních ujednání a celoodvětvových dohod o vymáhání licenčních poplatků, které jsou předkládány a podporovány podpůrnými skupinami, jako je Národní asociace hudebních vydavatelů, bez vašeho předchozího souhlasu.

8. Dokumenty.

8.1 Na žádost vydavatele jste povinni vyhotovit a doručit vydavateli veškeré potřebné dokumenty týkající se udělených práv vydavatele ke skladbám, a pokud tak neučiníte do deseti (10) pracovních dní od žádosti vydavatele, může vydavatel podepsat tyto dokumenty vaším jménem.

8.2 Souběžně s přijetím podmínek správy publikování poskytnete vydavateli kopie všech stávajících licencí nebo jiných smluv týkajících se skladeb. Dále souhlasíte s tím, že budete vydavatele informovat o každé zaznamenané verzi jakékoli skladby během doby platnosti, jakmile to bude v přiměřené míře možné poté, co se o ní dozvíte. Pokud a v rozsahu, v jakém vydavateli neposkytnete žádný z materiálů a informací uvedených v tomto oddíle, práva vydavatele ke Skladbám tím nebudou dotčena. Vydavatel nenese odpovědnost za jakékoli nevybrání peněz nebo nedostatečnou ochranu autorských práv ve vztahu k dotčeným skladbám, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem takového selhání z vaší strany..

9. Aktualizace smluvních podmínek; Zrušení.  

9.1 Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky správy publikování a/nebo do nich zahrnout nová ustanovení a/nebo podmínky týkající se vašeho používání webu TuneCore. Vydavatel vás bude informovat o všech podstatných změnách podmínek správy publikování a vy budete mít právo vypovědět podmínky, pokud je nebudete chtít přijmout. V opačném případě, pokud budete nadále používat weby TuneCore a neukončíte jejich používání, budou tyto změny a aktualizace považovány za přijaté a začleněné do těchto podmínek správy publikování.  

9.2 S výjimkou výše uvedených případů máte právo kdykoli po uplynutí jednoho (1) roku vypovědět smlouvu, a to vyplněním a odesláním následujícího oznámení: [__________________]. Zrušení nabývá účinnosti ke konci kalendářního čtvrtletí, ve kterém jsme obdrželi takové oznámení o zrušení, s výhradou období po uplynutí doby platnosti a práv na vymáhání ze strany příslušných organizací pro výkon, poskytování licencí a jiných práv na vymáhání.

10. Porušení smluvních podmínek; ukončení. Souhlasíte s tím, že vydavatel může kdykoli zrušit jakýkoli účet (nebo jeho část), který můžete mít prostřednictvím webů nebo vašeho používání webů a vydavatel může odstranit a zlikvidovat celý váš účet nebo jeho část, a to z jakéhokoli důvodu (mimo jiné včetně porušení těchto podmínek) nebo bez uvedení důvodu, podle vlastního uvážení vydavatele. Souhlasíte s tím, že váš přístup na weby nebo k jakémukoli vašemu účtu či jeho části může být ukončen bez předchozího upozornění, a souhlasíte s tím, že vydavatel nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za takové ukončení. Tyto prostředky nápravy doplňují všechny ostatní prostředky nápravy, které může mít vydavatel k dispozici ze zákona nebo podle práva.

Tyto podmínky byly naposledy revidovány a jsou účinné od 1. července 2023.

TUNECORE, INC. DOPLŇKOVÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY – TRADIČNÍ SYNCHRONIZAČNÍ LICENCOVÁNÍ

Následující Tradiční podmínky licencování pro synchronizaci („Podmínky synchronizace“), pokud je přijmete, představují dodatečný doplněk k podmínkám správy publikování mezi vámi a společností TuneCore.

1. Udělení práv.

1.1 Kromě výhradního udělení práv, která jste poskytli vydavateli podle této smlouvy, tímto udělujete vydavateli na celém území a po dobu trvání smlouvy výhradní a exkluzivní právo sjednávat a poskytovat licence a pověřovat ostatní, aby poskytovali licence k synchronizaci skladeb (a jakýchkoli nahrávek, které vydavateli předložíte k synchronizaci (dále jen „nahrávky“), je-li to relevantní) „tradičními“ prostředky, tak jak je tento pojem vykládán v odvětví hudebního publikování Spojených států, tj., jednorázové licencování pro použití vašich skladeb ve filmech, televizních pořadech, reklamách, videohrách a jiných audiovizuálních programech.

1.2 V souladu s tímto udělujete vydavateli právo používat, zobrazovat a zpřístupňovat skladby a nahrávky na základě streamování, bez licenčních poplatků, po celém světě, prostřednictvím webových stránek, kanálů a profilů vydavatele a/nebo přidružených stránek třetích stran, které jsou určeny výhradně pro použití oprávněnými osobami (např. hudebními supervizory) za účelem přístupu, poslechu a testování zvukových souborů skladeb pro případné synchronizační umístění třetí stranou.

2. Platby.

2.1 Vydavatel inkasuje veškeré hrubé příjmy ze skladeb (a případně nahrávek), které pocházejí z přijatých žádostí o synchronizaci a/nebo z licencí zahájených během doby platnosti. „Hrubé příjmy“ jsou definovány jako příjmy ze synchronizačních licencí, které obdrží vydavatel, a to výhradně po odečtení jakýchkoli provizí a/nebo poplatků účtovaných zprostředkovateli synchronizačních licencí třetích stran v jakékoli části území, daní nebo podobných poplatků. Hrubé příjmy zahrnují veškeré příjmy splatné za počáteční použití licence, včetně příjmů plynoucích z uplatnění opce, obnovení nebo prodloužení licence vydané vydavatelem, a to i v případě, že k takové opci, obnovení nebo prodloužení dojde po uplynutí doby platnosti. Aby se předešlo pochybnostem, po uplynutí doby platnosti má vydavatel výhradní právo vydávat a/nebo vybírat platby za licence za všechny žádosti obdržené vydavatelem a/nebo umístění iniciovaná vydavatelem během doby platnosti.

(a) Obdržíte padesát procent (50 %) hrubých příjmů ze synchronizace skladeb (a případně nahrávek) tradičními prostředky, např. filmy, televizními pořady, reklamami, videohrami a jinými jednorázovými audiovizuálními programy. Vydavatel si může ponechat padesát procent (50 %) Hrubých příjmů.

3. Není-li v tomto dokumentu výslovně stanoveno jinak, (a) všechny pojmy a výrazy použité v tomto dokumentu mají stejné definice jako v podmínkách správy publikování a (b) ustanovení Podmínek správy publikování se tímto ratifikují a potvrzují a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Tyto smluvní podmínky byly naposledy revidovány a jsou platné od 1. října 2020

MEZINÁRODNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BELIEVE

Vítejte na stránkáchwww.tunecore.com, oficiálním webu společnosti TuneCore, Inc., služby digitální distribuce hudby pro osoby sídlící ve Spojených státech, a na stránkách www.believemusic.com, oficiálním webu společnosti Believe International, služby digitální distribuce hudby pro jednotlivce se sídlem mimo Spojené státy.  

Následující smluvní podmínky (dále jako „Podmínky“) platí pro všechny uživatele stránek www.tunecore.com a a jejich přidružených webových stránek (souhrnně dále jako „web TuneCore“), které provozuje společnost TuneCore, Inc. („společnost TuneCore“) a pro všechny uživatele stránek www.believemusic.com a jejich přidružených webů (souhrnně dále jako „web Believe“ a společně s webem TuneCore jako „weby distributora“), které vlastní a provozuje společnost Believe International („Believe“; Believe a TuneCore jsou souhrnně označovány jako „distributor“, „my“, „nás“ „naše“ a příslušné tvary), včetně používání jakéhokoli jejich obsahu, informací, produktů a/nebo služeb. Tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi, jednotlivým uživatelem nebo jednotlivým subjektem (dále souhrnně nebo jednotlivě „uživatelé“), společností TuneCore a společností Believe o vašem používání webu TuneCore nebo Believe. Uživatelé a distributoři jsou zde společně označováni jednotlivě jako „strana“ nebo společně jako „strany“. Při používání webu TuneCore nebo Believe se na vás vztahují veškeré další zveřejněné doplňkové podmínky nebo pravidla platné pro konkrétní služby a funkce, které mohou být čas od času zveřejněny na příslušných stránkách („doplňkové podmínky“). Všechny doplňkové podmínky jsou tímto začleněny do těchto podmínek formou odkazu.

PŘED POUŽITÍM WEBŮ DISTRIBUTORŮ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. REGISTRACÍ A/NEBO PŘÍSTUPEM NA WEBY DISTRIBUTORŮ, JEJICH PROHLÍŽENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH PODMÍNEK, A JEJICH PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ ÚPRAVY (DÁLE SOUHRNNĚ POUZE JAKO „PODMÍNKY“), POROZUMĚLI JSTE JIM A SOUHLASÍTE S NIMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI KDYKOLI NEBUDETE SOUHLASIT, OKAMŽITĚ UKONČETE POUŽÍVÁNÍ WEBŮ DISTRIBUTORŮ.

Způsobilost. Abyste mohli používat weby distributorů, musíte být starší osmnácti (18) let (nebo starší třinácti (13) let a mít souhlas rodičů a/nebo zákonných zástupců) a plně způsobilí a kompetentní (i) přijmout podmínky, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách a (ii) dodržovat tyto Podmínky a řídit se jimi. Tímto prohlašujete, že splňujete požadavky na způsobilost uvedené v tomto oddíle.

Oznámení o ochraně osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. Pečlivě si prosím přečtěte Zásady ochrany osobních údajů na stránkách distributora na adrese www.tunecore.com/terms , kde najdete informace týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů distributorem.

Úprava podmínek. Distributor si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto Podmínek, včetně Doplňkových podmínek, přičemž vás o těchto změnách můžeme informovat některým z různých způsobů, včetně změny výše uvedeného data „Poslední aktualizace“ a dalších přiměřených způsobů, které stanovíme dle svého uvážení. Veškeré změny nabývají okamžité účinnosti. V případě podstatné změny, která může přímo ovlivnit váš účet, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali prostřednictvím poslední e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli v souvislosti s vaším účtem. Pravidelně tyto podmínky kontrolujte, zda v nich nedošlo ke změnám. Vaše další používání webů distributorů po zveřejnění změn představuje vaše závazné přijetí těchto změn.

4. Přístup na weby distributora a propojení. . Distributor vám uděluje povolení používat své weby, jak je uvedeno v těchto Podmínkách, a to za předpokladu, že (i) budete weby distributora používat výhradně pro svou osobní potřebu; (ii) s výjimkou případů výslovně povolených v těchto Podmínkách nebudete stahovat, reprodukovat, dále distribuovat, přenášet, publikovat, prodávat, šířit, veřejně vystavovat ani jinak využívat jakoukoli část webu distributora na jakémkoli médiu bez předchozího písemného souhlasu distributora; (iii) nezměníte ani neupravíte žádnou část webu distributora jinak, než jak to může být přiměřeně nutné k používání webu distributora pro zamýšlený účel; (iv) nebudete se podílet na žádném ze zakázaných způsobů použití popsaných v části 11 níže; a (v) budete jinak plně dodržovat tyto Podmínky. Web TuneCore provozuje a nabízí společnost TuneCore ze svých zařízení ve Spojených státech amerických a web Believe provozuje a nabízí společnost Believe ze svých zařízení v Evropské unii (EU), zejména ve Francii a Lucembursku. Distributor neprohlašuje, že jsou jeho weby vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Pokud na Weby distributora přistupujete nebo je používáte z jiných jurisdikcí, nesete odpovědnost za dodržování místních zákonů a v rozsahu povoleném jurisdikcí, ve které se nacházíte, se vzdáváte práva uplatňovat nároky nebo využívat ochrany poskytované v této jurisdikci, která není k dispozici ve Spojených státech amerických, případně v EU.  

Vlastnictví distributora; vlastnická práva.

 1. Obecné. Weby distributora, včetně obsahu, vizuálních rozhraní, interaktivních funkcí, zvukového, obrazového a audiovizuálního materiálu, informací, grafiky, designu, kompilace, počítačového kódu, produktů, softwaru, služeb, vlastnických informací, značek služeb, ochranných známek, obchodních názvů, rozlišovacích informací (např. loga), výběru, pořadí, vzhledu a uspořádání položek a všech dalších prvků Webů distributora, které poskytuje distributor („materiály distributora“), jsou vlastnictvím distributora a/nebo jsou na ně distributor poskytuje licence a jsou právně chráněny, bez omezení, v rámci federálních a státních zákonů a předpisů USA, případně lucemburskými zákony a předpisy, jakož i příslušnými zahraničními zákony, předpisy a úmluvami. Materiály distributora nezahrnují obsah třetích stran (jak je definován níže). S výjimkou případů výslovně povolených distributorem souhlasíte s tím, že nebudete prodávat, licencovat, distribuovat, kopírovat, upravovat, veřejně předvádět nebo vystavovat, přenášet, publikovat, upravovat, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla ani jinak neoprávněně používat Weby distributora a/nebo Materiály distributora. Distributor si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách. K materiálům distributora nenabýváte žádná práva, vlastnické právo ani podíl, s výjimkou omezených práv výslovně uvedených v těchto podmínkách.
 2. Aplikace a další software ke stažení. Pokud jsou některé materiály distributora, které vám zpřístupníme, ve formě softwaru, který lze stáhnout, poskytujeme vám na tento software a všechny soubory, obrázky a data související s tímto softwarem licenci. Tato licence je osobní, omezená, nepřenosná, nesublicencovatelná a odvolatelná a my si vyhrazujeme právo ji kdykoli změnit nebo zrušit. Na případné změny nebo zrušení vás upozorníme. Po obdržení oznámení o odvolání musíte zničit všechny kopie softwaru, které vlastníte a/nebo které se nacházejí v systémech pod vaší kontrolou. Stažený software nevlastníte a my na vás vlastnictví softwaru nepřevádíme. Ponecháváme a nárokujeme si plné vlastnictví staženého softwaru a veškerá související práva duševního vlastnictví. Software nesmíte dále distribuovat, prodávat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat ani jinak redukovat do lidsky srozumitelné podoby (s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými právními předpisy bez ohledu na toto omezení). Software stažený z webu distributora podléhá zákonům Spojených států amerických a Lucemburska o kontrole vývozu. Stažením softwaru z webů distributora prohlašujete a zaručujete nám, že nejednáte způsobem, který tyto zákony porušuje.
 1. Uživatelský obsah.

  1. Obecné. Web distributora může nyní nebo v budoucnu umožnit vám a dalším uživatelům zveřejňovat média, texty, audio a video nahrávky, fotografie, grafiku, komentáře nebo jiné informace či obsah (dále jen „uživatelský obsah“) nebo na ně odkazovat a hostovat a/nebo sdílet takový uživatelský obsah. Uživatelský obsah není distributorem kontrolován. Distributor neposkytuje žádné záruky, že váš uživatelský obsah zůstane prostřednictvím webu distributora jakýmkoli způsobem dostupný. Váš uživatelský obsah můžeme odstranit podle vlastního uvážení. Berete na vědomí, že jakýkoli uživatelský obsah, který zveřejníte na Webu distributora, je veřejně přístupný uživatelům webu distributora a distributor nezaručuje žádnou důvěrnost takového uživatelského obsahu ani nezaručuje, že vaše duševní nebo vlastnická práva k takovému uživatelskému obsahu nebudou porušena nebo zneužita.
  2. Udělení práv. S výjimkou „skladeb“ a „nahrávek“ (každá z nich je definována v Doplňkových podmínkách – Správa publikací), jejichž podmínky poskytování služeb se řídí Doplňkovými podmínkami – Správa publikací, udělujete tímto Distributorovi a jeho přidruženým společnostem celosvětovou, nevýhradní, plně hrazenou a převoditelnou licenci bez autorských poplatků s právem udělovat a povolovat sublicence k používání, reprodukci, digitalizaci, kódování, ukládání, přenosu, distribuci, modifikaci, přizpůsobení, překladu, přípravě odvozených prací nebo zobrazení, výkonu, sdělování veřejnosti a jiné využití takového uživatelského obsahu v souvislosti s webem distributora a podnikáním distributora (a jeho nástupců, nabyvatelů a držitelů sublicencí a jejich příslušných přidružených společností) včetně mimo jiné k propagaci a šíření části nebo celého webu distributora (a odvozených děl) v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů nebo prostřednictvím reklamního prodeje. Distributorovi a jeho přidruženým společnostem, nabyvatelům a držitelům sublicencí (a jejich příslušným přidruženým společnostem) udělujete právo používat vámi uvedené jméno v souvislosti s takovým uživatelským obsahem, pokud se tak rozhodnou učinit. Tímto také udělujete každému uživateli webu distributora nevýhradní licenci pro přístup k vašemu uživatelskému obsahu prostřednictvím webu distributora a k používání, reprodukci, distribuci, úpravě, adaptaci, překladu, přípravě odvozených děl, zobrazování a předvádění takového uživatelského obsahu v souladu s funkcemi webu distributora a těmito podmínkami. Výše uvedené licence, které jste udělili k uživatelskému obsahu, jenž jste odeslali na stránky distributora, jsou trvalé a neodvolatelné, s výjimkou uživatelského obsahu, který jste odebrali nebo odstranili v době, kdy jste měli svůj uživatelský účet na webu distributora, nebo uživatelského obsahu po deaktivaci nebo odstranění vašeho uživatelského účtu na webu distributora, můžete distributorovi výslovně oznámit ukončení výše uvedené licence od vás distributorovi, přičemž konkrétně uvedete položku/položky uživatelského obsahu, na kterou/které se toto ukončení vztahuje, v kterémžto případě výše uvedená licence zanikne v komerčně přiměřené lhůtě poté, co distributorovi toto oznámení poskytnete. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že i po takovém ukončení si může distributor ponechat kopie takového uživatelského obsahu na serveru, ale nesmí je zobrazovat ani provádět. Bez ohledu na cokoli, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, jsou výše uvedené licence udělené vámi ve zpětné vazbě (jak je definována níže), kterou odešlete, trvalé a neodvolatelné. 
  3. Žádná odpovědnost za uživatelský obsah. S výjimkou výše uvedené omezené licence nezískáváme ani neovládáme žádná práva k uživatelskému obsahu a nevykonáváme nad ním redakční kontrolu. Nic zde uvedeného nás nezavazuje k ověřování prohlášení a záruk, které uživatelé v souvislosti s takovým uživatelským obsahem poskytli, a dané ověření jsme neprovedli.
 2. Vaše záruky a prohlášení.  

  1. Zaručujete a prohlašujete, že: (i) je vám osmnáct (18) nebo více let, nebo (ii) je vám třináct (13) nebo více let a máte písemný souhlas rodičů a/nebo zákonných zástupců vyjádřit souhlas s těmito podmínkami.  
  2. V souvislosti s uživatelským obsahem potvrzujete, prohlašujete a/nebo zaručujete, že: (a) vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení k používání a oprávnění distributora k používání všech patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiných vlastnických práv k jakémukoli a veškerému uživatelskému obsahu, abyste umožnili zařazení a používání uživatelského obsahu způsobem zamýšleným distributorem a těmito podmínkami a abyste udělili práva a licence uvedené v této části, a (b) váš uživatelský obsah, použití takového uživatelského obsahu distributorem podle těchto podmínek a výkon licenčních práv distributorem uvedených v těchto podmínkách nejsou a nebudou: nedodržovat, porušovat nebo znevažovat jakákoli práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodního tajemství, morálních práv, práva na soukromí, práva na publicitu nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví nebo vlastnického práva; (ii) pomlouvat, hanobit, urážet nebo jinak zasahovat do práva na soukromí, publicitu nebo jiná vlastnická práva jakékoli jiné osoby; nebo (iii) porušovat jakýkoli platný zákon nebo předpis.
  3. Zakázaná použití uživatelského obsahu. S výjimkou případů povolených těmito podmínkami v souvislosti s vaším uživatelským obsahem dále souhlasíte s tím, že nebudete publikovat, zveřejňovat, předkládat, přenášet ani jinak zpřístupňovat na webech distributora: (i) jakékoli nepravdivé nebo zkreslené informace, které by mohly poškodit distributora nebo jakoukoli třetí stranu; (ii) jakýkoli materiál, který je nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní, urážlivý, vulgární, sexuálně explicitní, výhružný, obtěžující, škodlivý, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý nebo jinak nevhodný nebo který podporuje chování, jež by bylo považováno za trestný čin, vedlo k občanskoprávní odpovědnosti, porušovalo jakýkoli zákon nebo právo na soukromí nebo publicitu, nebo je jinak nevhodné; (iii) reklamy a/nebo žádosti o podnikání s jakýmikoli produkty a/nebo službami; nebo (iv) jakýkoli materiál, který by mohl být jakýmkoli způsobem škodlivý pro nezletilé.  

Zřeknutí se odpovědnosti za obsah třetích stran. S výjimkou „skladeb“ a „nahrávek“ (které jsou samostatně definovány v Doplňkových podmínkách – Správa publikací), jejichž podmínky poskytování služeb se řídí Doplňkovými podmínkami – Správa publikací, berete na vědomí, že při používání webu distributora budete vystaveni uživatelskému obsahu, reklamě a jinému obsahu třetích stran (společně dále jen „obsah třetích stran“) z různých zdrojů a že můžete být vystaveni obsahu třetích stran, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo jinak nevhodný. Distributor neschvaluje žádný obsah třetích stran ani názory, doporučení nebo rady v něm vyjádřené. Distributor za žádných okolností nenese žádnou odpovědnost za obsah třetích stran nebo v souvislosti s ním, mimo jiné za nepřesnosti, chyby nebo opomenutí v obsahu třetích stran, za jakékoli porušení nebo zneužití duševního vlastnictví v souvislosti s obsahem třetích stran nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku použití obsahu třetích stran zveřejněného, zaslaného e-mailem nebo jinak zobrazeného nebo přeneseného prostřednictvím webu distributora. 

Nesledování uživatelů a obsahu třetích stran. S výjimkou „skladeb“ a „nahrávek“ (které jsou samostatně definovány v Doplňkových podmínkách – Správa publikací), jejichž podmínky poskytování služeb se řídí Doplňkovými podmínkami – Správa publikací, berete na vědomí, že za veškerý uživatelský obsah, který nahrajete, zveřejníte, odešlete e-mailem, přenesete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím stránek distributora, nesete plnou odpovědnost vy, nikoli distributor. Distributor nekontroluje obsah třetích stran zveřejněný uživateli nebo jinak zpřístupněný jinými osobami či subjekty a nemá povinnost takový obsah třetích stran za jakýmkoli účelem sledovat. Pokud se distributor kdykoli na základě vlastního uvážení rozhodne sledovat obsah třetích stran, nepřebírá za obsah třetích stran žádnou odpovědnost, nemá povinnost upravovat nebo odstraňovat nevhodný obsah třetích stran, nemá povinnost pokračovat v monitorování obsahu třetích stran a nenese žádnou odpovědnost za chování uživatele nebo jiné osoby či subjektu, který takový obsah třetích stran poskytuje. Souhlasíte s tím, že musíte posoudit a nést veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli uživatelského obsahu nebo jiného obsahu třetích stran, včetně jakéhokoli spoléhání se na přesnost, úplnost, užitečnost, neporušování práv nebo zákonnost takového uživatelského obsahu nebo jiného obsahu třetích stran.

Odstranění obsahu. S výjimkou „skladeb“ a „nahrávek“ (které jsou samostatně definovány v Doplňkových podmínkách – Správa publikací), jejichž podmínky poskytování služeb se řídí Doplňkovými podmínkami – Správa publikací, mají Distributor a jím pověřené osoby právo (nikoli však povinnost) dle vlastního uvážení odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah nebo obsah třetích stran, který je k dispozici na webu distributora, a to vcelku nebo zčásti, kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, s oznámením nebo bez oznámení a bez jakékoli odpovědnosti.

 1. Zakázané použití webů distributora.

  1. Jako podmínku používání webů distributora tímto prohlašujete a zaručujete, že nebudete používat weby distributora k žádnému účelu, který je podle těchto Podmínek nezákonný nebo zakázaný (mimo jiné včetně zákazů uvedených v této části ‎11).
  2. Jakékoli jiné použití materiálů a webů distributora z vaší strany než pro osobní potřebu je přísně zakázáno. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, vyměňovat, dále prodávat, distribuovat ani zneužívat žádnou část webu distributora, používat web distributora, přistupovat k webu distributora nebo obsahu třetích stran získaných prostřednictvím webu distributora pro žádné jiné účely než pro své osobní použití.
  3. Souhlasíte, že nebudete weby distributora používat, pokud nesplňujete požadavky na získání nároku popsané v části 1 výše.
  4. Souhlasíte, že nebudete znevažovat, obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat, pronásledovat nebo uvádět v omyl uživatele webů distributora, ani shromažďovat nebo se pokoušet shromažďovat osobní údaje o uživatelích nebo třetích stranách bez jejich souhlasu.
  5.  Souhlasíte s tím, že nebudete úmyslně narušovat, poškozovat, zhoršovat nebo znemožňovat provoz Stránek distributora nebo jejich používání jakýmkoli uživatelem, včetně mimo jiné nahrávání nebo jiného šíření virů, červů, spywaru, adwaru nebo jiného škodlivého kódu nebo neúměrného zatěžování webů distributora s cílem odepřít službu ostatním uživatelům.
  6.  Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, obcházet, deaktivovat, poškozovat ani jinak zasahovat do jakýchkoli bezpečnostních funkcí webů distributora, do jakýchkoli funkcí, které brání nebo omezují používání nebo kopírování jakékoli části webů distributora, ani do jakýchkoli funkcí, které vynucují omezení používání webů distributora
  7.  Souhlasíte s tím, že se nebudete pokoušet získat neoprávněný přístup k webům distributora nebo jakékoli jejich části, k jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k webům distributora nebo jakékoli jejich části prostřednictvím hackerských útoků, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem, ani nebudete zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování webů distributora nebo jakýchkoli činností prováděných prostřednictvím webů distributora
  8.  Souhlasíte s tím, že nebudete ani se nepokusíte získávat materiály nebo informace způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím webů distributora. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem ani formou upravovat weby distributora (kromě přispívání k uživatelskému obsahu, jak to umožňují funkce webů distributora a v souladu s těmito Podmínkami), ani nebudete používat upravené verze webů distributora, včetně (bez omezení) za účelem získání neoprávněného přístupu k webům distributora
  9.  Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné roboty, software spider nebo scraper ani jiné automatizované prostředky pro přístup na web distributora za jakýmkoli účelem bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu ani nebudete obcházet naše záhlaví pro vyloučení robotů nebo jiná opatření, která můžeme použít k zabránění nebo omezení přístupu na web distributora.
  10.  Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nebudete používat techniky rámování k obklopení jakékoli ochranné známky, loga nebo jiných materiálů distributora. Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu distributora nebudete používat žádné meta tagy ani žádný jiný „skrytý text“ využívající jeho název nebo ochranné známky.
  11. Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nebudete používat žádná loga, grafiku nebo ochranné známky distributora jako součást odkazů na webové stránky, mimo jiné včetně odkazů na weby distributora.
  12. Souhlasíte s tím, že nebudete činit nevyžádané nabídky, reklamy, návrhy ani posílat nevyžádanou poštu nebo spam ostatním uživatelům webů distributora. Patří sem mimo jiné nevyžádaná reklama, propagační materiály nebo jiné materiály s nabídkami, hromadné rozesílání komerční reklamy, řetězová pošta, informační oznámení, žádosti o charitativní příspěvky a petice s žádostí o podpis.
  13.  Souhlasíte s tím, že nebudete zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód webů distributora nebo jakékoli jejich části, s výjimkou případů a pouze v rozsahu, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými právními předpisy bez ohledu na toto omezení.
  14.  Souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, přizpůsobovat, překládat ani vytvářet odvozená díla na základě webů distributora nebo jakékoli jejich části, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými právními předpisy, a to bez ohledu na toto omezení.
  15.  Souhlasíte s tím, že se nebudete vydávat za jinou osobu nebo subjekt, ani nebudete nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat svou příslušnost k osobě nebo subjektu.

