Things look different around here. Explore the revamped TuneCore Artist Dashboard

Zasady i warunki

Last updated: June 9, 2022

Prosimy dokładnie przeczytać poniższy regulamin. Niniejszy regulamin, jak również polityka dotycząca praw autorskich („Polityka dotycząca praw autorskich”), Warunki korzystania z usług Platform społecznościowych (jeśli mają zastosowanie) i polityka prywatności ( „Polityka prywatności” ) (włączone do regulaminu przez odniesienie i dalej łącznie zwane„Warunkami korzystania z usług”) mają zastosowanie w odniesieniu do dostępu Użytkownika do witryny internetowej TuneCore.com („Witryny”), w tym dostępu do wszelkich treści, informacji, produktów lub usług w niej zamieszczanych („Usług”) i korzystania z nich przez Użytkownika.

Dokument ten jest wiążącą prawnie umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a TuneCore, Inc. („Spółką”). Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikowania, zakończenia działania albo usunięcia Witryny i zakończenia świadczenia Usług oraz wprowadzania zmian do Warunków korzystania z usług bez informowania Użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usług lub uzyskiwanie dostępu do Witryny po dokonaniu bądź opublikowaniu przez Spółkę tego rodzaju zmian oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zmienionych Warunków korzystania z usług. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian do niniejszych Warunków korzystania z usług bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ze strony Spółki.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĄDŹ PRZY POMOCY SWOJEGO KONTA TUNECORE, ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W CAŁOŚCI, NIE MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ANI Z NICH KORZYSTAĆ.

 1. PRZYZNANIE PRAW.

(a) Prawa przyznane na mocy niniejszych warunków obejmują sprzedaż nagrań (zgodnie z definicją w punkcie 2 poniżej) w szczególności poprzez trwałe pobieranie plików cyfrowych, czasowe pobieranie plików cyfrowych, interaktywną i nieinteraktywną transmisję strumieniową, usługi w chmurze i tak zwane usługi „płyta na żądanie”. Użytkownik i Spółka przyjmują, że konsumenckie sklepy internetowe („Sklepy konsumenckie”) (np. Apple Music, Amazon, Spotify, Rhapsody) mające licencję na wykorzystywanie Nagrań Użytkownika na mocy niniejszych Warunków muszą mieć zgodę Użytkownika.

(b) Klikając przycisk „Zgadzam się” Użytkownik nieodwołalnie udziela Spółce na całym świecie („Terytorium”) oraz w Okresie obowiązywania (zdefiniowanym w punkcie 7 poniżej) niewyłącznego prawa:

 1. do sprzedaży, kopiowania, reprodukowania, publikowania, dystrybuowania i innego rodzaju wykorzystywania Nagrań za pomocą wszystkich środków i mediów (zarówno znanych obecnie, jak i mogących powstać w przyszłości) („Sprzedaż”) za pośrednictwem wszelkich Sklepów konsumenckich działających obecnie lub dostępnych w przyszłości;
 2. do uzyskiwania wszelkich przychodów z tego tytułu; oraz
 3. do wykorzystywania imion, nazwisk i nazw, fotografii i podobizn, grafik, informacji biograficznych i innych informacji podanych przez Użytkownika lub artystów, których wykonania zarejestrowano na Nagraniach w odniesieniu do wszystkich Nagrań i ogólnej działalności Spółki.
 4. to authorize the creation, use and exploitation of User Generated Content (as defined in Section 11 below) through any and all Consumer Stores.

(c) Użytkownik zgadza się nie używać Witryny ani Usług do transmitowania, przekierowywania, zapewniania połączeń ani przechowywania materiałów naruszających prawa autorskie, ani w jakikolwiek inny sposób promujących naruszanie własności intelektualnej podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Spółka może wyłączyć dostęp do konta Użytkownika, usunąć konto, lub usunąć Nagrania przesłane przez Użytkownika albo wyłączyć dostęp do nich, w przypadku gdy Spółka otrzyma roszczenie które – gdyby okazało się zasadne – stanowi naruszenie oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Więcej informacji można znaleźć z Polityce dotyczącej praw autorskich.

(d) Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować (ani zezwalać, zachęcać, nakłaniać, angażować ani zatrudniać osób do podejmowania) czynności, które wedle wyłącznego uznania Spółki stanowią Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym.

 1. „Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym” oznacza każdą czynność lub metodę polegającą na sztucznym tworzeniu, przez człowieka jak i nie przez człowieka, usług przesyłania strumieniowego do odtwarzania online lub offline materiałów dźwiękowych bądź audiowizualnych, gdy odtwarzanie takie nie stanowi słuchania lub oglądania przez Użytkownika końcowego w dobrej wierze przez konsumentów i nie odbywa się w kraju zgłoszenia. Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym może w szczególności obejmować zwiększanie, generowanie liczby odtworzeń, sprzedaży, liczby obserwujących Użytkowników, aktywności i innych wskaźników wykorzystywanych przez Usługi lub którykolwiek Sklep konsumencki bądź manipulowanie tymi wskaźnikami za pomocą A) botów, skryptów, wirusów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików, programów lub procesów zautomatyzowanych; lub B) farm do klikania, farm trolli, fałszywych kont, udostępnionych danych kont lub prywatnych sieci wirtualnych. Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym może być skutkiem działań podjętych w stosunku do pojedynczego Nagrania lub zbioru Nagrań w celu sztucznej poprawy pozycji w rankingu, zwiększenia udziału w rynku, uzyskania większych tantiem bądź innych płatności albo w dowolnym innym nieuczciwym bądź oszukańczym celu.
 2. Należy pamiętać, że Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym może być skutkiem działań osoby trzeciej, na przykład firmy promocyjnej czy marketingowej, dystrybutora muzyki lub marek wydawniczych, działającej w imieniu artysty bądź własnym. Zachęcamy do sprawdzania i weryfikowania wszelkich spółek bądź osób, które Użytkownik może zachęcać, nakłaniać lub angażować do promowania lub sprzedaży jego muzyki, ponieważ to Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym dokonywanym przez osobę trzecią w imieniu Użytkownika. Dla uniknięcia wątpliwości: wszelkie Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym dokonywane przez osobę trzecią w imieniu Użytkownika w odniesieniu do jego Nagrań stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usług.
 3. Czynniki służące stwierdzeniu, czy dany sposób korzystania bądź dane działanie marketingowe stanowi Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym, będą zależeć od konkretnych okoliczności w danym przypadku; przykłady i opisy Manipulowania przesyłaniem strumieniowym przedstawione w niniejszym dokumencie nie są wyczerpujące.
 4. Niektóre Sklepy konsumenckie korzystające z Nagrań Użytkownika mogą stosować własne zasady postępowania w związku z oszustwami i potencjalnymi oszustwami, a Użytkownik potwierdza, że to jego obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi zasadami i przestrzeganie ich oraz że obowiązek przestrzegania ich stanowi wymóg niniejszych Warunków.

(e) Jeżeli Spółka w dobrej wierze uzna, że ma powód, by podejrzewać, iż konto lub Nagrania Użytkownika są przedmiotem naruszenia Warunków korzystania z usług; oszustwa; naruszenia praw autorskich, znaku towarowego, prawa do wizerunku, bądź innego prawa własności intelektualnej; naruszeniem wymogu wynikającego z licencji udzielonej przez osobę trzecią; lub Manipulowania przesyłaniem strumieniowym (łącznie „Niewłaściwego postępowania”), miały związek z takim procederem bądź przyniosły za jego sprawą przychody, Spółka zastrzega sobie prawo do i) zaprzestania przekazywania przychodów, w tym jakiegokolwiek przychodu netto bądź innych płatności na konto Użytkownika; ii) uniemożliwienia Użytkownikowi podjęcia środków ze swojego konta w inny sposób do momentu rozstrzygnięcia kwestii podejrzanych działań w sposób satysfakcjonujący dla Spółki; oraz iii) usunięcia dowolnych bądź wszystkich Nagrań Użytkownika z niektórych bądź wszystkich Sklepów konsumenckich. Użytkownik przyjmuje również, że utraci takie przychody, jeżeli Spółka stwierdzi, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że konto lub Nagrania Użytkownika stały się przedmiotem Niewłaściwego postępowania, miały związek z takim procederem lub przyniosły za jego sprawą przychody.

(f) Użytkownik przyjmuje również, co następuje:

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać Spółce wszelkie informacje, o które Spółka w uzasadniony sposób wystąpi, w ramach czynności wyjaśniających w związku z Niewłaściwym postępowaniem.
 2. Użytkownik przyjmuje, że jeśli Sklep konsumencki zawiadomi Spółkę, że którekolwiek Nagranie Użytkownika przyniosło przychód, jest odtwarzane bądź przesyłane strumieniowo na skutek Niewłaściwego postępowania, zawiadomienie takie będzie stanowiło dla Spółki wystarczający dowód, aby Spółka w dobrej wierze stwierdziła, że takie przychody lub odtworzenia są skutkiem Niewłaściwego postępowania.
 3. Jeżeli Spółka ustali, że konto lub Nagrania Użytkownika stały się przedmiotem Niewłaściwego postępowania, miały związek z takim procederem lub przyniosły za jego sprawą przychody, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku wszelkie przychody na koncie Użytkownika zamrożone przez Spółkę zostaną utracone niezależnie od tego, czy uzyskano je z konkretnych Nagrań bądź Sklepu konsumenckiego.
 4. Użytkownik zgadza się, że stwierdzenie przez Spółkę w dobrej wierze, że doszło Niewłaściwego postępowania, może być oparte na wiedzy o przesyłaniu strumieniowym albo innej czynności takiej samej albo podobnej do przypadków, w których Spółka w przeszłości uznała, że doszło do Niewłaściwego postępowania.
 5. Wypłata przychodu przez Spółkę na rzecz Użytkownika nie stanowi potwierdzenia, że Spółka uznała, iż przychody te nie powstały na skutek Niewłaściwego postępowania.
 6. Spółka nie ma obowiązku prowadzenia czynności wyjaśniających związanych z Niewłaściwym postępowaniem, o ile i dopóki nie zamrozi przychodów na koncie Użytkownika.
 7. Jeżeli spółka stwierdzi, że przychody, które trafiły na konto Użytkownika, powstały na skutek Niewłaściwego postępowania oraz że przychody te zostały już wypłacone Użytkownikowi, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić takie przychody Spółce.
 8. Użytkownik potwierdza, że nie będzie upoważniony do uzyskania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez niego na rzecz Spółki w przypadku gdy Spółka zablokuje dostęp Użytkownika do jego konta, Nagrań lub innych materiałów udostępnianych Spółce przez Użytkownika, ani innych przychodów utraconych przez Użytkownika zgodnie z poprzednim zdaniem.
 9. W zakresie w jakim Spółka wedle własnego uznania w dobrej wierze stwierdzi, że Niewłaściwe postępowanie było spowodowane przez działania bądź zaniedbania Użytkownika lub jednostek stowarzyszonych albo przez osobę trzecią działającą w imieniu bądź za wiedzą Użytkownika, wszelkie koszty poniesione przez Spółkę (w tym koszty obsługi prawnej i wydatki) z tym związane mogą – oprócz innych środków prawnych – zostać odliczone przez Spółkę od ewentualnych kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi przez Spółkę.
 10. Jeżeli wedle własnej uzasadnionej decyzji biznesowej Spółka zdecyduje się skorzystać z usług prawnika przy ocenie potencjalnego Niewłaściwego postępowania, roszczenia lub przy odpowiedzi na roszczenie osoby trzeciej dotyczące Niewłaściwego postępowania Użytkownika bądź w związku z jego kontem lub Nagraniami, Spółka wedle własnego wyłącznego uznania ma prawo do pobrania z konta Użytkownika, albo obciążenia go poprzez inną wybraną przezeń metodę płatności (np. konto PayPal, kartę kredytową lub kartę debetową – „Metodę płatności”) kwotą w minimalnej wysokości 300 USD (trzystu dolarów) celem wyrównania kosztów obsługi prawnej i wydatków.

(g) Spółka ma prawo, ale nie obowiązek, przeglądać lub monitorować aktywność Użytkownika i przesyłane przez niego treści. Spółka może prowadzić czynności wyjaśniające w związku ze skargami lub zgłoszeniami naruszenia zasad spółki oraz podejmować wszelkie działania, które uzna za właściwe. Działania takie mogą w szczególności obejmować wystosowywanie ostrzeżeń, zawieszenie bądź zakończenie świadczenia usług, uniemożliwienie dostępu lub usunięcie dowolnych materiałów przesłanych przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia działania konta Użytkownika wedle wyłącznego własnego uznania z dowolnego powodu i w dowolnym momencie w tym w przypadku, gdy Spółka w dobrej wierze uzna, że Użytkownik ma związek z Niewłaściwym postępowaniem.

(h) Warunki korzystania z usług platform społecznościowych mają zastosowanie do Użytkownika w przypadku, kiedy wybierze udostępnianie swoich Nagrań poprzez „Platformy społecznościowe” (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Warunkach korzystania z usług platform społecznościowych).

 1. RECORDINGS.

Termin „Nagrania” definiuje się jako nagrania dźwiękowe i nagrania audiowizualne przekazywane Spółce przez Użytkownika w dowolnym momencie. Spółka wedle własnego uznania zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnych materiałów (w tym w szczególności Nagrań, obrazów i grafik) przesłanych przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się przesyłać wszystkie Nagrania, obrazy i grafiki na własny wyłączny koszt, w formatach wymaganych przez Spółkę lub Sklepy konsumenckie. Opis techniczny takich formatów jest udostępniany Użytkownikowi na żądanie, z tym że Spółka zastrzega sobie prawo do konwersji plików dźwiękowych Nagrań stosownie do potrzeb w celu ich dostosowania do wymogów Sklepów konsumenckich pod względem formatu lub rozmiaru. Ponadto Spółka ma prawo do poprawiania błędów metadanych zgodnie z wymaganiami Sklepów konsumenckich. Spółka zobowiązuje się przekazywać Nagrania Użytkownika Sklepom konsumenckim najszybciej jak to możliwe, w czasie od kilku godzin do kilku dni albo kilku tygodni, aby poszczególne Sklepy konsumenckie mogły przyjąć i udostępnić Nagrania Użytkownika klientom. Ponadto Użytkownik przyjmuje, że Spółka lub jej dostawcy mają prawo uzupełniać istniejącą grafikę w celu zapewnienia pełnego opakowania w ramach usługi „płyta na żądanie”. Zostaną podjęte uzasadnione wysiłki w celu umożliwienia Użytkownikowi zatwierdzenia takiej grafiki, jeżeli jednak Użytkownik sprzeciwi się jej użyciu, jego jedynym środkiem zaradczym będzie a) zaproponowanie odpowiedniej grafiki zastępczej albo b) żądanie zakończenia dostarczania materiałów Użytkownika w taki sposób w przyszłości. W żadnych okolicznościach Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakością, dostatecznym zakresem ani innym aspektem tworzenia i dostarczania „płyt na żądanie”.

 1. PAYMENTS.

(a) Spółka wypłaci Użytkownikowi 100% (sto procent) Dochodu netto (jak określono w punkcie 3(b) poniżej). Dochód netto zostanie umieszczony na koncie TuneCore Użytkownika terminowo, po jego uzyskaniu przez Spółkę. Po uznaniu płatności na koncie Użytkownika będzie on mógł wypłacić całość albo dowolną część tej kwoty wedle własnego uznania. Do obowiązków Użytkownika będzie należeć pokrycie wszelkich opłat bankowych albo innych obciążeń związanych z takimi wypłatami.

(b) „Dochód netto” definiuje się jako rzeczywiste wpłaty otrzymywane przez Spółkę od Sklepów konsumenckich pomniejszone o podatki, koszty i inne opłaty związane ze Sprzedażą Nagrań Użytkownika. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zestawienia rozliczenia oraz związane z nimi roszczenia prawne należy zgłaszać (oraz wszelkie postępowania należy wszcząć) nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od daty powstania zestawienia; Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich dłuższych okresów przedawnienia, które mogą być dozwolone na mocy przepisów prawa.

(c) W zakresie, w jakim Użytkownik jest winien Spółce jakiekolwiek kwoty wynikające z postanowień Warunków korzystania z usług lub oparte na innej podstawie, Spółka ma prawo odliczyć całość albo część tych kwot od Dochodu netto należnego Użytkownikowi z innego tytułu.

(d) Dochód netto umieszczony na koncie TuneCore Użytkownika będzie gromadzony na oprocentowanym rachunku bankowym zbiorczo wraz z Dochodami netto innych klientów TuneCore do czasu wypłacenia tych środków przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie otrzymywał odsetek ani innych zysków z Dochodu netto, który Spółka obsługuje jako przedstawiciel Użytkownika na takim rachunku zbiorczym. W zamian za korzystanie z Usług Użytkownik nieodwołalnie przenosi i ceduje na Spółkę wszelkie posiadane prawa własności do odsetek, jakie mogłyby zostać naliczone do Dochodu netto przechowywanego na takim rachunku zbiorczym. Oprócz uzyskiwania odsetek z takiego rachunku zbiorczego albo zamiast tego Spółka może uzyskać obniżkę kosztów lub wydatków naliczanych za usługi bankowe przez banki przechowujące Dochód netto Użytkownika.

(e) W związku z decyzją Użytkownika, by korzystać ze strumieniowego odtwarzacza multimediów TuneCore, aplikacji na iPhone’y albo tzw. widżetów bądź aplikacji („Odtwarzaczy strumieniowych”) jako platform dla użytkowników do strumieniowego odtwarzania jego Nagrań Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do tantiem cyfrowych, tantiem z tytułu odtwarzania i wszelkich innych opłat lub tantiem przysługujących na mocy ustawy bądź z innego względu, które Spółka mogłaby mieć obowiązek zapłacić Użytkownikowi albo osobie trzeciej w związku z korzystaniem z takich Odtwarzaczy strumieniowych. Celem uniknięcia wątpliwości w zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z Odtwarzacza strumieniowego we własnej witrynie bądź zezwala na korzystanie z niego w innej witrynie internetowej, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie jest obowiązkiem spółki ponoszenie jakichkolwiek płatności na rzecz osób trzecich w związku z Nagraniami i stanowiącymi ich podstawę kompozycjami muzycznymi należącymi do Użytkownika lub będącymi pod jego kontrolą.

(f) W zakresie, w Użytkownik decyduje się korzystać z pewnych Nagrań z katalogu TuneCore w celu bezpłatnego rozpowszechniania wśród dowolnych osób (za pośrednictwem Odtwarzacza strumieniowego, bezpośrednio w witrynie lub w inny sposób), Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyżej wspomnianych zobowiązań wynikających z dostarczania takich Nagrań. Bez ograniczeń dla powyższego użytkownik wyraźnie zrzeka się tantiem za publikowanie muzyki (jeżeli posiada bądź kontroluje takie prawa) albo wypłaci wszelkie wymagane tantiemy należne zewnętrznym wydawnictwom muzycznym wynikające z takiej swobodnej dystrybucji.

 1. ZOBOWIĄZANIA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

(a) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i opłacenie wszelkich licencji dotyczących dostarczania nagrań cyfrowych, mechanicznych, publicznego wykonania i innych licencji (w zależności od okoliczności) wymaganych od właścicieli praw autorskich kompozycji muzycznych, albo ich agentów w związku z eksploatacją przez Spółkę praw określonych w niniejszym dokumencie, jak również tantiem należnych artystom, producentom oraz innym osobom zaangażowanym w stworzenie Nagrań, jak i wszelkich innych płatności, które mogą być wymagane przez układy zbiorowe pracy albo wszelkie inne programy ustawowe.

(b) W przypadku sprzedaży poprzez udostępnianie do pobrania plików cyfrowych w Stanach Zjednoczonych płatność Użytkownika zwykle obejmuje tantiemy z związku z odtworzeniem mechanicznym źródłowej kompozycji. W przypadku usługi iTunes Match płatność Użytkownika zawiera część z tytułu publikacji, obejmującą tantiemy zarówno w związku z odtworzeniem mechanicznym jak i w związku z wykonaniem publicznym. Jeśli Użytkownik nie jest właścicielem lub nie kontroluje praw do źródłowych kompozycji swoich nagrań dźwiękowych, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty tych tantiem związanych z publikacją osobie albo podmiotowi, który jest ich właścicielem albo je kontroluje. Poza Stanami Zjednoczonymi Spółka zazwyczaj wymaga od Sklepów konsumenckich zdobycia licencji na publikację muzyki i zapłaty za nie (i takie opłaty licencyjne mogą ewentualnie być odejmowane przez te Sklepy konsumenckie od przychodów należnych Spółce). Jeśli Sklep konsumencki poza Stanami Zjednoczonymi nie zgodzi się na zdobycie i opłacenie licencji związanej z publikacją muzyki, Spółka będzie miała prawo, wedle wyłącznego własnego uznania (i) odmówić udzielenia licencji takiemu Sklepowi konsumenckiemu albo (ii) przyjąć odpowiedzialność za zdobycie i opłacenie licencji związanych z publikacją muzyki wymaganych w związku ze Sprzedażą przez taki Sklep konsumencki, które to opłaty licencyjne Spółka będzie miała prawo odjąć od kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu. W zakresie, w jakim od Spółki wymagana jest zapłata albo zdecyduje się ona wedle wyłącznego własnego uznania zapłacić dowolne z powyższych kwot, takie płatności zostaną odjęte od kwot należnych Użytkownikowi na innej podstawie na mocy niniejszego dokumentu.

(c) W zakresie, w jakim Spółka pozwala Użytkownikowi na wybór pewnych Nagrań z katalogu TuneCore w celu bezpłatnego rozpowszechniania wśród fanów albo bezpośrednio za pośrednictwem własnej witryny Użytkownika, Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyżej wspomnianych zobowiązań wynikających z ich dostarczania.

 1. GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

(a) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ma ukończone 18 lat, jest w pełni upoważniony do podpisania niniejszego dokumentu i nadania Spółce wszelkich wyszczególnionych praw; wszystkie Nagrania, w tym w szczególności cały samplowany materiał osób trzecich w nich zawarty, grafika, metadane, materiał audio-wideo, obrazy i wszelkie inne materiały dostarczone przez Użytkownika Spółce albo dotyczące Nagrań są w posiadaniu, albo pod kontrolą Użytkownika i wykorzystanie ich w sposób opisany albo przewidziany w niniejszym dokumencie lub w Witrynie lub w witrynach Sklepów konsumenckich nie narusza niczyich praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wizerunku ani innych praw innych osób czy podmiotów, oraz że Spółka ma prawo do wykorzystywania powyższych w jakikolwiek sposób opisany w niniejszym dokumencie, wolny od roszczeń i bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat jakiegokolwiek rodzaju na rzecz jakichkolwiek osób albo podmiotów, za wyjątkiem kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu.

(b) Użytkownik zwolni Spółkę i jej jednostki stowarzyszone, (w tym wszelkich członków zarządu, członków organów, pracowników i innych pełnomocników) z odpowiedzialności z tytułu roszczeń podmiotów zewnętrznych, albo kosztów i strat wynikających z naruszenia albo roszczenia, które, jeżeli okaże się być oparte na uzasadnionych podstawach, stanowiłoby naruszenie powyższych oświadczeń i gwarancji albo wszelkich porozumień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z usług, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną.

