Muzyka Pobieranie próbek 101

Próbkowanie muzyki i Beat Licensing

Artyści i producenci specjalizujący się w hip hopie, dance i niektórych innych gatunkach muzycznych od dawna stosują sampling i licencjonowanie bitów jako część kultury. Nawet zwykły fan muzyki jest czasem w stanie wychwycić tak zwane "sample" innych utworów w nowych utworach.

Mając to na uwadze, zawsze istniało wiele pytań dotyczących procesu i wymagań związanych z uzyskaniem odpowiedniej zgody na wykorzystanie utworu innego muzyka jako "sampla" w nowym utworze artysty. Ponadto, ponieważ coraz więcej muzyków udostępnia swoje "bity" lub utwory instrumentalne do sprzedaży, konieczność zapewnienia, że te aranżacje są odpowiednio obsługiwane, staje się jeszcze bardziej krytyczna. Przeanalizujemy teraz po kolei każdy z tych tematów.

Zazwyczaj posiadacz praw autorskich do utworu, którym może być artysta występujący na nagraniu dźwiękowym, ma wyłączne prawo do publicznej sprzedaży, dystrybucji i licencjonowania utworu innym osobom. Aby inny muzyk mógł wykorzystać cały istniejący utwór lub jego część, strony muszą zawrzeć odpowiednią umowę. Takie pisemne porozumienie określane jest jako "licencja" i jest dokumentem, który daje stronie prawo do wykonania określonej czynności.

Licencja może obejmować prawo do publicznego rozpowszechniać i zarabiać na utworze za pośrednictwem kopii fizycznych lub cyfrowych lub za pośrednictwem muzycznej platformy streamingowej. Może również obejmować pozwolenie na publicznie wykonywać utwór w radiu lub na żywo, na koncercie.

Istnieją dwie typowe sytuacje w branży muzycznej, w których konieczne jest, aby dana osoba nabyła odpowiednie licencje. Są to sytuacje, w których muzyk angażuje się w muzyczny "sampling" istniejącego materiału lub cały utwór, a gdy artysta zakup "bitu" lub ścieżki instrumentalnej od innego. Przeanalizujemy teraz po kolei każdą z tych sytuacji.

Czym jest muzyka? "Pobieranie próbek"?

Muzyczne "samplowanie" najlepiej opisać jako wykorzystanie określonego fragmentu lub wersu cudzej piosenki i/lub innego nagranego materiału i włączenie go do zupełnie nowego utworu. Rzeczywista ilość użytego materiału różni się w zależności od sytuacji, ponieważ artysta może użyć tak niewiele, jak tylko miksowanie istniejącej unikalnej kombinacji perkusji lub gitary. Mogą wykorzystać cały refren lub całą zwrotkę z innego utworu.

Działanie to, w najprostszym ujęciu, można postrzegać jako dosłowne "kopiowanie i wklejanie" fragmentu istniejącego nagrania dźwiękowego innej osoby do nowego nagrania.

Chociaż może się to wydawać proste, nielicencjonowane przypadki tej praktyki mogą narazić twórcę na potencjalna odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie potencjalnej odpowiedzialności poprzez uzyskanie odpowiedniej zgody na wykorzystanie "próbki" cudzego utworu.

Jak uzyskać "Rozliczenie próbki" Dla istniejącego rekordu?

W celu prawidłowego i legalnego "samplowania" utworu innego muzyka w utworze artysty, artysta samplujący musi uzyskać "zgodę na próbkę" od wszystkich odpowiednich właścicieli oryginalnego nagrania i kompozycji muzycznej.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, każdy utwór posiada dwa prawa autorskie - do nagrywanie dźwięku (zazwyczaj zarządzane przez wytwórnię płytową, np. Atlantic Records) oraz kompozycja muzyczna leżąca u podstaw (zazwyczaj zarządzane przez wydawnictwo muzyczne, np. Universal Music Publishing). Oznacza to, że strona, która chce "samplować" lub w inny sposób włączyć istniejący materiał innej osoby, musi uzyskać pozwolenie od oba właścicieli praw autorskich do utworu. Oznacza to, że muzyk musi zawrzeć umowę licencyjną z każdym właścicielem, aby legalnie wykorzystać "próbkę".

