Voorwaarden en bepalingen

Laatst bijgewerkt: 11 december 2023

Lees de volgende algemene voorwaarden aandachtig door. Deze algemene voorwaarden, evenals het auteursrechtbeleid (het "Auteursrechtbeleid"), de Servicevoorwaarden van de Sociale Platforms (indien van toepassing) en het privacybeleid (het "Privacybeleid") (hierin opgenomen door middel van verwijzing en gezamenlijk aangeduid als de "Servicevoorwaarden") regelen uw toegang tot en gebruik van de website TuneCore.com (de "Site") met inbegrip van het gebruik van alle content, informatie, producten en/of diensten daarin (gezamenlijk de "Diensten").

Dit is een juridische overeenkomst tussen u en TuneCore, Inc. ("Bedrijf"). Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment de Site en Diensten te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen, of de Servicevoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt er hierbij mee in dat de wijzigingen van deze Servicevoorwaarden niet mogen worden geïnterpreteerd als een aantasting van de rechtsgeldigheid van bepalingen in eerdere versies van deze Servicevoorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Door gebruik te blijven maken van of toegang te blijven hebben tot de Site en/of Diensten nadat het Bedrijf een dergelijke wijziging heeft aangebracht en gepubliceerd, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan de herziene Servicevoorwaarden. U mag de bepalingen en voorwaarden van de Servicevoorwaarden niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

U BEGRIJPT DAT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN DIE DOOR HET BEDRIJF VIA DE SITE OF MET BETREKKING TOT UW TUNECORE-ACCOUNT WORDEN AANGEBODEN, U AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE SERVICEVOORWAARDEN. ALS U DE SERVICEVOORWAARDEN NIET IN HUN GEHEEL ACCEPTEERT, MAG U DE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR HET BEDRIJF NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.

1. TOEKENNING VAN RECHTEN.

(a) De hieronder verleende rechten omvatten de Verkoop van Opnamen (zoals elk hieronder gedefinieerd) door, zonder beperking, permanente digitale downloads, tijdelijke digitale downloads, interactieve streaming, niet-interactieve streaming en cloud diensten. U en het Bedrijf komen overeen dat de internetwinkels voor consumenten ("Consumentenwinkels") (bijv. Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal, etc.) die een licentie hebben om uw Opnamen hieronder te exploiteren, door u moeten worden goedgekeurd.

(b) Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, verleent u het Bedrijf het niet herroepbare en niet-exclusieve recht, over de hele wereld (het "Territorium") en gedurende de Termijn (zoals gedefinieerd in Artikel 7 hieronder):

 1. om de Opnamen te verkopen, te kopiëren, te reproduceren, te communiceren aan het publiek, te distribueren en anderszins te exploiteren met alle middelen en media (nu bekend of bestaand in de toekomst) ("Verkoop") via alle nu operationele of in de toekomst beschikbare Consumentenwinkels;
 2. om alle inkomsten die daaruit voortvloeien te innen; en
 3. om de naam/namen, foto's en gelijkenissen, artwork-afbeeldingen, biografische en andere informatie te gebruiken die door u of de artiesten wiens prestaties op de Opnamen zijn belichaamd, zijn verstrekt in verband met de Opnamen en de algemene activiteiten van het Bedrijf.
 4. om toestemming te verlenen voor het creëren, gebruiken en exploiteren van door gebruikers geproduceerde content (zoals gedefinieerd in artikel 11 hieronder) via alle Consumentenwinkels.

(c) U stemt ermee in dat u de Site of Diensten niet zult gebruiken voor het verzenden, routeren, aanbieden van verbindingen met of opslaan van materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of de schending daarvan bevordert. U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf de toegang tot uw account kan uitschakelen en/of beëindigen en/of de toegang tot Opnamen of bijbehorende materialen die u aan het Bedrijf verstrekt, kan verwijderen of uitschakelen in het geval dat het Bedrijf een claim ontvangt die, indien waar, een schending van uw verklaringen en garanties hieronder zou inhouden. Zie het Auteursrechtbeleid voor meer informatie.

(d) U stemt ermee in geen activiteiten uit te voeren (of derden toe te staan, aan te moedigen, in dienst te nemen, te behouden of in te zetten om dergelijke activiteiten uit te voeren) die, naar eigen oordeel van het Bedrijf, Streaming-manipulatie vormen.

 1. "Streaming-manipulatie" betekent elke activiteit en/of methode die de kunstmatige creatie inhoudt, door menselijke of niet-menselijke middelen, van online of offline afspeelbeurten op audio- en/of audiovisuele streamingdiensten, waarbij dergelijke afspeelgebeurtenissen geen bonafide eindgebruikersbeluistering en/of weergaven vertegenwoordigen die door echte consumenten zijn geïnitieerd en in het rapporterende land plaatsvinden. Streaming-manipulatie kan het volgende inhouden of omvatten, maar is niet beperkt tot: het verhogen, genereren of manipuleren van het aantal afgespeelde nummers, de verkoop, het aantal volgers, de betrokkenheid of andere belangrijke statistieken die door de Diensten en/of een Consumentenwinkel worden gebruikt, door het gebruik van (A) bots, scripts, virussen, wormen of andere computercodes, bestanden, programma's of geautomatiseerde processen; en/of (B) click-farms, troll-farms, onechte accounts, gedeelde accountinformatie of virtuele privé-netwerken. Streaming-manipulatie kan het resultaat zijn van activiteiten die worden ondernomen in verband met individuele Opnamen of groepen van Opnamen om de positie in de hitparade kunstmatig te verbeteren, het marktaandeel te vergroten, de royalty's of andere betalingen te verhogen, of voor andere frauduleuze of oneerlijke doeleinden.
 2. Wees u ervan bewust dat Streaming-manipulatie het resultaat kan zijn van de acties van een derde partij, zoals een promotie- of marketingbedrijf, platenlabel of muziekdistributeur, die namens een artiest of in eigen naam handelt. U wordt aangemoedigd om uitgebreid onderzoek te doen naar alle bedrijven of personen die u in dienst neemt om uw muziek te promoten of op de markt te brengen, aangezien u aansprakelijk kunt zijn voor Streaming-manipulatie die namens u door een derde partij wordt uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid, elke Streaming-manipulatie gedaan door een derde partij in uw naam of die betrekking heeft op uw Opnamen wordt beschouwd als een schending van deze Servicevoorwaarden.
 3. De factoren die worden toegepast om te bepalen of een bepaalde consumptie- of marketingactiviteit Streaming-manipulatie is, zullen variëren naar gelang van de specifieke omstandigheden van elk geval, en de voorbeelden en beschrijvingen van Streaming-manipulatie die hierin worden vermeld, worden niet geacht uitputtend te zijn.
 4. Sommige Consumentenwinkels die gebruik maken van uw Opnamen kunnen ook een beleid hebben met betrekking tot fraude en vermoedelijke frauduleuze activiteiten en u stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om u vertrouwd te maken met en u te houden aan een dergelijk beleid, en een dergelijk beleid zal bindend zijn voor u hieronder.

(e) In het geval dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, reden heeft om te vermoeden dat uw account of Opnamen onderwerp zijn geweest van, betrokken zijn geweest bij, of inkomsten hebben gegenereerd uit: het schenden van de Servicevoorwaarden; fraude; inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, publiciteitsrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht; het niet voldoen aan een licentievereiste van een derde; of Streaming-manipulatie (gezamenlijk "Ongepast gedrag"), behoudt het Bedrijf zich het recht voor om (i) het boeken van inkomsten te staken, met inbegrip van enig Netto-Inkomen of andere betalingen op uw account, (ii) de mogelijkheid te blokkeren dat u op andere wijze fondsen daaruit opneemt totdat de verdachte activiteiten naar tevredenheid van het Bedrijf zijn opgelost en het Bedrijf te goeder trouw vaststelt dat deze fondsen niet zijn toe te schrijven aan Ongepast gedrag, en (iii) enkele of al uw Opnamen te verwijderen uit een of alle Consumentenwinkels. U gaat er verder mee akkoord dat alle inkomsten die momenteel op uw account staan en/of vroegere inkomsten die toe te schrijven zijn aan Ongepast gedrag zullen vervallen en/of worden geretourneerd (indien van toepassing) als het Bedrijf, naar eigen goeddunken, vaststelt dat uw account of Opnamen onderhevig zijn geweest aan, betrokken zijn geweest bij, of inkomsten hebben gegenereerd uit Ongepast gedrag.