(c) Spółka natychmiast poinformuje Użytkownika o jakichkolwiek roszczeniach podlegających powyższemu zobowiązaniu dotyczącemu zwolnienia z odpowiedzialności i Użytkownik na własny koszt i z pomocą radcy prawnego zatwierdzonego przez Spółkę, które to zatwierdzenie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane, będzie odpierać roszczenia. W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z usług zatwierdzonego radcy prawnego, Spółka może wedle własnej decyzji bronić się na koszt Użytkownika, a Użytkownik zgadza się na swój udział w takiej obronie na żądanie Spółki, jako osoba trzecia albo w jakikolwiek inny sposób, i Użytkownik zrzeka się niniejszym prawa do sprzeciwów albo roszczeń do odszkodowania. W przypadku wniesienia roszczenia Spółka ma prawo, wedle wyłącznego własnego uznania, usunąć albo uniemożliwić dostęp do Nagrań, które stanowią przedmiot roszczenia, lub wstrzymać płatności należne na mocy niniejszego dokumentu na kwotę w uzasadniony sposób związaną z roszczeniem oraz potencjalnymi wydatkami. Wszelkie zawarte ugody dotyczące wszelkich roszczeń wymagają wcześniejszej zgody ze strony Spółki wyrażonej na piśmie.

(d) SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, Z MOCY USTAWY ALBO W INNY SPOSÓB, OPRÓCZ TYCH WYRAŹNIE WSKAZANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. SUBSCRIPTION FEES.

W związku z usługami świadczonymi na mocy niniejszego dokumentu wszystkie Nagrania przesłane przez Użytkownika i rozprowadzane przez Spółkę do Sklepów konsumenckich wymagają zakupu przez Użytkownika cyklicznego, płatnego abonamentu z wykorzystaniem wybranej Metody płatności. Takie opłaty obejmują koszty administracyjne Spółki, usługi dystrybucji i wsparcia artystów oraz bieżący ręczny przegląd Nagrań Użytkownika w Sklepach konsumenckich w celu zapewnienia spełniania ich wymogów i specyfikacji technicznych, zaś świadczenie przez Spółkę tych prac stanowi zasadniczą i nieodłączną część Usług. Spółka może okresowo aktualizować te opłaty bez konieczności zawiadamiania Użytkownika. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na pobieranie przez Spółkę opłat abonamentowych, stosownych podatków jak i innych opłat w związku z korzystaniem z Usług bezpośrednio poprzez konto TuneCore Użytkownika (tzn. udziałem Użytkownika w Zysku netto) albo rozliczenie takich opłat poprzez obciążenie dowolnej Metody płatności podanej Spółce przez Użytkownika. Wyłącznym obowiązkiem użytkownika jest uiszczenie wszelkich opłat, prowizji, ceł, podatków i oszacowań wynikłych z korzystania z konta TuneCore użytkownika przez użytkownika bądź inne osoby. Jeżeli użytkownik powiadomi Spółkę na piśmie o anulowaniu subskrypcji jednego albo większej liczby Nagrań, żadne dodatkowe opłaty abonamentowe nie będą obciążały konta TuneCore ani Metody płatności użytkownika z tytułu tych Nagrań zaś wszystkie wycofanie Nagrania zostaną usunięte z odpowiednio z ich Sklepów konsumenckich. Użytkownik nie będzie miał prawa do uzyskania zwrotu żadnych przedpłaconych opłat w zakresie ewentualnych wycofanych Nagrań. Jeśli z dowolnej przyczyny użytkownik nie uiści płatności albo płatność zostanie wycofana w sposób przewidziany niniejszym dokumentem za pośrednictwem Metody płatności albo dowolnej innej metody płatności po przyjęciu niniejszych Warunków korzystania z usług, Spółka będzie mieć prawo do uzyskania opłaty abonamentowej przy pomocy wszelkich koniecznych środków, wedle własnego wyłącznego uznania, w tym będzie mieć prawo do utrzymania aktywności konta użytkownika i pobierania wszelkich wynikających z niej tantiem do momentu uzyskania pełnej kwoty opłaty abonamentowej. Obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie Spółki o zmianach Metody płatności poprzez zaznaczenie stosownych zmian w ustawieniach konta TuneCore użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie poda Spółce ważnej Metody płatności, usługa może zostać odłączona albo przerwana wedle uznania Spółki.

 1. TERM.

Regulamin korzystania z usług ma zastosowanie za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Witryny albo Usług.

 1. CONFIDENTIALITY.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w trakcie negocjacji i współpracy ze Spółką użytkownik może poznać pewne w inny sposób poufne informacje związane z działalnością i praktykami biznesowymi Spółki. Z wyjątkiem zakresu, w jakim takie informacje są w inny sposób ogólnie dostępne dla osób trzecich albo ich ujawnienie jest wymagane przepisami prawa, użytkownik zgadza się zachować poufność takich informacji. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby Spółka miała prawo przekazywać informacje dotyczące sprzedaży Nagrań użytkownika na mocy niniejszej Umowy osobom trzecim, gromadzenia takich informacji w formie notowań i innych materiałów zawierających dane porównawcze oraz rozpowszechniania ich w dowolny sposób.

 1. POZOSTAŁE UMOWY.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem Usług i dokonywaniem płatności na mocy niniejszego dokumentu, Spółka będzie musiała zawrzeć rozmaite umowy z różnymi Sklepami konsumenckimi. Wybór tych Sklepów konsumenckich odbędzie się wedle wyłącznego uznania Spółki. Użytkownik przyjmuje, że Warunki korzystania z usług będą podlegały wszelkim obowiązującym postanowieniom takich innych umów, jakie Spółka może zawrzeć w zakresie takich Sklepów konsumenckich. Użytkownik w sposób wyraźny akceptuje, że niektóre Sklepy konsumenckie wymagają odnośnie do nagrań audiowizualnych, aby nagrania audiowizualne były udostępniane na ich witrynach w określonym czasie i w określonych formatach, zależnie od dostępności takich materiałów w innych miejscach na rynku. W zakresie, w jakim takie wymogi nie zostaną spełnione, poszczególnym Sklepom konsumenckim może przysługiwać prawo do wycofania dostępności wspomnianych nagrań audiowizualnych w ich sklepach. Spółka za pisemne żądanie Użytkownika przekaże Użytkownikowi aktualne szczegóły dotyczące takich wymogów.

 1. KODY KRESKOWE I KODY W STANDARDZIE UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE).

Spółka udostępni Użytkownikowi bezpłatnie kody kreskowe i kody w standardzie UPC („kody UPC”). Są one przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez użytkownika i nie można ich przekazywać ani odsprzedawać. W przypadku przekazania bądź odsprzedaży kodów, Spółka naliczy Użytkownikowi kwotę 25,00 USD (dwadzieścia pięć dolarów) za każdy kod kreskowy bądź kod UPC, plus ewentualne przychody uzyskane przez Użytkownika z tytułu takiego przekazania albo takiej odsprzedaży. Spółka może odjąć takie opłaty od Zysku netto należnego Użytkownikowi od Spółki albo naliczyć takie kwoty poprzez dowolną Metodę płatności podaną przez Użytkownika Spółce.

 1. USER GENERATED CONTENT

You agree that Company shall have the right to authorize the creation, use and exploitation of User Generated Content embodying your Recordings, artwork, and other material provided by you in connection with the Recordings, as permitted and enabled by the features of the applicable Consumer Stores you opt to distribute your Recordings to. As used herein, “User Generated Content” shall mean derivative works embodying your Recordings, artwork (including single and album artwork), and other material provided by you in connection with the Recordings which are created by third parties (such as users of Consumer Stores) and distributed and exploited via Consumer Stores. User Generated Content includes, but is not limited to: (i) videos and visual images synchronized in time relation with musical recordings; (ii) audio or audiovisual “remixes” which combine two or more recordings which may be edited together, mixed, remixed, edited or “mashed up”; (iii) visual or audiovisual material which manipulates still or visual images through editing and filters and (iv) other adaptations, alterations and manipulations of the Recordings, artwork and other material provided by you, by third parties. Notwithstanding the foregoing, you hereby expressly waive any rights of “droit moral” that may be afforded to you under the laws of any country either as an author, composer, performer, producer or in any other capacity in connection with the Recordings hereunder.

 1. LEGAL PROCEEDINGS.

(a) You hereby irrevocably authorize and appoint Company, its licensees, assignees, agents, and attorneys, to institute in your name and/or Company, any claims, demands, action or proceedings (each, a “Claim”) which Company shall reasonably think necessary and proper for the protection and enforcement of the rights granted to Company hereunder. Any Claim shall be instituted and maintained by Company in good faith and at Company’s expense, except that any Claim recovery shall first be utilized in the reimbursement of all costs incurred in obtaining the same and any remaining balance shall be distributed subject to the terms, conditions and methodologies generally applied by Company to all royalty participants in the settlement or recovery concerned.

(b) You and Company agree that you and Company may bring claims against the other only in your or its individual capacity and not as a plaintiff or class member in any purported class or representative proceeding. Further, you agree that the court may not consolidate proceedings of more than one person’s claims and may not otherwise preside over any form of a representative or class proceeding.

 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

(a) Wykorzystywanie albo uzyskiwanie dostępu do Witryny i Usług może mieć miejsce jedynie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, traktatów i regulacji miejscowych, stanowych, krajowych i międzynarodowych w związku z korzystaniem z Witryny i Usług, w szczególności stosownego prawa zwyczajowego, wszelkich mających zastosowanie praw statutowych oraz zasad i przepisów Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych amerykańskiego Departamentu Skarbu. Dodatkowo Użytkownik w szczególności zobowiązuje się, że korzystając albo uzyskując dostęp do Witryny i Usług nie będzie:

 1. wyłączał, łamał, obchodził ani w inny sposób zaburzał funkcji Witryny związanych z bezpieczeństwem, albo funkcji, które zapobiegają albo ograniczają kopiowanie treści Spółki albo materiałów;
 2. wykorzystywał metadanych, meta tagów albo innych ukrytych tekstów wykorzystujących nazwę TuneCore, znak towarowy, adres URL albo nazwę produktu;
 3. wprowadzał, przesyłał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał niechcianych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków pocztowych, „schematów piramidowych” ani innych form namawiania do kupna;
 4. fałszował żadnych nagłówków pakietów TCP/IP ani żadnej części informacji nagłówka w żadnym z wpisów ani w żadnej innej formie używał Usługi ani Usług do wysyłania zmienionych, mylących albo nieprawdziwych informacji wskazujących źródło;
 5. wprowadzał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał przy pomocy Witryny czy Usług żadnych Nagrań ani innych materiałów, które wedle wyłącznego uznania Spółki są niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowią groźbę, są obsceniczne, nękające, oszczercze, szerzące nienawiść, zawierają obiekty albo symbole nienawiści, naruszają prywatność osób trzecich, zawierają nagość (w tym w szczególności pornografię, erotykę bądź pornografię albo erotykę z udziałem dzieci), mogą stanowić oszustwa, stanowić groźby bądź nadużycia, nawoływać do działań niezgodnych z prawem, są oszczercze, nieuczciwe, wulgarne, stanowią przemoc bądź mowę nienawiści, albo w inny są niewłaściwe;
 6. niszczył, zaburzał ani przerywał czy też próbował zaburzać ani przerywać działania jakichkolwiek stron dostępnych poprzez Witrynę, serwerów albo sieci podłączonych do Witryny, albo technicznych systemów dostawy dostawców Spółki albo naruszał wymagania, procedury, politykę albo przepisy sieci podłączonych do Witryny;
 7. dokonywał prób badania, skanowania albo testowania zabezpieczeń systemu czy sieci Spółki albo prób naruszenia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa czy autoryzacji, albo zapewniających bezpieczeństwo Witryny albo Usług;
 8. usiłował dekompilować, rozłożyć na czynniki pierwsze, odszyfrować bądź przeprowadzić inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania stosowanego do dostarczenia Witryny albo Usług;
 9. próbował przeszukiwać albo dokonywać meta-analizy, albo uzyskiwać dostępu do Witryny przy pomocy silników, oprogramowania, narzędzi, agentów, urządzeń albo mechanizmów innych niż oprogramowanie lub agenty wyszukiwania dostarczone przez Spółkę, albo inne ogólnie dostępne przeglądarki sieciowe podmiotów zewnętrznych (np. Internet Explorer, Firefox, Safari), w tym w szczególności, wszelkiego oprogramowania wysyłającego zapytania do Witryny mające na celu ustalenie sposobu tworzenia rankingu stron i witryn internetowych;
 10. gromadził ani przechowywał jakichkolwiek umożliwiających ustalenie tożsamości danych osobowych innych użytkowników Witryny albo Usług bez ich wyraźnej zgody;
 11. podszywał się, albo fałszywie przedstawiał swoje związki z jakimikolwiek osobami albo podmiotami, pod pretekstem albo w innej formie inżynierii społecznej, ani w jakikolwiek sposób popełniał oszustwo;
 12. korzystał z Witryny bądź Usług w dowolny sposób niedozwolony niniejszym Regulaminem świadczenia usług albo
 13. zachęcał innych osób do wykonania wyżej wymienionych działań, albo naruszenia lub złamania niniejszego Regulaminu korzystania z usług.

(b) Spółka nie gwarantuje eksploatacji Nagrań, która będzie zależna od preferencji konsumentów, ani nie gwarantuje uwzględnienia czy udziału żadnego konkretnego Sklepu konsumenckiego. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy, wedle wyłącznego własnego uznania, prowadzenia transakcji z dowolnym Sklepem konsumenckim. Spółka nie ma wobec Użytkownika żadnych obowiązków poza określonymi w Warunkach korzystania z usług.

(c) Spółka nie zostanie uznana za winną naruszenia Warunków korzystania z usług, chyba że Użytkownik powiadomi Spółkę o naruszeniu, a Spółka nie usunie naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania tego powiadomienia. W żadnym wypadku żadne naruszenie nie upoważnia Użytkownika do wycofania praw nadanych na mocy niniejszego Regulaminu.

(d) W żadnym wypadku Spółka, jej członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu szkód, w tym w szczególności szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych, retorsyjnych ani następczych wynikające z korzystania albo związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, Usług, produktów Spółki, treści Spółki, niezależnie od tego, czy dało się je przewidzieć i nawet jeżeli Spółka została poinformowana o możliwości poniesienia tego rodzaju szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa, w stosownej jurysdykcji i w żadnym wypadku odpowiedzialność Spółki wobec Użytkownika nie przekroczy stu dolarów amerykańskich ($100).

(e) Warunki korzystania z usług podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie kroki prawne albo postępowania wynikające z niniejszych Warunków korzystania z usług będą rozpatrywane wyłącznie przed sądami w stanie i hrabstwie Nowy Jork, a strony niniejszym nieodwołalnie zgadzają się na osobową i miejscową właściwość tych sądów. Strony niniejszej umowy zrzekają się odpowiednio prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usług zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego pozostaną w pełni mocy. Niedochodzenie przez stronę jakichkolwiek praw albo postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług nie będzie wpływać na przysługujące stronie prawo dochodzenia wykonania takich praw albo postanowień. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków korzystania z usług (z mocy przepisów prawa ani w inny sposób) bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Spółki, i wszelkie niezgodne z prawem cesje będą nieważne. Spółka może dokonać cesji niniejszych Warunków korzystania z usług albo wszelkich praw albo zobowiązań wynikających z nich bez zgody Użytkownika. Stosunek między stronami na mocy niniejszych Warunków korzystania z usług to stosunek niezależnych wykonawców i Warunki korzystania z usług nie powinny być interpretowane by sugerować, że którakolwiek ze stron jest przedstawicielem, pracownikiem, albo partnerem joint-venture drugiej. Użytkownik zgadza się, że Warunki korzystania z usług i zawarte w nich ograniczenia, polityki i zasady, oraz ich egzekucja przez Spółkę, nie mają na celu przyznania, ani nie przyznają żadnych praw albo środków prawnych żadnym innym podmiotom niż Użytkownik i Spółka. Niniejszy Regulamin korzystania z usług wraz z zasadami i polityką Spółki stanowi całość porozumienia między Spółką a Użytkownikiem w ich przedmiocie. Wszelkie powiadomienia albo inne wiadomości kierowane do stron na mocy niniejszych Warunków korzystania z usług albo w związku z nimi muszą mieć formę pisemną oraz muszą zostać przekazane (i) przez Spółkę pocztą elektroniczną (w każdym przypadku na adres zapisany przez Użytkownika), (ii) poprzez publikację w Witrynie albo (iii) przez Użytkownika pocztą elektroniczną na adres [email protected] albo na adres określony przez Spółkę w formie pisemnej. Data otrzymania będzie uważana za datę doręczenia komunikatu.

(f) Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał zasady Polityki prywatności Spółki, bardziej szczegółowo opisane w Witrynie, oraz że korzystając z Usług i Witryny wyraża wyraźną zgodę na warunki przedstawione w Polityce prywatności, które mogą być od czasu do czasu uaktualniane.

(g) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wszystkich koniecznych informacji, metadanych, piosenek, plików graficznych czy innych informacji czy bądź muzyki w wymaganym formacie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie będzie zobowiązana do świadczenia swoich usług do momentu otrzymania wspomnianych materiałów.

(h) W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Spółka może pozwolić Użytkownikowi na modyfikację standardowej ceny hurtowej, jaką Użytkownik będzie otrzymywać ze sprzedaży określonych Nagrań Użytkownika przez Sklep konsumencki („Zmiana ceny”), które to okoliczności wyznaczy Spółka wedle wyłącznego własnego uznania. W uzupełnieniu powyższego ust. 11(d) i zgodnie z jego postanowieniami, w żadnym razie Spółka, jej członkowie organów, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciel nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu ewentualnych roszczeń, jakie Użytkownik może mieć w związku z ewentualnymi błędami podczas wdrożenia takiej Zmiany ceny, które nie będą wyłącznie i w całości spowodowane zaniedbaniem czy błędem po stronie Spółki.

(i) Użytkownik upoważnia Spółkę do tworzenia i odtwarzania klipów Nagrań Użytkownika o długości do 90 (dziewięćdziesięciu) sekund za pośrednictwem streamingu albo bezpłatnych pobrań („Klipów”) w celu promocji zespołu, artysty lub Sprzedaży danych Nagrań. W zakresie, w jakim Użytkownik jest właścicielem praw do publikacji albo kontroluje prawa do publikacji kompozycji muzycznej zawartej w Nagraniach Użytkownika wykorzystywanych w Klipach („kompozycji”), Użytkownik upoważnia Spółkę do tworzenia i odtwarzania klipów Kompozycji Użytkownika o długości do 90 (dziewięćdziesięciu) sekund poprzez bezpłatne streaming albo pobranie w celu promocji zespołu, artysty lub Sprzedaży określonych Nagrań. Wspomniane Klipy może tworzyć Spółka albo osoba trzecia powiązana ze Spółką, poprzez użycie dowolnych kolejnych 90 (dziewięćdziesięciu) sekund danych określonych Nagrań.

(j) Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług wszelkim klientom, wedle wyłącznego własnego uznania i bez podania przyczyny.

(k) W przypadku odrzucenia danych audio-wideo przez Sklep konsumencki z uwagi na niespełnienie warunków technicznych lub redakcyjnych danego sklepu, Użytkownik musi zapłacić opłatę za ponowne przesłanie przed ponownym przesłaniem danych audio-wideo. Jeśli Użytkownik nie będzie zdolny albo skłonny do naprawienia błędów czy problemów w celu ponownego przesłania danych audio-wideo, nie będzie przysługiwać zwrot dotychczasowych opłat. Opłaty wniesione z tytułu pierwotnego przesłania w ewentualne ponowne przesłanie nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.

(l) If an audiovisual master is rejected by a Consumer Store because it does not meet that store’s technical or editorial specifications, you may be required to pay a resubmission fee before resubmitting the master. In the event you are unable or unwilling to correct the errors or quality issues in order to resubmit the audiovisual master, there shall be no refund on previously paid fees. The fees paid for the initial submission and any resubmission are not refundable under any circumstance.

Niniejszy Regulamin był ostatnio aktualizowany i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.

TUNECORE, INC. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY – ZARZĄDZANIE WYDAWNICTWAMI

Niniejszy Regulamin zarządzania wydawnictwami („Regulamin zarządzania wydawnictwami”) dotyczy użytkowników witryny internetowej www.tunecore.com, jej powiązanych witryn internetowych oraz innych własności cyfrowych (łącznie „Witryn TuneCore”), które stanowią własność i są obsługiwane przez TuneCore, Inc. („TuneCore”). TuneCore określa się również jako „Wydawca”, „my” albo „nas” w Regulaminie zarządzania wydawnictwami oraz w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryn TuneCore oraz korzystaniem z wszelkich treści, informacji, produktów lub usług zarządzania wydawnictwami zawartych w niniejszym dokumencie (łącznie „Usług zarządzania wydawnictwami”). Regulamin zarządzania wydawnictwami stanowi prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem, osobą fizyczną albo pojedynczym podmiotem (łącznie albo indywidualnie „Użytkownikami”), a TuneCore dotyczącą korzystania przez użytkownika z Usług zarządzania wydawnictwami. Użytkownicy i TuneCore są określani w dalszej części niniejszego dokumentu osobno mianem „Strony” albo łącznie mianem „Stron”. Podczas korzystania z Witryn TuneCore Użytkownik będzie podlegać (i) Regulaminowi dostępnemu pod adresem www.tunecore.com/terms („Regulamin główny”; pojęcia pisane wielką literą stosowane w niniejszym dokumencie i które nie zostały zdefiniowane w inny sposób mają znaczenia określone w Regulaminie głównym); (ii) wszelkim dodatkowym opublikowanym regulaminom uzupełniającym dotyczącym określonych usług i funkcji, które mogą być okresowo publikowane na odpowiedniej witrynie („Regulaminowi uzupełniającemu”) oraz (iii) wszelkim innym wiążącym umowom zawartym między Użytkownikiem a TuneCore. Niniejszy Regulamin zarządzania wydawnictwami stanowi „Regulamin uzupełniający”.  

PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG ADMINISTRACJI WYDAWNICTW PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY REGULAMIN ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWAMI. REJESTRACJA LUB KORZYSTANIE Z USŁUG ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWAMI OZNACZA POTWIERDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZECZYTANIA, ZROZUMIENIA I WYRAŻENIA ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWAMI, REGULAMINU GŁÓWNEGO, WSZELKICH INNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ PRZYSZŁYCH MODYFIKACJI (ŁĄCZNIE „REGULAMINÓW”). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEGO REGULAMINU, PROSIMY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z WITRYN TUNECORE.

PRZYZNANIE PRAW.

1.1 Podczas Okresu obowiązywania (zdefiniowanego w punkcie 5.1 poniżej) Użytkownik niniejszym przyznaje Wydawcy, na całym świecie („Terytorium”) wyłączne prawo do bycia administratorem utworów muzycznych stanowiących własność albo kontrolowanych przez Użytkownika, w pełnym zakresie udziału Użytkownika w nich, oraz przesyłanych Wydawcy przez Użytkownika w trakcie Okresu obowiązywania („Utworów”), z wyjątkiem „tradycyjnej” licencji na synchronizację na Utwory do wykorzystywania w filmie, telewizji i reklamie, które to prawa Użytkownik zachowuje. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poprzednim zdaniu prawa administracyjne Wydawcy obejmują w szczególności wyłączne prawo do:

(a) rejestracji Utworów, jeżeli Użytkownik tego nie zrobił, u właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także wszelkich pozostałych agencji licencyjnych;

(b) reprodukowania, kodowania, produkowania, dystrybuowania i sprzedaży nagrań zawierających jeden albo więcej Utworów w postaci fizycznej, cyfrowej i elektronicznej albo za pośrednictwem innego formatu czy medium;

(c) wykonywania albo udzielania licencji innym na wykonywanie Utworów publicznie albo prywatnie, dla zysku albo w innym celu, poprzez publiczne albo prywatne wykonanie, poprzez transmisję albo formaty cyfrowe, w radiu, telewizji, Internecie albo za pomocą wszelkich innych metod albo mediów znanych obecnie albo opracowanych w przyszłości;

(d) publikowania albo udzielania licencji innym na publikowanie wydrukowanych wersji Utworów we wszystkich formach, w tym licencji na partyturę i teksty utworów;

(e) tworzenia aranżacji albo adaptacji, wprowadzania zmian bądź tłumaczenia jakiegokolwiek Utworu w dowolny sposób, w tym prawo do: (i) rejestrowania albo ponownego rejestrowania Utworu w języku obcym; (ii) dodawania nowych słów lub muzyki do dowolnego Utworu; (iii) udzielania licencji na „covery” Utworu; oraz (iv) udzielania licencji podmiotom zewnętrznym zezwalającym na interpolacje lub tworzenie „próbek” Utworów;

(f) przyznawania, administrowania i pobierania kwot na mocy licencji zbiorczych dotyczących wyłącznie dźwięku oraz audiowizualnych licencji zbiorczych na synchronizację (np. licencji na „mikrosynchronizację”) dotyczących Utworów na wykorzystywanie Utworów w „Art Tracks”, generowanych przez użytkowników materiałów wideo na witrynach i w usługach takich jak YouTube, Facebook, TikTok oraz w innych programach audiowizualnych. W odniesieniu do YouTube albo wszelkich innych konsumenckich zewnętrznych witryn cyfrowych, prawa Wydawcy obejmują prawo do identyfikowania, roszczenia i monetyzacji materiałów wideo zawierających Utwory poprzez zezwalanie na wyświetlanie reklam.

