Általános szerződési feltételek

Utolsó frissítés: 2023. december 11.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő felhasználási feltételeket. Jelen felhasználási feltételek, valamint a szerzői jogi szabályzat (a „Szerzői jogi szabályzat”) és a Közösségi platformokra vonatkozó Szolgáltatási feltételek (ha alkalmazandó), valamint az adatvédelmi szabályzat (az „Adatvédelmi szabályzat”) (hivatkozás útján a jelen dokumentum szerves részét képezik, valamint a továbbiakban együttesen „Szolgáltatási feltételek”) rendelkezései irányadók a TuneCore.com weboldal (a „Weboldal”) Ön általi hozzáférésére és használatára, beleértve annak bármely tartalmának, információjának, termékének és/vagy szolgáltatásának (a „Szolgáltatások”) a használatát is.

Ez egy Ön és a TuneCore, Inc. („Vállalat”) között létrejött jogi megállapodás. A Vállalat fenntartja kizárólagos jogát arra, hogy a Weboldalt és a Szolgáltatásokat bármikor és külön értesítés nélkül módosítsa, megszakítsa, illetve megszüntesse. Ön ezennel elfogadja, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek bármely módosítása nem értelmezhető úgy, hogy az a jelen Szolgáltatási feltételek bármely korábbi változata bármely rendelkezésének erősségét tükrözi. Az Ön felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze, változtak-e a jelen Szolgáltatási feltételek. Ha Ön továbbra is használja és hozzáfér a Weboldalhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz, azt követően, hogy a Vállalat végrehajtotta és közzétette ezeket a módosításokat, Ön jogilag kötelező erejűnek fogadja el önmagára nézve a módosított Szolgáltatási feltételeket. A Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, Ön nem hajthat végre semmiféle változtatást a Szolgáltatási feltételeket érintően.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A VÁLLALAT ÁLTAL A WEBOLDALON KERESZTÜL VAGY AZ ÖN TUNECORE FIÓKJA TEKINTETÉBEN KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRNAK. HA NEM FOGADJA EL TELJES KÖRŰEN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, NEM FÉRHET HOZZÁ A VÁLLALAT ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, ILLETVE NEM VEHETI IGÉNYBE AZOKAT.

1. JOGOK BIZTOSÍTÁSA.

(a) A jelen Megállapodás alapján biztosított jogok magukban foglalják a Felvételek (az alábbiakban meghatározottak szerint) Értékesítését, korlátozás nélkül ideértve az állandó digitális letöltéseket, az ideiglenes digitális letöltéseket, az interaktív streaminget, a nem interaktív streaminget és a felhőszolgáltatásokat. Ön és a Vállalat megállapodnak abban, hogy a Felvételek hasznosítására jogosult internetes fogyasztói áruházakat („Fogyasztói áruházak”) (pl. Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal stb.) Önnek jóvá kell hagynia.

(b) Az „Elfogadom” gombra kattintva Ön a Vállalat számára a világ egész területén (a „Terület”) és a (lenti 7. szakaszban meghatározott) Időtartam alatt visszavonhatatlanul a következő nem kizárólagos jogokat biztosítja:

 1. a Felvételek eladása, másolása, sokszorosítása, nyilvánossághoz közvetítése, terjesztése és egyéb módon történő hasznosítása minden (jelenleg ismert vagy a jövőben létező) eszközzel és médián keresztül („Értékesítés”) bármely jelenleg működő vagy a jövőben elérhető Fogyasztói áruházon keresztül;
 2. az ebből származó valamennyi bevétel beszedése; és
 3. az Ön vagy azon művészek által megadott név/nevek, fényképek és képmások, művészi képek, életrajzi és egyéb információk felhasználása, akiknek előadásait a Felvételek tartalmazzák, a Felvételekhez és a Vállalat általános üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan.
 4. a Felhasználó által generált tartalom (az alábbi 11. szakaszban meghatározottak szerint) létrehozásának, felhasználásának és hasznosításának engedélyezése bármely Fogyasztói áruházon keresztül.

(c) Ön vállalja, hogy nem használja a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat olyan anyagok továbbítására, routolására, összekapcsolására vagy tárolására, amelyek sértik a szerzői joggal védett munkákat, vagy más módon sértik vagy segítik bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogainak megsértését. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat letilthatja és/vagy megszüntetheti az Ön fiókját és/vagy eltávolíthatja vagy letilthatja az Ön által a Vállalat rendelkezésére bocsátott Felvételekhez vagy bármely kapcsolódó anyaghoz való hozzáférést abban az esetben, ha a Vállalat olyan igényről szerez tudomást, amely, ha igaznak bizonyul, az Ön jelen szerződésben tett szavatossági nyilatkozatainak megsértését jelenti. További információkért kérjük, tekintse meg a Szerzői jogi szabályzatot.

(d) Ön vállalja, hogy nem vesz részt (illetve nem engedélyezi, bátorít, toboroz, ad megbízást vagy alkalmaz harmadik feleket) olyan tevékenységekben, amelyek a Vállalat kizárólagos belátása szerint Streaming-manipulációnak minősülnek.

 1. „Streaming-manipuláció”: minden olyan tevékenység és/vagy módszer, amelynek során emberi vagy nem emberi eszközökkel mesterségesen létrehozzák az online vagy offline lejátszásokat az audio- és/vagy audiovizuális streaming-szolgáltatásokon, amennyiben ezek a lejátszások nem olyan jóhiszemű végfelhasználói meghallgatást és/vagy megtekintést jelentenek, amelyet valódi fogyasztók kezdeményeztek és az adatszolgáltató országban zajlik. A Streaming-manipuláció magában foglalhatja többek között a lejátszási számok, eladások, követési számok, elkötelezettségi aktivitás vagy más, a Szolgáltatások és/vagy bármely Fogyasztói áruház által használt kulcsfontosságú mérőszámok növelését, generálását vagy manipulálását (A) botok, szkriptek, vírusok, férgek vagy más számítógépes kódok, fájlok, programok vagy automatizált folyamatok és/vagy (B) kattintás-farmok, troll-farmok, nem hiteles fiókok, megosztott fiókinformációk vagy virtuális magánhálózatok használatával. A Streaming-manipuláció olyan tevékenységek eredménye is lehet, amelyeket egyedi vagy csoportos Felvételek tekintetében végeznek annak érdekében, hogy mesterségesen javítsák a listapozíciót, növeljék a piaci részesedést, növeljék a jogdíj- vagy egyéb kifizetéseket, vagy bármilyen más csalárd vagy tisztességtelen célból.
 2. Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy a Streaming-manipuláció egy harmadik fél, például egy promóciós vagy marketingcég, lemezkiadó vagy zenei forgalmazó által egy művész nevében vagy a saját nevében végzett tevékenységének eredménye lehet. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg és ellenőriztesse az Ön által a zenéje népszerűsítésére vagy forgalmazására igénybe vett, megtartott vagy alkalmazott vállalkozásokat vagy személyeket, mivel Önt vonhatják felelősségre a harmadik fél által az Ön nevében elkövetett Streaming-manipulációért. A kétségek elkerülése végett, a harmadik fél által az Ön nevében végzett vagy az Ön Felvételeivel kapcsolatos bármilyen Streaming-manipuláció a jelen Szolgáltatási feltételek megsértésének minősül.
 3. Az annak meghatározására szolgáló tényezők, hogy egy adott fogyasztási vagy marketingtevékenység Streaming-manipulációnak minősül-e, az egyes esetek konkrét körülményeitől függően változnak, és a Streaming-manipulációra itt bemutatott példák és leírások nem tekinthetők kimerítőnek.
 4. Egyes, az Ön Felvételeit felhasználó Fogyasztói áruházak rendelkezhetnek csalással és csalásgyanús tevékenységekkel kapcsolatos szabályzatokkal is, és Ön elfogadja, hogy Ön felel ezen szabályzatok megismeréséért és betartásáért, és ezek a szabályzatok kötelezőek Önre nézve.

(e) Abban az esetben, ha a Vállalat jóhiszemű mérlegelése alapján okkal feltételezi azt, hogy az Ön fiókja vagy Felvételei érintettek, részt vettek vagy bevételt generáltak a következők tekintetében: a Szolgáltatási feltételek megsértése; csalás; szerzői jog, védjegy, nyilvánossághoz való jog vagy bármely más szellemi tulajdonjog megsértése; harmadik fél licencelőírásainak be nem tartása; vagy Streaming-manipuláció (együttesen: „Helytelen magatartás”), a Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy (i) megszüntesse a bevétel könyvelését az Ön számlájára, beleértve a Nettó bevételt vagy egyéb kifizetéseket, (ii) blokkolja az Ön egyéb pénzfelvételi képességét, amíg a gyanús tevékenységeket a Vállalat megelégedésére nem oldják meg és a Vállalat jóhiszemű mérlegelési jogkörében megállapítja, hogy az ilyen pénzeszközök nem a Helytelen magatartásnak tulajdoníthatók, és (iii) eltávolítsa az Ön Felvételeinek bármelyikét vagy mindegyikét bármelyik vagy mindegyik Fogyasztói áruházból. Ön továbbá elfogadja, hogy a jelenleg az Ön számláján lévő, Helytelen magatartásnak tulajdonítható bevételeket és/vagy a múltbeli bevételeket Ön elveszíti és/vagy azt Önnek vissza kell szolgáltatnia (amelyik alkalmazandó), ha a Vállalat jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy az Ön számlája vagy Felvételei Helytelen magatartás tárgyát képezték, abban részt vettek, vagy abból származó bevételt generáltak.

(f) Ön elfogadja továbbá a következőket:

 1. Ön vállalja, hogy a Vállalat rendelkezésére bocsátja a Vállalat által a Helytelen magatartás kivizsgálása során észszerűen kért információkat.
 2. Ön vállalja, hogy amennyiben egy Fogyasztói áruház értesíti a Vállalatot arról, hogy az Ön Felvételei közül bármelyik Helytelen magatartás eredményeként bevételt, lejátszást vagy adatfolyamot generált, az ilyen értesítés elegendő bizonyítékként szolgál a Vállalat számára annak megállapításához, hogy jóhiszemű mérlegelési jogkörében az ilyen bevételek vagy lejátszások a Helytelen magatartás eredményei.
 3. Ha a Vállalat megállapítja, hogy az Ön fiókja vagy Felvételei Szabálytalan magatartást valósítottak meg, abban részt vettek, vagy abból származó bevételt generáltak, Ön elfogadja, hogy a Vállalat által befagyasztott számláján lévő összes bevételt elveszíti, függetlenül attól, hogy az egy adott Felvételből vagy Fogyasztói áruházból származik-e.
 4. Ön elfogadja, hogy a Vállalat Helytelen magatartásra vonatkozó jóhiszemű meghatározása olyan streaming vagy egyéb tevékenységen alapulhat, amely azonos vagy hasonló olyan esetekhez, amelyekről a Vállalat korábban megállapította, hogy azok Helytelen magatartást tartalmaznak.
 5. A Vállalat által Önnek kifizetett bevételek nem jelentik a Vállalat arra vonatkozó elismerését, hogy az ilyen bevételek nem Helytelen magatartás következményei.
 6. A Vállalat nem köteles kivizsgálni a Helytelen magatartást, kivéve, ha és amíg nem fagyasztja be az Ön számláján lévő bevételeket.
 7. Ha a Vállalat megállapítja, hogy az Ön számláján keletkezett bevételek Helytelen magatartás eredményei, és ezeket a bevételeket már kifizették Önnek, Ön vállalja, hogy ezeket a bevételeket visszautalja a Vállalatnak (vagy a Vállalat saját belátása szerint levonhatja ezeket az összegeket az Ön számlájának aktuális egyenlegéből vagy bármely olyan jövőbeli bevételből, amely egyébként az Ön számára a jelen szerződés alapján fizetendő lenne).
 8. A Vállalat jogosult visszatartani és/vagy harmadik felek között újraosztani minden olyan pénzeszközt (vagy annak pénzbeli ellenértékét), amelyről a TuneCore jóhiszemű mérlegelési jogkörében megállapítja, hogy a Helytelen magatartásnak tulajdonítható.
 9. Ön elfogadja, hogy nem jogosult az Ön által a Vállalatnak fizetett díjak visszatérítésére abban az esetben, ha a Vállalat letiltja a hozzáférést az Ön fiókjához, az Ön Felvételeihez és/vagy az Ön által a Vállalat rendelkezésére bocsátott egyéb anyagokhoz, illetve az Ön által az előző mondatban meghatározottak szerint elvesztett bevételekre.
 10. Amennyiben a Vállalat jóhiszemű mérlegelési jogkörében úgy ítéli meg, hogy a Helytelen magatartást az Ön vagy az Ön társvállalatai, illetve az Ön nevében vagy utasítására eljáró harmadik fél tevékenységei vagy mulasztásai okozták, a Vállalat az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket (beleértve a jogi költségeket és kiadásokat is) az egyéb jogorvoslati lehetőségein túlmenően levonhatja az egyébként Önnek fizetendő pénzösszegekből.
 11. Abban az esetben, ha bármely Fogyasztói áruház pénzbeli díjat vagy kötbért számít fel Önnek és/vagy a Vállalatnak a fiókjával és/vagy a Felvételeivel kapcsolatban észlelt helytelen magatartás miatt, Ön elfogadja, hogy a Vállalat saját belátása szerint jogosult levonni ennek a díjnak vagy kötbérnek a költségét (valamint a Vállalatnál ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket és kapcsolódó jogi költségeket) a számláján lévő egyenlegből, az egyébként Önnek fizetendő nettó bevételből, és/vagy megterheli ezekkel a költségekkel a Fizetési módot.
 12. Ha a Vállalat észszerű üzleti megítélése szerint úgy dönt, hogy ügyvédet bíz meg az esetleges Helytelen magatartás felülvizsgálatával, vagy az Ön által vagy az Ön fiókjával vagy Felvételeivel kapcsolatos, harmadik fél által elkövetett Helytelen magatartásról szóló vádak felülvizsgálatával és/vagy megválaszolásával, a Vállalatnak saját belátása szerint jogában áll az Ön számlájáról levonni vagy az Ön által a Vállalatnak megadott bármely más fizetési módot (például PayPal-számlát, hitelkártyát vagy betéti kártyát) (egyénként „Fizetési mód”) megterhelni az ilyen megbízás költségeivel, de legalább háromszáz dollárral (300 USD), a kapcsolódó jogi díjak és kiadások költségeinek ellentételezésére.

(g) A Vállalat jogosult, de nem köteles az Ön által feltöltött tevékenységeket és tartalmakat felülvizsgálni és/vagy ellenőrizni. A Vállalat kivizsgálhat bármilyen panaszt vagy a szabályzatainak bármilyen bejelentett megsértését, és bármilyen általa megfelelőnek ítélt intézkedést megtehet. Ilyen intézkedés lehet többek között figyelmeztetés, a szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése, a hozzáférés megtagadása és/vagy az Ön által feltöltött anyagok eltávolítása. Ön elfogadja, hogy a Vállalat fenntartja a jogot, és saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból megszüntetheti a fiókját, beleértve azt is, ha a Vállalat jóhiszemű mérlegelése szerint Ön vélhetően Helytelen magatartást valósított meg.

(h) Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy a Felvételeit Közösségi platformokon keresztül terjeszti (az alábbiakban meghatározottak szerint), a Közösségi platformokra vonatkozó Szolgáltatási feltételek vonatkoznak Önre. További információkért lásd a Közösségi Platformok Szolgáltatási Feltételeit. „Közösségi platformok” alatt a következők értendők: (I) a Meta és a Meta tulajdonai, azaz a Facebook, a Messenger (beleértve a WhatsApp-on kívüli más Meta üzenetküldő szolgáltatásokkal (részben vagy egészben) integrálva), az Instagram, a Portal és az Oculus, valamint a Meta vagy annak társvállalatai tulajdonában lévő és/vagy általuk üzemeltetett minden olyan tulajdon, amely az előbbiekkel integrálva van (például Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), beleértve minden esetben ezek minden funkcióját és funkcionalitását (beleértve az élő közvetítési funkciókat), valamint minden játékost, oldalt, eszközt és API-t, minden esetben a Meta vagy annak társvállalatai tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, és minden esetben beleértve az utód- és származékos változatokat (a „Meta platformok”), (II) a TikTok és a TikTok vagy annak társvállalatai tulajdonában lévő és/vagy általuk üzemeltetett összes tulajdon, (III) a CapCut, (IV) és/vagy a YouTube, beleértve minden tükör- és/vagy származékos oldalt és a kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat (pl. YouTube Shorts és YouTube Creator Music), valamint ezek minden helyettesítő, utód- és/vagy nemzetközi változatát (a „YouTube platformok”), beleértve többek között a következőket: YouTube Music, YouTube videólejátszó és YouTube weboldalak, alkalmazások (pl. YouTube főalkalmazás, YouTube Music alkalmazás), API-k, beágyazások, termékek és szolgáltatások, valamint a fentiek közül bármelyik, amely szindikálás céljából elérhetővé válik, valamint a TuneCore YouTube hangfelvételek bevételszerzési és bevételgyűjtési szolgáltatása („YouTube Bevételszerzés”). záció").

2. FELVÉTELEK.

A „Felvételek” kifejezés alatt azokat a hangfelvételeket és audiovizuális felvételeket kell érteni, amelyeket Ön bármikor benyújt a Vállalatnak. A Vállalat saját belátása szerint fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ön által beküldött anyagokat (beleértve, de nem kizárólagosan a Felvételeket, képeket és/vagy grafikai munkákat) visszautasítsa. Ön vállalja, hogy az összes Felvételt, képet és grafikát saját költségén, a Vállalat vagy a Fogyasztói áruházak által kért formátum(ok)ban nyújtja be. Az ilyen formátum(ok) technikai leírását kérésre az Ön rendelkezésére bocsátjuk, azzal, hogy a Vállalat fenntartja a jogot a Felvételek hangfájljainak konvertálására, amennyiben az szükséges ahhoz, hogy teljesítse az összes Fogyasztói áruház formátumra és/vagy fájlméretre vonatkozó előírásait. Ezen túlmenően a Vállalat jogosult a metaadatok hibáit kijavítani, hogy teljesítse a Fogyasztói áruházak előírásait. A Vállalat vállalja, hogy az Ön Felvételeit a lehető leggyorsabban eljuttatja a Fogyasztói áruházakhoz, az időkeret néhány órától néhány napon át több hétig terjedhet annak érdekében, hogy az adott Fogyasztói áruházak az Ön Felvételeit befogadják és elérhetővé tegyék az ügyfelek számára. Észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az ilyen grafikai munkák feletti jóváhagyási jogokat biztosítsunk Önnek, de amennyiben Ön tiltakozik bármely ilyen grafikai munka ellen, az egyetlen jogorvoslati lehetősége (a) a megfelelő helyettesítő grafikai munka biztosítását, vagy (b) az anyagok ilyen módon történő szállításának leállítását kérni. A Vállalat semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget Önnel szemben az ilyen igény szerinti lemezek létrehozásának és leszállításának minőségével, elégségességével vagy egyéb szempontjaival kapcsolatban.

3. KIFIZETÉSEK.

A Vállalat a Nettó bevétel (az alábbi 3(b) szakaszban meghatározottak szerint) száz százalékát (100%) fizeti ki Önnek. A Nettó bevételt az Ön TuneCore számlájára a Vállalat általi kézhezvételt követően, megfelelő időben vezetjük át. Miután a kifizetést jóváírtuk a számláján, Ön saját belátása szerint felveheti a teljes összeget vagy annak bármely részét. A pénzfelvételhez kapcsolódó banki díjakat vagy egyéb költségeket Ön köteles megfizetni.

(b) „Nettó bevétel” alatt a Vállalatnak a Fogyasztói áruházakból származó tényleges bevételeit kell érteni, levonva (i) minden adót, díjat vagy egyéb, az Ön Felvételeinek értékesítésével kapcsolatos díjat és/vagy az Ön részére történő kifizetések átutalását; és (ii) a „TuneCore Splits” funkcióval a Split együttműködőnek kifizetett bármely bevétel, az alábbiakban meghatározottak szerint, ha alkalmazható. A számviteli kimutatással kapcsolatos kifogásokat vagy az abból eredő pereket a kimutatás kiállításának dátumától számított legfeljebb egy (1) éven belül kell beterjeszteni (és a peres eljárást megindítani). Minden nyilatkozat az adott egy (1) éves időszak lejártával válik kötelező érvényűvé Önre nézve, és Ön ezennel lemond a törvény által megengedett hosszabb elévülési időről. Nem lesz joga hozzá, hogy megvizsgálja vagy auditálja a Vállalat főkönyveit és nyilvántartásait, vagy bármely Fogyasztói áruház főkönyveit és nyilvántartásait.

(c) Amennyiben Ön a Szolgáltatási feltételekből vagy más okból kifolyólag bármilyen összeggel tartozik a Vállalatnak, a Vállalat jogosult arra, hogy levonja az ilyen összegek egészét vagy egy részét az Önnek egyébként kifizetendő Nettó bevételből.

(d) Az Ön TuneCore számlájára utalt Nettó bevétel egy kamatozó bankszámlán kerül összevonásra más TuneCore ügyfelek Nettó bevételével, amíg Ön ki nem veszi az ilyen pénzeszközöket. Ön elfogadja, hogy nem kap kamatot vagy egyéb jövedelmet azon Nettó bevételek után, amelyeket a Vállalat az Ön megbízottjaként kezel és az ilyen összevont számlán helyez el. A Szolgáltatások használatáért cserébe Ön visszavonhatatlanul átruházza és a Vállalatra engedményezi az ilyen összevont számlán tartott Nettó bevételre vonatkozó esetlegesen felhalmozódó kamatok tulajdonjogát. Az ilyen összevont számlán szerzett kamatok mellett vagy helyett a Vállalat az Ön Nettó bevételét őrző bankok által a banki szolgáltatásokért felszámított díjak vagy költségek tekintetében kedvezményben részesülhet.

(e) A TuneCore streaming médialejátszó, iPhone alkalmazás vagy más úgynevezett widgetek vagy alkalmazások (a „Streaming lejátszók”) felhasználók általi, a Felvételek streamelésére szolgáló platformként való használatára vonatkozó döntésével kapcsolatban Ön ezennel lemond minden olyan digitális előadói jogdíjról, előadói jogdíjról vagy bármilyen más, jogszabály szerinti vagy egyéb díjról vagy jogdíjról, amelyet a Vállalat az ilyen Streaming lejátszók használatával kapcsolatban Önnek vagy harmadik félnek köteles megfizetni. A kétségek elkerülése végett, amennyiben Ön saját weboldalán használj egy Streaming lejátszót, vagy engedélyezi annak használatát bármely más internetes weboldalon, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat nem köteles harmadik félnek kifizetéseket teljesíteni az Ön tulajdonában és/vagy ellenőrzése alatt álló Felvételekkel és az azok alapjául szolgáló zenei kompozíciókkal kapcsolatban.

(f) Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a TuneCore katalógusából bizonyos Felvételeket ingyenesen terjeszt bármely fél számára (Streaming lejátszón keresztül, közvetlenül a saját weboldalán keresztül vagy más módon), Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felel az ilyen leszállításokból eredő, fent említett, harmadik féllel szembeni fizetési kötelezettségekért. A fentiek korlátozása nélkül, Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy lemond a zenei kiadási jogdíjakról (amennyiben Ön rendelkezik ilyen jogokkal vagy ellenőrzi azokat), vagy hogy az ilyen ingyenes terjesztés eredményeképpen a harmadik fél zenei kiadóknak járó bármilyen szükséges jogdíjat megfizeti.

(e) A jogosult TuneCore számlatulajdonosok jövedelmük egy részét más jogosult TuneCore számlákra (a továbbiakban: „Split együttműködő(k)”) irányíthatják a ’TuneCore Splits” funkció segítségével, az itt meghatározottak szerint. Ahhoz, hogy megosztott kifizetést hozzon létre egy Felvételhez, (i) a Felvételt „Rising Artist”, „Breakout Artist” vagy „Professional” tervvel kell terjesztenie (az „Új művész” terv alapján terjesztett felvételek nem jogosultak megosztott kifizetésre); és (ii) meg kell adnia a TuneCore-nak az egyes Split együttműködők fiókjához tartozó e-mail címet és a bevétel százalékos arányát, amelyet az egyes Split együttműködők kapnak. Ahhoz, hogy Split együttműködőként osztott kifizetésben részesüljön, érvényes TuneCore-fiókkal kell rendelkeznie, amely Rising Artist, Breakout Artist vagy Professional többszintű tervvel, vagy New Artist tervvel rendelkezik a „TuneCore Splits Collaborator” kiegészítővel. A megosztás létrehozását követően, ahhoz, hogy megkapják a bevételükből való részesedésüket, minden Split együttműködőnek meg kell erősítenie a bevételmegosztás részleteit. Abban az esetben, ha egy bevételmegosztás nem megfelelő TuneCore-fiókra vagy e-mail-címre irányul, azt a Split együttműködő nem erősíti meg, vagy más módon érvénytelen, a bevételnek az adott kedvezményezettnek tulajdonított része továbbra is annak a TuneCore-fiók tulajdonosának kerül kifizetésre, aki a megosztást létrehozta.

(f) Előfordulhat, hogy bizonyos közösségi platformokon, szolgáltatásokon és/vagy egyéb bevételi forrásokon keresztül történő eladások nem jogosultak osztott kifizetésre. Ilyen nem támogatható bevételi források lehetnek a következőkből származó bevételek: (i) a Felvételekben megtestesülő alapul szolgáló zenei kompozíciókhoz fűződő jogok hasznosítása; (ii) a Felvételek Meta Platformokon történő értékesítése; és (iii) a Felvételek YouTube Bevételszerzése.

(g) A TuneCore fióktulajdonosok kizárólagosan felelősek minden olyan díjért, illetékért, vámért, adóért és adóbefizetésért, amelyet a Felvételek TuneCore-fiókjukon keresztül történő értékesítésével kapcsolatban kell fizetni, beleértve az ilyen bevételek bármely olyan részét (részeit), amelyet a Split együttműködőnek fizetnek ki.

4. HARMADIK FELEK KÖTELEZETTSÉGEI.

(a) Önt kizárólagos felelősség terheli a digitális hangfelvétel-közvetítés, a mechanikus, a nyilvános előadás és bármely más engedélyeknek (adott esetben) a zeneszerzői jogtulajdonosoktól vagy azok megbízottjaitól való megszerzéséért ezen jogok Vállalat általi hasznosításával kapcsolatban, valamint a Felvételek létrehozatalában részt vevő művészeknek, producereknek és más személyeknek fizetendő jogdíjakat illetően, valamint a kollektív szerződések vagy egyéb jogszabályban előírt programok keretében teljesítendő valamennyi kifizetéssel kapcsolatban.

(b) Az Egyesült Államokban történő digitális letöltési Értékesítés esetén az Ön számára történő kifizetés általában tartalmazza az alapul szolgáló kompozícióra vonatkozó mechanikai jogdíjat. Ilyen esetekben az Ön fizetése magában foglalja a mechanikai és a nyilvános előadási jogdíjat is fedező kiadási részt. Ha Ön nem tulajdonosa vagy nem ellenőrzi a hangfelvétele(i) alapjául szolgáló kompozíció(ka)t, akkor az Ön kötelessége, hogy ezeket a kiadói jogdíjakat annak a személynek vagy szervezetnek megfizesse, aki vagy amely a tulajdonos, vagy azokat ellenőrzi. Az Egyesült Államokon kívül a Vállalat általában megköveteli a Fogyasztói áruházaktól, hogy biztosítsanak és fizessenek zenei kiadói licenceket (és az ilyen licencdíjakat az érintett Fogyasztói áruház levonhatja vagy nem vonhatja le a Vállalatnak fizetendő bevételből). Ha az Egyesült Államokon kívüli Fogyasztói áruház nem vállalja a zenei kiadói engedélyek biztosítását és megfizetését, a Vállalatnak jogában áll saját belátása szerint (i) elutasítani az ilyen Fogyasztói áruház engedélyezését, vagy (ii) vállalja a felelősséget az ilyen Fogyasztói áruház általi értékesítéssel kapcsolatban szükséges zenei kiadói engedélyek tisztázására és megfizetésére, amely licencdíjakat a Vállalat jogosult levonni az Ön részére a jelen dokumentum alapján fizetendő összegekből. Amennyiben a Vállalat köteles vagy saját belátása szerint úgy dönt, hogy a fenti összegek bármelyikét kifizeti, az ilyen kifizetések levonásra kerülnek az Ön részére egyébként a jelen dokumentum alapján fizetendő összegekből.

(c) Amennyiben a Vállalat engedélyezi Önnek, hogy bizonyos Felvételeket kiválasszon a TuneCore katalógusából a rajongóknak történő ingyenes vagy közvetlenül a saját weboldalán keresztül történő terjesztésre, Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felel az ilyen szállításokból eredő, fent említett, harmadik féllel szembeni fizetési kötelezettségekért.

5. SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS; NYILATKOZATOK; KÁRTALANÍTÁS.

(a) Ön szavatolja és kijelenti, hogy: (i) legalább tizennyolc (18) éves, rendelkezik a jelen szerződés megkötéséhez és a Vállalatnak a megadott, itt meghatározott jogok megadásához szükséges teljes jogosultsággal, hatáskörrel és felhatalmazással; (ii) az összes Felvétel, beleértve többek között az azokban megtestesülő, olyan harmadik féltől származó mintákat, művészeti alkotásokat, metaadatokat, audiovizuális anyagokat, képeket és bármely más, Ön által a Vállalatnak átadott vagy a Felvételekhez kapcsolódó anyagot, amely az Ön tulajdonában van vagy az Ön ellenőrzése alatt áll, és azok itt leírt vagy tervezett és/vagy a Weboldalon és/vagy a Fogyasztói áruházak weboldalain történő felhasználása nem sérti egyetlen személy vagy szervezet bármely joghatóság jogszabályai szerinti szerzői jogait, védjegyjogait, reklámjogait, személyiségi jogait vagy egyéb jogait sem; és (iii) a Vállalatnak joga van a jelen dokumentum alapján bármilyen módon hasznosítani azokat bármilyen hátrányos követelés nélkül, és anélkül, hogy bármilyen természetű fizetési kötelezettséget kellene teljesítenie bármely személy vagy szervezet számára, az Önnek a jelen dokumentum alapján fizetendő összegeket kivéve.

(b) Ön köteles megvédeni és kártalanítani a Vállalatot és annak társvállalatait (ideértve azok igazgatóit, tagjait, vezetői tisztségviselőit, munkavállalóit és más képviselőit), valamint mentesíteni azokat bármely harmadik fél által benyújtott követelésekkel, kiadásokkal és veszteségekkel szemben, amelyek szerződésszegésből, illetve olyan követelés alapján merültek fel, amely - ha bebizonyosodik a megalapozottsága - a jelen dokumentum szerinti nyilatkozatok és szavatosságvállalások, vagy a jelen Szolgáltatási feltételekben található bármely megállapodás megsértését jelentené, beleértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat és kiadásokat is.

(c) A Vállalat késedelem nélkül értesíti Önt, amennyiben bármilyen igény merül fel a fenti kártalanítási kötelezettség alapján, Ön pedig köteles saját költségén gondoskodni a Vállalat védelméről, a Vállalat által jóváhagyott jogi képviselő segítségével, amely jóváhagyás indokolatlanul nem tartható vissza. Amennyiben Ön nem kér fel jóváhagyott jogi képviselőt, a Vállalat, egyoldalú döntése alapján, az Ön költségén gondoskodhat a saját védelméről, továbbá Ön egyetért azzal, hogy a Vállalat megkövetelheti az Ön mint harmadik vagy egyéb fél részvételét a védekezési folyamatban, Ön pedig ezennel lemond a fentiekkel kapcsolatos tiltakozási, illetve kártérítési igényre vonatkozó jogáról. Ha követelést támasztanak, a Vállalat jogosult saját belátása szerint eltávolítani vagy letiltani a hozzáférést a Felvételekhez és/vagy az ilyen követelés tárgyát képező bármely kapcsolódó anyaghoz, és/vagy visszatartani az e szerződés alapján járó pénzösszegek kifizetését a követeléshez és az esetleges költségekhez észszerűen kapcsolódó összegben. Bármely igényhez kapcsolódó rendezési megállapodáshoz a Vállalat előzetes írásbeli jóváhagyását kell kérni.

(d) A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETTEKEN TÚLMENŐEN A VÁLLALAT NEM NYÚJT SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB MÓDON ELŐÍRT NYILATKOZATOT VAGY SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST..

6. ELŐFIZETÉSI DÍJAK.

Az itt nyújtott szolgáltatások ellenértékeként az Ön által benyújtott és a Vállalat által a Fogyasztói áruházak számára terjesztett valamennyi Felvételhez az szükséges, hogy Ön egy Fizetési módon keresztül ismétlődő díjas előfizetést vásároljon. Ezek a díjak fedezik a Vállalat adminisztratív költségeit, a terjesztési és előadói támogatási szolgáltatásokat, valamint a Felvételeinek a Fogyasztói áruházakkal történő manuális karbantartását, hogy azok megfeleljenek a műszaki követelményeknek és előírásoknak, és az ilyen munka elvégzése a Vállalat által a Szolgáltatások alapvető és oszthatatlan részét képezi. A Vállalat ezeket a díjakat bizonyos időközönként módosíthatja anélkül, hogy Önnek erről értesítést küldene. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalat jogosult levonni az ismétlődő előfizetési díjak összegét, valamint a Szolgáltatás Ön általi használatához kapcsolódó adókat és/vagy egyéb költségeket, közvetlenül az Ön TuneCore számlájáról vagy felszámíthatja ezeket a díjakat a Vállalat számára megadott Fizetési módra. Önt kizárólagos felelősség terheli az Ön által, illetve bármely más személy által használt felhasználói fiókjával kapcsolatban felmerült valamennyi kiadás, díj, illeték, adó vagy értékelési díj megfizetésével kapcsolatban és/vagy a bevétel bármely olyan része(i) következtében, amelyet Ön adott esetben a Split együttműködőknek fizet. Ha Ön írásban értesíti a Vállalatot arról, hogy egy vagy több Felvételére vonatkozó előfizetését megszünteti, a TuneCore számláját vagy a Fizetési módot nem terheli további előfizetési díj az adott Felvételekért, és az összes megszűnt Felvételt eltávolítjuk a megfelelő Fogyasztói áruházból. Az előfizetés összegéből nem áll módunkban visszatérítést biztosítani az Ön számára a megszüntetett Felvételek tekintetében. Amennyiben Ön bármilyen okból elmulasztja valamely kifizetése teljesítését, illetve a Fizetési módon vagy egyéb módon keresztül a jelen Szolgáltatási feltételek elfogadását követően visszavonja valamely befizetését az itt foglaltak szerint, a Vállalat egyoldalú döntése alapján, jogosult bármely szükséges módon levonni az előfizetési díj összegét, ideértve az Ön számlájának fenntartására vonatkozó jogosultságot, mindaddig, amíg a beérkező jogdíjak összege el nem éri az előfizetési díj teljes összegét. Az Ön felelőssége, hogy értesítse a Vállalatot az Ön által használt Fizetési mód megváltozásáról azáltal, hogy megteszi a szükséges módosításokat a TuneCore felhasználói fiók beállítási lehetőségein belül. Amennyiben nem ad meg érvényes Fizetési módot, a Vállalat, egyoldalú döntése alapján, megszakíthatja vagy felfüggesztheti a szolgáltatásnyújtást.

7. IDŐBELI HATÁLY.

A Szolgáltatási feltételek mindenkor alkalmazandóak, amikor Ön igénybe veszi a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat.

8. TITOKTARTÁS.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalattal folytatott tárgyalások és üzletkötések során a tudomására juthatnak bizonyos, a Vállalat üzletmenetével és üzleti gyakorlatával kapcsolatos, egyébként bizalmas információk. Ön vállalja, hogy az ilyen információkat bizalmasan kezeli, kivéve, ha az ilyen információk egyébként általánosan hozzáférhetőek harmadik felek számára, vagy ha azokat jogszabály erejénél fogva kell nyilvánosságra hozni. Ön ezennel kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalat jogosult az Ön Felvételeinek Értékesítésével kapcsolatos információkat harmadik feleknek átadni, ezeket az információkat diagramokban és egyéb összehasonlító információs anyagokban összesíteni, és azokat bármilyen módon terjeszteni.

9. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK.

(a) Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtása és a jelen dokumentum szerinti kifizetések teljesítése során a Vállalatnak bizonyos megállapodásokat kell kötnie különböző Fogyasztói áruházakkal. Ezeket a Fogyasztói áruházakat a Vállalat saját kizárólagos belátása szerint választja ki. Ön elfogadja, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek a Vállalat által az ilyen Fogyasztói áruházakkal kapcsolatban megkötött egyéb megállapodások vonatkozó feltételeinek a hatálya alá tartoznak. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos Fogyasztói áruházak az audiovizuális felvételek tekintetében előírhatják az Ön audiovizuális felvételeinek a saját weboldalukon bizonyos időpontokban és bizonyos formátumokban történő elérhetővé tételét, az ilyen anyagok máshol a piacon való elérhetőségéhez képest. Amennyiben az ilyen előírások nem teljesülnek, az egyes Fogyasztói áruházak jogosultak megszüntetni az említett audiovizuális felvételek elérhetőségét az áruházaikban. A Vállalat az Ön írásbeli kérésére tájékoztatja Önt az ilyen előírások aktuális részleteiről.

(b) Az Időbeli hatály alatt az egyes Fogyasztói áruházak időről időre változtatásokat eszközölhetnek a platformjukon, beleértve többek között egyes szolgáltatások vagy termékek hozzáadását vagy eltávolítását, új termékek kifejlesztését és béta-tesztelését, promóciókat, valamint alternatív jogdíjszámítási és/vagy árképzési struktúrák létrehozását (külön-külön és együttesen: „Új Áruházfejlesztés(ek)”). A jelen megállapodás megkötésével Ön tudomásul veszi, hogy a Fogyasztói áruházak szolgáltatás részeként, bármely olyan Fogyasztói áruházzal kapcsolatban, amelyet Ön kiválaszt és jóváhagyja a terjesztést, Önt automatikusan fel lehet venni az ilyen Új Áruházfejlesztésekbe, amelyeket az adott Fogyasztói áruház az Időbeli hatály alatt végez. Ebben az esetben az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége az ilyen Új Áruházfejlesztésből való kilépésre az lesz, hogy (i) kilép az adott Új Áruházfejlesztésből (amennyiben a Vállalat és/vagy az adott Fogyasztói áruház ezt saját belátása szerint engedélyezi); (ii) teljes egészében kilép az ilyen Fogyasztói áruház terjesztéséből; vagy (iii) felmondja a jelen megállapodást.

10. VONALKÓDOK ÉS UNIVERZÁLIS TERMÉKKÓDOK.

A Vállalat ingyenes vonalkódokat és univerzális termékkódokat (UPC) bocsát az Ön rendelkezésére. Ezeket kizárólag Ön használhatja, és nem adhatók át vagy értékesíthetők tovább. Átruházás vagy továbbértékesítés esetén a Vállalat vonalkódonként vagy UPC-ként huszonöt dollárt (25,00 USD) számít fel Önnek, plusz az ilyen átruházásból vagy továbbértékesítésből származó bármilyen bevételét. A Vállalat ezeket a díjakat levonhatja az Önt megillető Nettó bevételből, vagy az Ön által a Vállalatnak megadott bármely Fizetési módot megterhelheti ezekkel az összegekkel.

11. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

Ön elfogadja, hogy a Vállalatnak joga van engedélyezni a Felhasználó által létrehozott tartalom létrehozását, felhasználását és hasznosítását, amely az Ön által készített felvételeket, grafikákat és az Ön által a Felvételekkel kapcsolatban biztosított egyéb anyagokat tartalmazza, ahogyan azt az Ön által választott Fogyasztói áruházak funkciói megengedik és lehetővé teszik. Az itt használt „Felhasználó által létrehozott tartalom” az Ön által a Felvételekhez kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott, harmadik felek (például a Fogyasztói áruházak felhasználói) által készített, és a Fogyasztói áruházakon keresztül terjesztett és hasznosított, az Ön Felvételeit, grafikáit (beleértve a kislemez- és albumgrafikákat) és egyéb anyagokat megtestesítő származékos műveket jelenti. A felhasználó által generált tartalom többek között a következőket foglalja magában: (i) zenei felvételekkel időbeli viszonyban szinkronizált videók és vizuális képek; (ii) audio- vagy audiovizuális „remixek”, amelyek két vagy több felvételt kombinálnak, amelyek összevághatók, keverhetők, remixelhetők, szerkeszthetők vagy „montázsolhatók"; (iii) vizuális vagy audiovizuális anyagok, amelyek szerkesztés és szűrők segítségével állóképeket vagy vizuális képeket manipulálnak, és (iv) a Felvételek, a művészeti alkotások és az Ön által biztosított egyéb anyagok harmadik felek általi egyéb adaptációi, módosításai és manipulációi. A fentiek ellenére Ön ezennel kifejezetten lemond minden olyan erkölcsi jogról, amely bármely ország jogszabályai alapján Önt szerzőként, zeneszerzőként, előadóként, producerként vagy bármilyen más minőségben megilleti az itt szereplő Felvételekkel kapcsolatban.

12. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS GÉPI TANULÁS

Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy részt vesz a TuneCore AI Front Row Seats Programjában, a TuneCore AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételei lesznek érvényesek Önre.

13. JOGI ELJÁRÁSOK

(a) Ön ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazza és kijelöli a Vállalatot, annak engedélyeseit, jogutódait, ügynökeit és ügyvédeit, hogy az Ön és/vagy a Vállalat nevében bármilyen követelést, igényt, keresetet vagy eljárást (mindegyik „Követelés”) indítsanak, amelyet a Vállalat észszerűen szükségesnek és megfelelőnek tart a Vállalatnak a jelen szerződésben biztosított jogok védelme és érvényesítése érdekében. Bármely követelést a Vállalat jóhiszeműen és a Vállalat költségére indít és tart fenn, azzal a kivétellel, hogy a követelés megtérülését először az annak megszerzése során felmerült összes költség megtérítésére kell fordítani, és a fennmaradó összeget a Vállalat által az érintett elszámolásban vagy behajtásban részt vevő valamennyi jogdíjrészes számára általánosan alkalmazott feltételek, kikötések és módszerek szerint kell felosztani.

(b) Ön és a Vállalat megállapodnak abban, hogy Ön és a Vállalat kizárólag az Ön vagy a Vállalat egyéni minőségében, és nem mint felperes vagy csoporttag bármely állítólagos csoportos vagy reprezentatív eljárás keretében indíthat követeléseket a másik féllel szemben. Továbbá Ön egyetért azzal, hogy a bíróság nem vonhatja össze az egynél több személy követeléseit érintő eljárásokat, és egyébként nem elnökölhet semmilyen formában reprezentatív vagy csoportos eljárásban.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK.

(a) A Weboldal és a Szolgáltatások kizárólag törvényes célokra használhatók fel és érhetők el. Ön vállalja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozóan betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályt, egyezményt és előírást, egyebek mellett ideértve a vonatkozó szokásjogot, valamennyi vonatkozó alapokmányt, továbbá az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala által alkalmazott szabályokat és előírásokat. Továbbá, Ön korlátozás nélkül vállalja, hogy a Weboldal és Szolgáltatások használata vagy elérése során tartózkodik az alábbi tevékenységektől:

 1. Nem tiltja le, nem töri fel, nem kerüli meg, illetve más módon sem avatkozik be a Weboldal biztonsági funkcióiba, illetve azon funkciókba, amelyek feladata, hogy megakadályozzák vagy korlátozzák a Vállalati tartalmak vagy anyagok felhasználását vagy másolását.
 2. Nem használ metaadatokat, metacímkéket vagy egyéb elrejtett szövegrészeket egy TuneCore név, védjegy, URL-cím vagy valamilyen terméknév felhasználásával.
 3. Nem tölt fel, nem küld el, nem oszt meg, e-mailben vagy más módon nem továbbít kéretlen vagy engedély nélküli reklám- és promóciós anyagokat, reklámleveleket levélszemetet, levélláncokat, úgynevezett piramisjátékokat, illetve kéretlen anyagok bármely más formáját.
 4. Nem hamisítja meg a TCP/IP csomag fejlécét vagy a fejlécben szereplő információk egyetlen részét sem a megosztások során, illetve nem használja a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat megváltoztatott, félrevezető vagy hamis forrásazonosító információk küldésére.
 5. Nem tölt fel, nem küld el, nem oszt meg, nem küld el e-mailben vagy más módon sem továbbít a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül olyan Felvételeket vagy más anyagokat, amelyek a Vállalat kizárólagos megítélése szerint jogellenes, sértő, fenyegető, obszcén, zaklató, rágalmazó vagy gyűlöletkeltő jellegűek, illetve amelyek gyűlöletkeltésre alkalmas tárgyakat vagy szimbólumokat tartalmaznak, sérthetik valamely harmadik fél magánéletét, meztelenséget ábrázolnak (korlátozás nélkül ideértve a pornográfiát, erotikus képeket, gyermekpornográfiát, illetve gyermekekről készült erotikus képeket), valamint félrevezetőnek, fenyegetőnek, bántalmazónak minősülnek, jogellenes cselekedetre buzdítanak, rágalmazó, becsületsértő, vulgáris vagy erőszakos jellegűek, illetve gyűlöletbeszédet tartalmaznak, vagy egyéb módon kifogásolhatóak.
 6. Nem semmisíti meg, nem avatkozik bele, illetve nem akadályozza, vagy nem kísérel meg beleavatkozni vagy akadályozni az Weboldalon elérhető oldalak működését, valamint a Weboldalhoz kapcsolódó szerverek vagy hálózatok működését, illetve a Vállalat szolgáltatói által használt műszaki szolgáltatásnyújtó rendszerek működését, illetve nem sérti meg a Weboldalhoz kapcsolódó hálózatokkal kapcsolatos követelményeket, eljárásokat, szabályzatokat vagy előírásokat.
 7. Nem kísérli meg felkutatni, megvizsgálni vagy tesztelni a Vállalati rendszer vagy hálózat sebezhető pontját, illetve nem szegi meg, nem gyengíti vagy kerüli meg a Weboldal vagy a Szolgáltatások védelmét és biztonságát szolgáló biztonsági vagy hitelesítési intézkedések működését.
 8. Nem kísérli meg a Weboldal vagy a Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához használt szoftverek visszafejtését, szétdarabolását, dekódolását vagy visszamodellezését.
 9. A Vállalat vagy más, általánosan rendelkezésre álló harmadik fél böngészőszolgáltató (pl. Internet Explorer, Firefox, Safari) által biztosított szoftvereken és/vagy kereső ágensen túlmenően, nem kísérli meg a Weboldalon belüli keresést, metakeresést vagy hozzáférést valamely keresőmotor, szoftver, eszköz, ágens, készülék vagy mechanizmus segítségével, egyebek mellett ideértve az olyan szoftvereket, amelyek lekérdezéseket küldenek a Weboldalnak, hogy megállapítsák a webhely vagy a weboldal besorolását.
 10. Nem gyűjt vagy nem tárol személyes adatokat a Weboldal vagy a Szolgáltatások más felhasználóiról, az érintettek kifejezett és egyértelmű engedélye nélkül.
 11. Egy másik természetes személlyel vagy szervezettel való kapcsolatát nem tünteti fel hamis színben, illetve nem ábrázolja félrevezető módon valamilyen ürüggyel vagy a pszichológiai manipuláció valamely formája révén, illetve más módon sem követ el csalást.
 12. Nem használja a Weboldalt vagy a Szolgáltatások a jelen Szolgáltatási feltételek által meg nem engedett módon.
 13. Illetve, nem utasít vagy biztat más személyt a fentiek megtételére, illetve a Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezésének megszegésére és/vagy megsértésére.

(b) A Vállalat nem garantálja a Felvételek hasznosítását, amely a fogyasztók preferenciáitól, illetve az adott Fogyasztói áruházak bevonásától vagy részvételétől függ. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint visszautasítsa az adott Fogyasztói áruházzal való üzletkötést. A Szolgáltatási feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül a Vállalatnak nincsenek kötelezettségei Önnel szemben.

(c) Mindaddig nem tekinthető úgy, hogy a Vállalat megszegte a Szolgáltatási feltételeket, amíg Ön nem küldött erről értesítést a Vállalat részére, és a Vállalat az értesítést kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem intézkedett a feltételek megszegésének orvoslásáról. A feltételek megszegése semmiféle esetben sem jogosítja fel Önt a jelen dokumentumban foglalt jogoktól való elállásra.

(d) Az itt használt „Vis maior esemény" alatt sztrájkok, természeti események (beleértve többek között a természeti katasztrófákat és betegségek kitörését, beleértve a járványokat és a világjárványokat), kormányzati korlátozások, polgári zavargások, háborúk, közellenségek cselekedetei, lázadások, felkelések, kibertámadások, szabotázs, blokád, embargó, szankciók, piaci erőforrás- vagy anyaghiány vagy más, a Vállalat és/vagy a Vállalat harmadik fél szolgáltatói által nem befolyásolható körülmények értendők. Ha a Vállalat Vis maior esemény miatt nem tartja be a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, az nem minősül a jelen megállapodás Vállalat általi megszegésének. Abban az esetben, ha egy Vis maior esemény megakadályozza a Vállalatot abban, hogy a nettó jövedelmet az Ön TuneCore számlájára könyvelje és/vagy megakadályozza Önt abban, hogy a nettó jövedelem egészét vagy egy részét kivegye a TuneCore számlájáról, a Vállalat mentesül a Vis maior esemény ideje alatt esedékes nettó jövedelem kifizetések teljesítése alól; és az ilyen nettó jövedelem kifizetések a Vis maior esemény befejeződése után kerülnek kifizetésre. A fentiek ellenére, amennyiben a Vállalat előre jelzi, hogy a Vis maior esemény határozatlan időre megakadályozza a Nettó jövedelem kifizetését, vagy a Vis maior esemény tartósan megakadályozhatja Önt a Nettó jövedelem átvételében vagy kifizetésében, a Vállalat minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Önt előzetesen írásban értesítse a várható Vis maior eseményről és annak lehetőségéről, hogy Ön esetleg nem kapja meg a Nettó jövedelmet. Ilyen esetekben (i) Ön jogosult arra, hogy bármikor felmondja TuneCore-fiókját, amíg a Vis maior esemény akadályozza az Ön részére történő kifizetést; és (ii) a Vállalat nem felel Önnek a Nettó jövedelem azon részéért, amelyet a Vállalat az Ön részére történő írásbeli értesítésének megküldése után nem tud kifizetni.

(e) A Vállalat, annak vezető tisztségviselői, igazgatói, munkavállalói vagy megbízottjai semmilyen esetben sem tartoznak kártérítési felelősséggel Önnel szemben, egyebek mellett ideértve a közvetett, véletlen, rendkívüli, megtorló jellegű vagy következményes kártérítéseket, amelyek a Weboldal, a Szolgáltatások, a Vállalat termékeinek vagy a Vállalat tartalmainak Ön általi használatával kapcsolatban merültek fel, függetlenül attól, hogy a kártérítés felmerülése előrelátható volt-e, illetve felhívta-e a Vállalat a figyelmet az ilyen kártérítés felmerülésének lehetőségére. A fenti felelősségkorlátozás az adott joghatóság jogszabályai által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó, valamint a Vállalat általános felelősségének mértéke semmilyen esetben sem haladhatja meg a száz dolláros (100 USD) értékhatárt.

(f) A Szolgáltatási feltételekre és azok értelmezésére New York állam jogszabályai irányadók, a kollíziós jogszabályok kizárása mellett. A Szolgáltatási feltételek hatályán belül felmerülő bármely peres vagy jogi eljárást a New York állam és megye területén működő bíróságok kizárólagos joghatósága elé kell terjeszteni, továbbá a felek ezennel visszavonhatatlanul elfogadják azok személyi joghatóságát és a kapcsolódó helyszíneket. A jelen megállapodásban részes felek lemondanak az esküdtszék általi tárgyaláshoz fűződő jogaikról. Amennyiben a Szolgáltatási feltételekben foglalt bármely rendelkezés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a többi rendelkezés továbbra is korlátozás nélkül hatályban marad. Amennyiben a felek valamelyike nem érvényesíti valamely jogát vagy a Szolgáltatási feltételek valamely rendelkezését, az nem minősül az adott jogról vagy rendelkezés érvényesítéséről való lemondásnak. A Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, Ön nem engedményezheti a Szolgáltatási feltételeket (jogszabályi vagy egyéb előírás alapján), a tilalom alá eső engedményezés semmisnek minősül. A Vállalat az Ön hozzájárulása nélkül is engedményezheti a Szolgáltatási feltételeket. A Szolgáltatási feltételek értelmében, a felek független vállalkozókként járnak el, és a Szolgáltatási feltételek nem értelmezhetők akként, hogy bármely fél a másik megbízottja, munkavállalója vagy közös tulajdonosa lenne. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek és az abban foglalt szabályok, korlátozások és irányelvek alkalmazásával, valamint azok Vállalat általi érvényesítésével, kizárólag Ön és a Vállalat számára kívánnak jogokat és jogorvoslati lehetőségeket biztosítani. A Szolgáltatási feltételek, valamint a Vállalat által alkalmazott szabályok és irányelvek együttesen alkotják a Vállalat és Ön között, az annak tárgyában létrejött megállapodást. A jelen dokumentum hatálya alatt küldött értesítéseket vagy egyéb közléseket írásban, valamint (i) a Vállalat által küldött e-mail üzenetben (minden esetben az Ön nyilvántartás szerinti e-mail-címére) kell kézbesíteni, (ii) a Weboldalon belül kell közzétenni; illetve (iii) az Ön részéről e-mail üzenetben kell elküldeni a [email protected] címre vagy a Vállalat által írásban közölt másik címre. Az átvétel dátuma minősül az adott értesítés kézbesítési dátumának.

(g) Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a Vállalat Adatvédelmi szabályzatát, amely a Weboldalon részletesebben ismertetésre kerül, továbbá a Szolgáltatások és a Weboldal használatával kifejezetten elfogadta az ilyen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételeket, amelyek bizonyos időközönként módosulhatnak.

(h) Az Ön felelőssége, hogy minden szükséges információt, metaadatot, dalt, grafikai fájlt vagy bármilyen más információt vagy zenét a szükséges formátumban átadjon. Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat az említett anyagok beérkezéséig nem köteles a jelen dokumentum szerinti szolgáltatásait nyújtani.

(i) Különösen korlátozott körülmények között a Vállalat engedélyezheti Önnek, hogy módosítsa azt a standard nagykereskedelmi árat, amelyet Ön a Fogyasztói áruház által az egyes Felvételeinek Értékesítéséből kap („Árváltoztatás”), az ilyen körülményeket a Vállalat saját belátása szerint határozza meg. A fenti 14. (e) szakasz rendelkezésein túlmenően és azokkal összhangban a Vállalat, annak tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy megbízottai semmilyen körülmények között sem vállalnak felelősséget Önnel szemben az ilyen Árváltoztatás végrehajtása során felmerülő olyan hibákkal kapcsolatos esetleges követeléseiért, amelyeket nem kizárólag és teljes mértékben a Vállalat gondatlansága vagy hibája okozott.

(j) Ön felhatalmazza a Vállalatot arra, hogy az Ön Felvételeiből legfeljebb kilencven (90) másodperc hosszúságú klipeket készítsen és adjon elő streaming vagy ingyenes letöltés útján („Klipek”) a zenekar, az előadó és/vagy az adott felvételek értékesítésének népszerűsítése céljából. Amennyiben Önt illetik meg a Felvételeiben szereplő zenei kompozíciók (vagy a nem zenei felvételekben megtestesülő mögöttes jogok) kiadói joga vagy az Ön ellenőrzése alatt áll, Ön felhatalmazza a Vállalatot, hogy az Ön Kompozícióiból legfeljebb kilencven (90) másodperc hosszúságú klipeket készítsen és adjon elő streaming vagy ingyenes letöltés útján a zenekar, az előadó és/vagy az adott felvételek értékesítésének népszerűsítése céljából. Az említett klipeket a Vállalat vagy a Vállalattal kapcsolatban álló harmadik fél készítheti a vonatkozó Felvétel(ek) bármely egymást követő kilencven (90) másodpercének felhasználásával.

(k) A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalú döntése alapján, bármilyen okból, illetve konkrét ok meghatározása nélkül, megtagadhassa a szolgáltatásnyújtást az Ön, illetve bármely ügyfél részére.

(l) Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalat az Önre és/vagy az Ön fiókjára vonatkozó információkat és adatokat (beleértve többek között az Ön nevét, elérhetőségi adatait és/vagy egyéb fiókinformációkat) bizonyos harmadik felekkel megossza, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha jóhiszeműen úgy véli, hogy ez szükséges (i) valamely jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, illetve a hatóságok egyéb jogszerű megkereséseinek teljesítéséhez, beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítését, (ii) jogaink vagy tulajdonunk védelméhez és megóvásához, (iii) csalás megelőzéséhez, (iv) sürgős körülmények között a Szolgáltatások felhasználóinak vagy a nyilvánosság személyes biztonságának védelme érdekében történő fellépéshez, vagy (v) jogi felelősséggel szembeni védelemhez, beleértve, de nem kizárólagosan, a Vállalat felelősséggel szembeni védelmét a harmadik felek azon követeléseivel kapcsolatban, amelyek szerint az Ön által a Vállalatnak a jelen megállapodás alapján átadott anyagok sértik valamely harmadik fél jogait.

(m) Ha egy audiovizuális mesterkópiát egy Fogyasztói áruház elutasít, mert az nem felel meg az adott áruház technikai vagy szerkesztési előírásainak, akkor lehet, hogy a mesterkópia újbóli benyújtása előtt Önnek újbóli benyújtási díjat kell fizetnie. Abban az esetben, ha Ön nem képes vagy nem hajlandó kijavítani a hibákat vagy minőségi problémákat az audiovizuális mesterkópia újbóli benyújtása érdekében, a korábban befizetett díjakat nem áll módunkban visszatéríteni. Az első benyújtásért és az ismételt benyújtásért fizetett díjak semmilyen körülmények között nem téríthetők vissza.

A jelen Feltételek és kikötések legutóbbi felülvizsgálatának és hatályba lépésének napja: 2021. április 1.

TUNECORE, INC. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK – PUBLIKÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓJA

Az alábbi Kiadási adminisztrációs feltételek (a „Kiadási adminisztrációs feltételek”) a www.tunecore.com, a hozzá kapcsolódó weboldalak és egyéb digitális tulajdonok (együttesen a „TuneCore Weboldalak”) felhasználóira vonatkoznak, amelyek a TuneCore, Inc. („TuneCore”) tulajdonát képezik és üzemeltetésében vannak. A TuneCore-t a továbbiakban „Kiadó”, „minket” vagy „mi” néven is említjük a Kiadási adminisztrációs feltételekben és a TuneCore Weboldalak Ön általi használatával, valamint az itt található tartalmak, információk, termékek és/vagy a kiadási adminisztrációs szolgáltatások (együttesen: „Kiadási adminisztrációs szolgáltatások”) használatával kapcsolatban. A Kiadási adminisztrációs feltételek az Ön mint egyéni felhasználó vagy szervezet (együttesen vagy külön-külön „Felhasználók”) és a TuneCore között létrejött, a Kiadási adminisztrációs szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó, jogilag kötelező erejű megállapodást jelentik. A Felhasználókra és a TuneCore-ra együttesen a jelen dokumentumban külön-külön „Félként” vagy együttesen „Felekként” hivatkozunk. A TuneCore Weboldalak használata során Önre a következők vonatkoznak (i) a www.tunecore.com/terms oldalon elérhető Feltételek („Core feltételek”; az itt használt, nagybetűvel írt és másként nem definiált kifejezések a Core feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak); (ii) az adott szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó, időről időre az adott weboldalon közzétett további kiegészítő feltételek vagy szabályok („Kiegészítő feltételek”); és (iii) az Ön és a TuneCore között létrejött egyéb kötelező erejű megállapodások. A jelen Kiadási adminisztrációs feltételek „Kiegészítő feltételeket” képeznek.  

A KIADÁSI ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI KIADÁSI ADMINISZTRÁCIÓS FELTÉTELEKET. A KIADÁSI ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÉS/VAGY AZOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN KIADÁSI ADMINISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK, A CORE FELTÉTELEK, BÁRMELY MÁS VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK ÉS JÖVŐBELI MÓDOSÍTÁSOK (EGYÜTTESEN A „FELTÉTELEK”) KÖTELEZŐ EREJŰEK ÖNRE NÉZVE. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK, HAGYJA ABBA TUNECORE WEBOLDALAK HASZNÁLATÁT.

1. Jogok biztosítása.

1.1. Az (alábbi 5.1. pontban meghatározottak szerinti) Időbeli hatály alatt Ön ezennel a Kiadónak a világ egész területén (a „Terület”) egyedüli és kizárólagos jogot biztosít az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, az Ön által az Időbeli hatály alatt a Kiadóhoz benyújtott zenei kompozíciók (a „Kompozíciók”) kezelésére, az abban található érdekeltségének teljes mértékét illetően, a Kompozíciók „hagyományos” szinkronizálási licencbe adás kivételével filmben, televízióban és reklámban való felhasználásra, amely jogok Önt illetik meg. Az előző mondatban foglaltak kivételével a Kiadó kezelési jogai közé tartoznak többek között az alábbi egyedüli és kizárólagos jogok:

(a) A Kompozíciók regisztrálása, amennyiben Ön még nem tette meg, a megfelelő előadói jogokat biztosító szervezeteknél, valamint bármely és minden más engedélyező ügynökségnél;

(b) Egy vagy több Kompozíciót megtestesítő felvételek sokszorosítása, kódolása, előállítása, terjesztése és értékesítése, fizikailag, digitálisan és elektronikusan vagy bármely más formátumban vagy adathordozón;

(c) A Kompozíciók nyilvános vagy magánjellegű, előadása és mások számára történő engedélyezése, haszonszerzési vagy más célból, nyilvános vagy magánjellegű előadás útján, sugárzással vagy digitális formátumban, rádióban, televízióban, interneten vagy bármely más, jelenleg ismert vagy később kifejlesztett eszközzel vagy adathordozón;

(d) A Kompozíciók nyomtatott változatainak kiadása és mások számára történő engedélyezése, minden formában, beleértve a kottákat és a szöveges licencbeadást is;

(e) A Kompozíciók bármilyen módon történő feldolgozása, vagy más módon való adaptálása, megváltoztatása vagy lefordítása, beleértve a következő jogokat is: (i) egy Kompozíció idegen nyelven történő rögzítése vagy ismételt rögzítése; (ii) új dalszövegek és/vagy zene hozzáadása bármely Kompozícióhoz; (iii) a Kompozíciók „borítóváltozatának” engedélyezése; és (iv) a Kompozíciók interpolációjának és/vagy „mintavételének” engedélyezése harmadik felek számára;

(f) a Kompozíciók kizárólag hangra vonatkozó általános engedélyek és audiovizuális általános szinkronizálási engedélyek (pl. „mikroszinkronizálási” engedélyek) alapján történő megadása, kezelése és pénzbeszedés a Kompozíciók „művészeti számokban”, a felhasználók által generált videókban (pl. YouTube, Facebook, TikTok) és más audiovizuális programokban történő felhasználása érdekében. A YouTube vagy bármely más, fogyasztók által elérhető harmadik fél digitális oldalakkal kapcsolatban a Kiadó jogai magukban foglalják a jogot a Kompozíciókat tartalmazó videók azonosítására, igénybevételére és pénzzé tételére hirdetések megjelenítésének engedélyezésével;

(g) A Kompozíciók szerzői nevének, képmásának és életrajzi információinak felhasználása a Kompozíciók hasznosításával és/vagy promóciójával kapcsolatban, valamint a Kiadó üzleti tevékenységének népszerűsítése céljából;

(h) Harmadik felek felhatalmazása vagy engedélyezése a Kiadónak a jelen dokumentumban biztosított jogok bármelyikének a gyakorlása érdekében; és

(i) Az itt meghatározott feltételekre és kikötésekre is figyelemmel, a jelen dokumentumban biztosított jogok hasznosításából származó összes bevétel beszedése.

1.2. A fentiekben említett jogok megadásával kapcsolatban Ön ezennel a kiadót az Ön valódi és törvényes képviselőjévé és meghatalmazottjává nevezi ki (teljes helyettesítési és átruházási jogkörrel), hogy a Kiadó és/vagy az Ön nevében minden olyan dokumentumot, okiratot és írást elkészítsen, aláírjon és átadjon, valamint a Kiadó és/vagy az Ön nevében minden olyan egyéb intézkedést megtegyen, amely a Kiadó észszerű üzleti megítélése szerint szükséges vagy kívánatos a jelen megállapodás céljainak megvalósításához.  

2. Kifizetések.  

2.1. A jelen Kiadási adminisztrációs feltételekben használt „Bruttó bevétel” a Kiadónak a jelen dokumentum alapján biztosított, a Kompozíciókhoz fűződő jogok hasznosításából származó minden olyan bevétel, amelyet a Kiadó ténylegesen megkap, kizárólag a rendezői, adaptációs és fordítói díjak és jogdíjak (mindig a helyi behajtó társaságok szabályaira és gyakorlatára figyelemmel), a jóhiszemű és tisztességesen működő behajtó ügynökségek és/vagy társaságok által levont adólevonások és/vagy standard jutalékok, valamint a Terület bármely részén az alkiadói és/vagy kezelői díjak és/vagy jutalékok levonása után. A Kiadó jogosult az összes bruttó bevételt beszedni, beleértve a Kompozíciók által az Időbeli hatály kezdete előtt szerzett, de még be nem szedett pénzösszegeket is.

(a) A Területen a Kompozíciók hasznosításából származó Bruttó bevételek nyolcvanöt százaléka (85%) illeti meg Önt, beleértve többek között a mechanikai jogdíjakat, a nyomdai bevételeket és a nyilvános előadásból származó bevételek úgynevezett „kiadói részesedését”. A Kiadó a Bruttó bevételek tizenöt százalékát (15%) jogosult megtartani.

(b) A félreértések elkerülése végett, az Ön részére a fentiekben meghatározott kifizetések magukban foglalják az összes dalszerzői jogdíjat, bele nem értve a nyilvános előadásból származó bevétel „szerzői részesedést”, amelyet az Ön által kijelölt előadóművészi társaságtól (a „PRO”) kap. Abban az esetben, ha bármelyik Kompozíciót részben vagy egészben Ön hozta létre, és Ön nem tagja valamely PRO-nak, és úgy dönt, hogy nem csatlakozik valamely PRO-hoz az Időbeli hatály alatt, akkor - a PRO-k szabályaira és előírásaira is figyelemmel - Ön és a Kiadó között a Kiadónak lehetőség szerint joga van az adott Kompozícióból származó előadói bevétel úgynevezett „kiadói részesedése” mellett úgynevezett „szerzői részesedést” is beszedni és megkapni.

2.2. Ön kimutatásokat fog kapni a Bruttó bevételekből való részesedéséről, és ezeket a pénzösszegeket minden naptári negyedév végét követő negyvenöt (45) napon belül jóváírjuk az Ön TuneCore számláján minden ilyen megelőző negyedéves időszakra vonatkozóan. Miután a kifizetést jóváírtuk a számláján, Ön saját belátása szerint felveheti a számlaegyenlege teljes összegét vagy annak valamely részét. A pénzfelvételhez kapcsolódó banki díjakat vagy egyéb költségeket Ön köteles megfizetni. A számviteli kimutatással kapcsolatos kifogásokat vagy az abból eredő igényeket a kimutatás eredeti kézhezvételi dátumától számított legfeljebb egy (1) éven belül kell beterjeszteni (és a peres eljárást megindítani), és Ön ezennel lemond az ettől hosszabb elévülési idő alkalmazásáról, amennyiben ezt a jogszabály egyébként lehetővé tenné. Egyetlen általános kifogás sem tekinthető érvényes kifogásnak, beleértve többek között a levonások túljelentésére vagy a bevétel aluljelentésére vonatkozó általános igényeket. Hasonlóképpen, abban az esetben, ha az Ön irányában bevétel túljelentés történik, vagy ha a Bruttó bevételek bármely harmadik féltől származó olyan részét kapja meg, amelyet a Kiadónak kellett volna kifizetni a jelen megállapodás alapján, a Kiadó jogosult a túlfizetéseket, vagy a Kiadónak kifizetendő bevétel azon részét levonni, amelyet a Kiadónak kellett volna kifizetni, minden egyébként Önnek fizetendő, most vagy a jövőben keletkező, a jelen megállapodásból vagy az Ön és a TuneCore közötti bármely más megállapodásból származó bevételből.  

2.3. Az Ön TuneCore számlájára utalt Bruttó bevétel egy kamatozó bankszámlán kerül összevonásra más TuneCore ügyfelek Bruttó bevételével, amíg Ön ki nem veszi az ilyen pénzeszközöket. Ön elfogadja, hogy nem kap kamatot vagy egyéb jövedelmet azon Bruttó bevételek után, amelyeket a Kiadó az Ön megbízottjaként kezel és az ilyen összevont számlán helyez el. A Kiadási adminisztrációs szolgáltatások használatáért cserébe Ön visszavonhatatlanul átruházza és a Kiadóra engedményezi az ilyen összevont számlán tartott Bruttó bevételre vonatkozó esetlegesen felhalmozódó kamatok tulajdonjogát. Az ilyen összevont számlán szerzett kamatok mellett vagy helyett a Kiadó az Ön Bruttó bevételét őrző bankok által a banki szolgáltatásokért felszámított díjak vagy költségek tekintetében kedvezményben részesülhet.

2.4. Abban az esetben, ha a Kiadó jóhiszemű mérlegelés alapján okkal azt feltételezi, hogy az Önszámláján csalárd vagy jogsértő tevékenységeket folytattak és/vagy ilyenekben részt vettek, a Kiadó fenntartja a jogot, hogy a Bruttó bevételek számlájára történő átutalásokat leállítsa, és megakadályozza, hogy Ön más módon pénzt vegyen le a számláról mindaddig, amíg a gyanús tevékenységek a Kiadó számára kielégítő módon meg nem oldódnak. Továbbá, Ön tudomásul veszi, hogy elveszíti az ezen bevételekhez fűződő jogosultságát, amennyiben a Kiadó jóhiszemű mérlegelése alapján megállapítja, hogy azok csalárd vagy jogsértő tevékenységből erednek. Amennyiben bármilyen csalárd és/vagy jogsértő tevékenységről megállapítást nyer, hogy azt az Ön vagy az Önhöz tartozó partnerek tevékenységei vagy mulasztásai okozták, a Kiadó az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket (beleértve a jogi költségeket és kiadásokat), az egyéb jogorvoslati lehetőségeken túlmenően levonhatja az egyébként Önnek a jelen megállapodás alapján fizetendő pénzösszegekből. A Kiadó egyes licencvevői rendelkezhetnek csalással és csalásgyanús tevékenységekkel kapcsolatos szabályzatokkal is, és Ön elfogadja, hogy Ön felel ezen szabályzatok megvizsgálásáért, és ezek a szabályzatok kötelezőek Önre nézve.

2.5. Abban az esetben, ha a Kiadóval szemben szerzői jog, védjegy, nyilvánossághoz való jog vagy más szellemi tulajdonjog megsértésére, vagy harmadik fél licenckövetelményének nem teljesítésére vonatkozó követelést, vagy bármely más olyan követelést terjesztenek elő, amely - ha bebizonyosodik a megalapozottsága - az Ön jelen dokumentum szerinti nyilatkozatainak, szavatosságvállalásainak vagy megállapodásainak a megsértését vagy be nem tartását jelentené, Ön elfogadja, hogy a Kiadó befagyaszthat minden olyan bevételt a számláján, amely az Ön által benyújtott vitatott Kompozíció(k)hoz vagy egyéb anyagokhoz kapcsolódóan érkezik, és hogy az ilyen bevételeket Ön elveszíti, ha a Kiadó jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy azok csalárd vagy jogsértő tevékenységből erednek. Emellett, amennyiben a Kiadó - észszerű üzleti megfontolások alapján - úgy dönt, hogy jogi képviselőt kíván megbízni az ilyen igény áttekintésére és/vagy az arra vonatkozó válaszadáshoz, a Kiadó - egyoldalú döntése alapján - jogosult minimum háromszáz dollárnak (300 USD) megfelelő összeget levonni az Ön számlájáról, illetve ezzel az összeggel megterhelni az Ön által megjelölt Fizetési módot (meghatározását lásd alább a Core feltételekben) a kapcsolódó jogi díjak és kiadások kiegyenlítésére.

3. Harmadik felek kötelezettségei. Ön kizárólagosan felelős mindazon dalszerzők, licencadók, bevételből részesedők és más harmadik felek részére történő minden esetleges kártérítés megfizetéséért és minden tőlük kért engedélyért, akikkel szemben Önnek fizetési kötelezettsége áll fenn a Kompozíciókból származó bevétel valamely részének megfizetését illetően. Ön szavatolja és kijelenti, hogy mindazon dalszerzők, licencadók, bevételből részesedők és más harmadik felek, akikkel szemben Önnek fizetési kötelezettsége áll fenn a Kompozíciókból származó bevétel valamely részének megfizetését illetően, kizárólag Öntől követelhetik ezen kifizetéseket, és Ön ezennel vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Kiadót az ilyen dalírók, licencadók, bevételből részesedők és más harmadik felek által, a kifizetésekkel kapcsolatban beterjesztett valamennyi igénnyel, követeléssel vagy keresettel szemben, az itt rögzített kártalanítási rendelkezéseknek megfelelően.

4. Díjak.  

4.1. Ön a Kiadó honlapján meghatározott egyszeri, vissza nem térítendő díjat (a „Számlanyitási díj”) köteles fizetni a Kiadónak, hogy fedezze a Kiadó adminisztratív költségeit a Kompozícióinak a Területen történő regisztrációjával kapcsolatban.  

4.2. Ön tudomásul veszi, hogy a Kiadó jogosult levonni a Számlanyitási díjat, a vonatkozó adókat és az Kiadási adminisztrációs szolgáltatások igénybevétele során felmerülő egyéb költségeket közvetlenül az Ön TuneCore számlájáról, illetve jogosult kiszámlázni ezen díjakat az Ön által a Kiadó számára megjelölt fizetési módot megterhelve (például PayPal-számla, hitelkártya vagy betéti kártya) (ezek külön-külön „Fizetési módnak” minősülnek). A kétségek elkerülése érdekében, amennyiben Ön vagy a Kiadó az itt foglalt okok valamelyike miatt felmondja a jelen megállapodást, Ön nem jogosult követelni a Számlanyitási díj teljes vagy részösszegének visszatérítését. Továbbá, amennyiben Ön bármilyen okból elmulasztja valamely kifizetése teljesítését, illetve a Fizetési módon vagy egyéb módon keresztül a Feltételek elfogadását követően visszavonja valamely befizetését az itt foglaltak szerint, a Kiadó jogosult bármely szükséges módon levonni az Számlanyitási díj összegét, ideértve az Ön számlájának fenntartására vonatkozó jogosultságot, mindaddig, amíg a beérkező jogdíjak összege el nem éri a Számlanyitási díj teljes összegét. Az Ön felelőssége, hogy értesítse a Kiadót az Ön által használt Fizetési mód megváltozásáról azáltal, hogy megteszi a szükséges módosításokat a TuneCore felhasználói fiók beállítási lehetőségein belül. Amennyiben nem ad meg érvényes Fizetési módot, a Kiadó, egyoldalú döntése alapján, megszakíthatja vagy felfüggesztheti a szolgáltatásnyújtást.

5. Időbeli hatály.  

5.1. A jelen megállapodás „Időbeli hatálya” kezdetben egy egy (1) éves időtartam, amely a (fent meghatározott) Számlanyitási díjnak a Kiadó általi átvétele és feldolgozása napján kezdődik, és annak a naptári negyedévnek a végéig tart, amelyben a Kiadó megkapja az Ön felmondási nyilatkozatát. A kezdeti időszakot követően az Időbeli hatály automatikusan megújul és további negyedéves időszakokra meghosszabbodik, kivéve, ha Ön legalább harminc (30) nappal az akkor hatályos időszak vége előtt írásban közli a felmondását a Kiadóval.

5.2. A Kiadó jogosult a Kompozíciókkal kapcsolatos, az Időbeli hatály kezdete előtt és az Időbeli hatály alatt szerzett összes bevétel beszedésére. Az Időbeli hatály után a Kiadó jogosult az Időbeli hatály utáni tizenkét (12) hónapos behajtási időszakra az Időbeli hatály alatt szerzett, de még ki nem fizetett összes bevétel (az „Időbeli hatály utáni időszak”) beszedésére. Ha a Kiadó az Időbeli hatály utáni időszak után szerzett bevételhez jut egy behajtó társaságtól, engedélyestől vagy bármely más szervezettől a tevékenységeik vagy mulasztásaik miatt, vagy azért, mert Ön nem tájékoztatta a harmadik feleket a jelen megállapodás lejártáról, Ön tudomásul veszi, hogy a Kiadó általi átvétel nem jelenti a jelen megállapodás megszegését. A Kiadó továbbra is elszámol Önnek minden ilyen bevétellel az itt meghatározott feltételek szerint.   

6. Szavatossági kötelezettségvállalás; Nyilatkozatok; Kártalanítás.

6.1. Ön szavatolja és kijelenti, hogy: (i) Ön legalább tizennyolc (18) éves; (ii) Ön teljes joggal és felhatalmazással rendelkezik a jelen megállapodás megkötésére és teljes körű teljesítésére, valamint a Kiadó számára a jelen megállapodásban meghatározott jogok biztosítására; (iii) a Kiadó által a Kompozíciókkal kapcsolatos valamennyi jog gyakorlása, beleértve a zenét, a címeket és/vagy a dalszövegeket, nem szegi meg vagy sérti egyetlen személy, cég vagy társaság szokásjogon vagy írott jogon alapuló jogait, beleértve többek között a szerződéses jogokat, a szerzői jogokat és a magánélethez való jogokat; (iv) az itt biztosított jogok mentesek minden igénytől, követeléstől, zálogjogtól vagy terheléstől, és (v) a Kompozíciók egyike sem becsületsértő vagy obszcén. A fentiek korlátozása nélkül, az Ön által a Kiadó számára a jelen dokumentum szerint biztosított jogok érvényesítéséhez nincs szükség és nem is lesz szükség harmadik fél hozzájárulása.  

6.2. Továbbá Ön szavatolja és kijelenti, hogy az Ön által a Kiadónak benyújtott minden regisztráció és információ valós és pontos, és az is marad. Abban az esetben, ha a Kiadó értesítést kap Kompozíció(k) regisztrációjával kapcsolatos ellentmondásról vagy pontatlanságról, a Kiadó jogosult felfüggeszteni a szóban forgó Kompozíció(k)hoz kapcsolódó kifizetéseket mindaddig, amíg az ellentmondás vagy pontatlanság nem kerül megoldásra.  

6.3. Ön köteles megvédeni és kártalanítani a Kiadót és annak bármely társvállalatát (beleértve az igazgatókat, tagokat, tisztviselőket, alkalmazottakat, alkiadókat és egyéb képviselőket), és mentesíteni őket minden olyan harmadik féltől származó követeléssel, kárral, veszteséggel és költséggel szemben, beleértve az észszerű ügyvédi munkadíjakat és költségeket, amelyek az itt tett bármely szavatossági kötelezettségvállalás, nyilatkozat vagy megállapodás állítólagos megszegéséből vagy Ön általi megszegéséből erednek, vagy amelyek az Ön által, illetve az Ön irányítása vagy ellenőrzése alatt megvalósított bármely tevékenységgel vagy mulasztással kapcsolatosak. Ön megtérít a Kiadónak minden olyan kifizetést, amelyet a jelen dokumentum dátuma után bármikor teljesített, bármely olyan kötelezettség vagy követelés tekintetében, amelyért a Kiadó jogosult kártalanításra. Alternatívaként a Kiadó dönthet úgy, hogy az ilyen kifizetést levonja az Ön számára a jelen dokumentum alapján vagy az Ön és a TuneCore közötti bármely más megállapodás alapján egyébként fizetendő jövedelmekből.   

7. Jogi eljárások és egyezségek.  

7.1. A fenti 6.3. szakasz rendelkezéseitől függetlenül a Kiadó jogosult, de nem köteles a Kompozíciókkal kapcsolatos minden követelés és kereset esetén pert indítani, védekezni és azokat egyezséggel rendezni, valamint általában minden szükséges dolgot megtenni, ami a Kompozíciókkal és a szerzői jogokkal vagy más jogokkal kapcsolatos; feltéve azonban, hogy a Kiadó nem rendezheti a követeléseket az Ön hozzájárulása nélkül (az alábbi 7.2. szakaszban meghatározottaktól eltérően). Abban az esetben, ha a Kiadó vagy Ön egy ítélet vagy egyezség eredményeként pénzösszegeket kap vissza, ezeket a pénzösszegeket a fenti 2. szakaszban meghatározottak szerint kell felosztani Ön és a Kiadó között, miután először levonták az említett pénzösszegek megszerzésével kapcsolatos kiadásokat, beleértve az észszerű jogi díjakat és költségeket. Ön jogosult arra, hogy saját maga számára ügyvédet fogadjon, hogy segítse vagy vállalja az ilyen ügyek érvényesítését vagy védelmét, de a saját költségén. A Kiadóval szemben hozott bármely ítéletre és a Kiadó által a Kompozíciókkal kapcsolatban vele szemben támasztott követelések rendezésére, a költségekkel és kiadásokkal együtt, beleértve - korlátozás nélkül - a jogi költségeket és kiadásokat, a Kiadási adminisztrációs feltételek kártalanítási rendelkezései vonatkoznak, és az Ön kártalanítási kifizetéseit a Kiadó részére kell kifizetni minden olyan összegből, amely az Ön tulajdonában lévő és a Kiadó által kezelt bármely és minden számla alapján esedékessé válhat, vagy a Kiadó kérésére azonnal.