Neoprávněné nebo zakázané používání webů distributora nebo materiálů distributora může být předmětem občanskoprávní odpovědnosti, trestního stíhání nebo obojího podle federálních, státních a místních zákonů.

Informace o účtu.  

 1. Abyste se mohli přihlásit k odběru služeb poskytovaných podle tohoto dokumentu a získat přístup k některým funkcím webů distributora, musíte si vytvořit účet. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributor může přistupovat k informacím o vašem účtu a uživatelském obsahu, uchovávat je a zveřejňovat, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se v dobré víře domnívá, že takový přístup, uchovávání nebo zveřejňování je přiměřeně nutné k (a) dodržení zákonného postupu; (b) prosazování podmínek; (c) reagování na jakékoli tvrzení, že váš uživatelský obsah porušuje práva třetích stran; (d) poskytnutí vám určitých přizpůsobených funkcí webu distributora, pokud existují; (e) reagování, pokud z jakéhokoli důvodu kontaktujete distributora; nebo (f) ochrana práv, majetku nebo osobní bezpečnosti distributora, jeho ostatních uživatelů a veřejnosti. Svůj účet u nás můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo okamžitě zrušit váš účet podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.
 2. Nákup produktů.  

  1. Objednáním produktů, které chcete zakoupit na webu distributora, činíte nabídku na koupi objednaných produktů za podmínek uvedených v příslušné objednávce. Po zadání objednávky vám zašleme e-mail potvrzující její přijetí. Tento e-mail je pouhým potvrzením našeho přijetí vaší objednávky a nepředstavuje přijetí vaší nabídky na zakoupení. Vyhrazujeme si právo zamítnout jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu či bez důvodu, a to vždy v souladu s naším vyhověním příslušné legislativě. Pokud jde o objednávky fyzických produktů, vaše objednávka a nabídka nákupu je přijata, když vaši objednávku zabalíme a předáme dopravci, a po doručení objednávky dopravci obdržíte e-mail s potvrzením, že vaše objednávka byla přijata. Vlastnické právo k objednaným produktům a riziko ztráty těchto fyzických produktů na vás přechází v okamžiku, kdy je fyzický produkt doručen dopravci.  
  2. Odesláním objednávky nás nebo našeho zpracovatele plateb třetí strany zmocňujete ke zpracování poplatku pomocí vámi poskytnuté kreditní karty a dalších platebních údajů za účelem ověření vaší totožnosti, ověření vaší platební karty, získání autorizace platby a jiného schválení příslušné transakce. Souhlasíte s tím, abychom použili veškeré vámi poskytnuté informace, včetně osobních údajů, k provádění kontrol podvodů podle našeho vlastního uvážení, přičemž toto oprávnění se vztahuje i na použití naším zpracovatelem plateb třetí stranou. Při provádění těchto kontrol můžeme my nebo náš externí zpracovatel plateb poskytnout vaše údaje poskytovatelům služeb úvěrových referencí a služeb prevence podvodů, kteří mohou uchovávat záznamy o poskytnutých údajích, a vy nás a našeho externího zpracovatele plateb zmocňujete k jejich poskytnutí.  
  3. Distributor nezaručuje okamžitou nebo trvalou dostupnost konkrétního produktu. Pokud objednávku nemůžeme vyřídit, máte nárok na vrácení peněz v plné výši. Za kontrolu objednávky po jejím obdržení zodpovídáte vy. Za jakékoli poškození fyzických produktů, k němuž dojde během přepravy, odpovídá dopravce, s výhradou případných tarifních a jiných omezení odpovědnosti dopravce. Dopravce nemá povinnost zajistit podpis při doručení, pokud při objednávce neurčíte jinak.
  4. (d) Všechny žádosti o vrácení zboží musí být podány písemně nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení objednávky dopravcem. Pokud je váš nákup vadný, buď (a) vyměníme vadný výrobek za stejný nebo rovnocenný výrobek, nebo (b) vám vrátíme kupní cenu, podle našeho uvážení. Můžeme, ale nejsme povinni, přijmout vrácené položky z jiných důvodů, v kterémžto případě vám poskytneme náhradní produkt nebo kredit podle našeho uvážení. Chcete-li požádat o vrácení, musíte podat žádost na adrese https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Pokud vaši žádost o vrácení zboží schválíme, obdržíte kód pro autorizaci vrácení zboží. Bez ověřovacího kódu pro vrácení zboží nebudeme vrácení zboží zpracovávat. Fyzické produkty musí být vráceny v původním obalu.
  5. Ceny uvedené na webu distributora jsou v amerických dolarech, bez dopravy, daní (včetně případných daní z prodeje a DPH), pojištění, cel a dalších poplatků uložených třetími stranami. Všechny tyto poplatky budou zohledněny v konečném shrnutí objednávky před jejím přijetím.
  6. Kromě nákupu produktů mohou některé další aspekty webu distributora vyžadovat zaplacení poplatku, jehož podrobnosti jsou k dispozici v různých částech webu distributora s možností nákupu produktů, funkcí nebo služeb. Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky a příslušné daně, které vám nebo komukoli, kdo používá váš účet, vzniknou. Ceny produktů, služeb nebo funkcí nabízených prostřednictvím webu distributora můžeme kdykoli změnit. Pokud není uvedeno jinak, veškeré odkazy na měny jsou v amerických dolarech. Všechny poplatky a platby jsou splatné v souladu s platebními podmínkami platnými v době splatnosti poplatku nebo platby. Pokud dojde ke sporu ohledně platby poplatků nebo námi poskytovaných produktů či služeb, může být váš účet dle našeho uvážení uzavřen bez varování nebo upozornění. Pokud není v zásadách pro vracení zboží nebo zrušení, které se výslovně vztahují na naše produkty, služby nebo funkce, stanoveno jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli příslušné poplatky a další platby za produkty, služby nebo funkce nelze zcela nebo zčásti vrátit. Jste plně odpovědní za všechny poplatky na vašem účtu, včetně neoprávněných poplatků.
 3. Heslo. Pokud se zaregistrujete, budete požádáni o zadání hesla. Protože nesete odpovědnost za všechny činnosti, které se v rámci vašeho hesla odehrávají, měli byste své heslo uchovávat v tajnosti. Nesete výhradní zodpovědnost za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu ke svému počítači a souhlasíte s tím, že převezmete odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu nebo hesla. Pokud máte důvod domnívat se, že váš účet již není bezpečný (například v případě ztráty, krádeže nebo neoprávněného vyzrazení či použití vašeho ID účtu nebo hesla), neprodleně o tom informujte distributora. Nesete výhradní odpovědnost za ztráty, které vám, distributorovi nebo jiným osobám vzniknou v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu.
 4. Změna bydliště pro daňové účely.  

  1. V případě, že (i) změníte jurisdikci svého bydliště nebo přestanete být občanem země, do které jste vstoupili při přístupu na weby distributora, a v důsledku takové změny již nebudete považováni za rezidenta této země pro daňové účely, nebo (ii) přestěhujete se z jiné jurisdikce do Spojených států nebo se stanete občanem Spojených států a v důsledku takové změny budete považováni za rezidenta Spojených států pro daňové účely USA, musíte tuto změnu oznámit distributorovi do třiceti (30) dnů od takové změny (postačí e-mailem) a uvést své celé jméno, novou adresu, datum změny bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a, pokud jste registrovaným uživatelem, uživatelské jméno svého účtu u Distributora.
  2. Výslovně berete na vědomí, že v případě, že změníte své bydliště pro daňové účely, jak je popsáno v části ‎12.4(a) výše, může společnost TuneCore nebo případně Believe postoupit podmínky, jichž jste smluvní stranou, společnosti Believe nebo případně TuneCore. V důsledku takového postoupení již nebudete mít smluvní vztah se stejnou stranou, se kterou jste měli smluvní ujednání před změnou bydliště. Dále berete na vědomí, že v souvislosti s poskytováním služeb podle těchto podmínek (včetně případných doplňkových podmínek) se společnost Believe spoléhá na určité služby poskytované společností TuneCore a společnost TuneCore se spoléhá na určité služby poskytované společností Believe. Dále berete na vědomí, že společnosti TuneCore a Believe jsou samostatné subjekty a že (i) společnost TuneCore nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí společnosti Believe bez ohledu na to, zda k němu došlo během vašeho smluvního vztahu se společností Believe; a (ii) společnost Believe nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí společnosti TuneCore bez ohledu na to, zda k němu došlo během vašeho smluvního vztahu se společností TuneCore.   

Jednání s inzerenty a dalšími uživateli. Vaše korespondence nebo obchodní jednání s inzerenty a jinými uživateli, které vyhledáte na webech distributora nebo jejich prostřednictvím, nebo účast na jejich propagačních akcích probíhá výhradně mezi vámi a takovým inzerentem nebo uživatelem. Souhlasíte s tím, že distributor nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku takových jednání nebo přítomnosti takových inzerentů nebo uživatelů na webech distributora.

Dostupnost služby Distributor může kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny nebo ukončit poskytování jakýchkoli médií, webových komunit, produktů nebo služeb dostupných na webu distributora. Média, produkty nebo služby na webech distributora mohou být zastaralé a distributor se nezavazuje tyto materiály na svých webech aktualizovat.

Zpětná vazba. Souhlasíte s tím, že jakákoli zpětná vazba, analýza, návrhy a připomínky, které poskytnete distributorovi (dále jen „zpětná vazba“), se stanou majetkem distributora. Za to, že vám distributor poskytuje bezplatný přístup na své weby nebo v případě zpětné vazby za použití funkcí webu distributora, za které musíte zaplatit poplatek, pak jako další protihodnotu za váš přístup k těmto funkcím převádíte tímto na distributora veškerá práva, vlastnické právo a podíl, včetně všech práv duševního vlastnictví, ve zpětné vazbě a k ní. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, souhlasíte s tím, že distributor bude mít trvalé, neodvolatelné a celosvětové právo používat, kopírovat, zobrazovat, předvádět, překládat, upravovat, licencovat, sublicencovat a jinak využívat veškerou zpětnou vazbu nebo její část nebo jakýkoli její derivát v jakémkoli provedení, způsobem nebo na jakémkoli médiu, které je nyní známé nebo bude vynalezeno v budoucnu, bez nároku na odměnu, kompenzaci nebo uznání uživatele. Prohlašujete a zaručujete, že máte právo provést výše uvedené postoupení a udělit distributorovi práva udělená podle této části 15 a že jakákoli zpětná vazba, kterou poskytnete distributorovi, neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetích stran. Bez ohledu na výše uvedené postoupení vám distributor uděluje nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou, celosvětovou, trvalou a neodvolatelnou licenci na používání zpětné vazby pro vaše osobní, nekomerční účely, které přímo ani nepřímo nekonkurují našemu používání takové zpětné vazby.

Ostatní smlouvy. Berete na vědomí, že při poskytování služeb a plateb podle této smlouvy bude distributor povinen uzavřít určité smlouvy s různými třetími stranami, mimo jiné s poskytovateli digitálních služeb a/nebo zpracovateli plateb. Výběr těchto spotřebitelských prodejen je výhradně v kompetenci distributora. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky podléhají všem platným podmínkám takových jiných smluv, které distributor uzavře s ohledem na tyto spotřebitelské obchody. Berete výslovně na vědomí, že některé spotřebitelské obchody mohou v souvislosti s audiovizuálními nahrávkami vyžadovat, aby vaše audiovizuální nahrávky byly na jejich webech k dispozici v určitém čase a v určitých formátech vzhledem k dostupnosti takových materiálů jinde na trhu. Pokud tyto požadavky nebudou splněny v daném rozsahu, mohou mít jednotlivé spotřebitelské prodejny právo ukončit dostupnost uvedených audiovizuálních záznamů ve svých prodejnách. Distributor vám na základě písemné žádosti poskytne aktuální specifika těchto požadavků.

Čárové kódy a univerzální kódy produktů. Distributor vám zdarma poskytne čárové kódy a univerzální kódy produktů (CUPC). Ty slouží pouze pro vaše použití a nelze je přenášet ani dále prodávat. V případě převodu nebo dalšího prodeje vám bude distributor účtovat dvacet pět dolarů (25,00 USD) za každý čárový kód nebo UPC, plus jakýkoli váš zisk z takového převodu nebo dalšího prodeje. Distributor může tyto poplatky odečíst z jakýchkoli plateb, které vám dluží, nebo tyto částky strhnout z jakékoli alternativní platební metody, kterou mu poskytnete (například z účtu PayPal, kreditní nebo debetní karty).

Porušení smluvních podmínek; ukončení. Souhlasíte s tím, že distributor může kdykoli zrušit jakýkoli účet (nebo jeho část), který můžete mít prostřednictvím webu distributora, nebo vaše používání webu distributora a odstranit a zlikvidovat celý váš účet nebo jeho část, a to z jakéhokoli důvodu (mimo jiné včetně porušení těchto Podmínek) nebo bez uvedení důvodu, podle vlastního uvážení distributora. Souhlasíte s tím, že váš přístup na web distributora nebo k jakémukoli vašemu účtu či jeho části může být ukončen bez předchozího upozornění, a souhlasíte s tím, že distributor nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za takové ukončení. Tyto prostředky nápravy doplňují všechny ostatní prostředky nápravy, které může mít distributor k dispozici ze zákona nebo podle práva.

Odškodnění; ochrana před škodami. Souhlasíte s tím, že odškodníte distributora a jeho mateřské, dceřiné a přidružené společnosti nebo jakékoli související společnosti (včetně těch, které mají v podstatě společné vlastníky) a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a jednatele za veškeré nároky, ztráty, závazky, škody, povinnosti, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z (a) vašeho používání nebo zneužívání webu distributora; (b) vašeho porušení těchto Podmínek; (c) vašeho porušení práv jakékoli jiné osoby nebo subjektu, včetně tvrzení, že jakýkoli váš uživatelský obsah porušuje nebo znevažuje práva duševního vlastnictví třetích stran; (d) vašeho porušení výše uvedených prohlášení, záruk a závazků a (e) jakéhokoli neoprávněného použití vašeho účtu, které nebylo způsobeno distributorem. Distributor si vyhrazuje právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete spolupracovat při obhajobě těchto nároků. Souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného souhlasu distributora nebudete řešit žádnou záležitost, která by vedla k vašim závazkům k náhradě škody. Distributor vynaloží přiměřené úsilí, aby vás o každém takovém nároku, žalobě nebo řízení informoval, jakmile se o něm dozví.

 1. Odmítnutí odpovědnosti; žádné záruky.

  1. Potvrzení. Výslovně berete na vědomí, že pojem „distributor“ použitý v tomto oddíle ‎20 a v oddílech ‎21 a ‎22 níže zahrnuje mateřské, dceřiné, přidružené a další spřízněné společnosti distributora (včetně těch, které mají v podstatě společné vlastníky) a všechny jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, akcionáře, členy, zástupce a subdodavatele.
  2. Žádné záruky. Distributor se v maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů zříká všech zákonných, výslovných nebo předpokládaných záruk vztahujících se na weby distributora a jakýkoli uživatelský obsah, obsah třetích stran, zboží, služby nebo funkce prodávané nebo jinak zpřístupňované uživatelům na webech distributora, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušení práv. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od distributora nebo prostřednictvím webu distributora, nepředstavuje žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.
  3. Provoz webu a obsah třetích stran. Distributor nezaručuje, že jeho materiály, obsah třetích stran, weby distributora nebo jakékoli jiné informace nabízené na webech distributora nebo jejich prostřednictvím nebo prostřednictvím jakýchkoli referenčních stránek budou nepřerušované nebo bez chyb, virů nebo jiných škodlivých součástí, a distributor nezaručuje, že výše uvedené bude opraveno.
  4. Přesnost. Distributor neručí za správnost, přesnost, spolehlivost ani jiné aspekty používání nebo výsledků používání webů distributora nebo jakýchkoli referenčních stránek
  5. Poškození vašeho počítače. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání, přístup, stahování nebo jiné získávání informací, materiálů nebo dat prostřednictvím webů distributora (včetně kanálů RSS) nebo jakýchkoli referenčních stránek je na vaše vlastní uvážení a riziko a že nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svého majetku (včetně počítačového systému) nebo ztrátu dat, která vznikne v důsledku používání nebo stahování nebo jiného přístupu k takovým materiálům nebo datům.
 2. Omezení odpovědnosti a škod

  1. Omezení odpovědnosti. Vždy v rámci oddílu 22.1, za žádných okolností a na základě žádné právní teorie, mimo jiné včetně zanedbání, nenese distributor ani jeho partneři, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé třetích stran odpovědnost za jakékoli zvláštní, nepřímé, náhodné, následné nebo exemplární škody (mimo jiné včetně ztráty zisku, dat, nebo používání či nákladů na pojistné krytí), které vyplývají z těchto Podmínek nebo se jich týkají nebo které vyplývají z vašeho používání nebo nemožnosti používat materiály distributora a uživatelský obsah na webu distributora nebo na jakýchkoli referenčních webech, na samotných webech distributora nebo z jakékoli jiné interakce s distributorem, a to i v případě, že byl distributor na možnost vzniku takových škod upozorněn.
  2. Omezení škod. Vždy v souladu s oddílem 22.1 nesmí v žádném případě celková odpovědnost distributora nebo jeho partnerů, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů vůči vám za veškeré škody, ztráty a příčiny žaloby vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo s vaším používáním webu distributora (ať už na základě smlouvy, deliktu /včetně nedbalosti/, záruky nebo jinak) překročit vyšší z částek, a to sto dolarů (100 USD) nebo polovinu ročních poplatků, které jste distributorovi zaplatili (je-li to relevantní) v průběhu dvanácti (12) měsíců bezprostředně předcházejících datu vzniku takového nároku.
  3. Produkty a služby třetí strany. Někteří uživatelé mohou používat weby distributora k prodeji produktů a/nebo služeb. Výše uvedená omezení se vztahují i na škody vzniklé v důsledku takových produktů nebo služeb, které jsou uváděny na trh, prodávány nebo poskytovány uživateli nebo jinak třetími stranami jinými než distributorem a které jste obdrželi prostřednictvím webu distributora nebo webů třetích stran, včetně mimo jiné referenčních webů, nebo které jsou na těchto webech inzerovány.
 3. Omezení podle platného práva; základ dohody.

  1. Omezení podle platného práva. Některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení či omezení určitých škod. Pokud máte bydliště v takové jurisdikci, nemusí se na vás vztahovat některé nebo všechny výše uvedené výhrady, vyloučení nebo omezení a můžete mít další práva. Omezení nebo vyloučení záruk, nápravných prostředků nebo odpovědnosti obsažené v těchto podmínkách se na vás vztahují v plném rozsahu, v jakém jsou taková omezení nebo vyloučení povolena zákony jurisdikce, ve které se nacházíte. Pokud jste uživatelem v Evropské unii, žádné ustanovení těchto podmínek se nepokouší vyloučit nebo omezit odpovědnost distributora za: (a) podvod nebo podvodné uvedení v omyl; (b) smrt nebo zranění způsobené nedbalostí; nebo (c) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.
  2. Základ dohody. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributor nabídl své produkty a služby a uzavřel tyto podmínky na základě zde uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti, že zde uvedená prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti odrážejí přiměřené a spravedlivé rozdělení rizika mezi vámi a distributorem a že zde uvedená prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti tvoří podstatný základ dohody mezi vámi a distributorem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bez těchto omezení by vám distributor nemohl své weby poskytovat na ekonomicky přiměřeném základě.
 4. Soulad s autorskými právy.

  1. Nároky z porušení práva. TuneCore, Inc. je provozovatelem webu TuneCore. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jeho zástupcem a domníváte se, že jakýkoli uživatelský obsah nebo jiný obsah třetích stran porušuje vaše autorská práva nebo práva duševního vlastnictví, můžete podat oznámení podle směrnice Evropského parlamentu 2000/31/ES, směrnice Evropského parlamentu (EU) 2019/790 a/nebo podle článku 17 U.S.C. 512(c)(3) zákona Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), a to tak, že našemu zástupci pro autorská práva písemně poskytnete následující informace:

   1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;
   2. Identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo, pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem, reprezentativní seznam těchto děl nebo odkaz či URL na všechna tato díla;
   3. Umístění materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem protiprávní činnosti na webech distributora a který má být odstraněn nebo k němuž má být zakázán přístup, včetně odkazu nebo adresy URL na veškerý takový materiál na webu distributora;
   4. Informace dostatečné k tomu, aby distributor mohl stěžující si stranu kontaktovat, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které lze stěžující si stranu kontaktovat;
   5. Prohlášení, že strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
   6. Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné, a pod trestem za křivé svědectví, že stěžující si strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Distributorem určený zástupce pro autorská práva („zástupce pro autorská práva“), který přijímá oznámení o údajném porušení autorských práv, je:

[email protected]

Neuvedete-li všechny výše uvedené informace, zejména konkrétní informace o tom, kde se může nacházet obsah porušující autorská práva, dojde ke zpoždění při zpracování vašeho oznámení a může se stát, že budete muset některé nebo všechny výše uvedené postupy opakovat.

 1. Oznámení a převzetí. Pokud obdržíme řádné oznámení o údajném porušení autorských práv, urychleně zareagujeme odstraněním materiálu, který údajně porušuje autorská práva, jak je popsáno níže, nebo který předmětem činnosti porušující autorská práva. Případně k takovému materiálu znemožníme přístup. Příslušná ustanovení zákona DMCA budeme navíc dodržovat i v případě, že obdržíme protioznámení, jak je popsáno níže.

Uživatelům, kteří mohou porušovat autorská práva, můžeme na základě vlastního uvážení odepřít přístup na weby distributora nebo jim deaktivovat a/nebo zrušit účty.

 1. Protioznámení týkající se autorských práv. Pokud byl obsah, který jste zveřejnili na webu distributora, odstraněn z důvodu porušení autorských práv nebo duševního vlastnictví a vy chcete toto odstranění zpochybnit, je postup pro podání protioznámení, který se řídí oddílem 512(g) DMCA, následující:

  1. Chcete-li u nás podat protioznámení, musíte našemu zástupci pro autorská práva na výše uvedenou adresu zaslat písemné sdělení, které obsahuje položky uvedené v oddílu 23.4 níže.
  2. Vezměte prosím na vědomí, že podle oddílu 512(f) DMCA může být hnán k odpovědnosti každý, kdo vědomě podstatně zkreslí informace, že materiál nebo činnost byly odstraněny nebo zakázány omylem nebo nesprávnou identifikací. Vezměte prosím rovněž na vědomí, že uplatňujeme zásady, které za vhodných okolností umožňují zrušit účty (nebo přístupová práva) uživatelů, kteří porušují autorská práva. Podobně platí, že pokud si nejste jisti, zda určitý materiál porušuje vaše autorská práva nebo autorská práva jiných osob, doporučujeme vám obrátit se nejprve na právníka.
 1. Prvky protioznámení. Abychom mohli vaše protioznámení co nejrychleji zpracovat, použijte prosím následující formát (včetně čísel oddílů):

  1. Uveďte konkrétní adresy URL (nebo jiné informace, které nám umožní identifikovat) materiálu, který distributor odstranil nebo k němuž zakázal přístup.  
  2. Uveďte celé své jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a, pokud jste registrovaný uživatel, uživatelské jméno svého účtu distributora.
  3. Dodejte prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí Lucemburska a že přijmete obsílku od osoby, která poskytla oznámení našemu zástupci pro autorská práva v souladu s výše uvedeným postupem, nebo od zástupce této osoby.
  4. Zahrňte následující prohlášení: „Přísahám pod trestem za křivé svědectví, že jsem v dobré víře přesvědčen(a), že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán.“
  5. Oznámení podepište. Pokud podáváte oznámení e-mailem, bude akceptován naskenovaný fyzický podpis nebo platný elektronický podpis. Sdělení zašlete na následující adresu: [email protected].

Jakmile vaše protioznámení obdržíme, předáme je straně, která podala původní žalobu na porušení autorských práv. Vezměte prosím na vědomí, že když předáváme protioznámení, obsahuje všechny vaše osobně identifikovatelné údaje uvedené v protioznámení. Odesláním protioznámení souhlasíte s tím, aby byly tyto identifikační údaje tímto způsobem zpřístupněny. Protioznámení nepředáme žádné jiné straně než původnímu nárokovateli.

Poté, co protioznámení odešleme, nás musí žalobce do deseti (10) dnů informovat o tom, že podal žalobu, kterou se domáhá vydání soudního příkazu, aby vám bylo zakázáno vykonávat činnost porušující autorská práva v souvislosti s materiálem na webu distributora. Pokud takové oznámení obdržíme, nebudeme moci položky obnovit. Jestliže takové oznámení neobdržíme, můžeme, ale nejsme povinni, spornou položku (sporné položky) obnovit.

