Copyrights 101

Mi az a szerzői jog?

A szerzői jog a tulajdonosnak korlátozott ideig kizárólagos jogot biztosít egy adott műre. Ahhoz, hogy egy mű "szerzői joggal védhető" legyen, eredetinek kell lennie, és tárgyi formában kell rögzítve lennie, például egy CD-n rögzített (rögzített) hangfelvételnek vagy egy papírra nyomtatott (rögzített) irodalmi műnek. Számos szerzői jogi védelem alá eső mű létezik; néhány ezek közül eredeti irodalmi művek, drámai művek, koreográfiák, zeneművek, audiovizuális művek és egyéb grafikai művészeti alkotások. Ezek közé tartoznak például a versek, regények, filmek, dalok, számítógépes szoftverek, tánckoreográfiák, képzőművészeti alkotások, képregények, szobrászati alkotások és építészeti alkotások. Ez azt jelenti, hogy egy zenekar logója, az albumborítók, a fotósok és a zenei videók mind potenciálisan védettek lehetnek.

A szerzői jog nem védi a tényeket, ötleteket, rendszereket vagy működési módszereket. A szerzői jog nem védi a dalcímeket, zenekarneveket vagy szlogeneket sem. Ez azt jelenti, hogy egy művész nem védheti szerzői joggal a zenekar nevét vagy a dalcímeit. Ehelyett az egyén védjegyoltalmat kérhet egy adott előadó, zenekar vagy dal nevére. A védjegyoltalom alapjaival egy külön cikkben foglalkozunk.

Milyen szerzői jogok vannak a zenében?

A zene egyedülálló abban a tekintetben, hogy minden zeneszámnak két szerzői joga van. Az egyik a dal, azaz a zenei kompozíció szerzői joga, amely a dalszövegből és az alapjául szolgáló zenéből (beat, instrumentális) áll. A másik szerzői jog magára a hangfelvételre vagy "master felvételre" vonatkozik. Például: "All Along The Watchtower" eredetileg Bob Dylan írta és komponálta. Ezt követően több előadó, köztük Jimi Hendrix is előadta és "feldolgozta". Ebben a helyzetben az alapul szolgáló zenei kompozíció (a dalszöveg és a zenei feldolgozás) szerzői joga Bob Dylan (vagy kiadója) tulajdonát képezi; míg egy adott hangfelvétel, például e szám Jimi Hendrix-féle verziójának szerzői joga Jimi Hendrix (vagy lemezkiadója) tulajdonát képezi.

Mit tesz a szerzői jog?

A szerzői jogtulajdonos öt kizárólagos joggal rendelkezik az általa létrehozott művön. A tulajdonosnak, valamint az arra jogosult harmadik személyeknek joguk van a következőkhöz: (1) a mű többszörözése (azaz a zene mechanikus sokszorosítása CD-k, letöltések és bakelitlemezek esetében); (2) a mű terjesztése (azaz a zene streamelése vagy más módon történő nyilvános hozzáférhetővé tétele); (3) származtatott művek készítése; (4) a mű nyilvános előadása (azaz koncerten vagy rádióban); és (5) a mű nyilvános megjelenítése. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosnak kizárólagos és kizárólagos joga van a mű másolatainak nyilvános terjesztésére értékesítés, bérbeadás vagy bérbeadás útján, valamint a mű nyilvános előadására vagy bemutatására, például egy regény másolatainak eladására vagy egy zenei felvétel nyilvános lejátszására egy étteremben.

Például a mű többszörözésének kizárólagos joga megakadályozza, hogy egy rajongó, aki megvásárolta egy művész CD-jét, másolatokat készítsen és terjesszen róla másoknak. Ezenkívül a származékos művek engedélyezésének vagy elkészítésének joga biztosítja a szerzői jog tulajdonosának azt a jogot, hogy egy eredeti védett dalból remixet (származékos művet) készítsen vagy engedélyezze más fél számára, mivel a remix az eredeti mű új feldolgozásának minősül.

Ezenkívül a lemezek, letöltések, kazetták és CD-k készítéséhez a félnek mechanikai engedélyre van szüksége attól a féltől, aki az alapul szolgáló zenei kompozíció szerzői jogát birtokolja. A zenei kompozíció első nyilvános megjelenéséig a dalszerző és a kiadó teljes ellenőrzést gyakorol az engedélyek kiadása felett. Ezt az első kiadást követően azonban bárki más elkészítheti a dal saját verzióját ("cover" szám) a törvényben előírt díjak megfizetésével és a kötelező mechanikai engedély megszerzésével.