7.2. Az itt található ellenkező értelmű rendelkezések ellenére a Kiadónak joga, de nem kötelessége, hogy az Ön előzetes hozzájárulása nélkül a kezelt kompozíciók katalógusát (beleértve a Kompozíciókat is) licencmegállapodásokba és iparági szintű megegyezésekbe vonja be a jogdíjak behajtása érdekében, amelyeket olyan érdekvédelmi csoportok, mint a National Music Publishers Association (Nemzeti Zeneműkiadók Szövetsége) terjesztenek elő és hagynak jóvá.

8. Dokumentumok.

8.1. A Kiadó kérésére Ön köteles a Kiadónak minden olyan dokumentumot aláírni és átadni, amely a Kiadónak a Kompozíciókkal kapcsolatos biztosított jogaira vonatkozóan szükséges, és amennyiben Ön ezt a Kiadó erre vonatkozó kérését követő tíz (10) munkanapon belül nem teszi meg, a Kiadó jogosult az Ön nevében aláírni az ilyen dokumentumokat.

8.2. A Kiadási adminisztrációs feltételek elfogadásával egyidejűleg Ön köteles átadni a Kiadónak a Kompozíciókra vonatkozó minden meglévő licenc vagy egyéb megállapodás másolatát. Ön vállalja továbbá, hogy értesíti a Kiadót bármely Kompozíció minden rögzített változatáról az Időbeli hatály alatt, amint az észszerűen kivitelezhető a tudomásszerzést követően. Ha és amennyiben Ön elmulasztja a Kiadó rendelkezésére bocsátani a jelen szakasz szerinti bármely anyagot és információt, ennek eredményeként a Kiadónak a Kompozíciókhoz fűződő jogai nem sérülnek. A Kiadó az érintett Kompozíció(k) tekintetében nem felel a pénzösszegek behajtásának elmaradásáért vagy a szerzői jogi védelem hiányáért, amennyiben az az Ön mulasztásának közvetlen vagy közvetett eredménye.

9. A Feltételek és kikötése frissítései; Felmondás.  

9.1. A Kiadó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Kiadási adminisztrációs feltételeket és/vagy új rendelkezéseket és/vagy feltételeket vezessen be a TuneCore Weboldalak Ön általi használatára vonatkozóan. A Kiadó értesíti Önt a Kiadási adminisztrációs feltételek bármely lényeges módosításáról, és Ön jogosult felmondani a Feltételeket, ha nem kívánja elfogadni azokat. Ellenkező esetben, ha Ön továbbra is használja a TuneCore Weboldalakat, és nem mond fel, az ilyen módosítások és frissítések elfogadottnak tekintendők és beépülnek a jelen Kiadási adminisztrációs feltételekbe.  

 9.2. A fentiekben meghatározottaktól függetlenül Ön jogosult a Feltételek felmondására egy (1) év elteltével bármikor, az alábbi értesítés kitöltésével és visszaküldésével: [__________________]. A felmondás annak a naptári negyedévnek a végén lép hatályba, amelyben a felmondási értesítést megkaptuk, az Időbeli hatály utáni időszakunkra és az érintett előadói, licencadó és egyéb behajtási jogokat gyakorló szervezetek behajtási jogaira is figyelemmel.

10. A Feltételek megszegése; Felmondás. Ön elfogadja, hogy a Kiadó bármikor, bármilyen okból (beleértve többek között a jelen Kiadási adminisztrációs feltételek megszegését) vagy ok nélkül, a Kiadó saját belátása szerint megszüntetheti az Ön által a Weboldalakon keresztül használt bármely fiókját (vagy annak bármely részét), illetve a Weboldalak Ön általi használatát, és eltávolíthatja és megsemmisítheti a fiókja egészét vagy annak bármely részét. Ön elfogadja, hogy a Weboldalakhoz való hozzáférése és/vagy bármely fiókja, illetve annak bármely része előzetes értesítés nélkül megszüntethető, és Ön elfogadja, hogy a Kiadó nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben az ilyen megszüntetésért. E jogorvoslati lehetőségek kiegészítik a Kiadó bármely más, jogszabályon alapuló vagy méltányossági jogorvoslati lehetőségét.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket legutóbb felülvizsgálták, és 2023. július 1-jén lépnek hatályba.

TUNECORE, INC. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK - HAGYOMÁNYOS SZINKRONIZÁLÁSI LICENCBEADÁS

A következő Hagyományos szinkronizálási licencfeltételek („Szinkronizálási feltételek”), amennyiben Ön elfogadja azokat, az Ön és a TuneCore között a Kiadási adminisztrációs feltételek kiegészítő módosítását képezik.

1. Jogok biztosítása.

1.1. Az Ön által a Kiadónak az alábbiakban biztosított kizárólagos jogokon túlmenően Ön ezennel a Terület egészén és az Időbeli hatály alatt egyedüli és kizárólagos jogot biztosít a Kiadónak arra, hogy tárgyalásokat folytasson és engedélyezze, illetve másokkal engedélyeztesse a Kompozíciók (és adott esetben a Kiadónak szinkronizálás céljából Ön által benyújtott felvételek („Felvételek”)) szinkronizálását „hagyományos” eszközökkel, ahogyan ezt a kifejezést az Egyesült Államok zenei kiadói iparában értelmezik, azaz, egyszeri licencelés a Kompozícióinak filmekben, televíziós műsorokban, reklámokban, videojátékokban és egyéb audiovizuális programokban történő felhasználására.

1.2. Az itt meghatározottakkal összhangban Ön jogot biztosít a Kiadónak a Kompozíciók és a Felvételek streaming alapú, jogdíjmentes, világméretű felhasználására, megjelenítésére és hozzáférhetővé tételére a Kiadó weboldalain, csatornáin és profiljain és/vagy harmadik fél kapcsolt weboldalain keresztül, kizárólag annak érdekében, hogy az arra jogosult személyek (pl. zenei felügyelők) hozzáférjenek, meghallgassák és teszteljék a Kompozíciók hangfájljait a lehetséges harmadik fél általi szinkronizálási elhelyezés céljából.

2. Kifizetések.

2.1. A Kiadó a Kompozíciók (és adott esetben a Felvételek) által az Időbeli hatály alatt kapott szinkronizálási kérelmekből és/vagy kezdeményezett licencekből származó összes Bruttó bevételt beszedi. „Bruttó bevétel” alatt a Kiadó által kapott szinkronizálási licencbevétel értendő, kizárólag a Terület bármely részén harmadik fél szinkronizálási licencügynökök által felszámított jutalékok és/vagy díjak, adók vagy hasonló terhek levonása után. A Bruttó bevétel magában foglal minden, az eredeti licenchasználatért fizetendő bevételt, beleértve a Kiadó által kiadott licenc opciós jogának gyakorlásából, megújításából vagy meghosszabbításából származó bevételt, még akkor is, ha az ilyen opció, megújítás vagy meghosszabbítás az Időbeli hatály után történik. A kétségek elkerülése végett, az Időbeli hatály lejártát követően a Kiadó kizárólagos joggal rendelkezik az Időbeli hatály alatt a Kiadó által kapott és/vagy kezdeményezett bármely kérelemre és/vagy elhelyezésre vonatkozó licencek után járó fizetések kiadására és/vagy beszedésére.

(a) Ön a Kompozíciók (és adott esetben a Felvételek) hagyományos eszközökkel, pl. filmek, televíziós műsorok, reklámok, videojátékok és egyéb egyszeri audiovizuális programok szinkronizálásából származó bruttó bevételek ötven százalékát (50%) kapja. A Kiadó a bruttó bevételek ötven százalékát (50%) megtarthatja.

3. Hacsak a jelen dokumentum kifejezetten másként nem rendelkezik, (a) az itt használt valamennyi fogalomnak és kifejezésnek ugyanaz a meghatározása, mint a Kiadási adminisztrációs feltételekben találhatóknak; és (b) a Kiadási adminisztrációs feltételek rendelkezései ezennel jóváhagyást és megerősítést nyernek, valamint teljes mértékben érvényesek és hatályosak.

A jelen Feltételek és kikötések legutóbbi felülvizsgálatának és hatályba lépésének napja: 2020. október 1.

BELIEVE INTERNATIONAL FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Üdvözöljük a www.tunecore.com, oldalon, a TuneCore, Inc. hivatalos weboldalán, amely egy digitális zeneterjesztési szolgáltatás az Egyesült Államokban élő magánszemélyek számára, valamint a , www.believemusic.com, oldalon, a Believe International hivatalos weboldalán, amely egy digitális zeneterjesztési szolgáltatás az Egyesült Államokon kívül élő magánszemélyek számára.  

Az alábbi Feltételek és Kikötések (a „Feltételek”) a www.tunecore.com és a TuneCore, Inc. („TuneCore”) által üzemeltetett kapcsolódó weboldalak (együttesen: a „TuneCore weboldal”) valamennyi felhasználójára, valamint a www.believemusic.com és a Believe International („Believe”; a Believe és a TuneCore együttesen: „Forgalmazó”, „,mi” vagy „minket”) tulajdonát képező és általa üzemeltetett kapcsolódó weboldalak (együttesen: a „Believe weboldalak”, illetve a TuneCore weboldallal együtt: a „Forgalmazói weboldalak”) valamennyi felhasználójára vonatkoznak, beleértve az ott található bármely tartalom, információ, termék és/vagy szolgáltatás használatát is. A jelen Feltételek jogilag kötelező erejű megállapodást képeznek Ön mint egyéni felhasználó vagy egyedi szervezet (együttesen vagy egyénileg „Felhasználók”), a TuneCore és a Believe között a TuneCore weboldal vagy a Believe weboldal használatára vonatkozóan. A Felhasználókra és a Forgalmazókra együttesen a jelen dokumentumban külön-külön „Félként” vagy együttesen „Felekként” hivatkozunk. A TuneCore weboldal vagy a Believe weboldal használata során Önre az adott szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó további közzétett kiegészítő feltételek vagy szabályok vonatkoznak, amelyeket időről időre közzéteszünk az adott oldalon („Kiegészítő feltételek”). Az összes Kiegészítő Feltétel hivatkozás útján a jelen Feltételek szerves részét képezi

A FORGALMAZÓI WEBOLDALAK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. A FORGALMAZÓI WEBOLDALAKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÉS/VAGY AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL, AZOK BÖNGÉSZÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET, BELEÉRTVE A KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEKET, VALAMINT BÁRMELY JÖVŐBENI MÓDOSÍTÁST IS (EGYÜTTESEN A „FELTÉTELEK”), ÉS ELFOGADJA, HOGY AZOK KÖTELEZŐ EREJŰEK ÖNRE NÉZVE. HA BÁRMIKOR NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK, AZONNAL HAGYJA ABBA A FORGALMAZÓI WEBOLDALAK HASZNÁLATÁT.

Jogosultság . A Forgalmazói weboldalak használatához Önnek legalább tizennyolc (18) évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie (vagy legalább tizenhárom (13) évesnek kell lennie, és rendelkeznie kell a szülő(k) és/vagy törvényes gyám hozzájárulásával), valamint teljes mértékben képesnek és alkalmasnak kell lennie arra, hogy (i) a jelen Feltételekben meghatározott feltételeket, kötelezettségeket, nyilatkozatokat, kijelentéseket és szavatosságvállalásokat elfogadja; és (ii) a jelen Feltételeket betartsa és megfeleljen azoknak. Ön ezennel kijelenti, hogy megfelel a jelen szakaszban foglalt jogosultsági követelményeknek

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatainak védelme fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Forgalmazói weboldalak Adatvédelmi szabályzatát a www.tunecore.com/terms címen, hogy tájékozódjon az Ön személyes adatainak a Forgalmazó általi gyűjtésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatban.

A Feltételek módosításaA. Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen Feltételek egyes részeit, beleértve a Kiegészítő feltételeket is, és az ilyen változásokról többféle módon is értesíthetjük Önt, beleértve a fent megadott „Utolsó frissítés” dátumának módosítását és más, saját belátásunk szerint meghatározott észszerű eszközöket is. Minden változás azonnal hatályba lép. Olyan lényeges változás esetén, amely közvetlenül érintheti az Ön fiókját, észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt azon a legutóbbi e-mail-címen keresztül, amelyet Ön a fiókjához kapcsolódóan megadott nekünk. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen Feltételeket a változások miatt. A változások közzétételét követően a Forgalmazói weboldalak további használata a változások Ön általi kötelező erejű elfogadásának minősül.

4. A Forgalmazói weboldalak elérése és összekapcsolásaA. Forgalmazó engedélyt ad Önnek a Forgalmazói weboldalak jelen Feltételekben meghatározottak szerinti használatára, feltéve, hogy és mindaddig, amíg (i) Ön a Forgalmazói weboldalakat kizárólag személyes használatra veszi igénybe; (ii) a jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön a Forgalmazói weboldalak semelyik részét nem tölti le, nem sokszorosítja, nem terjeszti tovább, nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja tovább, nem terjeszti, nem mutatja be nyilvánosan, és nem használja fel más módon semmilyen médiumban a Forgalmazó előzetes írásbeli engedélye nélkül; (iii) Ön nem változtatja meg vagy módosítja a Forgalmazói weboldalak semelyik részét, kivéve, ha az észszerűen szükséges a Forgalmazói weboldalak rendeltetésszerű használatához; (iv) Ön nem valósítja meg az alábbi 11. szakaszban leírt tiltott felhasználások egyikét sem; és (v) Ön egyébként teljes mértékben betartja a jelen Feltételeket. A TuneCore weboldalt a TuneCore az Amerikai Egyesült Államokban található létesítményeiből irányítja és kínálja, a Believe weboldalt pedig a Believe az Európai Unióban (EU), konkrétan Franciaországban és Luxemburgban található létesítményeiből irányítja és kínálja. A Forgalmazó nem vállal felelősséget azért, hogy a Forgalmazói weboldalak más helyeken megfelelőek vagy elérhetőek. Ha Ön más joghatóságból fér éri el vagy használja a Forgalmazói weboldalakat, Ön felel a helyi jogszabályok betartásáért, és az Ön tartózkodási helye szerinti joghatóság által megengedett mértékben lemond arról a jogáról, hogy az adott joghatóságban rendelkezésére álló olyan követeléseket érvényesítsen, vagy olyan védelmet vegyen igénybe, amelyek nem érhetők el adott esetben az Amerikai Egyesült Államokban vagy az EU-ban.  

Forgalmazói tulajdonjog; Tulajdonjogok.

 1. Általános feltételek. A Forgalmazói weboldalak, beleértve a tartalmakat, a vizuális felületeket, az interaktív funkciókat, a hang-, videó- és audiovizuális anyagokat, az információkat, a grafikákat, a designt, az összeállításokat, a számítógépes kódokat, a termékeket, a szoftvereket, a szolgáltatásokat, a tulajdonosi információkat, a szolgáltatási védjegyeket, a védjegyeket, a kereskedelmi neveket, a megkülönböztető információkat (például logókat), az elemek kiválasztását, sorrendjét, „megjelenését” és elrendezését, valamint a Forgalmazói weboldalak minden egyéb, a Forgalmazó által biztosított elemét („Forgalmazói anyagok”), a Forgalmazó tulajdonát képezik és/vagy azokat a Forgalmazó adja licencbe, és jogi védelem alatt állnak, korlátozás nélkül ideértve az USA szövetségi és állami jogszabályait és előírásait, valamint Luxemburg jogszabályait és előírásait, alkalmazandóság szerint, illetve az alkalmazandó külföldi jogszabályokat, előírásokat és egyezményeket. A Forgalmazói anyagok nem tartalmazzák a Harmadik fél tartalmát (az alábbiakban meghatározottak szerint). A Forgalmazó által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön beleegyezik abba, hogy nem adja el, nem engedélyezi, nem terjeszti, nem másolja, nem módosítja, nem adja nyilvánosan elő vagy mutatja be, nem továbbítja, nem teszi közzé, nem szerkeszti, nem adaptálja, nem készít származékos műveket, és nem használja fel más módon jogosulatlanul a Forgalmazói weboldalakat és/vagy a Forgalmazói anyagokat. A Forgalmazó fenntart minden, a jelen Feltételekben kifejezetten nem biztosított jogot. Ön nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Forgalmazói anyagokra vonatkozóan, a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott korlátozott jogok kivételével.
 2. Alkalmazások és egyéb letölthető szoftverek. Ha az általunk az Ön számára elérhetővé tett Forgalmazói anyagok bármelyike letölthető szoftver, akkor a szoftvert és a szoftverhez kapcsolódó összes fájlt, képet és adatot az Ön számára licencbe adjuk. E licenc személyes, korlátozott, nem átruházható, allicencbe nem adható, visszavonható licenc, és fenntartjuk a jogot arra, hogy a licencet bármikor megváltoztassuk vagy visszavonjuk az Ön értesítése mellett. A visszavonásról szóló értesítés kézhezvételét követően Ön köteles megsemmisíteni a szoftver minden birtokában lévő és/vagy ellenőrzése alatt álló rendszereken található másolatát. A letöltött szoftver nem képezi az Ön tulajdonát, és mi nem ruházzuk át Önnek a szoftver tulajdonjogát. Megtartjuk a letöltött szoftverhez és az ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokhoz fűződő minden tulajdonjogot és jogcímet. Ön nem jogosult a szoftvert továbbterjeszteni, eladni, dekompilálni, visszafejteni, szétszedni vagy más módon ember által értelmezhető formára redukálni (kivéve, ha az ilyen tevékenységet az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten engedélyezik, e korlátozás ellenére). A Forgalmazói weboldalakról letöltött szoftverek az Egyesült Államok és Luxemburg exportellenőrzési jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. Ha Ön szoftvert tölt le a Forgalmazói weboldalakról, akkor Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem sérti meg ezeket a jogszabályokat.
 1. Felhasználói tartalom.

  1. 6.1 Általános feltételek. A Forgalmazói weboldal most vagy a jövőben lehetővé teheti Önnek és más Felhasználóknak, hogy médiát, szöveget, hang- és videofelvételeket, fényképeket, grafikákat, kommentárokat vagy egyéb információkat vagy tartalmakat („Felhasználói tartalmakat”) tegyenek közzé vagy linkeljenek, és hogy az ilyen Felhasználói tartalmat tárolják és/vagy megosszák. A Felhasználói tartalmakat a Forgalmazó nem ellenőrzi. A Forgalmazó nem vállal felelősséget azért, hogy az Ön Felhasználói tartalmai bármilyen módon elérhetők maradnak a Forgalmazói weboldalon keresztül. Saját belátásunk szerint eltávolíthatjuk az Ön Felhasználói tartalmait. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által a Forgalmazói weboldalon közzétett Felhasználói tartalmak nyilvánosan elérhetővé válnak a Forgalmazói weboldal felhasználói számára, és a Forgalmazó nem garantálja az ilyen Felhasználói tartalmak bizalmas kezelését, és nem garantálja, hogy az Önt az ilyen Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban megillető szellemi vagy tulajdonosi jogokat nem fogják megsérteni, vagy hogy azokkal nem fognak visszaélni.
  2. Jogok biztosítása. A „Kompozíciók” és „Felvételek” kivételével (mindkettő meghatározása a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztrációban található), amelyek szolgáltatási feltételeire a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztráció vonatkozik, a Felhasználói tartalmak Forgalmazóhoz történő benyújtásával Ön ezennel a Forgalmazónak és a társvállalatainak egy területi korlátozás nélküli, nem kizárólagos, teljes mértékben kifizetett, jogdíjmentes, átruházható licencet biztosít - az allicencbe adás és engedélyezés jogával - az ilyen Felhasználói tartalmak felhasználásra, sokszorosításra, digitalizálásra, kódolásra, tárolásra, továbbításra, terjesztésére, módosítására, adaptálására, lefordítására, származékos műveket készítésére, megjelenítésére, előadására, nyilvánossághoz közvetítésére és más módon történő hasznosítására a Forgalmazói weboldallal és a Forgalmazó (valamint jogutódai, átruházói és allicencbe vevői, illetve azok társvállalatai) üzleti tevékenységével kapcsolatban, beleértve többek között a Forgalmazói weboldal (és származékos művei) egy részének vagy egészének népszerűsítését és ismételt forgalmazását bármilyen médiaformátumban és bármilyen médiacsatornán keresztül, illetve merchandising révén. Ön megadja a Forgalmazónak és társvállalatainak, átruházóinak és allicencbe vevőinek (és azok társvállalatainak) a jogot, hogy az Ön által az ilyen Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban beküldött nevet felhasználják, ha úgy döntenek, hogy ezt teszik. Ön ezennel a Forgalmazói weboldal minden egyes Felhasználójának nem kizárólagos engedélyt ad az Ön Felhasználói tartalmainak a Forgalmazói weboldalon keresztül történő elérésére, valamint az ilyen Felhasználói tartalmak felhasználására, sokszorosítására, terjesztésére, módosítására, adaptálására, lefordítására, származékos művek készítésére, megjelenítésére és előadására a Forgalmazói weboldal funkciói és a jelen Feltételek által megengedett módon. Az Ön által a Forgalmazói weboldalon benyújtott Felhasználói tartalmak vonatkozásában megadott fenti engedélyek időbeli korlátozás nélküliek és visszavonhatatlanok, az Ön által a Forgalmazói weboldal felhasználói fiókjának fenntartása során eltávolított vagy törölt Felhasználói tartalmak, illetve a Forgalmazói weboldal felhasználói fiókjának deaktiválását vagy törlését követő Felhasználói tartalmak kivételével, Ön külön értesítheti a Forgalmazót az Öntől a Forgalmazó felé fennálló fenti licenc megszűnéséről, konkrétan megjelölve a Felhasználói tartalmak azon elemét (elemeit), amelyre a megszűnés vonatkozik, amely esetben a fenti licenc az Ön által a Forgalmazónak küldött értesítést követő, üzletileg észszerű időn belül megszűnik. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Forgalmazó az ilyen megszüntetést követően is megtarthatja, de nem jelenítheti meg és nem adhatja elő az ilyen Felhasználói tartalmak szerverkópiáit. A jelen dokumentumban foglaltak ellenére a fenti, Ön által a Visszajelzéseiben (az alábbiakban meghatározottak szerint) megadott licencek időbeli korlátozás nélküliek és visszavonhatatlanok.  
  3. Felelősség kizárása a Felhasználói tartalmakért. A fent megadott korlátozott licenc kivételével a Felhasználói tartalmakra vonatkozóan nem szerezzük meg a jogokat, és nem gyakorolunk szerkesztői ellenőrzést a Felhasználói tartalmak felett. A jelen dokumentumban semmi sem kötelez minket arra, hogy ellenőrizzük, és szükségszerűen nem is ellenőrizzük a Felhasználók által az ilyen Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban tett kijelentéseket és szavatosságvállalásokat.
 2. Az Ön kötelezettségei és szavatosságvállalásai.  

  1. Ön szavatolja és kijelenti, hogy: (i) Ön tizennyolc (18) éves vagy idősebb, vagy (ii) Ön tizenhárom (13) éves vagy idősebb, és rendelkezik a szülője és/vagy törvényes gyámja írásbeli hozzájárulásával a jelen Feltételek megkötéséhez.  
  2. A Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban Ön megerősíti, kijelenti és/vagy szavatolja, hogy: (a) tulajdonát képezik vagy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal és jogosítványokkal ahhoz, hogy a felhasználhassa és engedélyezze a Forgalmazó számára valamennyi Felhasználói tartalomban lévő minden szabadalom, védjegy, szerzői vagy egyéb szellemi alkotás felhasználását, hogy lehetővé tegye a Felhasználói tartalmak a Forgalmazó és a jelen Feltételek által tervezett módon történő bevonását és felhasználását, valamint hogy biztosíthassa a jelen szakaszban meghatározott jogokat és engedélyeket, és (b) az Ön Felhasználói tartalmai, az ilyen Felhasználói tartalmak jelen Feltételek szerinti, Forgalmazó általi felhasználása, valamint a jelen Feltételekben meghatározott licencjogok Forgalmazó általi gyakorlása sem most, sem pedig a jövőben: (i) nem sérti, nem szegi meg és nem használja fel jogellenesen harmadik fél bármely jogát, beleértve a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, személyhez fűződő jogot, magánélethez fűzőfő jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy bármely más szellemi tulajdonjogot vagy tulajdonosi jogot; (ii) nem valósít meg rágalmazást, becsületsértést, nem sérti más személy magánélethez fűződő jogát, nyilvánossághoz való jogát vagy más tulajdonjogát; illetve (iii) nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy előírásokat.
  3. A felhasználói tartalmak tiltott felhasználása. Hacsak a jelen Feltételek másként nem engedélyezik, az Ön Felhasználói tartalmaival kapcsolatban Ön továbbá vállalja, hogy nem publikál, nem tesz közzé, nem küld el, nem továbbít a Forgalmazói weboldalakon keresztül, és más ott módon sem teszi elérhetővé: (i) olyan valótlanságokat vagy hamis állításokat, amelyek kárt okozhatnak a Forgalmazónak vagy bármely harmadik félnek; (ii) olyan anyagot, amely jogellenes, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén, sértő, trágár, vulgáris, szexuálisan egyértelmű, fenyegető, zaklató, káros, gyűlöletkeltő, faji vagy etnikai szempontból sértő vagy más módon kifogásolható, vagy amely olyan magatartásra ösztönöz, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget von maga után, sérti a jogszabályokat, illetve bármely magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogot, vagy más módon helytelen; (iii) bármilyen termékre és/vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetéseket és/vagy üzleti ajánlatokat; vagy (iv) bármely olyan anyagot, amely bármilyen módon káros lehet kiskorúakra.  

Harmadik fél tartalmakkal kapcsolatos felelősségkizárás. A „Kompozíciók” és „Felvételek” kivételével (mindkettő meghatározása a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztrációban található), amelyek szolgáltatási feltételeire a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztráció vonatkozik, Ön tudomásul veszi, hogy a Forgalmazói weboldal használata során különböző forrásokból származó Felhasználói tartalmaknak, reklámoknak és egyéb harmadik féltől származó tartalmaknak (együttesen a „Harmadik fél tartalmak”) lesz kitéve, és hogy Ön olyan Harmadik fél tartalmaknak lehet kitéve, amely pontatlan, sértő, illetlen vagy más módon kifogásolható. A Forgalmazó nem támogatja a Harmadik fél tartalmakat, illetve az abban kifejezett véleményeket, ajánlásokat vagy tanácsokat. A Forgalmazó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Harmadik fél tartalmakért vagy azokkal kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, a Harmadik fél tartalmakban található pontatlanságokat, hibákat vagy kihagyásokat, a szellemi tulajdonjogok megsértését vagy eltulajdonítását a Harmadik fél tartalmak vonatkozásában, vagy bármilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely a Forgalmazó által közzétett, e-mailben küldött vagy más módon a Forgalmazói weboldalon keresztül megjelenített vagy továbbított, nem Forgalmazói tartalom használatából ered.  

A Felhasználók és a Harmadik fél tartalmak ellenőrzésének kizárása. A „Kompozíciók” és „Felvételek” kivételével (mindkettő meghatározása a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztrációban található), amelyek szolgáltatási feltételeire a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztráció vonatkozik, Ön tudomásul veszi, hogy Ön (és nem a Forgalmazó) teljes mértékben felel minden olyan Felhasználói tartalomért, amelyet Ön feltölt, közzétesz, e-mailben küld, továbbít vagy más módon tesz elérhetővé a Forgalmazói weboldalon keresztül. A Forgalmazó nem felügyeli a Felhasználók által közzétett vagy más személyek vagy szervezetek által más módon elérhetővé tett Harmadik fél tartalmakat, és nem köteles az ilyen Harmadik fél tartalmakat bármilyen célból ellenőrizni. Ha a Forgalmazó bármikor saját belátása szerint úgy dönt, hogy ellenőrzi a Harmadik fél tartalmakat, a Forgalmazó ennek ellenére nem vállal felelősséget a Harmadik fél tartalmakért, nem köteles módosítani vagy eltávolítani a nem megfelelő Harmadik fél tartalmakat, nem köteles a Harmadik fél tartalmakat továbbra is ellenőrizni, és nem vállal felelősséget azon Felhasználó vagy más személy vagy szervezet magatartásáért, aki ilyen Harmadik fél tartalmakat nyújt be. Ön elfogadja, hogy a Felhasználói tartalmak vagy más Harmadik fél tartalmak használatával kapcsolatos minden kockázatot Önnek kell értékelnie és viselnie, beleértve az ilyen Felhasználói tartalmak vagy más Harmadik fél tartalmak pontosságára, teljességére, hasznosságára, jogsértésektől való mentességére vagy jogszerűségére való minden hagyatkozást.

A Tartalmak eltávolítása. A „Kompozíciók” és „Felvételek” kivételével (mindkettő meghatározása a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztrációban található), amelyek szolgáltatási feltételeire a Kiegészítő feltételek - Kiadói adminisztráció vonatkozik, a Forgalmazó és megbízottjai saját belátásuk szerint jogosultak (de nem kötelesek) megtagadni vagy eltávolítani a Forgalmazói weboldalon elérhető bármely Felhasználói tartalmat vagy Harmadik fél tartalmat, részben vagy egészben, bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül, értesítéssel vagy anélkül, és bármiféle felelősség nélkül.

 1. A Forgalmazói weboldalak tiltott használata.

  1. A Forgalmazói weboldalak használatának feltételeként Ön ezennel kijelenti és szavatolja, hogy nem használja a Forgalmazói weboldalakat olyan célra, amely a jelen Feltételek szerint jogellenes vagy tilos (beleértve, korlátozás nélkül, a jelen 11. szakaszban foglalt tilalmakat is).
  2. A Forgalmazói anyagok és a Forgalmazói weboldalak Ön általi, személyes használaton kívüli használata szigorúan tilos. Ön vállalja, hogy a Forgalmazói weboldalak semelyik részét nem reprodukálja, nem duplikálja, nem másolja le, nem adja el, nem értékesíti, nem adja tovább, nem terjeszti és nem hasznosítja, nem használja a Forgalmazói weboldalakat, nem éri el a Forgalmazói weboldalakat vagy a Forgalmazói weboldalakon keresztül megszerzett Harmadik fél tartalmakat a saját személyes használatán kívül.
  3. Ön vállalja, hogy nem használja a Forgalmazói weboldalakat, ha nem felel meg a fenti 1. szakaszban leírt jogosultsági követelményeknek.
  4. Ön vállalja, hogy nem rágalmazza, zaklatja, bántalmazza, fenyegeti, zaklatja vagy csapja be a Forgalmazói weboldalak felhasználóit, illetve nem gyűjt vagy kísérel meg személyes adatokat gyűjteni a felhasználókról vagy harmadik felekről a hozzájárulásuk nélkül.
  5.  Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem zavarja meg, nem károsítja, nem rontja el vagy nem teszi működésképtelenné szándékosan a Forgalmazói weboldalak működését vagy bármelyik Felhasználó általi használatát, beleértve többek között vírusok, férgek, kémprogramok, reklámprogramok vagy más rosszindulatú kódok feltöltésével vagy más módon történő terjesztésével, vagy a Forgalmazói weboldalak aránytalan terhelésével, amelynek célja a szolgáltatás megtagadása más Felhasználók számára.
  6.  Ön vállalja, hogy nem távolítja el, nem kerüli meg, nem tiltja le, nem károsítja vagy más módon nem zavarja meg a Forgalmazói weboldalak biztonsággal kapcsolatos funkcióit, a Forgalmazói weboldalak bármely részének használatát vagy másolását megakadályozó vagy korlátozó funkciókat, illetve a Forgalmazói weboldalak használatára vonatkozó korlátozásokat érvényesítő funkciókat.
  7.  Ön vállalja, hogy nem kísérel meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Forgalmazói weboldalakhoz vagy azok bármely részéhez, más fiókokhoz, a Forgalmazói weboldalakhoz vagy azok bármely részéhez kapcsolódó számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz hackeléssel, jelszó-bányászattal vagy bármilyen más módon, illetve nem zavarja meg vagy próbálja megzavarni a Forgalmazói weboldalak megfelelő működését vagy a Forgalmazói weboldalakon keresztül végzett tevékenységeket.
  8.  Ön vállalja, hogy nem szerez meg és nem próbál meg semmilyen olyan anyagot vagy információt megszerezni, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé a Forgalmazói weboldalakon keresztül. Ön vállalja, hogy nem módosítja a Forgalmazói weboldalakat semmilyen módon vagy formában (kivéve a Felhasználói tartalmakkal való hozzájárulást a Forgalmazói weboldalak funkciói által lehetővé tett és a jelen Feltételekkel összhangban lévő módon), és nem használja a Forgalmazói weboldalak módosított verzióit, beleértve (korlátozás nélkül) a Forgalmazói weboldalakhoz való jogosulatlan hozzáférés megszerzésének célját.
  9.  Ön vállalja, hogy nem használ semmilyen robotot, pókot, kaparót vagy más automatizált eszközt a Forgalmazói weboldalakhoz való bármilyen célú hozzáférésre a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, illetve nem kerüli meg a robotokat kizáró fejléceket vagy más olyan intézkedéseket, amelyeket a Forgalmazói weboldalakhoz való hozzáférés megakadályozására vagy annak korlátozására használunk.
  10.  Ön vállalja, hogy nem használ keretezési technikákat védjegyek, logók vagy más Forgalmazói anyagok beágyazására a kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ön vállalja, hogy nem használ meta-tageket vagy más „rejtett szöveget” a Forgalmazó nevének vagy védjegyeinek felhasználásával a Forgalmazó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
  11. Ön vállalja, hogy nem használ semmilyen Forgalmazói logót, grafikát vagy védjegyet a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül semmilyen weboldali hivatkozás részeként, beleértve többek között a Forgalmazói weboldalakra mutató hivatkozásokat is.
  12. Ön vállalja, hogy nem nyújt kéretlen ajánlatokat, hirdetéseket, javaslatokat, illetve nem küld kéretlen leveleket vagy spameket a Forgalmazói weboldalak más felhasználóinak. Ez magában foglalja többek között a kéretlen reklámot, promóciós anyagokat vagy egyéb megkereső anyagokat, kereskedelmi reklámok tömeges küldését, láncleveleket, információs bejelentéseket, jótékonysági kéréseket és aláírásra irányuló petíciókat.
  13.  Ön vállalja, hogy nem végez visszafejtést, dekompilálást, szétszerelést vagy más módon nem kísérli meg a Forgalmazói weboldalak vagy azok bármely részének forráskódjának feltárását, kivéve és csak olyan mértékben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok az ilyen tevékenységet kifejezetten engedélyezik, a jelen korlátozás ellenére.
  14.  Ön vállalja, hogy nem módosítja, adaptálja, fordítja le vagy készít származékos műveket a Forgalmazói weboldalak vagy azok bármely része alapján, kivéve és csak olyan mértékben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok az ilyen tevékenységet kifejezetten engedélyezik, a jelen korlátozás ellenére.
  15.  Ön vállalja, hogy nem adja ki magát más személynek vagy szervezetnek, illetve nem adja meg hamisan vagy más módon megtévesztően valamely személyhez vagy szervezethez való tartozását.

A Forgalmazói weboldalak vagy a Forgalmazói anyagok jogosulatlan vagy tiltott használata a szövetségi, állami és helyi jogszabályok értelmében polgári jogi felelősségre vonást, büntetőjogi felelősségre vonást vagy mindkettőt eredményezhet.

Számlainformációk. 

 1. Az itt nyújtott szolgáltatások előfizetéséhez és a Forgalmazói weboldalak egyes funkcióinak eléréséhez Önnek létre kell hoznia egy fiókot. Ön tudomásul veszi, hozzájárul és elfogadja, hogy a Forgalmazó hozzáférhet, megőrizheti és nyilvánosságra hozhatja az Ön fiókinformációit és felhasználói tartalmait, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha jóhiszeműen úgy véli, hogy az ilyen hozzáférés, megőrzés vagy nyilvánosságra hozatal észszerűen szükséges (a) a jogi eljárás betartásához; (b) a Feltételek érvényesítéséhez; (c) bármely olyan követelésre való válaszadáshoz, amely szerint az Ön Felhasználói tartalmai sértik harmadik felek jogait; (d) a Forgalmazói weboldalak bizonyos testreszabott funkcióinak biztosításához az Ön számára, ha vannak ilyenek; (e) válaszadáshoz, ha Ön bármilyen okból kapcsolatba lép a Forgalmazóval; vagy (f) a Forgalmazó, a többi Felhasználó és a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelméhez. Ön bármikor megszüntetheti a nálunk lévő fiókját, ha e-mailt küld a https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. címre. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint és az Ön előzetes értesítése nélkül elutasítsuk vagy azonnali hatállyal megszüntessük fiókját
 2. Termékek vásárlása.  

  1. Amikor Ön megrendeli a termékeket, amelyeket a Forgalmazói weboldalról szeretne megvásárolni, Ön ajánlatot tesz a megrendelt termékek megvásárlására az adott megrendelésben meghatározott feltételek szerint. A megrendelés leadását követően e-mailben értesítjük Önt a megrendelés átvételéről. Ez az e-mail csak megerősítés az Ön megrendelésének beérkezéséről, és nem jelenti az Ön vételi ajánlatának elfogadását. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely megrendelést bármilyen okból vagy ok nélkül elutasítsunk, mindig az alkalmazandó jogszabályok betartása mellett. A fizikai termékekre vonatkozó megrendelések tekintetében az Ön megrendelése és vételi ajánlata akkor kerül elfogadásra, amikor a megrendelését becsomagoltuk és átadtuk a szállítónak, és Ön egy e-mailt fog kapni, amely megerősíti, hogy a megrendelését akkor fogadtuk el, amikor azt átadtuk a szállítónak. Az Ön által megrendelt termékek jogcíme és a fizikai termékek elvesztésének kockázata akkor száll át Önre, amikor a fizikai terméket átadtuk a szállítónak.  
  2. A megrendelés elküldésével Ön felhatalmaz minket vagy a harmadik félként működő fizetési feldolgozónkat, hogy az Ön által megadott hitelkártya- és egyéb fizetési adatok felhasználásával feldolgozza a díjterhelést az Ön személyazonosságának hitelesítése, a fizetési kártya érvényesítése, a fizetési engedély megszerzése és a vonatkozó tranzakció egyéb módon történő engedélyezése céljából. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott bármely információt, beleértve a személyazonosításra alkalmas adatokat is, saját belátásunk szerint felhasználjuk csalás elleni ellenőrzések elvégzése érdekében, és ez a felhatalmazás a harmadik félként eljáró fizetési feldolgozónk általi felhasználásra is vonatkozik. Az ilyen ellenőrzések elvégzése során mi vagy harmadik félként működő fizetési feldolgozónk nyilvánosságra hozhatjuk, és Ön felhatalmaz minket és harmadik félként működő fizetési feldolgozónkat arra, hogy az Ön adatait hitelinformációs és csalásmegelőzési szolgáltatókkal közöljük, akik nyilvántartást vezethetnek a közölt információkról. 
  3. A Forgalmazó nem garantálja egy adott termék azonnali vagy folyamatos elérhetőségét. Ha nem tudunk teljesíteni egy megrendelést, Ön jogosult a teljes összeg visszatérítésére. Ön felel azért, hogy a megrendelését átvételkor megvizsgálja. A szállítás során a fizikai termékekben keletkezett bármilyen kár a fuvarozót terheli, a fuvarozó felelősségére vonatkozó tarifális és egyéb korlátozásokra is figyelemmel, ha vannak ilyenek. A fuvarozónak nem kell aláírást kérnie a kézbesítéskor, kivéve, ha Ön a megrendelés leadásakor másképp rendelkezik.
  4. Minden visszaküldési kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb tizennégy (14) nappal azután, hogy a fuvarozó leszállította a megrendelést. Ha az Ön által vásárolt termék hibás, saját belátásunk szerint (a) kicseréljük a hibás terméket ugyanarra vagy egy azzal egyenértékű termékre, vagy (b) visszatérítjük a vételárat. Más okokból is elfogadhatunk visszaküldést (de erre nem vagyunk kötelesek), amely esetben saját belátásunk szerint csereterméket vagy jóváírást biztosítunk Önnek. A visszaküldési kérelem benyújtásához a https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. címen kell benyújtania a kérelmét. Ha engedélyezzük a visszaküldési kérelmét, akkor egy visszaküldési engedélyezési kódot fog kapni. Visszaküldési engedélyezési kód nélkül nem dolgozunk fel semmilyen visszaküldést. A fizikai termékeket az eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni.
  5. A Forgalmazói weboldalon feltüntetett árak amerikai dollárban értendők, a szállítás, az adók (beleértve a forgalmi adót és a hozzáadott érték adót, ha van ilyen), a biztosítás, a vámok és a harmadik felek által kivetett egyéb díjak nélkül. Minden ilyen díj a megrendelés elfogadása előtt meg fog jelenni a megrendelés végleges összesítésében.
  6. A termékvásárláson kívül a Forgalmazói weboldal egyes egyéb aspektusai díjfizetési kötelezettséggel járhatnak, amelynek részletei a Forgalmazói weboldal termékek, funkciók vagy szolgáltatások vásárlására lehetőséget nyújtó különböző területein érhetőek el. Ön vállalja, hogy minden olyan díjat és alkalmazandó adót megfizet, amely Önnél vagy a fiókját használó személyeknél felmerül. Bármikor felülvizsgálhatjuk a Forgalmazói weboldalon keresztül kínált termékek, szolgáltatások vagy funkciók árazását. Eltérő megjegyzés hiányában minden pénznemre vonatkozó hivatkozás amerikai dollárban értendő. Minden díj és terhelés az esedékessége időpontjában hatályos fizetési feltételek szerint fizetendő. Ha vita merül fel az általunk fizetett díjakkal, illetve az általunk nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Ön számláját saját belátásunk szerint figyelmeztetés vagy értesítés nélkül lezárhatjuk. Hacsak a termékeinkre, szolgáltatásainkra vagy funkcióinkra kifejezetten alkalmazandó visszatérítési vagy lemondási szabályzat másként nem rendelkezik, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékekre, szolgáltatásokra vagy funkciókra vonatkozó díjak és egyéb terhelések sem részben, sem egészben nem téríthetők vissza. Ön teljes mértékben felelős a számláját terhelő valamennyi díjért, beleértve a jogosulatlan díjakat is.
 3. Jelszó. Regisztráció esetén meg kell adnia egy jelszót. Mivel Ön felel minden olyan tevékenységért, amely az Ön jelszava alatt történik, a jelszavát bizalmasan kell kezelnie. Kizárólag Ön felel a fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért és a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, továbbá Ön vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókja vagy jelszava alatt történik. Ha okkal azt feltételezi, hogy fiókja már nem biztonságos (például a fiók azonosítójának vagy jelszavának elvesztése, ellopása, jogosulatlan közzététele vagy használata esetén), azonnal értesítenie kell a Forgalmazót. A fiókja jogosulatlan használata miatt kizárólag Önt terheli a felelősség az Önt, a Forgalmazót vagy másokat ért veszteségekért.
 4. Adózási célú lakhelyváltoztatás.  