 1. Protioznámení: Pokud máte bydliště mimo Spojené státy, uvědomte si prosím, že podání protinávrhu může vést k soudnímu řízení mezi vámi a žalující stranou za účelem určení vlastnictví. Vezměte na vědomí, že v Lucembursku a/nebo ve Spojených státech amerických mohou nastat nepříznivé právní důsledky, pokud prostřednictvím tohoto postupu učiníte nepravdivé obvinění nebo obvinění v nedobré víře. Vezměte prosím na vědomí také skutečnost, že uplatňujeme zásady, které za vhodných okolností umožňují ukončení přístupových práv uživatelům, kteří ve falešné nebo nedobré víře tvrdí, že došlo k porušení autorských práv, nebo kteří v reakci na oznámení o porušení autorských práv podají ve falešné nebo nedobré víře protioznámení. Jestliže si tedy nejste jistí, zda obsah, který jste zveřejnili na webu distributora, porušuje autorská práva, nebo si z jiného důvodu nejste jistí, zda podat protioznámení pomocí těchto postupů, důrazně doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na právníka znalého zákonů Lucemburska, Spojených států a státu New York (podle okolností). Pokud si přejete podat protinávrh, měli byste postupovat podle kroků výše v části „Prvky protinávrhu“.
 2. Zřeknutí se odpovědnosti: Nejsme vašimi právníky a informace, které zde uvádíme, nejsou právním poradenstvím. Tyto informace uvádíme pouze pro informační účely.
 1. Různé.

  1. Oznámení. Distributor vám může zasílat oznámení, včetně oznámení týkajících se změn těchto Podmínek, e-mailem, poštou nebo zveřejněním na svém webu. Je-li oznámení zasíláno e-mailem nebo poštou, bude zasláno na e-mailovou nebo běžnou poštovní adresu, kterou jste uvedli v údajích o svém účtu, a je vaší povinností tyto údaje o účtu v případě jakýchkoli změn aktualizovat. Oznámení bude považováno za doručené dvacet čtyři hodin po odeslání e-mailu, pokud nebude distributorovi sděleno, že e-mailová adresa je neplatná, a v případě zaslání poštou tři (3) dny po datu odeslání. Oznámení můžete distributorovi zasílat pouze poštou na adresu uvedenou v pododdíle (l) níže.
  2. Rozhodné právo. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s lucemburským právem bez ohledu na jakékoli principy kolize právních předpisů. Pro vyloučení pochybností se na tyto podmínky nevztahuje jednotný zákon o počítačových informačních transakcích.
  3. Jurisdikce. Souhlasíte s tím, že jakákoli právní nebo soudní žaloba vyplývající z těchto Podmínek nebo webů distributora nebo s nimi související bude podána pouze v Lucembursku, a tímto souhlasíte a podřizujete se osobní a výlučné soudní pravomoci a příslušnosti těchto soudů pro účely projednání jakékoli takové žaloby. Souhlasíte s tím, že proti nám nepodáte hromadnou žalobu ani se jí nezúčastníte.Při jakékoli žalobě nebo řízení zahájeném za účelem vymáhání jakéhokoli práva nebo povinnosti podle této smlouvy, vašeho používání webu distributora nebo s ohledem na předmět této smlouvy se tímto vzdáváte jakéhokoli práva na soudní řízení před porotou, které máte v současné době nebo budete mít v budoucnu.
  4. Prohlášení Souhlasíte s tím, že jakýkoli vámi uplatněný nárok vyplývající z webů distributora nebo s nimi související musí být zahájen do jednoho (1) roku od vzniku nároku. V opačném případě je taková žaloba trvale promlčena.. Pokud se z jakéhokoli důvodu budeme domnívat, budeme mít důvod se domnívat, pojmeme podezření nebo budeme informováni o jakémkoli jednání, opomenutí nebo okolnostech, které mohou nebo by mohly (i) ohrozit nebo ohrozit zdraví, pohodu nebo bezpečnost jakéhokoli jednotlivce, (ii) způsobit škody nebo vést ke škodám na osobách nebo majetku (hmotném nebo nehmotném), (iii) nepříznivě ovlivnit, porušit nebo zneužít práva jiných osob, (iv) obtěžovat nebo narušit činnost jakéhokoli jiného uživatele nebo osoby, firmy nebo podniku, (v) zasahovat do našich bezpečnostních nebo jiných ochranných opatření vztahujících se na naše systémy, sítě a komunikační možnosti nebo je obcházet, (vi) znevažovat nebo porušovat tyto podmínky nebo (vii) porušovat jakýkoli zákon či nařízení, máme právo, s kumulativním vyhrazením všech ostatních práv a opravných prostředků, které máme ze zákona k dispozici, na základě spravedlivého jednání a této smlouvy s vámi, oznámit a poskytnout informace všem regulačním a donucovacím orgánům a agenturám a podniknout veškeré kroky povolené zákonem. Souhlasíte s tím, že můžete podat žalobu pouze proti té straně (tj. TuneCore nebo Believe), se kterou máte nebo jste měli smluvní vztah v době výskytu události, která vedla k takové žalobě.
  5. Zřeknutí se práva. Ustanovení těchto Podmínek se lze vzdát pouze písemným dokumentem podepsaným stranou, která má na takové ustanovení nárok. Pokud některá ze stran nebude vymáhat některé z práv nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za vzdání se takového práva nebo ustanovení.
  6. Oddělitelnost. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od těchto podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.
  7. Postoupení. Tyto Podmínky a veškerá práva a licence udělené na základě těchto Podmínek nesmíte převést ani postoupit. Tyto podmínky a veškerá práva a licence udělené na jejich základě může distributor bez omezení převést nebo postoupit na přidruženou společnost distributora nebo na jakoukoli třetí stranu. Jakýkoli pokus o postoupení v rozporu s těmito podmínkami je neplatný.
  8. Žádný vztah. Souhlasíte s tím, že mezi vámi a distributorem neexistuje žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnání nebo zastoupení v důsledku těchto Podmínek nebo používání webů distributora. Dále berete na vědomí, že odesláním uživatelského obsahu nebo jiného obsahu třetí strany nevzniká mezi vámi a distributorem žádný důvěrný, fiduciární, smluvně předpokládaný ani jiný vztah než ten, který vyplývá z těchto podmínek.
  9. Přežití. Oddíly ‎5, ‎12, ‎15, ‎18, ‎19, ‎20, ‎21, ‎22, ‎23 a ‎24 (s výjimkou vaší povinnosti aktualizovat informace o účtu), jakož i všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek, která by svou povahou měla zůstat v platnosti i po ukončení těchto Podmínek, zůstanou v platnosti i po ukončení těchto Podmínek nebo vašeho účtu, ať už z vaší strany nebo ze strany distributora.
  10. Nadpisy. Odkazy na nadpisy jsou zde uvedeny pouze pro usnadnění, netvoří součást těchto podmínek a nepovažují se za omezení nebo ovlivnění jakéhokoli ustanovení těchto podmínek.
  11. Úplná dohoda. Toto je úplná dohoda mezi vámi a distributorem týkající se předmětu této dohody a nahrazuje veškerou předchozí komunikaci, prohlášení, ujednání a dohody, ať už ústní nebo písemné, mezi stranami týkající se uvedeného předmětu, s výjimkou jakékoli smlouvy o službách, kterou jste mohli uzavřít s distributorem. Tyto podmínky nelze měnit jinak než písemnou formou podepsanou oběma stranami nebo změnou těchto podmínek provedenou distributorem, jak je uvedeno v části 3 výše.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Všechna práva vyhrazena.

Srpna 2013

STORE AUTOMATOR DODATEK K TUNECORE PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pozorně následující smluvní podmínky, které mění smluvní podmínky, které jste dříve uzavřeli se společností TuneCore, Inc. ("TuneCore"), protože tato smlouva byla doplněna, změněna nebo jinak změněna. Tyto podmínky vysvětlují, jak můžete pomocí programu Store Automator automaticky doručovat vaše verze (jak je definováno níže) do spotřebitelských obchodů licencovaných společností TuneCore za účelem zneužití zvukových nahrávek. Podmínky služby TuneCore jsou zde začleněny odkazem.

TuneCore si vyhrazuje výhradní právo kdykoli upravit, ukončit nebo ukončit stránky a služby nebo změnit smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Všechny upravené podmínky a/nebo podmínky, pokud jsou zveřejněny na stránkách, nahrazují předchozí dohodu mezi vámi a TuneCore a tyto revidované smluvní podmínky představují celou dohodu mezi vámi a TuneCore. Pokračováním v používání stránek a/nebo služeb nebo přístupu k nim poté, co TuneCore provede jakoukoli takovou změnu, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni revidovanými smluvními podmínkami. Bez výslovného písemného souhlasu TuneCore nesmíte měnit smluvní podmínky. Termíny s velkými písmeny použité v tomto dokumentu bez definice mají své příslušné významy přiřazené v podmínkách služby.

BERETE NA VŠAK NA TO, ŽE POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, VČETNĚ PROGRAMU STORE AUTOMATOR A VAŠEHO ÚČTU TUNECORE, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI SLUŽBY, VČETNĚ TOHOTO DODATKU. POKUD PODMÍNKY SLUŽBY V PLNÉM ROZSAHU NEPŘIJMETE, NESMÍTE KE SLUŽBÁM PŘISTUPOVAT ANI JE POUŽÍVAT.

1. FIREMNÍ POPLATKY

A. TuneCore zaplatíte jednorázový, nevratný poplatek (dále jen "poplatek") za vydání.

B. Souhlasíte s tím, že TuneCore je oprávněna odečíst poplatek a veškeré příslušné daně přímo z vašeho účtu TuneCore nebo účtovat takový poplatek na jakýkoli alternativní způsob platby, který společnosti poskytnete (například platný PayPal účet, kreditní nebo debetní kartu, každý "způsob platby"). Pokud z nějakého důvodu neprovedete platbu nebo platba je zrušena níže prostřednictvím způsobu platby nebo jiným způsobem po souhlasu s těmito Podmínkami služby, tunecore bude oprávněna získat zpět, dle vlastního uvážení, poplatek všemi prostředky, včetně práva udržovat váš účet aktivní a vybírat veškeré výsledné licenční poplatky, dokud nebude poplatek plně kompenzován. Je vaší odpovědností upozornit TuneCore, pokud se váš způsob platby změnil provedením příslušných změn v nastavení účtu TuneCore. Pokud neposkytnou platný způsob platby, může být vaše služba odpojena nebo přerušena na základě vlastního uvážení tunecore.

2. SERVIS

A. Termín "Uvolnění" je definován jako jakýkoli záznam v dobrém stavu, jiný než vyzváněcí tón, který určíte pro automatickou distribuci prostřednictvím programu Store Automator. Aby se předešlo pochybnostem, vyzváněcí tóny nejsou způsobilé pro takové rozdělení.

B. V souladu s podmínkami této smlouvy bude každé vydání automaticky doručeno do všech spotřebitelských obchodů licencovaných společností TuneCore za účelem zneužití zvukových nahrávek po datu, kdy TuneCore obdrží poplatek, a tímto dáváte svůj souhlas s využíváním vašich verzí v těchto spotřebitelských obchodech. Bez ohledu na výše uvedené musí společnost TuneCore dle vlastního uvážení určit, co představuje "spotřebitelský obchod" pro účely této smlouvy.

c. Budete upozorněni do dvaceti čtyř (24) hodin po doručení jakékoli verze do spotřebitelského obchodu v souvislosti s Automatorem. TuneCore nečiní žádné prohlášení o tom, kolik času bude trvat, než bude jakákoli verze dostupná ve spotřebitelském obchodě, ani TuneCore nezaručuje zneužití jakéhokoli vydání.

d. Pokud společnosti TuneCore písemně oznámíte, že ukončujete Store Automator s ohledem na jakékoli verze, TuneCore ukončí automatickou distribuci těchto verzí v přiměřené lhůtě po obdržení takového oznámení ("Datum ukončení"). Můžete se kdykoli rozhodnout znovu aktivovat Automator store. Aby se předešlo pochybnostem, v případě opětovné aktivace nebude vaše verze automaticky doručena do žádného spotřebitelského obchodu přidaného tunecorem v období po datu ukončení a před takovou opětovnou aktivací.

Přečtěte si prosím pozorně následující smluvní podmínky, které mění smluvní podmínky, které jste dříve uzavřeli se společností TuneCore, Inc. ("my" nebo "TuneCore") s ohledem na vaše nahrávky a skladby, protože tato smlouva byla doplněna, změněna nebo jinak změněna. Toto je právní dohoda mezi vámi a TuneCorem. TuneCore si vyhrazuje výhradní právo kdykoli upravit, ukončit nebo ukončit stránky a služby nebo změnit smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Všechny upravené podmínky a/nebo podmínky, které jsou zveřejněny na stránkách, nahrazují předchozí dohodu mezi vámi a TuneCore a tyto revidované podmínky představují celou dohodu mezi vámi a TuneCore. Pokračováním v používání stránek a/nebo služeb nebo přístupu k nim poté, co TuneCore provede jakoukoli takovou změnu, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni revidovanými smluvními podmínkami. Bez výslovného písemného souhlasu TuneCore nesmíte měnit smluvní podmínky. Termíny s velkými písmeny použité v tomto dokumentu bez definice mají své příslušné významy přiřazené v podmínkách služby.

BERETE NA VŠAK NA TO, ŽE POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB A VAŠEHO ÚČTU TUNECORE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI SLUŽBY, VČETNĚ TOHOTO DODATKU. POKUD PODMÍNKY SLUŽBY V PLNÉM ROZSAHU NEPŘIJMETE, NESMÍTE KE SLUŽBÁM PŘISTUPOVAT ANI JE POUŽÍVAT.

TuneCore může čas od času nabídnout aktivním distribučním zákazníkům na stránkách možnost získat kredity na budoucí distribuce odkazujícími přáteli, rodinnými příslušníky, kolegy nebo jinými jednotlivci (dále jen "program").  TuneCore si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu. Program je povolen prostřednictvím technologie poskytované společností Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 ("Poskytovatel platformy"). TuneCore a poskytovatel platformy jsou souhrnně označovány jako "Program entity." Na účast v programu se vztahují tyto podmínky ("podmínky programu"), jakož i smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů na stránce, a každý uživatel (definovaný níže), který se rozhodne účastnit se programu, musí souhlasit se všemi výše uvedenými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s podmínkami programu, podmínkamistránek a zásadami ochrany osobních údajů v plném rozsahu, nejste oprávněni k účasti v programu žádným způsobem.  Kromě toho se nesmíte účastnit programu, pokud by to bylo zakázáno platnými zákony nebo předpisy. 

 1. The Program

a Definice:

(i) "Doporučujícím osobou" se rozumí skutečná osoba, která je aktivním distribučním zákazníkem TuneCore a která odkazuje na jiné osoby.

(ii) "Odkázán zákazník" znamená skutečnou osobu, jejíž jméno a e-mailová adresa byly společnosti TuneCore poskytnuty doporučujícím osobami.

(iii) "Uživatel" znamená (a) jakéhokoli doporučujícího a/nebo (b) jakéhokoliduchého odkázáného zákazníka, který se po obdržení osobního odkazu (definovaného níže) rozhodne o účasti v Programu.

b Účast

(i) Chcete-li se zúčastnit jako doporučující osoba, navštivte https://web.tunecore.com/refer-a-friend a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste na webové stránky odkázali své přátele, rodinné příslušníky nebo kolegy zadáním jména a e-mailové adresy každé osoby do pole příjemce ("Doporučení"). Neexistuje žádný limit na počet skutečných lidí, které můžete odkazovat, nicméně, prosím, jen odkazovat na lidi, kteří si důvodně myslíte, že by chtěl vědět o TuneCore.

(ii) Za každé "kvalifikované postoupení" (definované níže) může být doporučující pracovník způsobilý k získání "doporučujícího kreditu(y)" (také definovaného níže), za předpokladu, že referrer je jinak způsobilý podle podmínek programu a je s nimi plně v souladu.

(iii) Jakmile uživatel odkáže na přítele, člena rodiny nebo kolegu, stane se doporučujícím osobou a bude mu poskytnut jedinečný odkaz na doporučení ("osobní odkaz"), který odkazovatele umožní získat doporučující kredit (kredity) pro kvalifikovaná doporučení. Pozvánka bude zaslána odkazovaným zákazníkům a bude obsahovat osobní odkaz na odkazovatele. Také referrer, který provede postoupení, obdrží kopii osobního odkazu, který může odkazovatel sdílet přímo s ostatními.

(iv) TuneCore si vyhrazuje právo změnit nebo změnit tyto podmínky programu a metody, kterými se získávají doporučující kredity. TuneCore si vyhrazuje právo kdykoli diskvalifikovat jakéhokoli uživatele z účasti v Programu, pokud takový uživatel nedodrží některou z Podmínek programu.

c Způsobilost

(i) Chcete-li být doporučujícím subjektem, musíte být zákonným rezidentem United States nebo jakékoli jiné zemi, která umožňuje účast v programu. Kromě toho musíte být alespoň 18 let a musí vám být ze zákona povoleno poskytnout osobní údaje (např. jméno a e-mailovou adresu) každého oddaného zákazníka. Doporučující osoby mohou odkazovat pouze na skutečné osoby, které splňují požadavky podmínek programu, včetně toho, že jsou přítelem, rodinným příslušníkem nebo kolegou doporučujícího osoby a o kterých se odkazovatele důvodně domnívá, že by chtěly získat výhody programu. Doporučující osoby se nesmějí odkazovat samy ani na fiktivní osoby.

(ii) Odkazovaná zákazníci musí být skutečné osoby, a nikoli doporučující osoba nebo jakákoli osoba pod zákonnou kontrolou doporučujícího osoby. Kromě toho musí být odkazovaní zákazníci starší 18 let nebo musí být starší, přičemž jim zákony příslušných bydliště povolují uzavřít smlouvu o koupi zboží.

(iii) Zaměstnanci programových subjektů nebo jejich dceřiných společností, přidružených společností nebo propagačních agentur, včetně nejbližších členů rodiny a domácnosti, nejsou způsobilí k účasti v programu.

d Kvalifikovaná doporučení. Doporučující kredity mohou být uděleny pouze za kvalifikovaná doporučení.  "Kvalifikované postoupení" nastane, když jsou splněny všechny následující podmínky:

(i) Odkáněný zákazník dokončil proces nákupu nebo registrace pomocí osobního odkazu odkazu odkazu (vloženého do e-mailu, Twitteru nebo pozvánky na Facebooku).  Pokud si odkazovaný zákazník zakoupí nebo zaregistruje stránku jinou metodou, registrace se nezapočítává jako kvalifikované doporučení a doporučující neobdrží doporučující kredit;

(ii) Odkázán zákazník dokončil nákup nebo registrační proces pomocí osobního odkazu odkazu na samostatné a jedinečné IP adrese od doporučujícího. Pokud si odkazový zákazník zakoupí nebo zaregistruje stránku za použití stejné IP adresy jako doporučující, registrace se nezapočítává jako kvalifikované doporučení a doporučující neobdrží doporučující kredit;

(iii) Odkazovaný zákazník nebyl dříve registrován na stránkách pod žádnou e-mailovou adresou nebo aliasem nebo se odkazovaný zákazník zaregistroval na stránkách, ale nikdy neuskutečnil nákup; A

(iv) Odkázán zákazník provede "kvalifikační nákup". "Oprávněný nákup" znamená první nákup ročního předplatného na jednoleté předplatné pro distribuci jednoho, alba nebo vyzváněcího tónu odkázánou zákazníkem.

(e) Příjem doporučujících kreditů. Doporučující obdrží jeden (1) Doporučující kredit oceněný na budoucí nákupy na stránkách za každé platné a ověřené kvalifikované doporučení generované tímto doporučujícím. Hodnota doporučujících kreditů bude uvedena v oznámení programu na stránce Programu na webu: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. Hodnota doporučujících kreditů se zaznamená v rámci osobního odkazu, který je vytvořen v době postoupení. Pokud se TuneCore rozhodne změnit program a nabídne jinou hodnotu/typ kreditu, pak všechny nové osobní odkazy generované z doporučení v rámci nové nabídky zaznamenají novou hodnotu Doporučujícího kreditu a všechny dříve vydané osobní odkazy mohou být prospektivně neaktivní, na základě vlastního uvážení TuneCore a bez předchozího upozornění. Doporučující kredity budou doručeny doporučujícímu e-mailu přibližně jeden (1) týden po kvalifikovaném doporučení.

(f) Použití referenčních kreditů. Uživatel může používat doporučující kredity poskytované TuneCore pouze na stránkách bez jiných slev. Pro online transakci lze použít pouze jeden doporučující kredit. Doporučující kredity jsou platné po dobu dvou (2) let od data vydání.

(g) Všechny kredity podléhající ověření

(i) Doporučující kredity podléhají ověření.  Subjekty programu mohou zadržet doporučující kredit za účelem vyšetřování nebo odmítnout zpracovat jakoukoli transakci, kterou TuneCore považuje za podvodnou, podezřelou, v rozporu s podmínkami programu, nebo se domnívají, že uloží odpovědnost tunecoru, jejím dceřiným společnostem, přidruženým společnostem nebo některému z jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

(ii) Rozhodnutí všech programových subjektů jsou konečná a závazná, včetně rozhodnutí o tom, zda je kvalifikovaný postoupení nebo postoupení kreditu platné.

(iii) Doporučující kredity nejsou majetkem, nemají žádnou peněžní hodnotu a nemohou být vyměněny za hotovost.  Doporučující kredity nejsou převoditelné a nesmí být přidělovány, vydraženy, obchodovány, vyměněny nebo prodány.  Zatímco si TuneCore vyhrazuje právo program kdykoli ukončit, ověřené doporučující kredity jsou platné po dobu dvou (2) let od data vydání.  TuneCore si vyhrazuje právo zrušit doporučující kredity, pokud (a) TuneCore dle vlastního uvážení rozhodne, že se uživatel dopustil podvodné činnosti; (b) TuneCore ukončí uživatelský účet TuneCore, jak je povoleno v souladu s podmínkami používání stránek; nebo (c) Uživatel nedodržuje žádné z podmínek programu, podmínek použití webu ani žádné příslušné zákony.

 1. Soukromí

Osobní údaje, které každý doporučující a odkázáný zákazník budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti TuneCore, které lze nalézt na adrese www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy a Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele platformy, které lze nalézt na adrese http://www.friendbuy.com/privacy. Kromě toho mohou být osobní údaje použity společností TuneCore nebo Poskytovatelem platformy jménem TuneCore, aby kontaktovaly jakéhokoli doporučujícího nebo odkáněného zákazníka s ohledem na účast v programu a příjem komunikace prostřednictvím programu. 

 1. Odpovědnosti

(a) Účastí v Programu uživatelé souhlasí: (i) být vázáni těmito podmínkami programu, rozhodnutími programových subjektů a/nebo jejich zástupci a zásadami ochrany osobních údajů programových subjektů; a (ii) kontaktovat programovými subjekty prostřednictvím e-mailu. Subjekty programu si vyhrazují právo provádět změny nebo dodatky k těmto podmínkám programu z jakéhokoli důvodu. Neschopnost programových subjektů vymáhat jakoukoli dobu platnosti těchto podmínek programu nepředstavuje zřeknutí se tohoto ustanovení.

(b) Programové subjekty zpracují všechna obdržená doporučení, ale nenesou odpovědnost za: (i) pozdní, ztracené, zpožděné, odcizené, nesprávně směrované, neúplné, nečitelné, nepřesné, zkomolené nebo nesrozumitelné doporučení nebo komunikace, bez ohledu na způsob přenosu; ii) telefonní systém, telefonní nebo počítačový hardware, software nebo jiné technické nebo počítačové poruchy, ztracené připojení, odpojení, zpoždění nebo chyby přenosu; (iii) poškození dat, krádež, zničení, neoprávněný přístup k doporučením nebo jiným materiálům; nebo (iv) jakékoli tiskové, typografické, administrativní nebo technologické chyby na jakýchkoli webových stránkách nebo materiálech spojených s Programem. Právnické osoby programu se zříkají jakékoli odpovědnosti za škody způsobené jakýmkoli počítačovým systémem v důsledku účasti na informacích nebo jejich přístupu nebo stažení v souvislosti s tímto programem a vyhrazují si právo dle vlastního uvážení program zrušit, upravit nebo pozastavit v případě, že virus, chyba, počítačový problém, neoprávněný zásah nebo jiné příčiny mimo kontrolu programových subjektů, poškození správy, zabezpečení nebo řádné funkce programu.

(c) Subjekty programu nenesou odpovědnost vůči žádným uživatelům za neposkytnutí jakéhokoli referenčního kreditu nebo jeho části z důvodu jakéhokoli jednání Božího, jakýchkoli akcí, předpisů, nařízení nebo žádostí, selhání zařízení, hrozící teroristické činy, teroristické činy , nálet, výpadek proudu, akt veřejného nepřítele, zemětřesení, tornádo, tsunami, válka (vyhlášená nebo nehlášená), požár, povodeň, epidemie, výbuch, neobvykle nepříznivé počasí, hurikán, embargo, pracovní spor nebo stávka (ať už legální nebo nelegální), nedostatek práce nebo materiálu, přerušení dopravy jakéhokoli druhu, zpomalení práce, občanské nepokoje, povstání, nepokoje nebo jakákoli jiná příčina mimo kontrolu programových subjektů.

(d) Veškeré daňové závazky, které vzniknou z akumulace a/nebo použití doporučujících kreditů, jsou výhradní odpovědností uživatele. 

