Copyrights 101

Wat is een auteursrecht?

Een auteursrecht geeft de eigenaar het exclusieve recht op een bepaald werk voor een beperkte tijdsduur. Om "auteursrechtelijk beschermd" te zijn, moet een werk origineel zijn en vastgelegd in tastbare vorm, zoals een geluidsopname die opgenomen (vastgezet) is op een CD of een literair werk dat afgedrukt (vastgezet) is op papier. Er zijn veel auteursrechtelijk beschermde werken; sommige omvatten originele literaire werken, dramatische werken, choreografie, muzikale werken, audiovisuele werken en andere grafische artistieke werken. Enkele hiervan zijn poëzie, romans, films, liedjes, computersoftware, danschoreografie, beeldende kunst, strips, beeldhouwwerken en architectonische werken. Dit betekent dat een bandlogo, albumhoes, fotografen en muziekvideo's allemaal mogelijk beschermd kunnen zijn.

Auteursrecht beschermt geen feiten, ideeën, systemen of werkwijzen. Een auteursrecht beschermt ook geen songtitels, bandnamen of slogans. Dit betekent dat een artiest geen auteursrecht op zijn bandnaam of songtitels kan uitoefenen. In plaats daarvan kan een individu handelsmerkbescherming aanvragen voor een bepaalde artiest, band of songnaam. De basisprincipes van handelsmerkbescherming worden in een apart artikel behandeld.

Wat zijn de auteursrechten op muziek?

Muziek is uniek omdat elk nummer twee auteursrechten heeft. Eén daarvan is een auteursrecht op het liedje, d.w.z. de muzikale compositie, die bestaat uit de tekst en de onderliggende muziek (beat, instrumentaal). Het andere is een copyright op de geluidsopname of "master recording" zelf. Bijvoorbeeld "Langs de wachttoren"werd oorspronkelijk geschreven en gecomponeerd door Bob Dylan. Het werd vervolgens uitgevoerd en "gecoverd" door verschillende artiesten, waaronder Jimi Hendrix. In deze situatie is het auteursrecht op de onderliggende muzikale compositie (de tekst en het muzikale arrangement) eigendom van Bob Dylan (of zijn uitgeverij); terwijl het auteursrecht op een bepaalde geluidsopname, zoals de Jimi Hendrix-versie van dit nummer, eigendom is van Jimi Hendrix (of zijn platenmaatschappij).

Wat doet een auteursrecht?

Een eigenaar van een auteursrecht heeft vijf exclusieve rechten op het door hem/haar gecreëerde werk. De eigenaar en bevoegde derden hebben het recht om: (1) het werk te reproduceren (d.w.z. mechanische reproductie van de muziek voor CD's, downloads en vinyl); (2) het werk te distribueren (d.w.z. de muziek te streamen of op een andere manier publiekelijk beschikbaar te maken); (3) afgeleide werken te maken; (4) het werk publiekelijk uit te voeren (d.w.z. tijdens een concert of op de radio); en (5) het werk publiekelijk te vertonen. Dit betekent dat de eigenaar het enige en exclusieve recht heeft om kopieën van het werk publiekelijk te verspreiden door verkoop, verhuur of lease en om het werk publiekelijk uit te voeren of te vertonen, zoals het verkopen van kopieën van een roman of het publiekelijk afspelen van een muziekopname in een restaurant.

Het exclusieve recht om een werk te reproduceren verhindert bijvoorbeeld dat een fan die een CD van een artiest heeft gekocht, kopieën ervan maakt en aan anderen verspreidt. Daarnaast geeft het recht om afgeleide werken toe te staan of voor te bereiden een eigenaar van auteursrechten het recht om een remix (een afgeleid werk) van een origineel beschermd nummer te maken of een andere partij toe te staan dit te maken, omdat de remix beschouwd zou worden als een nieuwe bewerking van het originele werk.

Bovendien heeft een partij voor het maken van platen, downloads, tapes en CD's een mechanische licentie nodig van de partij die het auteursrecht op de onderliggende muzikale compositie bezit. Tot de eerste publieke uitgave van een muziekstuk hebben de songwriter en de uitgever volledige controle over het uitgeven van licenties. Echter, na deze eerste uitgave kan iedereen zijn versie van het muziekstuk maken (een "cover" track) door wettelijke vergoedingen te betalen en een verplichte mechanische licentie te verkrijgen.