  1. Abban az esetben, ha Ön (i) lakóhelyét egy másik joghatóságra változtatja, vagy többé nem lesz annak az országnak az állampolgára, amelyet a Forgalmazói weboldalakhoz való hozzáférés során megadott, és az ilyen változás következtében adóügyi szempontból többé nem kezelik az adott ország lakosának, vagy (ii) lakóhelyét egy másik joghatóságról az Egyesült Államokra változtatja, vagy az Egyesült Államok állampolgára lesz, és az ilyen változás következtében az Egyesült Államok lakosának tekintik az egyesült államokbeli adózás céljaiból, akkor az ilyen változástól számított harminc (30) napon belül értesítenie kell a Forgalmazót (elegendő az e-mail), megadva a teljes nevét, az új címét, a lakóhelyváltozás dátumát, a telefonszámát, az e-mail-címét, és ha Ön regisztrált felhasználó, akkor a Forgalmazói fiókja felhasználói nevét.
  2. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti 12.4(a) szakaszban leírtak szerint adózási céllal megváltoztatja lakóhelyét, a TuneCore vagy a Believe - adott esetben - engedményezheti azokat a Feltételeket, amelyek tekintetében Ön a Believe vagy a TuneCore szerződő Fele. Az ilyen engedményezés eredményeként Ön már nem áll szerződéses kapcsolatban ugyanazzal a Féllel, mint akivel az illetőségének megváltozása előtt szerződéses kapcsolatban állt. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Believe a jelen Feltételek (beleértve a Kiegészítő Feltételeket, ha vannak ilyenek) szerinti szolgáltatásnyújtással kapcsolatban a TuneCore által nyújtott bizonyos szolgáltatásokra támaszkodik, a TuneCore pedig a Believe által nyújtott bizonyos szolgáltatásokra támaszkodik. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a TuneCore és a Believe különálló szervezetek, és hogy (i) a TuneCore nem vonható felelősségre a Believe semmilyen tevékenységéért vagy mulasztásáért, függetlenül attól, hogy azok az Ön és a Believe közötti szerződéses kapcsolat során merültek-e fel vagy sem; és (ii) a Believe nem vonható felelősségre a TuneCore semmilyen tevékenységéért vagy mulasztásáért, függetlenül attól, hogy azok az Ön és a TuneCore közötti szerződéses kapcsolat során merültek-e fel vagy sem.   

Hirdetőkkel és más Felhasználókkal való kapcsolattartás. Az Ön levelezése vagy üzleti ügyletei, illetve a hirdetők és a Forgalmazói weboldalakon vagy azokon keresztül megtalált más Felhasználók promócióiban való részvétele kizárólag az Ön és az adott hirdető vagy Felhasználó között történik Ön elfogadja, hogy a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az ilyen ügyletek, illetve az ilyen hirdetők vagy Felhasználók Forgalmazói weboldalakon való jelenlétének eredményeként keletkezik.

A szolgáltatás elérhetősége. A Forgalmazó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy megszüntetheti a Forgalmazói weboldalakon elérhető bármely médiát, webes közösséget, terméket vagy szolgáltatást. Előfordulhat, hogy a Forgalmazói weboldalakon található média, termékek vagy szolgáltatások nem naprakészek, és a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget arra, hogy frissíti ezeket az anyagokat a Forgalmazói weboldalakon.

Visszajelzések . Ön elfogadja, hogy az Ön által a Forgalmazónak küldött visszajelzések, elemzések, javaslatok és megjegyzések (együttesen: „Visszajelzések”) a Forgalmazó tulajdonába kerülnek. Annak fejében, hogy a Forgalmazó ingyenesen hozzáférést biztosít a Forgalmazói weboldalakhoz, vagy a Visszajelzések esetében a Forgalmazói weboldalak olyan funkcióinak használatához, amelyekért Önnek díjat kell fizetnie, akkor az ilyen funkciókhoz való hozzáférés további ellenértékeként Ön ezennel a Forgalmazóra ruházza át a Visszajelzésekkel kapcsolatos minden jogát, jogcímét és érdekeltségét, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül Ön beleegyezik abba, hogy a Forgalmazónak időbeli korlátozás nélküli, visszavonhatatlan és területi korlátozás nélküli joga van a Visszajelzések vagy azok bármely származékának felhasználására, másolására, bemutatására, előadására, fordítására, módosítására, engedélyezésére, allicencbe adására és egyéb módon történő hasznosítására, bármilyen jelenleg ismert vagy később kitalált formában, módon vagy médiában a Felhasználónak fizetett díjazás, kártalanítás vagy hitel nélkül Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a fenti engedményezésre és a jelen 15. szakaszban biztosított jogok Forgalmazónak történő átadására, és hogy az Ön által a Forgalmazónak adott bármely Visszajelzés nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait. A fenti engedményezés ellenére a Forgalmazó nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, területi és időbeli korlátozás nélküli, visszavonhatatlan engedélyt ad Önnek a Visszajelzések saját személyes, nem kereskedelmi célokra történő felhasználására, amely sem közvetlenül, sem közvetve nem versenyezhet a Visszajelzések általunk történő felhasználásával.

Egyéb megállapodások. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtása és a jelen dokumentum szerinti fizetések teljesítése során a Forgalmazónak bizonyos megállapodásokat kell kötnie különböző harmadik felekkel, beleértve többek között a digitális szolgáltatókat és/vagy a fizetési feldolgozókat. Ezeket a Fogyasztói áruházakat a Forgalmazó saját kizárólagos belátása szerint választja ki. Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek a Forgalmazó által az ilyen Fogyasztói áruházakkal kapcsolatban megkötött egyéb megállapodások vonatkozó feltételeinek a hatálya alá tartoznak. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos Fogyasztói áruházak az audiovizuális felvételek tekintetében előírhatják az Ön audiovizuális felvételeinek a saját weboldalukon bizonyos időpontokban és bizonyos formátumokban történő elérhetővé tételét, az ilyen anyagok máshol a piacon való elérhetőségéhez képest. Amennyiben az ilyen előírások nem teljesülnek, az egyes Fogyasztói áruházak jogosultak megszüntetni az említett audiovizuális felvételek elérhetőségét az áruházaikban. A Forgalmazó az Ön írásbeli kérésére tájékoztatja Önt az ilyen előírások aktuális részleteiről.

Vonalkódok és univerzális termékkódok. A Forgalmazó ingyenes vonalkódokat és univerzális termékkódokat (CUPC) bocsát az Ön rendelkezésére. Ezeket kizárólag Ön használhatja, és nem adhatók át vagy értékesíthetők tovább. Átruházás vagy továbbértékesítés esetén a Forgalmazó vonalkódonként vagy UPC-ként huszonöt dollárt (25,00 USD) számít fel Önnek, plusz az ilyen átruházásból vagy továbbértékesítésből származó bármilyen bevételét. A Forgalmazó ezeket a díjakat levonhatja a Forgalmazó által Önnek járó bármely kifizetésből, vagy ezeket az összegeket ráterhelheti a Forgalmazónak megadott bármely alternatív fizetési módra (például PayPal-fiók, hitelkártya vagy bankkártya).

A Feltételek megszegése; Felmondás. Ön elfogadja, hogy a Forgalmazó bármikor, bármilyen okból (beleértve többek között a jelen Feltételek megszegését) vagy ok nélkül, a Forgalmazó saját belátása szerint megszüntetheti az Ön által a Forgalmazói weboldalakon keresztül használt bármely fiókját (vagy annak bármely részét), illetve a Forgalmazói weboldalak Ön általi használatát, és eltávolíthatja és megsemmisítheti a fiókja egészét vagy annak bármely részét. Ön elfogadja, hogy a Forgalmazói weboldalakhoz való hozzáférése vagy bármely fiókja, illetve annak bármely része előzetes értesítés nélkül megszüntethető, és Ön elfogadja, hogy a Forgalmazó nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben az ilyen megszüntetésért. E jogorvoslati lehetőségek kiegészítik a Forgalmazó bármely más, jogszabályon alapuló vagy méltányossági jogorvoslati lehetőségét.

Kártalanítás; Kármentesítés. Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Forgalmazót és annak anyavállalatát, leányvállalatait, társvállalatait vagy bármely kapcsolódó vállalatát (beleértve azokat is, amelyeknek lényegében közös a tulajdonosi háttere), valamint ezek bármelyikének tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait és képviselőit minden olyan követelés, veszteség, kötelezettség, kár, felelősség, költség, tartozás és kiadás (beleértve az ügyvédi munkadíjakat is) alól, amelyek (a) a Forgalmazói weboldalak Ön általi használatából vagy visszaélésszerű használatából; (b) a jelen Feltételek megsértéséből; (c) bármely más személy vagy szervezet jogainak megsértéséből, beleértve azokat az állításokat, amelyek szerint az Ön Felhasználói tartalmai megszegik vagy sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogait; (d) a fenti nyilatkozatok, szavatosságok és kötelezettségvállalások megszegéséből, és (e) az Ön fiókjának nem a Forgalmazó által okozott jogosulatlan használatából erednek. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy az Ön költségére átvegye a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amelyért Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy együttműködik ezen követelésekkel szembeni védekezés során. Ön vállalja, hogy a Forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem köt egyezséget a kártérítési kötelezettségét megalapozó ügyekben. A Forgalmazó minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy értesítse Önt bármely ilyen követelésről, keresetről vagy eljárásról, amint tudomást szerez róluk.

 1. Felelősség kizárása; Szavatosságvállalások kizárása

  1. Tudomásul vétel. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen 20. szakaszban, valamint az alábbi 21. és 22. szakaszban használt „Forgalmazó” kifejezés magában foglalja a Forgalmazó anyavállalatát, leányvállalatait, társ- és egyéb kapcsolt vállalatait (beleértve azokat is, amelyeknek lényegében közös a tulajdonosi háttere), valamint ezek valamennyi tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, részvényesét, tagját, megbízottját és alvállalkozóját.
  2. Szavatosságvállalások kizárása. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Forgalmazó kizár minden jogszabályon alapuló, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, amely a Forgalmazói weboldalakra és bármely Felhasználói tartalomra, Harmadik fél tartalomra, árura, szolgáltatásra vagy a Forgalmazói weboldalakon értékesített vagy más módon a felhasználók számára elérhetővé tett funkcióra vonatkozik, beleértve többek között a forgalomképességre, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés-mentességre vonatkozó hallgatólagos szavatosságokat is. A Forgalmazó részéről vagy a Forgalmazói weboldalakon keresztül kapott akár szóbeli, akár írásbeli javaslat vagy tájékoztatás nem minősül szavatosságvállalásnak, ha arról kifejezetten nem rendelkezik a jelen dokumentum.
  3. Weboldal üzemeltetése és Harmadik fél tartalmak. A Forgalmazó nem szavatol azért, hogy a Forgalmazói anyagok, a Harmadik fél tartalmak, a Forgalmazói weboldalak, illetve a Forgalmazói weboldalakon vagy bármely referenciaoldalon keresztül kínált bármely más információ zavarástól, illetve hibáktól, vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentes lesz, és a Forgalmazó nem szavatol azért, hogy a fentiek bármelyike kijavításra kerül.
  4. Pontosság. A Forgalmazó nem szavatol és nem vállal kötelezettséget a Forgalmazói weboldalak vagy bármely referenciaoldal használatára vagy használatának eredményeire vonatkozóan a helyesség, pontosság, megbízhatóság vagy egyéb tekintetében.
  5. Az Ön számítógépének károsodása. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Forgalmazói weboldalakon (beleértve az RSS hírcsatornákat) vagy bármely referenciaoldalon keresztül történő információ-, anyag- vagy adathasználat, elérés, letöltés vagy más módon történő megszerzés saját belátása szerint és kockázatára történik, és hogy kizárólag Ön felel az ilyen anyagok vagy adatok használatából vagy letöltéséből, illetve az azokhoz való egyéb hozzáférésből eredő, az Ön vagyontárgyaiban (beleértve a számítógépes rendszerét) bekövetkező károkért vagy adatvesztésért.
 2. A felelősség és a kártérítés korlátozása.

  1. Felelősség korlátozása. A 22.1. szakaszt mindig figyelembe véve a Forgalmazó vagy harmadik fél partnerei, licencadói vagy beszállítói semmilyen körülmények között és semmilyen jogi elmélet alapján - beleértve többek között a gondatlanságot is - nem felelnek semmilyen különleges, közvetett, véletlen, következményes vagy példát statuáló kártérítésért (beleértve többek között a nyereség, az adatok vagy a használat elvesztését, illetve a fedezet költségeit), amelyek a jelen Feltételekből erednek vagy azokkal kapcsolatosak, vagy amelyek a Forgalmazói weboldalakon vagy bármely referenciaoldalon található Forgalmazói anyagoknak és Felhasználói tartalmaknak, magának a Forgalmazói weboldalaknak a használatából vagy használatának lehetetlenségéből, vagy a Forgalmazóval való bármilyen más interakcióból erednek, még akkor is, ha a Forgalmazó tájékoztatást nyújtott az ilyen károk lehetőségéről.
  2. Kártérítés korlátozása. A 22.1. szakaszt mindig figyelembe véve a Forgalmazó vagy harmadik fél partnerei, licencadói vagy beszállítói teljes felelőssége Önnel szemben semmilyen esetben sem haladhatja meg a jelen feltételekből vagy a Forgalmazói weboldalak Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi kárért, veszteségért és keresetindítási okért (akár szerződés, akár szerződésen kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár szavatosság, akár más alapján) a száz dollár (100 USD) vagy az Ön által a Forgalmazónak (adott esetben) az ilyen követelés felmerülését közvetlenül megelőző tizenkét (12) hónapban fizetett éves díjak fele közül a nagyobbikat.
  3. Harmadik felek termékei és szolgáltatásai. Egyes Felhasználók a Forgalmazói weboldalakat termékek és/vagy szolgáltatások forgalmazására használhatják. A fenti korlátozások azokra a károk is vonatkoznak, amelyek a Felhasználók vagy egyébként a Forgalmazótól eltérő harmadik felek által forgalmazott, értékesített vagy nyújtott, és Ön által a Forgalmazói weboldalakon vagy harmadik felek oldalain keresztül átvett vagy ott hirdetett ilyen termékek vagy szolgáltatások miatt merültek fel, beleértve többek között a referenciaoldalakat is.
 3. Az alkalmazandó jogszabályok korlátozásai; az Alku alapja

  1. Az alkalmazandó jogszabályok korlátozásai. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos szavatosság korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy korlátozását. Ha Ön ilyen joghatóságban lakik, nem feltétlenül vonatkozik Önre a fenti felelősségkizárások, mentesítések vagy korlátozások némelyike vagy mindegyike, és Önt további jogok illethetik meg. A jelen feltételekben szereplő szavatosságok, jogorvoslatok vagy felelősség korlátozásai vagy kizárásai azon legteljesebb mértékben vonatkoznak Önre, mint amit az Ön tartózkodási helye szerinti joghatóság jogszabályai ezen korlátozások vagy kizárások tekintetében megengednek. Ha Ön az Európai Unióban élő felhasználó, a jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy megpróbálja kizárni vagy korlátozni a Forgalmazó felelősségét: (a) csalásért vagy csalárd megtévesztésért; (b) gondatlanul okozott halálért vagy személyi sérülésért; vagy (c) bármely más olyan felelősségért, amely az alkalmazandó jogszabályok szerint nem zárható ki vagy nem korlátozható.
  2. Az Alku alapja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Forgalmazó az itt meghatározott szavatossági kizárások és felelősségkorlátozások alapján akként ajánlotta fel termékeit és szolgáltatásait, és kötötte meg a jelen feltételeket, hogy a szavatossági kizárások és a felelősségkorlátozások az Ön és a Forgalmazó közötti észszerű és méltányos kockázatmegosztást tükrözik, és hogy a szavatossági kizárások és a felelősségkorlátozások az Ön és a Forgalmazó közötti alku lényeges alapját képezik. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Forgalmazó e korlátozások nélkül nem lenne képes gazdaságilag észszerű alapon biztosítani Önnek a Forgalmazói weboldalakat.
 4. Szerzői jogi megfelelőség

  1. Jogsértéssel kapcsolatos követelések. A TuneCore, Inc. a TuneCore weboldal üzemeltetője. Ha Ön szerzői jogi jogosult vagy annak képviselője, és úgy véli, hogy bármely Felhasználói tartalom vagy más Harmadik fél tartalom sérti az Ön szerzői jogait vagy szellemi tulajdonjogait, akkor megfelelően az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK Irányelve, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 Irányelve és/vagy a Digitális Millennium Szerzői Jogi Törvény (Digital Millennium Copyright Act, „DMCA”) 17 U.S.C. 512(c)(3) szakasza alapján bejelentést tehet a szerzői jogi megbízottunknál, az alábbi információk írásban történő megadásával:

   1. Az állítólagosan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
   2. Az állítólagosan megsértett, szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása, vagy ha egyetlen bejelentés több szerzői jogi védelem alatt álló műre vonatkozik, akkor az ilyen művek reprezentatív felsorolása vagy az összes ilyen műre mutató link vagy URL-címét;
   3. Az állítólagosan jogsértő vagy jogsértő tevékenységet megvalósító anyag helye a Forgalmazói weboldalakon, amelyet el kell távolítani, vagy amelynek a hozzáférését le kell tiltani, beleértve a Forgalmazói weboldalakon található összes ilyen anyag linkjét vagy URL-címét;
   4. Észszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a Forgalmazó kapcsolatba léphessen a panaszos féllel, például cím, telefonszám és elektronikus levelezési cím, ha van ilyen, amelyen a panaszt tevő fél elérhető;
   5. Nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog jogosultja, annak képviselője vagy jogszabály nem engedélyezi; és
   6. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett arról, hogy a panaszos fél jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében eljárni.

A Forgalmazó kijelölt szerzői jogi képviselője („Szerzői jogi képviselő”), aki az állítólagos jogsértésről szóló bejelentéseket fogadja:

[email protected]

Ha Ön nem adja meg az összes fenti információt, különösen a jogsértő tartalom fellelhetőségére vonatkozó konkrét információkat, akkor a bejelentésének a feldolgozása késedelmet szenved, és a fenti folyamat egy részét vagy egészét meg kell ismételnie.

 1. Értesítés és letiltás. Ha megfelelő bejelentést kapunk a szerzői jogok állítólagos megsértéséről, akkor gyorsan reagálunk, és eltávolítjuk vagy letiltjuk a hozzáférést az alább leírtak szerint állítólagosan jogsértő vagy jogsértő tevékenységet megvalósító anyagokhoz. A DMCA megfelelő rendelkezéseinek is eleget teszünk abban az esetben, ha viszontbejelentés érkezik, az alábbiakban leírtak szerint.

Saját belátásunk szerint megtagadhatjuk a hozzáférést a Forgalmazói weboldalakhoz, vagy letilthatjuk és/vagy megszüntethetjük azon Felhasználók fiókjait, akik jogsértőknek minősülhetnek.

 1. Szerzői jogi viszontbejelentések. Ha az Ön által a Forgalmazói weboldalakon közzétett tartalmat szerzői jogok vagy szellemi tulajdon megsértése miatt eltávolítottuk, és Ön vitatni szeretné ezt az eltávolítást, a DMCA 512(g) szakasza által szabályozott viszontbejelentésre vonatkozó eljárás a következő:

  1. Ahhoz, hogy egy viszontbejelentést nyújtson be hozzánk, a fent megadott címre kell eljuttatnia a szerzői jogi megbízottunkhoz egy írásbeli közleményt, amely tartalmazza az alábbi 23.4. szakaszban meghatározott elemeket.
  2. Felhívjuk figyelmét, hogy a DMCA 512(f) szakasza értelmében felelősségre vonható az a személy, aki tudatosan és lényegesen hamisan azt állítja, hogy az anyagot vagy tevékenységet tévedésből vagy téves azonosítás alapján távolították el vagy tiltották le. Tájékoztatjuk továbbá, hogy olyan szabályzatot érvényesítünk, amely megfelelő körülmények között előírja a jogsértő Felhasználók fiókjainak (vagy hozzáférési jogosultságainak) a megszüntetését. Ennek megfelelően, ha nem biztos abban, hogy bizonyos anyagok sértik-e az Ön vagy mások szerzői jogait, javasoljuk, hogy először forduljon ügyvédhez.
 1. A viszontbejelentés elemei. Annak érdekében, hogy gyorsabban feldolgozhassuk a viszontbejelentését, kérjük, használja a következő formátumot (a szakaszszámokkal együtt):

  1. Azonosítsa a Forgalmazó által eltávolított vagy a Forgalmazó által letiltott anyagok konkrét URL-címeit (vagy biztosítson más olyan információt, amely lehetővé teszi számunkra az azonosítást).  
  2. Adja meg a teljes nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, és ha Ön regisztrált felhasználó, akkor a Forgalmazói fiókjának felhasználói nevét.
  3. Írjon egy nyilatkozatot, hogy elfogadja Luxemburg joghatóságát, és hogy el fogja fogadni a kézbesítést attól a személytől, aki a fenti eljárásnak megfelelően értesítette a Szerzői jogi megbízottunkat, vagy az ilyen személy képviselőjétől.
  4. Vegye bele a következő nyilatkozatot: „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jóhiszeműen úgy vélem, hogy az anyagot tévedés, illetve az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le.”
  5. Írja alá a bejelentést. Ha a bejelentést e-mail útján nyújtja be, beszkennelt fizikai aláírás vagy érvényes elektronikus aláírás is elfogadható. A levelet a következő címre küldje el: [email protected].

Miután megkaptuk a viszontbejelentést, továbbítjuk azt annak a félnek, aki a szerzői jogok megsértésére vonatkozó eredeti igényt benyújtotta. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor továbbítjuk a viszontbejelentést, az tartalmazza az Ön viszontbejelentésben szereplő, személyazonosításra alkalmas adatait. A viszontbejelentés benyújtásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen azonosító adatokat e módon közzétegyük. A viszontbejelentést nem továbbítjuk az eredeti panaszoson kívüli más feleknek.

Miután kiküldtük a viszontbejelentést, a panaszosnak tíz (10) napon belül értesítenie kell minket arról, hogy benyújtott-e keresetet annak érdekében, hogy bírósági végzéssel tiltsa el Önt a Forgalmazói weboldalakon található anyagokkal kapcsolatos jogsértő tevékenység folytatásától. Ha ilyen értesítést kapunk, nem áll módunkban visszaállítani az elemeket. Ha nem kapunk ilyen értesítést, visszaállíthatjuk a vitával érintett elem(ek)et, de erre nem vagyunk kötelesek.

 1. Viszontbejelentés: Ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, kérjük, vegye figyelembe, hogy a viszontbejelentés benyújtása tulajdonjog megállapítása iránti jogi eljárást eredményezhet Ön és a panaszos fél között. Vegye figyelembe, hogy Luxemburgban és/vagy az Amerikai Egyesült Államokban hátrányos jogi következményekkel járhat, ha Ön hamis vagy rosszhiszemű állítást tesz ezen eljárás felhasználásával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy olyan szabályzatot alkalmazunk, amely megfelelő körülmények között a hozzáférési jogosultságok megszüntetését írja elő azon Felhasználók számára, akik hamisan vagy rosszhiszeműen jogsértésre vonatkozó állítást tesznek, illetve hamis vagy rosszhiszemű viszontbejelentést tesznek egy jogsértésre vonatkozó bejelentésre válaszul. Ha tehát nem biztos abban, hogy az Ön által a Forgalmazói weboldalakon közzétett tartalmat megsértették-e, vagy egyébként nem biztos abban, hogy a fenti eljárások alkalmazásával viszontbejelentést kell-e benyújtania, javasoljuk, hogy először forduljon egy, a luxemburgi, vagy az egyesült államokbeli és a New York állambeli jogszabályokban jártas ügyvédhez (értelemszerűen). Ha mégis viszontbejelentést kíván benyújtani, akkor a fenti „A viszontbejelentés elemei” cím alatt ismertetett eljárást kell követnie.
 2. Felelősségkizáró nyilatkozat: Nem vagyunk az Ön ügyvédei, és az itt megjelentetett tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak. Ezeket az információkat kizárólag tájékoztató céllal biztosítjuk.
 1. Vegyes rendelkezések.

  1. Értesítés. A Forgalmazó értesítést küldhet Önnek, beleértve a jelen Feltételek módosításaira vonatkozó értesítéseket is, e-mailben, postai úton vagy a Forgalmazói weboldalakon történő közzététel útján. Ha az értesítés e-mailben vagy postai úton történik, akkor azt az Ön által a fiókadataiban megadott e-mail vagy postai címre küldjük el, és Ön felel a fiókadatai frissítéséért bármilyen változás esetén. Az Önnek küldött értesítés az e-mail elküldését követő huszonnégy órával átadottnak tekintendő, kivéve, ha a Forgalmazó azt az értesítést kapja, hogy az e-mail-cím érvénytelen, illetve ha postai úton küldik el, akkor a postára adás dátumától számított három (3) nap elteltével. Ön kizárólag postai úton küldhet értesítéseket a Forgalmazónak az alábbi (l) alszakaszban megadott címre.
  2. Irányadó jog. A jelen Feltételekre a Luxemburg jogszabályai az irányadók, és azok alapján értelmezendők, a kollíziós jog elveinek alkalmazása nélkül. A kétségek elkerülése végett az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról Szóló Törvény nem vonatkozik a jelen Feltételekre.
  3. 24.3 Joghatóság. Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételekből vagy a Forgalmazói weboldalakból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen jogi vagy méltányossági keresetet kizárólag Luxemburgban lehet benyújtani, és Ön ezennel hozzájárul és aláveti magát az ilyen keresetek elbírálása céljából ezen bíróságok személyes és kizárólagos illetékességének és fórumának. Ön vállalja, hogy nem nyújt be csoportos keresetet ellenünk és ilyenben nem vesz részt. A jelen megállapodásból, a Forgalmazói weboldalak Ön általi használatából, illetve a jelen megállapodás tárgyából eredő bármely jog vagy kötelezettség érvényesítése érdekében indított bármely perben vagy eljárás során Ön ezennel lemond minden jelenlegi vagy Önt a későbbiekben megillető esküdtszéki tárgyaláshoz való jogáról.
  4. Követelések. Ön elfogadja, hogy Forgalmazói weboldalakból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely, Ön által felhozott kereseti okot a kereseti ok felmerülésétől számított egy (1) éven belül be kell terjeszteni. Ellenkező esetben az ilyen kereseti ok véglegesen elévül. Ha bármilyen okból úgy véljük, okunk van feltételezni, azt gyanítjuk vagy olyan tevékenységről, mulasztásról vagy körülményről értesülünk, amely (i) károsan befolyásolhatja vagy veszélyeztetheti bármely személy egészségét, jóllétét vagy biztonságát, (ii) személyek vagy (tárgyi vagy immateriális) javaknak kárt okoz vagy okozhat, (iii) hátrányosan befolyásolja, sérti vagy jogtalanul eltulajdonítja mások jogait, (iv) bármely más felhasználót vagy személyt, céget vagy vállalkozást zaklat vagy zavar, (v) zavarja vagy megkerüli a rendszereinkre, hálózatainkra és kommunikációs képességeinkre vonatkozó biztonsági vagy egyéb védelmi intézkedéseinket, (vi) megszegi vagy megsérti a jelen Feltételeket, vagy (vii) megsért bármely jogszabályt vagy előírást, jogosultak vagyunk arra, hogy - együttesen fenntartva minden egyéb, jogszabályon alapuló, méltányossági és az Önnel kötött jelen megállapodás alapján rendelkezésünkre álló jogot és jogorvoslati lehetőséget -, bejelentést tegyünk és információt szolgáltassunk bármely szabályozó és bűnüldöző hatóságnak és ügynökségnek, és megtegyük a jogszabályok által megengedett bármilyen intézkedést. Ön elfogadja, hogy csak azzal a féllel (azaz a TuneCore-ral vagy a Believe-vel) szemben indíthat keresetet, akivel a kereseti okot megalapozó esemény bekövetkezésekor szerződéses kapcsolatban áll vagy állt.
  5. Joglemondás. A jelen Feltételek valamely rendelkezéséről csak az adott rendelkezés előnyeire jogosult Fél által aláírt írásbeli okiratban lehet lemondani. Amennyiben a Felek bármelyike nem gyakorolja vagy érvényesíti valamely jogát vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezését, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.
  6. Elválaszthatóság. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból végrehajthatatlan, akkor az adott rendelkezés a jelen Feltételektől elválaszthatónak tekintendő, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.
  7. Átruházás. A jelen Feltételek, valamint az ezek alapján biztosított jogokat és licenceket Ön nem ruházhatja át és nem engedményezheti. A jelen Feltételeket, valamint az ezek alapján biztosított jogokat és licenceket a Forgalmazó korlátozás nélkül átruházhatja vagy engedményezheti a Forgalmazó társvállalatára vagy bármely harmadik félre. A jelen Feltételek megsértésével megkísérelt bármilyen átruházás érvénytelen.
  8. Jogviszony kizárása. Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek vagy a Forgalmazói weboldalak használata eredményeként Ön és a Forgalmazó között nem áll fenn közös vállalati, partnerségi, munkaviszonyra irányuló vagy megbízási jogviszony. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy Felhasználói tartalmak vagy más Harmadik fél tartalmak beküldésével Ön és a Forgalmazó között a jelen Feltételekben foglaltakon kívül nem jön létre semmilyen bizalmas, bizalmi, szerződéses vagy egyéb jogviszony.
  9. Hatályban maradás. Az ‎5., ‎12., ‎15., ‎18., ‎19., ‎20., ‎21., ‎22., ‎23. és ‎24. szakaszok (az Ön fiókinformációk frissítésére vonatkozó kötelezettségeinek kivételével), valamint a jelen Feltételek bármely más olyan rendelkezése, amely jellegénél fogva hatályban maradna a jelen Feltételek bármely megszűnése után, hatályban marad a jelen Feltételek vagy az Ön fiókjának akár az Ön, akár a Forgalmazó általi megszűnését követően is.
  10. Címsorok. Az itt szereplő címsor-hivatkozások kizárólag kényelmi célokat szolgálnak, nem képezik a jelen Feltételek részét, és nem tekinthetők úgy, mint amelyek korlátozzák vagy befolyásolják a jelen Feltételek bármely rendelkezését.
  11. Teljes megállapodás. A jelen megállapodás az Ön és a Forgalmazó közötti teljes megállapodást képezi a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden korábbi, a felek közötti szóbeli vagy írásbeli kommunikációt, nyilatkozatot, megállapodást és megegyezést az említett tárgy tekintetében, minden olyan Szolgáltatási megállapodás kivételével, amelyet Ön esetleg a Forgalmazóval kötött. A jelen Feltételek csak írásban, mindkét fél által aláírva, vagy a fenti 3. szakaszban meghatározottak szerint a Forgalmazó által végrehajtott módosítással módosíthatók.

Szerzői jog által védve © 2020 [TuneCore/Believe] Minden jog fenntartva.

2013. augusztus 1-jéig hatályos

STORE AUTOMATOR MÓDOSÍTÁSA TUNECORE FELTÉTELEK ÉS FELTÉTELEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket, amelyek módosítják a TuneCore, Inc. vállalatnál ("TuneCore") korábban kötött Szolgáltatási feltételeket, mivel az ilyen megállapodást kiegészítették, módosították vagy más módon módosították. Ezek a feltételek bemutatják, hogyan használhatja a Store Automator programot arra, hogy a (alább meghatározottak szerint) automatikusan kézbesítse a Kiadásokat a TuneCore által engedélyezett fogyasztói áruházaknak a hangfelvételek kihasználására. A TuneCore szolgáltatási feltételeit referenciaként építik be.

A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, megszakítsa vagy megszüntesse a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, vagy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Szolgáltatási feltételeket. Minden módosított feltétel és/vagy feltétel, amikor a Webhelyen közzétenek, hatályon kívül helyezi az Ön és a TuneCore között létrejött előzetes megállapodást, és az ilyen módosított Szolgáltatási feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a TuneCore között. Ha a TuneCore ilyen módosítások után folytatja a Webhely és/vagy Szolgáltatások használatát vagy elérését, ön elfogadja, hogy a módosított Szolgáltatási feltételek jogilag kötelező érvényűek. Ön nem módosíthatja a Feltételek feltételeit a TuneCore kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Az itt, definíció nélkül használt nagybetűs kifejezések jelentése a Szolgáltatási feltételekben van hozzárendelve.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ÁRUHÁZI AUTOMATOR PROGRAMOT ÉS A TUNECORE FIÓKJÁT, ÖN ELFOGADJA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, BELEÉRTVE EZT A MÓDOSÍTÁST IS. HA NEM FOGADJA EL TELJES EGÉSZÉBEN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, AKKOR NEM FÉRHET HOZZÁ A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, ILLETVE NEM HASZNÁLHATJA AZAZ SZOLGÁLTATÁSOKAT.

1. TÁRSASÁGI DÍJAK

a. A TuneCore-nak kiadásonként egyszeri, vissza nem térítendő díjat (a "Díj") kell fizetnie.

b. Ön elfogadja, hogy a TuneCore jogosult a Díj és a vonatkozó adók levonására közvetlenül a TuneCore számlájáról, vagy felszámítja az ilyen díjat bármely alternatív fizetési módra, amelyet ön a Dulatol biztosít a Vállalatnak (például érvényes PayPal-számla, hitelkártya vagy betéti kártya, mindegyik "Fizetési mód"). Ha ön bármilyen okból nem hajt végre fizetést vagy kifizetést a fizetési móddal vagy bármely más módon a jelen Szolgáltatási feltételek elfogadását követően, a TuneCore saját belátása szerint jogosult a Díj minden szükséges eszközzel történő megtérítésére, beleértve a fiók aktív állapotának megőrzéséhez és az ebből eredő jogdíjak beszedésének jogát, amíg a Díj teljes mértékben meg nem térül. Az Ön felelőssége, hogy értesítse a TuneCore-t, ha a fizetési mód megváltozott a TuneCore-fiók beállításainak megfelelő módosításával. Ha nem ad meg érvényes fizetési módot, a szolgáltatás megszakadhat vagy megszakadhat a TuneCore saját belátása szerint.

2. SZOLGÁLTATÁS

a. A "Kiadás" kifejezés minden olyan jó helyzetben lévő felvétel, amelyet az Áruházautomator programon keresztül automatikus terjesztésre jelöl ki, nem csengőhangot. A félreértések elkerülése végett, csengőhangok nem jogosultak az ilyen forgalmazás.

b. A jelen feltételeknek megfelelően minden kiadás automatikusan elérkezik a TuneCore által engedélyezett összes Fogyasztói Áruházhoz, hogy kihasználja a hangfelvételeket azt követően, hogy a TuneCore megkapja a Díjat, és Ön ezennel jóváhagyja a Kibocsátási adatok felhasználását az ilyen Fogyasztói Áruházakban. A fentiek ellenére a TuneCore saját belátása szerint határozza meg, hogy mi minősül "Fogyasztói Tárolónak".

c. 24 (24) órán belül értesítjük Önt azt követően, hogy a Kiadást az Áruház automatorral kapcsolatban a Consumer Store-ba kézbesítették. A TuneCore nem tesz felelősséget attól, hogy mennyi időbe telik, amíg bármely kiadás elérhetővé válik a Consumer Store-ban, és a TuneCore sem garantálja a kiadások kihasználását.

d. Ha ön írásban értesíti a TuneCore-t arról, hogy bármely kiadás(ok) tekintetében megszünteti az Áruház automatáját, a TuneCore az ilyen értesítés kézhezvételét követő ésszerű időn belül megszünteti az ilyen kiadások automatikus forgalmazását (a továbbiakban: "Befejezési dátum"). Bármikor dönthet úgy, hogy újra aktiválja az Áruházautomatát. A félreértések elkerülése végett, újraaktiválás esetén a Kiadás nem kerül automatikusan kézbesítésre a TuneCore által hozzáadott bármely Fogyasztói Áruházba a befejezési dátumot követő időszakban és az újbóli aktiválás előtt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket, amelyek módosítják a TuneCore, Inc. vállalatnál ("mi" vagy "TuneCore") korábban a Felvételek és kompozíciók tekintetében megkötött Szolgáltatási feltételeket, mivel az ilyen megállapodást kiegészítették, módosították vagy más módon módosították. Ez egy jogi megállapodás ön és a TuneCore között. A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, megszakítsa vagy megszüntesse a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, vagy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Szolgáltatási feltételeket. Minden módosított feltétel és/vagy feltétel, amikor a Webhelyen közzétenek, hatályon kívül helyezi az Ön és a TuneCore között létrejött korábbi megállapodást, és az ilyen módosított Általános Szerződési Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a TuneCore között. Ha a TuneCore ilyen módosítások után folytatja a Webhely és/vagy Szolgáltatások használatát vagy elérését, ön elfogadja, hogy a módosított Szolgáltatási feltételek jogilag kötelező érvényűek. Ön nem módosíthatja a Feltételek feltételeit a TuneCore kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Az itt, definíció nélkül használt nagybetűs kifejezések jelentése a Szolgáltatási feltételekben van hozzárendelve.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TUNECORE FIÓK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, BELEÉRTVE EZT A MÓDOSÍTÁST IS. HA NEM FOGADJA EL TELJES EGÉSZÉBEN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, AKKOR NEM FÉRHET HOZZÁ A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, ILLETVE NEM HASZNÁLHATJA AZAZ SZOLGÁLTATÁSOKAT.

A TuneCore időről időre lehetőséget kínálhat a Webhelyen lévő aktív disztribúciós ügyfeleknek arra, hogy a jövőbeli disztribúciókra vonatkozó anamnézisben is jóváírást kapjanak, ha barátokra, családtagokra, kollégákra vagy más személyekre utal (a "Program").  A TuneCore fenntartja a jogot, hogy a Programot bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül megszüntesse. A Programot a Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 ("Platform Provider") által biztosított technológia biztosítja. A TuneCore-t és a platformszolgáltatót együttesen "Programentitások"-nak nevezzük. A jelen feltételek ("Programfeltételek"), valamint a Webhely általános szerződési feltételei és adatvédelmi irányelvei a Programban való részvételre vonatkoznak, és minden felhasználónak (az alábbiakban meghatározott) részt kell vennie a Programban, és a fentiek mindegyikét bele kell egyeznie. Ha nem fogadja el a Program feltételeit, a Webhely általános szerződési feltételeités az Adatvédelmi szabályzatot teljes egészében, akkor semmilyen módon nem jogosult részt venni a Programban.  Továbbá, ön nem vehet részt a Programban, ha ezt bármely vonatkozó törvény vagy rendelet tiltja. 