 1. Rozhodné právo

Veškeré spory, nároky a důvody žaloby vyplývající z tohoto programu nebo kreditu souvisejícího s ním nebo v souvislosti s ním budou vyřešeny podle práva New York (bez ohledu na jeho konflikty právních principů) a uživatel souhlasí s tím, že jakýkoli spor předloží výlučné jurisdikci státních a federálních soudů se sídlem u soudů nacházejících se ve státě a okrese New York ,

 1. Chování

(a) Zakázané chování, obecně

(i) Uživatelé souhlasí s tím, že program nebudou používat k:

 • Porušovat platné zákony;
 • Porušovat práva duševního vlastnictví programových subjektů nebo třetích stran;
 • Stopovat, obtěžovat nebo ubližovat jiné osobě;
 • Shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích;
 • vydávat se za jakoukoli osobu nebo jinak zkreslovat identitu uživatele;
 • zasahovat do podmínek programu nebo serverů nebo sítí připojených k programu, narušit je nebo je porušovat; nebo neuposlechnou jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy těchto sítí;
 • zasahovat do používání programu jiným uživatelem;
 • Pokusit se získat neoprávněný přístup k Programu nebo k jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k Programu;
 • provádět jakoukoli nezákonnou činnost nebo vyžadovat výkon jakékoli nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva jiných osob;
 • Přenášet jakýkoli soubor, který obsahuje viry, červy, trojské koně nebo jiné kontaminující nebo destruktivní prvky;
 • používat program k provádění jakékoli nezákonné činnosti nebo vyžadovat provedení jakékoli nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva ostatních;
 • Prodávat, obchodovat, dražit nebo jinak vytvářet příjmy tím, že poskytuje přístup k programu ostatním. 
 1. Hromadná distribuce zakázána

Pokud odkazovač poskytne odkazovaný zákazníkovi e-mailem osobní odkaz, musí být vytvořen a distribuován osobním způsobem, který je vhodný a obvyklý pro komunikaci s přáteli, rodinnými příslušníky nebo kolegy. Hromadná distribuce e-mailů, distribuce cizím osobám nebo jakákoli jiná propagace osobního odkazu způsobem, který by představoval nebo se jevil jako nevyžádaný komerční e-mail nebo "spam" na základě vlastního uvážení programových subjektů, je výslovně zakázána a může být důvodem k okamžitému ukončení účtu referreru a deaktivaci osobního odkazu. TuneCore nemá žádnou povinnost sledovat obsah poskytovaný referrers; TuneCore se však může rozhodnout tak učinit a zablokovat jakékoli e-mailové zprávy, odstranit jakýkoli takový obsah nebo zakázat jakékoli používání programu.

 

 1. Podvodné a podezřelé chování

(a) Programové subjekty mohou uživateli zakázat účast v Programu nebo získání doporučujícího kreditu, pokud na základě vlastního uvážení zjistí, že se takový uživatel pokouší jakýmkoli způsobem narušit spravedlnost, integritu nebo legitimní fungování programu podváděním, hackingem, podvodem nebo jinými nekalými herními praktikami, které mají v úmyslu obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat nebo obtěžovat jiné uživatele nebo zástupce programových subjektů. Použití jakéhokoli automatizovaného systému, skriptu nebo makra k účasti je přísně zakázáno a bude mít za následek diskvalifikaci. Uživatelé nesmí zadávat více nebo falešnými e-mailovými adresami nebo účty, používat fiktivní identity nebo používat jakýkoli systém, bot nebo jiné zařízení nebo vynalézavost k účasti v programu nebo k získání doporučujícího kreditu. Subjekty programu si vyhrazují právo diskvalifikovat jakéhokoli uživatele a/nebo zrušit jakýkoli kredit (kredity) udělený Uživateli, u kterých zjistí, že manipuluje se vstupním procesem nebo provozem programu nebo porušuje tyto podmínky programu.  Odkazy generované skriptem, makrem nebo jinými automatizovanými prostředky budou diskvalifikovány.

(b) UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLI POKUS ÚMYSLNĚ POŠKODIT NEBO NARUŠIT LEGITIMNÍ FUNGOVÁNÍ PROGRAMU MŮŽE BÝT V ROZPORU S TRESTNÍMI A OBČANSKÝMI ZÁKONY A BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK VYLOUČENÍ Z ÚČASTI V PROGRAMU.  V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SI PROGRAMOVÉ SUBJEKTY VYHRAZUJÍ PRÁVO POŽADOVAT NÁPRAVU A NÁHRADU ŠKODY (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ) V PLNÉM ROZSAHU ZÁKONA, VČETNĚ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.

TUNECORE SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Dubna 2017

Přečtěte si prosím pozorně následující podmínky. Tyto podmínky, jakož i zásady autorských práv (dále jen"Zásady autorských práv")a zásady ochrany osobních údajů (dále jen"Zásady ochrany osobních údajů")(zde začleněné odkazem a souhrnně označované jako "Smluvní podmínky") řídí váš přístup ke službě TuneCore Social a k mobilní aplikaci TuneCore Social, včetně všech produktů a/nebo služeb v nich obsažených (souhrnně, "Aplikace") a veškeré informace, text, grafiku, fotografie, zvukové nahrávky nebo jiné materiály nahrané do aplikace, stažené nebo zobloze v aplikaci ("obsah"). Jedná se o právní dohodu mezi vámi a Společností TuneCore, Inc. ( "Společnost"). Společnost si vyhrazuje výhradní právo kdykoli aplikaci změnit, ukončit nebo ukončit bez předchozího upozornění. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit a změnit některé nebo všechny smluvní podmínky, a to na základě našeho vlastního uvážení, včetně, ale bez omezení na poplatky a poplatky spojené s používáním aplikace. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny v těchto podmínkách. Pokračováním v používání aplikace nebo přístupu k ní poté, co společnost provede a zveřejní jakoukoli takovou změnu, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni revidovanými podmínkami. Jste zodpovědní za pravidelné kontroly nejaktuálnější verze těchto Smluvních podmínek. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti nesmíte měnit smluvní podmínky.

BERETE NA VŠAK NA TO, ŽE POUŽÍVÁNÍM APLIKACE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI SLUŽBY. POKUD PODMÍNKY SLUŽBY V PLNÉM ROZSAHU NEPŘIJMETE, NESMÍTE K APLIKACI PŘISTUPOVAT ANI JI POUŽÍVAT.

 1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

(a) Veškerá svá práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte prostřednictvím aplikace. Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením obsahu v aplikaci nebo jeho prostřednictvím udělujete společnosti celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci k přístupu, použití, kopírování, reprodukci, zpracování, přizpůsobení, úpravám, publikování, přenosu, formátování, ukládání, archivaci, indexování, zobrazování a distribuci takového obsahu v jakýchkoli médiích nebo distribučních metodách, ať už jsou nyní známy nebo existují v budoucnu. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo společnosti poskytovat, propagovat a vylepšovat aplikaci.

(b) Veškerý obsah, ať už veřejně zveřejněný nebo soukromě přenášený, je výhradní odpovědností osoby, která takový obsah vytvořila. Společnost nesmí sledovat ani kontrolovat obsah zveřejněný prostřednictvím aplikace a společnost nemůže za takový obsah převzít odpovědnost. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli obsah, který odešlete.

(c) V souvislosti s vaším používáním obsahu vám společnost poskytuje osobní, celosvětovou, nepřečtecí a nevýhradní licenci k výhradně nekomerčnímu používání aplikace a veškerého obsahu, který jste z ní obdrželi. Tato licence je udělována výhradně za účelem umožnění používání a využívání výhod Aplikace, jak je poskytována společností, způsobem povoleným těmito podmínkami.

(d) Společnost neschvaluje, nepodporuje, neprohlašuje ani nezaručuje úplnost, pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli obsahu nebo komunikace zveřejněné prostřednictvím aplikace ani neschvaluje jakékoli názory vyjádřené prostřednictvím aplikace. Společnost nebude za žádných okolností odpovědná za žádný obsah, včetně, ale bez omezení na, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakéhokoli obsahu zveřejněného, e-mailem, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím aplikace nebo vysílání jinde.

(e) V souvislosti s vaším používáním aplikace se tímto vzdáváte jakéhokoli práva na jakékoli licenční poplatky (mimo jiné včetně poplatků za výkon, mechanických licenčních poplatků nebo jakýchkoli jiných poplatků nebo licenčních poplatků, zákonných nebo jiných), které společnost může být povinna zaplatit vám nebo třetí straně v souvislosti s používáním aplikace. Abyste se vyhnuli pochybnostem, nesete výhradní odpovědnost za zajištění a zaplacení všech licencí (podle potřeby) požadovaných od vlastníků autorských práv hudebních kompozic nebo jejich zástupců v souvislosti s používáním a výkonem obsahu podle této smlouvy, jakož i za licenční poplatky způsobené umělcům, producentům nebo jiným osobám, které provedly při vytváření obsahu, a za všechny platby, které mohou být vyžadovány podle kolektivních smluv nebo v souladu s jakýmikoli zákonnými systémy.

(f) Souhlasíte s tím, že aplikaci nebudete používat k přenosu, trasování, poskytování spojení nebo ukládání jakéhokoli materiálu, který porušuje díla chráněná autorskými právy nebo jinak porušuje nebo propaguje porušení práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může zakázat přístup k vašemu účtu a/nebo ukončit váš účet a/nebo odstranit nebo zakázat přístup k jakémukoli obsahu, který odešlete v případě, že společnost obdrží jakýkoli nárok, který by v případě, že by byl pravdivý, představoval porušení těchto smluvních podmínek nebo měl jiný důvod se domnívat, že v dobré víře porušujete práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.

(g) Chcete-li aplikaci zakoupit, musíte společnosti poskytnout platnou kreditní kartu nebo jiný způsob platby (např. PayPal účet) k úhradě těchto služeb (dále jen "způsob platby"). Aplikace může být k dispozici jako jednorázový nákup a lze ji zakoupit jako měsíční nebo roční předplatné, které se automaticky obnoví na konci příslušného období. Společnost může tyto poplatky čas od času změnit bez předchozího upozornění. Výslovně souhlasíte s tím, že společnost je oprávněna odečíst vaše opakující se poplatky za předplatné, veškeré příslušné daně a další poplatky, které vám mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním aplikace, přímo z jakéhokoli způsobu platby, který společnosti poskytnete. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré poplatky, poplatky, cla, daně, devizové poplatky a hodnocení vyplývající z jakéhokoli použití vašeho účtu vámi nebo kýmkoli jiným, kdo používá váš účet. Pokud písemně oznámíte společnosti, že ukončíte předplatné aplikace, nebudou vám na váš způsob platby účtovány žádné další poplatky za předplatné. Nebudete mít nárok na vrácení předplacených poplatků. Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete platbu nebo platba je zrušena podle této metody prostřednictvím způsobu platby nebo jiným způsobem po souhlasu s těmito Podmínkami služby, bude společnost oprávněna získat zpět, podle vlastního uvážení, poplatek za předplatné, jakýmikoli nezbytnými prostředky. Je vaší odpovědností informovat společnost, pokud se váš způsob platby změnil, a to provedením příslušných změn nastavení vašeho účtu. Pokud neposkytnou platný způsob platby, může být vaše služba na základě vlastního uvážení odpojena nebo přerušena. Za všechny poplatky v souvislosti s aplikací vám my nebo zpracovatel plateb jednající naším jménem vyúčtujeme kreditní kartu nebo alternativní způsob platby. V případě, že nám vaše kreditní karta nebo alternativní poskytovatel plateb odmítne zaplatit částku připsanou na váš účet, budeme mít právo zakázat přístup k aplikaci nebo produktům nebo službám zakoupeným z vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že nezrušíte ani nerušíte žádné zaplacené poplatky za aplikaci ani se nás jinak nepokusíte o podvod. V případě, že je nutné podniknout právní kroky k vymáhání dlužných zůstatků, souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré výdaje vzniklé za vymáhání dlužných částek, včetně poplatků za právní zastoupení a dalších právních výdajů. VŠECHNY NÁKUPY APLIKACE JSOU NEVRATNÉ A NEVRATNÉ.

(h) Nesete odpovědnost za zaplacení všech daní spojených s nákupem aplikace. Pokud má společnost zákonnou povinnost platit nebo vybírat daně, za které jste zodpovědní podle tohoto oddílu, příslušná částka vám bude fakturována a zaplacena vámi, pokud společnosti neposkytujete platný certifikát o osvobození od daně schválený příslušným daňovým úřadem. Veškeré platby, které mají podle této dohody splatné v rámci této dohody nebo z ní vyměřit, musí být osvobozeny od daně a bez odpočtu nebo srážky. Pokud jste povinni odečíst nebo zadržet jakékoli daně z těchto plateb, pak splatná částka se zvýší podle potřeby tak, aby po provedení všech požadovaných odpočtů nebo srážkových poplatků, společnost obdrží částku rovnající se částce, kterou by obdržela, kdyby takový odpočet nebo srážkové daně byly provedeny.

(i) Veškeré nové funkce přidané do aplikace nebo její rozšíření se rovněž vztahují na smluvní podmínky. Některé nové funkce, které jsou obecně dostupné zdarma všem odběratelům, vám budou zpřístupněny bez dalších poplatků. Dostupnost některých nových funkcí však může vyžadovat zaplacení dodatečných poplatků a společnost na základě vlastního uvážení určí, zda přístup k jiným takovým novým funkcím bude vyžadovat další poplatek.

 1. HESLA. Nesete odpovědnost za ochranu hesla, které používáte pro přístup k aplikaci, a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem. Doporučujeme vám používat u svého účtu "silná" hesla (hesla, která používají kombinaci velkých a malých písmen, čísel a symbolů). Společnost nemůže a nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody vyplývající z vašeho nedodržení výše uvedeného.
 2. ZÁRUKY; REPREZENTACE; NÁHRADY.

(a) Zaručujete a prohlašujete, že je vám nejméně osmnáct (18) let; máte právo a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a udělit společnosti všechna zde uvedená práva; vámi poskytnutý obsah je stoprocentní (100 %) vlastní nebo ovládány po celém světě a jejich použití nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranným známkám, práva na publicitu nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu; a tato společnost má právo využívat totéž jakýmkoli způsobem podle této smlouvy bez nepříznivého nároku a bez jakékoli povinnosti provádět jakoukoli platbu jakékoli povahy jakékoli osobě nebo subjektu.

(b) Budete bránit a zprostíte odpovědnosti společnost a její přidružené společnosti (včetně členů statutárního orgánu, členů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a dalších zástupců) a budete je chránit v souvislosti s nároky třetích stran nebo výdaji a ztrátami vyplývajícími z porušení nebo nároků, které by, pokud by byly pravdivé, představovaly porušení výše uvedených prohlášení a záruk nebo jakýchkoli dohod obsažených v těchto podmínkách, včetně přiměřených nákladů a výdajů na právní zastoupení.

(c) Společnost vás musí neprodleně upozornit na nárok, na který se vztahuje výše uvedená povinnost zproštění odpovědnosti, a vy musíte společnost na své náklady bránit s právním zástupcem schváleným společností, přičemž toto schválení nesmí být bezdůvodně odepřeno. V případě, že si neobstaráte schváleného právního zástupce, může se společnost, pokud se tak rozhodne, bránit na vaše náklady, a souhlasíte s tím, že společnost může vyžadovat vaši účast jakožto třetí strany na takové obraně nebo jinak, a tímto se vzdáváte námitky nebo nároku na odškodnění ve vztahu k této účasti. V případě uplatnění nároku má společnost právo dle vlastního uvážení odstranit nebo znemožnit přístup k nahrávkám a/nebo jakýmkoli souvisejícím materiálům, které jsou předmětem takového nároku, a/nebo zadržet platbu jakýchkoli peněžních částek splatných podle této smlouvy ve výši přiměřené nároku a případným nákladům. Vypořádání jakéhokoli nároku podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti.

(d) NEEXISTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY SPOLEČNOSTI, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, KROMĚ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH PODMÍNEK SLUŽBY.

 1. TERMÍN. Smluvní podmínky platí po celou dobu používání aplikace.
 2. ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

(a) Váš přístup k aplikaci a její používání je na vaše vlastní riziko. Berete na to a souhlasíte s tím, že aplikace je vám poskytována na základě "TAK, JAK JE" a "TAK, JAK JE K DISPOZICI". Bez omezení výše uvedeného se společnost v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech záruk a podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení. Společnost neposkytuje žádnou záruku a odmítá veškerou odpovědnost za: (i) úplnost, přesnost, dostupnost, včasnost, bezpečnost nebo spolehlivost aplikace nebo jakéhokoli obsahu; (ii) jakékoli poškození vašeho počítačového systému, ztráta dat nebo jiné škody, které vyplývá z vašeho přístupu k aplikaci nebo jakéhokoli obsahu nebo její používání; (iii) vymazání nebo neuložení nebo nepřesídání jakéhokoli obsahu a jiných sdělení spravovaných aplikací; a (iv) zda aplikace splní vaše požadavky nebo bude k dispozici na nepřerušovaném, bezpečném nebo bezchybném základě. Žádná rada nebo informace, ústní nebo písemné, získané od společnosti nebo prostřednictvím aplikace, nezachonou žádnou záruku, která zde není výslovně provedena. Dále berete na paměti, že na platformách třetích stran může dojít k přerušení služeb nebo událostí, včetně, ale bez omezení, Facebooku, Twitteru atd., které budou mít vliv na vaše používání aplikace a které jsou mimo naši kontrolu, abychom zabránili nebo opravili. Přerušení používání aplikace, která jsou mimo naši kontrolu, nebude sloužit jako základ pro ukončení vašeho předplatného nebo požadavek úplného nebo částečného vrácení jakýchkoli předplacených poplatků.

(b) Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za: (i) dostupnost nebo přesnost těchto webových stránek nebo zdrojů; nebo (ii) obsah, produkty nebo služby na těchto webových stránkách nebo zdrojích nebo z těchto zdrojů. Odkazy na tyto webové stránky nebo zdroje neznačují, že společnost tyto webové stránky nebo zdroje nebo obsah, produkty nebo služby dostupné z těchto webových stránek nebo zdrojů podporuje. Berete na vědomí výhradní odpovědnost za všechna rizika vyplývající z vašeho používání takových webových stránek nebo zdrojů a přebíráte je. Ve všech ohledech budete dodržovat všechny platné podmínky platforem třetích stran, ke které přistupujete nebo se k nim přihlásíte v souvislosti s aplikací, včetně příslušných podmínek pro platformy třetích stran, jako jsou smluvní podmínky Twitteru zveřejněné v https://twitter.com/tos?lang=en, smluvní podmínky YouTube zveřejněné v https://www.youtube.com/t/terms a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google zveřejněné na https://policies.google.com/privacy. Možná budete moci změnit způsob přístupu k vašim údajům v souvislosti s takovými platformami třetích stran na webových stránkách příslušné platformy třetích stran, jako je například nastavení zabezpečení společnosti Google umístěné na https://myaccount.google.com/permissions. Berete na vědomí, že aplikace interoperuje s několika platformami třetích stran a že aplikace je vysoce závislá na dostupnosti těchto platforem. Pokud kdykoli jakákoli platforma přestane společnosti zpřístupnit své programy za přiměřených podmínek, společnost vám může přestat poskytovat takové funkce, aniž by vás opravňuje k vrácení peněz, kreditu nebo jiné kompenzaci.

(c) Berete na vědomí, že aplikace vám může umožnit nebo vám pomoci přistupovat k službám třetích stran, komunikovat s nimi a/nebo je nakupovat od platforem a jiných třetích stran. Při přístupu ke službám třetích stran tak učiníte na vlastní nebezpečí. Tyto služby třetích stran vám také mohou umožnit ukládat váš obsah u poskytovatele nebo provozovatele služby třetí strany. Jakékoli použití služby třetí strany se řídí výhradně podmínkami takové služby třetí strany (a vy budete dodržovat všechny tyto podmínky) a jakákoli smlouva uzavřená nebo jakákoli transakce dokončená prostřednictvím jakékoli služby třetí strany je mezi vámi a příslušnou třetí stranou, a nikoli společností. Společnost nečiní žádná prohlášení a nenese žádnou odpovědnost ani povinnost v souvislosti s obsahem nebo použitím nebo korespondencí s takovou službou nebo platformou třetí strany nebo jakýmikoli dokončenými transakcemi a jakoukoli smlouvou, kterou jste uzavřeli s takovou třetí stranou.

(d) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNÍ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, AŤ JIŽ VZNIKLÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, NEBO ZTRÁTU DAT, POUŽITÍ, DOBRÉ VŮLE nebo JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z (i) vašeho přístupu k nebo použití nebo nemožnosti přístupu k aplikaci nebo jejího používání; (ii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany v aplikaci, včetně bez omezení, jakéhokoli pomlouvačného, urážlivého nebo nezákonného jednání jiných uživatelů nebo třetích stran; (III) JAKÝKOLI OBSAH ZÍSKANÝ Z APLIKACE; NEBO (IV) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, POUŽITÍ NEBO ZMĚNA VAŠICH PŘENOSŮ NEBO OBSAHU.

SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE STO DOLARŮ (100,00 USD).

OMEZENÍ TOHOTO PODODDÍLU SE VZTAHUJÍ NA JAKOUKOLI TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, ZÁKONA, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A ZDA BYLA SPOLEČNOST INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NÁPRAVA UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTU NESPLNILA SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 1. RŮZNÉ.

(a) Aplikace může být používána a přístupná výhradně pro zákonné účely. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné místní, státní, národní a zahraniční zákony, pojednání a předpisy v souvislosti s vaším používáním aplikace, včetně, ale bez omezení, platného zvykového práva, všech příslušných zákonů a pravidel a předpisů Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí USA. Kromě toho, bez omezení, souhlasíte s tím, že nebudete dělat žádné z následujících při používání nebo přístupu k Aplikaci:

(i) kopírovat, reprodukovat, "ripovat", zaznamenávat nebo zpřístupnit veřejnosti jakoukoli část aplikace nebo obsahu, který vám byl doručen prostřednictvím Aplikace, nebo jinak využívat Aplikaci, která není výslovně povolena podle smluvních podmínek;

(ii) zakázat, hacknout, obejít nebo jinak narušit bezpečnostní funkce aplikace nebo funkce, které brání nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo materiálů;

(iii) používat jakákoli metadata, metaznačky nebo jiný skrytý text využívající název společnosti, ochrannou známku, adresu URL nebo název produktu (mimo jiné včetně "TuneCore Social");

(iv) nahrávat, odesílat, zveřejňovat, posílat e-mailem nebo jinak přenášet nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, tzv. pyramidová schémata nebo jiné formy žádostí nebo nabídek;

(v) Falšovat jakékoli hlavičky paketů TCP/IP nebo jakoukoli část informací v hlavičce v jakémkoli příspěvku nebo jakýmkoli způsobem používat Aplikaci k odesílání změněných, klamavých nebo nepravdivých informací o identifikaci zdroje;

(vi) Nahrávat, odesílat, zveřejňovat, odesílat e-mailem nebo jinak přenášet prostřednictvím Aplikace jakýkoli obsah, který je podle výhradního názoru společnosti nezákonný, škodlivý, výhružný, obscénní, obtěžující, pomlouvačný nebo nenávistný nebo který obsahuje předměty nebo symboly nenávisti, narušuje soukromí jakékoli třetí strany, obsahuje nahotu (mimo jiné včetně pornografie, erotiky, dětské pornografie nebo dětské erotiky), jsou klamné, výhružné, urážlivé , podněcování k nezákonnému jednání, hanlivé, urážlivé, vulgární nebo násilné nebo představují nenávistné projevy nebo jsou jinak nevhodné;

(vii) zničit, narušit nebo narušit nebo se pokusit narušit nebo narušit jakékoli stránky dostupné v aplikaci, servery nebo sítě připojené k aplikaci nebo servery nebo sítě připojené k Aplikaci nebo technické doručovací systémy poskytovatelů společnosti nebo porušit jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených k Aplikaci;

(viii) pokoušet se prohlížet, prozkoumávat nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě společnosti nebo porušit, narušit nebo obejít bezpečnostní nebo autentizační opatření, která chrání a poskytují zabezpečení webu nebo služeb;

(ix) pokus o dekompilace, demontáž, dešifrování nebo zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru použitého k poskytování aplikace;

(x) Pokus o vyhledávání, meta-vyhledávání nebo přístup k Aplikaci pomocí jakéhokoli motoru, softwaru, nástroje, agenta, zařízení nebo mechanismu jiného než softwaru a/nebo vyhledávacích agentů poskytovaných společností nebo jinými obecně dostupnými webovými prohlížeči třetích stran (např. internet explorer, firefox, safari), včetně, ale bez omezení, jakéhokoli softwaru, který odesílá dotazy do aplikace, aby zjistil, jak se web nebo webová stránka řadí;

(xi) shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích Aplikace bez jejich výslovného a výslovného souhlasu;

(xii) zkreslovat nebo předstírat existenci vašeho vztahu s jakoukoli osobou nebo subjektem, prostřednictvím záminky nebo jiné formy sociálního inženýrství nebo jiným způsobem podvádět;

(xiii) nařizte nebo povzbudit jakoukoli jinou osobu, aby učinila některou z výše uvedených podmínek nebo porušila a /nebo porušila některou ze smluvních podmínek;

(xiv) Nahrávat do Aplikace nebo z aplikace přenášet jakákoli data, soubor, software nebo odkaz, který obsahuje nebo přesměrovává na virus, trojského koně, červa nebo jinou škodlivou složku;

(xv) Podniknout jakékoli kroky, které by nepřiměřeně nebo nepřiměřeně zatížily infrastrukturu systémů nebo sítí společnosti nebo jakýchkoli systémů nebo sítí připojených k Aplikaci nebo společnosti.

(b) Společnost nebude považována za porušení smluvních podmínek, pokud jste společnosti nein o tom neinte šachtu neinte mohli a společnost toto porušení neléčila do třiceti (30) dnů od obdržení takového oznámení. V žádném případě vás žádné porušení neupraví ke zrušení práv udělených podle této smlouvy.

(c) Společnost, její vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci ani zástupci vůči vám v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné včetně nepřímých, náhodných, zvláštních, represivních nebo následných škod vyplývajících z vašeho používání aplikace, produktů společnosti nebo jakéhokoli obsahu společnosti nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na to, zda jsou škody předvídatelné a zda byla společnost na možnost takových škod upozorněna či nikoli. Výše uvedené omezení odpovědnosti se bude vztahovat v plném rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci a v žádném případě nebude celková odpovědnost společnosti vůči vám vyšší než sto dolarů (100 USD).

(d) Veškerá práva, nároky a podíly na Aplikaci a na aplikaci (s výjimkou obsahu poskytovaného uživateli) zůstávají a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti. Aplikace je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony United States a v zahraničí. Nic ve Smluvních podmínkách vám nedává právo používat název společnosti nebo některou z ochranných známek, log, názvů domén a dalších charakteristických prvků značky. Jakékoli zpětné vazby, komentáře nebo návrhy, které můžete poskytnout ohledně aplikace, jsou zcela dobrovolné a společnost bude moci tuto zpětnou vazbu, komentáře nebo návrhy použít, jak společnost uzná za vhodné a bez jakýchkoli závazků vůči vám.

(e) Společnost, její vedoucí pracovníci, členové statutárního orgánu, zaměstnanci nebo zástupci nebudou vůči vám v žádném případě odpovědní za jakékoli škody, mimo jiné včetně nepřímých, náhodných, zvláštních, sankčních náhrad škody nebo následných škod vzniklých v důsledku používání webu, služeb, výrobků společnosti nebo obsahu společnosti, bez ohledu na to, zda jsou tyto škody předvídatelné a zda byla společnost byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Výše uvedené omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci a v žádném případě nepřekročí souhrnná odpovědnost společnosti vůči vám hodnotu sto dolarů (100 USD).