(f) U gaat verder akkoord met het volgende:

 1. U stemt ermee in om het Bedrijf alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs door het Bedrijf wordt gevraagd als onderdeel van zijn onderzoek naar Ongepast gedrag.
 2. U gaat ermee akkoord dat als een Consumentenwinkel aan het Bedrijf meldt dat een van uw Opnamen inkomsten, afspeelbeurten of streams heeft gegenereerd als gevolg van Ongepast gedrag, een dergelijke melding als voldoende bewijs zal dienen voor het Bedrijf om, naar eigen goeddunken, vast te stellen dat dergelijke inkomsten of afspeelbeurten het gevolg zijn van Ongepast gedrag.
 3. Wanneer het Bedrijf vaststelt dat uw account of Opnamen zijn onderworpen aan, betrokken zijn geweest bij, of inkomsten hebben gegenereerd uit Ongepast gedrag, gaat u ermee akkoord dat alle inkomsten op uw account die door het Bedrijf werden geblokkeerd, komen te vervallen, ongeacht of deze werden gegenereerd via een bepaalde Opname of Consumentenwinkel.
 4. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf te goeder trouw kan vaststellen dat er sprake is van Ongepast gedrag op basis van streaming- of andere activiteiten die vergelijkbaar zijn met gevallen waarvan het Bedrijf eerder heeft vastgesteld dat er sprake was van Ongepast gedrag.
 5. Het betalen van inkomsten aan u door het Bedrijf houdt niet in dat het Bedrijf bevestigt dat deze inkomsten geen gevolg waren van Ongepast Gedrag.
 6. Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting om Ongepast gedrag te onderzoeken tenzij en totdat het inkomsten op uw rekening blokkeert.
 7. Als het Bedrijf vaststelt dat inkomsten die gegenereerd zijn op uw account het resultaat zijn van Ongepast gedrag, en dergelijke inkomsten zijn al aan u uitbetaald, gaat u ermee akkoord deze inkomsten aan het Bedrijf te retourneren (of het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, dergelijke bedragen aftrekken van het huidige saldo op uw account of van enige toekomstige inkomsten die anderszins op grond hiervan aan u verschuldigd zouden zijn).
 8. Het Bedrijf heeft het recht om fondsen (of het monetaire equivalent daarvan), waarvan TuneCore te goeder trouw bepaalt dat ze toe te schrijven zijn aan Ongepast gedrag, te behouden en/of te herverdelen aan derden.
 9. U gaat ermee akkoord dat u geen recht hebt op terugbetaling van door u aan het Bedrijf betaalde vergoedingen in het geval het Bedrijf de toegang tot uw account, uw Opnamen en/of andere materialen die u aan het Bedrijf verstrekt, uitschakelt, of op door u gederfde inkomsten zoals uiteengezet in de voorgaande zin.
 10. In zoverre dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, bepaalt dat Ongepast Gedrag veroorzaakt werd door uw handelen of nalaten te handelen of door een derde partij die in uw naam of op uw instructie handelde, kunnen alle kosten die het Bedrijf in verband hiermee oploopt (met inbegrip van juridische kosten en uitgaven), naast de andere rechtsmiddelen, door het Bedrijf afgetrokken worden van alle bedragen die anders aan u verschuldigd zouden zijn
 11. In het geval dat een Consumentenwinkel een geldbedrag of boete in rekening brengt bij u en/of het Bedrijf als gevolg van Ongepast gedrag dat is gedetecteerd in verband met uw account en/of Opnamen, gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, het recht heeft om de kosten van een dergelijk bedrag of een dergelijke boete (evenals eventuele uitgaven en gerelateerde juridische kosten voor het Bedrijf die hiermee verband houden) in mindering te brengen op het saldo van uw account, op Netto-Inkomen dat anders aan u zou worden betaald, en/of in rekening te brengen bij een andere betalingsmethode die u opgeeft bij het Bedrijf (zoals een PayPal-account, creditcard of bankpas) ("elk een Betalingsmethode").
 12. Als het Bedrijf op grond van een redelijk zakelijk oordeel ervoor kiest een advocaat in te schakelen om mogelijk Ongepast gedrag te beoordelen of om te beoordelen en/of te reageren naar aanleiding van een beschuldiging van derden van Ongepast gedrag door u of in verband met uw account of Opnamen, heeft het Bedrijf, naar eigen goeddunken, het recht om de kosten van een dergelijke opdracht, maar minimaal driehonderd dollar ($ 300), in mindering te brengen op uw account of in rekening te brengen bij een andere betalingsmethode om de kosten van de bijbehorende juridische kosten en uitgaven te vergoeden.

(g) Het Bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en content die door u wordt geüpload te controleren en/of te monitoren. Het Bedrijf kan alle klachten of gemelde schendingen van het bedrijfsbeleid onderzoeken en alle maatregelen nemen die het geschikt acht. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het geven van waarschuwingen, schorsing of beëindiging van de dienst, het blokkeren van toegang en/of verwijdering van materiaal dat u mogelijk hebt geüpload. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf zich steeds het recht voorbehoudt om uw account naar eigen goeddunken te beëindigen om welke reden dan ook en op elk gewenst moment, inclusief als, naar het oordeel van het Bedrijf te goeder trouw, wordt aangenomen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan Ongepast gedrag.

(h) In het geval u ervoor kiest om uw Opnamen via Sociale Platforms (zoals hieronder gedefinieerd) te verspreiden, zijn de Servicevoorwaarden van de Sociale Platforms op u van toepassing. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van de Sociale Platforms voor meer informatie. "Sociale Platforms" zoals hierin gebruikt betekent (I) Meta en alle Meta-producten, dat wil zeggen Facebook, Messenger (inclusief indien (geheel of gedeeltelijk) geïntegreerd met andere Meta-berichtendiensten dan WhatsApp), Instagram, Portal en Oculus, en alle producten die in eigendom zijn van en/of beheerd worden door Meta-platforms, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen die geïntegreerd zijn in de voorgaande bedrijven (bijvoorbeeld Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), waaronder in elk geval alle functies en functionaliteiten ervan (waaronder de live streaming-functionaliteit), en alle spelers, pagina's, tools en API's, die eigendom zijn van en beheerd worden door Meta of zijn gelieerde ondernemingen, en waaronder daaropvolgende en afgeleide versies ervan (de "Meta-platforms"), (II) TikTok, (III) CapCut, en/of, (IV) YouTube, met inbegrip van alle mirror- en/of afgeleide websites en alle vervangende, daaropvolgende en/of internationale versies ervan (de "YouTube-platforms"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, YouTube Music, de YouTube-videospeler en YouTube-websites, toepassingen (bijv. de hoofdapp van YouTube, de YouTube Music-app), API's, opgenomen elementen, producten en diensten, en al het voorgaande dat beschikbaar wordt gesteld voor syndicatie, alsmede de service voor monetisatie en betalingsinning van YouTube-geluidsopnamen van TuneCore (“Monetisatie van YouTube").

2. OPNAMEN.

De term "Opnamen" wordt gedefinieerd als de geluidsopnamen en audiovisuele opnamen die u op enig moment bij het Bedrijf indient. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken materiaal te weigeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Opnamen, afbeeldingen en/of artwork) dat u indient. U gaat ermee akkoord om alle Opnamen, afbeeldingen en artwork op uw eigen kosten in te dienen, in het formaat of de formaten die door het Bedrijf of de Consumentenwinkels worden vereist. Technische beschrijvingen van dergelijke formaten zullen op verzoek aan u worden verstrekt, met dien verstande dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om audiobestanden van de Opnamen zo nodig te converteren om te voldoen aan de formaat- en/of bestandsgroottevereisten van alle Consumentenwinkels. Bovendien zal het Bedrijf het recht hebben om fouten in de metadata te corrigeren om aan de vereisten van de Consumentenwinkel te voldoen. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om uw Opnamen zo snel mogelijk aan de Consumentenwinkels te leveren, met een tijdspanne die kan variëren van een paar uur tot een paar dagen tot een paar weken, zodat de betreffende Consumentenwinkels uw Opnamen kunnen opslaan en aan de klanten ter beschikking kunnen stellen. Er zullen redelijke inspanningen worden gedaan om u het recht te geven uw goedkeuring te geven met betrekking tot dergelijk artwork, maar in het geval dat u bezwaar maakt tegen een dergelijk artwork is uw enige remedie om (a) geschikt vervangend artwork te leveren of (b) toekomstige stopzetting te vragen van de levering van uw materialen op deze manier. In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot de kwaliteit, toereikendheid of enig ander aspect van de aanmaak en levering van dergelijke discs-on-demand.

3. BETALINGEN.

(a) Het Bedrijf zal u honderd procent (100%) van het Netto-Inkomen (zoals gedefinieerd in Artikel 3(b) hieronder) betalen. Het Netto-Inkomen zal tijdig na ontvangst door het Bedrijf op uw TuneCore-account worden bijgeschreven. Zodra het bedrag op uw account is bijgeschreven, kunt u het geheel of enig gedeelte naar eigen goeddunken opnemen. U bent verantwoordelijk voor eventuele bankkosten of andere kosten in verband met dergelijke opnames.

(b) "Netto-Inkomen" wordt gedefinieerd als de werkelijke inkomsten van het Bedrijf uit de Consumentenwinkels verminderd met (i) alle belastingen, vergoedingen of andere kosten in verband met de Verkoop van uw Opnamen en/of de afdracht van betalingen aan u; en (ii) eventuele inkomsten, indien van toepassing, betaald aan een Split Collaborator via de functie "TuneCore Splits", zoals hieronder uiteengezet. Elk bezwaar met betrekking tot een rekeningafschrift of elke rechtsvordering die daaruit voortvloeit, moet uiterlijk één (1) jaar na de datum waarop het rekeningafschrift is aangemaakt, worden ingediend (en elke rechtsvordering die daaruit voortvloeit, moet binnen die termijn worden ingesteld). Elk rekeningafschrift wordt definitief bindend voor u aan het einde van deze periode van één (1) jaar, en u ziet hierbij af van elke langere verjaringstermijn die door de wet kan worden toegestaan. U bent niet gerechtigd om inspecties of audits uit te voeren in de boekhouding en stukken van het Bedrijf, of de boekhouding en stukken van Consumentenwinkels.

(c) In de mate dat u bedragen verschuldigd bent aan het Bedrijf als gevolg van de Servicevoorwaarden of anderszins, heeft het Bedrijf het recht om alle of een deel van deze bedragen af te trekken van het Netto-Inkomen dat anders aan u verschuldigd zou zijn.

(d) Het Netto-Inkomen dat op uw TuneCore-account wordt bijgeschreven, zal worden samengevoegd op een rentedragende bankrekening met het Netto-Inkomen van andere TuneCore-klanten totdat u deze fondsen opneemt. U stemt ermee in dat u geen rente of andere inkomsten zult ontvangen over het Netto-Inkomen dat het Bedrijf behandelt als uw agent en op een dergelijke gepoolde rekening plaatst. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Diensten draagt u aan het Bedrijf onherroepelijk alle eigendomsrechten over die u zou kunnen hebben op alle rente die zou kunnen worden opgebouwd op het Netto-Inkomen dat op een dergelijke gebundelde rekening wordt gehouden. In aanvulling op of in plaats van het verdienen van rente op een dergelijke gepoolde rekening, kan het Bedrijf een korting ontvangen op de vergoedingen of kosten die in rekening worden gebracht voor bankdiensten door de banken die uw Netto-Inkomen bewaren.