 1. A program

a) Fogalommeghatározások:

(i) "Ajánló": olyan valós személy, aki aktív TuneCore terjesztési ügyfél, és más személyekre utal.

(ii) "Ajánlott Ügyfél": olyan valós személy, akinek a nevét és e-mail címét egy Ajánló megadta a TuneCore-nak.

(iii) "Felhasználó": (a) bármely Ajánló és/vagy (b) bármely Ajánlott Ügyfél, aki a Személyes Link átvételekor (az alábbiakban meghatározott) úgy dönt, hogy részt vesz a Programban.

b) Részvétel

(i) Ajánlóként való részvételhez látogasson el https://web.tunecore.com/refer-a-friend, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy barátait, családtagjait vagy kollégáit a weboldalra irányítsa, és minden egyes személy nevét és e-mail címét beírja a címzett mezőbe ("Ajánlás"). Nincs korlátozva, hogy hány valódi emberek utalhat, azonban kérjük, csak utalja az emberek, akik ésszerűen úgy gondolja, szeretne tudni TuneCore.

(ii) Minden egyes (alább meghatározott) minősített ajánlás esetében az Ajánló jogosult lehet az "Ajánlási jóváírás(ok)ra" (lásd alább), feltéve, hogy az Ajánló egyébként jogosult a Program feltételei alapján, és teljes mértékben megfelel annak.

(iii) Amint a Felhasználó egy barátra, családtagra vagy kollégára hivatkozik, és egyedi ajánlási linket ("Személyes link") kap, amely lehetővé teszi, hogy az Ajánló jogosult legyen a Minősített Ajánlásokhoz vonatkozó ajánlási jóváírás(ok)ra. A rendszer meghívót küld a hivatkozott ügyfeleknek, amely tartalmazza az Ajánló személyes hivatkozását. Továbbá az Ajánló, aki az Ajánlót teszi, megkapja a Személyes Hivatkozás egy példányát, amelyet az Ajánló közvetlenül megoszthat másokkal.

(iv) A TuneCore fenntartja a jogot, hogy módosítsa vagy módosítsa a jelen Programfeltételeket és az átirányítási kreditek megszerezhető módszereit. A TuneCore fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználót bármikor kizárjon a Programban való részvételből, ha az ilyen Felhasználó nem felel meg a Program feltételeinek.

c) Jogosultság

(i) Ahhoz, hogy Ajánló legyen, önnek a United States vagy bármely más olyan ország, amely engedélyezi a Programban való részvételt. Ezenkívül önnek legalább 18 évesnek kell lennie, és jogilag engedélyezni kell számára, hogy megadja az egyes Ajánlott Ügyfelek személyes adatait (pl. nevét és e-mail címét). Az ajánlók csak olyan valós személyekre utalhatnak, akik megfelelnek a Programfeltételek követelményeinek, beleértve azt is, hogy az Ajánló barátja, családtagja vagy kollégája, és akikről az Ajánló ésszerűen úgy véli, hogy a Program előnyeit szeretnék igénybe venni. Az ajánlók nem hivatkozhatnak magukra vagy fiktív személyekre.

(ii) Az Ajánlott Ügyfeleknek valós személynek kell lenniük, nem pedig az Ajánlónak vagy az Ajánló jogi ellenőrzése alatt álló személyeknek. Ezenkívül az Ajánlott Ügyfeleknek legalább 18 évesnek kell lenniük, vagy olyan korúnak kell lenniük, amelynek értelmében a lakóhelyük öntörvénye engedélyezi számukra, hogy áruk vásárlására vonatkozó szerződést kössenek.

(iii) A Programszervezetek alkalmazottai vagy leányvállalataik, leányvállalataik vagy promóciós ügynökségeik, beleértve a közvetlen családtagokat és a háztartás tagjait, nem jogosultak a Programban való részvételre.

D) a 2003.12. Minősített ajánlások. Az ajánlási kreditek csak minősített ajánlásokért ítélhetők oda.  A "minősített ajánlás" akkor fordul elő, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(i) Az Ajánlott Ügyfél a Hivatkozó személyes hivatkozásával (az e-mailbe, Twitterre vagy Facebook-meghívóba ágyazva) végrehajtotta a vásárlási vagy regisztrációs folyamatot.  Ha egy Ajánlott Ügyfél bármilyen más módon vásárol vagy regisztrál a Honlapon, a regisztráció nem számít minősített ajánlásnak, és az Ajánló nem kap ajánlási jóváírást;

(ii) Az Ajánlott Ügyfél az Ajánló Személyes hivatkozásával egy vásárlást vagy regisztrációs folyamatot végzett el az Ajánlótól különálló és egyedi IP-címen. Ha egy Ajánlott Ügyfél ugyanazt az IP-címet használja, mint az Ajánló, és a regisztráció nem számít minősített ajánlásnak, és az Ajánló nem kap ajánlási jóváírást;

(iii) Az Ajánlott Ügyfél korábban nem regisztrált a Honlapon e-mail cím vagy alias alatt, vagy az Ajánlott Ügyfél regisztrált a Honlapon, de soha nem vásárolt; És

(iv) Az Ajánlott Ügyfél "Feljogosító vásárlást" tesz. A "Jogosult vásárlás" azt jelenti, hogy az Ajánlott Ügyfél először vásárol egy 1 éves előfizetési csomagot egyetlen, album- vagy csengőhang-terjesztésre.

e) A bizottság által a 2003. Ajánlási kreditek fogadása. Az Ajánló egy (1) ajánlási jóváírást kap a Webhelyen történő jövőbeni vásárlások ra vonatkozóan minden olyan érvényes és ellenőrzött minősített ajánlásért, amelyet az ajánló generált. Az ajánlási kreditek értékét a Program bemondása a Https://web.tunecore.com/refer-a-friend oldalon található Program oldalon adja meg. Az ajánlási kreditek értékét az Áttétel időpontjában létrehozott Személyes Linkben kell rögzíteni. Amennyiben a TuneCore úgy dönt, hogy megváltoztatja a Programot, és más értéket/ típusú jóváírást kínál, akkor az új ajánlat keretében az ajánlásokból származó összes új személyes link rögzíti az új Ajánlási jóváírás értékét, és minden korábban kiadott személyes link et a TuneCore saját belátása szerint és értesítés nélkül inaktívvá tehet. Az ajánlási krediteket a Minősített Ajánlás után körülbelül egy (1) héttel juttatjuk el az Ajánlónak.

f) A 2004/200 Ajánlási kreditek használata. A Felhasználó a TuneCore által biztosított ajánlási krediteket csak az Oldalon használhatja, más kedvezmények nélkül. Online tranzakciónként csak egy ajánlási jóváírás használható fel. Az ajánlási kreditek a kiállítás napjától számított két (2) évig érvényesek.

g) A 2004/200 Minden jóváellenőrzés tárgyát képező kredit

(i) Az ajánlási krediteket ellenőrzés alatt kell tartani.  A Programszervezetek visszatarthatnak egy ajánlási jóváírást vizsgálat céljából, vagy megtagadhatják bármely olyan tranzakció feldolgozását, amelyet a TuneCore csalárdnak, gyanúsnak, a Program feltételeinek megsértésével gyanúsnak ítél, vagy úgy véli, hogy felelősséget ró a TuneCore-ra, leányvállalataira, társvállalataira vagy azok bármely tisztségviselőjére, igazgatóira, alkalmazottára, képviselőjére és ügynökére.

(ii) A programszervezetek határozatai véglegesek és kötelező erejűek, beleértve azt is, hogy a minősített ajánlási vagy ajánlási jóváírás érvényes-e.

(iii) Az ajánlási jóváírások nem tulajdontárgyak, nincs pénzbeli értékük, és nem válthatók be készpénzre.  Az ajánlási kreditek nem ruházhatók át, és nem rendelhetők hozzá, nem árverezhetők, nem értékesíthetők, nem cserélhetők el és nem értékesíthetők.  Bár a TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntesse a Programot, az ellenőrzött ajánlási kreditek a kiállítás napjától számított két (2) évig érvényesek.  A TuneCore fenntartja a jogot az Ajánlási kreditek visszavonására, ha (a) a TuneCore saját belátása szerint megállapítja, hogy a Felhasználó csalárd tevékenységet folytatott; (b) A TuneCore megszünteti a Felhasználó TuneCore fiókját, ahogy azt a Webhely használati feltételei megengedik; vagy (c) A Felhasználó nem tartja be a Program általános szerződési feltételeit, a Webhely használati feltételeit vagy a vonatkozó törvényeket.

 1. Adatvédelmi

Az egyes Ajánlók és Ajánlott Ügyfelek személyes adatait a TuneCore adatvédelmi irányelveinek megfelelően gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amelyek megtalálhatók www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy és a Platform Szolgáltató adatvédelmi irányelveiben, amelyek a http://www.friendbuy.com/privacy. Ezenkívül a TuneCore vagy a Platform Szolgáltató a TuneCore nevében felhasználhatják a személyes adatokat arra, hogy kapcsolatba lépjenek bármely Ajánlóval vagy Ajánlott Ügyféllel a Programban való részvétel és a Programon keresztül történő kommunikáció fogadása tekintetében. 

 1. Felelősség

(a) A Programban való részvétellel a Felhasználók megállapodnak abban, hogy: (i) magára nézve kötelezőnek ismeri el a program szabályzatát, a Program szervezetek és/vagy azok kitervelt személyeinek döntéseit, valamint a Programszervezetek adatvédelmi irányelveit; és (ii) a programszervezetek e-mailben vegyék fel a kapcsolatot. A Programszervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor bármilyen okból módosítsák vagy kiegészítsék a program feltételeit. A Program szervezetek nem érvényesítik a jelen Programfeltételek bármely feltételét, nem jelenti az adott rendelkezésről való lemondást.

(b) A Program jogalanyai feldolgozzák az összes beérkezett áttételt, de nem vállalnak felelősséget a következőkért: (i) késedelmes, elveszett, késleltetett, ellopott, félreirányított, hiányos, olvashatatlan, pontatlan, zavaros vagy érthetetlen áttétel vagy kommunikáció, függetlenül az átvitel módjától; ii. telefonrendszer, telefon- vagy számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb műszaki vagy számítógépes működési hiba, megszakadt kapcsolat, kapcsolatbontás, késések vagy átviteli hibák; (iii) adatsérülés, lopás, megsemmisítés, az ajánlásokhoz vagy más anyagokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok megváltoztatása; vagy (iv) bármilyen nyomtatási, tipográfiai, adminisztratív vagy technológiai hiba a Programhoz kapcsolódó bármely weboldalon vagy anyagban. Program szervezetek kizárnak minden felelősséget a kárt minden számítógépes rendszer eredő részt, vagy a hozzáférés vagy letöltés információk ezzel a programmal kapcsolatban, és fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, hogy megszünteti, módosítsa, vagy felfüggeszti a program ot, ha egy vírus, hiba, számítógépes probléma, jogosulatlan beavatkozás, vagy más okok kívül Program Szervezetek ellenőrzése, korrupt a közigazgatás, a biztonság, vagy a megfelelő működését a program.

(c) A Program jogalanyai nem tartoznak felelősséggel a Felhasználókkal szemben azért, ha isten cselekedetei miatt nem nyújtanak be ajánlási hitelt vagy azok bármely részét, bármely kormányzati vagy kvázi kormányzati szerv által végrehajtott bármely tevékenység(ek), a berendezések meghibásodása, a megfenyegetett terrorcselekmények, a terrorcselekmények, a terrorcselekmények vagy a kérelmek bizonyítják,(e)-i , légitámadás, áramszünet, cselekmény a közellenség, földrengés, tornádó, szökőár, háború (bejelentett vagy be nem jelentett), tűz, árvíz, járvány, robbanás, szokatlanul súlyos időjárás, hurrikán, embargó, munkaügyi vita vagy sztrájk (akár jogi vagy illegális), munkaerő-vagy anyagi hiány, szállítás megszakítása bármilyen, a munka lassítja, polgári zavargások, felkelés, vagy bármely más oka túl a program szervezetek ellenőrzése.

(d) Az Ajánlási jóváírások felhalmozásából és/vagy felhasználásából eredő adókötelezettségek értik a Felhasználó kizárólagos felelősségét. 

 1. Alkalmazandó jog

A jelen Programból vagy bármely ajánlási hitelből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát, követelést és kereseti jogalapot a New York-i jog szerint kell rendezni (a kollíziós elvekre való hivatkozás nélkül), és a Felhasználó vállalja, hogy bármilyen vitát a New York államban és megyében található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatósága alá veti be. ,

 1. Magatartás

a) az 1996. Tiltott magatartás, általában

(i) A felhasználók vállalják, hogy nem használják a Programot arra, hogy:

 • A vonatkozó jogszabályok megsértése;
 • sérti a programszervezetek vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait;
 • Becserkészni, zaklatni vagy bántani egy másik személyt;
 • Más Felhasználókra vonatkozó személyes adatok gyűjtése vagy tárolása;
 • Megszemélyesíteni bármely személyt, vagy más módon hamisszínben tünteti fel a Felhasználó személyazonosságát;
 • A Program feltételekének, illetve a Programhoz kapcsolódó szervereknek vagy hálózatoknak a megzavarása, megzavarása vagy megsértése; vagy nem tartja be az ilyen hálózatok követelményeit, eljárásait, irányelveit vagy előírásait;
 • A Program más felhasználó általi használatának megzavarása;
 • Kísérlet a Programhoz, illetve a Programhoz kapcsolódó más fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megszerzésére;
 • bármilyen jogellenes tevékenység folytatása, vagy olyan jogellenes tevékenység vagy más tevékenység, amely sérti mások jogait;
 • Továbbítson minden olyan fájlt, amely vírusokat, férgeket, trójai programokat vagy bármely más szennyező vagy romboló tulajdonságot tartalmaz;
 • A Program használata illegális tevékenység folytatására, illetve bármely olyan jogellenes tevékenység vagy más tevékenység előadására, amely sérti mások jogait;
 • Viszonteladás, barter, kereskedelem, aukció, vagy más módon bevételt azáltal, hogy hozzáférést biztosít a program mások számára. 
 1. Tömeges elosztás tiltott

Ha egy ajánló e-mailben személyes hivatkozást biztosít egy hivatkozott ügyfélnek, az e-mailt olyan személyes módon kell létrehozni és terjeszteni, amely megfelelő és megszokott a barátokkal, családtagokkal vagy kollégákkal folytatott kommunikációhoz. A tömeges e-mail terjesztés, az idegeneknek történő terjesztés vagy a Személyes Link bármely más promóciója olyan módon, amely kéretlen kereskedelmi e-mailt vagy "spamnek" tűnik a Programszervezetek saját belátása szerint, kifejezetten tilos, és indokolt lehet az Ajánló fiókjának azonnali megszüntetésére és a Személyes Link inaktiválására. A TuneCore nem köteles figyelemmel kísérni a Hivatkozók által biztosított tartalmakat; a TuneCore azonban dönthet úgy, hogy ezt teszi, és letiltja az e-mail üzeneteket, eltávolítja az ilyen tartalmakat, vagy megtiltja a Program használatát.

 

 1. Csalárd és gyanús viselkedés

(a) A Program jogalanyai saját belátásuk szerint megtilthatják a Felhasználónak, hogy részt vegyen a Programban, vagy ajánlási jóváírást kapjon, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen Felhasználó bármilyen módon megpróbálja aláásni a Program tisztességességét, integritását vagy törvényes működését csalással, hackeléssel, megtévesztéssel vagy bármely más tisztességtelen játékgyakorlattal, amely nek szándékában áll bosszantani, bántalmazni, fenyegetni vagy zaklatni a Programentitások bármely más felhasználóját vagy képviselőjét. Bármilyen automatizált rendszer, parancsfájl vagy makró használata a részvételhez szigorúan tilos, és kizárást von hat. A felhasználók nem léphetnek be több vagy hamis e-mail címmel vagy fiókkal, nem használhatnak fiktív identitásokat, és nem használhatnak semmilyen rendszert, robotot vagy más eszközt vagy ravaszságot a Programban való részvételhez vagy ajánlási jóváíráshoz. A Program szervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy kizárják a Felhasználót és/vagy töröljék az olyan Felhasználónak járó Ajánlási jóváírás(oka)t, akiről úgy találja, hogy meghamisította a belépési folyamatot vagy a Program működését, vagy megszegte a jelen Programfeltételeket.  A parancsfájl, makró vagy más automatizált eszköz által generált átirányítások kizárásra kerülnek.

(B) FIGYELEM: A PROGRAM JOGSZERŰ MŰKÖDÉSÉNEK SZÁNDÉKOS SÉKELÉSÉRE VAGY ALÁÁSÁSÁRA IRÁNYULÓ BÁRMILYEN KÍSÉRLET MEGSÉRTHETI A BÜNTETŐJOGI ÉS POLGÁRI TÖRVÉNYEKET, ÉS ELTILTÁST VONHAT MAGA UTÁN A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELTŐL.  AMENNYIBEN ILYEN KÍSÉRLETET TESZNEK, A PROGRAM SZERVEZETEK FENNTARTJÁK MAGUKNAK A JOGOT, HOGY JOGORVOSLATOT ÉS KÁRTÉRÍTÉST (beleértve az ügyvédi díjakat) a törvény legteljesebb mértékben, beleértve a büntetőeljárást is.

TUNECORE SZOCIÁLIS FELTÉTELEK

2017. április 18-i hatályos

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. Ezek a feltételek, valamint a szerzői jogi irányelvek (a "Szerzői jogi irányelv") és az adatvédelmi irányelvek (a "Adatvédelmi szabályzat") (amelyekhivatkozással és együttesen a "Szolgáltatási feltételekként" szerepelnek) szabályozzák a TuneCore Szociális szolgáltatáshoz és a TuneCore Social mobil alkalmazáshoz való hozzáférést és azok használatát, beleértve az abban foglalt termékeket és/vagy szolgáltatásokat (együttesen, az "Alkalmazás") és az Alkalmazásba feltöltött, onnan letöltött vagy ott megjelenő minden információ, szöveg, grafika, fénykép, hangfelvétel vagy egyéb anyag ("Tartalom"). Ez egy jogi megállapodás Ön és a TuneCore, Inc. között ( "Vállalat"). A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy megszüntesse az Alkalmazást. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa és módosítsa a Szolgáltatási feltételek et vagy egészét, beleértve, de nem kizárólagosan az Alkalmazás használatával kapcsolatos díjakat és díjakat. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezeket a feltételeket a változásokért. Azzal, hogy a Vállalat ezt követően folytatja az Alkalmazás használatát vagy elérését, ön elfogadja, hogy jogilag kötelező érvényűek a módosított feltételek. Ön felelős azért, hogy rendszeresen áttekintse a jelen Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját. Ön nem módosíthatja a Szolgáltatási feltételek feltételeit a Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL TELJES EGÉSZÉBEN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, NEM FÉRHET HOZZÁ AZ ALKALMAZÁSHOZ, ILLETVE NEM HASZNÁLHATJA AZT.

 1. ALAPVETŐ FELTÉTELEK

(a) Ön fenntartja minden jogát az Ön által az Alkalmazáson keresztül beküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalmakra vonatkozóan. Azáltal, hogy tartalmat küld be, tesz közzé vagy jelenít meg az Alkalmazáson keresztül, ön világszerte, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad a Vállalatnak az ilyen tartalom elérésére, használatára, másolására, sokszorosítására, feldolgozására, adaptálására, módosítására, közzétételére, továbbítására, formátumára, tárolására, archiválására, indexelésére, megjelenítésére és terjesztésére bármely médiában vagy terjesztési módszerben, függetlenül attól, hogy a jövőben már ismert vagy létezik. Ön elfogadja, hogy ez a licenc magában foglalja a jogot, hogy a Vállalat, hogy az Alkalmazás, előmozdítása és javítása.

(b) Minden Tartalom, függetlenül attól, hogy nyilvánosan közzétett vagy magánúton továbbított, a kizárólagos felelőssége a személy, aki származik az ilyen tartalom. A Vállalat nem figyelheti vagy ellenőrizheti az Alkalmazáson keresztül közzétett Tartalmat, és a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen Tartalomért. A Társaság saját belátása szerint fenntartja magának a jogot, hogy elutasítson minden Ön által beküldött Tartalmat.

(c) A Tartalom használatával kapcsolatban a Vállalat személyes, az egész világra kiterjedő, nem átruházható és nem kizárólagos licencet ad Önnek az Alkalmazás és az Ön által kapott bármely tartalom nem kereskedelmi célú felhasználására. Ezt a licencet kizárólag azért adják, hogy lehetővé tegye Az Alkalmazás használatát és a Vállalat által biztosított előnyök et, a jelen feltételek által megengedett módon.

(d) A Vállalat nem támogatja, nem támogatja, nem képviseli és nem garantálja az Alkalmazáson keresztül közzétett Tartalom vagy kommunikáció teljességét, hitelességét, pontosságát vagy megbízhatóságát, és nem hagyja jóvá az Alkalmazáson keresztül kifejtett véleményeket. A Vállalat semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen Tartalomért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Tartalomban előforduló hibákat vagy hiányosságokat, vagy bármilyen veszteséget vagy kárt, amely az Alkalmazáson keresztül közzétett, e-mailben küldött, továbbított vagy más módon elérhetővé tett Tartalom használatából ered, vagy máshol sugárzott.

(e) Az Alkalmazás használatával kapcsolatban Ön ezennel lemond minden jogdíjról (korlátozás nélkül ideértve a teljesítési jogdíjakat, a mechanikai jogdíjakat, illetve bármely más törvényes vagy egyéb jogot), amelyet a Vállalat köteles fizetni Önnek vagy egy harmadik félnek az Alkalmazás használatával kapcsolatban. A félreértések elkerülése végett, kizárólag Ön felelős a zeneszerzésszerzői jog tulajdonosaitól vagy ügynökeiktől a tartalom használatával és előadásával kapcsolatban szükséges licencek (adott esetben) biztosításáért és kifizetéséért, valamint a tartalom készítésében részt vevő művészeknek, producereknek vagy más személyeknek járó jogdíjakért, valamint minden olyan kifizetésért, amely et kollektív szerződés alapján vagy jogszabályban előírt módon megkövetelhet.

(f) Ön elfogadja, hogy nem használja az Alkalmazást olyan anyagok továbbítására, továbbítására, továbbítására, kapcsolataira vagy tárolására, amelyek szerzői joggal védett műveket sértenek meg, vagy más módon megsértik vagy elősegítik bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogainak megsértését. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat letilthatja a hozzáférést és/vagy megszüntetheti az Ön fiókját, és/vagy eltávolíthatja vagy letilthatja az Ön által beküldött bármely Tartalomhoz való hozzáférést abban az esetben, ha a Vállalat olyan állítást kap, amely igaz esetén a jelen Szolgáltatási feltételek megsértését jelentené, vagy más oka van feltételezni, hogy Ön megsérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

(g) Az Alkalmazás megvásárlásához érvényes hitelkártyát vagy más fizetési módot (pl. PayPal-számlát) kell biztosítania a Vállalat számára az ilyen szolgáltatások kifizetéséhez (a "Fizetési mód"). Az Alkalmazás egyszeri vásárlásként is elérhető, és havi vagy éves előfizetésként vásárolható meg, amely automatikusan megújul a vonatkozó időszak végén. A Vállalat időről időre, az Ön értesítése nélkül módosíthatja ezeket a díjakat. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalat jogosult levonni az Ön ismétlődő előfizetési díjait, az Alkalmazás használatával kapcsolatban felmerülő esetleges adó- és egyéb díjakat közvetlenül az Ön által a Vállalatnak megadott bármely fizetési módból. Kizárólag Ön felelős minden olyan díjért, díjért, illetékért, adóért, devizadíjért és értékelésért, amely a fiókjának Ön vagy a fiókját használó más személy által történő használatából ered. Ha írásban értesíti a Vállalatot arról, hogy az alkalmazásra való előfizetését felmondja, akkor a fizetési módra nem számítunk fel további előfizetési díjat. Ön nem jogosult az előre fizetett díjak visszatérítésére. Ha Ön bármilyen okból nem hajt végre fizetést vagy kifizetést a fizetési módon vagy bármely más módon a jelen Szolgáltatási feltételek elfogadását követően, a Társaság saját belátása szerint jogosult az előfizetési díj minden szükséges eszközzel történő megtérítésére. Az Ön felelőssége, hogy értesítse a Vállalatot, ha a fizetési mód megváltozott a fiókbeállítások megfelelő módosításával. Ha nem ad meg érvényes fizetési módot, a szolgáltatás a Vállalat saját belátása szerint megszakadhat vagy megszakadhat. Az Alkalmazással kapcsolatos minden díj esetén mi vagy a nevünkben eljáró fizetésfeldolgozó kiszámlázunk az Ön hitelkártyáját vagy alternatív fizetési módját. Abban az esetben, ha az Ön hitelkártyája vagy alternatív fizetési szolgáltatója megtagadja a számláján jóváírt összeg kifizetését, jogunkban áll letiltani az Alkalmazáshoz vagy a fiókjából vásárolt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ön elfogadja, hogy nem törli vagy visszavonja az Alkalmazásért fizetett díjakat, és más módon nem kísérel meg becsapni minket. Abban az esetben, ha jogi intézkedésre van szükség az esedékes egyenlegek beszedéséhez, Ön vállalja, hogy megtéríti nekünk az esedékes összegek behajtásával kapcsolatban felmerült összes költséget, beleértve az ügyvédi díjakat és egyéb jogi költségeket. Az alkalmazás minden vásárlása nem visszaváltható és nem visszatéríthető.

(h) Ön a felelős az Alkalmazás megvásárlásával kapcsolatos adók megfizetéséért. Ha a Társaságnak jogi kötelezettsége, hogy olyan adókat fizessen vagy szedjen be, amelyekért Ön felelős e szakasz alapján, a megfelelő összeget önnek kell kiszámláznia és kifizetnie, kivéve, ha ön a megfelelő adóhatóság által engedélyezett érvényes adómentességi igazolást ad át. Az e megállapodás alapján fizetendő kártérítés által vagy annak alapján történő kifizetéseket mentessé kell tenni, és az adók levonása vagy visszatartása nélkül kell jóvátenni. Ha Önnek le kell vonnia vagy vissza kell tartania az ilyen kifizetésekből az adókat, akkor a fizetendő összeget szükség szerint növelni kell, hogy az összes szükséges levonás vagy visszatartás után a Társaság olyan összeget kapjon, amelyet akkor kapott volna, ha nem lett volna ilyen levonás vagy visszatartás.

(i) Az Alkalmazáshoz hozzáadott vagy bővített új funkciókra szintén a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Bizonyos, általánosan ingyenesen elérhetővé tett új funkciókat minden feliratkozó ügyfél számára külön díj nélkül elérhetővé tehet. Egyes új funkciók elérhetősége azonban további díjak megfizetését teheti szükségessé, és a Vállalat saját belátása szerint meghatározza, hogy az ilyen új funkciókhoz való hozzáférés további díjat igényel-e.

 1. JELSZAVAK. Ön a felelős az alkalmazás eléréséhez használt jelszó védelméért, valamint a jelszó alatt végzett tevékenységekért vagy műveletekért. Javasoljuk, hogy "erős" jelszavakat (kis- és nagybetűket, számokat és szimbólumokat használó jelszavakat) használjon a fiókjához. A Vállalat nem vállal és nem is vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a bő fél be nem tartásából ered.
 2. SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS; NYILATKOZATOK; KÁRTALANÍTÁS.

(a) Ön garantálja és kijelenti, hogy legalább tizennyolc (18) éves; Önnek joga és felhatalmazása van arra, hogy megkösse ezt a megállapodást, és megadja a Társaságnak az itt meghatározott jogokat; az Ön által biztosított tartalom száz százalék (100%) az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll az egész világon, és azok használata nem sértheti semmilyen személy vagy szervezet szerzői jogait, védjegyjogait, reklámjogait vagy egyéb jogait; és a Társaságnak joga van ugyanezt a továbbiakban kedvezőtlen követeléstől mentesen és bármilyen jellegű kifizetésbármely személynek vagy szervezetnek történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség nélkül.

(b) Ön köteles megvédeni és kártalanítani a Vállalatot és annak társvállalatait (ideértve azok igazgatóit, tagjait, vezetői tisztségviselőit, munkavállalóit és más képviselőit), valamint mentesíteni azokat bármely harmadik fél által benyújtott követelésekkel, kiadásokkal és veszteségekkel szemben, amelyek szerződésszegésből, illetve olyan követelés alapján merültek fel, amely - ha bebizonyosodik a megalapozottsága - a jelen dokumentum szerinti nyilatkozatok és szavatosságvállalások, vagy a jelen Szolgáltatási feltételekben található bármely megállapodás megsértését jelentené, beleértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat és kiadásokat is.

(c) A Vállalat késedelem nélkül értesíti Önt, amennyiben bármilyen igény merül fel a fenti kártalanítási kötelezettség alapján, Ön pedig köteles saját költségén gondoskodni a Vállalat védelméről, a Vállalat által jóváhagyott jogi képviselő segítségével, amely jóváhagyás indokolatlanul nem tartható vissza. Amennyiben Ön nem kér fel jóváhagyott jogi képviselőt, a Vállalat, egyoldalú döntése alapján, az Ön költségén gondoskodhat a saját védelméről, továbbá Ön egyetért azzal, hogy a Vállalat megkövetelheti az Ön mint harmadik vagy egyéb fél részvételét a védekezési folyamatban, Ön pedig ezennel lemond a fentiekkel kapcsolatos tiltakozási, illetve kártérítési igényre vonatkozó jogáról. Ha követelést támasztanak, a Vállalat jogosult saját belátása szerint eltávolítani vagy letiltani a hozzáférést a Felvételekhez és/vagy az ilyen követelés tárgyát képező bármely kapcsolódó anyaghoz, és/vagy visszatartani az e szerződés alapján járó pénzösszegek kifizetését a követeléshez és az esetleges költségekhez észszerűen kapcsolódó összegben. Bármely igényhez kapcsolódó rendezési megállapodáshoz a Vállalat előzetes írásbeli jóváhagyását kell kérni.

(d) A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETTEKEN TÚLMENŐEN A VÁLLALAT NEM NYÚJT SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB MÓDON ELŐÍRT NYILATKOZATOT VAGY SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST.

 1. KIFEJEZÉS. A Szolgáltatási feltételek az Alkalmazás felhasználása során mindig érvényesek.
 2. FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

(a) Az Alkalmazáshoz való hozzáférése és használata saját felelősségére történik. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazást "AS IS" és "AS AVAILABLE" alapon biztosítják Önnek. Anélkül, hogy a fentiekre a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben korlátozná, a Társaság elhárít minden szavatosságot és feltételt, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés tilalmára vonatkozóan. A Vállalat nem vállal garanciát, és elhárít minden felelősséget és felelősséget a következőkért: (i) az Alkalmazás vagy bármely Tartalom teljessége, pontossága, elérhetősége, időszerűsége, biztonsága vagy megbízhatósága; (ii) az Ön számítógépes rendszerének bármilyen károsodása, adatvesztés vagy egyéb olyan kár, amely az Alkalmazáshoz vagy bármely Tartalomhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered; (iii) az Alkalmazás által fenntartott bármely Tartalom és egyéb kommunikáció törlése, tárolásának vagy továbbításának elmulasztása; és (iv) hogy az Alkalmazás megfelel-e az Ön igényeinek, vagy zavartalan, biztonságos vagy hibamentes alapon lesz-e elérhető. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ, amelyet a Vállalattól vagy az Alkalmazáson keresztül szereztek be, nem hoz létre olyan garanciát, amelyet itt kifejezetten nem vállalnak. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy előfordulhatnak szolgáltatások vagy események harmadik fél platformjain, beleértve, de nem kizárólagosan, a Facebookot, a Twittert stb., amelyek hatással vannak az Alkalmazás ön használatára, és amelyek et nem tudjuk befolyásolni, hogy megelőzzék vagy korrigálják. Az Alkalmazás használatának rajtunk kívül álló megszakítása ialapot nem szolgálhat az előfizetés megszüntetéséhez, illetve az előre fizetett díjak teljes vagy részleges visszatérítésének követeléséhez.

(b) Az Alkalmazás tartalmazhat harmadik felek webhelyeire vagy erőforrásaira mutató hivatkozásokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat nem felelős vagy felelős: (i) az ilyen webhelyek vagy erőforrások rendelkezésre állásáért vagy pontosságáért; vagy (ii) az ilyen weboldalakon vagy forrásokban található vagy azokból elérhető tartalom, termékek vagy szolgáltatások. Az ilyen webhelyekre vagy forrásokra mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Vállalat jóváhagyja az ilyen webhelyeket vagy erőforrásokat, illetve az ilyen webhelyekről vagy forrásokból elérhető tartalmat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi a felelősséget és vállalja az ilyen webhelyek vagy erőforrások használatából eredő összes kockázatot. Ön minden tekintetben be kell tartania az Alkalmazással kapcsolatban elérhető vagy előfizetett harmadik fél platformok valamennyi vonatkozó feltételét, beleértve a harmadik felek platformjaira vonatkozó feltételeket, mint például a https://twitter.com/tos?lang=enközzétett Twitter-szolgáltatási feltételeket, a https://www.youtube.com/t/terms közzétett YouTube-feltételeket és a googlehttps://policies.google.com/privacy közzétett adatvédelmi irányelveit. Előfordulhat, hogy az adott harmadik fél platformjának webhelyén módosíthatja az adatokhoz való hozzáférés módját az ilyen harmadik fél platformjaival kapcsolatban, például a Google https://myaccount.google.com/permissionstalálható biztonsági beállításait. Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás több harmadik fél platformjával is együttműködik, és hogy az Alkalmazás nagymértékben függ az ilyen platformok elérhetőségétől. Ha bármely platform bármikor ésszerű feltételek mellett nem teszi elérhetővé programjait a Vállalat számára, a Vállalat megszüntetheti az ilyen funkciók biztosítását az Ön számára anélkül, hogy visszatérítésre, jóváírásra vagy más kompenzációra jogosítana.

(c) Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás engedélyezheti vagy segíthet idoben harmadik fél szolgáltatásainak elérésében, az azokkal való interakcióban és/vagy vásárlásban. Amikor hozzáfér a harmadik fél szolgáltatásaihoz, ezt saját felelősségére teszi. Ezek a harmadik fél től származó szolgáltatások azt is lehetővé teszik, hogy a tartalmat a harmadik fél szolgáltatás szolgáltatójánál vagy üzemeltetőjénél tárolja. A harmadik fél általi szolgáltatás igénybevételére kizárólag az ilyen harmadik fél általi szolgáltatás feltételei vonatkoznak (és Önnek be kell tartania az összes ilyen feltételt), és minden szerződés, amelyet harmadik fél által teljesített szolgáltatásért kötöttek, vagy bármely tranzakció, Ön és az érintett harmadik fél között történik, nem pedig a Társaság között. A Társaság nem vállal felelősséget, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az ilyen harmadik fél szolgáltatásának vagy platformjának tartalmával, használatával vagy levelezésével, illetve az Ön által az ilyen harmadik féllel kötött bármely teljesítménysel kapcsolatban.

d) az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a társaság nem felelős semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, vagy bármilyen nyereség- vagy bevételkiesésért, akár közvetlenül, akár közvetve, akár bármilyen adatvesztésért, felhasználás, jóakarat vagy egyéb immateriális veszteségért, amely abból ered, hogy (i) az Ön hozzáférése vagy használata az Alkalmazáshoz való hozzáférésvagy annak használata; (ii) bármely harmadik fél magatartása vagy tartalma az Appban, korlátozás nélkül ideértve más felhasználók vagy harmadik felek rágalmazó, sértő vagy illegális magatartását; iii. AZ ALKALMAZÁSBÓL BESZERZETT BÁRMELY TARTALOM; vagy (iv) az Ön átviteléhez vagy tartalmához való jogosulatlan hozzáférés, azok használata vagy módosítása.

A TÁRSASÁG ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ DOLLÁRT (100,00 USD).

EZEN ALSZAKASZ KORLÁTOZÁSAI MINDEN FELELŐSSÉGI ELMÉLETRE VONATKOZNAK, AKÁR GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, TÖRVÉNYEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS MÓDON ALAPULNAK, ÉS HOGY A TÁRSASÁGOT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGRŐL KIDERÜL, HOGY ALAPVETŐ CÉLJÁT NEM TALÁLTA MEG.

 1. EGYÉB.

(a) Az Alkalmazás kizárólag törvényes célokra használható és hozzáférhető. Ön vállalja, hogy betartja az alkalmazás használatával kapcsolatos valamennyi vonatkozó helyi, állami, nemzeti és külföldi törvényt, értekezést és szabályozást, beleértve, de nem kizárólagosan, az alkalmazandó közös jogot, az összes vonatkozó törvényt, valamint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának szabályait és előírásait. Ezenkívül, korlátozás nélkül, ön elfogadja, hogy az alkalmazás használata vagy elérése során nem fogja megtenni az alábbiak egyikét sem:

(i) Az Alkalmazás vagy tartalom bármely olyan részének másolása, sokszorosítása, "ripelése" vagy a nyilvánosság számára történő elérhetővé szolgáltatása, vagy más módon az Alkalmazás olyan használata, amelyet a Szolgáltatási feltételek kifejezetten nem engedélyeznek;

(ii) Az Alkalmazás vagy olyan funkciók biztonsági funkcióinak letiltása, feltörése, megkerülése vagy más módon történő megzavarása, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom vagy anyag használatát vagy másolását;

(iii) bármilyen metaadat, metacímke vagy más rejtett szöveg használata a Vállalat nevének, védjegyének, URL-jének vagy terméknevének felhasználásával (korlátozás nélkül ideértve a "TuneCore Social"-t);

(iv) Nem tölt fel, nem küld el, nem oszt meg, e-mailben vagy más módon nem továbbít kéretlen vagy engedély nélküli reklám- és promóciós anyagokat, reklámleveleket levélszemetet, levélláncokat, úgynevezett piramisjátékokat, illetve kéretlen anyagok bármely más formáját.

(v) Kovácsolni bármilyen TCP / IP csomag fejléc vagy bármely része a fejléc információkat bármely kiküldetés, vagy bármilyen módon használja az Alkalmazást, hogy küldjön módosított, megtévesztő vagy hamis forrás-azonosító információkat;

(vi) Az Alkalmazáson keresztül olyan Tartalom feltöltése, beküldése, postai úton történő küldése vagy más módon történő továbbítása az Alkalmazáson keresztül, amely a Vállalat kizárólagos véleménye szerint jogellenes, káros, fenyegető, obszcén, zaklató, rágalmazó vagy gyűlölködő, vagy gyűlöletkeltő, harmadik fél magánéletét sértő, meztelenséget tartalmaz (korlátozás nélkül ideértve a pornográfiát, az erotikát, a gyermekpornográfiát vagy a gyermekerotikát), megtévesztő, fenyegető, sértő, , jogellenes cselekvésre való felbujtás, rágalmazó, rágalmazó, vulgáris vagy erőszakos, illetve gyűlöletbeszédnek minősül, vagy más módon kifogásolható;

(vii) Az Alkalmazáson, az Alkalmazáson, az Alkalmazáshoz kapcsolódó szervereken vagy hálózatokon elérhető oldalak, szerverek vagy hálózatok, illetve a Vállalat szolgáltatóinak alkalmazáshoz vagy műszaki kézbesítési rendszereihez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok megsemmisítését, zavarását vagy megzavarását, illetve megkísérlését, vagy az Alkalmazáshoz kapcsolódó hálózatok követelményeit, eljárásait, irányelveit vagy előírásait megszegni;

(viii) Bármely Vállalati rendszer vagy hálózat sebezhetőségének vizsgálatára, vizsgálatára vagy tesztelésére, illetve az Alkalmazás biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseinek megsértésére, csorbítására vagy megkerülésére;

(ix) Kísérlet az Alkalmazás visszafejtésére, szétszerelésére, megfejtésére vagy visszafejtésére;

(x) Kísérlet az Alkalmazás keresésére, meta-keresésére vagy elérésére bármilyen motorral, szoftverrel, eszközzel, ügynökkel, eszközzel vagy mechanizmussal, kivéve a Vállalat vagy más általánosan elérhető, harmadik fél webböngészői (pl. Internet Explorer, Firefox, Safari) által biztosított szoftvereket és/vagy keresési ügynököket, beleértve, korlátozás nélkül, minden olyan szoftvert, amely lekérdezéseket küld az Alkalmazásnak annak meghatározására, hogy egy webhely vagy weboldal hogyan helyezkedik el;

(xi) Az Alkalmazás más felhasználóira vonatkozó személyes adatok gyűjtése vagy tárolása az Alkalmazás más felhasználóira vonatkozóan kifejezett és kifejezett engedélyük nélkül;

(xii) Egy másik természetes személlyel vagy szervezettel való kapcsolatát nem tünteti fel hamis színben, illetve nem ábrázolja félrevezető módon valamilyen ürüggyel vagy a pszichológiai manipuláció valamely formája révén, illetve más módon sem követ el csalást.