(f) Berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli Zásadám ochrany osobních údajů a používáním aplikace a výslovně jste přijali podmínky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, protože takové mohou být čas od času změněny.

(g) Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout poskytnout své služby vám nebo jakémukoli zákazníkovi z jakéhokoli nebo žádného důvodu.

h) S výjimkou platebních závazků nenese žádná ze stran odpovědnost za jakékoli nesplnění svých závazků podle této smlouvy, pokud toto selhání vyplývá z jakékoli příčiny mimo přiměřenou kontrolu této strany, včetně prvků; požáru; povodně; nepříznivé počasí; zemětřesení; vandalismus; nehody; sabotáž; výpadek proudu; útoky typu denial of service nebo podobné útoky; Selhání Internetu; skutky Boží a veřejný nepřítel; válečné činy; teroristické činy; nepokoje; civilní nebo veřejné nepokoje; stávky, výluky nebo narušení pracovních sil; a veškeré zákony, příkazy, pravidla, předpisy, akty nebo omezení jakéhokoli vládního nebo vládního orgánu nebo orgánu, civilního nebo vojenského, včetně příkazů a rozsudků soudů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizováno od ledna 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů skupiny ("zásadyochrany osobních údajů") se týkají francouzské společnosti BELIEVE SAS, registrované v obchodním a podnikovém rejstříku v Paříži podčíslem 481 625 853, se sídlem 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") ajejími dceřinými společnostmi po celém světě, včetně TUNECORE, dále společně označované jako "Believe", "My", nebo "Us".

Tyto zásady ochrany osobníchúdajů popisují postupy společnosti Believe při zpracování osobních údajů pro digitální distribuci hudby, poskytování produktů ("produkty" ) a služeb("služby") obecněnebo prostřednictvím našich webových stránek a/nebo jiných služeb elektronických komunikací(widgety, mobilní aplikacenebo API), souhrnně nebo jednotlivě " Stránky"). Domníváte se, že SAS působí jako správce údajů a jeho dceřiné společnosti jako zpracovatel dat

Zvláštní význam přikládáme bezpečnému zpracování údajů, jejich důvěrnosti, ochraně soukromí a souvisejícím právům. Přečtěte si prosím pozorně naše Zásady ochrany osobních údajů. 

Návštěvou těchto webových stránek, poskytnutím vašich osobních údajůnebo jiných informací na stránkách společnosti Believe nebo přihlášením se ke Službám nebo uzavřením smlouvy s námi výslovně berete na vědomí, že jste si přečetli a souhlasili s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou nezávislé na jiných zásadách ochrany osobních údajů, důvěrnosti nebo jakýchkoli jiných servisních postupech publikovaných společnostmi třetích stran, jako jsou Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Nastavení zabezpečení Google, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google),,Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK nebo jakýkoli operátor mobilních služeb nebo jakákoli třetí strana provozující web nebo aplikaci nebo službu, na kterou weby nebo služby odkazují nebo přesměrovávají na, zejména hypertextovým odkazem, který nezveřejňujeme. V tomto ohledu nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Pokud jste výkonný umělec, zástupce umělce (výrobce, manažer, nezávislá značka), zákazník,návštěvník stránek ("Uživateli"),poskytovatel služeb, dodavatel, partner nebo zpracovatel, který snámi uzavřel smlouvu (souhrnně nebo jednotlivě "Vy"; "Vaše"), tytozásady ochrany osobních údajů se na vás vztahují. 

Nezletilé osoby (jak jsou definovány zákonem v různých zemích) ("nezletiléosoby") se nemohou přihlásit k odběru služeb nebo nakupovat produkty na webových stránkách, aniž by nejprve měly souhlas rodičů nebo zákonných zákonných zástupce,a přijmout tyto zásady ochrany osobních údajů. Rodiče a zákonní opatrovníci odpovídají za používání služeb, produktů, stránek jejich nezletilými osobami.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ("GDPR") a dalšími zákony o ochraně osobních údajů si vyhrazujeme právo tytozásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit.  Oznámení na domovské stránce webu vás upozorní, nebo bude zpráva zveřejněna ve službách nebo v konkrétních případech obdržíte e-mail.

 1. Jaké informace nebo osobní údaje od vás shromažďujeme a proč?

Osobní údaje a další informace uvedené níže (souhrnně označované jako "Údaje") můžeme shromažďovat a zpracovávat za plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou jste s námi podepsali, nebo k poskytování produktůnebo služeb.

Vezměte prosím na vědomí, že neshromažďuje ani nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje (tj. údaje, které přímo nebo nepřímo odhalují rasový nebo etnický původ, politické, filozofické nebo náboženské názory nebo členství v odborech, jakož i genetické biometrické údaje za účelem identifikace jediné fyzické osoby nebo které se týkají zdraví nebo sexuálního života, a pro jakýkoli takový účel). Proto vás žádáme, abyste se zdrželi zasílání jakýchkoli takových údajů.

Naše smlouvy a registrační formuláře uvádějí jakékoli konkrétní údaje, které jste povinni poskytnout. 

1.1 Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace, které se vás přímo nebo nepřímo týkají jako identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To se může v závislosti na smlouvě týkat stránek, produktů nebo služeb, vašeho stavu a/nebo prostředků shromažďování všech nebo části následujících osobních údajů: 

 • Jméno (jména) a příjmení;
 • Poštovní adresa (fakturace nebo doručení); 
 • Pevné nebo mobilní (osobní nebo profesní) telefonní číslo;
 • E-mailová adresa;
 • bankovní informace (bankovní nebo jiné informace o účtu, údaje o bankovním účtu, informace o kreditní/platební kartě, číslo, datum vypršení platnosti, vizuální kryptografie);
 • číslo pasu nebo identifikační číslo; 
 • Mluvený jazyk nebo zvolený jazyk pro weby nebo služby
 • jakékoli důvěrné informace, které vám pomohou odvolat vaše osobní identifikátory nebo hesla;
 • Pro nezletilé: příjmení, jméno a e-mailovou adresu jejich rodičů nebo zákonného zástupce; 
 • Pouze pro výkonné umělce nebo jejich zástupce: jejich umělecké jméno, textové, grafické, fotografické nebo video prvky nebo zvukové a datové prvky související se zvukovým záznamem reprodukujícímpředstavení ("Nahrávání") nebovidea reprodukující audiovizuální dílo vytvořené nastavením obrazůtak, aby ilustrovaly interpretaci hudebního díla a data, která jsou předmětem záznamu ("Hudebnívideo"); rukávy, slova, videa, názvy děl (skladby se slovy nebo beze slov), data, jména, názvy pódií, pseudonymy, životopisy, videa a fotografie vystupujících umělců, názvy písní a alb a přidružených umělců, rok vydání písní a alb a jméno osoby nebo subjektu, který má práva na písně, aranžmá a/nebo ilustrace;
 • nezbytná metadata k identifikaci děl stanovených na nahrávkách a hudebních videích a jejich přiřazení, zejména autorských, skladatelských, vydavatelských jmen nebo všech přiřazených, kódů ISWC, ISRC, UPC atd.
 • pouze v případě registrace služeb vyžadujících shromažďování těchto informací: daňové identifikační číslo;
 • Obsah košíku produktů nebo služeb;
 • IP adresa (číslo automaticky přidělené vaším poskytovatelem služeb přístupu k internetu nebo MAC adresa vašich elektronických zařízení, ze kterých je přístup na stránky a která podléhají automatické identifikaci a záznamu pro každé použití stránek);
 • demografické údaje o uživatelích (např. věk, pohlaví, místo bydliště); 
 • údaje o vkusu uživatelů, hudebních preferencích (seznamech skladeb) nebo jiných sdílených datech shromážděných z hudebních platforem;
 • Technické informace, jako jsou soubory cookie (další informace o zásadách používání souborů cookie
 • Geolokační údaje, zejména prostřednictvím signálů GPS odesílaných mobilními telefonními zařízeními: když uživatelé používají geolokační služby nabízené weby, například k nabízení personalizovaných reklam, nejprve shromáždíme jejich výslovné oprávnění (opt-in). Uživatelé mohou v takovém případě toto povolení kdykoli odvolat (odhlášení);
 • Údaje třetích stran (tj. kontakty, přátelé) poskytnuté uživateli. Před sdílením jejich údajů s námi musíte získat výslovný souhlas této třetí strany.
 • Pokud jste se v souvislosti s využíváním vašeho obsahu na YouTube přihlásili k odběru služeb YouTube Sound Recording Revenue společnosti TuneCore, ukládáme vaše id kanálu YouTube vybraného v databázi believe, abychom propojili příjmy generované vaším obsahem s vaším kanálem YouTube. Chcete-li autorizovat nebo deautorizovat načtení ID vašeho kanálu YouTube společností Believe přístupem k nastavení souhlasu OAuth, které se nachází na následující adrese URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences."

1.2 Další informace

Shromažďujeme také další údaje, které nemusí přímo ani nepřímo vést k vaší identifikaci jako fyzické osoby ("Jiné informace").

V takovém případě ji zpracováme v souladu s popsanými podmínkami a pro účely uvedené v oddíle 3 níže. Tyto další informace mohou být: 

 • Informace o internetovém prohlížeči a zařízeních uživatelů pro přístup k webům, jako je typ zařízení, rozlišení obrazovky, verze operačního systému, typ a verze internetového prohlížeče, jakož i typ a verze použité služby. Zařízení, ze kterého uživatelé přistupují ke službám dodávaným námi nebo jejich poskytovateli služeb, může být přiřazen jedinečný identifikátor;
 • Údaje týkající se používání widgetů, mobilních aplikací nebo jiných komunikačních služeb uživateli: v této souvislosti můžeme shromažďovat jedinečný identifikátor, jakož i další informace týkající se připojovací zařízení za účelem poskytování obsahu a reklamy zařízením. Může také shromažďovat datum a čas přístupu k serverům, jakož i stažené soubory a informace;
 • Soubory protokolu serveru pro výpočet rychlosti používání služeb, správu služeb, diagnostiku problémů ovlivňujících servery nebo určení geolokačních dat uživatelů;
 • Informace shromážděné pomocí souborů cookie, jasných gifů, webových signálů, pixelových značek nebo jiných podobných technologií (pro více informací si přečtěte naše zásady používání souborů cookie); 
 • Demografické nebo jiné informace, pokud neumožňují identifikaci osoby;
 • Informace o používání služeb prostřednictvím analytických nástrojů, které nám umožňují poskytovat vám zvýšenou úroveň výkonu. Takto shromážděné informace nám mohou poskytnout informace o nejpoužbádnějších službách a funkcích, typu použitého zařízení, jeho vlastnostech, zemi a jazyku stahování;
 • Křížové odkazy na informace pro vytvoření profilů uživatelů;
 • Odpovědi na průzkum nebo dotazník, který jsme předložili o používání produktů, služeb nebo stránek.
 1. 2. Jak shromažďujeme vaše údaje? 

Vaše údaje shromažďujeme z:

 • Smlouva, kterou jste s námi uzavřeli;
 • Účet, který jste vytvořili, nebo služby, k odběru;
 • Prohlížení, stahovánínebo používání webu;
 • Vaše nákupy;
 • Vaše předplatné zpravodajů nebo jiných typů komunikace;
 • Vaše nároky týkající se produktu nebo služby;
 • Zakoupení vstupenek na koncert nebo akci;
 • Veřejné databáze;
 • Obchodní nebo mediální partnerství pro marketingové nebo propagační operace související s naší činností;
 • Používání osobního účtu vašeho uživatele prostřednictvím jedné ze sociálních sítí, platformy nebo služby třetí strany pro připojení k jednomu nebo více jeho účtům na Stránkách. V takovém případě mohou být některé osobní údaje z vaší sociální sítě nebo osobního účtu jiné služby třetí strany sdíleny se službou Believe (tj. jméno, e-mailová adresa, fotografie, seznam kontaktů, historie poslechu, skladby nebo oblíbení umělci a jakékoli další informace, ke kterým má společnost BELIEVE přístup, když se přihlásíte prostřednictvím svého osobního účtu na sociální síti nebo v jakékoli jiné službě třetí strany);
 • Vaše účast prostřednictvím vašeho osobního účtu na sociální síti, platformě nebo službě třetích stran nebo přímo na stránkách pořádaných hrami, soutěžemi, loteriemi, kvízy nebo jakoukoli jinou propagační operací organizovanou námi.

Vaše další informace shromažďujeme prostřednictvím: 

 • prohlížeče, zařízení a widgety a další digitální aplikace, které se na těchto zařízeních používají;
 • soubory protokolu serveru; 
 • Cookies (pro více informací si přečtěte naše zásady používání souborů cookie:
 • Geolokace, když nám uživatelé udělí výslovný souhlas; 
 • Sdílení informací a údajů.
 1. Proč zpracováváme vaše údaje? 

Vaše údaje zpracováváme za: 

 • Vytvořte a spravujte své osobní účty; 
 • plnit smluvní závazky,
 • Poskytovat služby nebo dodávat zakoupené produkty;
 • Provádět a zpracovávat různé platební transakce;
 • Odpovězte na vaše požadavky nebo dotazy nebo poskytněte a zlepšete zákaznickou podporu;
 • Organizujte, implementujte a spravujte svou účast ve hrách, soutěžích, loteriích, kvízech nebo jiných podobných propagačních kampaních, průzkumech nebo jiných funkcích
 • komunikovat s vámi (např. administrativní, propagační nebo obchodní sdělení);
 • Poskytovat, vylepšovat, optimalizovat a přizpůsobovat uživatelské prostředí a usnadňuje vám sdílení funkcí na sociálních médiích;
 • Implementovat, zajistit a zlepšit zabezpečení stránek nebo služeb, bojovat proti podvodům a předcházet narušení bezpečnosti dat, jak je definováno v GDPR;
 • analyzovat, identifikovat, zlepšovat a rozumět fungování služeb a stránek a trendům používání stránek nebo služeb; 
 • Určete, přizpůsobte a zlepšete efektivitu marketingových a propagačních technik a přizpůsobte propagační a reklamní kampaně vašim účelům a potřebám;
 • Odesílání, nákup nebo sdílení dárků nebo odkazů na alba nebo skladby, hudební informace, videa nebo jiné služby s kontakty, přáteli a členy rodiny nebo jinými uživateli
 • Splyněte naše zákonné povinnosti 
 • Správa a správa vašich osobních údajů v souladu s GDPR
 1. Z jakých právních důvodů můžeme vaše údaje zpracovávat? 

Vaše údaje můžeme zpracovávat na základě:

 • Váš souhlas;
 • Smlouva, kterou jste s námi uzavřeli;
 • Právní povinnost;
 • Náš oprávněný zájem (například na zlepšování našich produktů a služeb, předcházení podvodům, zabezpečení stránek a služeb nebo přizpůsobení naší komunikace.
 1. Kdo obdrží vaše údaje?

K údajům, které nám přímo nebo nepřímo zašlete, přistupují výhradně oprávněné osoby, pouze v případě potřeby a pouze pro účely uvedené v oddíle 3 výše. Ujistíme se, že tento přístup je v souladu s bezpečnostními opatřeními, která zavádíme. 

Příjemci dat mohou být: 

 • Naše dceřiné společnosti;
 • externí poskytovatelé, s nimiž pracujeme na usnadnění poskytování služeb nebo přístupu na stránky, jako jsou mimo jiné hostingové služby, analýza dat, zpracování platebních transakcí a splácení licenčních poplatků nebo objednávek produktů a služeb, poskytování infrastrukturních služeb, služeb informačních technologií, zákaznických služeb, služeb distribuce e-mailů, audit nebo jiných podobných služeb;
 • Pouze pro výkonné umělce nebo jejich zástupce: poskytnuté informace mohou být mimo jiné použity ke sledování toho, jak se určité nahrávky prodávají pro účely hodnocení. Používáním našich služeb souhlasí s tím, že společnost Believe může poskytovat informace o prodejních záznamech nebo hudebních videích třetím stranám (např. platformám), agregovat tyto informace do diagramů, grafů a/nebo jiných srovnávacích materiálů na podporu informací a také je vydat v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Služeb.
 • Poskytovatelé třetích stran nebo výkonní umělci nebo manažeři, výrobci nebo vydavatelé mohou uživatelům zasílat reklamní a propagační sdělení v souladu se smlouvou, kterou s námi uzavřeli. V takovém případě se má za to, že Uživatelé souhlasili s přijetím takového obsahu prostřednictvím tradičních digitálních médií nebo jiných komunikačních prostředků;
 • Organizátoři třetích stran nebo manažeři propagačních kampaní, jako jsou hry, soutěže, loterie atd.

Společnost Believe může také sdělovat vaše údaje řádně oprávněným osobám, pouze pokud je to nezbytné pouze pro účely uvedené v oddíle 3 výše, v následujících případech:

 • Dodržovat platné zákony, včetně práva zemí mimo místo vašeho bydliště;
 • reagovat na soudní příkazy nebo žádosti veřejných nebo vládních orgánů, včetně orgánů mimo zemi vašeho bydliště;
 • provádět nebo vymáhat smlouvu, Všeobecné obchodní podmínky prodeje a používání našich služeb nebo chránit naše činnosti nebo činnosti našich dceřiných společností nebo našich výkonných umělců, manažerů, značek a výrobců;
 • chránit práva, bezpečnost a majetek společnosti Believe nebo dceřiných společností, umělců, značek, manažerů nebo výrobců společnosti Believe;
 • vykonávat nebo bránit naše zákonná práva nebo uznat tato práva;
 • učinit jakékoli nezbytné postih nebo omezit škody nebo jakékoli tresty, které mohou být vyneseny proti společnosti Believe nebo jejím dceřiným společnostem;
 • pro reorganizaci, fúzi, akvizici, společný podnik nebo jakoukoli jinou formu převodu celého podniku nebo jeho části nebo jeho aktiv na jakoukoli takovou třetí stranu;
 • Provádět konkrétní přenosy dat po obdržení vašeho výslovného souhlasu;
 • Uspokojovat veřejný zájem;
 • Chránit vás nebo třetí strany před podvody, zneužíváním, nezákonnými činy nebo porušením smlouvy nebo obecných podmínek používání stránek nebo služeb nebo prodeje Produktů;
 • Můžete se také rozhodnout sdělit své údaje pomocí dostupných funkcí na vývěskách, diskusních fórech, chatech, sdílení profilů na sociálních sítích, blogech nebo jakýmkoli jiným způsobem navrženým poskytovateli služeb. V takovém případě budou za zpracování vašich údajů odpovědní tito poskytovatelé služeb a budete si muset pečlivě přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů nebo důvěrnosti. 
 • Informace, dokumenty nebo údaje, které zveřejníte nebo sdělíte v souvislosti se Službami, se stanou informacemi ve veřejném vlastnictví, a proto mohou být zpřístupněny ostatním uživatelům Služeb nebo obecně distribuovány na internetu nebo v jiných komunikačních sítích. Za žádných okolností bychom neměli nést odpovědnost za důsledky vyplývající z používání nebo sdělování jakýchkoli informací nebo údajů, které byly předmětem dobrovolné komunikace vás prostřednictvím jakékoli ze Služeb.Můžeme tyto údaje používat a sdělovat v souladu s obecnými podmínkami používání Služeb nebo Produktů.
 1. Jak dlouho používáme vaše údaje? (doba uchovávání údajů)

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění smlouvy, dosažení sledované cíle, splnění Vašich potřeb, plnění smlouvy nebo plnění našich zákonných povinností.

Kritéria uchovávání údajů, která jsme stanovili, zahrnují: 

 • Doba smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli;
 • doba uchovávání vyžadovaná platnými právními předpisy (tj. povinnosti účetnictví nebo archivace);
 • doba trvání Vašeho souhlasu pro konkrétní použití;
 • Pro potenciální zákazníky (pokud není k dispozici žádné předplatné služby nebo nákup produktu): 1 rok nebo méně ode dne shromažďování údajů;
 • 6 měsíců nebo méně pro soubory cookie nebo 13 měsíců v konkrétních případech (pro více informací si přečtěte naše zásady používání souborů cookie)

Když již vaše údaje nepotřebujeme zpracovávat, vymažeme je z našich systémů a databází nebo je anonymizujeme, abyste je již nebylo možné identifikovat.

 1. Hostování a přenos vašich údajů mimo Evropskou unii

Naše služby a stránky jsou kontrolovány a provozovány France . Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají francouzskému právu. Přijmeme veškerá nezbytná opatření k hostování a ukládání vašich údajů na serverech umístěných v Evropské unii.

Vzhledem k naší globální přítomnosti mohou být některé údaje shromažďovány, předávány, hostovány a/nebo obecněji zpracovávány mimo vaši zemi nebo jurisdikci bydliště. Požadavky na ochranu údajů a bezpečnost údajů se liší od místa k místu a nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany jako ve vaší zemi nebo jurisdikci bydliště nebo původu. Společnost Believe a její dceřiné společnosti však podniknou vhodná opatření na ochranu přenosu vašich údajů. Tato opatření zahrnují metody přenosu dat schválené Evropskou komisí a písemné dohody s našimi zpracovateli, aby bylo zajištěno, že zpracovává údaje, které od nás obdrží v souladu se zákonem.

S ohledem na výše uvedené mohou být uživatelská data přístupná donucovacím a/nebo regulačním orgánům v souladu s platnými zákony těchto zahraničních jurisdikcí.

V případě potřeby můžeme, jak je uvedeno v části 5 výše, sdělit vaše údaje partnerům třetích stran, abychom zajistili údržbu a zabezpečení stránek nebo služeb, nabídli určité funkce nebo zlepšili fungování a vzhled stránek a služeb nebo vytvořili nové funkce. 

Požadujeme, aby tyto třetí strany poskytovaly odpovídající záruky důvěrnosti a bezpečnosti, aby v souladu s platnými právními předpisy přijmuly nezbytná fyzická, organizační a technická opatření k ochraně a zabezpečení vašich údajů. Každý přenos údajů mimo Evropskou unii se řídí záručními mechanismy schválenými Evropskou komisí nebo místními příslušnými orgány.

 1. Bezpečnostní opatření

Zavádíme vhodná fyzická, technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření s cílem co nejlépe chránit vaše údaje před ztrátou, krádeží, zneužitím, zneužitím, zneužitím, podvodným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením. 

Žádný přenos dat na internetu nemůže být 100% bezpečný, ale zavázali jsme se k implementaci bezpečnostních standardů uznávaných v našem odvětví a určených k ochraně a prevenci neoprávněného přístupu, zveřejňování a používání údajů. 

Tato opatření zahrnují mimo jiné: 

 • skladování na zabezpečených serverech v Rámci Evropské unie;
 • Ochrana, mimo jiné prostřednictvím procesů šifrování dat, jako je například Vrstva zabezpečených soketů ("SSL")pro transakcekreditnímikartami a další bankovní platební transakce, které vyžadují použití uživateli prohlížeče s podporou protokolu SSL, jako je Safari, Netscape Navigator 3.0 (nebo novější verze), Chrome, Firefox nebo Internet Explorer;
 • omezený přístup zaměstnanců nebo zaměstnanců třetích stran do databází obsahujících údaje;
 • Smluvní závazky pro naše zaměstnance, kteří nakládají s údaji a které ukládají požadavky na důvěrnost, které musí splnit. 

Kromě toho máte možnost na stránkách nebo při používání služeb vytvořit přístupový účet nebo uživatelský účet obsahující identifikátor a heslo, o nichž se má za to, že je znáte pouze z ochrany přístupu k vašemu účtu. Za účelem další ochrany vašich údajů doporučujeme, abyste pravidelně měňovali své heslo a za žádných okolností byste neměli nikomu sdělovat své identifikátory. 

 1. Vaše práva 

Pokud pobýte v France máte prospěch z ochrany zákona ze dne 6. ledna 1978, známého jako francouzský zákon o ochraně osobních údajů. Rezidenti Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru mají z GDPR prospěch takto:

 • Právo na informace: právo získat jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje;
 • Právo na přístup: právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás vlastníme;
 • Právo na opravu, námitku nebo omezení: právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné a/nebo na jejich doplnění;
 • Právo na výmaz/právo být zapomenut: právo požádat o výmaz nebo výmaz vašich osobních údajů. Toto právo však může být námi omezeno právními důvody nebo oprávněným zájmem na zachování těchto osobních údajů. Takový požadavek bude mít za následek ukončení zákaznického/uživatelského účtu uživatele a uživatel již nebude mít přístup k webům nebo službám;
 • Právo vznést námitku proti přímému marketingu: právo kdykoli požádat nebo změnit vaši volbu, abyste již neobdrželi sdělenítýkající se nabídek služeb, produktů, zpráv nebo událostí od nás nebo partnerů třetích stran. V takovém případě můžete hypertextový odkaz poskytnutý k tomuto účelu použít v každé přijaté e-mailové nebo propagační komunikaci nebo v SMS stop v každé přijaté propagační SMS. Uživatelé mohou také požádat o příjem neausimalizované komunikace o produktech a službách. Poté využivíme veškeré úsilí, abychom informovali naše partnery třetích stran, pokud se taková komunikace neprokáže jako nemožná nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete odpovědní za přímé kontaktování této třetí strany s cílem požádat o zrušení registrace/ odhlášení/ odstoupení od přijetí těchto sdělení;
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů založených na souhlasu: právo odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je takové zpracování založeno na souhlasu;
 • Právo na přenositelnostúdajů : právo požádat o kopírování, přenos vašich osobních údajů do jiné databáze. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje poskytnuté uživateli a za předpokladu, že zpracování je založeno na smlouvě nebo souhlasu a je učiněno pomocí automatizovaných procesů. Vrátíme uživatelům data strukturovatelným způsobem a v čitelném formátu.

Pro uplatnění těchto práv použijte tento formulář.

Pokud vaši žádost nevyhovíme, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů. Pro France , Můžete kontaktovat CNIL "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" prostřednictvím www.cnil.fr nebo

CNIL, 3 Místo de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paříž Cedex 07.

 1. Co když dojde k narušení dat?

V souladu s články 33, 34 a 55 GDPR, pokud se staneme obětí porušení údajů nebo jsme si vědomi takového porušení, nahlásíme to příslušnému místnímu orgánu a v případě potřeby vás o takovém porušení upozorníme. 