(g) wykorzystywania imion i nazwisk, podobizn oraz informacji biograficznych dotyczących autorów Utworów w związku z wykorzystywaniem lub promowaniem Utworów oraz promowaniem działalności Wydawcy;

(h) upoważniania albo udzielania licencji podmiotom zewnętrznym w celu korzystania z wszelkich praw przyznanych Wydawcy w niniejszym dokumencie; oraz

(i)na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, pobierania wszelkich dochodów z korzystania z praw przyznanych w niniejszym dokumencie.

1.2 W związku ze wspomnianym przyznaniem praw, Użytkownik niniejszym wyznacza Wydawcę na swojego prawomocnego agenta i pełnomocnika (z pełnymi uprawnieniami do zastępowania i delegowania), aby sporządzał, realizował i dostarczał wszelkie dokumenty, instrumenty i pismaw imieniu Wydawcy lub Użytkownika oraz podejmował wszelkie inne działania w imieniu Wydawcy lub Użytkownika, które wedle uzasadnionej decyzji biznesowej Wydawcy są niezbędne albo pożądane na potrzeby realizacji celów niniejszej umowy. 

2. Płatności.  

2.1 Pojęcie „Przychody brutto” stosowane w niniejszym Regulaminie zarządzania wydawnictwami oznacza wszelkie przychody uzyskane z korzystania z praw dotyczących Utworów przyznanych Wydawcy w niniejszym dokumencie, które Wydawca faktycznie otrzymuje i które jako jedyne umożliwiają potrącanie prowizji i tantiem podmiotów aranżujących, adaptujących i tłumaczących (podlegające każdorazowo zasadom i praktykom miejscowej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi), wszelkie potrącenia od podatku lub potrącanie standardowych prowizji przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi działającymi w dobrej wierze lub organizacje działające na warunkach rynkowych oraz prowizji podwydawców lub administratorów w każdej części Terytorium. Wydawca ma prawo gromadzić wszelkie Przychody brutto, w tym wszelkie kwoty uzyskane z Utworów przed rozpoczęciem Okresu obowiązywania, ale dotychczas niepobrane.
(a) Użytkownik otrzyma 85% (osiemdziesiąt pięć procent) Przychodów brutto uzyskanych z wykorzystywania Utworów na Terytorium, w tym w szczególności tantiemy mechaniczne, dochód z druku i tak zwany „udział wydawcy” w dochodzie z publicznego wykonania. Wydawca ma prawo zachować 15% (piętnaście procent) Przychodów brutto.
(b) Celem uniknięcia wątpliwości, płatności należne Użytkownikowi określone powyżej obejmują wszystkie tantiemy autora tekstów, nie licząc „udziału autora” w dochodzie z publicznego wykonania, który Użytkownik otrzyma od swojej wyznaczonej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi („OZZ”). W przypadku, gdy jakikolwiek Utwór został utworzony w całości albo w części przez Użytkownika, który nie jest członkiem OZZ i nie wyraża chęci współpracy z OZZ w trakcie Okresu obowiązywania, wówczas, zgodnie z zasadami i regulacjami OZZ dotyczącymi relacji między Użytkownikiem a Wydawcą, Wydawcy, w stosownych przypadkach, oprócz tak zwanego „udziału wydawcy” w dochodach z wykonania wygenerowanych przez stosowne Utwory, przysługuje prawo do pobierania i otrzymywania tak zwanego „udziału autora”.

2.2 Użytkownik otrzyma zestawienie jego części Przychodów brutto, a kwota ta zostanie uznana na koncie TuneCore Użytkownika w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego za każdy poprzedni kwartał. Po uznaniu płatności na koncie Użytkownika będzie on mógł wypłacić całość albo część salda swojego konta wedle własnego uznania. Do obowiązków Użytkownika będzie należeć pokrycie wszelkich opłat bankowych albo innych obciążeń związanych z takimi wypłatami. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zestawienia rozliczenia albo związane z nimi roszczenia prawne należy zgłaszać (oraz wszelkie postępowania należy wszcząć) nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od daty przesłania zestawienia do Użytkownika; Użytkownik zrzeka się wszelkich dłuższych okresów przedawnienia, które mogą być dozwolone na mocy przepisów prawa. Żadne ogólne zastrzeżenie nie zostanie uznane za uzasadnione, w tym w szczególności ogólne zastrzeżenie dotyczące odnotowywania nadmiernych potrąceń albo niedostatecznych dochodów. Podobnie w przypadku odnotowania nadmiernych dochodów Użytkownika albo jeżeli jakikolwiek podmiot zewnętrzny wypłacił Użytkownikowi jakąkolwiek część Przychodów brutto, która powinna zostać wypłacona Wydawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, Wydawcy przysługuje prawo do potrącenia wszelkich nadpłat albo części wszelkiego dochodu, która powinna była zostać wypłacona Wydawcy, od wszelkiego dochodu należnego w pozostałej części Użytkownikowi, obecnego albo naliczanego w przyszłości, wynikającego z niniejszej umowy albo wszelkiej innej umowy między Użytkownikiem a TuneCore.  

2.3 Przychody brutto umieszczony na koncie TuneCore Użytkownika będzie gromadzony na oprocentowanym rachunku bankowym zbiorczo wraz z Przychodami brutto innych klientów TuneCore do czasu wypłacenia tych środków przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie otrzymywał odsetek ani innych zysków z Przychodów brutto, który Wydawca obsługuje jako przedstawiciel Użytkownika na takim rachunku zbiorczym. W zamian za korzystanie z Usług zarządzania wydawnictwami Użytkownik nieodwołalnie przenosi na Wydawcę wszelkie posiadane prawa własności do odsetek, jakie mogłyby zostać naliczone od Przychodów brutto przechowywanych na takim rachunku zbiorczym. Oprócz uzyskiwania odsetek z takiego rachunku zbiorczego albo zamiast tego Wydawca może uzyskać obniżkę kosztów lub wydatków naliczanych za usługi bankowe przez banki przechowujące Przychody brutto Użytkownika.

2.4 Jeżeli Wydawca w dobrej wierze uzna, że ma powód, by podejrzewać, iż konto lub Nagrania Użytkownika są przedmiotem działań noszących znamiona oszustwa albo prowadzących do naruszeń albo miały związek z takim procederem, Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania przekazywania Przychodów brutto na konto Użytkownika oraz uniemożliwienia Użytkownikowi podjęcia środków ze swojego konta w inny sposób do momentu rozstrzygnięcia kwestii podejrzanych działań w sposób satysfakcjonujący dla Wydawcy. Użytkownik przyjmuje również, że utraci takie przychody, jeżeli Wydawca stwierdzi, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że są one wynikiem oszustwa lub naruszeń. W zakresie w jakim działania o znamionach oszustwa lub prowadzące do naruszeń zostaną uznane za spowodowane przez działania bądź zaniedbania Użytkownika lub jednostek stowarzyszonych, wszelkie koszty poniesione przez Wydawcę (w tym koszty obsługi prawnej i wydatki) z tym związane mogą – oprócz innych środków prawnych – zostać odliczone przez Wydawcę od ewentualnych kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi określonych w niniejszym dokumencie. Niektórzy licencjobiorcy Wydawcy mogą stosować własne zasady postępowania w związku z oszustwami i potencjalnymi oszustwami, a Użytkownik potwierdza, że to jego obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi zasadami oraz że obowiązek przestrzegania ich stanowi wymóg niniejszego dokumentu.

2.5 Jeżeli Wydawcy przedstawione zostanie roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, prawa do znaków towarowych, prawa do wizerunku albo innego prawa własności intelektualnej, albo nieprzestrzegania jakichkolwiek wymogów licencji podmiotu zewnętrznego albo jakiekolwiek inne roszczenie, które, jeżeli jest zasadne, stanowi naruszenie albo nieprzestrzeganie przez Użytkownika złożonych przez niego oświadczeń, udzielonych gwarancji albo dokonanych ustaleń wynikających z niniejszego dokumentu, Użytkownik zgadza się, że Wydawca może zamrozić wszelkie przychody na koncie Użytkownika uzyskane w związku z Utworami będącymi przedmiotem sporu albo innymi materiałami przekazanymi przez Użytkownika oraz że utraci takie przychody, jeżeli Wydawca stwierdzi, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że są one wynikiem oszustwa lub naruszeń. Ponadto jeśli, według własnej uzasadnionej decyzji biznesowej, Wydawca zdecyduje się skorzystać przy ocenie roszczenia albo odpowiedzi na roszczenie z usług adwokata, Wydawca, wedle wyłącznego własnego uznania, ma prawo do pobrania z konta Użytkownika albo obciążenia go poprzez dowolną Metodę płatności (w rozumieniu Regulaminu głównego) kwoty minimalnie 300 USD (trzystu dolarów amerykańskich) celem wyrównania kosztów obsługi prawnej.

3. Zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypłacanie wszelkich wynagrodzeń, w stosownych przypadkach, oraz za wszelkie zgody wymagane od autorów tekstów, licencjodawców, uczestników dochodów oraz innych podmiotów zewnętrznych, którym Użytkownik jest zobowiązany wypłacać część dochodu uzyskanego z wszelkich Utworów. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszyscy autorzy tekstów, licencjodawcy, uczestnicy dochodów oraz inne osoby trzecie, którym Użytkownik jest zobowiązany wypłacić część dochodu z Utworów, będą dochodzić takich płatności wyłącznie od Użytkownika, a Użytkownik niniejszym zwalnia Wydawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań albo działań tych autorów utworów, licencjodawców, uczestników dochodów oraz innych osób trzecich związanych z tego rodzaju płatnościami, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu dotyczącymi zwolnienia z odpowiedzialności.

4. Opłaty.  

4.1 Użytkownik ponosi na rzecz Wydawcy jednorazową, bezzwrotną opłatę (zwaną dalej „Opłatą wstępną”), określoną w witrynie Wydawcy, obejmującą koszty administracyjne Wydawcy dotyczące rejestracji Utworów Użytkownika na Terytorium.  

4.2 Użytkownik upoważnia Wydawcę do pobrania Opłaty wstępnej, wszelkich stosownych podatków oraz innych ewentualnych opłat naliczanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi zarządzania wydawnictwami bezpośrednio z jego konta TuneCore albo rozliczenia takiej opłaty poprzez dowolne metody płatności przedstawione przez Użytkownika Wydawcy (takie jak konto PayPal, karta kredytowa bądź karta debetowa) (zwane z osobna „Metodą płatności”). Celem uniknięcia wątpliwości, jeśli Użytkownik albo Wydawca wypowie niniejszą umowę z dowolnej wymienionej tu przyczyny, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać pełny ani częściowy zwrot Opłaty początkowej. Ponadto jeśli z dowolnej przyczyny Użytkownik nie uiści płatności albo płatność zostanie wycofana w sposób przewidziany niniejszym dokumentem za pośrednictwem Metody płatności albo dowolnej innej metody płatności po przyjęciu niniejszego Regulaminu, Wydawca będzie mieć prawo do uzyskania Opłaty wstępnej przy pomocy wszelkich koniecznych środków, w tym będzie mieć prawo do utrzymania aktywności konta Użytkownika i pobierania wszelkich wynikających z niej tantiem do momentu uzyskania pełnej kwoty Opłaty wstępnej. Obowiązkiem Użytkownika jest powiadomienie Wydawcy o zmianach Metody płatności poprzez wprowadzenie stosownych zmian w ustawieniach konta TuneCore Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie poda poprawnej Metody płatności, świadczenie usługi Użytkownikowi może ulec przerwaniu bądź zawieszeniu, wedle wyłącznego uznania Wydawcy.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA. 

5.1 „Okres obowiązywania” niniejszej umowy będzie wynosił w okresie początkowym 1 (jeden) rok, począwszy od daty otrzymania i przetworzenia przez Wydawcę Opłaty wstępnej (zdefiniowanej powyżej) do końca kwartału kalendarzowego, w którym Wydawca otrzyma od Użytkownika powiadomienie o rezygnacji z usługi. Po upływie okresu początkowego Okres obowiązywania będzie automatycznie odnawiany i wydłużany o dodatkowe kwartalne okresy, o ile Użytkownik nie przedstawi Wydawcy pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem obowiązującego wówczas okresu.

5.2 Wydawca ma prawo gromadzić wszelkie dochody związane z Utworami uzyskane przed rozpoczęciem oraz w trakcie Okresu obowiązywania. Po upływie Okresu obowiązywania Wydawcy przysługuje prawo do wynoszącego 12 (dwanaście miesięcy) okresu pobrania po upływie Okresu obowiązywania, aby pobrać wszelkie dochody uzyskane w trakcie Okresu obowiązywania, ale jeszcze niewypłacone („Okres po okresie obowiązywania”). Jeżeli Wydawca otrzymuje dochód uzyskany po upływie Okresu po okresie obowiązywania od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, licencjobiorcy albo wszelkiego innego podmiotu w związku z ich działaniami albo zaniechaniami albo niepoinformowaniem podmiotów zewnętrznych przez Użytkownika o wygaśnięciu niniejszej umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że otrzymanie przez Wydawcę dochodu nie będzie stanowić naruszenia niniejszej umowy. Wydawca będzie w dalszym ciągu ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie tego rodzaju dochody na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.   

6. GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

6.1 Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że: (i) ma co najmniej 18 (osiemnaście) lat; (ii) posiada pełne prawo i upoważnienie, aby zawrzeć niniejszą umowę i w pełni wywiązywać się z wynikających z niej zobowiązań oraz przyznać Wydawcy wszelkie prawa określone w niniejszym dokumencie; (iii) korzystanie przez Wydawcę z wszelkich praw dotyczących Utworów, w tym do muzyki, tytułu lub słów, nie będzie stanowić naruszenia prawa zwyczajowego ani praw ustawowych żadnej osoby, firmy albo korporacji, w tym w szczególności praw umownych, praw autorskich i praw do prywatności; (iv) prawa przyznane w niniejszym dokumencie są wolne od wszelkich roszczeń, żądań, zastawów albo obciążeń oraz (v) żaden z Utworów nie ma charakteru zniesławiającego ani obscenicznego. Bez ograniczeń dla powyższych postanowień, korzystanie z praw przyznanych Wydawcy przez Użytkownika na mocy niniejszego dokumentu nie wymaga i nie będzie wymagać zgody żadnego podmiotu zewnętrznego.  

6.2 Ponadto Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszelkie rejestracje i informacje przekazywane Wydawcy są i pozostaną zgodne z prawdą i rzetelne. W przypadku, gdy Wydawca otrzyma powiadomienie dotyczące rozbieżności albo nieprawidłowości dotyczącej rejestracji Utworów, Wydawcy przysługuje prawo do zawieszenia płatności w związku z odnośnymi Utworami do czasu rozstrzygnięcia tej rozbieżności albo nieprawidłowości.  

6.3 Użytkownik zwolni Wydawcę i jego jednostki stowarzyszone, (w tym wszelkich członków zarządu, członków organów, pracowników, podwydawców i innych pełnomocników) z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, szkód, strat i wydatków podmiotów zewnętrznych, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną, wynikających z wszelkich domniemanych naruszeń albo naruszenia przez Użytkownika jakiejkolwiek gwarancji, oświadczeń albo porozumień zawartych w niniejszym dokumencie albo dotyczących jakiejkolwiek czynności bądź zaniechania dokonanych przez Użytkownika albo pod jego kierownictwem bądź kontrolą. Użytkownik zwróci Wydawcy wszelką płatność dokonaną w dowolnym czasie po dacie niniejszego dokumentu w związku z wszelkimi odpowiedzialnościami albo roszczeniami, z których Wydawcy przysługuje prawo zwolnienia. Ewentualnie Wydawca może zdecydować o potrąceniu tego rodzaju płatności z wszelkiego dochodu należnego Użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu albo wszelkiej innej umowy między Użytkownikiem a TuneCore.  

7. Postępowania prawne i ugody.  

7.1 Niezależnie od postanowień punktu 6.3 powyżej, Wydawca ma prawo, ale nie obowiązek, do dochodzenia i odpierania oraz zawierania ugód w sprawie wszelkich roszczeń i działań dotyczących Utworów oraz ogólnie do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności w związku z nimi oraz prawami autorskimi albo innymi prawami dotyczącymi Utworów; pod warunkiem jednak, że Wydawca nie będzie rozstrzygać roszczeń bez zgody Użytkownika (z wyjątkiem postanowień punktu 7.2 poniżej). W przypadku odzyskania przez Wydawcę albo Użytkownika jakichkolwiek kwot w wyniku wyroku sądu albo ugody, zostaną one podzielone między Użytkownika a Wydawcę według udziałów określonych w punkcie 2 powyżej, po uprzednim potrąceniu wydatków bieżących związanych z pozyskaniem tych kwot, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną. Użytkownikowi przysługuje prawo do zatrudnienia radcy prawnego, aby wspierał albo przeprowadzał dochodzenie i odpieranie w związku z wszelkimi kwestiami tego rodzaju, ale na jego koszt. Wszelkie wyroki na niekorzyść Wydawcy oraz wszelkie ugody zawarte przez Wydawcę dotyczące roszczeń wobec niego w związku z wszelkimi Utworami oraz koszty i wydatki, w tym w szczególności koszty i wydatki dotyczące obsługi prawnej, będą podlegać postanowieniom o zwolnieniu z odpowiedzialności Regulaminu zarządzania wydawnictwami, zaś odszkodowanie zostanie wypłacone Wydawcy przez Użytkownika z wszelkich kwot, które mogą stać się należne Użytkownikowi z wszelkich kont należących do Użytkownika i zarządzanych przez Wydawcę albo niezwłocznie na żądanie Wydawcy.

7.2 Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego dokumentu, które stanowią inaczej, Wydawca ma prawo, ale nie obowiązek, bez uprzedniej zgody Użytkownika, włączyć swój katalog zarządzanych utworów (w tym Utworów) do umów licencyjnych oraz ugód branżowych w celu odzyskania tantiem, oferowanych i zatwierdzonych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takie jak National Music Publishers Association.

8. Dokumenty.

8.1 Na wniosek Wydawcy Użytkownik dostarczy Wydawcy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące przyznanych Wydawcy praw do Utworów, jeżeli zaś Użytkownik nie wywiąże się z tego w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od wniosku Wydawcy, Wydawca może podpisać te dokumenty w imieniu Użytkownika.

8.2 W momencie zaakceptowania Regulaminu zarządzania wydawnictwami Użytkownik dostarczy Wydawcy kopie wszelkich istniejących licencji albo innych umów dotyczących Utworów. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na informowanie Wydawcy o każdej zarejestrowanej wersji dowolnego Utworu w trakcie Okresu obowiązywania najszybciej jak to w uzasadniony sposób możliwe po uzyskaniu wiedzy o nich przez Użytkownika. W przypadku i w zakresie, w jakim Użytkownik nie przedstawi Wydawcy materiałów oraz informacji określonych w tym punkcie, nie wpłynie to na przysługujące Wydawcy prawa do Utworów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepobranie kwot albo brak ochrony praw autorskich dotyczących Utworów, które są bezpośrednim albo pośrednim skutkiem jakiegokolwiek zaniechania ze strony Użytkownika.

9. Aktualizacje Regulaminu; Rozwiązanie.  

9.1 Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu zarządzania wydawnictwami w dowolnym momencie lub w celu uwzględnienia nowych postanowień lub warunków dotyczących korzystania przez Użytkownika z Witryn TuneCore. Wydawca poinformuje Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w Regulaminie zarządzania wydawnictwami, zaś Użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do rozwiązania Okresu obowiązywania, jeżeli nie zechce go zaakceptować. W przeciwnym wypadku, jeżeli Użytkownik będzie w dalszym ciągu korzystał z Witryn TuneCore i nie dokona rozwiązania, modyfikacje i aktualizacje tego rodzaju zostaną uznane za zaakceptowane i włączone do niniejszego Regulaminu zarządzania wydawnictwami.  

9.2 Z wyjątkiem powyższych postanowień, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Okresu obowiązywania w dowolnym momencie po upływie 1 (jednego) roku, wypełniając i odsyłając poniższe powiadomienie: [__________________]. Rozwiązanie wejdzie w życie pod koniec kwartału kalendarzowego, w którym otrzymamy powiadomienie o rozwiązaniu, zgodnie z naszym Okresem po okresie obowiązywania i prawami dotyczącymi pobierania opłat odpowiednich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
10. Naruszenia Regulaminu; Rozwiązanie stosunku współpracy. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Wydawca może usunąć dowolne konto (albo jakąkolwiek jego część) posiadane w Witrynie albo zakończyć korzystanie z Witryn i usunąć albo zniszczyć całość bądź część swojego konta w dowolnym momencie i z dowolnego powodu (w tym w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu zarządzania wydawnictwami) albo bez powodu wedle wyłącznego uznania Wydawcy. Użytkownik zgadza się, że jego dostęp do Witryn może zostać anulowany lub jakiegokolwiek konto, które może posiadać, bądź jakakolwiek jego część, może zostać usunięte bez uprzedzenia i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wydawca nie będzie ponosić za to odpowiedzialności względem niego ani żadnego pomiotu zewnętrznego. Te środki prawne mają charakter dodatkowy wobec dowolnych innych środków prawnych ewentualnie przysługujących Wydawcy.

Niniejszy Regulamin był ostatnio aktualizowany i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.

TUNECORE, INC. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY – TRADYCYJNA LICENCJA NA SYNCHRONIZACJĘ

Poniższy Regulamin tradycyjnej licencji na synchronizację („Regulamin synchronizacji”), w momencie zaakceptowania przez Użytkownika, będzie stanowić dodatkowy aneks do Regulaminu zarządzania wydawnictwami między Użytkownikiem a TuneCore. 

PRZYZNANIE PRAW.

1.1 Oprócz wyłącznego przyznania praw przyznanych Wydawcy w niniejszym dokumencie, Użytkownik niniejszym przyznaje Wydawcy, na Terytorium i w trakcie Okresu obowiązywania, wyłączne prawo do negocjowania i udzielania licencji oraz przyznawania innym podmiotom prawa do udzielania licencji na synchronizację Utworów (oraz wszelkich nagrań przekazanych przez Użytkownika Wydawcy w celu synchronizacji („Nagrań”), w stosownych przypadkach), za pośrednictwem „tradycyjnych” środków, zgodnie z definicją tego pojęcia w branży muzycznej w Stanach Zjednoczonych, tj. jednorazowej licencji na wykorzystywanie Utworów Użytkownika w filmach, programach telewizyjnych, reklamach, grach wideo oraz innych programach audiowizualnych.