(xiii) Utasítson vagy bátorítson bármely más személyt, hogy tegye meg a fentiek bármelyikét, vagy sértse meg és/vagy sértse meg a Szolgáltatási feltételek bármelyikét;

(xiv) Az Alkalmazásba olyan adatokat, fájlokat, szoftvereket vagy hivatkozásokat feltölteni vagy onnan továbbítani, amelyek vírust, trójai falót, férget vagy más káros összetevőt tartalmaznak vagy irányítanak át;

(xv) Tegyen meg minden olyan lépést, amely ésszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhelést jelent az Alkalmazás vagy a Vállalat rendszereinek vagy hálózatainak, vagy az Alkalmazáshoz vagy a Vállalathoz kapcsolódó rendszereknek vagy hálózatoknak az infrastruktúrájára.

(b) A Társaság nem tekinthető a Szolgáltatási feltételek megsértésének, kivéve, ha Ön a Szerződésszegésről értesítést küldött a Vállalatnak, és a Társaság az értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem gyógyította meg az ilyen jogsértést. Semmilyen esetben sem jogosítja fel Önt arra, hogy visszamondja az itt biztosított jogokat.

(c) A Vállalat, annak vezető tisztségviselői, igazgatói, munkavállalói vagy megbízottjai semmilyen esetben sem tartoznak kártérítési felelősséggel Önnel szemben, egyebek mellett ideértve a közvetett, véletlen, rendkívüli, megtorló jellegű vagy következményes kártérítéseket, amelyek a Weboldal, a Szolgáltatások, a Vállalat termékeinek vagy a Vállalat tartalmainak Ön általi használatával kapcsolatban merültek fel, függetlenül attól, hogy a kártérítés felmerülése előrelátható volt-e, illetve felhívta-e a Vállalat a figyelmet az ilyen kártérítés felmerülésének lehetőségére. A fenti felelősségkorlátozás az adott joghatóság jogszabályai által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó, valamint a Vállalat általános felelősségének mértéke semmilyen esetben sem haladhatja meg a száz dolláros (100 USD) értékhatárt.

(d) Az Alkalmazással kapcsolatos minden jog, jog cím és érdekeltség (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalmat) a Társaság kizárólagos tulajdona, és az is marad. Az Alkalmazás szerzői jog, védjegy és egyéb törvények védelme alatt áll mind a United States és a külföldi országokban. A Szolgáltatási feltételek egyetlen feltétele sem jogosítja fel Önt arra, hogy a Vállalat nevét vagy a Vállalat bármely védjegyét, logóját, domainnevét és egyéb megkülönböztető márkajegyeit használja. Minden visszajelzés, észrevétel vagy javaslat, amelyet az Alkalmazással kapcsolatban adhat, teljes mértékben önkéntes, és a Vállalat szabadon használhatja ezeket a visszajelzéseket, megjegyzéseket vagy javaslatokat, ahogy a Vállalat jónak látja, és anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna Önnek.

(e) A Szolgáltatási feltételekre New York állam törvényei az irányadók és azok értelmezése, kivéve a kollíziós jogra vonatkozó jogszabályokat. A Szolgáltatási feltételek alapján felmerülő bármely jogi vagy eljárás kizárólag New York államban és megyében található bíróságokelőtt történik, és a felek visszavonhatatlanul hozzájárulnak az abban található személyes joghatósághoz és helyszínhez. A megállapodásban részt vevő felek lemondanak az esküdtszék általi tárgyaláshoz való jogukról. Abban az esetben, ha a Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad. Ha a fél nem érvényesíti a Szolgáltatási feltételek valamely jogát vagy rendelkezését, az nem tekinthető az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Ön nem ruházhatja át a Szolgáltatási feltételeket (törvény vagy más módon) a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és a tiltott megbízás semmis. A Társaság az Ön beleegyezése nélkül átruházhatja a Szolgáltatási feltételeket, illetve az itt vállalt jogokat vagy kötelezettségeket. A felek kapcsolata a Szolgáltatási feltételek szerint a független vállalkozók é, és a Szolgáltatási feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik fél a másik fél ügynöke, alkalmazottja vagy közös vállalkozása. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek és az itt foglalt szabályok, korlátozások és irányelvek, valamint a Vállalat érvényesítése nem célja, hogy az Önés a Vállalaton kívül más személyeknek semmilyen jogot vagy jogorvoslatot ne ruházza fel. A Szolgáltatási feltételek, valamint a Társaság szabályai és irányelvei alkotják a teljes megállapodást a Vállalat és Ön között a jelen ügy tárgyára vonatkozóan. Az alábbiakban megadandó bármely értesítést vagy egyéb kommunikációt a Vállalat írásban és (i) e-mailben (minden esetben az Ön e-mail címére) küldi el; (ii) a honlapon és/vagy az Alkalmazásban való közzététel; vagy (iii) az Ön által e-mailben olyan más címre, amelyet a Társaság írásban megadhat. A kézhezvétel napját az értesítés továbbításának napjának kell tekinteni.

(f) Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az Adatvédelmi szabályzatot, és az Alkalmazás használatával, és kifejezetten elfogadta az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételeket, mint ilyen, időről időre módosítható.

(g) A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen okból vagy semmilyen okból megtagadja a szolgáltatások nyújtását Önnek vagy bármely ügyfélnek.

h) A fizetési kötelezettségek kivételével egyik fél sem felelős az e rendelet szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, ha az ilyen mulasztás olyan okból ered, amely az adott fél ésszerű ellenőrzésén kívül áll, beleértve az elemeket is; tűz; árvíz; súlyos időjárás; földrengés; vandalizmus; balesetek; szabotázs; áramkimaradás; szolgáltatásmegtagadási támadások vagy hasonló támadások; Internetes hiba; Isten és a közellenség cselekedetei; háborús cselekmények; terrorcselekmények; zavargások; polgári vagy nyilvános zavargások; sztrájkok, kizárások vagy munkaügyi zavarok; és bármely kormány vagy kormányzati szerv vagy hatóság polgári vagy katonai törvényei, szabályai, szabályai, rendeletei, cselekményei vagy korlátozásai, beleértve a bíróságok parancsait és ítéleteit is.

ADATVÉDELEM

Frissítve: január 2021

Ez a csoport adatvédelmi szabályzata ("Privacy Policy") a BELIEVE SAS francia vállalatra vonatkozik, amely a párizsi kereskedelmi és vállalati nyilvántartásban 481 625 853 szám alatt van bejegyezve, székhelye 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") és leányvállalatai világszerte, beleértve a TUNECORE-t, a továbbiakban együttesen "Believe", "We", or "Us".

A jelen Adatvédelmi szabályzat általánosságbanvagy weboldalainkon és/vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásainkon (widgetek, mobilalkalmazások vagy API) keresztül, együttesen vagy külön-külön ismerteti a Believe személyes adatok feldolgozására vonatkozó gyakorlatát a zene digitális terjesztésére, a termékek ("Termékek" és szolgáltatások("Szolgáltatások")szolgáltatás(ak)" szolgáltatás(ak) szolgáltatására, valamintáltalában vagy más elektronikus hírközlésiszolgáltatásainkon (widgetek, mobilalkalmazások vagy API-k)keresztül. Úgy véli, hogy a SAS adatkezelőként és leányvállalataiként adatfeldolgozóként működik

Különös jelentőséget tulajdonítunk az adatok biztonságos feldolgozásának, bizalmas jellegének, a magánélet védelmének és a kapcsolódó jogoknak. Kérjük, szánjon időt adatvédelmi szabályzatunk figyelmes elolvassa. 

Azzal, hogy meglátogatja ezt a Weboldalt, megadod a Believe-nak az Ön személyes adatait vagy egyéb adatait a Webhelyeken, vagy feliratkozol a Szolgáltatásokra, vagy szerződést kötsz velünk,kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Adatvédelmi szabályzatfeltételeit.

Ez az adatvédelmi szabályzat független a harmadik fél vállalatok, például a Facebook Inc., az Apple Inc., a Google LLC(Google Security Settings, Google Adatvédelmi szabályzat)által közzétett egyéb adatvédelmi, titoktartási irányelvektől vagy bármely más szolgáltatási gyakorlattól, amelyre a Webhely(ek) vagy a Szolgáltatások hivatkoznak vagy átirányítanak egy webhelyet vagy szolgáltatást, nevezetesen hipertext linken keresztül, amelyet nem teszünk közzé. E tekintetben nem vállalunk felelősséget.

Ha Ön előadóművész, művészképviselő (producer, vezető, független címke), ügyfél, aWebhelyek látogatója ("Felhasználó(k)"),olyan szolgáltató, szállító, partner vagy adatfeldolgozó, aki szerződést kötött velünk (együttesen vagy egyénileg "Ön"; "Ön"), a jelen Adatvédelmi szabályzat Önre vonatkozik. 

Kiskorúak (a törvény által meghatározott különböző országokban) ("Kiskorúak") nem iratkozott fel a Szolgáltatásokra, és nem vásárolhatnak Termékeket a Webhelyeken anélkül, hogy először szülei vagy törvényes gyámjaik beleegyezésével elfogadnáka jelen Adatvédelmi szabályzatot. A szülők és a törvényes gondviselők felelősek a Kiskorúak által nyújtott Szolgáltatások, Termékek, Webhelyek használatáért.

A 2016/679-es általános adatvédelmi rendelet("GDPR") és más adatvédelmi törvények értelmében fenntartjuk a jogot, hogy ajelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor módosítsuk.  A Webhely(ek) kezdőlapján található értesítés figyelmezteti, vagy egy üzenetet közzétennek a Szolgáltatás(ek)ban, vagy bizonyos esetekben e-mailt fog kapni.

 1. Milyen adatokat vagy személyes adatokat gyűjtünk Öntől, és miért?

Az alábbiakban felsorolt személyes adatokat és egyéb információkat (a továbbiakban együtt: "Adatok") gyűjtünk és feldolgozunk az Ön által velünk aláírtszerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése, illetve termékek vagy szolgáltatások nyújtása érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem gyűjtünk és nem veszünk fel semmilyen érzékeny személyes adatot (azaz olyan adatokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve faji vagy etnikai származást, politikai, filozófiai vagy vallási véleményeket vagy szakszervezeti tagságot tárnak fel, valamint genetikai, biometrikus adatokat egyetlen természetes személy azonosítása céljából, vagy amelyek az egészséghez vagy a szexuális élethez kapcsolódnak, és bármely ilyen célból). Ezért kérjük, hogy tartózkodjon az ilyen adatok nekünk való elküldésében.

Szerződéseink és regisztrációs űrlapjaink minden olyan konkrét adatot feltüntetnek, amelyet Önnek meg kell adnia. 

1.1 Személyes adatok

Személyes adat: olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve Önre, mint azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ez a szerződéstől, a Webhelyektől, a Termékektől vagy Szolgáltatásoktól, az Ön állapotától és/vagy az adatgyűjtési eszközöktől függően az alábbi Személyes adatok egészére vagy egy részére vonatkozhat: 

 • Név(ek) és vezetéknév;
 • Postai cím (számlázás vagy kézbesítés); 
 • Vezetékes vagy mobil (személyes vagy szakmai) telefonszám;
 • E-mail cím;
 • Banki adatok (banki vagy egyéb számlaadatok, bankszámlaadatok, hitelkártya/díjkártya adatok, szám, lejárati idő, vizuális kriptográfia);
 • Útlevélszám vagy azonosító szám; 
 • A Webhelyek vagy Szolgáltatások beszélt nyelve vagy választott nyelve
 • Bármilyen bizalmas információ, amely segít önnek visszahívni személyes azonosítóit vagy jelszavait;
 • Kiskorúaknak: szüleik vagy törvényes gyámjuk vezetékneve, keresztneve és e-mail címe; 
 • Csak előadóművészek vagy képviselőik számára: színpadi nevük, szöveges, grafikus, fényképészeti vagy videoelemeik, illetve az előadást reprodukáló hangfelvételhez kapcsolódó hang-és dátumelemek ("Felvétel") vagy olyan videók, amelyek a zenei munka értelmezésének szemléltetésére készített audiovizuális munkával készült audiovizuális munkávalkészültek, és amelyek a felvétel tárgyát mutatják ("MusicVideo");ujjak, szavak, videók, művek címei (kompozíciók szavakkal vagy anélkül), dátumok, nevek, színpadnevek, álnevek, életrajzok, videók és fényképek előadóművészek, dalok és albumok nevei és kapcsolódó előadók, a dalok és albumok kiadásának éve, valamint az albumdalokhoz, megállapodásokhoz és/vagy illusztrációkhoz való jogot megtelő személy vagy szervezet neve;
 • a felvételeken és zenei videókon rögzített művek azonosításához szükséges metaadatok, valamint azok hozzárendelései, különösen a szerzők, zeneszerzők, kiadók nevei vagy az összes hozzárendelt, ISWC, ISRC, UPC kód stb.;
 • csak az ilyen információk gyűjtését igénylő Szolgáltatásokra való regisztráció esetén: az adóazonosító szám;
 • A Termékek vagy Szolgáltatások kosár tartalmának tartalma;
 • IP-cím (az Internet-hozzáférési szolgáltató által automatikusan hozzárendelt szám vagy azon elektronikus eszközök MAC-címe, amelyekről a Webhely(ek)hez való hozzáférés történik, és amelyek a Webhely(ek) minden egyes használata során automatikus azonosításon és rögzítésen esnek át;
 • A Felhasználók demográfiai adatai (pl. életkor, nem, lakóhely); 
 • A Felhasználók ízlésére, zenei preferenciáira (lejátszási listáira) vagy a zenei platformokról gyűjtött egyéb megosztott adatokra vonatkozó adatok;
 • Technikai információk, például cookie-k (további információkért Cookie-szabályzat
 • Földrajzi helymeghatározó adatok, különösen a mobiltelefon-eszközök által küldött GPS-jeleken keresztül: amikor a Felhasználók a Webhelyek által kínált földrajzi helymeghatározó szolgáltatásokat használják, például személyre szabott hirdetéseket kínálnak számukra, először összegyűjtjük kifejezett engedélyüket (opt-in). A felhasználók ebben az esetben bármikor visszavonhatják az ilyen engedélyt (opt-out);
 • Harmadik fél által megadott adatok (pl. névjegyek, barátok). Önnek meg kell szereznie az ilyen harmadik fél kifejezett hozzájárulását, mielőtt megosztanák velünk az adataikat.
 • Ha úgy döntöttél, hogy megkapod a TuneCore YouTube Hangfelvételi Bevételi szolgáltatásait, a YouTube-on található tartalmaid kihasználásával kapcsolatban a saját kiválasztott YouTube-csatornaazonosítódat a Believe adatbázisában tároljuk annak érdekében, hogy a tartalmad által generált bevételeket összekapcsoljuk a YouTube-csatornáddal. Annak érdekében, hogy engedélyezze vagy deauthorizálja a Believe YouTube-csatorna azonosítójának lekérését a következő URL-címen található OAuth hozzájárulási beállítások elérésével: https://web.tunecore.com/youtube_preferences."

1.2 Egyéb információk

Egyéb adatokat is gyűjtünk, amelyek nem feltétlenül vezetnek közvetlenül vagy közvetve az Ön természetes személyként való azonosításához ("Egyéb információk").

Ebben az esetben az alábbiakban leírt feltételekkel és az alábbi 3. Ezek az egyéb információk a következők lehetnek: 

 • A Felhasználók internetböngészőjére és a Webhelyek eléréséhez szükséges eszközökre vonatkozó információk, például az eszköz típusa, a képernyőfelbontás, az operációs rendszer verziója, az internetböngésző típusa és verziója, valamint a használt Szolgáltatás típusa és verziója. Egyedi azonosító rendelhető ahhoz az eszközhöz, amelyből a Felhasználók hozzáférnek az Egyesült Államok vagy annak szolgáltatói által szállított Szolgáltatás(ek)hoz;
 • A felhasználók widgetek, mobilalkalmazások vagy egyéb kommunikációs szolgáltatások használatára vonatkozó adatok: ebben az összefüggésben gyűjtjük az egyedi azonosítót, valamint a csatlakozó eszközzel kapcsolatos egyéb információkat annak érdekében, hogy tartalmat és reklámot nyújtsunk az eszközöknek. Gyűjtheti továbbá a szerverekhez való hozzáférés dátumát és időpontját, valamint a letöltött fájlokat és információkat;
 • Kiszolgálónaplófájlok a Szolgáltatások használati sebességének kiszámításához, a Szolgáltatások kezeléséhez, a kiszolgálókat érintő problémák diagnosztizálásához vagy a Felhasználók földrajzi helymeghatározási adatainak meghatározásához;
 • Cookie-k, egyértelmű gifek, webjelzők, pixelcímkék vagy más hasonló technológiák használatával gyűjtött információk (további információkért kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat); 
 • demográfiai vagy egyéb információk mindaddig, amíg az nem teszi lehetővé a személy azonosítását;
 • Információk a Szolgáltatások használatról olyan analitikai eszközök segítségével, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy jobb teljesítményszintet biztosítsunk Önnek. Az így gyűjtött információk tájékoztatást nyújthatnak számunkra a leggyakrabban használt szolgáltatásokról és funkciókról, a használt berendezések típusáról, jellemzőiről, országára és letöltési nyelvére vonatkozóan;
 • Felhasználói profilok létrehozásához való kereszthivatkozás;
 • Válaszok az Egyesült Államok által a Termékek, Szolgáltatások vagy a Webhelyek használatában benyújtott felmérésre vagy kérdőívre.
 1. (2) Az (1) és ( Hogyan gyűjtjük az Ön adatait? 

Az Ön adatait a következőktől gyűjtjük:

 • Az Ön által velünk kötött szerződés;
 • Az a fiók, amelyre Ön vagy az Ön által előfizetett szolgáltatások;
 • Webhely megtekintése, letöltése vagy használata;
 • Az Ön vásárlásai;
 • Hírlevélre vagy más típusú kommunikációra való feliratkozása;
 • Az Ön termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos reklamációi;
 • A koncert- vagy rendezvényjegyek vásárlása;
 • Nyilvános adatbázisok;
 • Kereskedelmi vagy médiapartnerségek a tevékenységünkkel kapcsolatos marketing vagy promóciós műveletekhez;
 • A Felhasználó személyes fiókjának használata az egyik közösségi hálózaton, platformon vagy harmadik fél szolgáltatásán keresztül, hogy csatlakozzon egy vagy több fiókjához a Webhelyeken. Ilyen esetben az Ön közösségi hálózatából vagy más harmadik fél szolgáltatásának személyes fiókjából származó bizonyos Személyes adatokat megoszthatunk a Believe-rel (azaz a névvel, az e-mail címmel, a fényképekkel, a partnerlistával, a hallgatási előzményekkel, a dalokkal vagy a kedvenc előadókkal, valamint minden olyan egyéb információval, amelyhez a BELIEVE hozzáfér, amikor a személyes fiókján keresztül jelentkezik be egy közösségi hálózaton vagy bármely más harmadik fél szolgáltatásán);
 • Az Ön részvétele az Ön személyes fiókján keresztül egy közösségi hálózaton, egy harmadik fél platformján vagy szolgáltatásán keresztül, vagy közvetlenül az Ön által szervezett játékoknak, versenyeknek, lottóknak, kvízeknek vagy bármely más promóciós műveletnek otthont adó webhelyeken.

Az Ön egyéb adatait az alábbi adatokon keresztül gyűjtjük: 

 • Böngészők, eszközök, widgetek és más digitális alkalmazások ilyen eszközökön való használata;
 • Szerver naplófájlok; 
 • Cookie-k (további információkért kérjük, olvassa el a Cookie-kra vonatkozó irányelveinket:
 • Földrajzi helymeghatározás, ha a Felhasználók kifejezett hozzájárulásukat adták hozzánk; 
 • Az információk és adatok megosztása.
 1. Mire dolgozunk fel az Ön adatait? 

Adatait a következőkre dolgoztuk fel: 

 • Személyes fiókok létrehozása és kezelése; 
 • Szerződéses kötelezettségek teljesítése,
 • Szolgáltatások nyújtása vagy megvásárolt Termékek szállítása;
 • Különböző fizetési műveletek lebonyfoka és lebonyfoka;
 • Válaszoljon az Ön kéréseire vagy kérdéseire, vagy adjon meg és javítsa az ügyfélszolgálatot;
 • Szervezze meg, hajtsa végre és kezelje részvételét játékokban, versenyeken, lottókban, kvízekben vagy más hasonló promóciós kampányokban, felmérésekben vagy egyéb funkciókban; 
 • Kommunikáció Veled (pl. adminisztratív, promóciós vagy kereskedelmi kommunikáció);
 • Felhasználói élményének nyújtása, javítása, optimalizálása és testreszabása, valamint a funkciók közösségi médiában való megosztásának egyszerűvéése;
 • A webhelyek és szolgáltatások biztonságának végrehajtása, biztosítása és javítása, a csalás elleni küzdelem, valamint az adatbiztonság megsértésének megelőzése a GDPR meghatározása szerint;
 • Elemzi, azonosítja, javítja és megérti a Szolgáltatások és webhelyek működését és a Webhelyek vagy Szolgáltatások használatának tendenciáit; 
 • Határozza meg, szabja testre és javítsa a marketing és promóciós technikák hatékonyságát, és igazítsák a promóciós és hirdetési kampányokat az Ön céljaihoz és igényeihez;
 • Ajándékok vagy albumokra vagy dalokra, zenei információkra, videókra vagy egyéb Szolgáltatásokra mutató ajándékok vagy hivatkozások küldése, vásárlása vagy megosztása partnerekkel, barátokkal és családtagokkal vagy más Felhasználókkal
 • Jogi kötelezettségeink teljesítése 
 • Személyes adatainak kezelése és kezelése a GDPR-nak megfelelően
 1. Milyen jogalapon tudjuk feldolgozni az Ön adatait? 

Az Ön adatait a következők alapján tudjuk feldolgozni:

 • Az Ön hozzájárulása;
 • Az Ön által velünk kötött szerződés;
 • Jogi kötelezettség;
 • Jogos érdekünk (például termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, csalások megelőzése, webhelyek és szolgáltatások védelme, illetve kommunikációnk testreszabása.
 1. Ki kapja meg az Ön adatait?

Az Ön által nekünk küldött Adatokhoz közvetlenül vagy közvetve kizárólag engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá, csak szükség esetén és kizárólag a fenti 3. Gondoskodunk arról, hogy az ilyen hozzáférés megfeleljen az általunk végrehajtott biztonsági intézkedéseknek. 

Az adat címzettjei lehetnek: 

 • Leányvállalataink;
 • Harmadik fél szolgáltatók, akikkel a Szolgáltatások nyújtásának vagy a Webhelyekhez való hozzáférésének megkönnyítésén dolgozunk, mint például, de nem kizárólagosan a tárhelyszolgáltatások, az adatelemzés, a fizetési tranzakciók feldolgozása, valamint a Termékek és Szolgáltatások jogdíjai vagy megrendelései visszafizetése, infrastrukturális szolgáltatások, információtechnológiai szolgáltatások, ügyfélszolgálatok, e-mail forgalmazási szolgáltatások, audit vagy más hasonló szolgáltatások nyújtása;
 • Csak előadóművészek vagy képviselőik számára: a megadott információk többek között felhasználhatók annak nyomon 100%-ának nyomon iktatása érdekében, hogy egyes felvételek hogyan kerülnek értékesítésre rangsorolási célokra. Szolgáltatásaink használatával megállapodnak abban, hogy a Believe harmadik feleknek (pl. platformoknak) adhat értékesítési rekordokat vagy zenei videókat, ezeket az információkat diagramokban, diagramokban és/vagy egyéb összehasonlító információkat támogató anyagokban összesítheti, és a Szolgáltatások általános értékesítési feltételeivel összhangban is közzéteheti.
 • Harmadik fél szolgáltatók, előadóművészek vagy menedzserek, producerek vagy kiadók küldhetnek hirdetési és promóciós üzeneteket a Felhasználóknak, a velünk kötött szerződésre is figyelemmel. Ebben az esetben a Felhasználók úgy kell tekinteni, hogy megállapodtak abban, hogy az ilyen tartalmat hagyományos, digitális adathordozón vagy más kommunikációs eszközökön keresztül kapják meg;
 • Promóciós kampányok, például játékok, versenyek, lottójátékok stb.

A Believe az Ön adatait csak akkor közölheti megfelelően felhatalmazott személyekkel, ha az a fenti 3.

 • A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, beleértve az Ön lakóhelyén kívüli országok törvényét;
 • A köz- vagy kormányzati hatóságoktól érkező végzések vagy kérések megválaszolása, beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívülieket is;
 • A szerződés, a Szolgáltatásaink értékesítésére és használatára vonatkozó általános szerződési feltételek teljesítése vagy betartatása, illetve tevékenységünk, leányvállalataink vagy előadó művészeink, vezetőink, kiadóink és producereink tevékenységének védelme érdekében;
 • A Believe vagy a Believe leányvállalatai, művészei, címkéi, vezetői vagy producerei jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében;
 • Jogi jogaink gyakorlása vagy védelme, illetve az ilyen jogok elismertségének gyakorlása vagy védelme;
 • A Szükséges jogorvoslati lehetőség meghozata, illetve a Believe vagy leányvállalatai ellen esetlegesen kimondható kártérítések vagy büntetések korlátozása;
 • Átszervezés, egyesülés, felvásárlás, közös vállalat vagy a Believe vagy eszközei egészének vagy egy részének bármely ilyen harmadik fél részére történő átruházása;
 • Konkrét adattovábbítások leszállítása az Ön kifejezett hozzájárulásának beérkezések után;
 • Közérdek kielégíteni;
 • Annak érdekében, hogy megvédjük Önt vagy harmadik feleket a csalástól, visszaéléstől, jogellenes cselekményektől vagy szerződésszegéstől, illetve a Webhelyek vagy Szolgáltatások általános felhasználási feltételeitől vagy a Termékek értékesítésével szemben;
 • Dönthet úgy is, hogy az üzenetküldő táblákon, vitafórumokon, csevegésekben, közösségi hálózatokon, blogokon vagy a szolgáltatók által javasolt bármely más módon elérhető funkciók használatával közli adatait. Ebben az esetben ezek a szolgáltatók felelősek az Ön adatainak feldolgozásáért, és Önnek gondosan el kell olvasnia adatvédelmi vagy titoktartási irányelveit. 
 • Az Ön által a Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett vagy közölt információk, dokumentumok vagy adatok nyilvános információkká válnak, és ezért a Szolgáltatások más felhasználói számára is hozzáférhetővé tehetőek, vagy általában az interneten vagy más kommunikációs hálózatokon terjeszthetőek. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül önkéntesen közölt információk vagy adatok használatából vagy közléséből eredő következményekért. Ezeket az adatokat a Szolgáltatások vagy Termékek általános felhasználási feltételeivel összhangban használhatjuk fel és közöljük.
 1. Mennyi ideig használjuk fel az Ön adatait? (adatmegőrzési időszak)

Az adatokat csak a szerződés teljesítéséhez, a kitűzött cél eléréséhez, az Ön igényeinek kielégítéséhez, a szerződés teljesítéséhez vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig érjük el.

Az általunk meghatározott adatmegőrzési kritériumok a következőket tartalmazzák: 

 • Az Ön által velünk kötött szerződés időtartama;
 • Az alkalmazandó jogszabályok által előírt megőrzési idő (azaz számviteli vagy archiválási kötelezettségek);
 • Az Ön adott felhasználáshoz adott hozzájárulásánakidőtartama;
 • Kilátások (Szolgáltatásra való előfizetés vagy Termékvásárlás hiányában): az adatgyűjtés napjtól legalább 1 év;
 • 6 hónap vagy kevesebb cookie esetén, vagy 13 hónap bizonyos esetekben (további részletekért kérjük, olvassa el a Cookie szabályzatunkat)

Amikor már nincs szükségünk az Ön adatainak feldolgozására, töröljük azokat a rendszereinkből és adatbázisainkból, vagy anonimizáljuk őket, hogy többé ne legyen azonosítható.

 1. Az Ön adatainak tárolása és az adatok európai unión kívüli átvitele

Szolgáltatásaink és Telephelyeink France . A jelen Adatvédelmi szabályzat a francia jog hatálya alá tartozik. Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy adatait az Európai Unióban található szervereken tároljuk és tároljuk.

Globális jelenlétünk miatt bizonyos adatokat az Ön országán vagy lakóhelyén kívül is gyűjthet, továbbíthat, üzemeltethet és/vagy általánosabban feldolgozhat. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények helyről helyre különböznek, és nem nyújtanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az Ön országának vagy lakóhelye vagy származási joghatósága. A Believe és leányvállalatai azonban meghoznak megfelelő intézkedéseket az Ön adatainak átvitelének védelmére. Ezek az intézkedések magukban foglalják az Európai Bizottság által jóváhagyott adatátviteli módszereket, valamint az adatfeldolgozóinkkal kötött írásbeli megállapodásokat annak biztosítására, hogy a tőlünk kapott adatokat a jogszabályoknak megfelelően feldolgozza.

A fentiek fényében a felhasználói adatokhoz a bűnüldöző és/vagy szabályozó hatóságok férhetnek hozzá az ilyen külföldi joghatóságok vonatkozó jogszabályainak megfelelően.

Szükség esetén a fenti 5. 

Megköveteljük az ilyen harmadik felektől, hogy megfelelő titoktartási és biztonsági garanciákat biztosítsanak, hogy megtgyák a szükséges fizikai, szervezési és technikai intézkedéseket az Ön adatainak védelme és védelme érdekében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az Európai Unión kívüli adattovábbításra az Európai Bizottság és/vagy a helyi illetékes hatóságok által jóváhagyott garanciamechanizmusok vonatkoznak.

 1. Biztonsági intézkedések

Megfelelő fizikai, technikai, adminisztratív és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a lehető legjobban megvédjük az Ön adatait az elvesztéstől, lopástól, visszaéléstől, visszaélésszerű használattól, csalárd hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól és megsemmisítéstől. 

Az interneten történő adattovábbítás nem lehet 100%-ig biztonságos, de elkötelezettek vagyunk az iparágunkban elismert biztonsági szabványok végrehajtása mellett, amelyek célja az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal és azok felhasználásának védelme és megakadályozása. 

Ezek az intézkedések többek között a következőket foglalják magukban: 

 • Tárolás biztonságos szervereken az Európai Unión belül;
 • Védelem, többek között adattitkosítási folyamatokon keresztül, mint például a Secure Sockets Layer ("SSL") hitelkártya-tranzakciókhoz és más banki fizetési tranzakciókhoz, amelyek megkövetelik az SSL-kompatibilis böngésző felhasználóinak használatát, mint például a Safari, a Netscape Navigator 3.0 (vagy újabb verzió), a Chrome, a Firefox vagy az Internet Explorer;
 • Az alkalmazottak vagy harmadik fél alkalmazottainak korlátozott hozzáférése az adatokat tartalmazó adatbázisokhoz;
 • Szerződéses kötelezettségek munkatársaink számára, amelyek olyan adatokat kezelnek, amelyek titoktartási követelményeket írnak elő, amelyeket teljesíteniük kell. 

Ezenkívül Önnek lehetősége van arra, hogy a Webhelyeken vagy a Szolgáltatások használatakor olyan hozzáférési fiókot vagy felhasználói fiókot hozzon létre, amely olyan azonosítót és jelszót tartalmaz, amelyet Ön csak a fiókjához való hozzáférés védelme érdekében ismer. Az adatok további védelme érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg jelszavát, és semmilyen körülmények között ne adja ki az azonosítóját senkinek. 

 1. Az Ön jogai 

Ha Ön France ön részesül az 1978. január 6-i törvény, az úgynevezett francia adatvédelmi törvény védelmében. Az Európai Unió/Az Európai Gazdasági Térség lakosai az alábbiak szerint részesülnek a GDPR-ból:

 • Tájékoztatáshoz való jog: az Ön személyes adatainak felhasználására vonatkozó világos, átlátható és érthető információk megszerzéséhez való jog;
 • Hozzáférési jog: az Ön által Önről kezelt személyes adataihoz való hozzáférés joga;
 • Helyesbítéshez, felszólaláshoz vagy korlátozáshoz való jog: az Ön személyes adatainak helyesbítéséhez való jog, ha azok pontatlanok vagy helytelenek,és/vagy azok befejezéséhez való jog;
 • Az elfeledtetéshez való jog/az elfeledtetéshez való jog: az Ön személyes adatainak törléséhez vagy törléséhez való jog. Ezt a jogot azonban jogi okokból vagy az említett Személyes adatok megőrzéséhez való jogos érdekünk alapján korlátozhatja. Az ilyen kérés a Felhasználó ügyfél/felhasználói fiókjának megszüntetését eredményezi, és a Felhasználó a továbbiakban nem férhet hozzá a Webhelyekhez vagy Szolgáltatásokhoz;
 • Tiltakozáshoz való jog a közvetlen üzletszerzés ellen: jog arra, hogy bármikor kérje vagy módosítsa az Ön választását, hogy többé ne kapjon tájékoztatásta Szolgáltatások, Termékek, hírek vagy események ajánlatával kapcsolatban tőlünk vagy harmadik fél partnerektől. Ebben az esetben használhatja az erre a célra megadott hivatkozást minden kapott e-mailben vagy promóciós kommunikációban, vagy a STOP SMS-ben minden beérkezett promóciós SMS-ben. A felhasználók kérhetik továbbá, hogy a Termékekről és Szolgáltatásokról nem személyre szabott üzeneteket kapjanak. Ezt követően minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk harmadik fél partnereinket, kivéve, ha az ilyen kommunikáció lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéseket igényel. Ebben az esetben Ön felelős azért, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen az érintett harmadik féltől annak érdekében, hogy kérje a regisztráció visszavonását/ a leiratkozást/ az említett kommunikáció kézhezvételétől való elállást;
 • A hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez: az Ön személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásához való jog, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 • Adathordozhatósághoz valójog : a személyes adatok másolásának, egy másik adatbázisba történő átvitelének kérése. Ez a jog csak a Felhasználók által megadott Személyes adatokra vonatkozik, feltéve, hogy az adatkezelés megállapodáson vagy hozzájáruláson alapul, és automatizált folyamatok alkalmazásával történik. Az adatokat strukturált módon és olvasható formában visszaküldjük a Felhasználóknak.

E jogok gyakorlása érdekében kérjük, használja ezt az űrlapot.

Ha nem felelünk meg az Ön kérésének, kapcsolatba léphet a helyi adatvédelmi hatósággal. For France , Kapcsolatba léphet a CNIL "CommissionNationale de l'Informatique et des Libertés" www.cnil.fr vagy

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. Mi történik, ha adatvédelmi incidens történik?

A GDPR 33., 34. 

A BELIEVE az érintettek helyétől és egyéb releváns tényezőktől függően betartja az információbiztonsági incidens bejelentési/bejelentési követelményeit tartalmazó egyéb alkalmazandó jogszabályokat.

 1. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Lépjen kapcsolatba velünk, kérjük, látogasson el: https://www.believemusic.com/contact/


Különleges megjegyzések: 

TUNECORE felhasználók, kérjük, olvassa el

Kaliforniai lakosok, kérjük, olvassa el

Egyesült Királyság lakosok, kérjük, olvassa el

Olaszország lakosok, kérjük, olvassa el

Szingapúri lakosok: Kapcsolatba léphet a Believe adatvédelmi tisztviselővel a [email protected]

Népköztársaság China kérjük, kattintson ide, hogy kapcsolatba lépjen velünk az adatvédelemről

Utolsó frissítés Október 3, 2023

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. Ezek a feltételek, valamint a szerzői jogi irányelvek ("Szerzői jogi irányelvek") és az adatvédelmi irányelvek ("Adatvédelmi irányelvek") (amelyeket ez a hivatkozás tartalmaz, és amelyekre együttesen "Közösségi platformok szolgáltatási feltételei" néven hivatkozunk) szabályozzák a TuneCore.com weboldalhoz (a "Webhely") való hozzáférést és annak használatát, beleértve az ott található tartalmak, információk, termékek és/vagy szolgáltatások ("Közösségi platformok szolgáltatás(ok)") használatát. Ez egy jogi megállapodás Ön és a TuneCore, Inc. ("TuneCore") között. A TuneCore fenntartja a kizárólagos jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy megszüntesse a Webhelyet és a Közösségi platformok szolgáltatásait, vagy módosítsa a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeit. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Közösségi platformok szolgáltatási feltételeinek módosításait. Ha a TuneCore bármely ilyen módosítását követően továbbra is használja a Webhelyet és/vagy a Közösségi platformok szolgáltatásait, illetve hozzáfér azokhoz, Ön elfogadja, hogy a módosított Közösségi platformok szolgáltatási feltételei jogilag kötelező érvényűek. A TuneCore kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem módosíthatja a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeinek feltételeit.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A TUNECORE ÁLTAL A WEBHELYEN KERESZTÜL VAGY A TUNECORE-FIÓK TEKINTETÉBEN KÍNÁLT KÖZÖSSÉGI PLATFORM-SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN VÁLLALJA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL A KÖZÖSSÉGI PLATFORMOK SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA EL TELJES EGÉSZÉBEN A KÖZÖSSÉGI PLATFORMOK SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEIT, AKKOR NEM ÉRHETI EL VAGY NEM HASZNÁLHATJA A TUNECORE ÁLTAL KÍNÁLT KÖZÖSSÉGI PLATFORMOK SZOLGÁLTATÁSAIT.

1. JOGOK BIZTOSÍTÁSA.

(a) A TuneCore Közösségi Platformok szolgáltatásaira történő regisztrációval Ön visszavonhatatlanul átengedi a TuneCore-nak az egész világon (a "Terület") és a (lentebb meghatározott) időtartam alatt a kizárólagos és kizárólagos jogot arra, hogy az Ön által az alábbi 3. szakaszban meghatározott, az Ön által az alábbiakban megadott felvételek (az alábbi 3. szakaszban meghatározottak szerint) kezelője legyen, kizárólag az alábbi terjesztési és/vagy közösségi média platformokon (együttesen a "Közösségi Platformok") keresztül, az Ön által kiválasztott és jóváhagyott módon: (I) Meta és a Meta tulajdonságai, azaz a Facebook, a Messenger (beleértve a WhatsApp-on kívüli egyéb Meta üzenetküldő szolgáltatásokkal (részben vagy egészben) integráltakat is), az Instagram, a Portal és az Oculus, valamint a Meta vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő és/vagy általuk üzemeltetett minden olyan tulajdonság, amely a fentiekkel integrált (példaként a Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), beleértve minden egyes esetben azok összes jellemzőjét és funkcióját (beleértve az élő közvetítési funkciókat is), valamint minden egyes esetben a Meta vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonában és ellenőrzése alatt álló összes lejátszót, oldalt, eszközt és API-t, beleértve minden egyes esetben az utód- és származékos változatokat ("Meta Platformok"); (II) TikTok; (III) CapCut; és (IV) YouTube, beleértve minden tükör- és/vagy származékos oldalt és kapcsolódó terméket és szolgáltatást (pl. YouTube Shorts és YouTube Creator Music), valamint ezek minden helyettesítő, utód és/vagy nemzetközi változatát (a "YouTube platformok"), beleértve, de nem kizárólagosan a YouTube Music-ot, a YouTube videólejátszót és a YouTube weboldalakat, alkalmazásokat (pl., YouTube főalkalmazás, YouTube Music alkalmazás), API-k, beágyazások, termékek és szolgáltatások, valamint a fentiek közül bármelyik szindikációra rendelkezésre bocsátott, valamint a TuneCore YouTube hangfelvételek monetizálására és bevételgyűjtésére szolgáló szolgáltatása ("YouTube Monetizáció"), az alábbi 7. szakaszban részletezettek szerint.
(b) A fentiek korlátozása nélkül, az Ön által a TuneCore-nak itt biztosított jogok magukban foglalják többek között a következőket:

i. A Felvételek értékesítése, felhasználása (és felhasználási engedélyezése), másolása, reprodukálása, nyilvánossághoz közvetítése, terjesztése és egyéb módon történő hasznosítása minden (jelenleg ismert vagy a jövőben létező) eszközzel és médiával ("Értékesítés") a közösségi platformokon keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan, a Felvételek videótartalommal (beleértve az élő közvetítésű videókat) és állóképekkel való időzített szinkronizálását;

ii. A sokszorosítás, közzététel és felhasználás (és mások számára a sokszorosítás, közzététel és felhasználás engedélyezése): (A) a Felvételek címei; (B) a Felvételeken szereplő művész(ek) neve(i), életrajzi adatai, fotói és képmásai; (C) a Felvételekhez kapcsolódó borítóképek; és (D) az Ön vagy a Felvételeken szereplő művészek által biztosított egyéb információk és/vagy anyagok; a Felvételek értékesítésével, reklámozásával, terjesztésével és hasznosításával és/vagy a TuneCore általános üzleti tevékenységével (és a TuneCore bármely anyavállalatának, leányvállalatának és/vagy kapcsolt vállalkozásának általános üzleti tevékenységével), valamint a TuneCore szolgáltatásainak (és a TuneCore bármely anyavállalatának, leányvállalatának és/vagy kapcsolt vállalkozásának szolgáltatásainak) reklámozásával és promóciójával kapcsolatban;

iii. Tengedélyezni az Ön felvételeit tartalmazó úgynevezett "felhasználó által generált tartalom" létrehozását, felhasználását és hasznosítását.;, és felhatalmazni a felhasználókat a közösségi platformok az Ön felvételein a felhasználó által létrehozott tartalom részeként mérsékelt változtatásokat hajtsanak végre. (például a Felvételek lejátszási sebességének megváltoztatása);

iv. A felvételek itt engedélyezett felhasználásából származó összes bevétel beszedése;

v. A felvételek valamennyi közösségi platformon történő felhasználásával kapcsolatos követelések üldözése, védelme és rendezése; és

vi. Megállapodásokat kötni, illetve a TuneCore bármely jogát átruházni vagy licencbe adni és/vagy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeinek bármelyikét átruházni harmadik fél licencbérlőkre a TuneCore számára elfogadható feltételek mellett.