Ogólnie rzecz biorąc, w celu ustalenia właścicieli poszczególnych praw autorskich do utworu, muzyk powinien rozpocząć od uzyskania dostępu i przeszukania baz danych amerykańskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na stronach internetowych tych organizacji (tj. ASCAP lub BMI). Te repertuarowe bazy danych zazwyczaj zawierają listę wszystkich odpowiednich autorów piosenek i producentów, a także dane kontaktowe wydawcy muzycznego danego utworu.

Zazwyczaj te bazy danych zawierają bezpośrednie informacje kontaktowe dla wymienionej strony; a jeśli informacje te nie są wymienione, muzyk próbujący znaleźć prawidłowe informacje kontaktowe powinien skupić się na wewnętrznych działach konkretnej firmy. Niektóre z nich obejmują działy zajmujące się "licencjonowaniem", "pobieraniem próbek" lub "zezwoleniami". Wynika to z faktu, że są to osoby i działy, które zazwyczaj zajmują się licencjonowaniem gotowych nagrań innym podmiotom.

Gdy muzyk ustali odpowiedniego właściciela praw, powinien złożyć wniosek o udzielenie licencji na sampling. Wniosek ten powinien zasadniczo zawierać:

 • Jak długa jest próbka użyta w nowej ścieżce (tj. ile minut? sekund?);

 • Jaką część utworu artysta planuje "zsamplować" (np. cały refren, pętlę perkusyjną, krótką zwrotkę itp;)

 • W jaki sposób muzyk planuje wykorzystać sampel (wyłącznie zastępując refren, zniekształcony w tle, stale zapętlony itp;)

 • Liczba jednostek, które zamierzają dystrybuowaćoraz,

 • Jakiego rodzaju nośnika artysta użyje do dystrybucji nowego utworu (tj. CD, winyl, cyfrowe pliki do pobrania, dzwonki, transmisja strumieniowa itp.)

Ponadto, niektórzy właściciele mogą również wymagać, aby osoba chcąca "samplować" istniejący utwór dostarczyła rzeczywistą kopię nowego nagrania do odsłuchania przez właściciela praw przed udzieleniem jakiejkolwiek licencji na żądany materiał. Ostatecznie decyzja o tym, czy udzielić licencji, czy nie, należy do właściciela, Im więcej informacji zostanie im przekazanych, tym większa szansa na wydanie licencji..

Po złożeniu przez muzyka odpowiedniego wniosku o udzielenie licencji na "próbkowanie" istniejącego utworu, należy uzgodnić faktyczne szczegóły licencji. Typowa licencja na samplowanie może obejmować opłatę licencyjną z góry która jest również wypłacana pierwotnym właścicielom jako potencjalnie obejmujące należną opłatę licencyjną do oryginalnego artysty za każde sprzedane nagranie. W niektórych przypadkach, takich jak wykorzystanie znacznej części oryginalnego utworu lub gdy artysta jest wyjątkowo dobrze znany, pierwotny właściciel może również nabyć faktyczny udział własnościowy w nowym nagraniu.

Dodatkowo, umowy licencyjne są czasami zawierane na "zryczałtowana opłata" za wykup. W takich przypadkach muzyk, który chce "samplować" istniejące utwory, po prostu płaci jednorazową opłatę właścicielom utworów bez żadnych dodatkowych tantiem i bez przydzielania jakichkolwiek praw własności do nowo utworzonego utworu.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na wysokość opłaty licencyjnej. Niektóre z nich obejmują:

 • Sukces komercyjny oryginalnej piosenki,

 • Sukces i rozgłos oryginalnego artysty, który jest samplowany,

 • Sukces i rozgłos artysty samplującego,

 • Długość i ilość próbki,

 • W jaki sposób próbka będzie być dystrybuowane (tj. tylko pobieranie, tylko przesyłanie strumieniowe itp.), oraz

 • W jaki sposób próbka zostanie wykorzystana w nowym nagraniu (np. cała zwrotka odtwarzana przez cały utwór, rytm perkusji "zapętlony" w instrumencie itp.)