1.2 Na mocy niniejszego dokumentu Użytkownik przyznaje Wydawcy prawo do wykorzystywania, odtwarzania i udostępniania Utworów i nagrań w postaci strumieniowej, nieobciążonej tantiemami i międzynarodowej za pośrednictwem witryn internetowych, kanałów i profili Wydawcy lub zewnętrznych witryn stowarzyszonych przeznaczonych do wyłącznego użytku przez osoby upoważnione (np. kierowników muzycznych) w celu uzyskiwania dostępu, odsłuchiwania i testowania plików dźwiękowych Utworów na potrzeby potencjalnej synchronizacji przez podmiot zewnętrzny.   

2. Płatności.

2.1 Wydawca pobiera wszystkie Przychody brutto z Utworów (oraz Nagrań, w stosownych przypadkach) uzyskane z otrzymanych wniosków o synchronizację lub udzielonych licencji w trakcie Okresu obowiązywania. „Przychody brutto” definiuje się jako przychody z licencji na synchronizację uzyskane przez Wydawcę, które jako jedyne umożliwiają potrącanie wszelkich prowizji naliczanych przez zewnętrznych przedstawicieli ds. udzielania licencji na synchronizację w dowolnej części Terytorium, podatków albo podobnych opłat. Przychody brutto obejmują wszelkie przychody należne za wstępne wykorzystanie licencyjne, w tym przychody z realizacji opcji, odnowienia albo wydłużenia licencji udzielonej przez Wydawcę, nawet jeśli tego rodzaju opcja, odnowienie albo wydłużenie ma miejsce poza Okresem obowiązywania. Celem uniknięcia wątpliwości, w momencie wygaśnięcia Okresu obowiązywania, Wydawcy będzie przysługiwać wyłączne prawo do wydawania polecenia zapłaty albo pobierania płatności z licencji na wszelkie wnioski otrzymane przez Wydawcę lub zamieszczenia wdrożone przez Wydawcę w trakcie Okresu obowiązywania.

(a) Użytkownik otrzyma 80% (osiemdziesiąt procent) Przychodów brutto z synchronizacji Utworów (oraz Nagrań, w stosownych przypadkach) za pośrednictwem tradycyjnych środków, np. filmów, programów telewizyjnych, reklam, gier wideo oraz innych programów audiowizualnych. Wydawca ma prawo zachować 20% (dwadzieścia procent) Przychodów brutto.   

3. O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej w niniejszym dokumencie, (a) wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym dokumencie będą definiowane tak samo jak w Regulaminie zarządzania wydawnictwami; oraz (b) postanowienia Regulaminu zarządzania wydawnictwami są niniejszym ratyfikowane i potwierdzone i pozostają w pełni mocy.  

These Terms and Conditions were last revised and are effective as of April 1st, 2021

BELIEVE INTERNATIONAL TERMS AND CONDITIONS

Welcome to www.tunecore.com, the official website for TuneCore, Inc., a digital music distribution service for individuals based in the United States, and www.believemusic.com, the official website for Believe International, a digital music distribution service for individuals based outside the United States. 

The following Terms and Conditions (the “Terms”) apply to all users of www.tunecore.com and its associated websites (collectively, the “TuneCore Site”), which are operated by TuneCore, Inc. (“TuneCore”) and to all users of www.believemusic.com and its associated websites (collectively, the “Believe Site” and together with the TuneCore Site, the “Distributor Sites”), which are owned and operated by Believe International (“Believe”; Believe and TuneCore are collectively referred to as “Distributor”, “us” or “we”), including the use of any content, information, products and/or services therein. These Terms represent a legally binding agreement between you, an individual user or a single entity (collectively or individually “Users”), TuneCore and Believe regarding your use of the TuneCore Site or Believe Site. Together, Users and Distributors are each referred to herein individually as a “Party” or collectively as the “Parties”. When using the TuneCore Site or Believe Site, you will be subject to any additional posted supplemental terms or rules applicable to specific services and features which may be posted from time to time on the applicable site (the “Supplemental Terms”). All Supplemental Terms are hereby incorporated by reference into these Terms.

BEFORE USING THE DISTRIBUTOR SITES, PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. BY REGISTERING FOR AND/OR ACCESSING, BROWSING, OR USING THE DISTRIBUTOR SITES, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ, UNDERSTOOD, AND AGREE TO BE BOUND BY THE FOLLOWING TERMS, INCLUDING THE SUPPLEMENTAL TERMS, AND ANY FUTURE MODIFICATIONS (COLLECTIVELY, THE “TERMS”). IF AT ANY TIME YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, PLEASE IMMEDIATELY TERMINATE YOUR USE OF THE DISTRIBUTOR SITES.

Eligibility. In order to use the Distributor Sites, you must either be at least eighteen (18) years of age or older (or be at least thirteen (13) years of age and possess the consent of your parent(s) and/or legal guardian), and fully able and competent to (i) enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations and warranties set forth in these Terms; and (ii) abide by and comply with these Terms. You hereby represent that you meet the eligibility requirements in this Section.

Informacja o ochronie prywatności Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Proszę uważnie przeczytać obowiązującą w Witrynach Dystrybutora Politykę prywatności dostępną pod adresem www.tunecore.com/terms , aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika przez Dystrybutora.

Modification of the Terms. Distributor reserves the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of these Terms, including the Supplemental Terms, at any time for any reason, and we may notify you of such changes through any of a variety of means, including a change to the “Last Updated” date set forth above and other reasonable means to be determined in our discretion. All changes shall be effective immediately. In the event of a material change that may directly affect your account, we will use reasonable efforts to notify you via the most recent email address that you have provided to us in conjunction with your account. Please check these Terms periodically for changes. Your continued use of the Distributor Sites after the posting of changes constitutes your binding acceptance of such changes.

Distributor Sites Access and Linking. Distributor grants you permission to use the Distributor Sites as set forth in these Terms, provided that and for so long as (i) you use the Distributor Sites solely for your personal use; (ii) except as expressly permitted in these Terms, you do not download, reproduce, redistribute, retransmit, publish, resell, distribute, publicly display or otherwise exploit any portion of the Distributor Sites in any medium without Distributor's prior written authorization; (iii) you do not alter or modify any part of the Distributor Sites other than as may be reasonably necessary to use the Distributor Sites for their intended purposes; (iv) you do not engage in any of the prohibited uses described in Section 11 below; and (v) you otherwise fully comply with these Terms. The TuneCore Site is controlled and offered by TuneCore from its facilities in the United States of America, and the Believe Site is controlled and offered by Believe from its facilities in the European Union (EU) and in particular in France and Luxembourg. Distributor makes no representations that the Distributor Sites are appropriate or available for use in other locations. If you are accessing or using the Distributor Sites from other jurisdictions, you are responsible for compliance with local laws and, to the extent allowed in the jurisdiction where you are located, you waive your right to assert claims or avail yourself of protections afforded you in that jurisdiction which are not available in the United States of America or in the EU, as applicable. 

Distributor Ownership; Proprietary Rights.

 1. General. The Distributor Sites including the content, visual interfaces, interactive features, audio, video, audio-visual material, information, graphics, design, compilation, computer code, products, software, services, proprietary information, service marks, trademarks, trade names, distinctive information (such as logos), the selection, sequence, “look and feel” and arrangement of items, and all other elements of the Distributor Sites that are provided by Distributor (“Distributor Materials”), are owned and/or licensed by Distributor, and are legally protected, without limitation, under U.S. federal and state laws and regulations and Luxembourgian laws and regulations, as applicable, as well as applicable foreign laws, regulations and treaties. Distributor Materials do not include Third Party Content (as defined below). Except as expressly authorized by Distributor, you agree not to sell, license, distribute, copy, modify, publicly perform or display, transmit, publish, edit, adapt, create derivative works from, or otherwise make unauthorized use of, the Distributor Sites and/or the Distributor Materials. Distributor reserves all rights not expressly granted in these Terms. You shall not acquire any right, title, or interest to the Distributor Materials, except for the limited rights expressly set forth in these Terms.
 2. Apps and Other Downloadable Software. If any of the Distributor Materials that we make available to you is software capable of being downloaded, then the software and all files, images and data relating to the software will be licensed to you by us. This license is a personal, limited, non-transferable, non-sublicensable, revocable license, and we reserve the right to alter or revoke the license at any time by providing notice to you. Upon receiving notice of revocation, you must destroy all copies of the software in your possession and/or residing on systems under your control. You do not own the downloaded software, and we do not transfer ownership of the software to you. We retain full ownership of, and title to, the downloaded software and all intellectual property rights related thereto. You may not redistribute, sell, decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the software to a human-perceivable form (except to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation). Software that is downloaded from the Distributor Sites is subject to United States and the Luxembourg export control laws. If you download software from the Distributor Sites, you represent and warrant to us that you are not acting in violation of those laws.
 1. User Content.

  1. General. The Distributor Site may now or in the future permit you and other Users to post or link media, text, audio and video recordings, photos, graphics, commentary or other information or content ("User Content"), and to host and/or share such User Content. User Content is not controlled by Distributor. Distributor makes no representations that your User Content will remain available via the Distributor Site in any way. We may remove your User Content at our sole discretion. You understand that any User Content that you post on the Distributor Site is made publicly available to users of the Distributor Site, and Distributor does not guarantee any confidentiality with respect to any such User Content, nor does it guarantee that your intellectual or proprietary rights in such User Content will not be infringed or misappropriated.
  2. Grant of Rights. Except with respect to “Compositions” and “Recordings” (each as defined in the Supplemental Terms – Publishing Administration), the terms of service of which are governed by the Supplemental Terms – Publishing Administration, by submitting User Content to Distributor, you hereby grant Distributor and its affiliates a worldwide, non-exclusive, fully paid-up, royalty-free, transferable license, with the right to grant and authorize sublicenses, to use, reproduce, digitize, encode, store, transmit, distribute, modify, adapt, translate, prepare derivative works of, display, perform, communicate to the public and otherwise exploit such User Content in connection with the Distributor Site and Distributor's (and its successors, transferees and sublicensees, as well as their respective affiliates) business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the Distributor Site (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels or through merchandising. You grant Distributor and its affiliates, transferees and sublicensees (and their respective affiliates) the right to use the name that you submit in connection with such User Content if they choose to do so. You also hereby grant to each User of the Distributor Site a non-exclusive license to access your User Content through the Distributor Site, and to use, reproduce, distribute, modify, adapt, translate, prepare derivative works of, display, and perform such User Content as permitted by the functionality of the Distributor Site and these Terms. The above licenses granted by you in User Content you submit to the Distributor Site shall be perpetual and irrevocable, except that with respect to any User Content that you have removed or deleted while maintaining your Distributor Site user account, or any User Content following any deactivation or deletion of your Distributor Site user account, you may specifically notify Distributor regarding the termination of the foregoing license from you to Distributor, specifically identifying the item(s) of User Content to which such termination applies, in which case the foregoing license will terminate within a commercially reasonable time after you provide such notice to Distributor. You understand and agree, however, that even following such termination, Distributor may retain, but not display or perform, server copies of such User Content. Notwithstanding anything to the contrary herein, the above licenses granted by you in Feedback (as defined below) you submit are perpetual and irrevocable. 
  3. No Responsibility for User Content. With the exception of the limited license granted above, we do not obtain or control any rights in, and do not exert editorial control over, User Content. Nothing herein obligates us to verify, and we have not necessarily verified, the representations and warranties made by Users with respect to such User Content.
 2. Your Representations and Warranties. 

  1. You warrant and represent that: (i) you are eighteen (18) years of age or older, or; (ii) you are thirteen (13) years of age or older and you have your parent’s and/or legal guardian’s written consent to enter into these Terms. 
  2. In connection with User Content, you affirm, represent, and/or warrant that: (a) you own, or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to use and authorize Distributor to use, all patent, trademark, copyright, or other proprietary rights in and to any and all User Content to enable inclusion and use of User Content in the manner contemplated by Distributor and these Terms, and to grant the rights and license set forth in this Section, and (b) your User Content, Distributor's use of such User Content pursuant to these Terms, and Distributor's exercise of the license rights set forth in these Terms, do not and will not: (i) infringe, violate, or misappropriate any third-party right, including any copyright, trademark, patent, trade secret, moral right, privacy right, right of publicity, or any other intellectual property or proprietary right; (ii) slander, defame, libel, or invade the right of privacy, publicity or other property rights of any other person; or (iii) violate any applicable law or regulation.
  3. Prohibited Uses of User Content. Except as otherwise permitted by these Terms, in connection with your User Content, you further agree that you will not publish, post, submit, transmit through or otherwise make available to the Distributor Sites: (i) any falsehoods or misrepresentations that could damage Distributor or any third party; (ii) any material which is unlawful, defamatory, libelous, slanderous, pornographic, obscene, abusive, profane, vulgar, sexually explicit, threatening, harassing, harmful, hateful, racially or ethnically offensive or otherwise objectionable, or which encourages conduct that would be considered a criminal offense, give rise to civil liability, violate any law or any right of privacy or publicity, or is otherwise inappropriate; (iii) advertisements and/or or solicitations of business for any products and/or services; or (iv) any material that would be harmful to minors in any manner. 

Third Party Content Disclaimer. Except with respect to “Compositions” and “Recordings” (each as defined in the Supplemental Terms – Publishing Administration), the terms of service of which are governed by the Supplemental Terms – Publishing Administration, you understand that when using the Distributor Site you will be exposed to User Content, advertising and other third party content (together, the "Third Party Content") from a variety of sources, and that you may be exposed to Third Party Content that is inaccurate, offensive, indecent, or otherwise objectionable. Distributor does not endorse any Third Party Content or any opinion, recommendation, or advice expressed therein. Under no circumstances will Distributor be liable in any way for or in connection with the Third Party Content, including, but not limited to, for any inaccuracies, errors or omissions in any Third Party Content, any intellectual property infringement or misappropriation with regard to any Third Party Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Non- Distributor Content posted, emailed or otherwise displayed or transmitted through the Distributor Site. 

Non-Monitoring of Users and Third Party Content. Except with respect to “Compositions” and “Recordings” (each as defined in the Supplemental Terms – Publishing Administration), the terms of service of which are governed by the Supplemental Terms – Publishing Administration, you understand that you, and not Distributor, are entirely responsible for all User Content that you upload, post, email, transmit or otherwise make available through the Distributor Site. Distributor does not control Third Party Content posted by Users or otherwise made available by other persons or entities and does not have any obligation to monitor such Third Party Content for any purpose. If at any time Distributor chooses, in its sole discretion, to monitor the Third Party Content, Distributor nonetheless assumes no responsibility for the Third Party Content, no obligation to modify or remove any inappropriate Third Party Content, no obligation to continue to monitor the Third Party Content and no responsibility for the conduct of the User or other person or entity submitting any such Third Party Content. You agree that you must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any User Content or other Third Party Content, including any reliance on the accuracy, completeness, usefulness, non-infringement or legality of such User Content or other Third Party Content.

Removal of Content. Except with respect to “Compositions” and “Recordings” (each as defined in the Supplemental Terms – Publishing Administration), the terms of service of which are governed by the Supplemental Terms – Publishing Administration, Distributor and its designees shall have the right (but not the obligation), in their sole discretion, to refuse to post or to remove any User Content or Third Party Content that is available on the Distributor Site, in whole or in part, at any time for any reason or no reason, with or without notice and with no liability of any kind.

 1. Prohibited Uses of the Distributor Sites.

  1. As a condition of your use of the Distributor Sites, you hereby represent and warrant that you will not use the Distributor Sites for any purpose that is unlawful or prohibited (including, without limitation, the prohibitions in this Section ‎11) by these Terms.
  2. Any use by you of any of the Distributor Materials and Distributor Sites other than for your personal use is strictly prohibited. You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, trade, resell, distribute, or exploit any portion of the Distributor Sites, use of the Distributor Sites, access to the Distributor Sites, or Third Party Content obtained through the Distributor Sites, for any purpose other than for your personal use.
  3. You agree not to use the Distributor Sites if you do not meet the eligibility requirements described in Section 1 above.
  4. You agree not to defame, harass, abuse, threaten, stalk or defraud Users of the Distributor Sites, or collect, or attempt to collect personal information about Users or third parties without their consent.
  5.  You agree not to intentionally interfere with or damage, impair or disable the operation of the Distributor Sites or any User's enjoyment of it by any means, including but not limited to uploading or otherwise disseminating viruses, worms, spyware, adware, or other malicious code, or placing a disproportionate load on the Distributor Sites with the intended result of denying service to other Users.
  6.  You agree not to remove, circumvent, disable, damage or otherwise interfere with, any security- related features of the Distributor Sites, any features that prevent or restrict the use or copying of any part of the Distributor Sites, or any features that enforce limitations on the use of the Distributor Sites.
  7.  You agree not to attempt to gain unauthorized access to the Distributor Sites or any part of it, other accounts, computer systems or networks connected to the Distributor Sites or any part of it, through hacking, password mining or any other means or interfere or attempt to interfere with the proper working of the Distributor Sites or any activities conducted through the Distributor Sites.
  8.  You agree not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Distributor Sites. You agree neither to modify the Distributor Sites in any manner or form (other than contributing User Content as enabled by the Distributor Sites’ functionality and in accordance with these Terms), nor to use modified versions of the Distributor Sites, including (without limitation) for the purpose of obtaining unauthorized access to the Distributor Sites.
  9.  You agree that you will not use any robot, spider, scraper, or other automated means to access the Distributor Sites for any purpose without our express prior written permission or bypass our robot exclusion headers or other measures we may use to prevent or restrict access to the Distributor Sites.
  10.  You agree not to utilize framing techniques to enclose any trademark, logo, or other Distributor Materials without our express prior written consent. You agree not to use any meta tags or any other “hidden text” utilizing Distributor's name or trademarks without Distributor's express prior written consent.
  11. You agree not to use any Distributor logos, graphics, or trademarks as part of any web site links, including, but not limited to, links to the Distributor Sites, without our express prior written consent.
  12. You agree not to make unsolicited offers, advertisements, proposals, or send junk mail or spam to other users of the Distributor Sites. This includes, but is not limited to, unsolicited advertising, promotional materials or other solicitation material, bulk mailing of commercial advertising, chain mail, informational announcements, charity requests, and petitions for signatures.
  13.  You agree not to reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code of the Distributor Sites or any part thereof, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
  14.  You agree not to modify, adapt, translate, or create derivative works based upon the Distributor Sites or any part thereof, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
  15.  You agree not to impersonate another person or entity, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity.

Unauthorized or prohibited use of the Distributor Sites or the Distributor Materials may subject you to civil liability, criminal prosecution, or both under federal, state and local laws.

Account Information. 

 1. In order to subscribe to services rendered hereunder and access some features of the Distributor Sites, you will have to create an account. You acknowledge, consent, and agree that Distributor may access, preserve, and disclose your account information and your User Content if required to do so by law or in a good faith belief that such access, preservation, or disclosure is reasonably necessary to (a) comply with legal process; (b) enforce the Terms; (c) respond to any claim that your User Content violate the rights of third parties; (d) provide certain customized features of the Distributor Sites to you, if any; (e) respond if you contact Distributor for any reason; or (f) protect the rights, property, or personal safety of Distributor, its other Users, and the public. You may cancel your account with us at any time by contacting https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. We reserve the right to reject or immediately terminate your account in our sole discretion, and without prior notice to you.
 2. Purchase of Products. 

  1. When you order products you would like to purchase from the Distributor Site, you are making an offer to buy the ordered products on terms specified in the applicable order. Once your order has been placed, we will send you an email indicating receipt of your order. This email is only confirmation of our receipt of your order and does not constitute acceptance of your offer to buy. We reserve the right to reject any order for any reason or no reason, subject always to our compliance with applicable law. With regards to orders for physical products, your order and offer to buy is accepted when we have packaged your order and delivered it to the carrier and you will receive an email confirming that your order has been accepted when it has been delivered to the carrier. Title to the products you order, and risk of loss of those physical products, passes to you when the physical product has been delivered to the carrier. 
  2. By submitting an order, you authorize us or our third party payment processor to process a charge using the credit card and other payment information you provide for purposes of authenticating your identity, validating your payment card, obtaining payment authorization and otherwise authorizing the relevant transaction. You consent to our use of any information provided by you, including personally identifiable information, to conduct anti-fraud checks at our sole discretion, and this authorization applies to use by our third party payment processor. In conducting such checks, we or our third party payment processor may disclose, and you authorize us and our third party payment processor to disclose, your information to credit reference and fraud prevention service providers, who may keep a record of the information disclosed. 
  3. Distributor does not guarantee a particular product’s immediate or continued availability. If we are unable to fulfill an order, you will be entitled to a full refund. You are responsible for inspecting your order upon receipt. Any damage to physical products occurring during shipment is the responsibility of the carrier, subject to tariff and other limitations on the carrier’s liability, if any. The carrier will not be required to obtain a signature at delivery unless you specify otherwise when placing your order.
  4. All requests for returns must be made in writing not later than fourteen (14) days after the carrier delivers your order. If your purchase is defective, we will either (a) replace the defective product with the same product or its equivalent, or (b) refund your purchase price, at our sole discretion. We may, but are not required, to accept returns for other reasons, in which case we will provide you with a replacement product or credit at our sole discretion. In order to request a return, you must submit your request at https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. If we authorize your return request, you will be provided with a return authorization code. We will not process any return without a return authorization code. Physical products must be returned in their original packaging.
  5. Prices shown on the Distributor Site are in US Dollars, exclusive of shipping, taxes (including Sales and V.A.T., if any), insurance, duties and other charges imposed by third parties. All such charges will be reflected in a final summary of an order before the order is accepted.
  6. In addition to product purchases, some other aspects of the Distributor Site may require you to pay a fee, the details of which are available in various areas of the Distributor Site that feature the ability to purchase products, features or services. You agree to pay all fees and applicable taxes incurred by you or anyone using your account. We may revise the pricing for products, services or features offered through the Distributor Site at any time. Unless otherwise noted, all currency references are in U.S. dollars. All fees and charges are payable in accordance with payment terms in effect at the time the fee or the charge becomes payable. If there is a dispute regarding payment of fees to, or products or services provided by, us, your account may be closed without warning or notice at our sole discretion. Except as otherwise set forth in any return policy or cancellation policy expressly applicable to our products, services or features, you acknowledge and agree that any applicable fees and other charges for products, services or features are not refundable in whole or in part. You are fully liable for all charges to your account, including any unauthorized charges.
 3. Password. If you register you will be asked to provide a password. As you will be responsible for all activities that occur under your password, you should keep your password confidential. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. If you have reason to believe that your account is no longer secure (for example, in the event of a loss, theft, or unauthorized disclosure or use of your account ID or password), you shall immediately notify Distributor. You are solely liable for losses incurred by you, Distributor or others due to any unauthorized use of your account.
 4. Change of Residency for Tax Purposes. 

  1. In the event that you (i) change your residency to another jurisdiction or will no longer be a citizen of the country you have entered while accessing the Distributor Sites and, as a result of such change, will no longer be treated as a resident of such country for tax purposes or (ii) change your residency from another jurisdiction to the United States or become a citizen of the United States and, as a result of such change, will be treated as a resident of the United States for U.S. tax purposes, you must notify Distributor within thirty (30) days of such change (email will suffice), including your full name, new address, date of change of residency, telephone number, email address and, if you are a registered User, the User name of your Distributor account.
  2. You expressly acknowledge that in the event you change your residency for tax purposes as described in Section ‎12.4(a) above, TuneCore or Believe, as applicable, may assign the Terms to which you are a Party to Believe or TuneCore, as applicable. As a result of such assignment, you will no longer have a contractual relationship with the same Party with whom you have had a contractual arrangement prior to your change in residency. You further acknowledge that in connection with its provision of services pursuant to these Terms (including any Supplemental Terms, if any) Believe relies on certain services provided by TuneCore, and TuneCore relies on certain services provided by Believe. You further acknowledge that TuneCore and Believe are separate entities and that (i) TuneCore shall not be held liable for any action or omission of Believe whether or not occurring during your contractual relationship with Believe; and (ii) Believe shall not be held liable for any action or omission of TuneCore whether or not occurring during your contractual relationship with TuneCore.  