SPOLEČNOST BELIEVE bude v souladu s dalšími platnými právními předpisy obsahujícími požadavky na hlášení/oznamování porušení bezpečnosti informací v závislosti na umístění subjektů údajů a dalších relevantních faktorech.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

Chcete-li nás kontaktovat, přejděte na: https://www.believemusic.com/contact/


Zvláštní poznámky k: 

Uživatelé TUNECORE, přečtěte si prosím

Obyvatelé Kalifornie, přečtěte si prosím

Obyvatelé Spojeného království, přečtěte si prosím

Obyvatelé Itálie, přečtěte si prosím

Obyvatelé Singapuru: Na místě se můžete obrátit na pracovníka pro ochranu osobních [email protected]

Lidová republika China obyvatelé, klikněte sem a kontaktujte nás ohledně ochrany údajů

Poslední aktualizace Říjen 3, 2023

Pečlivě si přečtěte následující podmínky. Tyto podmínky, jakož i zásady ochrany autorských práv ("Zásady ochrany autorských práv") a zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") (které jsou zde začleněny tímto odkazem a společně označovány jako "Podmínky služby sociálních platforem"), upravují váš přístup na webové stránky TuneCore.com ("Web") a jejich používání, včetně používání jakéhokoli obsahu, informací, produktů a/nebo služeb ("Služby sociálních platforem") na nich. Jedná se o právní dohodu mezi vámi a společností TuneCore, Inc." ("TuneCore"). Společnost TuneCore si vyhrazuje výhradní právo kdykoli upravit, přerušit nebo ukončit provoz Stránek a služeb sociálních platforem nebo upravit podmínky služby sociálních platforem bez předchozího upozornění. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky poskytování služeb sociálních platforem, zda nedošlo ke změnám. Pokračováním v používání Stránek a/nebo Služeb sociálních platforem nebo přístupu k nim poté, co společnost TuneCore provede a zveřejní jakoukoli takovou změnu, souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými Podmínkami služby sociálních platforem. Podmínky Podmínek služby sociálních platforem nesmíte měnit bez výslovného písemného souhlasu společnosti TuneCore.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB SOCIÁLNÍ PLATFORMY NABÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ TUNECORE PROSTŘEDNICTVÍM WEBU NEBO S OHLEDEM NA VÁŠ ÚČET TUNECORE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI SOCIÁLNÍCH PLATFOREM. POKUD NEPŘIJMETE PODMÍNKY SLUŽBY SOCIÁLNÍCH PLATFOREM V PLNÉM ROZSAHU, NESMÍTE PŘISTUPOVAT KE SLUŽBÁM SOCIÁLNÍCH PLATFOREM NABÍZENÝM SPOLEČNOSTÍ TUNECORE ANI JE POUŽÍVAT.

1. Udělení práv.

(a) Přihlášením ke službám TuneCore Social Platforms neodvolatelně udělujete společnosti TuneCore na celém světě ("Území") a po dobu trvání (jak je definováno níže) jediné a výhradní právo být správcem nahrávek (jak je definováno v oddíle 3 níže), které jste předložili podle této smlouvy, a to výhradně prostřednictvím následujících distribučních platforem a/nebo sociálních médií (dále společně jen "sociální platformy"), přičemž každá z nich může být vámi vybrána a schválena: (I) Meta a vlastnosti společnosti Meta, což znamená Facebook, Messenger (včetně integrovaných (částečně nebo zcela) s jinými službami pro zasílání zpráv společnosti Meta jinými než WhatsApp), Instagram, Portal a Oculus a všechny vlastnosti vlastněné a/nebo provozované společností Meta nebo jejími přidruženými společnostmi, které jsou integrovány s výše uvedenými (například Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), v každém případě včetně všech jejich vlastností a funkcí (včetně funkcí živého vysílání), a všech přehrávačů, stránek, nástrojů a rozhraní API, v každém případě vlastněných a ovládaných společností Meta nebo jejími přidruženými společnostmi, a v každém případě včetně nástupnických a odvozených verzí ("platformy Meta"); (II) TikTok; (III) CapCut; a (IV) YouTube, včetně všech zrcadlových a/nebo odvozených stránek a souvisejících produktů a služeb (např. YouTube Shorts a YouTube Creator Music) a všech jejich náhradních, nástupnických a/nebo mezinárodních verzí ("platformy YouTube"), mimo jiné včetně YouTube Music, přehrávače videí YouTube a webových stránek YouTube, aplikací (např, hlavní aplikace YouTube, aplikace YouTube Music), API, embedů, produktů a služeb a všech výše uvedených, které jsou k dispozici pro syndikaci, jakož i služby TuneCore pro zpeněžení zvukových nahrávek na YouTube a výběr příjmů ("zpeněžení YouTube"), jak je dále popsáno v části 7 níže.
(b) Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, práva, která tímto udělujete společnosti TuneCore, zahrnují mimo jiné právo:

i. Prodávat, používat (a poskytovat licence k používání), kopírovat, reprodukovat, sdělovat veřejnosti, distribuovat a jinak využívat Nahrávky všemi prostředky a médii (ať už známými nyní nebo existujícími v budoucnu) ("Prodej") prostřednictvím Sociálních platforem, mimo jiné prostřednictvím synchronizace Nahrávek v časové souvislosti s videoobsahem (včetně živých videí) a statickými snímky;

ii. Rozmnožovat, zveřejňovat a využívat (a umožnit ostatním rozmnožovat, zveřejňovat a využívat): (A) názvy Nahrávek; (B) jména, životopisné údaje, fotografie a podobizny umělců, kteří se na Nahrávkách objevují; (C) obaly spojené s Nahrávkami; a (D) další informace a/nebo materiály poskytnuté vámi nebo umělci, jejichž výkony jsou na Nahrávkách zachyceny; v souvislosti s prodejem, reklamou, distribucí a využíváním Nahrávek a/nebo v souvislosti s obecným podnikáním společnosti TuneCore (a obecným podnikáním jakékoli mateřské, dceřiné a/nebo přidružené společnosti TuneCore) a reklamou a propagací služeb společnosti TuneCore (a jakékoli mateřské, dceřiné a/nebo přidružené společnosti TuneCore);

iii. Tovolit vytváření, používání a využívání takzvaného "uživatelsky generovaného obsahu", který obsahuje vaše nahrávky.;, a k oprávnění uživatelů Sociálních platforem, aby provádět mírné úpravy vašich Nahrávek v rámci svého uživatelsky generovaného obsahu (jako např. změna rychlosti přehrávání vašich Nahrávek);

iv. inkasovat veškeré příjmy z jakéhokoli zde povoleného užití nahrávek;

v. stíhat, obhajovat a vyřizovat nároky týkající se využívání Nahrávek na všech sociálních platformách; a

vi. Uzavírat smlouvy s třetími stranami nebo jim postoupit či licencovat jakákoli práva společnosti TuneCore a/nebo delegovat jakékoli své povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí strany za podmínek, které mohou být pro společnost TuneCore přijatelné.

(c) Společnost TuneCore si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout poskytovat své služby vám nebo jakémukoli zákazníkovi z jakéhokoli důvodu nebo bez jakéhokoli důvodu a není povinna takové odmítnutí poskytnout.

(d) Ačkoli máte právo prodávat svou hudbu na jakékoli platformě, ve spotřebitelském obchodě a/nebo prostřednictvím svých vlastních webových stránek, práva, která udělujete společnosti TuneCore v rámci této Služby sociálních platforem, jsou výhradní s ohledem na to, že společnost TuneCore slouží jako váš zplnomocněný zástupce pro distribuci vašich nahrávek na sociálních platformách uvedených výše v části 1(a), jak si je můžete vybrat a schválit.

(e) Jednotlivé sociální platformy mohou v průběhu doby trvání čas od času provádět změny na své platformě, mimo jiné přidávat nebo odebírat určité služby nebo produkty, vyvíjet a beta testovat nové produkty, rzavádění propagačních akcí, změnu značky, a . vytváření . alternativních licenčních poplatků výpočtu a/nebo cenové struktury (jednotlivě i společně dále jen "vývoj nové platformy"). Uzavřením této smlouvy berete na vědomí, že v rámci Služby sociálních platforem, v souvislosti s jakoukoli sociální platformou, kterou si vyberete a schválíte její distribuci, můžete být automaticky zařazeni do takových Vývojů nových platforem provedených takovou sociální platformou během doby trvání. V takovém případě bude vaším jediným opravným prostředkem k odhlášení se z takového Rozvoje nové platformy (i) odhlášení se z konkrétního Rozvoje nové platformy (pokud to společnost TuneCore a/nebo příslušná Sociální platforma podle svého uvážení povolí); (ii) úplné odhlášení se z distribuce na takovou Sociální platformu; nebo (iii) ukončení této smlouvy.

2. TERMÍN.

Doba platnosti této smlouvy začne dnem, kdy kliknete na tlačítko "Přijímám", a bude pokračovat, pokud a dokud nebude ukončena buď vy, nebo TuneCore ("Termín").

3. NAHRÁVKY.

Pojem "nahrávky" se definuje jako zvukové nahrávky (a případně audiovizuální nahrávky) spolu s doprovodnými uměleckými díly, metadaty a/nebo jinými materiály, které jste kdykoli předložili tunecore jako součást služby sociálních platforem. TuneCore si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo odmítnout jakékoli materiály (mimo jiné včetně nahrávek, obrázků a/nebo uměleckých děl), které odešlete. Souhlasíte s tím, že veškeré nahrávky, obrázky a umělecká díla odešlete na vlastní náklady ve formátu (formátech) požadovaných společností TuneCore a/nebo sociálními platformami. Technické popisy takových formátů vám budou poskytnuty na vyžádání za předpokladu, že si TuneCore vyhrazuje právo převést zvukové soubory nahrávek podle potřeby tak, aby splňovaly požadavky na formát a / nebo velikost souborů všech sociálních platforem. Kromě toho bude mít TuneCore právo opravit chyby metadat, aby splňoval požadavky platformy. TuneCore se zavazuje poskytovat vaše nahrávky sociálním platformám co nejrychleji, s časovými osami v rozmezí od několika hodin do několika dnů až po několik týdnů, aby konkrétní sociální platformy ingestovaly a zpřístupnily vaše nahrávky zákazníkům.

4. PLATBY.

(a) V souvislosti s vašimi nahrávkami využívanými prostřednictvím sociálních platforem vám společnost TuneCore vyplatí osmdesát procent (80 %) čistého příjmu (jak je definován v oddíle 4 písm. b) níže), který byl připsán vašim nahrávkám a který společnost TuneCore skutečně obdržela ze sociálních platforem za licencované použití vašich nahrávek. Čistý příjem bude zaúčtován na váš účet TuneCore včas po jeho obdržení společností TuneCore. Po připsání platby na váš účet si budete moci vybrat celou platbu nebo její část podle svého uvážení. Za veškeré bankovní poplatky nebo jiné poplatky spojené s takovým výběrem nesete odpovědnost vy.

(b) "Čistý příjem" je definován jako skutečné příjmy společnosti TuneCore ze sociálních platforem snížené o (i) jakoukoli daň, poplatek nebo jiný poplatek související s používáním vašich nahrávek a/nebo poukázáním plateb vám a (ii) jakýkoli příjem vyplacený rozdělenému spolupracovníkovi prostřednictvím funkce "TuneCore Splits", jak je uvedeno níže, pokud je to relevantní. Jakákoli námitka týkající se jakéhokoli účetního výkazu nebo jakéhokoli soudního sporu z něj vyplývajícího musí být vznesena (a jakýkoli soudní spor zahájen) nejpozději do jednoho (1) roku od data vystavení výkazu a vy se tímto vzdáváte jakýchkoli delších promlčecích lhůt, které mohou být povoleny zákonem.

(c) V rozsahu, v jakém dlužíte společnosti TuneCore jakékoli částky v důsledku Podmínek služby sociální platformy nebo z jiného důvodu, má společnost TuneCore právo odečíst všechny tyto částky nebo jejich část od jakéhokoli čistého příjmu, který by vám jinak byl vyplacen.

(d) Čistý příjem zaúčtovaný na váš účet TuneCore bude shromažďován na úročeném bankovním účtu spolu s čistým příjmem ostatních zákazníků TuneCore, dokud si tyto prostředky nevyberete. Souhlasíte s tím, že nebudete čerpat úroky ani jiné výnosy z čistých příjmů, které společnost zpracovává jako váš zástupce a ukládá na takový sdružený účet. Jako protihodnotu za používání Služeb neodvolatelně převádíte a postupujete na Společnost veškerá vlastnická práva, která můžete mít k jakémukoli úroku, který může vzniknout z čistého příjmu vedeného na takovém sdruženém účtu. Kromě úroků na takovém sdruženém účtu nebo místo nich může společnost získat snížení poplatků nebo nákladů účtovaných za bankovní služby bankami, v nichž je váš čistý příjem uložen.

(e) Způsobilí majitelé účtů TuneCore mohou část svých příjmů směřovat na jiné způsobilé účty TuneCore (dále jen "rozdělený spolupracovník") pomocí funkce "TuneCore Splits", jak je uvedeno v tomto dokumentu. Abyste mohli vytvořit rozdělenou platbu za Nahrávku, musíte (i) distribuovat Nahrávku pomocí plánu "Rising Artist", "Breakout Artist" nebo "Professional" (Nahrávky distribuované v rámci plánu New Artist nejsou způsobilé pro rozdělené platby); a (ii) poskytnout společnosti TuneCore e-mailovou adresu spojenou s účtem každého rozděleného spolupracovníka a procento příjmů, které každý rozdělený spolupracovník obdrží. Abyste mohli obdržet rozdělenou platbu jako Rozdělený spolupracovník, musíte mít platný účet TuneCore využívající plán úrovně Vycházející umělec, Průbojný umělec nebo Profesionál nebo plán Nový umělec s doplňkem "TuneCore Rozdělený spolupracovník". Po vytvoření rozdělení musí každý Split Collaborator potvrdit podrobnosti o rozdělení příjmů, aby mohl obdržet svůj podíl na příjmech. V případě, že je rozdělení příjmů směřováno na nezpůsobilý účet TuneCore nebo e-mailovou adresu, není potvrzeno Split Collaborator nebo je jinak neplatné, bude část příjmů připadající na tohoto příjemce nadále vyplácena vlastníkovi účtu TuneCore, který rozdělení vytvořil.

(f) Prodeje prostřednictvím některých sociálních platforem, služeb a/nebo jiných zdrojů příjmů nemusí být způsobilé pro rozdělení plateb. Mezi takové nezpůsobilé zdroje příjmů mohou patřit příjmy pocházející z (i) využívání práv k základním hudebním skladbám obsaženým v Nahrávkách; (ii) prodeje Nahrávek na Meta platformách a (iii) zpeněžení Nahrávek na YouTube.

(g) Majitelé účtů TuneCore nesou výhradní odpovědnost za veškeré poplatky, odvody, cla, daně a odvody, které jsou splatné v souvislosti s prodejem Nahrávek prostřednictvím jejich účtu TuneCore, včetně jakékoli části (částí) těchto příjmů, které mohou být vyplaceny rozdělenému spolupracovníkovi.

5. PODVODY SE STREAMOVÁNÍM.

(a) Souhlasíte s tím, že nebudete používat Stránky nebo Služby sociálních platforem k přenosu, směrování, poskytování připojení nebo ukládání jakéhokoli materiálu, který porušuje autorská práva nebo jinak porušuje nebo podporuje porušování práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TuneCore může znemožnit přístup k vašemu účtu a/nebo jej zrušit a/nebo odstranit či znemožnit přístup k jakýmkoli Nahrávkám nebo souvisejícím materiálům, které společnosti TuneCore poskytnete, v případě, že společnost TuneCore obdrží jakékoli tvrzení, které by v případě, že by bylo pravdivé, představovalo porušení vašich prohlášení a záruk podle této smlouvy. Další informace naleznete v Zásadách ochrany autorských práv.

(b) Souhlasíte s tím, že se nebudete účastnit činností, které podle vlastního uvážení tunecore představují manipulaci se streamováním, nebudete se účastnit (ani nepovolovat, povzbuzovat, najíst, zadržovat nebo zaměstnávat třetí strany).

i. „Manipulací se streamováním“ se rozumí činnost a/nebo metoda, která zahrnuje umělé vytváření, online nebo offline přehrávání v rámci audio a/nebo audiovizuálních streamovacích služeb lidskými nebo jinými prostředky, pokud takové přehrávání nepředstavuje poslech a/nebo zhlédnutí v dobré víře koncového uživatele iniciované skutečnými spotřebiteli a uskutečněné ve vykazující zemi. Manipulace se streamováním může mimo jiné zahrnovat zvyšování, generování nebo manipulaci s počty přehrání, prodejů, sledování, zapojení nebo jinými klíčovými ukazateli používanými službami a/nebo jakýmkoli spotřebitelským obchodem prostřednictvím (A) botů, skriptů, virů, červů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů, programů nebo automatizovaných procesů; a/nebo (B) klikacích farem, trollích farem, neautentických účtů, sdílených informací o účtech nebo virtuálních privátních sítí. Může být výsledkem činností prováděných v souvislosti s jednotlivými nahrávkami nebo jejich skupinami za účelem umělého zlepšení umístění v žebříčcích, zvýšení podílu na trhu, zvýšení licenčních poplatků nebo jiných plateb nebo za jakýmkoli jiným podvodným nebo nekalým účelem.

ii. Měli byste si být vědomi toho, že manipulace se streamováním může být výsledkem činnosti třetí strany, například propagační nebo marketingové společnosti, nahrávací společnosti nebo hudebního distributora, kteří jednají jménem umělce nebo vlastním jménem. Doporučujeme vám, abyste si prověřili a prověřili všechny společnosti nebo osoby, které si můžete najmout, pověřit nebo zaměstnat k propagaci nebo prodeji vaší hudby, protože můžete nést odpovědnost za manipulaci se streamováním, kterou vaším jménem realizuje třetí strana. Aby nedošlo k pochybnostem, jakákoli manipulace se streamováním realizovaná třetí stranou vaším jménem nebo týkající se vašich nahrávek je porušením těchto podmínek služby.

iii. Faktory použité k určení, zda je konkrétní spotřeba nebo marketingová aktivita manipulací se streamováním, se budou lišit podle konkrétních okolností každého případu a příklady a popisy manipulace se streamováním uvedené v tomto dokumentu nejsou vyčerpávající.

iv. Některé sociální platformy, které používají vaše nahrávky, mohou mít také zásady týkající se podvodů a podezřelých podvodných činností a souhlasíte s tím, že je vaší povinností se o těchto zásadách seznámit a dodržovat je a tyto zásady budou pro vás podle této zásady závazné.

(c) V případě, že společnost TuneCore má podle svého uvážení v dobré víře důvodné podezření, že váš účet nebo nahrávky byly předmětem, podílely se na něm nebo generovaly příjmy z: porušení Podmínek služby sociálních platforem; podvodu; porušení autorských práv, ochranné známky, práva na publicitu nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví; nedodržení jakéhokoli licenčního požadavku třetí strany; nebo manipulace se streamováním (souhrnně "nevhodné chování"), společnost TuneCore si vyhrazuje právo: (i) přerušit zasílání příjmů, včetně jakýchkoli čistých příjmů nebo jiných plateb na váš účet, (ii) zablokovat vaši možnost jinak vybírat finanční prostředky z účtu, dokud nedojde k vyřešení podezřelých činností ke spokojenosti společnosti TuneCore, a (iii) odstranit jakékoli nebo všechny vaše nahrávky z jakékoli nebo všech sociálních platforem. Dále souhlasíte s tím, že tyto příjmy vám budou odebrány, pokud společnost TuneCore v dobré víře zjistí, že váš účet nebo Nahrávky byly předmětem Nevhodného chování, podílely se na něm nebo z něj generovaly příjmy.

(d) Dále souhlasíte s následujícími:

i. Souhlasíte s tím, že společnosti TuneCore poskytnete veškeré informace, které společnost TuneCore přiměřeně požaduje v rámci vyšetřování nesprávného chování.

ii. Souhlasíte s tím, že pokud platforma upozorní TuneCore, že některá z vašich nahrávek generovala příjmy, přehrávání nebo streamy v důsledku nesprávného chování, bude takové oznámení sloužit jako dostatečný důkaz pro společnost TuneCore, aby v dobré víře určila, že tyto příjmy nebo hry jsou výsledkem nesprávného chování.

iii. Po zjištění společnosti TuneCore, že váš účet nebo nahrávky byly vystaveny, zapojeny do nesprávného chování nebo byly generovány, souhlasíte s tím, že veškeré příjmy na vašem účtu, který byl zmrazen společností TuneCore, propadnou bez ohledu na to, zda byly generovány z konkrétních nahrávek nebo platformy.

iv. Souhlasíte s tím, že rozhodnutí společnosti TuneCore o nesprávném chování v dobré víře může být založeno na streamování nebo jiné činnosti, která je stejná nebo podobná případům, které TuneCore dříve určilo, že se týkaly nesprávného chování.

v. Výplata tržeb společností TuneCore nepředstavuje potvrzení společnosti TuneCore, že tyto výnosy nebyly výsledkem nesprávného chování.

vi. TuneCore nemá žádnou povinnost vyšetřovat nevhodné chování, pokud nezmrazí příjmy na vašem účtu.

vii. Pokud TuneCore zjistí, že příjmy generované na vašem účtu jsou výsledkem nesprávného chování a tyto příjmy vám již byly vyplaceny, souhlasíte s vrácením těchto příjmů společnosti TuneCore.

viii. Souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na náhradu jakýchkoli poplatků, které jste zaplatili společnosti TuneCore v případě, že TuneCore zakáže přístup k vašemu účtu, vašim nahrávkám a /nebo jiným materiálům, které poskytnete společnosti TuneCore, nebo k příjmům, které jste propadli, jak je uvedeno v předchozí větě.

ix. V rozsahu, v jakém společnost TuneCore ve své pravomoci v dobré víře rozhodne, že jakékoli nevhodné chování bylo způsobeno jednáním nebo opomenutím vás nebo vašich přidružených společností nebo jakoukoli třetí stranou jednající vaším jménem nebo vaším vedením, mohou jakékoli náklady vzniklé společnosti TuneCore (včetně právních poplatků a výdajů) v souvislosti s tím společností TuneCore odečteny od veškerých peněz, které jsou vám jinak splatné.

x. Pokud se v rozumném obchodním úsudku společnosti TuneCore rozhodne pověřit advokáta, aby přezkoumal potenciální nevhodné chování nebo přezkoumal a /nebo reagoval na jakékoli obvinění třetí strany z nevhodného chování vámi nebo spojené s vaším účtem nebo nahrávkami, bude mít společnost TuneCore podle vlastního uvážení právo odečíst z vašeho účtu náklady na takové zapojení, ale minimálně tři sta dolarů (300 dolarů), aby se vyrovnaly náklady na související právní poplatky a výdaje.

(e) TuneCore má právo, nikoli však povinnost, přezkoumávat a/nebo sledovat jakoukoli aktivitu a obsah, který jste nahráli. TuneCore může vyšetřit jakékoli stížnosti nebo jakékoli nahlášené porušení svých zásad a může podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné. Tato akce může mimo jiné zahrnovat vydávání varování, pozastavení nebo ukončení služby, odepření přístupu a/nebo odstranění jakýchkoli materiálů, které jste nahráli. Souhlasíte s tím, že tunecore si vyhrazuje právo a může ukončit váš účet dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu a kdykoli, včetně pokud se podle uvážení TuneCore v dobré víře domníváte, že jste se dopustili nevhodného chování.

6. DALŠÍ METAPLATFORMY.

V případě, že se rozhodnete distribuovat nahrávky na Meta Platformy v rámci služby Sociální platformy, platí další podmínky uvedené v této části 6:

(a) Pokud jste autorem nebo vlastníte jakákoli práva na hudební skladby a/nebo texty obsažené v jakýchkoli nahrávkách, které kdykoli předáte společnosti TuneCore k distribuci prostřednictvím Meta platforem v rámci Služby sociálních platforem, musíte v rámci procesu registrace do Podmínek služby sociálních platforem:

i. prohlašují a zaručují společnosti TuneCore, že veškerá příslušná práva k takové hudební skladbě (skladbám) a/nebo textům, která jsou nezbytná k tomu, aby Meta platformy mohly takové nahrávky používat pro účely stanovené v těchto Podmínkách služby sociálních platforem, jsou v plném rozsahu kontrolována jednou nebo více zavedenými, renomovanými hudebními vydavatelstvími a/nebo jednou nebo více mezinárodně uznávanými organizacemi kolektivní správy;

ii. pokud v příslušné době, kdy předáváte své Nahrávky společnosti TuneCore, nejste smluvní stranou smlouvy o autorství se zavedeným, renomovaným hudebním vydavatelstvím a/nebo členem mezinárodně uznávané organizace kolektivní správy kdekoli na světě (což je doloženo vaší schopností nebo jiným způsobem poskytnout prohlášení a záruku podle výše uvedeného oddílu 6(a)(i.)), máte možnost přihlásit se ke službám TuneCore Publishing Administration Services jako zákazník společnosti TuneCore, pokud jde o správu vašich práv k takové hudební skladbě (skladbám) a/nebo textům.

(b) Společnost TuneCore dodá vaše nahrávky na platformy Meta pouze v rozsahu, v jakém jste poskytli prohlášení a záruky podle výše uvedeného oddílu 6(a)(i). Aniž jsou dotčena práva a opravné prostředky společnosti TuneCore podle těchto Podmínek služby sociálních platforem, pokud jsou prohlášení a záruky, které jste poskytli v rámci procesu registrace služby sociálních platforem, nepřesné, (i) společnost TuneCore může okamžitě odstranit, může požádat společnost Meta o okamžité odstranění nebo může být společností Meta požádána o okamžité odstranění příslušných Nahrávek z platforem Meta; (ii) a pokud v důsledku toho dlužíte společnosti TuneCore jakoukoli částku, má společnost TuneCore právo odečíst všechny tyto částky nebo jejich část od jakéhokoli čistého příjmu, který by vám jinak byl vyplacen.