(e) Met betrekking tot uw beslissing om de TuneCore streaming mediaspeler, iPhone-applicatie of andere zogenaamde widgets of applicaties (de "Streaming Players") te gebruiken als platforms voor gebruikers om uw Opnamen te streamen, ziet u hierbij af van elk recht op royalty's voor digitale artiesten, royalty's voor prestaties of andere vergoedingen of royalty's, wettelijk of anderszins, die het Bedrijf verplicht kan zijn aan u of een derde te betalen in verband met het gebruik van dergelijke Streaming Players. Voor alle duidelijkheid, in de mate dat u een Streaming Player op uw eigen website gebruikt of het gebruik ervan op een andere website op het internet toestaat, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor betalingen aan derden in verband met de Opnamen en onderliggende muzikale composities die u bezit en/of beheert.

(f) Voor zover u ervoor kiest om bepaalde Opnamen uit uw TuneCore-catalogus te gebruiken om gratis te verdelen aan derden (via een Streaming Player, rechtstreeks via uw eigen website of anderszins), stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk zult zijn voor alle hierboven vermelde betalingsverplichtingen van derden die voortvloeien uit dergelijke verdelingen. Zonder beperking van het voorgaande stemt u er uitdrukkelijk mee in af te zien van royalty's voor muziekuitgeverij (indien u dergelijke rechten bezit of beheert) of alle noodzakelijke royalty's te betalen die verschuldigd zijn aan derde muziekuitgevers als gevolg van een dergelijke gratis verdeling.

(e) In aanmerking komende TuneCore-accounthouders kunnen een deel van hun inkomsten naar andere in aanmerking komende TuneCore-accounts sturen (hier "Split Collaborator(s)" genoemd) met behulp van de functie "TuneCore Splits", zoals hierin uiteengezet. Om een gesplitste betaling voor een Opname te creëren, moet u (i) de Opname distribueren via een "Opkomende artiest"-, "Doorbraak artiest"-, of "Professional"-plan (Opnamen gedistribueerd onder een Nieuwe artiest-plan komen niet in aanmerking voor gesplitste betalingen); en (ii) het Bedrijf voorzien van het e-mailadres gekoppeld aan de account van elke Split Collaborator en het percentage van de inkomsten dat elke Split Collaborator zal ontvangen. Om als Split Collaborator een gesplitste betaling te ontvangen, moet u een geldige TuneCore-account hebben met het niveau van een Opkomende artiest-, Doorbraak artiest-, of Professional-plan, of een Nieuwe artiest-plan met de add-on voor "TuneCore Splits Collaborator". Zodra er een splitsing is gemaakt, moeten alle Split Collaborators de details van hun inkomstensplitsing bevestigen om hun deel van de inkomsten te ontvangen. In het geval dat een inkomstensplitsing gericht is aan een niet in aanmerking komende TuneCore-account of een niet in aanmerking komend e-mailadres, niet bevestigd wordt door een Split Collaborator, of anderszins ongeldig is, zal het deel van de inkomsten dat wordt toegeschreven aan die ontvanger worden betaald aan de eigenaar van de TuneCore-account die de splitsing heeft gecreëerd.

(f) Verkopen via bepaalde Consumentenwinkels, diensten en/of andere inkomstenbronnen komen mogelijk niet in aanmerking voor gesplitste betalingen. Dergelijke niet in aanmerking komende inkomstenbronnen kunnen inkomsten omvatten die afkomstig zijn van (i) de exploitatie van de rechten op de onderliggende muzikale composities die zijn opgenomen in Opnamen; (ii) de exploitatie van Opnamen op Meta-platforms; (iii) de Monetisatie van YouTube van Opnamen; en (iv) directe betalingen van Tidal aan artiesten.

(g) TuneCore-accounthouders zijn als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten, belastingen en aanslagen die verschuldigd zijn in verband met de Verkoop van Opnamen via hun TuneCore-account, met inbegrip van een deel of delen van dergelijke inkomsten die kunnen worden betaald aan een Split Collaborator.

4. VERPLICHTINGEN JEGENS DERDEN.

(a) U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van licenties inzake de levering van digitale geluidsopnamen, mechanische licenties, licenties inzake optredens en alle andere licenties (indien van toepassing) die vereist zijn van houders van auteursrechten op muzikale composities of hun agenten in verband met het gebruik door het Bedrijf van hieronder vermelde rechten, evenals royalty's die verschuldigd zijn aan artiesten, producenten en andere personen die hebben meegewerkt aan het maken van de Opnamen en alle betalingen die vereist kunnen zijn op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten of op grond van enige wettelijke regelingen.

(b) Voor de Verkoop van digitale downloads in de Verenigde Staten omvat uw betaling gewoonlijk de mechanische royalty's op de onderliggende compositie. In dergelijke gevallen omvat uw betaling een uitgeversgedeelte dat zowel de mechanische royalty's als de royalty's voor optredens dekt. Indien u de onderliggende compositie(s) van uw geluidsopname(n) niet bezit of beheert, bent u verplicht deze uitgeversrechten te betalen aan de persoon of entiteit die deze rechten wel bezit. Buiten de Verenigde Staten eist het Bedrijf gewoonlijk van de Consumentenwinkels dat zij licenties voor muziekuitgeverij verkrijgen en betalen (en deze licentiekosten kunnen al dan niet door de betrokken Consumentenwinkel worden afgetrokken van de aan het Bedrijf te betalen opbrengsten). Indien een Consumentenwinkel buiten de Verenigde Staten niet instemt met het verkrijgen en betalen van licenties voor muziekuitgeverij, heeft het Bedrijf het recht, naar eigen goeddunken, om ofwel (i) te weigeren deze Consumentenwinkel een licentie te verlenen, ofwel (ii) de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het verkrijgen en betalen van de licenties voor muziekuitgeverij die vereist zijn in verband met de Verkopen van deze Consumentenwinkel, waarbij het Bedrijf het recht zal hebben om deze licentiekosten in mindering te brengen op de bedragen die uit hoofde van deze overeenkomst aan u verschuldigd zijn. Voor zover het Bedrijf verplicht is of ervoor kiest, naar eigen goeddunken, om een van de voorgaande bedragen te betalen, zullen deze betalingen in mindering worden gebracht op de bedragen die anders op grond van deze overeenkomst aan u verschuldigd zijn.

(c) Voor zover het Bedrijf u toelaat om bepaalde Opnamen uit uw TuneCore-catalogus te gebruiken om gratis te verdelen aan fans of rechtstreeks via uw eigen website, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk zult zijn voor alle hierboven vermelde betalingsverplichtingen van derden die voortvloeien uit dergelijke verdelingen.

5. GARANTIES; VERKLARINGEN; SCHADELOOSSTELLINGEN.

(a) U garandeert en verklaart dat: (i) u ten minste achttien (18) jaar oud bent, en dat u het volledige recht, de volledige bevoegdheid en de volledige autoriteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en om aan het Bedrijf alle hierin genoemde rechten te verlenen; (ii) dat alle Opnamen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gesampled materiaal van derden dat er in is opgenomen, artwork, metadata, audiovisueel materiaal, afbeeldingen en alle andere materialen die u aan het Bedrijf hebt verstrekt of die betrekking hebben op de Opnamen, uw eigendom zijn of door u worden beheerd en dat het gebruik daarvan zoals hierin beschreven of overwogen en/of op de Site en/of de websites van de Consumentenwinkels geen inbreuk zal maken op de auteursrechten, handelsmerkrechten, publiciteitsrechten, morele rechten of andere rechten van enige persoon of entiteit uit hoofde van de wetgeving van enig rechtsgebied; en (iii) dat het Bedrijf het recht zal hebben om deze op enige wijze hieronder te exploiteren, vrij van nadelige claims en zonder enige verplichting om enige betaling van welke aard dan ook te doen aan enige persoon of entiteit, anders dan de bedragen die aan u hieronder worden betaald.

(b) U zult het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen (met inbegrip van directeuren, leden, functionarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers) verdedigen tegen en schadeloos stellen voor claims van derden of kosten en verliezen die het gevolg zijn van een inbreuk of een claim die, indien waar, een inbreuk zouden vormen op de voorgaande verklaringen en garanties of een van de overeenkomsten in deze Servicevoorwaarden, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten.

(c) Het Bedrijf zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van elke claim die onder de bovenstaande schadeloosstellingsverplichting valt en u zult het Bedrijf op uw kosten verdedigen met een raadsman die door het Bedrijf is goedgekeurd, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. In het geval dat u nalaat een goedgekeurde raadsman aan te stellen, kan het Bedrijf, indien het dit verkiest, zichzelf verdedigen op uw kosten en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf uw deelname aan een dergelijke verdediging als derde partij of anderszins kan eisen en u doet hierbij afstand van elk bezwaar of claim op compensatie in dit verband. Indien een claim wordt ingediend, heeft het Bedrijf het recht om, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Opnamen en/of verwante materialen die het onderwerp zijn van een dergelijke claim te verwijderen of te blokkeren, en/of de betaling van de verschuldigde bedragen in te houden voor een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de claim en eventuele kosten. Elke schikking van een claim zal onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bedrijf.

(d) ER ZIJN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DOOR HET BEDRIJF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, ANDERS DAN ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE SERVICEVOORWAARDEN.