(c) A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen vagy semmilyen okból megtagadja szolgáltatásait Önnek vagy bármely ügyfélnek, és nem köteles az ilyen elutasításról értesítést tenni.

(d) Bár Ön jogosult arra, hogy zenéjét bármely platformon, fogyasztói áruházban és/vagy saját weboldalán keresztül értékesítse, az Ön által a TuneCore-nak a jelen Közösségi Platformok szolgáltatás keretében biztosított jogok kizárólag arra vonatkoznak, hogy a TuneCore az Ön meghatalmazott képviselőjeként szolgáljon az Ön felvételeinek a fent az 1(a) szakaszban felsorolt Közösségi Platformokon történő terjesztésére, ahogyan azt Ön kiválasztja és jóváhagyja.

(e) A Futamidő alatt az egyes közösségi platformok időről időre változtatásokat eszközölhetnek a platformjukon, beleértve, de nem kizárólagosan, egyes szolgáltatások vagy termékek hozzáadását vagy eltávolítását, új termékek kifejlesztését és béta tesztelését, rpromóciókat indítanak, márkanévváltás, és a létrehozását. alternatív jogdíjakat számítások és/vagy árképzési struktúrák (egyenként és együttesen: "Új platformfejlesztés(ek)"). A jelen megállapodás megkötésével Ön tudomásul veszi, hogy a Közösségi Platformok szolgáltatás részeként, bármely olyan Közösségi Platformmal kapcsolatban, amelyet Ön kiválaszt és jóváhagyja a terjesztést, Ön automatikusan opt-in lesz az ilyen Új Platformfejlesztésekhez, amelyeket az adott Közösségi Platform a Futamidő alatt végez. Ebben az esetben az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége az ilyen Új Platform Fejlesztésből való kilépésre az lesz, hogy (i) kilépjen az adott Új Platform Fejlesztésből (amennyiben a TuneCore és/vagy az adott Közösségi Platform ezt saját belátása szerint engedélyezi); (ii) teljes egészében kilépjen az ilyen Közösségi Platformon történő terjesztésből; vagy (iii) felmondja a jelen szerződést.

2. TERM.

A jelen szerződés időtartama azon a napon kezdődik, amikor Ön az "Elfogadom" gombra kattint, és addig folytatódik, amíg Ön vagy a TuneCore ("Feltétel") fel nem mondja.

3. FELVÉTELEK.

A "Felvételek" kifejezés a hangfelvételek (és adott esetben audiovizuális felvételek) a közösségi platformok szolgáltatásának részeként bármikor a TuneCore-nak benyújtott kísérő műalkotásokkal, metaadatokkal és/vagy egyéb anyagokkal együtt. A TuneCore saját belátása szerint fenntartja magának a jogot, hogy elutasítson minden olyan anyagot (korlátozás nélkül beleértve az Ön által beküldött felvételeket, képeket és/vagy műalkotásokat). Ön vállalja, hogy minden felvételt, képet és grafikát kizárólag az Ön költségére, a TuneCore és/vagy a közösségi platformok által megkövetelt formátum(ok)ban nyújt be. Az ilyen formátum(ok) technikai leírását kérésre biztosítjuk, feltéve, hogy a TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy a Felvételek hangfájljait szükség szerint konvertálja az összes közösségi platform formátum- és/vagy fájlméret-követelményeinek való megfelelés érdekében. Ezenkívül a TuneCore-nak jogában áll kijavítani a metaadat-hibákat a platform követelményeinek való megfelelés érdekében. A TuneCore vállalja, hogy felvételeit a lehető leggyorsabban, néhány órától néhány naptól több hétig biztosítja a közösségi platformok számára annak érdekében, hogy az adott közösségi platformok betölthék és elérhetővé tegyék felvételeit az ügyfelek számára.

4. KIFIZETÉSEK.

(a) A TuneCore a Közösségi Platformokon keresztül hasznosított Felvételeivel kapcsolatban a TuneCore a Felvételeinek tulajdonított és a TuneCore által a Közösségi Platformoktól ténylegesen kapott nettó bevétel nyolcvan százalékát (80%-át) fizeti Önnek (az alábbi 4(b) szakaszban meghatározottak szerint) a Felvételeinek engedélyezett felhasználásáért. A nettó bevételeket a TuneCore számlájára időben, a TuneCore általi beérkezést követően könyveljük. Miután a kifizetés jóváírásra került az Ön számláján, Ön saját belátása szerint kiveheti az egészet vagy annak bármely részét. Az ilyen kifizetésekkel kapcsolatos banki díjak vagy egyéb költségek Önt terhelik.

(b) "Nettó bevétel" alatt a TuneCore tényleges bevételeit kell érteni a Közösségi Platformoktól, csökkentve (i) az Ön Felvételeinek felhasználásával és/vagy az Ön részére történő kifizetések átutalásával kapcsolatos bármely adóval, díjjal vagy egyéb díjjal; és (ii) a "TuneCore Splits" funkcióval a megosztott együttműködőnek kifizetett bevételekkel, az alábbiakban meghatározottak szerint, ha alkalmazható. Bármely számviteli kimutatással kapcsolatos kifogást vagy az abból eredő bármely pert legkésőbb a kimutatás kiállításának időpontjától számított egy (1) éven belül kell benyújtani (és bármely pert megindítani), és Ön ezennel lemond a törvény által megengedett hosszabb elévülési időről.

(c) Amennyiben Ön a Közösségi Platform szolgáltatási feltételei vagy más okból bármilyen összeggel tartozik a TuneCore-nak, a TuneCore-nak jogában áll az ilyen összegek egészét vagy egy részét levonni az Önnek egyébként kifizetendő nettó jövedelemből.

(d) A TuneCore számlájára könyvelt nettó jövedelmet a többi TuneCore-ügyfél nettó jövedelmével egy kamatozó bankszámlán összesedik, amíg ön vissza nem vonja ezeket a pénzeszközöket. Ön elfogadja, hogy nem kap kamatot vagy egyéb jövedelmet a Net Income-ből, amelyet a TuneCore ügynökként kezel, és ilyen összevont számlákon helyezi el. A Közösségi Platformok Szolgáltatásainak Ön általi használatát figyelembe véve visszavonhatatlanul átruházza és hozzárendeli a TuneCore-nak minden olyan tulajdonjogot, amely az ilyen összevont számlán tartott nettó jövedelemből származhat. Az ilyen összevont számlán kamatkeresés helyett a TuneCore csökkentheti a banki szolgáltatásokért felszámított díjakat vagy költségeket az Ön nettó jövedelmét tartó bankok által a banki szolgáltatásokért.

(e) A jogosult TuneCore számlatulajdonosok jövedelmük egy részét más jogosult TuneCore számlákra (a továbbiakban: "megosztott együttműködő(k)") irányíthatják a "TuneCore megosztások" funkció segítségével, az itt meghatározottak szerint. Ahhoz, hogy megosztott kifizetést hozzon létre egy Felvételhez, (i) a Felvételt "Rising Artist", "Breakout Artist" vagy "Professional" tervvel kell terjesztenie (az "Új művész" terv alapján terjesztett felvételek nem jogosultak megosztott kifizetésre); és (ii) meg kell adnia a TuneCore-nak az egyes megosztott együttműködők fiókjához tartozó e-mail címet és a bevétel százalékos arányát, amelyet az egyes megosztott együttműködők kapnak. Ahhoz, hogy Split Collaborator-ként osztott kifizetésben részesüljön, érvényes TuneCore-fiókkal kell rendelkeznie, amely Rising Artist, Breakout Artist vagy Professional tier tervvel, vagy a "TuneCore Splits Collaborator" kiegészítéssel rendelkező New Artist tervvel rendelkezik. A megosztás létrehozását követően, ahhoz, hogy megkapják a bevételükből való részesedésüket, minden Split Collaboratornak meg kell erősítenie a bevételmegosztás részleteit. Abban az esetben, ha egy bevételmegosztás nem megfelelő TuneCore-fiókra vagy e-mail-címre irányul, azt a Split Collaborator nem erősíti meg, vagy más módon érvénytelen, a bevételnek az adott kedvezményezettnek tulajdonított része továbbra is annak a TuneCore-fiók tulajdonosának kerül kifizetésre, aki a megosztást létrehozta.

(f) Bizonyos közösségi platformokon, szolgáltatásokon és/vagy egyéb bevételi forrásokon keresztül történő értékesítés nem jogosult osztott kifizetésre. Ilyen nem támogatható bevételi források lehetnek a következőkből származó bevételek: (i) a Felvételekben megtestesülő alapul szolgáló zenei kompozíciókhoz fűződő jogok hasznosítása; (ii) a Felvételek értékesítése a Meta Platformokon; és (iii) a Felvételek YouTube-on történő monetizálása.

(g) A TuneCore fióktulajdonosok kizárólagosan felelősek minden olyan díjért, illetékért, vámért, adóért és adóbefizetésért, amelyet a Felvételek TuneCore-fiókjukon keresztül történő értékesítésével kapcsolatban kell fizetni, beleértve az ilyen bevételek bármely olyan részét (részeit), amelyet a Split együttműködőnek fizetnek ki.

5. STREAMING CSALÁS.

(a) Ön vállalja, hogy nem használja a Webhelyet vagy a Közösségi Platformok szolgáltatásait olyan anyagok továbbítására, továbbítására, összeköttetések biztosítására vagy tárolására, amelyek szerzői jogvédelem alatt álló műveket sértenek, vagy más módon sértik vagy elősegítik bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogainak megsértését. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TuneCore letilthatja és/vagy megszüntetheti az Ön fiókját és/vagy eltávolíthatja vagy letilthatja a hozzáférést bármely Felvételhez vagy bármely kapcsolódó anyaghoz, amelyet Ön a TuneCore rendelkezésére bocsát, amennyiben a TuneCore olyan állítást kap, amely, ha igaz, az Ön jelen szerződésben foglalt nyilatkozatainak és garanciáinak megsértését jelentené. További információkért kérjük, tekintse meg a Szerzői jogi szabályzatot.

(b) Ön vállalja, hogy nem vesz részt (vagy nem engedélyezi, ösztönzi, besorozza, megtartja vagy alkalmazza harmadik feleket, hogy részt vegyenek), olyan tevékenységekben, amelyek a TuneCore saját belátása szerint streaming manipulációnak minősülnek.

i. "streaming manipuláció": minden olyan tevékenység és/vagy módszer, amely magában foglalja az audio- és/vagy audiovizuális streaming szolgáltatásokon történő online vagy offline lejátszások mesterséges létrehozását emberi vagy nem emberi eszközökkel, amennyiben az ilyen lejátszások nem jelentenek jóhiszemű végfelhasználói hallgatást és/vagy a valódi fogyasztók által kezdeményezett és a bejelentő országban kezdeményezett nézeteket. A streaming manipuláció magában foglalhatja vagy magában foglalhatja, de nem kizárólagosan növelheti, generálhatja vagy manipulálhatja a játékszámokat, értékesítéseket, követési számokat, elkötelezettségi tevékenységet vagy a közösségi platformok szolgáltatásai és / vagy bármely Platform által használt egyéb kulcsfontosságú mutatót (A) botok, szkriptek, vírusok, férgek vagy bármely más számítógépes kód, fájl, program vagy automatizált folyamat használatával; és/vagy (B) kattintásfarmok, trollfarmok, nem hiteles fiókok, megosztott fiókadatok vagy virtuális magánhálózatok. A streaming manipuláció lehet olyan tevékenység eredménye, amelyet akár egyéni, akár lemezcsoportok tekintetében végeznek a diagramok helymeghatározásának mesterséges javítása, a piaci részesedés növelése, a jogdíjak vagy egyéb kifizetések növelése, vagy bármely más csalárd vagy tisztességtelen célból.

ii. Tudnia kell, hogy a streaming manipuláció egy harmadik fél, például promóciós vagy marketing cég, lemezkiadó vagy zenei forgalmazó, művész nevében vagy saját nevében eljáró cselekedeteinek eredménye lehet. Javasoljuk, hogy vizsgálja ki és vizsgálja meg azokat a vállalatokat vagy magánszemélyeket, amelyeket a zene népszerűsítése vagy reklámozása érdekében igénybe vehet, megtarthat vagy alkalmazhat, mivel ön felelős lehet az Ön nevében harmadik fél által elkövetett streaming manipulációért. A kétségek elkerülése végett minden olyan streaming manipuláció, amelyet egy harmadik fél végez az Ön nevében, vagy amely az Ön felvételeit érinti, sérti a jelen Közösségi Platformok Szolgáltatási feltételeit.

iii. Az annak meghatározására szolgáló tényezők, hogy egy adott fogyasztási vagy marketingtevékenység Streaming-manipulációnak minősül-e, az egyes esetek konkrét körülményeitől függően változnak, és a Streaming-manipulációra itt bemutatott példák és leírások nem tekinthetők kimerítőnek.

iv. Bizonyos közösségi platformok, amelyek az Ön felvételeit használják, csalással és csalás gyanújával kapcsolatos irányelvekkel is rendelkezhetnek, és Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége, hogy tudomást szerezzen és kövesse az ilyen irányelveket, és az ilyen irányelvek az alábbiakban kötelezőek az Ön számára.

(c) Abban az esetben, ha a TuneCore-nak jóhiszemű mérlegelése alapján oka van feltételezni, hogy az Ön fiókja vagy felvételei a következőkből származnak, azokban részt vettek vagy bevételeket generáltak: a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeinek megsértése; csalás; szerzői jog, védjegy, nyilvánossághoz való jog vagy bármely más szellemi tulajdonjog megsértése; harmadik fél licenckövetelményének be nem tartása; vagy a streaming manipulálása (együttesen "Helytelen magatartás"), a TuneCore fenntartja a jogot: (i) a jövedelem, beleértve a Nettó jövedelem vagy egyéb kifizetések számlájára történő utalásának megszüntetését, (ii) a gyanús tevékenységek TuneCore számára kielégítő rendezéséig blokkolja a számlájáról történő egyéb pénzfelvétel lehetőségét, és (iii) eltávolítja az Ön bármely vagy valamennyi felvételét bármely vagy valamennyi Közösségi platformról. Ön továbbá elfogadja, hogy az ilyen bevételeket Ön elveszíti, ha a TuneCore jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy az Ön fiókja vagy Felvételei nem megfelelő magatartás tárgyát képezték, abban részt vettek, vagy abból származó bevételt generáltak.

(d) Ön továbbá elfogadja a következőket:

i. Ön vállalja, hogy a TuneCore rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amelyet a TuneCore ésszerűen kért a helytelen magatartással kapcsolatos vizsgálat részeként.

ii. Ön elfogadja, hogy ha egy Platform értesíti a TuneCore-t arról, hogy bármely felvétele bevételt, lejátszást vagy streamelést generált a helytelen magatartás eredményeként, az ilyen értesítés elegendő bizonyítékként szolgál a TuneCore számára annak megállapításához, hogy jóhiszemű belátása szerint az ilyen bevételek vagy lejátszások helytelen magatartás eredménye.

iii. A TuneCore azon megállapításával, hogy fiókját vagy felvételeit a Nem megfelelő magatartásnak vetették alá, vonták be vagy generálták, Ön beleegyezik abba, hogy a TuneCore által befagyasztott fiókjában lévő összes bevétel elvész, függetlenül attól, hogy az egy adott felvétel(ek)ből vagy Platformból származik-e.

iv. Ön elfogadja, hogy a TuneCore jóhiszemű meghatározása a helytelen magatartásról alapulhat streamingen vagy más olyan tevékenységen, amely megegyezik vagy hasonló azokkal az esetekkel, amelyeket a TuneCore korábban helytelen magatartással kapcsolatban állapított meg.

v. A BevételekNek a TuneCore által történő kifizetése nem jelenti a TuneCore elismerését arról, hogy az ilyen bevételek nem a helytelen magatartás eredményei voltak.

vi. A TuneCore nem köteles kivizsgálni a helytelen magatartást, kivéve, ha és amíg befagyasztja a fiókjában lévő bevételeket.

vii. Ha a TuneCore megállapítja, hogy a fiókjába származó bevételek a Helytelen magatartás eredményei, és az ilyen bevételeket már kifizették Önnek, Ön vállalja, hogy ezeket a bevételeket visszaadja a TuneCore-nak.

viii. Ön elfogadja, hogy nem lesz jogosult megtéríteni a TuneCore-nak fizetett díjakat abban az esetben, ha a TuneCore letiltja a fiókjához, a Felvételeihez és / vagy bármely más anyagához való hozzáférést, amelyet a TuneCore-nak ad, vagy az Ön által az előző mondatban meghatározott bevételekhez való hozzáférést.

ix. Amennyiben a TuneCore jóhiszemű belátása szerint megállapítja, hogy a helytelen magatartást Ön vagy leányvállalatai cselekedetei vagy mulasztásai, illetve az Ön nevében vagy az Ön irányítása alatt eljáró bármely harmadik fél okozta, a TuneCore-nál felmerülő költségek (beleértve a jogi díjakat és költségeket is) az ezzel kapcsolatban az egyéb jogorvoslati lehetőségein kívül, a TuneCore levonja az Önnek egyébként fizetendő pénzösszegekből.

x. Ha a TuneCore ésszerű üzleti megítélése szerint ügyvédet vesz fel az esetleges helytelen magatartás vagy felülvizsgálat felülvizsgálatára, és/vagy válaszol az Ön által vagy a fiókjához vagy a felvételekhez kapcsolódó helytelen magatartásra vonatkozó harmadik fél állításaira, a TuneCore saját belátása szerint jogosult levonni az Ön számlájáról az ilyen elkötelezettség költségeit, de legalább háromszáz dollár (300 dollár), hogy ellensúlyozza a kapcsolódó jogi díjak és kiadások költségeit.

(e) A TuneCore-nak jogában áll, de nem köteles felülvizsgálni és/vagy figyelemmel kísérni az Ön által feltöltött tevékenységeket és tartalmakat. A TuneCore kivizsgálhat minden panaszt vagy a szabályzatának bejelentett megsértését, és megtehet minden általa megfelelőnek ítélt intézkedést. Az ilyen művelet magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, figyelmeztetések kibocsátását, a szolgáltatás felfüggesztését vagy megszüntetését, az esetlegesen feltöltött anyagokhoz való hozzáférés megtagadását és/vagy eltávolítását. Ön elfogadja, hogy a TuneCore fenntartja magának a jogot, és saját belátása szerint bármely okból és bármikor megszüntetheti fiókját, beleértve azt az esetben is, ha a TuneCore jóhiszemű mérlegelése alapján úgy véli, hogy helytelen magatartást tanúsított.

6. TOVÁBBI META PLATFORMOK KIFEJEZÉSEK.

Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy a Közösségi platformok szolgáltatás részeként felvételeket terjeszt a Meta Platformokon, a jelen 6. szakaszban meghatározott további feltételek alkalmazandók:

(a) Amennyiben Ön a szerzője, vagy tulajdonosa bármely olyan zenei kompozíció(k)nak és/vagy dalszövegnek, amely bármelyik felvételben megtestesül, amelyet Ön a TuneCore-hoz bármikor benyújt a Meta Platformokon keresztül történő terjesztésre a Közösségi Platformok szolgáltatás részeként, Ön köteles a Közösségi Platformok szolgáltatási feltételei regisztrációs folyamat részeként:

i. kijelenti és garantálja a TuneCore felé, hogy az ilyen zenei kompozíció(k)hoz és/vagy dalszövegekhez fűződő valamennyi releváns jog, amely szükséges ahhoz, hogy a Meta Platformok az ilyen felvételeket a jelen Közösségi Platformok szolgáltatási feltételeiben meghatározott célokra felhasználhassa, teljes egészében egy vagy több elismert, jó hírű zenei kiadóvállalat és/vagy egy vagy több nemzetközileg elfogadott közös jogkezelő szervezet ellenőrzése alatt áll;

ii. amennyiben Ön abban az adott időpontban, amikor a Felvételeit a TuneCore-hoz benyújtja, nem szerződik dalszerzői megállapodással egy elismert, jó hírű zenei kiadóval és/vagy nem tagja egy nemzetközileg elfogadott közös jogkezelő szervezetnek bárhol a világon (amit az bizonyít, hogy Ön képes vagy más módon megadni a fenti 6. szakasz a) i.) pontjában foglalt nyilatkozatot és garanciát), Ön képes a TuneCore Kiadói Adminisztrációs Szolgáltatásokhoz a TuneCore ügyfeleként csatlakozni az ilyen zenei kompozíció(k)hoz és/vagy dalszövegekhez fűződő jogainak kezelése tekintetében.

(b) A TuneCore kizárólag a fenti 6(a)(i.) szakasz szerinti nyilatkozatok és garanciák alapján fogja az Ön Felvételeit a Meta Platformok részére eljuttatni. A TuneCore jelen Közösségi platformok szolgáltatási feltételei szerinti jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül, amennyiben az Ön által a Közösségi platformok szolgáltatás regisztrációs folyamatának részeként adott nyilatkozatok és garanciák pontatlanok, (i) a TuneCore jogosult a vonatkozó Felvételeket haladéktalanul eltávolítani a Meta Platformokról, vagy kérheti a Meta-t, hogy haladéktalanul távolítsa el azokat, vagy a Meta kérheti a Meta-t, hogy haladéktalanul távolítsa el azokat; (ii) és amennyiben Ön ennek következtében bármilyen összeggel tartozik a TuneCore-nak, a TuneCore jogosult az ilyen összegek egészét vagy egy részét levonni az Ön számára egyébként kifizetendő nettó bevételből.

(c) Ön elfogadja, hogy (i) sem közvetlenül, sem ügynökön vagy harmadik személyen keresztül nem perelheti be a Metát vagy annak kapcsolt vállalkozásait, illetve azok igazgatóit, tisztségviselőit vagy alkalmazottait (együttesen: "Meta szervezetek") a Futamidő alatt vagy azt követően az Ön által a Meta Platformokon keresztül a Közösségi Platformok szolgáltatás részeként történő terjesztésre benyújtott felvételek bármilyen felhasználása miatt, műalkotások és/vagy bármely más, az Ön által a Meta Platformokon a Futamidő alatt birtokolt vagy ellenőrzött tartalom (beleértve az ilyen Felvételek Meta Platformok végfelhasználói általi felhasználását), feltéve, hogy az ilyen felhasználás nem a jelen szerződés megszegésének eredménye, és (ii) Ön visszavonhatatlanul és feltétel nélkül felmenti, felmenti és örökre mentesíti a Metát és az összes Meta Szervezetet, minden olyan ismert vagy ismeretlen felelősség, követelés, kereset, per és követelés alól, amely a Meta és/vagy kapcsolt vállalkozásai ellen a Meta és/vagy kapcsolt vállalkozásai ellen a Meta által az Ön által a Meta Platformokon keresztül történő terjesztésre a Meta Platformok bármelyikének vagy a Meta Platformok végfelhasználóinak bármelyike által az Ön által a Meta Platformokon keresztül a Meta Platformokon történő terjesztésre benyújtott felvételek bármely tényleges vagy állítólagos jogosulatlan felhasználásából ered, vagy azzal összefüggésben áll, a TuneCore által a Meta Platformokra az Ön Felvételének első átadásának időpontját megelőzően bármikor, a Meta Platformokra feltöltött, ott tárolt vagy a Meta Platformokon keresztül közvetített felhasználói videókkal kapcsolatban vagy azokkal összefüggésben (a Meta nem ismeri el az ilyen követeléseket, illetve nem vállal felelősséget az ilyen követelésekért).

 • TOVÁBBI YOUTUBE HANGFELVÉTELEK BEVÉTELGYŰJTÉSI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI.

Abban az esetben, ha a Közösségi Platformok Szolgáltatás részeként a YouTube Bevételszerzést választja, a jelen 7. szakaszban meghatározott további feltételeket kell alkalmazni:

(a) Annak érdekében, hogy a felvételt a YouTube bevételszerzésébe válasszuk, az ilyen felvételt az összes többi YouTube-platformra is be kell választani.

(b) A YouTube bevételszerzésének lehetőségével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy felvételei beépíthetők és terjeszthetők a YouTube-platformokon a felhasználó által generált videók részeként, és az ezekből származó bevételek megoszthatók az alkalmazandó videó feltöltőjével és az abban foglalt jogtulajdonosokkal.

(c) Ön csak olyan felvételeket küldhet be YouTube Monetizációra, amelyekben kizárólag az Ön saját anyagát használja, amelyre kizárólagos jogokkal rendelkezik, és/vagy olyan harmadik féltől származó anyagot, amelyre kizárólagos jogokkal rendelkezik. Az egyértelműség kedvéért a következő típusú tartalmakat tartalmazó Felvételek nem jogosultak a YouTube Monetizációban való részvételre (mindegyik "nem támogatható felvétel"): (i) harmadik féltől nem kizárólagosan licencelt tartalom; (ii) Creative Commons vagy hasonló szabad/nyitott licencek alapján kiadott tartalom; (iii) köztulajdonban lévő felvételek; (iv) más forrásból származó klipek vagy minták (beleértve a tisztességes felhasználás elvei alapján használt klipeket); (v) karaokefelvételek, hangszeres feldolgozások, remasterek és hangutánzó felvételek; (vi) hangeffektek, hangágyak vagy produkciós hurok; és (vii) kizárólag a YouTube videókban való felhasználásra létrehozott vagy kifejezetten a YouTube tartalomazonosító rendszerének manipulálására benyújtott tartalom (pl.g., a videók végkártyáihoz használt zene). A YouTube Monetizálással kapcsolatos felhasználásra nem alkalmas felvételek benyújtása azt eredményezheti, hogy a TuneCore letiltja az Ön YouTube Monetizáláshoz való hozzáférését, megszünteti az Ön TuneCore-fiókját és/vagy levonja az ezzel kapcsolatban szerzett pénzösszegeket az Ön TuneCore-fiókjáról.

(d) Ön szavatolja és kijelenti, hogy (i) a YouTube Monetarizáció felhasználása során betartja a jelen Közösségi platform szolgáltatási feltételeinek valamennyi feltételét, beleértve a jelen 7. szakaszban meghatározott feltételeket is; (ii) a YouTube Monetarizációra benyújtott felvételek kizárólag az Ön saját anyagát használják, amelyre kizárólagos jogokkal rendelkezik és/vagy harmadik féltől származó olyan anyagot, amelyre kizárólagos jogokkal rendelkezik; és (iii) nem küld be nem támogatható felvétel(eke)t a YouTube Monetarizációba való felvételekbe való felvételre.

8. TOVÁBBI YOUTUBE CREATOR ZENEI FELTÉTELEK.

A YouTube Monetization szolgáltatásra regisztrált felvételek jogosultak arra, hogy a YouTube figyelembe vegye őket a YouTube Creator Music szolgáltatásában (a "CM szolgáltatás"). A YouTube Monetizációra való hozzájárulással Ön tudomásul veszi, hogy a TuneCore a felvételeit a CM szolgáltatásba való felvétel céljából beküldheti. Ha az Ön felvételei közül bármelyik felvétel kiválasztásra kerül, a jelen 8. szakaszban meghatározott további feltételek alkalmazandók:

(a) A jelen 8. szakasz feltételei ("YouTube Creator Music feltételek") a CM szolgáltatással kapcsolatban Ön és a TuneCore közötti licencszerződést képezik. Ön ezennel megerősíti a TuneCore felé, hogy a jelen 8. szakaszban leírt licenchez (a "Licenc") hozzájárul az Ön Felvétele(i)nek a CM Szolgáltatáson történő értékesítésével kapcsolatban. A CM szolgáltatás lehetővé teszi bizonyos, a Google által kiválasztott, jogosult YouTube-alkotók ("Jogosult alkotó(k)") számára, hogy hozzáférjenek egy hangfelvételekből álló könyvtárhoz (beleértve az Ön Felvételeit), hogy azokat a jogosult alkotók videóiban szinkronizálják (videónként), vagy a Jogosult Alkotók által a YouTube Platformokon feltöltött vagy más módon (többek között élő közvetítésként) elérhetővé tett egyéb audio- vagy audiovizuális tartalomban (mindegyik "Alkotói videó"), a CM szolgáltatáson keresztül megvásárolt szinkronizációs licenc (mindegyik "CM licenc") feltételei szerint, beleértve a Jogosult Alkotó által fizetett szinkronizációs licencdíjat (a "Licencdíj"). Az egyes CM-licencek értelmében a Jogosult Alkotó a következő világméretű, nem kizárólagos jogokat kapja: A vonatkozó felvétel teljes hosszának felhasználási joga az Alkotói videóban, valamint a vonatkozó Alkotói videó élő közvetítés, igény szerinti közvetítés és/vagy feltételes letöltés útján történő továbbításának joga a YouTube platformokon. A CM-engedély időtartama lehet meghatározott időtartamra vagy az érintett Felvétel szerzői jogainak érvényességi idejére (a TuneCore, a YouTube és/vagy az adott Jogosult Alkotó által meghatározottak szerint). A CM-licencek értékesítését, adminisztrációját és számlázását a Jogosult Alkotók részére a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google") adja ki, a TuneCore megbízottjaként, a Google nevében és a TuneCore megbízásából.

(b) A fenti bekezdés alkalmazásában és a jelen szakasz feltételeire is figyelemmel Ön a TuneCore számára a következő Licencet adja, amely magában foglal minden olyan jogot, amely ahhoz szükséges, hogy a Google-t felhatalmazza arra, hogy a Jogosult Alkotóknak nem kizárólagos alapon allicencet adjon, a világ minden táján és az egyes CM Licencek időtartamára a következő jogokra és licencekre (de nem kötelezettségre):

i. Digitálisan letölteni egy felvételt helyi tárolóeszközökre kizárólag akkor, ha ez szükséges ahhoz, hogy a Jogosult Alkotó(k) eldönthesse(k), hogy fel kívánja-e használni az adott felvételt az Alkotói Videójában, feltéve, hogy (A) a Jogosult Alkotónak semmilyen más jog nem illeti meg az ilyen letöltéssel kapcsolatban; és (B) a Jogosult Alkotó vállalja, hogy 90 nap elteltével törli a fel nem használt letöltéseket (és Ön ezennel beleegyezik és elismeri, hogy az ilyen letöltéssel kapcsolatban semmilyen további kifizetés nem jár Önnek);

ii. A jelen feltételekkel összhangban rögzíteni, szerkeszteni (kizárólag időzítés, átmenet, lejátszhatóság és ütemezés céljából), felhasználni, szinkronizálni, reprodukálni és elérhetővé tenni a vonatkozó felvételt az Alkotói videóban, valamint másolatokat készíteni az Alkotói videóról a YouTube platformokon történő értékesítés céljából (beleértve az élő közvetítést, az igény szerinti közvetítést és a feltételes letöltést); és

iii. A licencelt felvételre vonatkozó metaadatok felvétele és nyilvános megjelenítése az ilyen Alkotói videóban.

(c) Az egyes CM-engedélyekre a következő engedélykorlátozások vonatkoznak:

i. A következő személyek/személyek nem vehetők igénybe a CM szolgáltatásból: (A) olyan személyek és/vagy szervezetek, akiket a Google úgy tekint, hogy elsősorban kereskedelmi célú audiovizuális tartalmak előállításával foglalkoznak; vagy (B) olyan kereskedelmi márkák, amelyek csatornái ilyen márkákat népszerűsítenek.

ii. A következő korlátozások vonatkoznak a CM szolgáltatásból származó videókra, amelyek nem kaphatnak CM licencet:
(A) olyan videók, amelyek készítője egy márka vagy szolgáltatás által fizetést kapott (és/vagy bármilyen más anyagi ellenszolgáltatást kapott) egy olyan videó elkészítéséért, amely elsősorban az adott márka vagy szolgáltatás támogatását vagy népszerűsítését szolgálja; és

(B) olyan videók, amelyek a következő felhasználási módok bármelyikét alkalmazzák a felvételen: 1. a Felvételt alapvetően megváltoztató felhasználások; 2. a Felvételen fellépő előadóművész nevének és/vagy képmásának felhasználása, kivéve az érintett Felvétel és/vagy előadóművész azonosítását; vagy 3. olyan felhasználások, amelyek úgynevezett "Art Track"-et (statikus kép, miközben a teljes dal lejátszódik) vagy más hasonló statikus képvideókat vagy szöveges videókat hoznak létre.

iii. Azokat a videókat, amelyek ésszerűen úgy értelmezhetők, mint az érintett művészre nézve becsmérlő és/vagy a művész személyiségi jogait (adott esetben) vagy jó hírnevét sértő.

(e) Miután egy felvételnek egy alkotói videóban való felhasználására CM-licencet adtak, Ön nem lesz képes (i) az adott felvételnek az adott alkotói videóban való felhasználását a YouTube Monetization segítségével pénzzé tenni, vagy (ii) kérni az adott alkotói videó eltávolítását, kivéve a jelen YouTube Creator Music Terms-ben leírt licenckorlátozások megsértése esetén.

(g) A kétségek elkerülése végett és az Ön és a TuneCore közötti jelen licencszerződés időtartama ellenére, szükség szerint ezúton tisztázzuk, hogy a Jogosult Alkotónak a jelen szerződés alapján megadott bármely CM-engedély az adott CM-engedély időtartamára szól. A CM-engedélynek az Ön vagy az adott Alkotói videóban felhasznált Felvétel vagy kompozíció bármely más vonatkozó jóhiszemű jogtulajdonosa által kezdeményezett megszüntetése az alkalmazandó jogszabályok és a Google vonatkozó irányelvei szerint történik, és a Google saját belátása szerint visszatérítheti a vonatkozó Licencdíj egészét vagy arányos részét a Jogosult Alkotónak, a TuneCore pedig a TuneCore saját belátása szerint követelheti, hogy Ön fizesse vissza a Licencdíjat és/vagy vonja le az összeget az Ön számára a jelen szerződés alapján esedékes vagy fizetendő jövőbeli kifizetésekből.

(h) Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy (i) a CM Service könyvtárában jelenleg elérhető felvételei közül bármelyiket le kívánja venni, vagy (ii) a CM szolgáltatásban való részvételét le kívánja mondani, ami a CM Service könyvtárában elérhető összes felvétele eltávolításához vezet, kérjük, lépjen kapcsolatba a Művészi Támogatási Csapattal itt (és kérjük, hogy a Művészi Támogatási Kérelem benyújtásakor feltétlenül adja meg fióknevét, fiókazonosítóját és a CM Service könyvtárából eltávolítani kívánt felvétel(ek) ISRC-jét). A TuneCore minden ilyen kérésnek időben eleget tesz. A Jogosult Alkotó által a Felvételnek a CM szolgáltatás könyvtárából való eltávolítása előtt megvásárolt Felvétel CM-licenc az érintett CM-licenc időtartamának lejártáig érvényes marad.

9. HARMADIK FÉL KÖTELEZETTSÉGEI.

Kizárólag Ön felelős a zeneszerzés szerzői jogi tulajdonosaitól vagy ügynökeiktől a TuneCore-tól az alábbiakban a jogoknak a Közösségi Platformok által közvetlenül nem fizetett és/vagy a The Mechanical Licensing Collective által beszedett, valamint a művészeknek járó jogdíjak biztosításáért és kifizetéséért, producerek és egyéb személyek, akik a Felvételek készítése során teljesítettek, valamint minden olyan kifizetés, amelyet kollektív szerződések vagy bármely jogszabályban meghatározott rendszer megkövetelhet.

 • SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS; NYILATKOZATOK; KÁRTALANÍTÁS.

(a) Ön szavatolja és kijelenti, hogy legalább tizennyolc (18) éves, rendelkezik a jelen szerződés megkötéséhez és a TuneCore-nak a megadott jogok megadásához szükséges teljes joggal, hatáskörrel és felhatalmazással; az összes Felvétel, beleértve, de nem kizárólagosan, az azokban megtestesülő, harmadik féltől származó mintákat, művészeti alkotásokat, metaadatokat, audiovizuális anyagokat, képeket és bármely más, Ön által a TuneCore-nak átadott vagy a Felvételekhez kapcsolódó anyagot, az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, és azok itt leírt vagy tervezett és/vagy a Webhelyen és/vagy a közösségi platformokon történő felhasználása nem sérti egyetlen személy vagy szervezet szerzői jogait, védjegyjogait, reklámjogait vagy egyéb jogait sem; és hogy a TuneCore-nak joga van a jelen szerződés alapján bármilyen módon hasznosítani azokat, anélkül, hogy bármilyen hátrányos követeléstől mentes lenne, és anélkül, hogy bármilyen természetű fizetési kötelezettséget kellene teljesítenie bármely személy vagy szervezet számára, kivéve az Önnek a jelen szerződés alapján fizetendő összegeket.

(b) Ön megvédi és kártalanítja a TuneCore-t és annak bármely leányvállalatát (beleértve az igazgatókat, tagokat, tisztviselőket, alkalmazottakat és más képviselőket), és azokat ártalmatlannak tartja a jogsértésből vagy követelésből eredő harmadik fél követeléseivel vagy költségeivel és veszteségeivel szemben, amelyek ha igazak, a fenti képviseletek és garanciák vagy a jelen Közösségi Platformok Szolgáltatási feltételeiben foglalt bármely megállapodás megsértését jelentenék, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket.

(c) A TuneCore haladéktalanul értesíti Önt minden olyan követelésről, amelyre a fenti kártalanítási kötelezettség vonatkozik, és Ön saját költségén megvédi a TuneCore-t a TuneCore által jóváhagyott ügyvéddel, amely jóváhagyást nem lehet indokolatlanul visszatartani. Abban az esetben, ha nem tartja meg a jóváhagyott ügyvédet, a TuneCore, ha úgy dönt, az Ön költségén és költségén megvédheti magát, és ön elfogadja, hogy a TuneCore megkövetelheti az Ön részvételét az ilyen védelemben, mint harmadik fél vagy más, és ezennel lemond minden kifogásról vagy kártérítési igényről. Igény előterjesztése esetén a TuneCore-nak saját belátása szerint joga van eltávolítani vagy letiltani a felvételekhez és/vagy az ilyen igény tárgyát képező kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférést, és/vagy visszatartani az ezen összegben esedékes pénzösszegek kifizetését a követeléshez és a lehetséges költségekhez kapcsolódóan. Bármely követelés rendezéséhez a TuneCore előzetes írásbeli jóváhagyása kell.

(d) A TUNECORE NINCS KIFEJEZETT VAGY KIFEJEZETT, SZABÁLYOS VAGY MÁS KIFEJEZETT, SZABÁLYOS VAGY EGYÉB SZAVAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT SZABÁLYOKON KÍVÜLI SZABÁLYOKON KÍVÜLI SZABÁLYOKON KÍVÜL.

 • EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK.

Ön tudomásul veszi, hogy a közösségi platform szolgáltatásainak és az alábbiakban történő kifizetéseknek a nyújtása során a TuneCore-nak bizonyos megállapodásokat kell kötnie a különböző közösségi platformokkal. Ezeknek a közösségi platformoknak a kiválasztása a TuneCore saját belátása szerint történik. Ön elfogadja, hogy a Közösségi Platformok Általános Szerződési Feltételeire az ilyen egyéb megállapodások vonatkozó feltételei vonatkoznak, amelyeket a TuneCore az ilyen közösségi platformok tekintetében köt.