Dealings with Advertisers and other Users. Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of advertisers and other Users found on or through the Distributor Sites are solely between you and such advertiser or User. You agree that Distributor will not be responsible or liable for any loss or damage of any kind incurred as the result of any such dealings or as the result of the presence of such advertisers or Users on the Distributor Sites.

Service Availability. Distributor may make changes to or discontinue any of the media, web communities, products, or services available within the Distributor Sites at any time, and without notice. The media, products, or services on the Distributor Sites may be out of date, and Distributor makes no commitment to update these materials on the Distributor Sites.

Feedback. You agree that any feedback, analysis, suggestions and comments to Distributor provided by you (collectively, “Feedback”) will become the property of Distributor. In consideration of Distributor providing access to the Distributor Sites free of charge, or in the case of Feedback, provided using features of the Distributor Sties for which you must pay a fee, then as further consideration for your access to such features, you hereby assign to Distributor all right, title and interest, including all intellectual property rights, in and to the Feedback. Without limiting the generality of the foregoing, you agree that Distributor shall have the perpetual, irrevocable and worldwide right to use, copy, display, perform, translate, modify, license, sublicense and otherwise exploit all or part of the Feedback or any derivative thereof in any embodiment, manner or media now known or hereafter devised without any remuneration, compensation or credit to User. You represents and warrants that you have the right to make the foregoing assignment and to grant to Distributor the rights granted under this Section 15 and that any Feedback which is provided by you to Distributor does not infringe any third-party intellectual property rights. Notwithstanding the foregoing assignment, Distributor grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, world-wide, perpetual and irrevocable license to use the Feedback for your own personal, non-commercial purposes that do not compete, directly or indirectly, with our use of such Feedback.

Other Agreements. You acknowledge that in providing the Services and payments hereunder, Distributor will be required to enter into certain agreements with various third parties including, but not limited to, digital service providers and/or payment processors. The selection of these Consumer Stores shall be within the sole discretion of Distributor. You agree that these Terms shall be subject to any applicable terms and conditions of such other agreements that Distributor enters into with respect to such Consumer Stores. You expressly acknowledge that certain Consumer Stores may, with respect to audiovisual recordings, require that your audiovisual recordings be made available on their websites at certain times and in certain formats relative to the availability of such materials elsewhere in the marketplace. To the extent that such requirements are not met, the individual Consumer Stores may have the right to discontinue the availability of said audiovisual recordings in their store(s). Distributor will, upon your written request, provide you with the current specifics of such requirements.

Bar Codes and Universal Product Codes. Distributor will provide you with free bar codes and universal product codes CUPCs). These are for your use only and may not be transferred or resold. If transferred or resold, Distributor will charge you Twenty-Five Dollars (USD $25.00) per bar code or UPC, plus any revenue made by you from such transfer or resale. Distributor may deduct such charges from any payments owed to you by Distributor or charge such amounts to any alternate payment method you provide to Distributor (such as a PayPal account, credit card or debit card) you provide to Distributor.

Terms and Conditions Violations; Termination. You agree that Distributor may terminate any account (or any part thereof) you may have through the Distributor Sites or your use of the Distributor Sites, and remove and discard all or any part of your account, at any time for any reason (including without limitation your violation of these Terms), or no reason, in Distributor’s sole discretion. You agree that your access to the Distributor Sites or any account you may have, or any portion thereof, may be terminated without prior notice, and you agree that Distributor shall not be liable to you or any third-party for any such termination. These remedies are in addition to any other remedies Distributor may have at law or in equity.

Indemnification; Hold Harmless. You agree to indemnify and hold harmless Distributor and its parent, subsidiaries, affiliates or any related companies (including those which share substantially common ownership) and the officers, directors, employees, agents and representatives of any of them from any and all claims, losses, obligations, damages, liabilities, costs debt, and expenses (including attorneys’ fees) arising out of (a) your use or misuse of the Distributor Sites; (b) your violation of these Terms; (c) your violation of the rights of any other person or entity, including claims that any of your User Content infringes or violates any third-party intellectual property rights; (d) your breach of the foregoing representations, warranties and covenants and (e) any unauthorized use of your account not cause by Distributor. Distributor reserves the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate with our defense of these claims. You agree not to settle any matter giving rise to your indemnification obligations without the prior written consent of Distributor. Distributor will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action or proceeding upon becoming aware of it. 

 1. Disclaimers; No Warranties.

  1. Acknowledgment. You expressly acknowledge that as used in this Section ‎20, and Sections ‎21 and ‎22 below, the term “Distributor” includes Distributor's parent, subsidiaries, affiliated and other related companies (including those which share substantially common ownership) and each of their officers, directors, employees, shareholders, members, agents and subcontractors.
  2. No Warranties. To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, Distributor disclaims all warranties, statutory, express or implied, applicable to the Distributor Sites and any User Content, Third Party Content, goods, services or features sold or otherwise made available to users on the Distributor Sites, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and non-infringement. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from Distributor or through the Distributor Sites, will create any warranty not expressly stated herein.
  3. Website Operation and Third Party Content. Distributor does not warrant that the Distributor Materials, Third Party Content, Distributor Sites, or any other information offered on or through the Distributor Sites or any reference sites will be uninterrupted, or free of errors, viruses, or other harmful components, and Distributor does not warrant that any of the foregoing will be corrected.
  4. Accuracy. Distributor does not warrant or make any representations regarding the use, or the results of the use of, the Distributor Sites or any reference sites in terms of correctness, accuracy, reliability, or otherwise.
  5. Harm to your Computer. You understand and agree that your using, accessing, downloading, or otherwise obtaining information, materials, or data through the Distributor Sites (including RSS feeds) or any reference sites is at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your property (including your computer system) or loss of data that results from the use or download of, or other access to, such material or data.
 2. Limitation of Liability and Damages.

  1. Limitation of Liability. Subject always to Section 22.1, under no circumstances, and under no legal theory, including, but not limited to, negligence, shall Distributor or its third party partners, licensors or suppliers, be liable for any special, indirect, incidental, consequential, or exemplary damages (including, without limitation, loss of profits, data, or use or cost of cover) arising out of or relating to these Terms or that result from your use of, or the inability to use, the Distributor Materials and User Content on the Distributor Sites or any reference sites, the Distributor Sites itself, or any other interactions with Distributor, even if Distributor has been advised of the possibility of such damages.
  2. Limitation of Damages. Subject always to Section 22.1, in no event shall Distributor or its third party partners, licensors or suppliers’ total liability to you for all damages, losses, and causes of action arising out of or relating to these terms or your use of the Distributor Sites (whether in contract, tort (including negligence), warranty, or otherwise) exceed the greater of One Hundred Dollars (USD $100) or one-half of the annual fees paid by you to Distributor (if applicable) in the twelve (12) months immediately preceding the date that such claim arose.
  3. Third party products and services. Some Users may use the Distributor Sites to market products and/or services. The above limitations shall also apply with respect to damages incurred by reason of any such products or services marketed, sold or provided by Users, or otherwise by third parties other than Distributor and received by you through or advertised on the Distributor Sites or third party sites, including without limitation any reference sites.
 3. Limitations by Applicable Law; Basis of the Bargain.

  1. Limitations by Applicable Law. Certain jurisdictions do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of certain damages. If you reside in such a jurisdiction, some or all of the above disclaimers, exclusions, or limitations may not apply to you, and you may have additional rights. The limitations or exclusions of warranties, remedies, or liability contained in these terms apply to you to the fullest extent such limitations or exclusions are permitted under the laws of the jurisdiction in which you are located. If you are a user in the European Union, nothing in these terms attempts to exclude or limit Distributor’s liability for: (a) fraud or fraudulent misrepresentation; (b) death or personal injury caused by negligence; or (c) any other liability which cannot be excluded or limited by applicable law.
  2. Basis of the Bargain. You acknowledge and agree that Distributor has offered its products and services and entered into these terms in reliance upon the warranty disclaimers and the limitations of liability set forth herein, that the warranty disclaimers and the limitations of liability set forth herein reflect a reasonable and fair allocation of risk between you and Distributor, and that the warranty disclaimers and the limitations of liability set forth herein form an essential basis of the bargain between you and Distributor. You acknowledge and agree that Distributor would not be able to provide the Distributor Sites to you on an economically reasonable basis without these limitations.
 4. Copyright Compliance.

  1. Infringement Claims. TuneCore, Inc. is the operator of the TuneCore Site. If you are a copyright owner or an agent thereof, and believe that any User Content or other Third Party Content infringes upon your copyrights or intellectual property rights, you may submit a notification pursuant to Directive 2000/31/EC of the European Parliament, to Directive (UE) 2019/790 of the European Parliament and/or to section 17 U.S.C. 512(c)(3) of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), as applicable, by providing our Copyright Agent with the following information in writing:

   1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed;
   2. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works are covered by a single notification, a representative listing of such works or a link or URL to all such works;
   3. The location of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity on the Distributor Sites and that is to be removed or access to which is to be disabled, including the link or URL for all such material on the Distributor Sites;
   4. Information reasonably sufficient to permit Distributor to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted;
   5. A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
   6. A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Distributor's designated copyright agent (“Copyright Agent”) to receive notifications of claimed infringement is:

[email protected]

Failure to include all of the above information, especially specific information about where infringing content may be found, will result in a delay in the processing of your notification and may result in your having to repeat some or all of the above process.

 1. Notice And Takedown. If we receive proper notification of claimed copyright infringement, we will respond expeditiously by removing, or disabling access to, the material that is claimed to be infringing, as described below, or to be the subject of infringing activity. We will also comply with the appropriate provisions of the DMCA in the event a counter-notification is received, as described below.

We may, at our discretion, deny access to the Distributor Sites by, or disable and/or terminate the accounts of, Users who may be infringers.

 1. Copyright Counter-Notices. If content you posted on the Distributor Sites was removed for copyright or intellectual property infringement, and you would like to dispute that removal, the process for counter-notifications, which is governed by Section 512(g) of the DMCA, is as follows:

  1. To file a counter-notification with us, you must provide our Copyright Agent, at the address set forth above, with a written communication that sets forth the items specified in Section 23.4 below.
  2. Please note that under Section 512(f) of the DMCA any person who knowingly materially misrepresents that material or activity was removed or disabled by mistake or misidentification may be subject to liability. Please also be advised that we enforce a policy that provides for the termination, in appropriate circumstances, of the accounts of (or access privileges by) Users who are infringers. Accordingly, if you are not sure whether certain material infringes your copyright or the copyrights of others, we suggest that you first contact an attorney.
 1. Elements of Counter-Notification. To expedite our ability to process your counter- notification, please use the following format (including section numbers):

  1. Identify the specific URLs of (or other information sufficient to allow us to identify) material that Distributor has removed or to which Distributor has disabled access. 
  2. Provide your full name, address, telephone number, email address and, if you are a registered User, the User name of your Distributor account.
  3. Provide a statement that you consent to the jurisdiction of Luxembourg and that you will accept service of process from the person who provided notification to our Copyright Agent in accordance with the process outlined above, or an agent of such person.
  4. Include the following statement: “I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.”
  5. Sign the notice. If you are providing notice by email, a scanned physical signature or a valid electronic signature will be accepted. Send the communication to the following address: [email protected]

After we receive your counter-notification, we will forward it to the party who submitted the original claim of copyright infringement. Please note that when we forward the counter-notification, it includes any of your personally identifiable information set forth in the counter-notification. By submitting a counter-notification, you consent to having such Identifying Information revealed in this way. We will not forward the counter-notification to any party other than the original claimant.

After we send out the counter-notification, the claimant must then notify us within ten (10) days that he or she has filed an action seeking a court order to restrain you from engaging in infringing activity relating to the material on the Distributor Sites. If we receive such notification, we will be unable to restore the items. If we do not receive such notification, we may, but are not obligated to, reinstate the disputed item(s).

 1. Counter-Notification: If you reside outside of the United States, please understand that filing a counter-notice may lead to legal proceedings between you and the complaining party to determine ownership. Be aware that there may be adverse legal consequences in Luxembourg and/or the United States of America if you make a false or bad faith allegation by using this process. Please also be advised that we enforce a policy that provides for the termination, in appropriate circumstances, of access privileges for Users who make a false or bad faith allegation of infringement or make a false or bad faith counter-notification in response to a notice of infringement. So, if you are not sure whether content you posted on the Distributor Sites is being infringed, or are otherwise unsure of whether to file a counter-notification using these procedures, we strongly recommend you first contact a lawyer knowledgeable in the laws of Luxembourg, the United States and the State of New York (as applicable). If you do wish to file a counter-notice, you should follow the process set forth above under the heading “Elements of Counter-Notification.”
 2. Disclaimer: We are not your attorneys, and the information we present here is not legal advice. We present this information for informational purposes only.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

  1. Notice. Distributor may provide you with notices, including those regarding changes to these Terms, by email, regular mail, or postings on the Distributor Sites. If notice is by email or mail, it will be provided to the email or regular mailing address provided by you with your account information and it is your responsibility to update such account information for any changes. Notice to you will be deemed given twenty-four hours after an email is sent, unless Distributor is notified that the email address is invalid, and if through postal mail, three (3) days after the date of mailing. You may provide Distributor with notices only by mail to the address indicated in subsection (l) below.
  2. Governing Law. These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of Luxembourg, without giving effect to any principles of conflicts of law. For the avoidance of doubt, the Uniform Computer Information Transactions Act does not apply to these Terms.
  3. Jurisdiction. You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to these Terms or the Distributor Sites shall be filed only in Luxembourg and you hereby consent and submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of such courts for the purposes of litigating any such action. You agree that you will not file or participate in a class action against us. In any action or proceeding commenced to enforce any right or obligation under this agreement, your use of the Distributor Sites or with respect to the subject matter hereof, you hereby waive any right you may now have or hereafter possess to a trial by jury.
  4. Claims. You agree that any cause of action brought by you arising out of or related to the Distributor Sites must commence within one (1) year after the cause of action accrues. Otherwise, such cause of action is permanently barred. If, for any reason, we believe, have reason to believe, suspect, or are notified of any act, omission or circumstances which may or could (i) compromise or endanger the health, well-being or safety of any person, (ii) cause or lead to damage to persons or property (tangible or intangible), (iii) adversely affect, infringe upon or misappropriate the rights of others, (iv) harass or interfere with any other user or person, firm or enterprise, (v) interfere with or bypass our security or other protective measures applicable to our systems, networks and communications capabilities, (vi) breach or violate these Terms, or (vii) violate any law or regulation, we have the right, reserving cumulatively all other rights and remedies available to us at law, in equity and under this agreement with you, to report and provide information to any and all regulatory and law enforcement authorities and agencies and take any action permitted by law. You agree that you may only bring a cause of action against such Party (i.e. TuneCore or Believe) with whom you have or had a contractual relationship at the time of occurrence of the event giving rise to such cause of action.
  5. Waiver. A provision of these Terms may be waived only by a written instrument executed by the Party entitled to the benefit of such provision. The failure of either Party to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not constitute a waiver of such right or provision.
  6. Severability. If any provision of these Terms shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these Terms and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.
  7. Assignment. These Terms, and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by you. These Terms, and any rights and licenses granted hereunder, may be transferred or assigned by Distributor to an affiliate of Distributor or to any third party, without restrictions. Any assignment attempted to be made in violation of these Terms shall be void.
  8. No Relationship. You agree that no joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you and Distributor as a result of these Terms or use of the Distributor Sites. You further acknowledge that by submitting User Content or other Third Party Content, no confidential, fiduciary, contractually implied or other relationship is created between you and Distributor other than pursuant to these Terms.
  9. Survival. Sections ‎5, ‎12, ‎15, ‎18, ‎19, ‎20, ‎21, ‎22, ‎23, and ‎24 (other than your duty to update account information), as well as any other provisions of these Terms which by their nature would survive any termination of these Terms, will survive any termination of these Terms or your account, whether by you or by Distributor.
  10. Headings. The heading references herein are for convenience purposes only, do not constitute a part of these Terms, and shall not be deemed to limit or affect any of the provisions hereof.
  11. Entire Agreement. This is the entire agreement between you and Distributor relating to the subject matter herein and supersedes all previous communications, representations, understandings and agreements, either oral or written, between the parties with respect to said subject matter, excluding any Services Agreement that you may have entered into with Distributor. These Terms shall not be modified except in writing, signed by both parties, or by a change to these Terms made by Distributor as set forth in Section 3 above.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] All Rights Reserved.

Effective as of August 1, 2013

STORE AUTOMATOR AMENDMENT TO TUNECORE’S TERMS & CONDITIONS

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“TuneCore”), as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. These terms explain how you can use the Store Automator program to automatically deliver your Releases (as defined below) to Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings. TuneCore’s Terms of Service are incorporated herein by reference.

TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms of Service shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE STORE AUTOMATOR PROGRAM, AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

1. COMPANY FEES

a. You shall pay TuneCore a one-time, non-refundable fee (the “Fee”) per Release.

b. You agree that TuneCore is authorized to deduct the Fee and any applicable taxes directly from your TuneCore account or charge such Fee to any alternate payment method you provide to Company (such as a valid PayPal account, credit card or debit card, each a “Payment Method”). If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, TuneCore will be entitled to recoup, at its sole discretion, the Fee by any means necessary, including the right to keep your account active and collect any resulting royalties until the Fee is fully recouped. It is your responsibility to notify TuneCore if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your TuneCore account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at TuneCore’s sole discretion.

2. SERVICE

a. The term “Release” shall be defined as any Recording in good standing, other than a ringtone, that you designate for automatic distribution via the Store Automator program. For the avoidance of doubt, ringtones are not eligible for such distribution.

b. Subject to the terms hereof, each Release will be automatically delivered to all Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings after the date that TuneCore receives the Fee, and you hereby give your approval to the exploitation of your Releases in such Consumer Stores. Notwithstanding the foregoing, the determination of what constitutes a “Consumer Store” for the purposes hereof shall be made by TuneCore in its sole discretion.

c. You will be notified within twenty-four (24) hours after any Release is delivered to a Consumer Store in connection with Store Automator. TuneCore makes no representation as to the amount of time it will take for any Release to become available in a Consumer Store, nor does TuneCore guarantee the exploitation of any Release.

d. If you notify TuneCore in writing that you are discontinuing Store Automator with respect to any Release(s), TuneCore shall cease the automatic distribution of such Release(s) within a reasonable amount of time after receipt of such notification (the “End Date”). You may elect to re-activate Store Automator at any time. For the avoidance of doubt, in the event of a re-activation, your Release will not be automatically delivered to any Consumer Store added by TuneCore in the period of time after the End Date and prior to such re-activation.

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“we” or “TuneCore”) with respect to your Recordings and Compositions, as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. This is a legal agreement between you and TuneCore. TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms and Conditions shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

TuneCore may, from time to time, offer active distribution customers on the Site the opportunity to receive credits toward future distributions by referring friends, family members, colleagues or other individuals (the “Program”).  TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time for any reason or no reason. The Program is enabled through technology provided by Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 (“Platform Provider”). TuneCore and the Platform Provider are collectively referred to as “Program Entities.” These terms and conditions (“Program Terms”) as well as the Site’s Terms and Conditions and Privacy Policy shall apply to participation in the Program, and any User (defined below) who chooses to participate in the Program must consent to all of the above. If you do not agree to the Program Terms, the Site Terms and Conditions, and the Privacy Policy in their entirety, you are not authorized to participate in the Program in any manner.  In addition, you may not participate in the Program where doing so would be prohibited by any applicable law or regulations. 

 1. The Program

(a) Definitions:

(i) “Referrer” shall mean a real person who is an active TuneCore distribution customer and who refers other individuals.

(ii) “Referred Customer” shall mean a real person whose name and email address have been provided to TuneCore by a Referrer.

(iii) “User” shall mean (a) any Referrer, and/or (b) any Referred Customer who, upon receiving the Personal Link (defined below) chooses to participate in the Program.

(b) Participation

(i) To participate as a Referrer, visit https://web.tunecore.com/refer-a-friend and follow the on-screen instructions to refer your friends, family members, or colleagues to the website by entering each person’s name and email address in the recipient box (“Referral”). There is no limit to the number of real people you may refer, however, please only refer people who you reasonably believe would want to know about TuneCore.

(ii) For every “Qualified Referral” (defined below), a Referrer may be eligible to receive “Referral Credit(s)” (also defined below), provided Referrer is otherwise eligible under, and fully compliant with, the Program Terms.

(iii) Once a User refers a friend, family member or colleague, he/she becomes a Referrer and will be provided with a unique referral link (“Personal Link”) that allows the Referrer to be eligible to receive Referral Credit(s) for Qualified Referrals. An invitation will be sent to the Referred Customers and will include the Referrer’s Personal Link. Also, the Referrer making the Referral will receive a copy of the Personal Link that the Referrer may share directly with others.

(iv) TuneCore reserves the right to modify or amend these Program Terms and the methods through which Referral Credits are earned. TuneCore reserves the right to disqualify any User at any time from participation in the Program if such User does not comply with any of the Program Terms.

(c) Eligibility

(i) To be a Referrer, you must be a legal resident of the United States or any other country that permits participation in the Program. In addition, you must be at least 18 years old, and be legally permitted to provide the personal information (e.g., name and email address) of each Referred Customer. Referrers may only refer real persons who meet the requirements of the Program Terms, including being a friend, family member or colleague of the Referrer and who the Referrer reasonably believes would want to receive the benefits of the Program. Referrers may not refer themselves or fictitious persons.

(ii) Referred Customers must be real persons and not the Referrer or any person under the legal control of the Referrer. In addition, Referred Customers must be at least 18 years of age or be of an age whereby they are permitted by the laws of their respective residences to enter into a contract for the purchase of goods.

(iii) Employees of Program Entities or their subsidiaries, affiliates, or promotional agencies, including immediate family and household members, are not eligible to participate in the Program.

(d) Qualified Referrals. Referral Credits can only be awarded for Qualified Referrals.  A “Qualified Referral” occurs when all the following conditions are met:

(i) The Referred Customer completed a purchase or registration process using the Referrer’s Personal Link (embedded into the email, Twitter, or Facebook invitation).  If a Referred Customer purchases or registers with the Site using any other method, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(ii) The Referred Customer completed a purchase or the registration process using the Referrer’s Personal Link on a separate and unique IP Address from the Referrer. If a Referred Customer purchases or registers with the Site using the same IP Address as the Referrer, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(iii) The Referred Customer was not previously registered with the Site under any email address or alias, or the Referred Customer had registered with the Site but never made a purchase; and

(iv) The Referred Customer makes a “Qualifying Purchase”. A “Qualifying Purchase” means the Referred Customer’s first purchase of a 1-year subscription plan for a single, album or ringtone distribution.

(e) Receiving Referral Credits. The Referrer shall receive one (1) Referral Credit valued toward future purchases on the Site for each valid and verified Qualified Referral generated by that Referrer. The value of Referral Credits will be specified in the Program announcement on the Program page on the Site: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. The value of the Referral Credits shall be recorded within the Personal Link that is generated at the time of the Referral. Should TuneCore choose to change the Program and offer a different value/type of Credit, then all new Personal Links generated from Referrals under the new offering shall record the new Referral Credit value and all previously-issued Personal Links may be prospectively rendered inactive, at TuneCore’s sole discretion and without notice. Referral Credits will be delivered to the Referrer via email approximately one (1) week after a Qualified Referral.