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej znany jest oryginalny utwór i im dłuższy jest wykorzystany sampel, tym większa może być opłata licencyjna. Jak w przypadku większości rzeczy w branży rozrywkowej, siła przetargowa artysty wchodzi w grę, ponieważ alternatywa (nielicencjonowanie "próbki") może zakończyć się sporem sądowym. W takich przypadkach strona "samplująca" może ponieść bardziej znaczące koszty sądowe i prawne, zwłaszcza jeśli samplowany utwór okaże się sukcesem komercyjnym.

Co to jest "pokonać leasing" i "pokonać zakup"?

UWAGA: Be sure to read our in-depth piece on Beat Licensing 101!

Inną powszechną sytuacją licencyjną, z którą spotykają się muzycy w branży muzycznej, jest niedawny trend producenci i inni beat-makerzy tworzący i sprzedający swoje "bity" (utwory instrumentalne). Odnotowano napływ nowych stron internetowych i osób publicznie reklamujących i sprzedających stworzone przez siebie instrumenty. W większości przypadków transakcja pomiędzy twórcą instrumentu a osobą trzecią, która chce wykorzystać materiał, odbywa się w formie forma licencji i jest albo "dzierżawą", albo pełnym zakupem instrumentalnego.

Pierwszą kwestią, którą nabywca musi wziąć pod uwagę przy zakupie utworu instrumentalnego lub "bitu" od innej osoby, jest to, czy utwór jest mu "wynajmowany" czy "sprzedawany". Określa to, czy wydana licencja jest wyłączny lub niewyłączny. Zazwyczaj, gdy twórca "wydzierżawia" beat innej osobie, nabywca otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z instrumentu i reprodukcji, sprzedaży lub innej publicznej dystrybucji gotowych utworów zawierających beat przez określony czas (tj. miesiąc, rok, kilka lat itp.).

"Dzierżawa" beatu nadal pozwala oryginalnemu twórcy instrumentu na sprzedawać i udzielać innych niewyłącznych licencji innym muzykom na tę samą ścieżkę instrumentalną, co zakupiona. W takich sytuacjach, jeżeli nabywca chciałby nadal wykorzystywać i eksploatować nagranie zawierające wydzierżawiony bit po upływie tego okresu, musiałby zawrzeć dodatkową umowę z twórcą oryginalnego utworu.

Jednakże, jeśli osoba chce nabyć wyłączne prawo do korzystania z beatu na czas nieokreślonyi umowa zakupu toru instrumentalnego jest konieczne. Takie rozwiązanie zabrania pierwotnemu twórcy odsprzedaży tego samego instrumentu innym podmiotom i zapewnia nabywcy wyłączne prawa do utworu instrumentalnego w dowolnym celu, jakiego zażyczy sobie nowy właściciel.

Ogólnie rzecz biorąc, podczas negocjowania tego typu licencji i odpowiedniej opłaty licencyjnej ważne jest, aby omówić i uzgodnić, w jaki sposób strona kupująca planuje wykorzystać ścieżkę instrumentalną. Obejmuje to, czy nowy utwór może być używany tylko do określonego użytku (tj. "tylko do użytku demo", "tylko do sprzedaży w iTunes", "za darmo na mixtape" lub wysyłanie utworu w wiadomości e-mail), ile kopii gotowego utworu zostanie utworzonych i udostępnionych do sprzedaży, a także określenie, na jakich nośnikach (tj. CD, pliki do pobrania, streaming) utwór będzie dostępny. Strony muszą również ustalić odpowiednie terytorium lub terytoria, na których gotowy utwór może być sprzedawany (tj. Ameryka Północna, Europa, "wszechświat").

Zazwyczaj koszt dzierżawy bitu jest niższy niż koszt zakupu wyłącznych praw do instrumentu, ponieważ niewyłączna dzierżawa pozwala twórcy zarabiać i sprzedawać ten sam utwór kilka razy różnym nabywcom. Opłata za "dzierżawę" lub "zakup" bitu może wynosić od zaledwie 5 do 10 dolarów, aż do kilku tysięcy dolarów. Opłata zależy od reputacji i rozgłosu twórcy instrumentalnego oraz rodzaju zastosowań, jakie przewiduje nabywca.