6. ABONNEMENTSKOSTEN.

Als tegenprestatie voor de hieronder vermelde diensten moet u voor alle Opnamen die door u worden ingediend en door het Bedrijf naar de Consumentenwinkels worden verdeeld, een abonnement kopen tegen een periodieke vergoeding via een Betalingsmethode. Dergelijke vergoedingen dekken de administratieve kosten van het Bedrijf, de distributie- en ondersteuningsdiensten voor artiesten en het doorlopende handmatige onderhoud van uw Opnamen bij de Consumentenwinkels om te voldoen aan hun technische vereisten en specificaties. De uitvoering van dergelijke werkzaamheden door het Bedrijf vormt een hoofdbestanddeel en ondeelbaar onderdeel van de Diensten. Deze vergoedingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door het Bedrijf zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het Bedrijf gemachtigd is om uw terugkerende abonnementsgelden, eventuele toepasselijke belastingen en/of andere kosten die u mogelijk moet betalen in verband met uw gebruik van de Diensten rechtstreeks in mindering te brengen op uw TuneCore-account of deze vergoeding in mindering brengen op een Betalingsmethode die u aan het Bedrijf verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, heffingen, belastingen en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van uw TuneCore-account door u of iemand anders die uw account gebruikt en/of als gevolg van een deel of delen van inkomsten die door u worden betaald aan een Split Collaborator, indien van toepassing. Als u het Bedrijf schriftelijk op de hoogte stelt dat u uw abonnement voor een of meer van uw Opnamen beëindigt, zullen er geen abonnementskosten meer in rekening worden gebracht op uw TuneCore-account of Betalingsmethode voor die Opnamen en alle beëindigde Opnamen zullen worden verwijderd uit hun respectievelijke Consumentenwinkels. U hebt geen recht op terugbetaling van vooruitbetaalde kosten met betrekking tot beëindigde Opnamen. Indien u om welke reden dan ook nalaat een betaling te doen of een betaling wordt gestorneerd via de Betalingsmethode of een andere methode nadat u akkoord bent gegaan met deze Servicevoorwaarden, zal het Bedrijf het recht hebben om, naar eigen goeddunken, het abonnementsgeld te innen met alle middelen die nodig zijn, met inbegrip van het recht om uw account actief te houden en alle daaruit voortvloeiende royalty's te innen totdat het abonnementsgeld volledig is geïnd. Het is uw verantwoordelijkheid om het Bedrijf op de hoogte te brengen als uw Betalingsmethode is gewijzigd door de juiste wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw TuneCore-account. Als u geen geldige Betalingsmethode verstrekt, kan uw dienst worden afgesloten of onderbroken, naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

7. TERMIJN.

De Servicevoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing terwijl u de Site of de Diensten gebruikt.

8. VERTROUWELIJKHEID.

U erkent en stemt ermee in dat u tijdens het onderhandelen en zakendoen met het Bedrijf kennis kunt nemen van bepaalde informatie die anders vertrouwelijk is en verband houdt met het Bedrijf en de bedrijfspraktijken van het Bedrijf. Behalve voor zover dergelijke informatie anderszins algemeen beschikbaar is voor derden of van rechtswege openbaar moet worden gemaakt, gaat u ermee akkoord dergelijke informatie vertrouwelijk te houden. U gaat er hierbij uitdrukkelijk mee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om informatie met betrekking tot de Verkoop van uw Opnamen hieronder aan derden te verstrekken, om dergelijke informatie samen te voegen in hitlijsten en ander vergelijkend informatiemateriaal, en om dit op welke manier dan ook te verspreiden.

9. ANDERE OVEREENKOMSTEN.

(a) U erkent dat het Bedrijf bij het verlenen van de Diensten en betalingen in het kader daarvan verplicht zal zijn om bepaalde overeenkomsten aan te gaan met verschillende Consumentenwinkels. De keuze van deze Consumentenwinkels zal geheel naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat de Servicevoorwaarden onderworpen zijn aan alle van toepassing zijnde algemene voorwaarden van dergelijke andere overeenkomsten die het Bedrijf met betrekking tot dergelijke Consumentenwinkels aangaat. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat bepaalde Consumentenwinkels in verband met audiovisuele opnamen kunnen eisen dat uw audiovisuele opnamen op bepaalde tijdstippen en in bepaalde formaten op hun websites beschikbaar worden gesteld in verhouding tot de beschikbaarheid van dergelijke materialen elders op de markt. De individuele Consumentenwinkels kunnen het recht hebben de beschikbaarheid van deze audiovisuele opnamen in hun winkel(s) op te schorten, indien niet aan deze vereisten wordt voldaan. Het Bedrijf zal u, op uw schriftelijk verzoek, de huidige bijzonderheden van dergelijke vereisten meedelen.

(b) Gedurende de Looptijd kunnen individuele Consumentenwinkels van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in hun platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het toevoegen of verwijderen van specifieke diensten of producten, het ontwikkelen en bèta-testen van nieuwe producten, het houden van promoties en het creëren van alternatieve royaltyberekeningen en/of prijsstructuren (afzonderlijk en gezamenlijk, "Nieuwe winkelontwikkeling(en)"). Door deze overeenkomst aan te gaan, begrijpt u dat u als onderdeel van de Diensten, in verband met Consumentenwinkels die u selecteert en waarvan u de distributie goedkeurt, automatisch kunt worden opgenomen in dergelijke Nieuwe winkelontwikkelingen die door deze Consumentenwinkels gedurende de Looptijd worden uitgevoerd. In dat geval is uw enige rechtsmiddel om van deze Nieuwe winkelontwikkeling af te zien: (i) afzien van de specifieke Nieuwe winkelontwikkeling (indien toegestaan door het Bedrijf en/of de betreffende Consumentenwinkel, naar eigen goeddunken); (ii) volledig afzien van distributie aan deze Consumentenwinkel; of (iii) beëindiging van deze overeenkomst.

10. BARCODES EN UNIVERSELE PRODUCTCODES.

Het Bedrijf zal u gratis barcodes en universele productcodes (“UPCs”) bezorgen. Deze zijn uitsluitend voor uw gebruik en mogen niet worden overgedragen of doorverkocht. In geval van overdracht of doorverkoop zal het Bedrijf u Vijfentwintig dollar ($ 25,00) per barcode of UPC aanrekenen, plus eventuele opbrengsten die u uit een dergelijke overdracht of doorverkoop verkrijgt. Het Bedrijf kan dergelijke kosten in mindering brengen op het eventuele Netto-Inkomen dat het Bedrijf aan u verschuldigd is of kan dergelijke bedragen in rekening brengen op een Betalingsmethode die u aan het Bedrijf verstrekt.

11. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT

U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om toestemming te verlenen voor het creëren, gebruiken en exploiteren van door Gebruikers gegenereerde content die uw Opnamen, artwork en ander materiaal dat door u in verband met de Opnamen is verstrekt kan bevatten, zoals toegestaan en mogelijk gemaakt via de functies van de desbetreffende Consumentenwinkels waar u uw Opnamen aan wilt distribueren. In dit document wordt onder "Door gebruikers gegenereerde content" verstaan: afgeleide werken waarin uw Opnamen, artwork (waaronder artwork voor singles en albums) en ander materiaal, dat door u in verband met de Opnamen is verstrekt en dat door derden is gecreëerd, zijn verwerkt (zoals gebruikers van Consumentenwinkels) en die via Consumentenwinkels worden gedistribueerd en geëxploiteerd. Door gebruikers gegenereerde content omvat, maar is niet beperkt tot: (i) video's en visuele beelden die zijn gesynchroniseerd met muziekopnamen; (ii) audio of audiovisuele "remixes" die twee of meer opnamen combineren die aan elkaar gemonteerd, gemixt, geremixt, bewerkt of “mashed up" kunnen zijn; (iii) visueel of audiovisueel materiaal dat stilstaande of visuele beelden manipuleert door bewerkingen en filters en (iv) andere aanpassingen, wijzigingen en manipulaties van de Opnamen, het artwork en ander door u verstrekt materiaal, door derden. Niettegenstaande het voorgaande doet u hierbij uitdrukkelijk afstand van alle "morele rechten" die u in enig land toekomen als auteur, componist, uitvoerend kunstenaar, producent of in enige andere hoedanigheid in verband met de Opnamen.

12. KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN MACHINELEARNING

In het geval dat u zich aanmeldt voor deelname aan het AI Front Row Seats-programma van TuneCore, zijn de bepalingen en voorwaarden van het AI Front Row Seats-programma van TuneCore voor u van toepassing.

13. JURIDISCHE PROCEDURES

(a) U machtigt en benoemt hierbij onherroepelijk het Bedrijf, zijn licentiehouders, rechtverkrijgenden, agenten en advocaten om in uw naam en/of van het Bedrijf alle vorderingen, eisen, acties of procedures (elk, een "Claim") in te stellen die het Bedrijf redelijkerwijs noodzakelijk en gepast acht voor de bescherming en handhaving van de rechten die hieronder aan het Bedrijf zijn toegekend. Elke Claim zal door het Bedrijf te goeder trouw en op kosten van het Bedrijf worden ingesteld en gehandhaafd, met dien verstande dat een eventuele terugvordering eerst zal worden gebruikt voor de terugbetaling van alle kosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen ervan en dat een eventueel resterend saldo zal worden verdeeld overeenkomstig de voorwaarden, bepalingen en methoden die gewoonlijk door het Bedrijf worden toegepast onder alle deelnemers aan de betreffende schikking of terugvordering.

(b) U en het Bedrijf komen overeen dat u en het Bedrijf uitsluitend claims tegen de andere partij mogen indienen in uw of zijn individuele hoedanigheid en niet als eiser of lid van een groep in een zogenaamde collectieve of representatieve procedure. Verder gaat u ermee akkoord dat de rechtbank geen procedures mag consolideren van de claims van meer dan één persoon en niet op andere wijze mag oordelen over een representatieve of collectieve procedure.