(f) Using Referral Credits. A User may use Referral Credits provided by TuneCore only on the Site exclusive of other discounts. Only one Referral Credit may be used per online transaction. Referral Credits are valid for two (2) years from date of issue.

(g) All Credits Subject to Verification

(i) Referral Credits are subject to verification.  Program Entities may withhold a Referral Credit for investigation or refuse to process any transaction that TuneCore deems fraudulent, suspicious, in violation of the Program Terms, or believes will impose liability on TuneCore, its subsidiaries, affiliates, or any of their respective officers, directors, employees, representatives, and agents.

(ii) All Program Entities’ decisions are final and binding, including decisions as to whether a Qualified Referral or Referral Credit is valid.

(iii) Referral Credits are not property, have no monetary value, and may not be redeemed for cash.  Referral Credits are not transferable and may not be assigned, auctioned, traded, bartered or sold.  While TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time, verified Referral Credits shall be valid for two (2) years from the date issued.  TuneCore reserves the right to revoke Referral Credits if (a) TuneCore determines, in its sole discretion, that User has engaged in fraudulent activity; (b) TuneCore terminates User’s TuneCore account as permitted under the Site Terms of Use; or (c) User does not comply with any of the Program Terms, Site Terms of Use, or any relevant laws.

 1. Privacy

The personal information each Referrer and Referred Customer will be collected, processed, and used in accordance with TuneCore’s Privacy Policy, which can be found at www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy and Platform Provider’s Privacy Policy, which can be found at http://www.friendbuy.com/privacy. In addition, personal information may be used by TuneCore or Platform Provider, on TuneCore’s behalf, to contact any Referrer or Referred Customer with regard to participation in the Program and receipt of communications via the Program. 

 1. Liability

(a) By participating in the Program, Users agree: (i) to be bound by these Program Terms, the decisions of the Program Entities and/or their designees, and the Privacy Policies of Program Entities; and (ii) to be contacted by Program Entities via e-mail. Program Entities reserve the right to make changes or additions to these Program Terms for any reason at any time. Program Entities’ failure to enforce any term of these Program Terms shall not constitute a waiver of that provision.

(b) The Program Entities will process all Referrals received but shall not be liable for: (i) late, lost, delayed, stolen, misdirected, incomplete, unreadable, inaccurate, garbled, or unintelligible Referrals or communications, regardless of the method of transmission; (ii) telephone system, telephone, or computer hardware, software, or other technical or computer malfunctions, lost connections, disconnections, delays, or transmission errors; (iii) data corruption, theft, destruction, unauthorized access to, or alteration of Referrals or other materials; or (iv) any printing, typographical, administrative, or technological errors in any websites or materials associated with the Program. Program Entities disclaim any liability for damage to any computer system resulting from participating in, or accessing or downloading information in connection with this Program, and reserve the right, in their sole discretion, to cancel, modify, or suspend the Program should a virus, bug, computer problem, unauthorized intervention, or other causes beyond Program Entities control, corrupt the administration, security, or proper function of the Program.

(c) The Program Entities shall not be liable to any Users for failure to supply any Referral Credit or any part thereof, by reason of any acts of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-governmental entity (whether or not the action(s), regulations(s), order(s) or request(s) prove(s) to be invalid), equipment failure, threatened terrorist acts, terrorist acts, air raid, blackout, act of public enemy, earthquake, tornado, tsunami, war (declared or undeclared), fire, flood, epidemic, explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, civil disturbance, insurrection, riot, or any other cause beyond the Program Entities’ control.

(d) Any tax liabilities that accrue from the accumulation and/or use of Referral Credits are the sole responsibility of the User. 

 1. Applicable Law

Any and all disputes, claims, and causes of action arising out of or related to this Program or any Referral Credit shall be resolved under New York law (without reference to its conflicts of laws principles), and User agrees to submit any dispute to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located courts located in the State and County of New York,

 1. Conduct

(a) Prohibited Conduct, Generally

(i) Users agree not to use the Program to:

 • Violate any applicable law;
 • Infringe the intellectual property rights of the Program Entities or any third parties;
 • Stalk, harass, or harm another individual;
 • Collect or store personal data about other Users;
 • Impersonate any person, or otherwise misrepresent User’s identity;
 • Interfere with, disrupt, or violate the Program Terms or servers or networks connected to the Program; or disobey any requirements, procedures, policies, or regulations of such networks;
 • Interfere with another User’s use of the Program;
 • Attempt to gain unauthorized access to the Program, or to other accounts, computer systems, or networks connected to the Program;
 • Conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Transmit any file that contains viruses, worms, Trojan horses, or any other contaminating or destructive features;
 • Use the Program to conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Resell, barter, trade, auction, or otherwise generate income by providing access to the Program to others. 
 1. Bulk Distribution Prohibited

If a Referrer provides a Personal Link to a Referred Customer by email, the email must be created and distributed in a personal manner that is appropriate and customary for communications with friends, family members or colleagues. Bulk email distribution, distribution to strangers, or any other promotion of a Personal Link in a manner that would constitute or appear to constitute unsolicited commercial email or “spam” in Program Entities’ sole discretion is expressly prohibited and may be grounds for immediate termination of the Referrer’s account and deactivation of the Personal Link. TuneCore has no obligation to monitor the content provided by Referrers; however, TuneCore may choose to do so and block any email messages, remove any such content, or prohibit any use of the Program.

 

 1. Fraudulent and Suspicious Behavior

(a) Program Entities may prohibit a User from participating in the Program or receiving a Referral Credit, in their sole discretion, if they determine such User is attempting to undermine the fairness, integrity, or legitimate operation of the Program in any way by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices of intending to annoy, abuse, threaten, or harass any other users or representatives of Program Entities. Use of any automated system, script, or macro to participate is strictly prohibited and will result in disqualification. Users may not enter with multiple or fake emails addresses or accounts, use fictitious identities, or use any system, bot, or other device or artifice to participate in the Program or receive a Referral Credit. Program Entities reserve the right to disqualify any User and/or cancel any Referral Credit(s) awarded to a User it finds to be tampering with the entry process or the operation of the Program or violating these Program Terms.  Referrals generated by a script, macro, or other automated means will be disqualified.

(b) CAUTION: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROGRAM MAY BE IN VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND WILL RESULT IN DISQUALIFICATION FROM PARTICIPATION IN THE PROGRAM.  SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, PROGRAM ENTITIES RESERVE THE RIGHT TO SEEK REMEDIES AND DAMAGES (INCLUDING ATTORNEY FEES) TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW, INCLUDING CRIMINAL PROSECUTION.

TUNECORE SOCIAL TERMS AND CONDITIONS

Effective as of April 18, 2017

Prosimy dokładnie przeczytać poniższy regulamin. Niniejszy regulamin, jak również polityka dotycząca praw autorskich(„Polityka dotycząca praw autorskich”) oraz polityka prywatności („Polityka prywatności”) (włączone do regulaminu przez odniesienie i dalej łącznie zwane „Warunkami korzystania z usług”) mają zastosowanie w odniesieniu do dostępu do witryny internetowej TuneCore.com („Witryny”) i korzystania z niej, w tym dostępu do wszelkich treści, informacji, produktów lub usług w niej zamieszczanych („Usług”). Dokument ten jest wiążącą prawnie umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a TuneCore, Inc. („Spółką”). Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikowania, zakończenia działania albo usunięcia Witryny i zakończenia świadczenia Usług oraz wprowadzania zmian do Warunków korzystania z usług bez informowania Użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usług lub uzyskiwanie dostępu do Witryny po dokonaniu bądź opublikowaniu przez Spółkę tego rodzaju zmian oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zmienionych Warunków korzystania z usług. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian do niniejszych Warunków korzystania z usług bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ze strony Spółki.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE APP, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE APP.

 1. BASIC TERMS

(a)        You retain all of your rights to any Content you submit, post or display through the App. By submitting, posting or displaying Content on or through the App, you grant Company a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to access, use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, format, store, archive, index, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods whether now known or existing in the future. You agree that this license includes the right for Company to provide, promote and improve the App.

(b)        All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. Company may not monitor or control the Content posted via the App and Company cannot take responsibility for such Content. Company, in its sole discretion, reserves the right to reject any Content that you submit.

(c)        In connection with your use of the Content, Company gives you a personal, worldwide, non-assignable and non-exclusive license to solely make non-commercial use of the App and any content received by you therefrom. This license is granted for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefit of the App as provided by Company, in the manner permitted by these terms.

(d)        Company does not endorse, support, represent or guarantee the completeness, truthfulness, accuracy, or reliability of any Content or communications posted via the App or endorse any opinions expressed via the App. Under no circumstances will Company be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the App or broadcast elsewhere.

(e)        In connection with your use of the App, you hereby waive any right to any royalties (including, without limitation, performance royalties, mechanical royalties, or any other fees or royalties, statutory or otherwise) that Company may be obligated to pay you or a third party in connection with the use of the App. For the avoidance of doubt, you shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with the use and performance of Content hereunder, as well as royalties due to artists, producers or other persons who performed in the making of the Content and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

(f)        You agree that you will not use the App to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that Company may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Content you submit in the event that Company receives any claim that, if true, would constitute a violation of these Terms of Service, or otherwise has reason to suspect, in its good faith discretion, that you are infringing the intellectual property rights of any third party.

(g)        To purchase the App, you must provide Company with a valid credit card or other payment method (e.g., PayPal account) to pay for such services (the “Payment Method”). The App may be available as a one-time purchase, and can be purchased as a monthly or yearly subscription, which will automatically renew at the end of its applicable term. Company may amend these fees from time to time without notice to you. You expressly agree that Company is authorized to deduct your recurring subscription fees, any applicable tax and other charges you may incur in connection with your use of the App directly from any Payment Method you provide to Company. You are solely responsible for all charges, fees, duties, taxes, foreign exchange fees and assessments arising out of any use of your account by you or anyone else using your account. If you notify Company in writing that you are terminating your subscription to the App, no further subscription fees will be charged to your Payment Method. You will not be entitled to reimbursement of any pre-paid fees. If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, Company will be entitled to recoup, at its sole discretion, the subscription fee, by any means necessary. It is your responsibility to notify Company if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at Company’s sole discretion. For all charges in connection with the App, we, or payment processor acting on our behalf, will bill your credit card or alternative payment method. In the event that your credit card or alternative payment provider refuses to pay us for an amount credited to your account, we will have the right to disable access to the App or the products or services purchased from your account. You agree that you will not cancel or reverse any paid charges for the App or otherwise attempt to defraud us. In the event legal action is necessary to collect on balances due, you agree to reimburse us for all expenses incurred to recover sums due, including attorneys’ fees and other legal expenses. ALL PURCHASES OF THE APP ARE NON-RETURNABLE AND NON-REFUNDABLE.

(h)       You are responsible for paying all taxes associated with your purchase of the App. If Company has the legal obligation to pay or collect taxes for which you are responsible under this section, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by you, unless you provide Company with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority. Any and all payments by or on account of the compensation payable under this Agreement shall be made free and clear of and without deduction or withholding for any taxes. If you are required to deduct or withhold any taxes from such payments, then the sum payable shall be increased as necessary so that, after making all required deductions or withholdings, Company receives an amount equal to the sum it would have received had no such deduction or withholding been made.

(i)        Any new features added to or augmenting the App are also subject to the Terms of Service. Certain new features made generally available at no cost to all subscribing customers will be made available to you at no additional charge. However, the availability of some new features may require the payment of additional fees, and Company will determine at its sole discretion whether access to any other such new features will require an additional fee.

 1. PASSWORDS. You are responsible for safeguarding the password that you use to access the App and for any activities or actions under your password. We encourage you to use “strong” passwords (passwords that use a combination of upper and lower case letters, numbers and symbols) with your account. Company cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above.
 2. GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

(a)        You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age; you have the right and authority to enter into this agreement and to grant to Company all rights specified herein; the Content provided by you is one hundred percent (100%) owned or controlled by you throughout the world and the use thereof shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that Company shall have the right to exploit the same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity.

(b) Użytkownik zwolni Spółkę i jej jednostki stowarzyszone, (w tym wszelkich członków zarządu, członków organów, pracowników i innych pełnomocników) z odpowiedzialności z tytułu roszczeń podmiotów zewnętrznych, albo kosztów i strat wynikających z naruszenia albo roszczenia, które, jeżeli okaże się być oparte na uzasadnionych podstawach, stanowiłoby naruszenie powyższych oświadczeń i gwarancji albo wszelkich porozumień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z usług, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną.

(c) Spółka natychmiast poinformuje Użytkownika o jakichkolwiek roszczeniach podlegających powyższemu zobowiązaniu dotyczącemu zwolnienia z odpowiedzialności i Użytkownik na własny koszt i z pomocą radcy prawnego zatwierdzonego przez Spółkę, które to zatwierdzenie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane, będzie odpierać roszczenia. W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z usług zatwierdzonego radcy prawnego, Spółka może wedle własnej decyzji bronić się na koszt Użytkownika, a Użytkownik zgadza się na swój udział w takiej obronie na żądanie Spółki, jako osoba trzecia albo w jakikolwiek inny sposób, i Użytkownik zrzeka się niniejszym prawa do sprzeciwów albo roszczeń do odszkodowania. W przypadku wniesienia roszczenia Spółka ma prawo, wedle wyłącznego własnego uznania, usunąć albo uniemożliwić dostęp do Nagrań, które stanowią przedmiot roszczenia, lub wstrzymać płatności należne na mocy niniejszego dokumentu na kwotę w uzasadniony sposób związaną z roszczeniem oraz potencjalnymi wydatkami. Wszelkie zawarte ugody dotyczące wszelkich roszczeń wymagają wcześniejszej zgody ze strony Spółki wyrażonej na piśmie.

(d) SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, Z MOCY USTAWY ALBO W INNY SPOSÓB, OPRÓCZ TYCH WYRAŹNIE WSKAZANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. TERM.The Terms of Service shall apply at all times while you utilize the App.
 2. DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY.

(a)        Your access to and use of the App is at your own risk. You understand and agree that the App is provided to you on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. Without limiting the foregoing, to the maximum extent permitted under applicable law, Company disclaims all warranties and conditions, whether express or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. Company makes no warranty and disclaims all responsibility and liability for: (i) the completeness, accuracy, availability, timeliness, security or reliability of the App or any Content; (ii) any harm to your computer system, loss of data, or other harm that results from your access to or use of the App or any Content; (iii) the deletion of, or the failure to store or to transmit, any Content and other communications maintained by the App; and (iv) whether the App will meet your requirements or be available on an uninterrupted, secure or error-free basis. No advice or information, whether oral or written, obtained from Company or through the App, will create any warranty not expressly made herein. You further understand that there may be interruptions in service or events on third party platforms, including, but not limited to, Facebook, Twitter, etc., that will affect your use of the App and that are beyond our control to prevent or correct. Interruptions in your use of the App that are beyond our control shall not serve as a basis to terminate your subscription or demand a full or partial refund of any prepaid fees.

(b)        The App may contain links to third-party websites or resources. You acknowledge and agree that Company is not responsible or liable for: (i) the availability or accuracy of such websites or resources; or (ii) the content, products, or services on or available from such websites or resources. Links to such websites or resources do not imply any endorsement by Company of such websites or resources or the content, products, or services available from such websites or resources. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or resources. You shall comply in all respects with all applicable terms of the third party platforms that you access or subscribe to in connection with the App, including the applicable terms for third party platforms, such as the Twitter Terms of Service published at https://twitter.com/tos?lang=en, the YouTube Terms of Service published at https://www.youtube.com/t/terms and the Google Privacy Policy published at https://policies.google.com/privacy. You may be able to change how your data is accessed in connection with such third party platforms at the applicable third party platform’s website, such as Google’s security settings located at https://myaccount.google.com/permissions. You acknowledge that the App interoperates with several third party platforms, and that the App is highly dependent on the availability of such platforms. If at any time any platform ceases to make their programs available to Company on reasonable terms, Company may cease to provide such features to you without entitling you to refund, credit, or other compensation.

(c)        You acknowledge that the App may enable or assist you to access, interact with, and/or purchase third party services from platforms and other third parties. When you access the third party services, you will do so at your own risk. These third party services may also allow you to store your content with the provider or operator of the third party service. Any use of third party service is governed solely by the terms and conditions of such third party service (and you shall comply with all such terms and conditions), and any contract entered into, or any transaction completed via any third party service, is between you and the relevant third party, and not Company. Company makes no representation and shall have no liability or obligation whatsoever in relation to the content or use of, or correspondence with, any such third party service or platform or any transactions completed and any contract entered into by you with any such third party.

(d)        TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY LOSS OF PROFITS OR REVENUES, WHETHER INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY, OR ANY LOSS OF DATA, USE, GOOD-WILL, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM (i) YOUR ACCESS TO OR USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE APP; (ii) ANY CONDUCT OR CONTENT OF ANY THIRD PARTY ON THE APP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES; (iii) ANY CONTENT OBTAINED FROM THE APP; OR (iv) UNAUTHORIZED ACCESS, USE OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR CONTENT.

IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF COMPANY EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS ($100.00).

THE LIMITATIONS OF THIS SUBSECTION SHALL APPLY TO ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, STATUTE, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, AND WHETHER OR NOT COMPANY HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGE, AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

(a)        The App may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the App, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the App:

(i) Copy, reproduce, “rip”, record, or make available to the public any part of the App or Content delivered to you via the App, or otherwise make use of the App which is not expressly permitted under the Terms of Service;

(ii) Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the App or features that prevent or restrict use or copying of any Content or materials;

(iii) Use any metadata, meta tags or other hidden text utilizing a Company name, trademark, URL or product name (including, without limitation, “TuneCore Social”);

(iv) wprowadzał, przesyłał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał niechcianych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków pocztowych, „schematów piramidowych” ani innych form namawiania do kupna;

(v) Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the App to send altered, deceptive or false source-identifying information;

(vi) Upload, submit, post, email or otherwise transmit, via the App, any Content that is, in the sole opinion of Company, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography, or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

(vii) Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any pages available on the App, servers or networks connected to the App, or servers or networks connected to the App or technical delivery systems of Company’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the App;

(viii) Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any Company system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the App;

(ix) Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the App;

(x) Attempt to search, meta-search or access the App with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by Company or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the App to determine how a website or web page ranks;

(xi) Collect or store personal data about other users of the App without their express and explicit permission;

(xii) podszywał się, albo fałszywie przedstawiał swoje związki z jakimikolwiek osobami albo podmiotami, pod pretekstem albo w innej formie inżynierii społecznej, ani w jakikolwiek sposób popełniał oszustwo;

(xiii) Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Terms of Service;

(xiv) Upload to, or transmit from, the App any data, file, software, or link that contains or redirects to a virus, Trojan horse, worm, or other harmful component;

(xv) Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the App or Company’s systems or networks, or any systems or networks connected to the App or to Company.

(b)        Company shall not be deemed in breach of the Terms of Service unless you have given Company notice of the breach and Company has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(c) W żadnym wypadku Spółka, jej członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu szkód, w tym w szczególności szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych, retorsyjnych ani następczych wynikające z korzystania albo związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, Usług, produktów Spółki, treści Spółki, niezależnie od tego, czy dało się je przewidzieć i nawet jeżeli Spółka została poinformowana o możliwości poniesienia tego rodzaju szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa, w stosownej jurysdykcji i w żadnym wypadku odpowiedzialność Spółki wobec Użytkownika nie przekroczy stu dolarów amerykańskich ($100).

(d)        All right, title and interest in and to the App (excluding Content provided by users) is and will remain the exclusive property of Company. The App is protected by copyright, trademark, and other laws of both the United States and foreign countries. Nothing in the Terms of Service gives you a right to use Company’s name or any of Company’s trademarks, logos, domain names, and other distinctive brand features. Any feedback, comments or suggestions you may provide regarding the App are entirely voluntary and Company will be free to use such feedback, comments or suggestions as Company sees fit and without any obligation to you.

(e)        The Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Company and any prohibited assignment will be null and void. Company may assign the Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Terms of Service is that of independent contractors and the Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and Company’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and Company. The Terms of Service, together with the rules and policies of Company, constitute the entire agreement between Company and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by Company via email (in each case to your email address of record); (ii) a posting on the website and/or App; or (iii) by you via email to such other address as Company may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f)        You acknowledge that you have read and understood the Privacy Policy, and by using the App and you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as such may be amended from time to time.

(g)        Company reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.

(h)       Except for payment obligations, neither party shall be liable for any failure to perform its obligations hereunder where such failure results from any cause beyond such party’s reasonable control, including the elements; fire; flood; severe weather; earthquake; vandalism; accidents; sabotage; power failure; denial of service attacks or similar attacks; Internet failure; acts of God and the public enemy; acts of war; acts of terrorism; riots; civil or public disturbances; strikes, lock-outs, or labor disruptions; and any laws, orders, rules, regulations, acts, or restraints of any government or governmental body or authority, civil or military, including the orders and judgments of courts.

PRIVACY POLICY

Updated as of January 2021

Niniejsza Polityka prywatności Grupy ("Polityka prywatności") dotyczy BELIEVE SAS, francuskiej spółki wpisanej do rejestru handlowego i spółek w Paryżu pod numerem 481 625 853, z siedzibą pod adresem 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARYŻ („Believe SAS”) i jej jednostek zależnych na całym świecie, w tym TUNECORE, zwanych dalej łącznie "Believe","my", albo "nasz".

Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki spółki Believe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z cyfrową dystrybucją muzyki, zapewnianiem produktów ("Produkty") i usług ("Usługi(y)"), ogólnie albo za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub innych usług łączności elektronicznej (widżetów, aplikacji mobilnych albo API), łącznie zwanych "Witrynami(y)"). Spółka Believe SAS działa w charakterze administratora danych, a jej jednostki zależne – w charakterze podmiotów przetwarzających.

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa przetwarzania danych, ich poufności, ochrony prywatności i powiązanych praw. Prosimy dokładnie zapoznać się z naszą Polityką prywatności. 

Odwiedzając tę stronę internetową, przekazując Believe dane osobowe lub inne informacje w Witrynach, dokonując subskrypcji Usług albo zawierając z nami umowę, Użytkownik wyraźnie potwierdza, że przeczytał postanowienia niniejszej Polityki prywatności i wyraża na nie zgodę..

This Privacy Policy is independent of other privacy, confidentiality policies or any other service practises published by third party companies, such as Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Google Security Settings, Google Privacy Policy)., Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK or any mobile service operator or any third party operating a site or an application or service to which the Site(s) or Services refer to or redirect(s) to, notably by hypertext link, which We do not publish. We assume no liability in this respect.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do artystów wykonawców, przedstawicieli artystów (producentów, menedżerów, niezależnych marek), klientów, osób odwiedzających Witryny ("Użytkowników Witryn(i)"), usługodawców, dostawców, partnerów lub podmiotów przetwarzających, które zawarły z nami umowę (łącznie zwanych „Użytkownikami").

Osoby małoletnie (definiowane w przepisach prawa różnych krajów)  ("Osoby małoletnie") nie mogą subskrybować Usług ani nabywać Produktów w Witrynach bez uzyskania uprzedniej zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych oraz zaakceptowania przez nich niniejszej Polityki prywatności. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług, Produktów i Witryn przez Osoby małoletnie pozostające pod ich opieką.

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 ("RODO") i innych przepisów prawa o ochronie danych zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej Witryny lub zamieszczenie informacji w Usłudze, a w szczególnych przypadkach Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail.

 1. Jakie informacje lub dane osobowe gromadzimy na temat Użytkownika i dlaczego?

Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe i inne informacje wyszczególnione poniżej (łącznie zwane "Dane").Danymi") w celu realizowania naszych zobowiązań wynikających z postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem, albo w celu zapewniania Użytkownikowi Produktów lub Usług.