(c) Souhlasíte s tím, že (i) nebudete přímo ani prostřednictvím zástupce nebo třetí strany žalovat společnost Meta nebo její přidružené společnosti, ani její nebo jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky nebo zaměstnance (dále společně jen "subjekty Meta") během doby platnosti ani po jejím uplynutí v souvislosti s jakýmkoli použitím nahrávek, které jste podle této smlouvy předložili k distribuci prostřednictvím platforem Meta v rámci služby Sociální platformy, uměleckého díla a/nebo jakéhokoli jiného vámi vlastněného nebo ovládaného obsahu na platformách Meta během Doby trvání (včetně jakéhokoli použití takových Nahrávek koncovými uživateli platforem Meta) za předpokladu, že takové použití není důsledkem porušení této smlouvy, a (ii) neodvolatelně a bezpodmínečně propouštíte, osvobozujete a navždy zprostíte společnost Meta a všechny subjekty Meta, od jakékoli a veškeré odpovědnosti, nároků, žalob, žalob a požadavků na celém světě, ať už známých či neznámých, které můžete mít nebo se domníváte, že máte vůči společnosti Meta a/nebo jejím přidruženým společnostem, které vyplývají z jakéhokoli skutečného nebo údajného neoprávněného použití jakýchkoli nahrávek, které jste podle této smlouvy předložili k distribuci prostřednictvím platforem Meta na jakýchkoli platformách Meta jakýmkoli subjektem Meta nebo jakýmkoli koncovým uživatelem platforem Meta nebo v souvislosti s nimi, kdykoli před datem, kdy společnost TuneCore poprvé doručí vaši Nahrávku na Platformy Meta, v souvislosti s uživatelskými videi nahranými na Platformy Meta, hostovanými na nich nebo streamovanými jejich prostřednictvím nebo v souvislosti s nimi (Meta nepřipouští žádné takové nároky ani odpovědnost za takové nároky).

 • DALŠÍ PODMÍNKY SLUŽBY SBĚRU ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK NA YOUTUBE.

V případě, že se přihlásíte ke zpeněžení YouTube v rámci služby sociálních platforem, platí dodatečné podmínky uvedené v tomto oddíle 7:

(a) Aby bylo možné zvolit nahrávání do monetizace YouTube, musí být toto nahrávání také optizováno pro všechny ostatní platformy YouTube.

(b) Tím, že se rozhodnete pro monetizaci YouTube, chápete a souhlasíte s tím, že vaše nahrávky mohou být začleněny a distribuovány jako součást videí generovaných uživateli na platformách YouTube a veškeré příjmy z nich získané mohou být sdíleny s nahrávačem příslušného videa a všemi příslušnými držiteli práv v nich obsažených.

(c) Pro zpeněžení na YouTube můžete odeslat nahrávky, které využívají pouze váš vlastní materiál, na který máte výhradní práva, a/nebo materiál třetích stran, na který máte výhradní práva. Pro upřesnění uvádíme, že Nahrávky obsahující následující typy obsahu nejsou způsobilé pro zařazení do Monetizace YouTube (dále jen "Nezpůsobilá nahrávka"): (i) obsah licencovaný nevýhradně třetí stranou; (ii) obsah vydaný pod licencí Creative Commons nebo podobnou svobodnou/otevřenou licencí; (iii) nahrávky z veřejných domén; (iv) klipy nebo ukázky z jiných zdrojů (včetně klipů použitých podle zásad spravedlivého použití); (v) karaoke nahrávky, instrumentální coververze, remastery a zvukově podobné nahrávky; (vi) zvukové efekty, zvukové podklady nebo produkční smyčky; a (vii) obsah vytvořený výhradně pro použití ve videích YouTube nebo předložený speciálně pro toto použití, aby bylo možné manipulovat se systémem ID obsahu YouTube (např.g., hudba použitá pro závěrečné karty ve videích). Předložení nezpůsobilých nahrávek pro použití v souvislosti s funkcí YouTube Monetization může mít za následek, že vám společnost TuneCore znemožní přístup k funkci YouTube Monetization, zruší váš účet TuneCore a/nebo vám z účtu TuneCore odečte veškeré finanční prostředky získané v souvislosti s touto funkcí.

(d) Zaručujete se a prohlašujete, že (i) při využívání služby Monetizace YouTube budete dodržovat všechny podmínky těchto Podmínek služby pro sociální platformy, včetně podmínek uvedených v tomto oddíle 7; (ii) veškeré Nahrávky předložené k Monetizaci YouTube budou používat pouze váš vlastní materiál, ke kterému máte výhradní práva, a/nebo materiál třetích stran, ke kterému máte výhradní práva, a (iii) nebudete předkládat žádné nezpůsobilé Nahrávky k zařazení do služby Monetizace YouTube.

8. DALŠÍ HUDEBNÍ PODMÍNKY YOUTUBE CREATOR.

Nahrávky, které se přihlásí do služby Monetizace YouTube, může YouTube zohlednit ve službě YouTube Creator Music (dále jen "služba CM"). Přihlášením se do služby YouTube Monetization berete na vědomí, že vaše nahrávky mohou být společností TuneCore předloženy k zařazení do služby CM Service. Pokud bude některá z vašich Nahrávek vybrána k zařazení, platí další podmínky uvedené v tomto oddíle 8:

(a) Podmínky tohoto oddílu 8 ("Podmínky YouTube Creator Music") představují licenční smlouvu mezi vámi a společností TuneCore v souvislosti se službou CM. Tímto potvrzujete společnosti TuneCore svůj souhlas s licencí popsanou v tomto oddíle 8 ("Licence") v souvislosti s prodejem(y) vašich nahrávek ve službě CM. Služba CM umožní určitým oprávněným tvůrcům YouTube, které vybere společnost Google ("oprávněný tvůrce (oprávnění tvůrci)"), přístup ke knihovně zvukových nahrávek (včetně vašich Nahrávek) za účelem jejich synchronizace ve videích oprávněných tvůrců (na základě jednotlivých videí), nebo v jiném zvukovém či audiovizuálním obsahu nahraném nebo jinak zpřístupněném Oprávněnými tvůrci (včetně živého vysílání) (dále jen "Video tvůrce") na platformách YouTube, a to v souladu s podmínkami synchronizační licence zakoupené prostřednictvím Služby CM (dále jen "Licence CM") včetně licenčního poplatku za synchronizaci zaplaceného Oprávněným tvůrcem (dále jen "Licenční poplatek"). Na základě každé licence CM budou oprávněnému tvůrci udělena následující celosvětová nevýhradní práva: právo použít až do plné délky příslušného záznamu ve videu tvůrce a právo přenášet příslušné video tvůrce prostřednictvím živého vysílání, vysílání na vyžádání a/nebo podmíněného stahování na platformách YouTube. Doba trvání Licence CM může být stanovena na dobu určitou nebo na dobu trvání autorských práv k dané Nahrávce (podle rozhodnutí společnosti TuneCore, YouTube a/nebo příslušného oprávněného Tvůrce). Prodej, správu a vyúčtování Licencí CM oprávněným tvůrcům bude vydávat společnost Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), která jedná jako zástupce jménem společnosti TuneCore, jménem společnosti Google a na účet společnosti TuneCore.

(b) Pro účely výše uvedeného odstavce a v souladu s podmínkami tohoto oddílu udělujete společnosti TuneCore následující licenci, která zahrnuje veškerá práva nezbytná k tomu, aby společnost Google mohla oprávněným tvůrcům poskytovat nevýhradní sublicence, a to na celém světě a po dobu trvání každé příslušné licence CM, právo a licenci (nikoli však povinnost) na:

i. digitálně stáhnout nahrávku na místní paměťové zařízení pouze v případě, že je to nezbytné pro oprávněného tvůrce (oprávněné tvůrce), aby mohl (mohli) rozhodnout, zda si přeje (přejí) takovou nahrávku použít ve svém videu tvůrce, za předpokladu, že (A) oprávněnému tvůrci nejsou v souvislosti s takovým stažením udělena žádná další práva a (B) oprávněný tvůrce se zaváže, že po 90 dnech odstraní všechna nepoužitá stažení (a tímto souhlasíte a berete na vědomí, že vám v souvislosti s takovým stažením nepřísluší žádná další platba);

ii. nahrávat, upravovat (výhradně pro účely časování, přechodu, přehratelnosti a tempa), používat, synchronizovat, reprodukovat a zpřístupňovat příslušný záznam ve videu tvůrce a vytvářet kopie videa tvůrce pro prodej na platformách YouTube (včetně živého vysílání, vysílání na vyžádání a podmíněného stahování) v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu; a

iii. Zahrnout a veřejně zobrazit metadata v takovém videu tvůrce týkající se licencovaného záznamu.

(c) Na každou licenci CM se vztahují následující omezení:

i. Ze služby CM jsou vyloučeny tyto osoby/subjekty: (A) všechny osoby a/nebo subjekty, které společnost Google považuje za osoby primárně zapojené do produkce audiovizuálního obsahu pro komerční využití; nebo (B) všechny komerční značky, jejichž kanály takové značky propagují.

ii. Na videa ze služby CM, kterým nelze udělit licenci CM, se vztahují následující omezení:
(A) Videa, jejichž tvůrce dostal zaplaceno (a/nebo obdržel jinou hmotnou odměnu) od značky nebo služby za natočení videa, které je primárně určeno k podpoře nebo propagaci této značky nebo služby; a

(B) Videa, která využívají některý z následujících způsobů použití záznamu: 2. použití jména a/nebo podobizny umělce, který na Nahrávce vystupuje, jiné než k identifikaci Nahrávky a/nebo příslušného umělce; nebo 3. použití, která vytvářejí tzv. "uměleckou stopu" (statický obraz, zatímco hraje celá píseň) nebo jiná podobná videa se statickým obrazem nebo lyrická videa.

iii. Videa, která by mohla být důvodně vykládána jako urážlivá vůči dotyčnému umělci a/nebo poškozující jeho morální práva (v příslušných případech) nebo pověst.

(e) Po udělení licence CM na použití nahrávky ve videu tvůrce nebudete moci (i) zpeněžit použití této nahrávky v příslušném videu tvůrce prostřednictvím zpeněžení YouTube nebo (ii) požádat o stažení příslušného videa tvůrce, s výjimkou případu porušení licenčních omezení popsaných v těchto podmínkách pro hudbu tvůrce YouTube.

(g) Pro vyloučení pochybností a bez ohledu na dobu platnosti této licenční smlouvy mezi vámi a společností TuneCore se tímto v případě potřeby objasňuje, že jakákoli licence CM udělená oprávněnému tvůrci podle této smlouvy bude udělena na dobu platnosti každé příslušné licence CM. Jakékoli ukončení Licence CM iniciované vámi nebo jiným příslušným držitelem práv k Nahrávce nebo skladbě použité v příslušném Videu tvůrce v dobré víře bude podléhat platným právním předpisům a příslušným zásadám společnosti Google a společnost Google může podle svého uvážení vrátit Oprávněnému tvůrci celý příslušný Licenční poplatek nebo jeho poměrnou část a společnost TuneCore může podle svého uvážení požadovat, abyste Licenční poplatek vrátili a/nebo odečíst částku z budoucích plateb, které jsou vám podle této smlouvy splatné nebo které máte zaplatit.

(h) V případě, že se rozhodnete (i) stáhnout některou ze svých nahrávek, které jsou v současné době dostupné v knihovně služby CM nebo (ii) ukončit svou účast ve službě CM, což povede ke stažení všech vašich nahrávek dostupných v knihovně služby CM, kontaktujte prosím náš tým podpory umělců zde (a při odesílání žádosti o podporu umělců nezapomeňte uvést název svého účtu, ID účtu a ISRC nahrávek, které chcete z knihovny služby CM odstranit). Společnost TuneCore takové žádosti včas vyhoví. Jakákoli Licence CM k Nahrávce zakoupená oprávněným tvůrcem před odstraněním takové Nahrávky z knihovny služby CM zůstane v platnosti až do ukončení platnosti příslušné Licence CM.

9. ZÁVAZKY TŘETÍCH STRAN.

Nesete výhradní odpovědnost za zabezpečení a zaplacení veškerých licencí (podle potřeby) požadovaných od vlastníků autorských práv k hudební skladbě nebo jejich zástupců v souvislosti s využíváním práv podle této smlouvy tunecore v rozsahu, který není placen přímo sociálními platformami a / nebo vybírán kolektivním mechanickým licenčním kolektivem, jakož i licenční poplatky vůči umělcům, výrobci a další osoby, které prováděly tvorbu nahrávek, a veškeré platby, které mohou být požadovány podle kolektivních smluv nebo podle jakýchkoli zákonných režimů.

 • ZÁRUKY; REPREZENTACE; NÁHRADY.

(a) Zaručujete a prohlašujete, že je vám alespoň osmnáct (18) let, že máte plné právo, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a udělit společnosti TuneCore všechna uvedená práva; všechny Nahrávky, včetně mimo jiné jakýchkoli samplovaných materiálů třetích stran v nich obsažených, uměleckých děl, metadat, audiovizuálních materiálů, obrázků a jakýchkoli jiných materiálů, které jste společnosti TuneCore poskytli nebo které se vztahují k Nahrávkám, jsou vaším vlastnictvím nebo pod vaší kontrolou a jejich použití, jak je popsáno nebo uvažováno v této smlouvě a/nebo na Stránkách a/nebo sociálních platformách, neporušuje autorská práva, práva k ochranným známkám, práva na publicitu nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu; a že společnost TuneCore má právo využívat je jakýmkoli způsobem podle této smlouvy bez jakýchkoli nepříznivých nároků a bez povinnosti provádět jakékoli platby jakékoli povahy jakékoli osobě nebo subjektu kromě částek splatných vám podle této smlouvy.

(b) Budete bránit a odškodňovat TuneCore a jakoukoli její přidruženou společnost (včetně ředitelů, členů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a dalších zástupců) a chránit je před jakýmikoli nároky nebo výdaji nebo ztrátami třetích stran vyplývajícími z porušení nebo nároku, který, pokud je to pravda, by představoval porušení výše uvedených prohlášení a záruk nebo jakýchkoli dohod obsažených v těchto podmínkách sociálních platforem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení.

(c) TuneCore vás neprodleně informuje o všech náložech, které podléhají předchozí povinnosti odškodnění, a budete bránit TuneCore na vaše náklady u právního zástupce schváleného společností TuneCore, který schválení nebude bezdůvodně odepřeno. V případě, že si neudržujete schváleného právního zástupce, tunecore se může, pokud se tak rozhodne, bránit na vaše náklady a náklady a souhlasíte s tím, že TuneCore může vyžadovat vaši účast na takové obraně, jako je třetí strana nebo jinak, a tímto se vzdáváte jakékoli námitky nebo nároku na náhradu škody v souvislosti s tím. Je-li nárok učiněn, má TuneCore právo dle vlastního uvážení odstranit nebo zakázat přístup k nahrávkám a/nebo souvisejícím materiálům, které jsou předmětem takového nároku, a/nebo zadržet platbu jakýchkoli peněz splatných podle této podmínky ve výši přiměřeně související s nárokem a potenciálními výdaji. Jakékoli vypořádání jakéhokoli nároku podléhá předchozímu písemnému schválení tunecore.

(d) SPOLEČNOST TUNECORE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI NEPŘEDPOKLÁDANÉ, STÁTNÍ ANI JINÉ, NEŽ JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V PODMÍNKÁCH SLUŽBY SOCIÁLNÍ PLATFORMY.

 • DALŠÍ DOHODY.

Berete na vědomí, že při poskytování služeb sociální platformy a plateb podle této smlouvy bude TuneCore povinna uzavírat určité dohody s různými sociálními platformami. Výběr těchto sociálních platforem je na výhradním uvážení TuneCore. Souhlasíte s tím, že smluvní podmínky sociálních platforem budou podléhat jakýmkoli platným podmínkám takových dalších smluv, které TuneCore uzavírá s ohledem na tyto sociální platformy.

 • ČÁROVÉ KÓDY A UNIVERZÁLNÍ KÓDY PRODUKTŮ.

TuneCore vám poskytne bezplatné čárové kódy a univerzální kódy produktů ("UPC"). Jsou pouze pro vaše použití a nesmí být převedeny ani znovu prodány. Při převodu nebo dalším prodeji vám TuneCore naúčtuje dvacet pět dolarů (25,00 USD) za čárový kód nebo UPC plus veškeré příjmy, které z takového převodu nebo dalšího prodeje vyvinete. Případně může TuneCore odečíst tyto poplatky od jakéhokoli čistého příjmu, který vám tunecore vyplatí.

 • RŮZNÉ.

(a) Stránky a služby sociální platformy lze používat a přistupovat k nim výhradně pro zákonné účely. Souhlasíte s tím, že v souvislosti s používáním Stránek a služeb sociálních platforem budete dodržovat všechny platné místní, státní, národní a zahraniční zákony, smlouvy a předpisy, včetně mimo jiné platného obecného práva, všech příslušných zákonů a pravidel a předpisů Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Kromě toho bez omezení souhlasíte s tím, že při používání Stránek a služeb sociálních platforem nebo přístupu k nim nebudete dělat nic z následujícího:

i. deaktivovat, hackovat, obcházet nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí webu nebo funkcí, které brání nebo omezují používání nebo kopírování obsahu nebo materiálů společnosti;

ii. používat jakákoli metadata, meta tagy nebo jiný skrytý text využívající název obchodní značku, adresu URL nebo název produktu společnosti TuneCore;

iii. nahrávat, odesílat, zveřejňovat, posílat e-mailem nebo jinak přenášet nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, tzv. pyramidová schémata nebo jiné formy žádostí nebo nabídek;

iv. Falšovat jakoukoli hlavičku paketů TCP/IP nebo jakoukoli část informací o záhlaví při jakémkoli zveřejnění nebo jakýmkoli způsobem používat stránky nebo služby sociálních platforem k odesílání změněných, klamavých nebo nepravdivých informací identifikujících zdroj;

v. Nahrávat, odesílat, zveřejňovat, lítesovat e-maily nebo jinak přenášet prostřednictvím stránek nebo služeb sociálních platforem jakékoli nahrávky nebo jiné materiály, které jsou podle výhradního názoru společnosti TuneCore nezákonné, škodlivé, výhružné, obscénní, obtěžující, pomlouvačné nebo nenávistné nebo které obsahují předměty nebo symboly nenávisti, napadají soukromí jakékoli třetí strany, obsahují nahotu (mimo jiné včetně jakákoli pornografie, erotika, dětská pornografie nebo dětská erotika), jsou klamavé, výhružné, urážlivé, podněcující k nezákonnému jednání, pomlouvačné, urážlivé, vulgární nebo násilné nebo představují nenávistné projevy nebo jsou jinak nežádoucí;

vi. Zničit, narušit nebo narušit nebo se pokusit narušit nebo narušit jakékoli webové stránky dostupné na stránkách, serverech nebo sítích připojených k webu nebo technickým doručovacím systémům poskytovatelů TuneCore nebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených k webu;

vii. pokusit se naskenovat, prozkoumat nebo otestovat zranitelnost jakéhokoli systému nebo sítě TuneCore nebo narušit nebo obejít jakákoli bezpečnostní nebo autentizační opatření chránící a zajišťující bezpečnost stránek nebo služeb sociální platformy;

viii. pokuste se dekompilovat, rozebrat, dešifrovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software používaný k poskytování služeb stránek nebo sociálních platforem;

ix. edávače, softwaru, nástroje, zástupce, zařízení nebo mechanismu jiného než softwaru a/nebo vyhledávače poskytnutého společností nebo jinými obecně dostupnými webovými prohlížeči třetích stran (např. Internet Explorer, Firefox, Safari), mimo jiné včetně softwaru, který webu odesílá dotazy, aby určil, jak si webové stránky nebo webová stránka stojí;

x. shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o ostatních uživatelích stránek nebo služeb sociálních platforem bez jejich výslovného a výslovného souhlasu;

xi. zkreslovat nebo předstírat existenci vašeho vztahu s jakoukoli osobou nebo subjektem, prostřednictvím záminky nebo jiné formy sociálního inženýrství nebo jiným způsobem podvádět;

xii. používat stránky nebo služby sociální platformy jakýmkoli způsobem, který není povolen smluvními podmínkami sociálních platforem; nebo

xiii. Poučujte nebo povzbuďte jakoukoli jinou osobu, aby učinila jakékoli výše uvedené nebo porušila a /nebo porušila některou ze smluvních podmínek sociálních platforem.

(b) TuneCore nezaručuje využívání nahrávek, které bude záviset na preferencích spotřebitelů, ani na zahrnutí nebo účasti dané platformy. TuneCore si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout obchodovat s danou platformou. S výjimkou případů výslovně stanovených v podmínkách služby sociálních platforem k vám společnost TuneCore nenese žádné závazky.

(c) Společnost TuneCore nebude považována za porušení smluvních podmínek sociálních platforem, pokud jste společnost TuneCore o porušení neupozornila a společnost TuneCore toto porušení nevyléčila do třiceti (30) dnů od obdržení takového oznámení. Žádné porušení vás v žádném případě neopravňuje ke zrušení práv udělených podle této smlouvy.

(d) Společnost TuneCore, její představitelé, ředitelé, zaměstnanci ani zástupci vám v žádném případě nebudou odpovědní za jakékoli škody, mimo jiné včetně nepřímých, náhodných, zvláštních, sankčně nahrazovaných nebo následných škod vzniklých v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním Stránek, služeb sociální platformy, produktů TuneCore nebo jakéhokoli obsahu TuneCore, bez ohledu na to, zda lze škody předvídat a zda společnost TuneCore byla na možnost takových škod upozorněna. Výše uvedené omezení odpovědnosti se uplatní v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci a celková odpovědnost společnosti TuneCore vůči vám v žádném případě nepřesáhne sto dolarů (100 USD).

(e) Podmínky služby sociálních platforem se řídí a vykládají v souladu se zákony státu New York s výjimkou kolizních norem. Jakékoli právní kroky nebo řízení vyplývající z Podmínek služby sociálních platforem budou podávány výhradně u soudů nacházejících se ve státě a okrese New York a strany tímto neodvolatelně souhlasí s osobní příslušností a místem konání v tomto státě. Strany této smlouvy se vzdávají svých práv na soudní řízení před porotou. V případě, že bude některé ustanovení Podmínek služby sociálních platforem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Pokud některá ze stran nevymůže jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek služby Social Platforms, nebude to považováno za vzdání se takového práva nebo ustanovení. Podmínky služby Social Platforms nesmíte postoupit (ze zákona nebo jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti TuneCore a jakékoli zakázané postoupení bude neplatné. Společnost TuneCore může postoupit Podmínky služby Social Platforms nebo jakákoli práva či povinnosti z nich vyplývající bez vašeho souhlasu. Vztah stran podle Podmínek služby Social Platforms je vztahem nezávislých dodavatelů a Podmínky služby Social Platforms nelze vykládat tak, že kterákoli ze stran je agentem, zaměstnancem nebo společným podnikatelem druhé strany. Souhlasíte s tím, že Podmínky služby sociálních platforem a pravidla, omezení a zásady v nich obsažené a jejich prosazování společností TuneCore nejsou určeny k tomu, aby poskytovaly a neposkytují žádná práva nebo opravné prostředky jiné osobě než vám a společnosti TuneCore. Podmínky služby sociálních platforem spolu s pravidly a zásadami společnosti TuneCore představují úplnou dohodu mezi společností TuneCore a vámi, pokud jde o předmět těchto podmínek. Jakékoli oznámení nebo jiná komunikace, která má být podle těchto podmínek učiněna, bude mít písemnou formu a bude učiněna (i) společností TuneCore prostřednictvím e-mailu (v každém případě na vaši evidovanou e-mailovou adresu), (ii) zveřejněním na Stránkách nebo (iii) vámi prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na jiné adrese, kterou společnost TuneCore písemně určí. Za datum přijetí se považuje datum odeslání takového oznámení.

(f) Potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli Zásadám ochrany osobních údajů společnosti TuneCore, jak jsou podrobněji popsány na Stránkách, a používáním Služeb sociální platformy a Stránek jste výslovně přijali podmínky stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času změněny.

(g) Potvrzujete, že jste se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti a porozuměli jim tak, jak jsou podrobněji popsány na webu, a používáním služeb a webu jste výslovně přijali podmínky stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času změněny.

(h) Pověřujete společnost TuneCore k bezplatnému pořizování a předvádění klipů vašich nahrávek v délce až devadesáti (90) sekund prostřednictvím streamování nebo stahování ("klipy") za účelem propagace skupiny, umělce a/nebo distribuce příslušných nahrávek. V rozsahu, v jakém vlastníte nebo kontrolujete vydavatelská práva k hudebním skladbám obsaženým ve vašich Nahrávkách použitých v Klipech (dále jen "Skladby"), opravňujete společnost TuneCore k bezplatnému pořizování a předvádění klipů s vašimi Skladbami v délce až devadesáti (90) sekund prostřednictvím streamování nebo stahování za účelem propagace kapely, umělce a/nebo prodeje příslušných Nahrávek. Uvedené klipy může vytvořit společnost TuneCore nebo jakákoli třetí strana spojená se společností TuneCore, a to použitím jakýchkoli devadesáti (90) po sobě jdoucích sekund příslušné Nahrávky (příslušných Nahrávek).

(i) Společnost TuneCore si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout poskytovat své služby vám nebo jakémukoli zákazníkovi z jakéhokoli důvodu nebo bez jakéhokoli důvodu.

TuneCore AI Front Row Seats Podmínky použití

Poslední aktualizace: září 2023

Pečlivě si přečtěte následující podmínky. Tyto Podmínky AI Front Row Seats, jakož i Podmínky distribuce hudby ("Podmínky distribuce hudby"), Zásady autorských práv ("Zásady autorských práv"), Podmínky služby sociálních platforem (pokud jsou použitelné), Podmínky správy vydavatelství (pokud jsou použitelné) ("Podmínky správy vydavatelství") a Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") (každá z nich je zde zahrnuta tímto odkazem a jednotlivě i společně se zde označují jako "Podmínky služby"), upravují váš přístup k TuneCore a jeho používání.com (dále jen "Stránky"), včetně používání jakéhokoli obsahu, informací, produktů a/nebo služeb na nich nebo jinak poskytovaných společností TuneCore, a Vaší účasti v programu AI Front Row Seats společnosti TuneCore (dále jen "AI Front Row Seats").

Jedná se o právní dohodu mezi vámi ("vámi") na jedné straně a společností TuneCore, Inc., včetně jejích mateřských, dceřiných a přidružených společností a/nebo jakýchkoli spřízněných společností (dále společně jen "TuneCore") na straně druhé. V případě, že se rozhodnete vstoupit do programu AI Front Row Seats společnosti TuneCore, podmínky těchto Podmínek AI Front Row Seats doplňují Podmínky služby a vztahují se na vás po dobu trvání. Společnost TuneCore si vyhrazuje výhradní právo kdykoli změnit, přerušit nebo ukončit provoz Stránek a programu AI Front Row Seats (nebo jakékoli jeho části) nebo upravit Podmínky používání programu AI Front Row Seats bez předchozího upozornění. Je Vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání sedadel AI Front Row Seats, zda nedošlo ke změnám. Přihlášením se k programu AI Front Row Seats a/nebo pokračováním v používání nebo přístupu na Stránky a/nebo do programu AI Front Row Seats poté, co společnost TuneCore provede a zveřejní jakoukoli takovou změnu, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni revidovanými Smluvními podmínkami AI Front Row Seats. Podmínky programu AI Front Row Seats nesmíte měnit bez výslovného písemného souhlasu společnosti TuneCore.