14. DIVERSEN.

(a) De Site en Diensten mogen uitsluitend worden gebruikt en geopend voor wettige doeleinden. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, nationale en buitenlandse wetten, voorschriften en regels in verband met uw gebruik van de Site en Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, het toepasselijke gewoonterecht, alle relevante wetten en de regels en voorschriften van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of the Treasury. Bovendien stemt u er zonder beperking mee in dat u geen van de volgende zaken zult doen tijdens uw gebruik van of toegang tot de Site en Diensten:

 1. Het uitschakelen, hacken, omzeilen of anderszins belemmeren van beveiligingsgerelateerde functies van de Site of functies die het gebruik of het kopiëren van Content van het Bedrijf of materialen voorkomen of beperken;
 2. Het gebruiken van metadata, metatags of andere verborgen tekst die gebruikmaakt van een naam, handelsmerk, URL of productnaam van TuneCore;
 3. Het uploaden, indienen, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, zogenaamde piramidesystemen of enige andere vorm van aansporing;
 4. Het vervalsen van TCP/IP packet headers of enig deel van de header-informatie in welke publicatie dan ook of op welke manier dan ook de Site of Diensten gebruiken om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron-identificerende informatie te verzenden;
 5. Het uploaden, indienen, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden, via de Site of Diensten, van Opnamen of andere materialen die, naar het uitsluitend oordeel van het Bedrijf, onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, intimiderend, lasterlijk of haatdragend zijn of die objecten of symbolen van haat bevatten, inbreuk maken op de privacy van derden, naaktheid bevatten (inclusief, zonder beperking, pornografie, erotica, kinderpornografie of kindererotica), misleidend, bedreigend, beledigend zijn, aanzetten tot onwettige handelingen, lasterlijk, smadelijk, vulgair of gewelddadig zijn of haatzaaiende uitlatingen vormen of anderszins verwerpelijk zijn;
 6. Het vernietigen, verstoren of onderbreken, of pogen te verstoren of onderbreken, van webpagina's die beschikbaar zijn op de Site, of servers of netwerken verbonden met de Site of Diensten of technische leveringssystemen van de providers van het Bedrijf, of het overtreden van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken verbonden met de Site;
 7. Pogingen ondernemen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk van het Bedrijf te scannen, te onderzoeken of te testen of de beveiligings- of verificatiemaatregelen die de Site of Diensten beschermen en van veiligheid voorzien, proberen te doorbreken, te belemmeren of te omzeilen;
 8. Proberen om de software die wordt gebruikt om de Site of Diensten aan te bieden te decompileren, te demonteren, te ontcijferen of aan reverse engineering te onderwerpen;
 9. Proberen te zoeken op, te meta-zoeken op of toegang te krijgen tot de Site met behulp van een engine, software, tool, agent, apparaat of mechanisme anders dan software en/of zoekagenten geleverd door het Bedrijf of andere algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari), inclusief, maar niet beperkt tot, software die queries naar de Site stuurt om te bepalen hoe een website of webpagina scoort;
 10. Persoonsgegevens over andere gebruikers van de Site of Diensten verzamelen of opslaan zonder hun uitdrukkelijke en expliciete toestemming;
 11. Uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen of u voordoen als iemand anders door middel van voorwendselen of een andere vorm van social engineering of op een andere manier fraude plegen;
 12. De Site of Diensten gebruiken op een wijze die niet is toegestaan volgens de Servicevoorwaarden; of
 13. Andere personen instrueren of aanmoedigen om één van de voorgaande zaken te doen of om één van de Servicevoorwaarden te schenden en/of te overtreden.

(b) Het Bedrijf garandeert geen benutting van de Opnamen, die zal afhangen van de voorkeur van de consument, noch van de toevoeging of deelname van een bepaalde Consumentenwinkel. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren om zaken te doen met een bepaalde Consumentenwinkel. Behalve zoals specifiek uiteengezet in de Servicevoorwaarden, heeft het Bedrijf geen verplichtingen jegens u.

(c) Het Bedrijf wordt niet geacht de Servicevoorwaarden te schenden, tenzij u het Bedrijf van de schending op de hoogte hebt gesteld en het Bedrijf deze schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van deze kennisgeving heeft hersteld. In geen geval zal enige inbreuk u het recht geven om de rechten die hieronder zijn verleend te herroepen.

(d) Onder "Geval van overmacht" wordt hierin verstaan stakingen, overmacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen en uitbraken van ziekten, met inbegrip van epidemieën en pandemieën), overheidsbeperkingen, burgerlijke onlusten, oorlogen, handelingen van staatsvijanden, rellen, opstanden, cyberaanvallen, sabotage, blokkade, embargo, sancties, tekort aan grondstoffen of materialen op de markt of andere omstandigheden waarop het Bedrijf en/of de externe dienstverleners van het Bedrijf geen invloed hebben. Het niet naleven door het Bedrijf van de hierin opgenomen algemene voorwaarden als gevolg van een Geval van overmacht zal niet worden aangemerkt als een schending van deze Overeenkomst door het Bedrijf. In het geval dat een Geval van Overmacht het Bedrijf verhindert om Netto-Inkomen op uw TuneCore-account bij te schrijven en/of verhindert dat u het gehele of een deel van het Netto-Inkomen van uw TuneCore-account opneemt, zal het Bedrijf worden vrijgesteld van het verrichten van alle betalingen van het Netto-Inkomen die tijdens het Geval van overmacht verschuldigd zijn; en dergelijke betalingen van het Netto-Inkomen zullen na afloop van het Geval van Overmacht worden uitbetaald. Niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat het Bedrijf verwacht dat een Geval van overmacht voor onbepaalde tijd zal verhinderen dat het Netto-Inkomen aan u zal worden uitbetaald of dat een Geval van overmacht definitief zal verhinderen dat u het Netto-Inkomen ontvangt of opneemt, zal het Bedrijf alles in het werk stellen om u vooraf schriftelijk in kennis te stellen van een dergelijk verwacht Geval van overmacht en dat het mogelijk is dat u het Netto-Inkomen niet zult ontvangen. In dergelijke gevallen, (i) heeft u het recht om uw TuneCore-account op elk gewenst moment te beëindigen zolang de situatie van overmacht die de betaling aan u verhindert voortduurt; en (ii) zal het Bedrijf niet aansprakelijk jegens u zijn voor enig deel van het Netto-Inkomen dat niet aan u kan worden betaald na de datum waarop het Bedrijf u een dergelijke schriftelijke kennisgeving heeft verstrekt.

(e) In geen geval zal het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site, Diensten, producten van het Bedrijf of enige inhoud van het Bedrijf, ongeacht of de schade te voorzien is en ongeacht of het Bedrijf al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens u meer bedragen dan Honderd Dollar ($100).

(f) De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat New York, met uitsluiting van die wetten die betrekking hebben op wetsconflicten. Elke rechtsvordering of procedure die voortvloeit uit de Servicevoorwaarden wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van de Staat en County New York en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied aldaar. De partijen bij deze overeenkomst zien af van hun recht op een rechtszaak met jury. In het geval dat een bepaling in de Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een partij verzuimt een recht of bepaling van de Servicevoorwaarden af te dwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. U mag de Servicevoorwaarden niet overdragen (van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf en elke verboden overdracht zal nietig zijn. Het Bedrijf kan de Servicevoorwaarden of rechten of verplichtingen hieronder overdragen zonder uw toestemming. De relatie tussen de partijen onder de Servicevoorwaarden is die van onafhankelijke contractanten en de Servicevoorwaarden mogen niet zo worden opgevat dat een van de partijen de agent, werknemer of joint venturer van de ander is. U stemt ermee in dat de Servicevoorwaarden en de regels, beperkingen en beleidslijnen die hierin zijn opgenomen, en de handhaving daarvan door het Bedrijf, niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan u en het Bedrijf, en deze ook niet verlenen. De Servicevoorwaarden, samen met de regels en het beleid van het Bedrijf, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Kennisgevingen of andere mededelingen die op grond hiervan moeten worden gedaan, worden schriftelijk gedaan (i) door het Bedrijf via een e-mail (in elk geval naar uw geregistreerde e-mailadres); (ii) door middel van een bericht op de Site; of (iii) door u via een e-mail naar [email protected] of naar een ander adres dat het Bedrijf schriftelijk kan specificeren. De datum van ontvangst wordt geacht de datum te zijn waarop de kennisgeving is verzonden.

(g) U erkent dat u het Privacybeleid van het Bedrijf, zoals meer volledig beschreven op de Site, heeft gelezen en begrepen en door gebruik te maken van de Diensten en de Site heeft u uitdrukkelijk ingestemd met de algemene voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in het Privacybeleid, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

(h) Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige informatie, metadata, songs, grafische bestanden of andere informatie of muziek in het vereiste formaat aan te leveren. U bevestigt dat het Bedrijf niet verplicht zal zijn om haar diensten te verlenen tot ontvangst van de genoemde materialen.

(i) In uitzonderlijke gevallen kan het Bedrijf u toestaan de standaard groothandelsprijs te wijzigen die u ontvangt bij de Verkoop van bepaalde van uw Opnamen door een Consumentenwinkel ("Afwijkende Prijs"), dergelijke omstandigheden worden door het Bedrijf naar eigen goeddunken bepaald. Als aanvulling op en in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 14(e) hierboven, zullen het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten in geen geval aansprakelijk zijn jegens u voor eventuele claims die u mogelijk hebt in verband met fouten die optreden bij de implementatie van een dergelijke Afwijkende Prijs, die niet uitsluitend en volledig veroorzaakt zijn door nalatigheid of een fout van het Bedrijf.