Jak wskazano powyżej, gdy muzyk kupuje lub wynajmuje beat, powinien upewnić się, że zakupiony instrument nie zawiera żadnych nieautoryzowanych "sampli". Jeśli utwór instrumentalny zawiera "próbkę" cudzego utworu, artysta powinien zażądać od sprzedawcy dostarczenia odpowiedniego dokumentu "sample clearance" lub innego jasno określonego upoważnienia zezwalającego na wykorzystanie i komercyjną dystrybucję utworu zawierającego taką "próbkę".

Jeśli sprzedawca nie może przedstawić odpowiedniego udokumentowanego upoważnienia, jest to wysoce wskazane jest unikanie zakupu (lub leasingu) tego instrumentu ponieważ może ustawić nabywca W ten sposób mogą Państwo narazić się na potencjalną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Nawet jeśli w "bicie na sprzedaż" nie ma wyraźnego i wyraźnego nieautoryzowanego sampla, rozsądnie jest upewnić się, że sprzedawca zgadza się w pełni zabezpieczyć nabywcę za stworzenie i oświadczyć, że zwróci nabywcy utworu instrumentalnego, jeśli zostanie pozwany lub w inny sposób uznany za odpowiedzialny za nieautoryzowany materiał zawarty w zakupionym utworze. Nabywca powinien dążyć do tego, aby sprzedawca zagwarantował, że posiada wszystkie prawa do materiału zawartego w utworze i że nie ma żadnych "próbek" ani innych nieautoryzowanych materiałów użytych do stworzenia utworu.

Ponadto ważne jest, aby strony proszę wyrazić zgodę na piśmie co przysługuje pierwotnemu twórcy w zamian za prawa, które nabywa nabywca. Może to obejmować producenta instrumentalnego otrzymującego tradycyjny udział w wydawnictwie muzycznym w gotowym utworze; a jeśli tak, umowa powinna określać, jaki procent będzie im przysługiwał. Istotne jest również określenie stawki tantiem przysługujących sprzedającemu, która zazwyczaj stanowi określony procent dochodu wygenerowanego z utworu. Stawka ta może być oparta na stawce "za kopię" lub może być po prostu zryczałtowaną opłatą za wykup, która nie obejmuje żadnych dodatkowych tantiem za sprzedane nagrania.

Podobnie, konieczne jest określenie, czy strona kupująca jest zezwolono na wydawanie licencji osobom trzecim na gotowe nagranie lub nie. Strony powinny również uzgodnić, jakie sposoby eksploatacji są dozwolone, takie jak prawo do synchronizacji z obrazami wizualnymi w dowolnych mediach, takich jak film, telewizja lub gra wideo.

Wreszcie określenie odpowiedniego kredytuJeżeli takie istnieją, strony powinny uzgodnić prawa do wizerunku. Prawo do wizerunku pozwala nabywcy na wykorzystanie nazwiska, wizerunku i innych danych biograficznych twórcy instrumentu. materiałów w związku ze sprzedażą lub inną formą monetyzacji materiału. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza jeśli instrumental jest tworzony przez znanego producenta "beatowego".

Jak wspomniano powyżej, ważne jest, aby uzyskać odpowiednie licencje i prawa do materiałów, które muzyk zamierza rozpowszechniać i zarabiać. W rzeczywistości większość zewnętrzne platformy dystrybucyjne, takie jak Tunecore, wymagać od swoich użytkowników sprawdzenia, czy posiadają prawa do wszelkich materiałów, które udostępniają do sprzedaży. Nieuzyskanie przez artystę odpowiedniego zezwolenia przed rozpoczęciem sprzedaży muzyki może potencjalnie wpłynąć na kwoty, które artysta może zarobić, a także potencjalnie narazić go na dodatkową znaczną odpowiedzialność.

Niniejszy poradnik nie stanowi porady prawnej, w związku z czym należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w danej dziedzinie.

Justin Jacobson, Esq.