Een "verplichte licentie" is een licentie die niet geweigerd kan worden door de liedjesschrijver (of uitgever), d.w.z. dat u geen toestemming van de liedjesschrijver nodig hebt om zijn lied op te nemen. In de Verenigde Staten is The Harry Fox Agency het belangrijkste agentschap voor mechanische rechten. Het beheert en geeft verplichte licenties uit en int en verdeelt de licentievergoedingen voor mechanische royalty's onder de juiste partijen.

Hebt u een kennisgeving over auteursrecht nodig?

Veel cd's, dvd's, tijdschriften, webpagina's of andere grafische werken bevatten een copyrightvermelding met het ©-symbool, samen met een naam en het jaar (bijv. © 2018, Justin M. Jacobson). De naam verwijst naar de eigenaar van het auteursrecht, en het jaartal verwijst naar het jaar waarin het werk werd gemaakt. In het verleden moest een beschermd werk onder het publiek verspreid worden met een auteursrechtvermelding voordat een auteur aanspraak kon maken op auteursrechtelijke bescherming. Dit is echter niet langer het geval aangezien een maker bescherming krijgt zodra het werk "vastgelegd" is (geschreven of vastgelegd in een of andere vorm).

Wie is de eigenaar van een auteursrecht en hoe lang?

Het eigendom van een auteursrecht behoort toe aan de "auteur" van het werk, die meestal de oorspronkelijke maker is. Voor alle werken die op of na 1 januari 1978 gemaakt zijn, duurt de bescherming van het auteursrecht het leven van de auteur plus zeventig jaar na de dood van de auteur. Hierdoor kunnen de erfgenamen van de eigenaar de werken te gelde maken naast de oorspronkelijke eigenaar.

Een werk dat gemaakt is door twee of meer individuen, waarbij zij de intentie hebben om hun werken samen te voegen of op een andere manier samen te voegen op het moment dat het werk gemaakt wordt, wordt beschouwd als een gezamenlijk werk. Dit betekent dat de gezamenlijke creatie moet worden voorbereid "met de bedoeling" dat de bijdragen van de verschillende makers zullen worden samengevoegd "tot onafscheidelijke of onderling afhankelijke delen van een geheel", waarbij elke auteur materiaal bijdraagt dat "onafhankelijk auteursrechtelijk beschermd had kunnen worden".

De bijdragen van elke auteur aan het uiteindelijke werk hoeven echter niet gelijk te zijn en de auteurs hoeven zich niet in dezelfde fysieke ruimte te bevinden of het werk op hetzelfde moment te maken (17 U.S.C. §§ 101, 201(a)). De duur van een auteursrecht voor een "gezamenlijk werk" is 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.

Een ander verwant auteursrechtelijk concept is de "work for hire" doctrine. Dit betekent dat een individu de opdracht krijgt van een derde partij, een individu of bedrijf, om een specifiek werk voor de derde partij te creëren. Deze derde partij is dan de eigenaar van het werk dat door een ander gemaakt is (17 U.S.C. § 201(b)).

Om een werk als een "werk in loondienst" te kunnen beschouwen, moet het auteursrechtelijk beschermde werk gemaakt zijn door een werknemer binnen het kader van zijn of haar dienstverband voor zijn of haar werkgever (17 U.S.C. § 101). Hoewel dit rechttoe rechtaan lijkt, wordt de analyse van wie als "werknemer" wordt beschouwd en of een werk "binnen de reikwijdte" van het dienstverband van de werknemer werd gemaakt, van geval tot geval bepaald.

Daarnaast kan een werk ook als "ingehuurd werk" beschouwd worden als een "werk [is] specifiek besteld of opgedragen voor gebruik als bijdrage aan een collectief werk, als onderdeel van een film of ander audiovisueel werk, als vertaling, als aanvullend werk, als compilatie, als instructieve tekst, als test, als antwoordmateriaal voor een test, of als atlas" zolang "de partijen schriftelijk overeenkomen dat het werk een ingehuurd werk is" (17 U.S.C. § 101). Voor gehuurde werken en anonieme en pseudonieme werken is de duur van het auteursrecht 95 jaar vanaf de eerste publicatie van het werk of 120 jaar vanaf de creatie, afhankelijk van welke periode het kortst is.