(j) U geeft het Bedrijf toestemming om clips van uw Opnamen te maken en weer te geven tot een lengte van negentig (90) seconden via streaming of als gratis downloads (de "Clips") om de band, artiest en/of Verkoop van toepasselijke Opnamen te promoten. In de mate dat u de publicatierechten bezit of beheert van de muzikale composities die zijn opgenomen in uw Opnamen (of onderliggende rechten die zijn opgenomen in niet-muzikale opnamen) die worden gebruikt in de Clips, geeft u het Bedrijf de toestemming om clips te maken en weer te geven van dergelijke composities tot een lengte van negentig (90) seconden via streaming of als gratis download om de band, artiest en/of Verkoop van de betreffende Opnamen te promoten. Deze Clips kunnen door het Bedrijf of een met het Bedrijf verbonden derde worden gemaakt door gebruik te maken van een opeenvolgende negentig (90) seconden van de toepasselijke Opname of Opnamen.

(k) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, te weigeren zijn diensten aan u of een klant te verlenen om welke reden dan ook.

(l) U stemt er hierbij mee in dat het Bedrijf informatie en gegevens over U en/of uw account (waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, contactinformatie, en/of andere accountinformatie) kan delen met bepaalde derden, indien de wet dit vereist of indien het Bedrijf te goeder trouw van mening is dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is om (i) te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, of andere wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving, (ii) onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, (iii) fraude te voorkomen, (iv) in dringende omstandigheden te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek te beschermen, of (v) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, om het Bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid in verband met claims van derden dat door u aan het Bedrijf verstrekte materialen op grond hiervan inbreuk maken op de rechten van een derde.

(m) Als een audiovisuele master door een Consumentenwinkel wordt geweigerd omdat deze niet voldoet aan de technische of redactionele specificaties van die winkel, kunt u worden verzocht een vergoeding te betalen voordat u de master opnieuw indient. Indien u niet in staat of bereid bent om de fouten of kwaliteitsproblemen te corrigeren en de audiovisuele master opnieuw in te dienen, zal u geen recht hebben op terugbetaling van de eerder betaalde vergoedingen. De vergoedingen voor de eerste indiening en voor het eventueel opnieuw indienen worden in geen geval terugbetaald.

Deze Algemene Voorwaarden werden het laatst bijgewerkt en zijn van kracht vanaf 1 april 2021.

TUNECORE, INC. AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN – UITGEVERSADMINISTRATIE

De volgende Algemene Voorwaarden Uitgeversadministratie (de "Voorwaarden Uitgeversadministratie" zijn van toepassing op de gebruikers van www.tunecore.com, de bijbehorende websites en andere digitale eigendommen (gezamenlijk de "TuneCore-Sites"), die eigendom zijn van en worden beheerd door TuneCore, Inc. ("TuneCore"). TuneCore wordt ook aangeduid als "Uitgever", "ons" of "wij" doorheen de Voorwaarden Uitgeversadministratie en in verband met uw gebruik van de TuneCore-sites en het gebruik van enige content, informatie, producten en/of de uitgeversadministratiediensten hierin (gezamenlijk de "dienst Publishing Administration"). De Voorwaarden voor Uitgeversadministratie vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, een individuele gebruiker of een afzonderlijke entiteit (collectief of individueel "Gebruikers") en TuneCore met betrekking tot uw gebruik van de dienst Publishing Administration. Gebruikers en TuneCore worden hierin elk afzonderlijk een "Partij" of gezamenlijk de "Partijen" genoemd. Wanneer u de TuneCore-sites gebruikt, zult u onderworpen zijn aan (i) de Algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op www.tunecore.com/terms (de "Basisvoorwaarden"; begrippen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt en niet anders worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Basisvoorwaarden); (ii) alle bijkomende gepubliceerde aanvullende voorwaarden of regels die van toepassing zijn op specifieke diensten en functies die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op de toepasselijke site (de "Aanvullende Voorwaarden"); en (iii) alle andere bindende overeenkomsten die worden gesloten tussen u en TuneCore. Deze Voorwaarden Uitgeversadministratie vormen de "Aanvullende Voorwaarden".  

VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST PUBLISHING ADMINISTRATION, MOET U DE VOLGENDE VOORWAARDEN UITGEVERSADMINISTRATIE ZORGVULDIG DOORLEZEN. DOOR U TE REGISTREREN VOOR EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST PUBLISHING ADMINISTRATION, ERKENT U DAT U DEZE VOORWAARDEN UITGEVERSADMINISTRATIE, DE BASISVOORWAARDEN, ALLE ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN (GEZAMENLIJK DE "VOORWAARDEN") HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U AKKOORD GAAT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE UW GEBRUIK VAN DE TUNECORE-SITES TE BEËINDIGEN.

TOEKENNING VAN RECHTEN.

1.1 Gedurende de Termijn (zoals gedefinieerd in Artikel 5.1 hieronder), verleent u hierbij aan de Uitgever, over de hele wereld (het "Territorium"), het enige en exclusieve recht om de beheerder te zijn van uw muzikale composities die uw eigendom zijn of die u controleert, voor de volledige omvang van uw belang daarin, en die door u aan de Uitgever zijn ingediend gedurende de Termijn (de "Composities"), met uitzondering van "traditionele" synchronisatielicenties van de Composities voor gebruik in film, televisie en reclame, welke rechten door u worden behouden. Met uitzondering van de bepaling in de vorige zin, omvatten de administratierechten van de Uitgever, zonder beperking, het enige en exclusieve recht, als volgt:

(a) Om de Composities te registreren, als u dat nog niet hebt gedaan, bij de relevante organisaties voor uitvoeringsrechten, evenals bij alle andere licentiebureaus;

(b) Om werken te reproduceren, te coderen, te vervaardigen, te distribueren en te verkopen die een of meer Composities belichamen, fysiek, digitaal en elektronisch of in een ander formaat of op een andere drager;

(c) Om de Composities publiekelijk of privé uit te voeren en anderen de licentie te verlenen om de Composities publiekelijk of privé uit te voeren, met winstoogmerk of anderszins, door middel van publieke of private uitvoering, via uitzending of digitale formaten, op radio, televisie, internet of via elk ander middel of medium dat nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld zal worden;

(d) Om gedrukte versies van de Composities uit te geven, of aan anderen een licentie te verlenen om ze uit te geven, in alle vormen, met inbegrip van bladmuziek en licenties voor liedteksten;

(e) Om bewerkingen te maken van, of anderszins aanpassingen, wijzigingen of vertalingen te maken van een Compositie op enige wijze, met inbegrip van het recht om: (i) een Compositie op te nemen of opnieuw op te nemen in een vreemde taal; (ii) nieuwe teksten en/of muziek toe te voegen aan een Compositie; (iii) licenties te verlenen voor "coverversies" van een Compositie; en (iv) licenties te verlenen aan derden om interpolaties en/of "sampling" van de Composities toe te staan;

(f) Om geld toe te kennen, te beheren en te innen onder audio-only blanket licenties en audio-visuele blanket synchronisatielicenties (bv. "micro-synchronisatie”-licenties) van de Composities voor het gebruik van de Composities in "art tracks", door gebruikers gegenereerde video's op sites en diensten zoals YouTube, Facebook, TikTok) en andere audio-visuele programma's. In verband met YouTube of andere consumentgerichte digitale sites van derden, zal de Uitgever het recht hebben om video's die Composities bevatten te identificeren, te claimen en te gelde te maken door het vertonen van advertenties mogelijk te maken;

(g) Om namen, gelijkenissen en biografische informatie betreffende de auteurs van de Composities te gebruiken in verband met de exploitatie en/of promotie van de Composities en ter promotie van het bedrijf van de Uitgever;

(h) Om derden te machtigen of een licentie te verlenen voor de uitoefening van een van de rechten die krachtens deze overeenkomst aan de Uitgever zijn verleend; en

(i) Om alle inkomsten te innen die voortvloeien uit de exploitatie van de hierin verleende rechten, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

1.2 Met betrekking tot de voornoemde toekenning van rechten, benoemt u hierbij de Uitgever tot uw werkelijke en wettige agent en feitelijke gevolmachtigde (met volledige bevoegdheid tot indeplaatsstelling en delegatie) om alle documenten, instrumenten en geschriften in de naam van de Uitgever en/of in uw naam te maken, uit te voeren en te leveren en om alle andere handelingen in de naam van de Uitgever en/of in uw naam te verrichten die naar het redelijke zakelijke oordeel van de Uitgever noodzakelijk of wenselijk zijn om de doelstellingen van deze overeenkomst uit te voeren.  

Betalingen. 

 2.1 "Bruto Ontvangsten" zoals gebruikt in deze Voorwaarden Uitgeversadministratie betekent alle inkomsten uit de exploitatie van de hierin aan de Uitgever verleende rechten op de Composities, die daadwerkelijk door de Uitgever worden ontvangen, waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de aftrek van arrangeurs-, bewerkers- en vertalersvergoedingen en royalty's (altijd onder voorbehoud van de plaatselijke regels en gebruiken van incassobedrijven), eventuele fiscale aftrekposten en/of standaardprovisies die worden ingehouden door bonafide incassobureaus en/of onafhankelijk opererende bedrijven, en vergoedingen en/of commissies voor sub-uitgevers en/of beheerders in enig deel van het Territorium. De Uitgever heeft het recht om alle Bruto Ontvangsten te innen, met inbegrip van eventuele gelden die door de Composities zijn verdiend vóór aanvang van de Termijn, maar die nog niet zijn geïnd.
(a) U ontvangt vijfentachtig procent (85%) van de Bruto Ontvangsten die voortvloeien uit de exploitatie van de Composities in het Territorium, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mechanische royalty's, inkomsten uit drukwerken en het zogenaamde "uitgeversaandeel" van de inkomsten uit openbare uitvoeringen. De Uitgever mag vijftien procent (15%) van de Bruto Ontvangsten houden.
(b) Voor alle duidelijkheid, de betalingen aan u zoals hierboven vermeld zijn inclusief alle royalty's voor liedjesschrijvers, exclusief het "schrijversdeel" van de inkomsten uit openbare uitvoering die u zult ontvangen van de door u aangewezen uitvoeringsorganisatie (de "PRO"). Indien er Composities geheel of gedeeltelijk door u zijn gemaakt, en u geen lid bent van een PRO en ervoor kiest zich gedurende de Termijn niet aan te sluiten bij een PRO, dan zal, onder voorbehoud van de regels en reglementen van de PRO's, tussen u en de Uitgever, de Uitgever waar mogelijk het recht hebben om bovenop het zogenaamde "uitgeversaandeel" van de door de betreffende Composities gegenereerde uitvoeringsinkomsten, een zogenaamd "schrijversaandeel" te innen en te ontvangen.