A "kötelező licenc" olyan licenc, amelyet a dalszerző (vagy a kiadó) nem utasíthat vissza, azaz nem szükséges a dalszerző engedélye ahhoz, hogy Ön felvegye a dalát. Az Egyesült Államokban a The Harry Fox Agency a legjelentősebb mechanikai jogokkal foglalkozó ügynökség. Ez az ügynökség kezeli és adja ki a kötelező licenceket, valamint beszedi és szétosztja a mechanikai jogdíj licencdíjakat a megfelelő felek között.

Szüksége van szerzői jogi nyilatkozatra?

Számos CD, DVD, magazin, weboldal vagy más grafikai alkotás tartalmaz egy szerzői jogi megjegyzést, amely a © szimbólumot, valamint a nevet és az évet tartalmazza (pl. © 2018, Justin M. Jacobson). A név a szerzői jog tulajdonosára, az évszám pedig a mű keletkezésének évére utal. A múltban a szerzői jogi védelem alatt álló művet a szerzői jogra vonatkozó értesítéssel együtt kellett a nyilvánossághoz eljuttatni ahhoz, hogy a szerző szerző szerzői jogi védelmet igényelhessen. Ez azonban már nem így van, mivel az alkotó már akkor védelmet kap, amikor a művet "rögzítik" (írásba foglalják vagy valamilyen formában rögzítik).

Ki és meddig jogosult a szerzői jogra?

A szerzői jog tulajdonjoga a mű "szerzőjét" illeti meg, aki általában az eredeti alkotó. Az 1978. január 1-jén vagy azt követően létrehozott valamennyi mű esetében a szerzői jogi védelem a szerző életében és a szerző halála után hetven évig tart. Ez lehetővé teszi, hogy a tulajdonos örökösei az eredeti tulajdonoson kívül a műveket pénzzé tegyék.

Közös műnek minősül az a két vagy több személy által létrehozott alkotás, amelynek létrehozásakor a műveket egyesíteni vagy más módon összekapcsolni szándékoznak. Ez azt jelenti, hogy a közös alkotást "azzal a szándékkal" kell elkészíteni, hogy a különböző alkotók hozzájárulásait "egy egységes egész elválaszthatatlan vagy egymástól függő részeivé" olvasztják össze, és mindegyik szerző olyan anyagot ad, amely "önállóan is szerzői jogi védelemben részesülhetett volna".

Az egyes szerzők hozzájárulásának a végső műhöz azonban nem kell egyenlőnek lennie, és a szerzőknek nem kell ugyanazon a fizikai területen tartózkodniuk, vagy a művet nem kell egy időben létrehozniuk (17 U.S.C. §§ 101, 201(a)). A "közös mű" szerzői jogának időtartama az utolsó túlélő szerző halála után 70 év.

Egy másik kapcsolódó szerzői jogi fogalom a "bérmunka" doktrína. Ez azt jelenti, hogy egy harmadik fél, egy magánszemély vagy vállalat megbízást ad egy magánszemélynek, hogy egy adott művet hozzon létre a harmadik fél számára. Ez a harmadik fél ezután a más által létrehozott mű tulajdonosa (17 U.S.C. § 201(b)).

Ahhoz, hogy egy mű "bérmunkának" minősüljön, a szerzői joggal védett művet egy alkalmazottnak kell elkészítenie a munkáltatója számára, munkaviszonya keretében (17 U.S.C. § 101). Bár ez egyszerűnek tűnhet, annak elemzése, hogy ki minősül "alkalmazottnak", és hogy a művet "a munkavállaló munkaviszonya keretében" hozták-e létre, eseti alapon kerül meghatározásra.

Ezen túlmenően egy mű akkor is "bérmunkának" tekinthető, ha "a művet [kifejezetten megrendelik vagy megrendelik] egy kollektív műhöz való hozzájárulásként, mozgókép vagy más audiovizuális mű részeként, fordításként, kiegészítő műként, összeállításként, oktató szövegként, tesztként, tesztre adott válaszanyagként vagy atlaszként való felhasználásra", amennyiben "a felek írásban megállapodnak abban, hogy a mű bérmunkának minősül" (17 U.S.C. § 101). A bérmunkák, valamint az anonim és álnévtelen művek esetében a szerzői jog időtartama a mű első közzétételétől számított 95 év, illetve a keletkezéstől számított 120 év, attól függően, hogy melyik a rövidebb.