Należy pamiętać, że nie gromadzimy ani nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (tj. danych bezpośrednio lub pośrednio ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, przynależność do związków zawodowych, jak również danych genetycznych i biometrycznych w celu zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących zdrowia lub seksualności w żadnym innym tego rodzaju celu). W związku z tym prosimy Użytkowników o nieprzesyłanie nam tego rodzaju danych.

W naszych umowach i formularzach rejestracyjnych wskazano wszystkie szczegółowe Dane, które Użytkownik musi nam przekazać. 

1.1 Personal Data

Dane osobowe oznaczają informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą Użytkownika będącego zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. W zależności od umowy, Witryn, Produktów lub Usług, statusu Użytkownika lub sposobów gromadzenia, może to obejmować wszystkie albo niektóre niżej wymienione Dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • adres korespondencyjny (fakturowanie lub dostawa); 
 • stacjonarny lub komórkowy (prywatny lub służbowy) numer telefonu);
 • Email address;
 • dane bankowe (bank lub inne informacje dotyczące rachunku, dane rachunku bankowego, dane karty kredytowej/obciążeniowej, numer, data ważności, kryptografia wizualna);
 • numer paszportu lub numer dokumentu tożsamości; 
 • używany język lub język wybrany w Witrynach lub Usługach;
 • wszelkie informacje poufne ułatwiające Użytkownikowi przypomnienie sobie osobistego identyfikatora lub haseł;
 • dotyczy Osób małoletnich: imię, nazwisko i adres e-mail rodziców lub opiekuna prawnego;  
 • dotyczy wyłącznie artystów wykonawców i ich przedstawicieli: pseudonim artystyczny, elementy tekstowe, graficzne, fotograficzne lub wideo bądź dźwięk i data związane z nagraniem dźwiękowym występue ("Nagranie") albo materiał wideo przedstawiający utwór audiowizualny w postaci zbioru obrazów będących interpretacją utworu muzycznego i daty, które stanowią treść Nagrania ("Teledysk"); okładki płyt, słowa, materiały wideo, tytuły utworów (kompozycji zawierających słowa lub niezawierających słów), daty, imiona i nazwiska, pseudonimy artystyczne, pseudonimy, biografie, nagrania wideo i zdjęcia artystów wykonawców, tytuły piosenek i albumów oraz imiona i nazwiska powiązanych artystów, rok wydania piosenek i albumów oraz imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu posiadającego prawa do piosenek w albumie, ustaleń lub ilustracji związanych z albumem;
 • metadane niezbędne do identyfikacji utworów użytych w Nagraniach i Teledyskach oraz ich cesjonariusze, w szczególności imiona i nazwiska/nazwy autorów, kompozytorów, wydawców lub wszelkich cesjonariuszy, kody SWC, ISRC, UPC itp.;
 • wyłącznie w przypadku rejestracji w celu korzystania z Usług wymagających gromadzenia takich informacji: numer identyfikacji podatkowej;
 • zawartość koszyka Produktów lub Usług;
 • adres IP (numer automatycznie przypisywany przez podmiot świadczący usługi internetowe lub adres MAC urządzeń elektronicznych, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn oraz które podlegają automatycznej identyfikacji i rejestracji każdorazowo w przypadku korzystania z Witryn;
 • dane demograficzne Użytkowników (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania);  
 • dane dotyczące upodobań i preferencji muzycznych (listy odtwarzania) Użytkowników lub inne udostępniane dane gromadzone z platform muzycznych;
 • informacje techniczne, takie jak pliki cookie (więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie Polityka dotycząca plików cookie
 • dane geolokalizacyjne, w szczególności za pośrednictwem sygnałów GPS wysyłanych przez telefony komórkowe: jeżeli Użytkownicy korzystają z usług geolokalizacji oferowanych w Witrynach, na przykład w celu otrzymywania spersonalizowanych reklam, najpierw uzyskujemy ich wyraźną zgodę (wyrażenie zgody). W takim przypadku Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę (zrezygnować);
 • dane podmiotów zewnętrznych (tj. kontakty, znajomi) przekazywane przez Użytkowników. Przed udostępnieniem nam tego rodzaju danych Użytkownik musi uzyskać wyraźną zgodę tych podmiotów zewnętrznych.
 • If You have opted in to receive TuneCore’s YouTube Sound Recording Revenue services, in connection with the exploitation of Your content on YouTube, We store Your self-selected YouTube channel ID in Believe’s database in order to connect revenues generated by Your content to Your YouTube channel. In order to authorize or deauthorize Believe’s retrieval of Your YouTube channel ID by accessing the OAuth consent settings located at the following URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences.”

1.2 Inne informacje

Gromadzimy również inne dane, które niekoniecznie prowadzą, pośrednio lub bezpośrednio, do ustalenia tożsamości Użytkownika jako osoby fizycznej ("Inne informacje").

W takich przypadkach będziemy przetwarzać tego rodzaju dane na warunkach oraz w celach opisanych w punkcie 3 poniżej. Inne informacje mogą obejmować: 

 • informacje na temat przeglądarki internetowej Użytkownika oraz urządzeń, za pośrednictwem których uzyskuje on dostęp do Witryn, takie jak rodzaj urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, rodzaj i wersja przeglądarki oraz rodzaj i wersja używanej Usługi. Do urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług zapewnianych przez nas lub innych usługodawców, może zostać przypisany niepowtarzalny identyfikator;
 • dane dotyczące korzystania przez Użytkowników z widżetów, aplikacji mobilnych lub innych usług łączności: w tym kontekście możemy gromadzić informacje na temat niepowtarzalnego identyfikatora oraz Inne informacje dotyczące urządzenia nawiązującego połączenie w celu zapewniania treści i reklam na urządzeniach. Gromadzone mogą być również informacje na temat daty i godziny uzyskania dostępu do serwerów oraz pobranych plików i informacji;
 • pliki dzienników serwera w celu obliczenia częstotliwości korzystania z Usług, zarządzania Usługami, diagnozowania problemów wpływających na działanie serwerów lub określania danych geolokalizacyjnych Użytkowników;
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, przezroczystych plików GIF, sygnałów nawigacyjnych, tagów pikselowych lub podobnych technologii (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie Polityka dotycząca plików cookie);
 • dane demograficzne lub Inne informacje, o ile nie umożliwiają ustalenia tożsamości danej osoby;
 • informacje dotyczące korzystania z Usług za pośrednictwem narzędzi analitycznych umożliwiające nam zapewnianie Użytkownikowi większej wydajności. Dane gromadzone w ten sposób mogą zawierać informacje na temat najczęściej wykorzystywanych usług i funkcji, rodzaju wykorzystywanego sprzętu, jego cech charakterystycznych, kraju oraz języka pobierania;
 • informacje powiązane w celu tworzenia profili Użytkowników;
 • przesyłane nam odpowiedzi udzielane w ankietach lub kwestionariuszach dotyczących korzystania z Produktów, Usług lub Witryn.
 1. 2. W jaki sposób gromadzimy Dane Użytkownika?

Gromadzimy Dane Użytkownika w związku z:

 • umową zawartą z Użytkownikiem;
 • kontem utworzonym przez Użytkownika lub Usługami, których Użytkownik jest subskrybentem;
 • przeglądaniem, pobieraniem treścilub korzystaniem z Witryny;
 • zakupami Użytkownika;
 • subskrypcją biuletynów lub innego rodzaju powiadomień przez Użytkownika;
 • roszczeniami Użytkownika dotyczącymi Produktu lub Usługi;
 • zakupem przez Użytkownika biletów na koncerty lub wydarzenia;
 • publicznymi bazami danych;
 • handlową lub medialną współpracą w zakresie działań marketingowych lub promocyjnych związanych z naszą działalnością;
 • • korzystaniem przez Użytkownika z konta osobistego za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych, platformy lub serwisu zewnętrznego w celu zalogowania się do jednego lub więcej kont Użytkownika w Witrynach. W takim przypadku określone Dane osobowe z osobistego konta Użytkownika w serwisie społecznościowym lub innym zewnętrznym serwisie mogą zostać udostępnione Believe (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcia, lista kontaktów, historia odtwarzania, piosenki lub ulubieni artyści oraz Inne informacje, do których BELIEVE ma dostęp po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego konta osobistego w serwisie społecznościowym lub innym serwisie zewnętrznym);
 • aktywność Użytkownika w serwisie społecznościowym, zewnętrznej platformie lub usłudze za pośrednictwem osobistego konta, albo bezpośrednio w Witrynach z grami, konkursami, loteriami, quizami i innymi organizowanymi przez nas działaniami promocyjnymi.

Gromadzimy Inne informacje na temat Użytkownika za pośrednictwem:  

 • przeglądarek, urządzeń i widżetów oraz innych aplikacji cyfrowych wykorzystywanych na takich urządzeniach;
 • pliki dziennika serwerów; 
 • plików cookie (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie Polityką "Ciasteczek:
 • geolokalizacji, jeżeli Użytkownik Witryny wyraził na to wyraźną zgodę;  
 • udostępniania informacji i danych.
 1. W jakim celu przetwarzamy Dane Użytkownika? 

Przetwarzamy Dane Użytkownika w celu:  

 • utworzenia kont osobistych Użytkownika i zarządzania nimi;  
 • wywiązywania się ze zobowiązań umownych
 • świadczenia Usług lub dostarczania zakupionych Produktów;
 • dokonywania i przetwarzania różnych transakcji płatniczych;
 • odpowiadania na żądania lub zapytania Użytkownika albo zapewniania i ulepszania obsługi klienta;
 • organizowania i umożliwiania udziału Użytkownika w grach, konkursach, loteriach, quizach i innych podobnych kampaniach, promocyjnych, ankietach i innych funkcjach oraz zarządzania takim udziałem;
 • komunikacji z Użytkownikiem (np. wysyłania wiadomości o charakterze administracyjnym, promocyjnym lub handlowym);
 • • zapewniania, ulepszania, optymalizowania i dostosowywania komfortu użytkowania oraz ułatwiania Użytkownikowi udostępniania funkcji w mediach społecznościowych;
 • wdrażania, zapewniania i zwiększania bezpieczeństwa Witryn lub Usług, zwalczania oszustw i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa danych zgodnie z definicją zawartą w RODO;
 • analizowania, identyfikowania, ulepszania i rozumienia sposobu działania Usług i Witryn oraz tendencji związanych z korzystaniem z Witryn lub Usług;  
 • określenia, dostosowywania i zwiększania skuteczności technik marketingowych i promocyjnych oraz dostosowywania kampanii promocyjnych i reklamowych do celów i potrzeb Użytkownika;
 • wysyłania, kupowania lub przekazywania upominków lub łączy do albumów lub utworów, informacji muzycznych, nagrań wideo lub innych Usług osobom na listach kontaktów, znajomym i członkom rodziny lub innym Użytkownikom;
 • wypełniania naszych zobowiązań prawnych; 
 • zarządzania i administrowania Danymi osobowymi Użytkownika zgodnie z postanowieniami RODO.
 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Danych Użytkownika? 

Możemy przetwarzać Dane Użytkownika na podstawie:

 • zgody użytkownika;
 • umowy zawartej z użytkownikiem;
 • obowiązku prawnego;
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (na przykład w celu ulepszenia naszych Produktów i Usług, zapobiegania oszustwom, zabezpieczania Witryn i Usług albo dostosowania naszych komunikatów..
 1. Kto otrzymuje dane Użytkownika?

Dostęp do Danych, które Użytkownik nam przesyła, pośrednio lub bezpośrednio, uzyskują wyłącznie upoważnione osoby tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 powyżej. Zapewniamy, że taki dostęp jest zgodny z wdrażanymi przez nas środkami bezpieczeństwa.  

Odbiorcami danych mogą być:  

 • nasze jednostki zależne;
 • usługodawcy zewnętrzni, z którymi współpracujemy w celu ułatwienia świadczenia Usług lub dostępu do Witryn, w tym w szczególności usług hostingu, analizy danych, przetwarzania transakcji płatniczych i wypłaty tantiem lub zamówień Produktów i Usług, zapewniania usług w związanych z infrastrukturą, usług informatycznych, obsługi klienta, korespondencji elektronicznej, audytu i innych podobnych usług;
 • • dotyczy wyłącznie artystów wykonawców i ich przedstawicieli: przekazane informacje mogą być, między innymi, wykorzystywane do śledzenia sprzedaży określonych Nagrań na potrzeby tworzenia rankingów. Korzystając z naszych Usług osoby te potwierdzają, że Believe może przekazywać informacje dotyczące sprzedaży Nagrań lub Teledysków podmiotom zewnętrznym (np. platformom), zestawiać te informacje w postaci diagramów, schematów lub innych materiałów dodatkowych o charakterze porównawczym jak również ujawniać te informacje zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży usług.
 • zewnętrzni usługodawcy, artyści wykonawcy, menedżerowie, producenci lub marki mogą przesyłać Użytkownikom wiadomości reklamowe i promocyjne na mocy postanowień zawartej z nami umowy. W takim przypadku uznaje się, że Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie takich treści w sposób tradycyjny, za pośrednictwem mediów cyfrowych lub innych środków komunikacji;
 • zewnętrzni organizatorzy lub menedżerowie kampanii promocyjnych, w tym gier, konkursów, loterii itp.

Believe może również przekazywać Dane Użytkownika należycie upoważnionym osobom fizycznym, tylko wtedy, gdy jest to konieczne wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 powyżej, w następujących przypadkach:

 • w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa obowiązujących w krajach poza miejscem zamieszkania Użytkownika;
 • w odpowiedzi na nakazy lub żądania organów publicznych lub rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania Użytkownika;
 • w celu realizacji albo egzekwowania postanowień umowy, Ogólnych warunków sprzedaży i korzystania z naszych Usług albo ochrony naszych działań, działań naszych jednostek zależnych lub działań naszych artystów wykonawców, menedżerów, marek i producentów;
 • w celu ochrony praw, bezpieczeństwa i mienia Believe albo praw, bezpieczeństwa i mienia jednostek zależnych Believe, artystów, marek, menedżerów lub producentów;
 • w celu egzekwowania lub obrony naszych praw lub uznawania takich praw;
 • w celu uzyskania niezbędnej ochrony prawnej bądź ograniczenia odszkodowań lub kar nałożonych na Believe lub jej jednostki zależne;
 • w celu reorganizacji, fuzji, przejęcia, utworzenia wspólnego przedsięwzięcia lub jakiejkolwiek innej formy przekazania całości bądź części Believe lub jej udziałów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego;
 • na potrzeby dokonywania określonego przekazywania danych po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika;
 • w celu zaspokojenia interesu publicznego
 • w celu ochrony Użytkownika lub osób trzecich przez oszustwem, nadużyciem, niezgodnymi z prawem działaniami lub naruszeniem umowy bądź ogólnych warunków korzystania z Witryn lub Usług bądź sprzedaży Produktów
 • Użytkownik może również zdecydować o przekazaniu swoich Danych za pośrednictwem dostępnych funkcji na tablicach ogłoszeń, forach dyskusyjnych, czatach, profilach udostępnionych w mediach społecznościowych, blogach lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych środków zaproponowanych przez usługodawców. W takim przypadku ci usługodawcy będą odpowiedzialni za przetwarzanie Danych Użytkownika, a Użytkownik będzie musiał dokładnie zapoznać się z ich zasadami dotyczącymi prywatności lub poufności.  
 • Informacje, dokumenty lub dane publikowane lub przekazywane przez Użytkownika w związku z Usługami stają się informacjami dostępnymi publicznie i w związku z tym mogą być udostępniane innym użytkownikom Usług lub ogólnie rozpowszechniane w Internecie lub innych sieciach komunikacji. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu konsekwencji wynikających z korzystania lub przekazywania jakichkolwiek informacji lub danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem którejkolwiek z Usług.Możemy wykorzystywać i przekazywać takie Dane zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z Usług lub Produktów.
 1. Jak długo wykorzystujemy Dane Użytkownika? (okres przechowywania danych)

Przechowujemy Dane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji umowy, osiągnięcia zamierzonego celu, spełnienia potrzeb Użytkownika, realizacji umowy lub wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych.

Ustalone przez nas kryteria przechowywania danych obejmują: 

 • okres obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem;
 • okres przechowywania wymagany na mocy obowiązujących przepisów prawa (tj. zobowiązania w zakresie księgowości lub archiwizacji);
 • czas trwania zgody Użytkownika na określone wykorzystywanie;
 • dotyczy potencjalnych klientów (w przypadku braku subskrypcji Usługi lub zakupu Produktu): jeden rok lub mniej od dnia zgromadzenia Danych;
 • sześć miesięcy lub mniej w przypadku plików cookie albo 13 miesięcy w określonych przypadkach (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookiePolityka dotycząca plików cookie)

Gdy przetwarzanie Danych Użytkownika nie będzie dłużej konieczne, Dane te zostaną usunięte z naszych systemów i baz danych albo zanonimizowane, tak aby nie można było już ustalić tożsamości Użytkownika.

 1. Hosting, przechowywanie i przekazywanie danych Użytkownika poza granicami Unii Europejskiej

Nasze Usługi i Witryny są kontrolowane i obsługiwane z terenu Francji. Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby hostować i przechowywać Dane Użytkownika na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

W związku z naszą działalnością na całym świecie niektóre Dane mogą być gromadzone, przekazywane, hostowane lub bardziej ogólnie przetwarzane poza krajem lub jurysdykcją zamieszkania Użytkownika. Wymogi dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych różnią się w zależności od miejsca, a poziom ochrony może być inny niż poziom ochrony w kraju, jurysdykcji zamieszkania lub pochodzenia Użytkownika. Jednakże Believe i jej jednostki zależne podejmują odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie przekazywania Danych Użytkownika. Działania te obejmują stosowanie metod przekazywania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz zawieranie pisemnych porozumień z naszymi podmiotami przetwarzającymi w celu zapewnienia, że Dane, które od nas otrzymują, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

W związku z powyższym dostęp do Danych Użytkownika Witryn mogą uzyskiwać organy porządkowe lub regulacyjne stosownie do przepisów prawa obowiązujących w takich zagranicznych jurysdykcjach.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 5 powyżej w razie potrzeby możemy ujawniać Dane Użytkownika partnerom podmiotów zewnętrznych w celu zapewnienia obsługi i bezpieczeństwa Witryn lub Usług, oferowania określonych funkcji lub ulepszania funkcjonowania i wyglądu Witryn i Usług bądź tworzenia nowych funkcji.  

Wymagamy od takich podmiotów zewnętrznych przedstawienia odpowiednich gwarancji poufności i bezpieczeństwa oraz zastosowania niezbędnych fizycznych, organizacyjnych i technicznych środków w celu ochrony i zabezpieczenia Danych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde przekazanie danych poza obszar Unii Europejskiej zostanie objęte mechanizmami gwarancyjnymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub miejscowe organy właściwe.

 1. Security measures

Wdrażamy odpowiednie fizyczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia najlepszej ochrony Danych Użytkownika przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, wykorzystaniem stanowiącym nadużycie, nieuczciwym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.  

Przekazywanie danych przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczne, ale zobowiązujemy się do zapewniania standardów bezpieczeństwa stosowanych w branży, których celem jest ochrona przed nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem i wykorzystywaniem Danych oraz zapobieganie takim działaniom.  

Środki te obejmują w szczególności: 

 • przechowywanie na bezpiecznych serwerach na terenie Unii Europejskiej;
 • • ochronę, w tym za pośrednictwem procesów szyfrowania danych, takich jak protokół Secure Sockets Layer ("SSL") w przypadku transakcji z użyciem kart kredytowych oraz innych bankowych transakcji płatniczych wymagających korzystania z przeglądarki z włączonym protokołem SSL, takiej jak Safari, Netscape Navigator 3.0 (lub wersja późniejsza), Chrome, Firefox lub Internet Explorer;
 • ograniczony dostęp pracowników lub personelu podmiotów zewnętrznych do baz danych zawierających Dane;
 • zobowiązania umowne dotyczące naszych pracowników zajmujących się Danymi, nakładające na nich wymogi w zakresie zachowania poufności. 

Ponadto w Witrynach lub podczas korzystania z Usług Użytkownik ma możliwość utworzenia konta dostępu lub konta użytkownika zawierającego identyfikator i hasło, których w celu ochrony dostępu do swojego konta Użytkownik nie powinien ujawniać innym osobom. W celu zapewnienia dalszej ochrony Danych Użytkownika zalecamy okresową zmianę hasła; w żadnym przypadku nie należy ujawniać swoich identyfikatorów innym osobom.  

 1. Prawa przysługujące użytkownikom 

Użytkownicy na terenie Francji podlegają ochronie na mocy francuskiej Ustawy o ochronie danych z 6 stycznia 1978 r. Mieszkańcy Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają ochronie na mocy postanowień RODO obejmujących:

 • Prawo do informacji: prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika;
 • Prawo do uzyskania dostępu do danych: prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych Użytkownika;
 • Prawo do sprostowania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do poprawienia niedokładnych lub błędnych oraz uzupełnienia Danych osobowych Użytkownika;
 • Prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym: prawo do zażądania usunięcia Danych osobowych Użytkownika. To prawo może jednak podlegać ograniczeniom na mocy przepisów prawa lub w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem związanym z przechowywaniem takich Danych osobowych. Takie żądanie będzie skutkować zamknięciem konta klienta/użytkownika Użytkownika i utratą możliwości uzyskiwania dostępu do Witryn lub Usług;
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: prawo do rezygnacji lub zmiany swojej decyzji w zakresie otrzymywania informacji dotyczących ofert Usług, Produktów, wiadomości lub informacji na temat wydarzeń od nas lub naszych partnerów zewnętrznych w dowolnym momencie. W takim przypadku Użytkownik może skorzystać z łącza zamieszczonego w tym celu w każdej otrzymanej wiadomości e-mail lub informacji promocyjnej albo STOP SMS w każdej otrzymanej promocyjnej wiadomości tekstowej. Użytkownik może również zażądać otrzymywania niespersonalizowanych wiadomości dotyczących Produktów i Usług. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować o tym naszych partnerów zewnętrznych, chyba że okaże się to niemożliwe albo będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za skontaktowanie się z danym podmiotem zewnętrznym w celu zażądania wyrejestrowania/anulowania subskrypcji/wycofania zgody na otrzymywanie takich wiadomości;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na podstawie zgody w dowolnym momencie: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika, jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do zażądania skopiowania lub przeniesienia Danych osobowych Użytkownika do innej bazy danych. To prawo dotyczy wyłącznie Danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody oraz z zastosowaniem procesów zautomatyzowanych. Dane będą zwracane Użytkownikom w postaci ustrukturyzowanej i w formacie nadającym się do odczytu.

Aby skorzystać z tych praw, należy użyć tego formularza.

Jeżeli nie spełnimy żądania Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z miejscowym organem ochrony danych. Użytkownicy we Francji mogą kontaktować się z Krajową Komisją Ochrony Informacji i Wolności (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) pod adresem www.cnil.fr lub

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. Co się stanie w przypadku naruszenia ochrony danych?

Zgodnie z postanowieniami artykułów 33, 34 i 55 RODO, jeżeli w przypadku naruszenia ochrony danych będziemy stroną poszkodowaną lub dowiemy się o takim naruszeniu, zgłosimy ten fakt do miejscowego organu właściwego oraz, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, poinformujemy Użytkownika o takim naruszeniu.  

BELIEVE będzie przestrzegać innych obowiązujących przepisów prawa zawierających wymogi dotyczące zgłaszania przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji lub informowania o ich, w stosownych przypadkach, w zależności od lokalizacji osób, których dane dotyczą i innych istotnych czynników.