PŘED VÝBĚREM PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS. PŘIHLÁŠENÍM DO PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS A/NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍM POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS, PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, VEŠKERÉ DALŠÍ PLATNÉ DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY A BUDOUCÍ ZMĚNY, ŽE JSTE JIM POROZUMĚLI A SOUHLASÍTE S NIMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS, NEPŘIHLAŠUJTE SE DO PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS A/NEBO UKONČETE POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS.

1. DEFINICE. Následující pojmy psané velkými písmeny mají v těchto podmínkách AI Front Row Seats následující definice:

a. "Generativními modely umělé inteligence" se rozumí model umělé inteligence schopný generovat obsah (např. zvukové nahrávky) pomocí umělé inteligence a hlubokého učení.

b. "Modely umělé inteligence" se rozumí jakýkoli softwarový program, který má být vycvičen na souboru dat (včetně datových sad) a z tohoto výcviku se učit, aby toto učení použil k dosažení konkrétních cílů. Modely AI zahrnují mimo jiné generativní modely AI, hlasové modely AI, marketingové nástroje podporované AI.

c. "Partnerem AI" se rozumí jakákoli třetí strana, mimo jiné včetně spotřebitelských obchodů, které se společnost TuneCore rozhodne poskytnout vstupní údaje a/nebo s ní jinak spolupracovat při vývoji a/nebo tréninku modelů AI.

d. "Hlasovými modely AI" se rozumí model AI, který je schopen generovat syntetický hlas napodobující lidskou řeč a/nebo lidský hlas pomocí umělé inteligence a hlubokého učení, mimo jiné převodem textu na řeč a/nebo převodem jednoho lidského hlasu na jiný lidský hlas).

e. "Pomocný materiál" se rozumí jakékoli zvukové, literární, grafické nebo fotografické prvky. včetně, mimo jiné, album obaly, texty, videa, názvy hudebních děl, jména a podobizny umělců, pseudonymy, životopisy, fotografie a metadata.

f. "Umělec" znamená jakoukoli fyzickou osobu, jejíž výkony jsou zachyceny na nahrávkách.

g. "Přiznaným výstupem" se rozumí výstup, který reprodukuje celý váš obsah nebo jeho část a/nebo jakýkoli prvek jména a podobizny.

h. "Příležitost s připsatelnými výstupy" znamená jakýkoli produkt nebo službu uvedenou na trh společností TuneCore nebo jakýmkoli partnerem v oblasti umělé inteligence, která využívá jakýkoli model umělé inteligence a generuje připsatelné výstupy.

i. "Beta testem" se rozumí fáze spuštění modelu strojového učení, která je přísně omezena na: (i) omezené, bezpečné testovací prostředí; (ii) maximální počet účastníků; a (iii) omezené časové období.

l. "Datovými sadami" se rozumí soubor(y) dat spojených s Obsahem, jako jsou digitální datové náplně obsahující kopie Obsahu, související Metadata, textové kopie textů písní, jsou-li k dispozici, uspořádané například podle umělce, žánru, data nebo tématu, vytvořené za účelem podpory vytváření modelů umělé inteligence.

m. "Čistými příjmy z práv k datovým sadám" se rozumí veškeré částky, po odečtení obchodních slev, provizí, příslušných cel a daní, které společnost TuneCore skutečně a přímo obdržela za využívání práv k datovým sadám pro účely Sandboxu, případně za jakoukoli další příležitost připsatelného výstupu. Čisté příjmy z práv k datovým sadám obdržené v cizích měnách mohou být společností TuneCore přepočteny nebo připsány ve prospěch společnosti TuneCore v souladu s jejími platnými směnnými pravidly (jednajícími přiměřeně).

n. "Vstupem" se rozumí jakákoli data v rámci datových sad, která se používají jako vstup pro účely školení, vytěžování textu a dat, strojového učení, výzkumu, vývoje, experimentování, testování, ověření konceptu, validace modelu umělé inteligence.

p. "Jméno a podobizna" znamená jakékoli jméno (včetně pseudonymů a profesních/inscenačních jmen), ochrannou známku (je-li jako taková registrována), hlas, fotografie, portréty, karikatury a jakoukoli jinou podobu, vzhled a/nebo grafické znázornění (včetně podpisů, symbolů, log a/nebo jiných charakteristických prvků), ať už statické nebo animované, vás, umělce a/nebo jakékoli jiné osoby, která se objevuje na obalu alba a/nebo na jakýchkoli obrázcích a/nebo uměleckých dílech, které předkládáte společnosti TuneCore.

q. "Nepřipisovatelným výstupem" se rozumí všechny ostatní výstupy, které nejsou připisovatelnými výstupy.

r. "Příležitostí" se rozumí jakákoli příležitost AI Front Row Seat, například příležitost s atributivním výstupem, příležitost Sandbox a/nebo jakýkoli jiný produkt nebo služba, kterou vyvíjí, vytváří a/nebo uvádí na trh TuneCore nebo jakýkoli partner AI, který používá nebo hodlá používat model AI k vytváření výstupů, které jsou využívány k jakýmkoli účelům.

s. "Výstupem" se rozumí materiál vytvořený modelem UI v důsledku zpracování vstupních dat, včetně atributivních a neatributivních výstupů.

t. "Nahrávkami" se rozumí zvukové a audiovizuální nahrávky (pokud jsou k dispozici), které kdykoli předáte společnosti TuneCore.

u. "Sandboxová příležitost" znamená jakýkoli produkt nebo službu vyvinutou nebo vytvořenou společností TuneCore nebo jakýmkoli partnerem v oblasti umělé inteligence, která využívá model umělé inteligence, jenž generuje výstupy, které jsou využívány výhradně pro účely sandboxu v rámci beta testování.

v. "Termín" má význam uvedený v oddíle 7 níže.

w. "Třetí Strana" se rozumí jakákoli osoba nebo subjekt, který není stranou této dohody a není přidruženou společností strany této dohody.

2. PRÁVA K DATOVÝM SOUBORŮM

a. Kromě práv, která vám byla udělena v rámci podmínek služby (podle potřeby) a v jiných částech těchto podmínek AI Front Row Seats (včetně práv udělených v souvislosti s jednotlivými příležitostmi, jak je uvedeno níže), udělujete společnosti TuneCore (a sublicencím společnosti TuneCore) právo vyhledávat a spravovat příležitosti k licencování (a sublicencování) následujících práv k datovým sadám ("práva k datovým sadám"):

(i) výhradní právo reprodukovat, kopírovat, dodávat, digitalizovat, kategorizovat, upravovat, přizpůsobovat, spravovat a jinak používat váš obsah v datových sadách;

(ii) neodvolatelné a bezpodmínečné nevýhradní právo reprodukovat kopie, dodávat, digitalizovat, kategorizovat, měnit, upravovat, přizpůsobovat, spravovat a jinak používat jakékoli jméno a podobizny v datových souborech; a

(iii) právo poskytovat sublicence (vcelku nebo zčásti) k výše uvedeným právům k datovým sadám partnerům společnosti AI na libovolnou dobu (včetně neomezeného trvání), bez ohledu na jakákoli omezení doby platnosti licence nebo doby platnosti stanovená v těchto podmínkách a pravidlech pro poskytování služeb společnosti AI Front Row Seats a/nebo v podmínkách pro poskytování služeb.

b. Výše uvedená práva k datovým souborům udělujete společnosti TuneCore (a jejím sublicencím) pro následující účely ("účely sandboxu"):

(i) vytváření datových sad;

(ii) použití těchto datových souborů pro dolování textu a dat, strojové učení, beta testování modelů a produktů umělé inteligence, v souvislosti s výzkumem, vytvářením, vývojem, školením, experimentováním nebo testováním modelů a produktů umělé inteligence, samostatně nebo ve spojení s jakýmikoliv pomocnými produkty, mimo jiné včetně nástrojů pro vytváření a úpravu zvukových, video a audiovizuálních záznamů nebo softwarových aplikací; a

(iii) ukládání a správu těchto datových souborů po dobu nezbytnou pro výše popsané účely, bez ohledu na jakoukoli dobu platnosti licence nebo časové omezení stanovené v jakékoli smlouvě mezi vámi a společností TuneCore (včetně podmínek služby, pokud jsou použitelné).

c. Pokud to bude nezbytné pro společnost TuneCore k využití a výkonu výše uvedených práv, udělujete tímto neodvolatelně společnosti TuneCore po dobu trvání smlouvy právo a oprávnění jednat vaším jménem a na váš účet jako váš zmocněnec, a to výhradně za účelem standardní výhrady používání vašeho obsahu třetími stranami pro účely vytěžování textů a dat ("Opt-Out") v zemích, kde je taková výhrada povolena platnými právními předpisy (např. členské státy, které transponovaly směrnici (EU) 2019/790). V souladu s tím a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy neodvolatelně udělujete společnosti TuneCore právo a zmocnění k tomu, aby vaším jménem vyhotovila jakoukoli dokumentaci a učinila veškeré další úkony, které jsou přiměřeně nutné k doložení nebo k tomu, aby společnost TuneCore získala právo a zmocnění k výkonu takového Opt-Out. V případě potřeby se zavazujete neprodleně vyhotovit a doručit společnosti TuneCore (jakýmkoli způsobem, který určí společnost TuneCore) jakékoli dokumenty a učinit veškeré další úkony, které od vás mohou být přiměřeně požadovány k prokázání nebo k udělení práva a pravomoci k výkonu takového Opt-Out společnosti TuneCore.

3. PLATBY

a. Způsob výpočtu vašeho podílu na čistých příjmech z práv k datovým sadám se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, mimo jiné na způsobu využití práv k datovým sadám příslušným partnerem pro umělou inteligenci, na rozsahu využití vašeho obsahu v příslušném modelu umělé inteligence, na množství vašeho obsahu, které bylo licencováno příslušnému partnerovi pro umělou inteligenci pro použití v příslušné příležitosti, a na podmínkách smlouvy mezi společností TuneCore a příslušným partnerem pro umělou inteligenci.

b. Váš podíl na čistých příjmech z práv k datovým souborům bude zaúčtován na váš účet TuneCore včas po jejich obdržení společností TuneCore. Po připsání platby na váš účet si budete moci vybrat celou platbu nebo její část podle svého uvážení. Za veškeré bankovní poplatky nebo jiné poplatky spojené s takovým výběrem nesete odpovědnost vy.

c. Výjimka z výše uvedeného: v případě, že společnost TuneCore neobdrží za Práva k datovým souborům žádnou částku, souhlasíte s tím, že se vzdáváte (svým jménem a jménem příslušných držitelů práv) veškerých práv na vymáhání jakýchkoli poplatků a/nebo licenčních poplatků ve prospěch společnosti TuneCore a jakéhokoli partnera AI za oprávnění uvedená v části 2 výše.

4. AI PROGRAMOVÁ PŘÍLEŽITOST V PRVNÍ ŘADĚ

a. Pověřujete společnost TuneCore, aby vyhledávala a spravovala příležitosti pro AI Front Row Seat. Společnost TuneCore vám čas od času v průběhu doby trvání takové příležitosti poskytne k posouzení a v závislosti na podmínkách spojených s takovou příležitostí (jak je určí společnost TuneCore) budete mít možnost buď souhlasit, nebo nesouhlasit se zařazením vašeho obsahu do takové příležitosti.

b. Bez ohledu na cokoli, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že práva k datovým sadám udělená tímto dokumentem pro účely Sandboxu nebrání společnosti TuneCore nebo jakémukoli partnerovi AI vytvářet a používat výstupy pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně propagačních nebo komerčních účelů, za předpokladu, že takové výstupy jsou považovány za (i) veřejně dostupný obsah nebo obsah, který není chráněn podle autorského práva, práv příbuzných autorskému právu, osobnostních práv/práv osobnosti nebo podobných právních předpisů a nařízení, a/nebo nejsou přičitatelné vašemu obsahu nebo jménu a podobizně, nebo (ii) přičitatelné výstupy vytvořené v souvislosti s příležitostí Sandbox.

5. PUBLIKACE.

a. V případě, že se rozhodnete pro zařazení jakýchkoli svých vydavatelských práv a/nebo vámi vlastněných a/nebo ovládaných skladeb do programu AI Front Row Seats (nebo jakéhokoli programu v něm či jeho části), vztahují se na vás podmínky Podmínek správy vydavatelských práv a podmínky tohoto oddílu 5 a vámi zvolené skladby budou zahrnuty jako součást vašeho obsahu.

b. Kromě prohlášení a záruk uvedených v tomto dokumentu a v Podmínkách pro správu publikací tímto zaručujete a prohlašujete, že všechny registrace a informace, které společnosti TuneCore poskytnete, jsou a zůstanou pravdivé a přesné, včetně vašeho procentuálního podílu na jakékoli skladbě. 

c. V případě jakékoli změny statusu publikování jste povinni neprodleně písemně (včetně e-mailu) informovat společnost TuneCore a předložit jí aktualizovanou dokumentaci (včetně jakékoli další dokumentace, kterou si společnost TuneCore vyžádá) odpovídající vašemu aktualizovanému statusu publikování.

6. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY; ODŠKODNĚNÍ

a. Prohlášení a záruky. Kromě všech prohlášení a záruk, které jste poskytli v Podmínkách služby (které se plně vztahují na práva a oprávnění, která zde společnosti TuneCore udělujete), dále prohlašujete a zaručujete, že:

(i) Máte právo a oprávnění uzavřít tyto smluvní podmínky AI Front Row Seats a rozumíte jejich obsahu;

(ii) Získali jste veškerá povolení a souhlasy od umělců, výkonných umělců a jakýchkoli dalších účastníků a/nebo držitelů práv k Obsahu, které jsou nezbytné pro udělení práv společnosti TuneCore, a jeho použití zde neporušuje práva žádného z nich ani žádné třetí strany;

(iii) Získali jste veškerá potřebná povolení a souhlasy od umělce (umělců) a použití jména a podobizny v tomto dokumentu nepoškozuje umělce (umělce) podle jakýchkoli právních předpisů týkajících se osobnosti/reklamy/obchodních značek nebo podobných právních předpisů, pokud se na ně vztahují;

(iv) Veškeré vaše souhlasy podle těchto Podmínek AI Front Row Seats zahrnují souhlas umělců, interpretů a dalších účastníků a/nebo držitelů práv k obsahu;

(v) Práva udělená touto smlouvou jsou volná a čistá od všech nároků, požadavků, zástavních práv, věcných břemen, práv a závazků třetích stran;

(vi) Licence uvedená v tomto dokumentu neporušuje žádné platné právní předpisy a/nebo zákony;

(vii) Jste povinni buď zaplatit všechny částky a autorské odměny splatné umělci (umělcům) nebo jakýmkoli účastníkům obsahu (mimo jiné včetně výkonných umělců), nebo získat potřebné výjimky, pokud je to vhodné.

(viii) Společnost TuneCore ani žádná z Třetích stran, nástupců a postupníků není povinna platit žádné další částky (pokud existují) Vám ani žádné Třetí straně v souvislosti s využíváním zde udělených práv k datovým sadám a jedinou platební povinností společnosti TuneCore (pokud existují) v souvislosti s využíváním těchto práv je platba Vám v souladu s těmito Podmínkami AI Front Row Seats a/nebo Podmínkami služby (podle okolností); a

(ix) V souladu s právy udělenými společnosti TuneCore v této smlouvě nebudete a zajistíte, aby umělec (umělci) tato práva nepoužívali způsobem, který by ohrožoval práva udělená v této smlouvě, a neudělíte žádné třetí osobě podobná nebo výhradní práva/oprávnění, ať už vcelku nebo zčásti, jako jsou práva udělená společnosti Believe v této smlouvě;

b. Odškodnění. Jste povinni bránit, odškodnit a ochránit společnost TuneCore a všechny její přidružené společnosti (včetně všech ředitelů, členů, úředníků, zaměstnanců a dalších zástupců) před jakoukoli odpovědností, škodou, ztrátou, náklady a výdaji (včetně, ale bez omezení, přiměřených externích poplatků za právní služby) vyplývajícími z jakéhokoli porušení (nebo jakéhokoli nároku, který by, pokud by byl pravdivý, představoval porušení) jakéhokoli závazku, prohlášení nebo záruky učiněné v těchto podmínkách AI Front Row Seats. V případě, že společnosti TuneCore dlužíte jakoukoli částku podle těchto Podmínek AI Front Row Seats, včetně, ale nikoli výlučně, z důvodu porušení z Vaší strany, nároku nebo z jiného důvodu), je společnost TuneCore oprávněna podle vlastního uvážení (i) odečíst Vámi dlužnou částku od jakékoli částky, která Vám náleží na základě jakékoli smlouvy mezi Vámi a společností TuneCore; nebo (ii) požadovat od Vás úhradu jakéhokoli takového nedoplatku do 15 dnů od data platné faktury, v níž bude tato částka uvedena a která bude obsahovat veškeré podklady.

7. TERM

a. V tomto dokumentu se "dobou platnosti" rozumí časové období, které začíná dnem, kdy se přihlásíte do programu AI Front Row Seats společnosti TuneCore (včetně jakékoli jeho části nebo konkrétního programu v něm obsaženého), a končí dnem, kdy společnost TuneCore zpracuje vaše oznámení o odhlášení.

b. V případě, že se rozhodnete z programu AI Front Row Seats společnosti TuneCore odhlásit, můžete tak učinit zasláním žádosti týmu podpory umělců společnosti TuneCore z e-mailové adresy spojené s vaším účtem TuneCore. Pokyny k odeslání žádosti týmu podpory umělců naleznete zde.

c. Bez ohledu na výše uvedené nebo cokoli jiného obsaženého v těchto Podmínkách účasti na programu AI Front Row Seats má společnost TuneCore právo kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu ukončit s okamžitou platností vaši účast v programu AI Front Row Seats (včetně jakékoli jeho části).

d. Bez ohledu na konec doby platnosti tímto souhlasíte a berete na vědomí, že veškerá práva, která jste společnosti TuneCore udělili podle této smlouvy a na která společnost TuneCore poskytla licenci jakékoli třetí straně (mimo jiné včetně partnerů AI), zůstávají v plné platnosti a účinnosti po dobu platnosti takové licence (včetně neomezeného trvání).

8. RŮZNÉ

a. Tyto smluvní podmínky společnosti AI Front Row Seats doplňují a doplňují všechny příslušné části smluvních podmínek služby, které jste přijali. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách služby AI Front Row Seats se Podmínky služby nemění a zůstávají v plné platnosti.

b. Tyto Podmínky AI Front Row Seats spolu s Podmínkami služby (podle potřeby) obsahují veškeré podmínky dohodnuté mezi vámi a společností TuneCore týkající se předmětu zde obsaženého a žádná ústní prohlášení, pobídky, záruky nebo sliby kterékoli strany nejsou závazné a platné a tyto dohody nelze rozšiřovat, upravovat nebo měnit jinak než na základě samostatné písemné dohody podepsané stranami.

c. Veškeré pojmy nebo definice v těchto Podmínkách služby AI Front Row Seats, které jsou podobné pojmům nebo definicím použitým v jiných částech Podmínek služby, se považují za rovnocenné při jejich výkladu. V případě jakéhokoli nesouladu nebo rozporu mezi definicemi v těchto Podmínkách služby AI Front Row Seats a v jiných částech Podmínek služby mají přednost definice v těchto Podmínkách služby AI Front Row Seats.

d. TuneCore nezaručuje využití obsahu ani zařazení nebo účast daného partnera AI. Společnost TuneCore si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout spolupráci s daným partnerem AI. Společnost TuneCore si vyhrazuje právo odstranit váš Obsah nebo jeho část z programu AI Front Row Seats a/nebo odmítnout předložit váš Obsah jakémukoli Partnerovi AI k zařazení do jakékoli Příležitosti AI z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu a vy souhlasíte s tím, že společnost TuneCore nenese v této souvislosti žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně. S výjimkou případů výslovně uvedených v Podmínkách služby nemá společnost TuneCore vůči vám žádné závazky.

e. Společnost TuneCore se nepovažuje za osobu, která porušila tyto smluvní podmínky AI Front Row Seats, pokud jste společnost TuneCore na toto porušení neupozornili a společnost TuneCore toto porušení nenapravila do třiceti (30) dnů od obdržení tohoto upozornění. Žádné porušení vás v žádném případě neopravňuje ke zrušení práv udělených podle těchto podmínek.

f. Společnost TuneCore, její představitelé, ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci vám v žádném případě nebudou odpovědní za jakékoli škody, včetně, ale bez omezení, nepřímých, náhodných, zvláštních, sankčně nahrazovaných nebo následných škod vzniklých v důsledku nebo v souvislosti s využíváním vašeho obsahu v souladu s těmito podmínkami AI Front Row Seats, vaším používáním AI Front Row Seats a/nebo vaší účastí v programu AI Front Row Seats, a to bez ohledu na to, zda lze škody předvídat a zda společnost TuneCore byla na možnost takových škod upozorněna. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci a v žádném případě celková odpovědnost společnosti TuneCore vůči vám nepřesáhne sto dolarů (100 USD).

g. Tyto smluvní podmínky společnosti AI Front Row Seats se řídí a vykládají v souladu se zákony státu New York s výjimkou kolizních norem. Jakékoli právní kroky nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek budou podávány výhradně u soudů nacházejících se ve státě a okrese New York a strany tímto neodvolatelně souhlasí s osobní příslušností a místem konání v tomto státě. Strany této smlouvy se vzdávají svých práv na soudní řízení před porotou. Souhlasíte a berete na vědomí, že v žádném případě nemáte nárok na soudní příkaz nebo jiné spravedlivé zadostiučinění (včetně porušení nebo nedodržení jakékoli podmínky v těchto Smluvních podmínkách AI Front Row Seats) a v žádném případě nebudete požadovat ani nebudete mít právo na soudní příkaz nebo jiné spravedlivé opatření, které by jakýmkoli způsobem omezilo využívání jakéhokoli modelu AI, příležitosti s atributivním výstupem, příležitosti Sandbox nebo jakékoli jiné podobné služby či produktu, a to z důvodu využití vašeho Obsahu při jeho vývoji, vaším jediným prostředkem nápravy bude případné vymáhání náhrady škody v soudním řízení.

h. V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek společnosti AI Front Row Seats ukáže jako neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Pokud některá ze stran neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek společnosti AI Front Row Seats, nebude to považováno za vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Smluvní podmínky AI Front Row Seats nesmíte postoupit (ze zákona nebo jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti TuneCore a jakékoli zakázané postoupení bude neplatné. Společnost TuneCore může postoupit tyto Smluvní podmínky AI Front Row Seats a/nebo jakákoli práva či povinnosti z nich vyplývající bez vašeho souhlasu. Vztah stran podle těchto Podmínek pro sedadla AI Front Row je vztahem nezávislých dodavatelů a tyto Podmínky pro sedadla AI Front Row nelze vykládat tak, že kterákoli ze stran je zástupcem, zaměstnancem nebo společným podnikatelem druhé strany. Souhlasíte s tím, že tyto Smluvní podmínky AI Front Row Seats a pravidla, omezení a zásady v nich obsažené a jejich vymáhání společností TuneCore nemají za cíl poskytnout a neposkytují žádná práva nebo opravné prostředky žádné jiné osobě než vám a společnosti TuneCore. Tyto Smluvní podmínky AI Front Row Seats spolu s dalšími částmi Smluvních podmínek a pravidly a zásadami společnosti TuneCore představují úplnou dohodu mezi společností TuneCore a vámi, pokud jde o předmět těchto podmínek. Veškerá oznámení nebo jiná sdělení, která mají být podle těchto podmínek učiněna, budou mít písemnou formu a budou učiněna (i) společností TuneCore prostřednictvím e-mailu (v každém případě na Vaši evidovanou e-mailovou adresu), (ii) zveřejněním na Stránkách nebo (iii) Vámi prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo na jinou adresu, kterou společnost TuneCore písemně určí. Za datum přijetí se považuje datum odeslání takového oznámení.

i. Potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli Zásadám ochrany osobních údajů společnosti TuneCore, jak jsou podrobněji popsány na Stránkách, a používáním AI Front Row Seats a Stránek jste výslovně přijali podmínky stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času změněny.

9. PŘÍLEŽITOST V PRVNÍ ŘADĚ Č. 1 - DALŠÍ PODMÍNKY.

a. První příležitost, která je k dispozici členům programu AI Front Row Seats ("Příležitost Front Row Seats #1"), je partnerství s jedním z globálních partnerů společnosti TuneCore v oblasti sociálních médií, který požádal o zachování důvěrnosti svého jména a je dále označován jako "Partner příležitosti AI #1" (jak je tento pojem definován níže). Partner AI Opportunity #1 usiluje o trénink svého hudebního algoritmu na větším hudebním katalogu, aby mohl prozkoumat, vytvořit a otestovat několik prototypů produktů pro různá použití. V případě, že se rozhodnete zahrnout svůj obsah do programu Front Row Seats Opportunity #1, platí další podmínky uvedené v tomto oddíle 9, pokud jde o vámi zvolený obsah, který byl schválen společností TuneCore a/nebo partnerem AI Opportunity #1 pro zahrnutí do programu Front Row Seats Opportunity #1.

b. Přihlášením se k příležitosti Front Row Seats #1 souhlasíte s tím, že partner příležitosti AI #1, jeho přidružené společnosti, dceřiné společnosti a jakékoli subjekty jím ovládané, kontrolované nebo společně ovládané (dále jen "partner příležitosti AI #1") mohou váš obsah používat k:

(i) výzkum, školení, vývoj, testování a spouštění modelů strojového učení a/nebo umělé inteligence (jakož i všech algoritmů, softwaru a databází, které se v souvislosti s nimi používají);

(ii) zlepšení technologií identifikace obsahu AI Opportunity #1 Partnera;

(iii) zlepšit algoritmy a systémy pro doporučování uživatelů;

(iv) zdokonalit algoritmy a systémy analýzy trendů;

zlepšit technologie analýzy a klasifikace obsahu společnosti Partner;

(v) jinak zlepšovat uživatelské zkušenosti na platformách, službách, produktech, hardwaru a softwaru partnera AI Opportunity #1 nebo v souvislosti s nimi; a

(vi) publikovat výzkumné práce, články v časopisech, prezentace nebo jiné podobné veřejně přístupné materiály v souvislosti s použitím uvedeným v bodech (i) až (v), které obsahují přiměřené množství vašeho obsahu.