Hogyan szerzői jogosíthatok fel egy dalt?

Bár a Berni Egyezmény, amelyet az Egyesült Államok is aláírt, "egyetemes szerzői jogot" vagy szerzői jogot hoz létre a mű létrehozásakor és közzétételekor, a művet nem "regisztrálják", amíg azt az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala be nem jegyzi. Ez azt jelenti, hogy a szerzői jogtulajdonból származó valamennyi előny nem vehető igénybe Amerikában mindaddig, amíg a szerzői jogot be nem jegyezték.

A szerzői jog bejegyzése olyan egyszerű, mint a kérelem elkészítése és benyújtása az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalához a megfelelő bejelentési díjjal és a szerzői joggal védett anyag másolatával együtt. Amint a művet bejegyezték és a tanúsítványt kiállították, a bejegyzésből származó előnyök azonnal megkezdődnek, és visszamenőleges hatállyal az eredeti bejelentési dátumtól kezdődnek.

A kreatív anyagoknak a nyilvánosságra hozatalt követő három hónapon belül az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalánál történő hivatalos bejegyzése további értékes előnyöket biztosít a mű tulajdonosa számára. Ezen előnyök közé tartozik, hogy a mű mostantól közhírré válik, és kereshetővé válik az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalában és a Kongresszusi Könyvtárban. A művet be kell jegyeztetni ahhoz is, hogy szerzői jog megsértése miatt pert lehessen indítani (17 U.S.C. § 411(a)).

Mi a szerzői jog megsértése?

Ha egy szerzői jogtulajdonos úgy véli, hogy valamelyik védett művét egy másik fél megsértette, akkor ez a másik fél felelőssé tehető a szerzői jog megsértéséért. A szerzői jog megsértését úgy kell bizonyítani, hogy a tulajdonos bizonyítja az állítólagosan megsértett műre vonatkozó érvényes szerzői jog tulajdonjogát, valamint azt, hogy a jogsértő fél a mű eredeti és lényeges elemeit cselekvő módon lemásolta.

A mű tulajdonjogát általában az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala által kiállított, érvényes szerzői jogi tanúsítvány bemutatásával vagy más olyan dokumentum bemutatásával kell igazolni, amely bizonyítja, hogy a fél a szóban forgó mű tulajdonosa. A mű "másolását" általában közvetlen vagy közvetett bizonyítékokkal támasztják alá. Mivel a másolást bizonyító közvetlen bizonyítékok ritkák, a szerzői jog tulajdonosának ehelyett közvetett bizonyítékokra kell támaszkodnia annak bizonyítására, hogy a jogsértő fél hozzáférhetett az állítólagosan megsértett műhöz, és hogy "bizonyító hasonlóságok" vannak az eredeti mű és az állítólagosan jogsértő mű között. A szerzői jog megsértésének részletesebb tárgyalása kívül esik e szöveg keretein.

Ha a szerzői jog tulajdonosának művét megsértik, a károsult félnek számos jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére. A jogsértő fél által elkövetett további jogsértés megakadályozására, a jogsértő tárgyak lefoglalására és elkobzására, valamint a nem jogsértő fél által elszenvedett tényleges károk és elmaradt haszon megtérítésére jogosult (17 U.S.C. §§ 501, 503). Továbbá, ha a jogosult a jogsértést megelőzően vagy a mű eredeti közzétételi időpontját követő három hónapon belül bejelentette a lajstromozást, a szerző jogosult lehet a ténylegesen felmerült károk, a törvényes kártérítés, valamint az ügyvédi költségek megtérítésére. Ezek az ügyvédi díjak akár meg is haladhatják a szerzői jog tulajdonosának ténylegesen felmerült kárát.

Milyen védekezési lehetőségek vannak a szerzői jog megsértésével szemben?

A szerzői jogok megsértésével szemben számos védekezési mód létezik. Az egyik védekezés az, hogy a későbbi felhasználás "tisztességes felhasználás", és nem sérti a szerzői jog tulajdonosának kizárólagos jogait. Ilyen mentesített "tisztességes felhasználás" lehet például az oktatási célú felhasználás, egy adott mű kommentálása vagy kritikája, egy műről szóló híradás, valamint egy meglévő mű paródiája.

Ez a Túlélési útmutató nem jogi tanácsadásnak készült, mivel az adott területre szakosodott ügyvéddel kell konzultálni.

Justin Jacobson, Esq.