Hoe leg ik auteursrecht op een liedje?

Hoewel de Berner Conventie, die door de Verenigde Staten ondertekend is, een "universeel auteursrecht" of copyright creëert bij creatie en publicatie van een werk, is het werk niet "geregistreerd" totdat het feitelijk geregistreerd is bij het Amerikaanse Copyright Office. Dit betekent dat alle voordelen van auteursrechteigendom niet beschikbaar zijn in Amerika totdat het auteursrecht geregistreerd is.

Het registreren van een auteursrecht is zo eenvoudig als het voorbereiden en indienen van een aanvraag bij het Copyright Office van de Verenigde Staten met de juiste indieningskosten en kopieën van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Zodra het werk is geregistreerd en de certificering is afgegeven, beginnen de voordelen van de registratie onmiddellijk en gelden deze met terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke depotdatum.

Een formele registratie van het creatieve materiaal bij het U.S. Copyright Office binnen drie maanden na publicatie biedt extra, waardevolle voordelen voor de eigenaar van het werk. Enkele van deze voordelen zijn dat het werk nu een openbaar document wordt en doorzocht kan worden door het U.S. Copyright Office en de Library of Congress. Een werk moet ook geregistreerd zijn om een rechtszaak wegens schending van het auteursrecht aan te spannen (17 U.S.C. § 411(a)).

Wat is schending van het auteursrecht?

Als een eigenaar van een auteursrecht van mening is dat een van zijn beschermde werken door een ander is geschonden, kan deze andere partij mogelijk aansprakelijk zijn voor schending van het auteursrecht. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangetoond door de eigenaar die bewijst dat hij eigenaar is van een geldig auteursrecht op het vermeende geschonden werk en dat de inbreukmakende partij de originele en essentiële elementen van het werk heeft gekopieerd.

Eigendom van een werk wordt over het algemeen aangetoond door de presentatie van een geldig uitgegeven auteursrechtcertificaat van het U.S. Copyright Office of een andere documentatie die bewijst dat de partij eigenaar is van het werk in kwestie. Het "kopiëren" van een werk wordt meestal ondersteund door direct of indirect bewijs. Aangezien direct bewijs van kopiëren zeldzaam is, moet een eigenaar van een auteursrecht in plaats daarvan vertrouwen op indirect bewijs om aan te tonen dat de inbreukmakende partij toegang had tot het vermeende geschonden werk en dat er "bewijskrachtige overeenkomsten" zijn tussen het originele werk en het vermeende geschonden werk. Een uitgebreidere bespreking van de inbreuk op het auteursrecht valt buiten het bestek van deze tekst.

Als er inbreuk wordt gepleegd op het werk van een auteursrechthebbende, heeft de benadeelde partij verschillende rechtsmiddelen tot haar beschikking. Ze kunnen een voorlopige voorziening krijgen om voortzetting van de inbreuk door de partij te voorkomen, de inbreukmakende items in beslag nemen en in beslag nemen, evenals de werkelijke schade en de gederfde winst die de niet-inbreukmakende partij heeft geleden terugvorderen (17 U.S.C. §§ 501, 503). Als de eigenaar vóór de inbreuk of binnen drie maanden na de oorspronkelijke publicatiedatum van het werk een registratie heeft aangevraagd, kan de auteur ook gerechtigd zijn om de werkelijk geleden schade, wettelijke schadevergoedingen en advocaatkosten te verhalen. Deze advocaatkosten kunnen zelfs hoger zijn dan de werkelijke schade die de eigenaar van het auteursrecht heeft geleden.

Wat zijn verweermiddelen tegen inbreuken op het auteursrecht?

Er zijn verschillende verweren tegen inbreuken op het auteursrecht. Eén verdediging is dat het daaropvolgende gebruik een "eerlijk gebruik" is en geen inbreuk maakt op de exclusieve rechten van de eigenaar van het auteursrecht. Dergelijk vrijgesteld "eerlijk gebruik" kan bijvoorbeeld zijn voor educatieve doeleinden, voor commentaar of kritiek op een bepaald werk, voor nieuwsverslaggeving over een werk en voor parodie van een bestaand werk.

Deze Survivalgids is niet bedoeld als juridisch advies; u dient hiervoor een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Door Justin Jacobson, Esq.