2.2 U ontvangt verklaringen met betrekking tot uw aandeel in de Bruto Ontvangsten, en deze gelden worden op uw TuneCore-rekening bijgeschreven binnen vijfenveertig (45) dagen na het einde van elk kalenderkwartaal voor elk van deze voorgaande kwartaalperiodes. Zodra het bedrag op uw account is bijgeschreven, kunt u het geheel of een gedeelte van het saldo van uw account naar eigen goeddunken opnemen. U bent verantwoordelijk voor eventuele bankkosten of andere kosten in verband met dergelijke opnames. Elk bezwaar met betrekking tot een rekeningafschrift of elke rechtsvordering die daaruit voortvloeit, moet uiterlijk één (1) jaar na de datum waarop het rekeningafschrift u aanvankelijk is toegezonden, worden ingediend (en elke rechtsvordering die daaruit voortvloeit, moet binnen die termijn worden ingesteld), en u ziet af van elke langere verjaringstermijn die door de wet kan worden toegestaan. Een algemeen bezwaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een algemene bewering dat te veel aftrekposten zijn opgegeven of te weinig inkomsten zijn opgegeven, zal niet als geldig bezwaar worden beschouwd. Ook in geval er sprake is van een te hoge opgave van inkomsten aan u, of indien u een deel van de Bruto Ontvangsten van een derde betaald krijgt dat op grond van deze overeenkomst aan de Uitgever betaald had moeten worden, heeft de Uitgever het recht om het te veel betaalde, of het deel van de Uitgever van de inkomsten dat aan de Uitgever betaald had moeten worden, in mindering te brengen op inkomsten die anders aan u betaald hadden moeten worden, nu of in de toekomst, op grond van deze overeenkomst of op grond van een andere overeenkomst tussen u en TuneCore.  

2.3 De Bruto Ontvangsten die op uw TuneCore account worden bijgeschreven, zullen worden samengevoegd op een rentedragende bankrekening met de Bruto Ontvangsten van andere TuneCore klanten totdat u deze fondsen opneemt. U gaat ermee akkoord dat u zelf geen rente of andere inkomsten zult ontvangen over de Bruto Ontvangsten die de Uitgever beheert als uw agent en die de Uitgever stort op een dergelijke gepoolde rekening. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de dienst Publishing Administration transfereert en draagt u onherroepelijk aan de Uitgever elk eigendomsrecht over dat u zou kunnen hebben op elke rente die zou kunnen voortvloeien uit de Bruto Ontvangsten die op een dergelijke gepoolde rekening worden gehouden. Bovenop of in plaats van het verdienen van rente op een dergelijke gepoolde rekening, kan de Uitgever een korting ontvangen op de vergoedingen of kosten die in rekening worden gebracht voor bankdiensten door de banken waar uw Bruto Ontvangsten worden aangehouden.

2.4 In het geval dat de Uitgever, naar eigen goeddunken, reden heeft om te vermoeden dat uw account is onderworpen aan en/of betrokken is bij frauduleuze of inbreukmakende activiteiten, behoudt de Uitgever zich het recht voor om het boeken van Bruto Ontvangsten op uw account stop te zetten en uw mogelijkheid te blokkeren om op andere wijze fondsen van uw account op te nemen totdat de verdachte activiteiten naar tevredenheid van de Uitgever zijn verholpen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u dergelijke inkomsten zult verliezen indien de Uitgever, naar eigen goeddunken vaststelt dat deze het resultaat zijn van inbreuk en/of fraude. In de mate dat wordt vastgesteld dat frauduleuze en/of inbreukmakende activiteiten veroorzaakt zijn door uw handelen of nalaten of dat van uw filialen, kunnen eventuele door de Uitgever in dat verband gemaakte kosten (met inbegrip van juridische kosten en uitgaven), in aanvulling op zijn andere rechtsmiddelen, door de Uitgever in mindering worden gebracht op eventuele gelden die anders uit hoofde van deze overeenkomst aan u verschuldigd zijn. Sommige licentienemers van de Uitgever kunnen ook een beleid hebben met betrekking tot fraude en vermoedelijke frauduleuze activiteiten en u stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om een dergelijk beleid te onderzoeken, en dat een dergelijk beleid bindend zal zijn voor u hieronder.

2.5 In het geval dat aan de Uitgever een claim van inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, publiciteitsrecht of ander intellectueel eigendomsrecht wordt voorgelegd, of het niet voldoen aan een licentieverplichting van een derde partij of enige andere claim die, indien waar, uw schending of niet-naleving van een van uw verklaringen, garanties of overeenkomsten hieronder zou inhouden, gaat u ermee akkoord dat de Uitgever alle inkomsten op uw account kan bevriezen die zijn ontvangen in verband met de betwiste Compositie(s) of andere materialen die door u zijn ingediend, en dat dergelijke inkomsten vervallen zullen worden verklaard indien de Uitgever naar eigen goeddunken vaststelt dat deze het gevolg zijn van fraude en/of inbreuk. Bovendien, als de Uitgever naar eigen goeddunken verkiest om een advocaat in te schakelen om een dergelijke claim te beoordelen en/of erop te reageren, heeft de Uitgever het recht om, naar eigen goeddunken, een minimum van Driehonderd Dollar ($300) af te houden van uw account of op een Betalingsmethode (zoals gedefinieerd in de Basisvoorwaarden) in rekening te brengen om de kosten van gerelateerde juridische kosten en uitgaven te compenseren.

3. Verplichtingen jegens derden. U bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen, indien van toepassing, aan liedjesschrijvers, licentiegevers, inkomensdeelnemers en andere derde partijen aan wie u verplicht bent een deel van de inkomsten uit de Composities te betalen, alsook voor het bekomen van alle nodige machtigingen. U garandeert en verklaart dat alle liedjesschrijvers, licentiegevers, inkomensdeelnemers en andere derde partijen aan wie u verplicht bent een deel van de inkomsten uit de Composities te betalen, zich uitsluitend tot u zullen wenden voor dergelijke betalingen en u stemt er hierbij mee in de Uitgever te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen of acties van dergelijke liedjesschrijvers, licentiegevers, inkomensdeelnemers en andere derde partijen voor dergelijke betalingen in overeenstemming met de hierin opgenomen schadeloosstellingsbepalingen.

4. Vergoedingen.  

4.1 U moet aan de Uitgever een eenmalige, niet-terugbetaalbare vergoeding betalen (de "Instelvergoeding"), zoals vermeld op de website van de Uitgever, ter dekking van de administratieve kosten van de Uitgever met betrekking tot het registreren van uw Composities in het gehele Territorium.  

4.2 U gaat ermee akkoord dat de Uitgever gemachtigd is om de Instelvergoeding en eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten die u mogelijk moet betalen in verband met uw gebruik van de dienst Publishing Administration rechtstreeks van uw TuneCore-account af te houden of om die vergoedingen in rekening te brengen op een alternatieve betalingsmethode die u aan de Uitgever verstrekt (zoals een geldige PayPal-account, een creditcard of een debetkaart, elk een "Betalingsmethode"). Voor alle duidelijkheid, indien u of de Uitgever deze overeenkomst beëindigt om een van de redenen die hierin worden uiteengezet, hebt u geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de Instelvergoeding. Indien u bovendien om welke reden dan ook nalaat een betaling te doen of een betaling wordt gestorneerd via de Betalingsmethode of een andere methode nadat u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden, zal de Uitgever het recht hebben om, naar eigen goeddunken, de Instelvergoeding te innen met alle middelen die nodig zijn, met inbegrip van het recht om uw account actief te houden en alle daaruit voortvloeiende royalty's te innen totdat de Instelvergoeding volledig is geïnd. Het is uw verantwoordelijkheid om de Uitgever op de hoogte te brengen als uw Betalingsmethode is gewijzigd door de juiste wijzigingen aan te brengen in uw TuneCore-accountinstellingen. Als u geen geldige Betalingsmethode verstrekt, kan uw dienst worden afgesloten of onderbroken, naar eigen goeddunken van de Uitgever.

5. Termijn. 

5.1 De "Termijn" van deze overeenkomst is voor een initiële periode van één (1) jaar, ingaande op de datum dat de Instelvergoeding (zoals hierboven gedefinieerd) is ontvangen en verwerkt door de Uitgever en doorlopend tot het einde van het kalenderkwartaal waarin de Uitgever uw opzeggingsbericht ontvangt. Na de eerste periode zal de Termijn automatisch worden verlengd en vernieuwd voor extra driemaandelijkse perioden, tenzij u de Uitgever ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk op de hoogte brengt van de beëindiging.

5.2 De Uitgever heeft het recht om alle inkomsten met betrekking tot de Composities die verdiend zijn voor het begin van en gedurende de Termijn te innen. Na de Termijn zal de Uitgever het recht hebben op een twaalf (12) maanden durende periode na de Termijn om alle gedurende de Termijn verdiende, maar nog niet betaalde inkomsten te innen (de "Post-Termijnperiode"). Als de Uitgever inkomsten ontvangt die na de Post-Termijnperiode zijn verdiend van een incassobureau, licentiehouder of een andere entiteit ten gevolge van hun handelen of nalaten of uw verzuim om derde partijen op de hoogte te stellen van het einde van deze overeenkomst, erkent u dat het ontvangen van dit inkomen door de Uitgever geen schending van deze overeenkomst zal inhouden. De Uitgever zal al deze inkomsten aan u blijven verantwoorden op grond van de voorwaarden zoals hierin uiteengezet.   