 • VONALKÓDOK ÉS UNIVERZÁLIS TERMÉKKÓDOK.

A TuneCore ingyenes vonalkódokat és univerzális termékkódokat ("UPC" biztosít Önnek. Ezek csak az Ön használatára, és nem lehet átruházni, vagy továbbértékesíteni. Átutalás vagy továbbértékesítés esetén a TuneCore vonalkódonként vagy UPC-nként huszonöt dollárt (25,00 USD) számít fel Önnek, valamint az Ilyen átutalásból vagy viszonteladásból származó bevételt. Alternatív megoldásként a TuneCore levonhatja ezeket a díjakat a TuneCore által Önnek fizetendő nettó jövedelemből.

 • EGYÉB.

(a) A Webhely és a közösségi platform szolgáltatásai kizárólag jogszerű célokra használhatók és érhetők el. Ön vállalja, hogy a Webhely és a Közösségi Platformok szolgáltatásainak használatával kapcsolatban betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és külföldi törvényt, egyezményt és rendeletet, beleértve, korlátozás nélkül, az alkalmazandó szokásjogot, az összes vonatkozó törvényt, valamint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (Office of Foreign Assets Control) szabályait és rendeleteit. Ezen túlmenően, korlátozás nélkül, Ön vállalja, hogy a Webhely és a Közösségi Platformok szolgáltatásainak használata vagy az azokhoz való hozzáférés során nem követi el az alábbiak egyikét sem:

i. Tiltsa le, hackelje, megkerülje vagy más módon zavarja a Webhely biztonsági funkcióit vagy olyan funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a TuneCore tartalmak vagy anyagok használatát vagy másolását;

ii. Nem használ metaadatokat, metacímkéket vagy egyéb elrejtett szövegrészeket egy TuneCore név, védjegy, URL-cím vagy valamilyen terméknév felhasználásával.

iii. Nem tölt fel, nem küld el, nem oszt meg, e-mailben vagy más módon nem továbbít kéretlen vagy engedély nélküli reklám- és promóciós anyagokat, reklámleveleket levélszemetet, levélláncokat, úgynevezett piramisjátékokat, illetve kéretlen anyagok bármely más formáját.

iv. Hamisítsa meg a TCP/IP csomagfejlécet vagy a fejlécadatok bármely részét bármely közzététel során, vagy bármilyen módon használja a Webhely vagy a Közösségi Platformok szolgáltatásait módosított, megtévesztő vagy hamis forrásazonosítási információk küldésére;

v. A Webhelyen vagy a Közösségi Platformok Szolgáltatásain keresztül feltölthet, elküldhet, tesz közzé, ír vagy más módon továbbít minden olyan felvételt vagy egyéb anyagot, amely a TuneCore kizárólagos véleménye szerint jogellenes, káros, fenyegető, obszcén, zaklató, rágalmazó vagy gyűlölködő, vagy gyűlöletkeltő tárgyakat vagy szimbólumokat tartalmaz, behatol bármely harmadik fél magánéletébe, meztelenséget tartalmaz (korlátozás nélkül ideértve, bármilyen pornográfia, erotika, gyermekpornográfia vagy gyermekerotika), megtévesztő, fenyegető, sértő, jogellenes cselekményre való felbujtás, rágalmazó, becsületsértő, vulgáris vagy erőszakos, vagy gyűlöletbeszédnek minősül, vagy más módon kifogásolható;

vi. a Webhelyen elérhető weboldalak, szerverek vagy hálózatok vagy a TuneCore szolgáltatóinak technikai kézbesítési rendszereinek megsemmisítése, megzavarása vagy megzavarása, illetve zavarása vagy megzavarása, illetve megzavarása vagy megzavarása, illetve a Webhelyhez kapcsolódó hálózatok bármely követelményének, eljárásának, szabályzatának vagy szabályozásának megszegése;

vii. bármely TuneCore rendszer vagy hálózat sebezhetőségének beolvasása, vizsgálata vagy tesztelése, vagy a Webhely vagy a közösségi platformszolgáltatások biztonságát védő és biztosító biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megsértése vagy megkerülése;

viii. megkísérli a Webhely vagy a Közösségi Platform-szolgáltatások nyújtásához használt bármely szoftver lebontását, szétszerelését, megfejtését vagy visszafejtését;

ix. A TuneCore vagy más általánosan elérhető harmadik fél webböngészői (pl. Internet Explorer, Firefox, Safari) által biztosított szoftverektől és/vagy keresési ügynököktől eltérő bármely más motorral, szoftverrel, eszközzel, ügynökkel, eszközzel vagy mechanizmussal megkísérelni keresni, meta-keresést vagy hozzáférni a Webhelyhez, beleértve korlátozás nélkül minden olyan szoftvert, amely lekérdezéseket küld a webhelyre annak meghatározására, hogy egy webhely vagy weboldal hogyan rangsorolja;

x. Személyes adatok gyűjtése vagy tárolása a Webhely vagy a Közösségi Platformok Szolgáltatásainak más felhasználóiról azok kifejezett és kifejezett engedélye nélkül;

xi. Egy másik természetes személlyel vagy szervezettel való kapcsolatát nem tünteti fel hamis színben, illetve nem ábrázolja félrevezető módon valamilyen ürüggyel vagy a pszichológiai manipuláció valamely formája révén, illetve más módon sem követ el csalást.

xii. a Weboldal vagy a Közösségi Platform Szolgáltatások használata a Közösségi Platformok Általános Szerződési Feltételei által nem engedélyezett módon; vagy

XIII. Utasítson vagy bátorítson bármely más személyt, hogy tegye meg a fentiek bármelyikét, vagy megsértse és / vagy megsértse a közösségi platformok szolgáltatási feltételeit.

(b) A TuneCore nem garantálja a Felvételek hasznosítását, amely a fogyasztók preferenciájától, sem egy adott Platform felvételétől vagy részvételétől függ. A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja az üzleti tevékenységet egy adott Platformmal. A Közösségi Platformok Általános Szerződési Feltételeinek kifejezetten meghatározottak kivételével a TuneCore nem köteles Önnek.

(c) A TuneCore nem tekinthető a Közösségi Platformok Általános Szerződési Feltételeinek megsértésének, kivéve, ha Ön értesítette a TuneCore-t a jogsértésről, és a TuneCore az értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem orvosolta az ilyen jogsértést. Semmilyen esetben sem jogosítja fel Önt arra, hogy visszavonja az alábbiakban biztosított jogokat.

(d) A TuneCore, annak tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között nem felelnek Önnek semmilyen kárért, beleértve, korlátozás nélkül, a közvetett, véletlenszerű, különleges, büntető jellegű vagy következményes károkat, amelyek a Webhely, a közösségi platform szolgáltatásai, a TuneCore termékek vagy bármely TuneCore tartalom használatából vagy azzal kapcsolatban keletkeznek, függetlenül attól, hogy a károk előreláthatóak voltak-e, és hogy a TuneCore-t tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről. A fenti felelősségkorlátozás az alkalmazandó joghatóság törvényei által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó, és a TuneCore összesített felelőssége Önnel szemben semmiképpen sem haladhatja meg a Száz dollárt ($100).

(e) A Közösségi platformok szolgáltatási feltételeire New York állam törvényei vonatkoznak, és azokat New York állam törvényei szerint kell értelmezni, kizárva a kollíziós jogra vonatkozó joganyagot. A Közösségi platformok szolgáltatási feltételei alapján felmerülő bármely jogi eljárást vagy peres eljárást kizárólag New York állam és New York megye bíróságai előtt kell megindítani, és a felek ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulnak az ottani személyes joghatósághoz és helyszínhez. A felek lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról. Abban az esetben, ha a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeinek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben hatályban maradnak. Ha valamelyik fél elmulasztja érvényesíteni a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeinek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A TuneCore előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeit (a törvény erejénél fogva vagy más módon), és minden tiltott átruházás semmisnek minősül. A TuneCore az Ön beleegyezése nélkül is átruházhatja a Közösségi platformok szolgáltatási feltételeit vagy az azokból eredő jogokat vagy kötelezettségeket. A felek kapcsolata a Közösségi platformok szolgáltatási feltételei alapján független vállalkozók viszonya, és a Közösségi platformok szolgáltatási feltételei nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik fél a másik fél ügynöke, alkalmazottja vagy közös vállalkozója lenne. Ön elfogadja, hogy a Közösségi platformok szolgáltatási feltételei és az azokban foglalt szabályok, korlátozások és irányelvek, valamint azok TuneCore általi érvényesítése nem célja, hogy Önön és a TuneCore-on kívül más személyeknek jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket biztosítson, és nem is biztosítanak ilyen jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket. A Közösségi platformok szolgáltatási feltételei a TuneCore szabályaival és irányelveivel együtt a TuneCore és Ön közötti teljes megállapodást képezik a jelen szerződés tárgyát illetően. Minden értesítés vagy egyéb, a jelen szerződés alapján adandó közlés írásban történik, és (i) a TuneCore által e-mailben (minden esetben az Ön által megadott e-mail címre), (ii) a Webhelyen közzétett bejegyzésben, vagy (iii) Ön által a [email protected] e-mail címen vagy a TuneCore által írásban megadott egyéb címen. A kézhezvétel időpontjának az ilyen értesítés továbbításának időpontja tekintendő.

(f) Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a TuneCore adatvédelmi szabályzatát, amelyet a Webhelyen részletesebben ismertetünk, és a közösségi platform szolgáltatásainak és a Webhelynek a használatával kifejezetten elfogadta az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételeket, ahogyan azok időről időre módosulhatnak.

(g) Az Ön felelőssége, hogy minden szükséges információt, metaadatot, dalt, grafikus fájlt vagy bármely más információt vagy zenét a szükséges formátumban szállítson. Ön tudomásul veszi, hogy a TuneCore nem köteles az említett anyagok beérkezéséig az alábbiakban nyújtani szolgáltatásait.

(h) Ön felhatalmazza a TuneCore-t, hogy az Ön felvételeiből legfeljebb kilencven (90) másodperc hosszúságú klipeket készítsen és adjon elő streaming vagy ingyenes letöltés útján ("Klipek") a zenekar, az előadó és/vagy a vonatkozó felvételek terjesztésének népszerűsítése céljából. Amennyiben Ön rendelkezik a klipekben használt, az Ön Felvételeiben megtestesülő zenei kompozíciók (a "Kompozíciók") kiadói jogaival, vagy azok felett rendelkezik, Ön felhatalmazza a TuneCore-t, hogy a zenekar, előadó és/vagy a vonatkozó Felvételek értékesítésének népszerűsítése céljából legfeljebb kilencven (90) másodperc hosszúságú klipeket készítsen és adjon elő streaming vagy letöltés útján ingyenesen, az Ön kompozícióiból. Az említett klipeket a TuneCore vagy a TuneCore-ral kapcsolatban álló harmadik fél készítheti a vonatkozó Felvétel(ek) bármely egymást követő kilencven (90) másodpercének felhasználásával.

(i) A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen okból vagy bármely ügyfélnek megtagadja szolgáltatásait.

TuneCore AI első soros helyek Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés: szeptember 13, 2023

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. Ezek az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek, valamint a Zenei terjesztési feltételek ("Zenei terjesztési feltételek"), a Szerzői jogi szabályzat ("Szerzői jogi szabályzat"), a Közösségi platformok szolgáltatási feltételei (ha alkalmazható), a Kiadói adminisztrációs feltételek (ha alkalmazható) ("Kiadói adminisztrációs feltételek") és az Adatvédelmi szabályzat ("Adatvédelmi szabályzat") (ezek mindegyike ezen hivatkozással szerepel a jelen dokumentumban, és külön-külön és együttesen a továbbiakban a "Szolgáltatási feltételek") szabályozzák a TuneCore-hoz való hozzáférést és annak használatát.com weboldal (a "Weboldal") használatát, beleértve az ott található vagy a TuneCore által egyéb módon biztosított tartalmak, információk, termékek és/vagy szolgáltatások használatát, valamint az Ön részvételét a TuneCore AI Front Row Seats programjában ("AI Front Row Seats").

Ez egy jogi megállapodás egyrészről Ön ("Ön"), másrészről a TuneCore, Inc., beleértve annak anyavállalatát, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait és/vagy bármely kapcsolódó vállalatot (együttesen "TuneCore"), másrészről. Abban az esetben, ha Ön csatlakozik a TuneCore AI Front Row Seats programjához, a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek kiegészítik a Szolgáltatási Feltételeket, és a Futamidő alatt az Önre vonatkoznak. A TuneCore fenntartja a kizárólagos jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy megszüntesse a Webhelyet és az AI Front Row Seats programot (vagy annak bármely részét), vagy módosítsa az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételeit a változások tekintetében. Azzal, hogy Ön az AI Front Row Seats szolgáltatásra jelentkezik és/vagy továbbra is használja a Webhelyet és/vagy az AI Front Row Seats programot, vagy hozzáfér a programhoz, miután a TuneCore ilyen módosítást hajt végre és tesz közzé, Ön elfogadja, hogy a módosított AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek jogilag kötelező érvényűek. Ön nem módosíthatja az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek feltételeit a TuneCore kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

MIELŐTT CSATLAKOZNA AZ AI FRONT ROW SEATS PROGRAMHOZ, KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ AI FRONT ROW SEATS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT. AZ AI FRONT ROW SEATS PROGRAMBA VALÓ BELÉPÉSSEL ÉS/VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA A JELEN AI FRONT ROW SEATS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, MINDEN EGYÉB VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELT ÉS JÖVŐBELI MÓDOSÍTÁST. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN AI FRONT ROW SEATS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK, NE JELENTKEZZEN BE AZ AI FRONT SEAT PROGRAMBA ÉS/VAGY NE HASZNÁLJA TOVÁBB AZ AI FRONT ROW SEATS SZOLGÁLTATÁST.

1. FOGALMAZÁSOK. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben a következő nagybetűs kifejezések a következő meghatározásokkal rendelkeznek:

a. "AI generatív modellek": olyan AI modell, amely mesterséges intelligencia és mélytanulás segítségével képes tartalmakat (pl. hangfelvételeket) generálni.

b. "AI-modellek": bármely olyan szoftverprogram, amelyet egy adathalmazon (beleértve az adathalmazokat is) betanítanak, és amely ebből a betanításból tanul, hogy a tanulást meghatározott célok elérése érdekében alkalmazza. Az AI modellek közé tartoznak többek között a generatív AI modellek, az AI hangmodellek, az AI támogatott marketingeszközök.

c. "AI Partner": bármely harmadik fél, beleértve, de nem kizárólagosan a fogyasztói áruházakat, amely számára a TuneCore bemenetet biztosít és/vagy más módon együttműködik az AI modellek fejlesztése és/vagy képzése céljából.

d. "mesterséges intelligencia hangmodellek": olyan mesterséges intelligenciamodell, amely mesterséges intelligencia és mélytanulás segítségével képes szintetikus hangot generálni, amely emberi beszédet és/vagy emberi hangot utánoz, többek között, de nem kizárólagosan, szöveg beszéddé alakításával és/vagy egy emberi hangot egy másik emberi hanggá alakításával).

e. "Kiegészítő anyag" bármely hang-, irodalmi, grafikai vagy fényképészeti elemet jelent beleértve, többek között, album borítók, dalszövegek, videók, zenei művek címei, a művész neve és arcképe, álnevek, életrajzok, fényképek és metaadatok.

f. "Művész": minden olyan személy, akinek az előadásai a Felvételeken szerepelnek.

g. "Hozzárendelhető kimenet": olyan kimenet, amely az Ön Tartalmának és/vagy a Név és Képmás bármely elemének egészét vagy egy részét reprodukálja.

h. "Hozzárendelhető kimeneti lehetőség": a TuneCore vagy bármely AI Partner által bevezetett bármely termék vagy szolgáltatás, amely bármely AI modellt használ, és amely Hozzárendelhető kimenetet generál.

i. "Béta teszt": a gépi tanulási modell bevezetési szakasza, amely szigorúan a következőkre korlátozódik: (i) egy korlátozott, biztonságos tesztkörnyezetre; (ii) a résztvevők maximális számára; és (iii) egy korlátozott időtartamra.

l. "Adathalmazok": a Tartalomhoz kapcsolódó adathalmaz(ok), például a Tartalom másolataiból, a kapcsolódó Metaadatokból, a dalszövegek szöveges másolataiból álló digitális adattömegek, amennyiben rendelkezésre állnak, például előadó, műfaj, dátum vagy téma szerint rendszerezve, amelyek az AI-modellek felépítésének támogatására jöttek létre.

m. "Adatkészlet-jogok nettó bevétele": a TuneCore által az Adatkészlet-jogok Sandbox célú hasznosításáért, illetve adott esetben bármely további Hozzáadható Kimeneti Lehetőségért cserébe ténylegesen és közvetlenül kapott, kereskedelmi kedvezmények, jutalékok, alkalmazandó illetékek és adók nélkül számított összes összeg. A TuneCore a külföldi pénznemben kapott Adathalmaz-jogok nettó bevételeit a mindenkor hatályos devizaváltási politikájának megfelelően (ésszerűen eljárva) átváltja vagy jóváírja a TuneCore számára.

n. "Bemenet": az adathalmazokon belül bármely olyan adat, amelyet bemenetként használnak egy mesterséges intelligencia modell képzéséhez, szöveg- és adatbányászathoz, gépi tanuláshoz, kutatáshoz, fejlesztéshez, kísérletezéshez, teszteléshez, a koncepció bizonyításához, validáláshoz.

p. "Név és képmás": bármely név (beleértve az álneveket és a szakmai/színpadi neveket), védjegy (amennyiben bejegyzett), hang, fényképek, portrék, karikatúrák és bármely más képmás, megjelenés és/vagy grafikai ábrázolás (beleértve az aláírásokat, szimbólumokat, logókat és/vagy más megkülönböztető elemeket), akár álló vagy animált, Önről, bármely Művészről és/vagy bármely más személyről, amely megjelenik bármely albumtervben és/vagy bármely képen és/vagy művészeti alkotásban, amelyet Ön a TuneCore-hoz küld.

q. "Nem hozzárendelhető kimenet": minden egyéb olyan kimenet, amely nem hozzárendelhető kimenet.

r. "Lehetőség": bármely AI Front Row Seat lehetőség, mint például egy Attributable Output Opportunity, egy Sandbox Opportunity, és/vagy bármely más termék vagy szolgáltatás, amelyet a TuneCore vagy bármely AI Partner fejleszt, hoz létre és/vagy indít el, amely AI modellt használ vagy szándékozik használni bármilyen célra felhasználható kimenetek létrehozására.

s. "Kimenet": az AI modell által a bemeneti adatok feldolgozásának eredményeként létrehozott anyag, beleértve a hozzárendelhető és nem hozzárendelhető kimeneteket.

t. "Felvételek": azok a hangfelvételek és audiovizuális felvételek (adott esetben), amelyeket Ön bármikor beküld a TuneCore-nak.

u. "Sandbox lehetőség": a TuneCore vagy bármely AI Partner által kifejlesztett vagy létrehozott olyan termék vagy szolgáltatás, amely olyan AI modellt használ, amely olyan kimeneteket generál, amelyeket kizárólag Sandbox célokra használnak a béta tesztelés részeként.

v. A "futamidő" az alábbi 7. szakaszban meghatározott jelentéssel bír.

w. "Harmadik Fél" az alábbiakra vonatkozik bármely olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely nem szerződő fél, és nem kapcsolt vállalkozása a jelen megállapodásban részt vevő egyik félnek sem.

2. ADATKÉSZLETEKRE VONATKOZÓ JOGOK

a. Az Ön által a Szolgáltatási Feltételek (adott esetben) és a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek más pontjai alapján biztosított jogokon felül (beleértve az egyes Lehetőségekkel kapcsolatban biztosított jogokat, az alábbiakban meghatározottak szerint), Ön a TuneCore (és a TuneCore allicencesei) számára jogot biztosít arra, hogy a következő Adatbázisok jogait ("Adatbázisok jogai") keresse és kezelje a licencelési (és allicencbe adási) lehetőségeket:

(i) az Ön Tartalmának az Adatállományokban történő reprodukálására, másolására, átadására, digitalizálására, kategorizálására, módosítására, szerkesztésére, adaptálására, kezelésére és egyéb módon történő felhasználására vonatkozó kizárólagos jog;

(ii) a visszavonhatatlan és feltétel nélküli, nem kizárólagos jog az adatkészletekben szereplő bármely név és képmás reprodukálására, másolására, átadására, digitalizálására, kategorizálására, módosítására, szerkesztésére, adaptálására, kezelésére és egyéb módon történő felhasználására; és

(iii) a fent említett Adatkészlet-jogok AI Partnerek részére történő (teljes vagy részleges) allicencbe adásának joga, bármilyen időtartamra (beleértve az örökkévalóságot is), a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben és/vagy a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott licencidőszak vagy időtartam korlátozások ellenére.

b. Ön a fenti adatkészletekre vonatkozó jogokat a TuneCore (és a TuneCore allicencesei) számára a következő célokra ("Sandbox célok") adja át:

(i) adatállományok létrehozása;

(ii) az ilyen adatkészletek felhasználása szöveg- és adatbányászat, gépi tanulás, mesterséges intelligenciamodellek és termékek béta-teszteléséhez, a mesterséges intelligenciamodellek és termékek kutatásával, létrehozásával, fejlesztésével, képzésével, kísérletezésével vagy tesztelésével kapcsolatban, önállóan vagy bármely kiegészítő termékkel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az audio-, video- és audiovizuális felvételek készítésére és szerkesztésére szolgáló eszközöket vagy szoftveralkalmazásokat; és

(iii) az ilyen Adatkészletek tárolása és kezelése a fent leírt célokhoz szükséges ideig, az Ön és a TuneCore közötti bármely megállapodásban (ideértve adott esetben a Szolgáltatási feltételeket is) meghatározott licencidőszak vagy időtartam-korlátozás ellenére.

c. Amennyiben a TuneCore számára a fent említett jogok használatához és gyakorlásához szükséges, Ön visszavonhatatlanul megadja a TuneCore-nak a Futamidő alatt a jogot és felhatalmazást, hogy az Ön nevében és megbízásából az Ön meghatalmazottjaként eljárjon, kizárólag abból a célból, hogy alapértelmezésben fenntartja az Ön Tartalmának harmadik felek általi szöveg- és adatbányászati célú felhasználását ("Opt-Out") azokban az országokban, ahol az alkalmazandó jog ilyen fenntartást engedélyez (pl. az (EU) 2019/790 irányelvet átültető tagállamok). Ennek megfelelően és az alkalmazandó jog által megengedett mértékben Ön visszavonhatatlanul biztosítja a TuneCore számára a jogot és felhatalmazást, hogy az Ön nevében bármilyen dokumentumot aláírjon és minden egyéb olyan dolgot megtegyen, amely ésszerűen szükséges az ilyen Opt-Out gyakorlásához szükséges jog és hatáskör bizonyításához vagy a TuneCore-ra történő átruházásához. Szükség esetén Ön vállalja, hogy haladéktalanul elkészíti és átadja a TuneCore-nak (a TuneCore által meghatározott bármely módon) az összes olyan dokumentumot és megtesz minden olyan egyéb dolgot, amelyet ésszerűen megkövetelnek Öntől az ilyen Opt-Out jog és hatáskör gyakorlására vonatkozó jogának és hatáskörének igazolásához vagy a TuneCore-ra történő átruházásához.

3. FIZETÉSEK

a. Az, hogy az Ön részesedését az Adatkészlet-jogok nettó bevételéből hogyan számítják ki, számos tényezőtől függ, többek között attól, hogy az adott AI Partner hogyan használja az Adatkészlet-jogokat, milyen mértékben használták fel az Ön Tartalmát az adott AI modellben, az Ön Tartalmának az adott AI Partner számára az adott Eseményben való felhasználásra engedélyezett mennyisége, valamint a TuneCore és az adott AI Partner közötti megállapodás feltételei.

b. Az Ön részesedése az Adatgyűjtési Jogok Nettó Bevételeiből az Ön TuneCore számlájára kerül átutalásra a TuneCore-hoz történő beérkezést követően. Miután a kifizetés jóváírásra került az Ön számláján, Ön az egészet vagy annak bármely részét saját belátása szerint kiveheti. Az ilyen kifizetésekkel kapcsolatos banki díjak vagy egyéb költségek az Ön felelőssége.

c. Kivételesen a fentiek alól: amennyiben a TuneCore nem kap semmilyen összeget az Adatkészlet-jogok ellenértékeként, Ön beleegyezik, hogy (saját nevében és az érintett jogtulajdonosok nevében) lemond minden olyan jogáról, hogy a TuneCore-nak és bármely AI Partnernek a fenti 2. pontban meghatározott engedélyek ellenértékeként bármilyen díjat és/vagy jogdíjat követeljen.

4. AI ELSŐ SORBAN ÜLÉS PROGRAM LEHETŐSÉG

a. Ön megbízza a TuneCore-t, hogy keressen és kezeljen AI Front Row Seat lehetőségeket. A TuneCore a Futamidő alatt időről időre megosztja Önnel az ilyen Lehetőségeket az Ön megfontolása érdekében, és az ilyen Lehetőséghez kapcsolódó (a TuneCore által meghatározott) feltételektől függően Önnek lehetősége lesz arra, hogy az Ön Tartalmának az ilyen Lehetőségbe történő bevonását vagy elutasítsa.

b. A jelen pontban foglaltak ellenére Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az itt a Sandbox Célokra biztosított Adatkészlet-jogok nem akadályozzák meg a TuneCore-t vagy bármely AI Partnert abban, hogy bármilyen célra - beleértve, de nem kizárólagosan, promóciós vagy kereskedelmi célokra - Kimeneteket hozzon létre és használjon fel, feltéve, hogy az ilyen Kimenetek (i) közkincsnek vagy szerzői jog, szomszédos jogok, személyiségi/nyilvánossági jogok vagy hasonló jogszabályok és szabályozások alapján nem védhető tartalomnak minősülnek, és/vagy nem az Ön Tartalmának vagy Névnek és képmásnak tulajdoníthatók, vagy (ii) a Sandbox Lehetőséggel kapcsolatban létrehozott hozzárendelhető Kimenetek.

5. KIADÓ.

a. Abban az esetben, ha Ön az Ön tulajdonában és/vagy ellenőrzése alatt álló bármely publikálási jogát és/vagy kompozíció(ka)t az AI Front Row Seats programba (vagy annak bármely programjába vagy annak bármely részébe) való felvételre választja, a Publikációs Adminisztrációs Feltételek, valamint a jelen 5. szakasz feltételei vonatkoznak Önre, és az Ön által választott kompozíció(k) az Ön Tartalmának részeként szerepel(nek).

b. Az itt és a Kiadói Adminisztrációs Feltételekben meghatározott nyilatkozatokon és garanciákon kívül Ön ezúton garantálja és szavatolja, hogy az Ön által a TuneCore-nak benyújtott minden regisztráció és információ a valóságnak megfelel és pontos marad, beleértve az Ön tulajdonosi arányát bármely Összeállításban. 

c. A közzétételi státuszban bekövetkező bármilyen változás esetén Ön köteles haladéktalanul írásban (akár e-mailben is) értesíteni a TuneCore-t, és köteles a TuneCore-nak a frissített közzétételi státusznak megfelelő frissített dokumentációt (beleértve a TuneCore által kért további dokumentációt) benyújtani.

6. NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK; KÁRTÉRÍTÉS

a. Nyilatkozatok és garanciák. Az Ön által a Szolgáltatási Feltételekben tett bármely nyilatkozaton és szavatosságon túl (amelyek teljes mértékben vonatkoznak az Ön által a TuneCore-nak itt megadott jogokra és felhatalmazásokra), Ön továbbá kijelenti és szavatolja, hogy:

(i) Ön jogosult és felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételeit aláírja, és megértette azok tartalmát;

(ii) Ön beszerezte a Művész(ek)től, előadóművészektől és a Tartalom bármely más résztvevőjétől és/vagy jogtulajdonosától a TuneCore számára a jelen jogok biztosításához szükséges összes engedélyt és felhatalmazást, és a jelen felhasználás nem sérti sem ezek, sem bármely Harmadik fél jogait;

(iii) Ön beszerezte a Művész(ek)től az összes szükséges engedélyt és engedélyt, és a Név és a Képmás itt történő használata nem sérti a Művész(ek)et semmilyen személyiségi/nyilvánossági/védjegy vagy hasonló jogszabály és szabályozás értelmében;

(iv) A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek szerinti bármely és minden jóváhagyása magában foglalja a Művész(ek), előadók és a Tartalom bármely más résztvevőjének és/vagy jogtulajdonosának jóváhagyását;

(v) Az itt biztosított jogok mentesek és tiszták minden követeléstől, igénytől, zálogjogtól, tehertől, harmadik fél jogaitól és kötelezettségeitől;

(vi) A jelen licenc nem sérti az alkalmazandó törvényeket és/vagy jogszabályokat;

(vii) Ön köteles vagy kifizetni a Művész(ek)nek vagy a Tartalom bármely résztvevőjének (beleértve, de nem kizárólagosan az előadókat) járó összes összeget és jogdíjat, vagy adott esetben megszerezni a szükséges lemondásokat.

(viii) Sem a TuneCore, sem harmadik felek, jogutódok és megbízottak nem kötelesek további összegeket (ha vannak ilyenek) fizetni Önnek vagy bármely harmadik félnek az itt biztosított adatkészlet-jogok hasznosításával kapcsolatban, és a TuneCore kizárólagos fizetési kötelezettsége (ha vannak ilyenek) az ilyen jogok hasznosításával kapcsolatban az Ön részére történő kifizetés a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételeknek és/vagy a Szolgáltatási Feltételeknek (adott esetben) megfelelően; és

(ix) A TuneCore-nak itt biztosított jogok alapján Ön nem használhatja, és gondoskodik arról, hogy a Művész(ek) ne használják ezeket a jogokat semmilyen módon, amely veszélyezteti az itt engedélyezett jogokat, és nem adhat harmadik félnek a Believe-nek itt biztosított jogokhoz hasonló vagy kizárólagos jogokat/engedélyeket, sem részben, sem egészben;

b. Kártalanítás. Ön köteles megvédeni, kártalanítani és ártalmatlanítani a TuneCore-t és annak kapcsolt vállalkozásait (beleértve az igazgatókat, tagokat, tisztviselőket, alkalmazottakat és egyéb képviselőket) minden olyan felelősség, kár, veszteség, költség és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű külső ügyvédi díjakat) alól, amely a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely kötelezettség, nyilatkozat vagy garancia megszegéséből (vagy bármely olyan állításból, amely, ha igaz lenne, megszegést jelentene) ered. Abban az esetben, ha Ön a TuneCore-nak a jelen AI Front Row Seats Feltételek alapján bármilyen összeggel tartozik, beleértve, de nem kizárólagosan, az Ön által elkövetett jogsértés, követelés vagy egyéb okból, a TuneCore jogosult a TuneCore kizárólagos belátása szerint (i) az Ön által fizetendő összeget levonni az Ön és a TuneCore közötti bármely megállapodás alapján Önnek járó bármely összegből; vagy (ii) az Öntől a fennálló egyenleg megfizetését követelni az azt igazoló, érvényes számla keltétől számított 15 napon belül, amely tartalmazza az azt igazoló dokumentumokat.

7. TERM

a. A jelen szerződésben a "futamidő" a TuneCore AI Front Row Seats programjához (beleértve annak bármely részét vagy az abban szereplő konkrét programot) való csatlakozásának napján kezdődő és a TuneCore által a kilépésre vonatkozó értesítés feldolgozásának napján végződő időszakot jelenti.

b. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy lemond a TuneCore AI Front Row Seats programjáról, ezt úgy teheti meg, hogy a TuneCore Artist Support csapatához küld egy kérelmet a TuneCore fiókjához tartozó e-mail címről. A kérelem Artist Support csapathoz történő benyújtására vonatkozó utasításokat itt találja.

c. A fentiek vagy a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben foglaltak ellenére a TuneCore-nak jogában áll az Ön AI Front Row Seats programban való részvételét (beleértve annak bármely részét) bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül azonnali hatállyal megszüntetni.

d. A Futamidő lejárta ellenére Ön ezennel beleegyezik és tudomásul veszi, hogy az Ön által a TuneCore-nak a jelen szerződés alapján biztosított minden olyan jog, amelyet a TuneCore bármely harmadik félnek (beleértve, de nem kizárólagosan az AI Partnereket) licencelt, az ilyen licenc futamidejének időtartamára (beleértve az örökkévalóságot is) teljes mértékben érvényben marad.

8. EGYÉB

a. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek kiegészítik és kiegészítik az Ön által elfogadott Szolgáltatási Feltételek bármely vonatkozó szakaszát. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek kifejezett rendelkezéseinek kivételével a Szolgáltatási Feltételek nem módosulnak, és továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

b. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatási Feltételekkel együtt (adott esetben) tartalmazzák az Ön és a TuneCore között az itt szereplő tárgyra vonatkozóan elfogadott összes feltételt, és egyik fél által tett szóbeli kijelentések, nyilatkozatok, indukciók, garanciák vagy ígéretek sem kötelezőek és érvényesek, és az ilyen megállapodások nem bővíthetők, módosíthatók vagy módosíthatók, kivéve a felek által aláírt külön írásbeli megállapodással.

c. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben szereplő bármely olyan kifejezés vagy meghatározás, amely hasonló a Szolgáltatási Feltételek más szakaszaiban használt kifejezésekhez vagy meghatározásokhoz, értelmezésükben egyenértékűnek tekintendő. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben és a Szolgáltatási Feltételek más szakaszaiban szereplő meghatározások közötti ellentmondás vagy eltérés esetén a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekben szereplő meghatározások az irányadóak.

d. A TuneCore nem vállal garanciát sem a Tartalom felhasználására, sem az adott AI Partnerek bevonására vagy részvételére. A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint elutasítsa az adott AI Partnerrel való üzletkötést. A TuneCore fenntartja a jogot, hogy az Ön Tartalmát vagy annak bármely részét eltávolítsa az AI Front Row Seats programból és/vagy bármely okból vagy ok nélkül megtagadja, hogy az Ön Tartalmát bármely AI Partner számára bármely AI lehetőségbe való felvétel céljából továbbítsa, és Ön elfogadja, hogy a TuneCore ezzel kapcsolatban nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben. A Szolgáltatási Feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül a TuneCore-nak nincsenek kötelezettségei Önnel szemben.

e. A TuneCore nem tekinthető az AI Front Row Seats jelen Általános Szerződési Feltételek megsértésének, kivéve, ha Ön értesítette a TuneCore-t a jogsértésről, és a TuneCore az értesítés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül nem orvosolta a jogsértést. A szerződésszegés semmilyen esetben sem jogosítja fel Önt arra, hogy a jelen szerződésben biztosított jogaitól elálljon.

f. A TuneCore, annak tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között nem felelnek Önnek semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetett, véletlen, különleges, büntető vagy következményes károkat, amelyek az Ön Tartalmának a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekkel összhangban történő felhasználásából, az AI Front Row Seats használatából és/vagy az AI Front Row Seats programban való részvételéből erednek, függetlenül attól, hogy a kár előre látható volt-e, és hogy a TuneCore-t tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről vagy sem. A fenti felelősségkorlátozás az alkalmazandó joghatóság törvényei által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó, és a TuneCore összesített felelőssége Önnel szemben semmiképpen sem haladhatja meg a Száz dollárt ($100).

g. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételekre New York állam törvényei vonatkoznak, és azokat New York állam törvényei szerint kell értelmezni, kizárva a kollíziós jogra vonatkozó joganyagot. A jelen Feltételek alapján felmerülő bármely jogi eljárást vagy peres eljárást kizárólag New York állam és New York megye bíróságai előtt kell megindítani, és a felek ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulnak az ottani személyes joghatósághoz és helyszínhez. A felek lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy semmilyen esetben nem jogosult tiltó vagy egyéb méltányossági jogorvoslatra (beleértve a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek bármelyikének megszegése vagy be nem tartása miatt), és semmilyen esetben nem kérhet, illetve nem jogosult, tiltó vagy egyéb méltányos jogorvoslatot bármely AI modell, hozzárendelhető kimeneti lehetőség, Sandbox lehetőség vagy bármely más hasonló szolgáltatás vagy termék hasznosításának bármilyen módon történő korlátozására, az Ön kizárólagos jogorvoslata az Ön által a fejlesztés során felhasznált tartalom felhasználása miatt, az Ön kizárólagos jogorvoslata az esetlegesen felmerülő kártérítési igénye.

h. Abban az esetben, ha az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad. Az AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Ön nem ruházhatja át a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételeket (a törvény erejénél fogva vagy más módon) a TuneCore előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és minden tiltott átruházás semmis. A TuneCore az Ön beleegyezése nélkül is átruházhatja a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételeket és/vagy az azokból eredő jogokat vagy kötelezettségeket. A felek között a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek alapján fennálló kapcsolat független vállalkozók viszonya, és a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik fél a másik fél ügynöke, alkalmazottja vagy közös vállalkozója lenne. Ön elfogadja, hogy a jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek, valamint az azokban foglalt szabályok, korlátozások és irányelvek, illetve azok TuneCore általi érvényesítése nem célja, hogy Önön és a TuneCore-on kívül más személyeknek jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket biztosítson, és nem is biztosítanak ilyen jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket. A jelen AI Front Row Seats Általános Szerződési Feltételek, a Szolgáltatási Feltételek más részeivel, valamint a TuneCore szabályaival és irányelveivel együtt a TuneCore és Ön közötti teljes megállapodást képezik a jelen szerződés tárgyát illetően. Minden értesítés vagy egyéb, a jelen szerződés értelmében adandó közlés írásban történik, és (i) a TuneCore által e-mailben (minden esetben az Ön által megadott e-mail címre), (ii) a Webhelyen történő közzététel útján, vagy (iii) Ön által a [email protected] e-mail címen vagy a TuneCore által írásban megadott egyéb címen. A kézhezvétel időpontjának az ilyen értesítés továbbításának napja minősül.

i. Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a TuneCore adatvédelmi szabályzatát, amelyet a Webhelyen részletesebben ismertetünk, és az AI Front Row Seats és a Webhely használatával kifejezetten elfogadta az ilyen adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételeket, ahogyan azok időről időre módosulhatnak.

9. AZ ELSŐ SORBAN ÜLÉSEK LEHETŐSÉGE #1 - TOVÁBBI FELTÉTELEK.

a. Az AI Front Row Seats program tagjai számára elérhető első lehetőség ("Front Row Seats Opportunity #1") a TuneCore egyik globális közösségi médiapartnerével való partnerség, aki kérte nevének bizalmas kezelését, és a továbbiakban "AI Opportunity #1 Partner" (ahogyan ez a kifejezés alább meghatározásra kerül). Az AI Opportunity #1 Partner szeretné zenei algoritmusát egy nagyobb zenei katalóguson betanítani annak érdekében, hogy több termékprototípust tudjon feltárni, létrehozni és tesztelni különböző felhasználási célokra. Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy az Ön Tartalmát felveszi a Front Row Seats Opportunity #1 lehetőségbe, a jelen 9. szakaszban meghatározott további feltételek vonatkoznak az Ön által választott és a TuneCore és/vagy az AI Opportunity #1 Partner által a Front Row Seats Opportunity #1 lehetőségbe való felvételre jóváhagyott Tartalomra.

b. Azzal, hogy Ön részt vesz a Front Row Seats Opportunity #1 lehetőségben, Ön beleegyezik, hogy az AI Opportunity #1 Partner, annak leányvállalatai, leányvállalatai, valamint az általuk irányított, ellenőrzött vagy velük közös irányítás alatt álló szervezetek (együttesen: "AI Opportunity #1 Partner") felhasználhatják az Ön tartalmát a következőkre:

(i) a gépi tanulási és/vagy mesterséges intelligencia modellek (valamint az ezekhez kapcsolódóan használt algoritmusok, szoftverek és adatbázisok) kutatása, képzése, fejlesztése, tesztelése és bevezetése;

(ii) az AI Opportunity #1 Partner tartalomazonosítási technológiáinak fejlesztése;

(iii) a felhasználói ajánlási algoritmusok és rendszerek javítása;

(iv) a trendelemző algoritmusok és rendszerek javítása;

az AI Opportunity #1 Partner tartalomelemzési és osztályozási technológiáinak fejlesztése;

(v) egyéb módon javítsa a felhasználói élményeket az AI Opportunity #1 Partner platformjain, szolgáltatásain, termékein, hardverén és szoftverén, vagy azzal kapcsolatban; és

(vi) az (i)-(v) pontokban meghatározott felhasználásokkal kapcsolatban kutatási tanulmányokat, folyóiratcikkeket, prezentációkat vagy más hasonló, nyilvános anyagokat publikáljon, amelyek ésszerű mennyiségű az Ön Tartalmát tartalmazzák.