 1. Jak można się z nami skontaktować?

Aby się z nami skontaktować, należy odwiedzić stronę: https://www.believemusic.com/contact/


Specjalne uwagi dotyczące: 

Użytkowników Witryn TUNECORE, prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Kalifornii,prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Wielkiej Brytanii, prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Włoch, prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Singapuru – z inspektorem ochrony danych Believe można kontaktować się pod adresem. [email protected]

Mieszkańcy Chińskiej Republiki Ludowej – prosimykliknąć tutaj aby skontaktować się z nami w kwestii ochrony danych.

Effective as of December 1, 2021

Please read the following terms and conditions carefully. These terms and conditions, as well as the copyright policy (the “Copyright Policy”) and the privacy policy (the “Privacy Policy”) (incorporated herein by this reference and collectively referred to as the “Social Platforms Terms of Service”), govern your access to and use of the TuneCore.com website (the “Site”), including the use of any content, information, products and/or services (the “Social Platforms Service(s)”) therein. This is a legal agreement between you and TuneCore, Inc. (“TuneCore”). TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Social Platforms Services, or modify the Social Platforms Terms of Service without notice. It is your responsibility to check these Social Platforms Terms of Service periodically for changes. By continuing to use or access the Site and/or Social Platforms Services after TuneCore makes and posts any such modification, you agree to be legally bound by the revised Social Platforms Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Social Platforms Terms of Service without TuneCore’s express written consent.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SOCIAL PLATFORM SERVICES OFFERED BY TUNECORE THROUGH THE SITE OR WITH RESPECT TO YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT ACCEPT THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SOCIAL PLATFORMS SERVICES OFFERED BY TUNECORE.

1. PRZYZNANIE PRAW.

(a) By signing up for the TuneCore Social Platforms Services, you irrevocably grant to TuneCore, throughout the world (the “Territory”) and during the Term (as defined below), the sole and exclusive right to be the administrator of the Recordings (as defined in Section 3 below) submitted hereunder by you, solely through the following distribution and/or social media platforms (collectively, the “Social Platforms”), as each may be selected and approved by you: (I) Facebook and the Facebook properties, meaning Facebook, Messenger (including as integrated (partially or wholly) with other Facebook messaging services other than WhatsApp), Instagram, Portal, and Oculus, and all properties owned and/or operated by Facebook or its affiliates that are integrated with the foregoing (by way of example, Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), including in each case, all features and functionality thereof (including live streaming functionality), and all players, pages, tools and APIs, in each case, owned and controlled by Facebook or its affiliates, and including in each case, successor and derivative versions (the “Facebook Platforms”), (II) TikTok and all properties owned and/or operated by TikTok or its affiliates, and (III) YouTube, including all mirror and/or derivative sites and all replacement, successor and/or international versions thereof (the “YouTube Platforms”), including, but not limited to, YouTube Music, the YouTube video player and YouTube websites, applications (e.g., YouTube main app, YouTube Music app), APIs, embeds, products and services, and any of the foregoing that are made available for syndication as well as TuneCore’s YouTube sound recording monetization and revenue collection service (“YouTube Monetization”) as further described in Section 7 below.

(b) Without limiting the foregoing, the rights granted by you to TuneCore herein include, but are not limited to, the right:

i. To use (and to license for use), copy, reproduce, communicate to the public, distribute and otherwise exploit the Recordings through the Social Platforms, including but not limited to, in timed relation with videos (including live stream videos), and to authorize the creation, use and exploitation of so-called “user generated content” embodying your Recordings;

ii. In connection with all uses permitted hereunder, to reproduce, the titles, the name(s) of featured artists, photographs and likenesses and cover artwork associated with the Recordings, biographical and other information provided by you or the artists whose performances are embodied on the Recordings in connection with the Recordings and TuneCore’s general business;

iii. To collect all income derived from any uses of the Recordings permitted herein;

iv. To prosecute, defend and settle claims regarding the exploitation of the Recordings on all Social Platforms; and

v. To enter into agreements with or assign or license any of TuneCore’s rights and/or delegate any of its obligations under this agreement to third party licensees on such terms as may be acceptable to TuneCore.

(c) TuneCore reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever and shall be under no obligation to provide notification of such refusal.

(d) While you have the rights to sell your music on any platform, consumer store and/or via your own website, the rights grants by you to TuneCore under this Social Platforms Service are exclusive with respect to TuneCore serving as your authorized representative for distributing your Recordings to the Social Platforms listed above in Section 1(a) as each may be selected and approved by you.

2. TERM.
The term of this agreement will commence on the date that you click the “I Accept” button and will continue unless and until terminated by either you or TuneCore (“Term”).

3. RECORDINGS.

The term “Recordings” shall be defined as the sound recordings (and audiovisual recordings, if applicable) together with any accompanying artwork, metadata and/or any other materials submitted by you to TuneCore at any time as part of the Social Platforms Service. TuneCore, in its sole discretion, reserves the right to reject any materials (including, without limitation, Recordings, images and/or artwork) that you submit. You agree to submit all Recordings, images and artwork at your sole expense, in the format(s) required by TuneCore and/or the Social Platforms. Technical descriptions of such format(s) will be provided to you upon request, provided that TuneCore reserves the right to convert audio files of the Recordings as necessary to meet the format and/or file size requirements of all Social Platforms. In addition, TuneCore will have the right to correct metadata errors to meet Platform requirements. TuneCore undertakes to provide your Recordings to Social Platforms as quickly as possible, with timelines ranging from a few hours, to a few days to several weeks in order for the particular Social Platforms to ingest and make your Recordings available to customers.

4. PAYMENTS.

(a) In connection with your Recordings exploited via the Social Platforms, TuneCore will pay you eighty percent (80%) of the Net Income (as defined in Section 4(b) below) attributed to your Recordings and actually received by TuneCore from the Social Platforms for the licensed uses of your Recordings. Net Income will be posted to your TuneCore account in a timely fashion after TuneCore’s receipt thereof. Once payment has been credited to your account, you will be able to withdraw all or any portion at your discretion. You will be responsible for any bank fees or other charges related to such withdrawals.

(b) “Net Income” shall be defined as TuneCore’s actual receipts from Social Platforms less any tax, fee or other charge related to the use of your Recordings, if applicable. Any objection relating to any accounting statement or any lawsuit arising therefrom must be made (and any lawsuit commenced) no later than one (1) year after the date the statement is rendered, and you hereby waive any longer statute of limitations that may be permitted by law.

(c) To the extent that you owe any amounts to TuneCore as a consequence of the Social Platform Terms of Service or otherwise, TuneCore shall have the right to deduct all or a portion of such amounts from any Net Income otherwise payable to you.

(d) The Net Income posted to your TuneCore account will be pooled in an interest-bearing bank account with the Net Income of other TuneCore customers until you withdraw such funds. You agree that you will not receive interest or other earnings on the Net Income that TuneCore handles as your agent and places in such pooled accounts. In consideration for your use of the Social Platforms Services, you irrevocably transfer and assign to TuneCore any ownership right that you may have in any interest that may accrue on Net Income held in such pooled account. In addition to or instead of earning interest on such pooled account, TuneCore may receive a reduction in fees or expenses charged for banking services by the banks that hold your Net Income.

5. STREAMING FRAUD.

(a) You agree that you will not use the Site or Social Platforms Services to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that TuneCore may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Recordings or any associated materials you provide to TuneCore in the event that TuneCore receives any claim that, if true, would constitute a violation of your representations and warranties hereunder. Please see the Copyright Policy for further information.

(b) You agree not to engage in (or to permit, encourage, enlist, retain, or employ third parties to engage in), activities that, in TuneCore’s sole discretion, constitute Streaming Manipulation.

i. “Streaming Manipulation” means any activity and/or method which involves the artificial creation, by human or non-human means, of online or offline plays on audio and/or audio-visual streaming services, where such plays do not represent bona fide end-user listening and/or views initiated by genuine consumers and taking place in the reporting country. Streaming Manipulation may involve or include, but is not limited to, increasing, generating or manipulating play counts, sales, follow counts, engagement activity, or other key metrics used by the Social Platforms Services and/or any Platform, through the use of (A) bots, scripts, viruses, worms or any other computer codes, files, programs or automated processes; and/or (B) click-farms, troll-farms, inauthentic accounts, shared account information, or virtual private networks. Streaming Manipulation can be the result of activities undertaken with respect to either individual or groups of Recordings in order to artificially improve chart positioning, increase market share, increase royalty or other payments, or for any other fraudulent or dishonest purposes.

ii. You should be aware that Streaming Manipulation may be the result of the actions of a third party, such as a promotion or marketing company, record label or music distributor, acting on behalf of an artist or on its own behalf. You are encouraged to investigate and vet any companies or individuals you may enlist, retain, or employ to promote or market your music, as you may be liable for Streaming Manipulation perpetrated by a third party on your behalf. For the avoidance of doubt, any Streaming Manipulation done by a third party on your behalf or that relates to your Recordings is a violation of these Social Platforms Terms of Service.

iii. Czynniki służące stwierdzeniu, czy dany sposób korzystania bądź dane działanie marketingowe stanowi Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym, będą zależeć od konkretnych okoliczności w danym przypadku; przykłady i opisy Manipulowania przesyłaniem strumieniowym przedstawione w niniejszym dokumencie nie są wyczerpujące.

iv. Certain Social Platforms that use your Recordings may also have policies related to fraud and suspected fraudulent activities and you agree that it is your responsibility to become aware of and follow such policies, and such policies shall be binding upon you hereunder.

(c) In the event that TuneCore has, in its good faith discretion, reason to suspect that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from: violating the Social Platforms Terms of Service; fraud; infringement of copyright, trademark, right of publicity or any other intellectual property right; failure to comply with any third-party license requirement; or Streaming Manipulation (collectively, “Improper Conduct”), TuneCore reserves the right to: (i) discontinue the posting of income, including any Net Income or other payments to your account, (ii) block your ability to otherwise withdraw funds therefrom until resolution of the suspect activities to the satisfaction of TuneCore is obtained, and (iii) remove any or all of your Recordings from any or all Social Platforms. You further agree that such revenues will be forfeited by you if TuneCore determines, in its good faith discretion, that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from Improper Conduct.

(d) You further agree to the following:

i. You agree to provide TuneCore with any information reasonably requested by TuneCore as part of its investigation into Improper Conduct.

ii. You agree that if a Platform notifies TuneCore that any of your Recordings have generated revenue, plays, or streams as a result of Improper Conduct, such notice will serve as sufficient evidence for TuneCore to determine, in its good faith discretion, that such revenues or plays are the result of Improper Conduct.

iii. Upon TuneCore’s determination that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from Improper Conduct, you agree that all revenue in your account that has been frozen by TuneCore is forfeited, regardless of whether it was generated from any specific Recording(s) or Platform.

iv. You agree that TuneCore’s good faith determination of Improper Conduct can be based on streaming or other activity that is the same or similar to cases that the TuneCore has previously determined involved Improper Conduct.

v. The payment of revenues to you by TuneCore does not constitute TuneCore’s acknowledgement that such revenues were not the result of Improper Conduct.

vi. TuneCore has no duty to investigate Improper Conduct unless and until it freezes revenues in your account.

vii. If TuneCore determines that revenues generated to your account are the result of Improper Conduct, and such revenues have already been paid out to you, you agree to return such revenues to TuneCore.

viii. You agree that you will not be entitled to reimbursement for any fees paid by you to TuneCore in the event TuneCore disables access to your account, your Recordings and/or any other materials you provide to TuneCore, or to any revenues forfeited by you as set forth in the preceding sentence.

ix. To the extent that TuneCore, in its good faith discretion, determines that any Improper Conduct was caused by you or your affiliates’ actions or omissions or by any third party acting on your behalf or at your direction, any costs incurred by TuneCore (including legal fees and expenses) in connection therewith may, in addition to its other remedies, be deducted by TuneCore from any monies otherwise payable to you.

x. If in TuneCore’s reasonable business judgment it elects to engage an attorney to review potential Improper Conduct or review and/or respond to any third-party allegation of Improper Conduct by you or associated with your account or Recordings, TuneCore shall, in its sole discretion, have the right to deduct from your account the cost of such engagement, but at a minimum Three Hundred Dollars ($300), to offset the costs of associated legal fees and expenses.

(e) TuneCore shall have the right, but not the obligation, to review and/or monitor any activity and content uploaded by you. TuneCore may investigate any complaints or any reported violation of its policies and may take any action that it deems appropriate. Such action may include, but is not limited to, issuing warnings, suspension or termination of service, denying access and/or removal of any materials you may have uploaded. You agree that TuneCore reserves the right and may terminate your account in its sole discretion for any reason and at any time, including if, in TuneCore’s good faith discretion, you are believed to have engaged in Improper Conduct.

ADDITIONAL FACEBOOK PLATFORMS TERMS

In the event that you opt to distribute Recordings to Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, the additional terms set forth in this Section 6 shall apply:
(a) To the extent that you are author of, or own any rights in any musical composition(s) and/or lyrics embodied in any Recordings that you submit to TuneCore at any time for distribution via the Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, you shall, as part of the Social Platforms Terms of Service sign-up process:

i. represent and warrant to TuneCore that all relevant rights in such musical composition(s) and/or lyrics that are necessary for Facebook Platforms to make use of such Recordings for the purposes set forth in these Social Platforms Terms of Service are controlled in their entirety by one or more established, reputable music publishing company(ies) and/or by one or more internationally accepted collective management organizations;

ii. if at the relevant time that you submit your Recordings to TuneCore you are not a party to a songwriter agreement with an established, reputable music publisher, and/or a member of an internationally accepted collective management organization anywhere in the world (as evidenced by your ability or otherwise to give the representation and warranty in Section 6(a)(i.)(A) above), you have the ability to sign-up to TuneCore Publishing Administration Services as a customer of TuneCore with respect to the administration of your rights in such musical composition(s) and/or lyrics.
(b) TuneCore will deliver your Recordings to Facebook Platforms solely to the extent that you have given representations and warranties pursuant to Section 6(a)(i.)(A) above. Without prejudice to TuneCore’s rights and remedies under these Social Platforms Terms of Service, if the representations and warranties you gave as part of the Social Platforms Service sign-up process are inaccurate, (i) TuneCore may immediately remove, may request Facebook to immediately remove, or may be requested by Facebook to immediately remove, the applicable Recordings from the Facebook Platforms; (ii) and to the extent you owe any amount to TuneCore as a consequence, TuneCore shall have the right to deduct all or portion of such amounts from any Net Income otherwise payable to you.

(c) You agree that (i) you shall not, directly or through an agent or third party, sue Facebook or its affiliates, or its or their respective directors, officers or employees (collectively, “Facebook Entities”) during or after the Term, in respect of any use of Recordings submitted hereunder by you for distribution via the Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, artwork and/or any other content owner or controlled by you on the Facebook Platforms during the Term (including any use of such Recordings by end-users of the Facebook Platforms) provided such use is not the result of a breach hereof and, (ii) you irrevocably and unconditionally release, acquit and forever discharge Facebook and all Facebook Entities, from any and all liability, claims, actions, suits and demands whatsoever throughout the world, whether known or unknown, you may have, or believe you have, against Facebook and/or its affiliates arising out of, or related to, any and all actual or alleged unauthorized use of any Recordings submitted hereunder by you for distribution via the Facebook Platforms on any Facebook Platforms by any of the Facebook Entities or by any end-user of the Facebook Platforms, at any time prior to the date on which your Recording is first delivered by TuneCore to the Facebook Platforms, related to or in connection with user videos uploaded to, hosted on or streamed via the Facebook Platforms (no such claims, or liability for any such claims being admitted by Facebook).

ADDITIONAL YOUTUBE SOUND RECORDING REVENUE COLLECTION SERVICE TERMS
In the event that you opt in to YouTube Monetization as part of the Social Platforms Service, the additional terms set forth in this Section 7 shall apply:

(a) In order to opt a Recording into YouTube Monetization, such Recording must also be opted into all other YouTube Platforms.

(b) By opting into YouTube Monetization, you understand and agree that your Recordings may be incorporated into and distributed as part of user generated videos on the YouTube Platforms and any revenue derived therefrom may be shared with the uploader of the applicable video and any applicable rights holders therein.

(c) You can submit Recordings for YouTube Monetization that use only your own material for which you have exclusive rights and/or third-party material for which you have exclusive rights. For the sake of clarity, Recordings incorporating the following types of content are not eligible for inclusion in YouTube Monetization (each, an “Ineligible Recording”): (i) content licensed non-exclusively from a third party; (ii) content released under Creative Commons or similar free/open licenses; (iii) public domain recordings; (iv) clips or samples from other sources (including clips used under fair use principles); (v) karaoke recordings, instrumental cover versions, remasters and sound-alike recordings; (vi) sound effects, soundbeds or production loops; and (vii) content created solely for, or submitted specifically for, use in YouTube videos to manipulate YouTube’s content ID system (e.g., music used for end cards in videos). The submission of Ineligible Recordings for use in connection with YouTube Monetization may result in TuneCore disabling your access to YouTube Monetization, terminating your TuneCore account and/or deducting any funds earned in connection therewith from your TuneCore account.

(d) You warrant and represent that (i) in utilizing YouTube Monetization you will comply with all of the terms of these Social Platform Terms of Service, including the terms set forth in this Section 7; (ii) any Recordings submitted for YouTube Monetization shall use only your own material for which you have exclusive rights and/or third-party material for which you have exclusive rights; and (iii) you shall not submit any Ineligible Recording(s) for inclusion in YouTube Monetization.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

You shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with TuneCore’s exploitation of rights hereunder to the extent not paid directly by the Social Platforms and/or collected by The Mechanical Licensing Collective, as well as royalties due to artists, producers and other persons who performed in the making of the Recordings and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

(a) You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age, you have the full right, power and authority to enter into this agreement and to grant to TuneCore all rights specified; all of the Recordings, including, without limitation, any sampled third party material embodied therein, artwork, metadata, audiovisuals, images and any other materials furnished by you to TuneCore or relating to the Recordings are owned or controlled by you and the use thereof as described or contemplated herein and/or on the Site and/or Social Platforms shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that TuneCore shall have the right to exploit same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity other than the amounts payable to you hereunder.

(b) You shall defend and indemnify TuneCore and any of its affiliates (including any directors, members, officers, employees and other representatives) and hold them harmless against any third party claims or expenses and losses resulting from breach or a claim which, if true, would constitute a breach of the foregoing representations and warranties or any of the agreements contained in these Social Platforms Terms of Service, including reasonable attorneys’ fees and expenses.

(c) TuneCore shall give you prompt notice of any claim that is subject to the foregoing indemnification obligation and you shall defend TuneCore at your expense with counsel approved by TuneCore, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event you fail to retain approved counsel, TuneCore may, if it so elects, defend itself at your cost and expense and you agree that TuneCore may require your participation in such defense as a third party or otherwise and you hereby waive any objection or claim to compensation in respect of same. If a claim is made, TuneCore shall have the right, in its sole discretion, to remove or disable access to the Recordings and/or any associated materials that are the subject of such claim, and/or to withhold payment of any monies due hereunder in an amount reasonably related to the claim and potential expenses. Any settlement of any claim shall be subject to TuneCore’s prior written approval.

(d) THERE ARE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES BY TUNECORE, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, OTHER THAN AS EXPRESSLY SET FORTH IN THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE.

POZOSTAŁE UMOWY.

You acknowledge that in providing the Social Platform Services and payments hereunder, TuneCore will be required to enter into certain agreements with various Social Platforms. The selection of these Social Platforms shall be within the sole discretion of TuneCore. You agree that the Social Platforms Terms of Service shall be subject to any applicable terms and conditions of such other agreements that TuneCore enters into with respect to such Social Platforms.

KODY KRESKOWE I KODY W STANDARDZIE UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE).

TuneCore will provide you with free bar codes and universal product codes (“UPCs”). These are for your use only and may not be transferred or resold. If transferred or resold, TuneCore will charge you Twenty-Five Dollars ($25.00) per bar code or UPC, plus any revenue made by you from such transfer or resale. Alternatively, TuneCore may deduct such charges from any Net Income payable to you by TuneCore.

POSTANOWIENIA DODATKOWE.

(a) The Site and Social Platform Services may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the Site and Social Platforms Services, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the Site and Social Platforms Services:

i. Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the Site or features that prevent or restrict use or copying of any TuneCore content or materials;

ii. wykorzystywał metadanych, meta tagów albo innych ukrytych tekstów wykorzystujących nazwę TuneCore, znak towarowy, adres URL albo nazwę produktu;

iii. wprowadzał, przesyłał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał niechcianych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków pocztowych, „schematów piramidowych” ani innych form namawiania do kupna;

iv. Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the Site or Social Platforms Services to send altered, deceptive or false source-identifying information;

v. Upload, submit, post, email, or otherwise transmit, via the Site or Social Platforms Services, any Recordings or other materials that are, in the sole opinion of TuneCore, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

vi. Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any web pages available on the Site, servers or networks connected to the Site or the technical delivery systems of TuneCore’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Site;

vii. Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any TuneCore system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the Site or Social Platform Services;

viii. Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the Site or Social Platform Services;

ix. Attempt to search, meta-search or access the Site with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by TuneCore or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the Site to determine how a website or web page ranks;

x. Collect or store personal data about other users of the Site or Social Platforms Services without their express and explicit permission;

xi. podszywał się, albo fałszywie przedstawiał swoje związki z jakimikolwiek osobami albo podmiotami, pod pretekstem albo w innej formie inżynierii społecznej, ani w jakikolwiek sposób popełniał oszustwo;

xii. Use the Site or Social Platform Services in any manner not permitted by the Social Platforms Terms of Service; or

xiii. Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Social Platforms Terms of Service.

(b) TuneCore does not guarantee exploitation of the Recordings, which will depend on consumer preference, nor on the inclusion or participation of any given Platform. TuneCore reserves the right in its sole discretion to decline to engage in business with any given Platform. Except as specifically set forth in the Social Platforms Terms of Service, TuneCore shall have no obligations to you.

(c) TuneCore shall not be deemed in breach of the Social Platforms Terms of Service unless you have given TuneCore notice of the breach and TuneCore has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(d) In no event will TuneCore, its officers, directors, employees or agents be liable to you for any damages whatsoever, including, without limitation, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages arising out of or in connection with your use of the Site, Social Platform Services, TuneCore products or any TuneCore content, no matter whether the damages are foreseeable and whether or not TuneCore has been advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability will apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction and in no event will TuneCore’s aggregate liability to you exceed One Hundred Dollars ($100).

(e) The Social Platforms Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Social Platforms Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Social Platforms Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Social Platforms Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Social Platforms Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of TuneCore and any prohibited assignment will be null and void. TuneCore may assign Social Platforms Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Social Platforms Terms of Service is that of independent contractors and the Social Platforms Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Social Platforms Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and TuneCore’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and TuneCore. The Social Platforms Terms of Service, together with the rules and policies of TuneCore, constitute the entire agreement between TuneCore and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by TuneCore via email (in each case to your email address of record), (ii) a posting on the Site, or (iii) by you via email to [email protected] or to such other address as TuneCore may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f) You acknowledge that you have read and understand TuneCore’s Privacy Policy as more fully described on the Site, and by using the Social Platform Services and the Site you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as same may be amended from time to time.

(g) It is your responsibility to deliver all necessary information, metadata, songs, graphic files or any other information or music in the format required. You acknowledge that TuneCore will not be obligated to furnish its services hereunder until receipt of said materials.

(h) You authorize TuneCore to make and perform clips of your Recordings up to ninety (90) seconds in length via streaming or download free of charge (the “Clips”) to promote the band, artist and/or distribution of applicable Recordings. To the extent that you own or control the publishing rights in the musical compositions embodied in your Recordings used in the Clips (the “Compositions”), you authorize TuneCore to make and perform clips of your Compositions up to ninety (90) seconds in length via streaming or download free of charge to promote the band, artist and/or the exploitation of applicable Recordings. Said Clips may be created by TuneCore or any third party affiliated with TuneCore by using any consecutive ninety (90) seconds of the applicable Recording(s).

(i) TuneCore reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.