6. GARANTIES; VERKLARINGEN; SCHADELOOSSTELLINGEN.

6.1 U garandeert en verklaart dat: (i) u ten minste achttien (18) jaar oud bent; (ii) u het volledige recht en de volledige bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan en volledig uit te voeren en om aan de Uitgever alle hierin gespecificeerde rechten te verlenen; (iii) de uitoefening door de Uitgever van enige en alle rechten met betrekking tot de Composities, inclusief muziek, titel en/of teksten, geen inbreuk maakt op enige gewoonterechtelijke of wettelijke rechten van enige persoon, bedrijf of onderneming met inbegrip van maar niet beperkt tot contractuele rechten, auteursrechten en privacyrechten; (iv) de hierin verleende rechten vrij zijn van enige claims, eisen, pandrechten of bezwaringen en (v) geen van de Composities lasterlijk of obsceen zijn. Zonder beperking van het voorgaande, is geen toestemming van een derde partij vereist, noch zal deze vereist zijn, om de rechten te verwezenlijken die door u aan de Uitgever hieronder worden verleend.  

6.2 U garandeert en verklaart bovendien dat alle registratie en informatie die u aan de Uitgever verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is en zal blijven. Indien de Uitgever een melding ontvangt met betrekking tot een discrepantie of onnauwkeurigheid in de registratie van een Compositie(s), heeft de Uitgever het recht om betalingen in verband met de desbetreffende Compositie(s) op te schorten totdat een dergelijke discrepantie of onnauwkeurigheid is opgehelderd.  

6.3 U verdedigt en vrijwaart de Uitgever en aan hem gelieerde ondernemingen (met inbegrip van directeuren, leden, functionarissen, werknemers, sub-uitgevers en andere vertegenwoordigers) en vrijwaart hen tegen alle claims van derde partijen, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en onkosten, die voortvloeien uit een vermeende inbreuk of schending door u van enige garantie, verklaring of overeenkomst die hierin is opgenomen, of die betrekking heeft op een handelen of nalaten van u of onder uw leiding of controle. U zult de Uitgever vergoeden voor elke betaling die op enig moment na de datum van deze overeenkomst is gedaan met betrekking tot enige aansprakelijkheid of claim waarvoor de Uitgever het recht heeft te worden gevrijwaard. Anderzijds kan de Uitgever ervoor kiezen om een dergelijke betaling in mindering te brengen op inkomsten die anderszins aan u verschuldigd zouden zijn op grond van deze overeenkomst of een andere overeenkomst tussen u en TuneCore.   

7. Gerechtelijke procedures en Schikkingen.  

7.1 Onverminderd de bepalingen van Artikel 6.3 hierboven, heeft de Uitgever het recht maar niet de verplichting om alle claims en acties met betrekking tot de Composities te vervolgen, te verdedigen en schikkingen te treffen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is met betrekking tot deze en de auteursrechten of andere rechten met betrekking tot de Composities; met dien verstande echter dat de Uitgever geen claims zal schikken zonder uw toestemming (anders dan zoals uiteengezet in Artikel 7.2 hieronder). Indien de Uitgever of u gelden terugkrijgt als gevolg van een vonnis of schikking, zullen deze gelden tussen u en de Uitgever worden verdeeld in dezelfde verhouding als voorzien in Artikel 2 hierboven, na aftrek van de onkosten voor het verkrijgen van deze gelden, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven. U hebt het recht zelf een raadsman aan te stellen, die u bij de vervolging of verdediging van een dergelijke zaak bijstaat of op zich neemt, maar zulks op uw eigen kosten. Eventuele vonnissen tegen de Uitgever en eventuele schikkingen door de Uitgever van claims tegen hem met betrekking tot een van de Composities, samen met kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en uitgaven, zijn onderworpen aan de vrijwaringsbepalingen van de Voorwaarden inzake Uitgeversadministratie voor Uitgevers, en uw vrijwaringsbetalingen zullen aan de Uitgever worden betaald uit mogelijke bedragen die aan u verschuldigd zijn uit hoofde van alle rekeningen die u bezit en die door de Uitgever worden beheerd, of onmiddellijk op verzoek van de Uitgever.

7.2 Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen, heeft de Uitgever het recht, maar niet de verplichting, om zijn catalogus van beheerde composities (met inbegrip van de Composities) zonder uw voorafgaande toestemming deel te laten uitmaken van licentieovereenkomsten en sectorbrede schikkingen voor de recuperatie van royalty's die worden voorgesteld en onderschreven door belangengroepen zoals de National Music Publishers Association.

Documenten.

8.1 Op verzoek van de Uitgever zult u alle documenten die nodig zijn met betrekking tot de toegekende rechten van de Uitgever op de Composities ondertekenen en aan de Uitgever leveren, en als u dit niet doet binnen tien (10) werkdagen na het verzoek van de Uitgever daartoe, kan de Uitgever dergelijke documenten in uw naam ondertekenen.

8.2 Gelijktijdig met uw aanvaarding van de Voorwaarden inzake Uitgeversadministratie, moet u aan de Uitgever kopieën bezorgen van alle bestaande licenties of andere overeenkomsten met betrekking tot de Composities. U gaat er verder mee akkoord de Uitgever op de hoogte te stellen van elke opgenomen versie van een Compositie gedurende de Termijn, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nadat u zich daarvan bewust bent geworden. Indien en voor zover u nalaat de in dit artikel bedoelde materialen en informatie aan de Uitgever te verstrekken, zullen de rechten van de Uitgever op en met betrekking tot de Composities hierdoor niet worden aangetast. De Uitgever is niet verantwoordelijk voor het niet innen van gelden of het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming van de betreffende Compositie(s) die het directe of indirecte gevolg is van een dergelijk verzuim door u.

9. Updates Algemene Voorwaarden; Opzegging.  

9.1 De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden voor Uitgeversadministratie te allen tijde te wijzigen en/of nieuwe bepalingen en/of voorwaarden op te nemen met betrekking tot uw gebruik van de TuneCore-sites. De Uitgever zal u op de hoogte stellen van eventuele wezenlijke wijzigingen in de Voorwaarden voor Uitgeversadministratie en u hebt het recht de Termijn te beëindigen indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen. Als u anderszins de TuneCore-sites blijft gebruiken en niet opzegt, worden deze wijzigingen en updates geacht aanvaard te zijn en opgenomen te zijn in deze Voorwaarden voor Uitgeversadministratie.  

9.2 Anders dan hierboven uiteengezet, heeft u het recht om de Termijn te allen tijde na één (1) jaar op te zeggen door de volgende kennisgeving in te vullen en terug te sturen: [__________________]. De opzegging wordt van kracht aan het einde van het kalenderkwartaal waarin wij een dergelijke opzegging hebben ontvangen, met inachtneming van onze Post-Term periode en incassorechten van de betreffende prestatie-, licentie- en andere incassorechten organisaties.
Overtredingen van de Algemene Voorwaarden; Beëindiging. U stemt ermee in dat Publisher elke account (of een deel daarvan) die u mogelijk hebt via de Sites of uw gebruik van de Sites kan beëindigen en dat Publisher uw account geheel of gedeeltelijk kan verwijderen en weggooien, op elk gewenst moment om welke reden dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van deze Voorwaarden voor het Uitgeversbeheer) of geen reden, naar eigen goeddunken van Publisher. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot de Sites en/of uw account, of een deel daarvan, kan worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving, en u gaat ermee akkoord dat de Uitgever niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Deze rechtsmiddelen zijn in aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen die Publisher kan hebben bij wet of in het eigen vermogen.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien en zijn van kracht vanaf 1 juli 2023.

TUNECORE, INC. AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN – TRADITIONELE SYNCHRONISATIELICENTIES

Deze volgende Algemene Voorwaarden voor Traditionele Synchronisatielicenties (de "Synchronisatievoorwaarden") vormen, wanneer ze door u aanvaard worden, een bijkomende wijziging van de Voorwaarden voor Uitgeversadministratie, tussen u en TuneCore.

TOEKENNING VAN RECHTEN.

1.1 Bovenop de exclusieve toekenning van rechten die u hieronder aan de Uitgever hebt verleend, verleent u hierbij aan de Uitgever, in het gehele Territorium en gedurende de Termijn, het enige en exclusieve recht om te onderhandelen en licenties te verlenen en anderen het recht te verlenen om licenties te verlenen voor de synchronisatie van Composities (en eventuele opnames die u bij de Uitgever indient voor synchronisatie (de "Opnames"), indien van toepassing) via "traditionele" kanalen, zoals deze term wordt begrepen in de muziekuitgeverij in de Verenigde Staten, d.w.z., eenmalige licenties voor het gebruik van uw Composities in films, televisieprogramma's, advertenties, videogames en andere audiovisuele programma's.

1.2 In overeenstemming hiermee verleent u de Uitgever het recht om de Composities en Opnamen te gebruiken, weer te geven en beschikbaar te stellen, op een streaming, royalty-vrije, wereldwijde basis, via websites, kanalen en profielen van de Uitgever en/of gelieerde sites van derde partijen, uitsluitend bedoeld voor gebruik door geautoriseerde personen (bijv. music supervisors) om toegang te krijgen tot audiobestanden van de Composities, deze te beluisteren en te testen voor mogelijke synchronisatieplaatsing door een derde partij.

Betalingen.

2.1 De Uitgever zal alle Bruto Ontvangsten innen die zijn verdiend met de Composities (en Opnamen, indien van toepassing) die zijn afgeleid van synchronisatieverzoeken die zijn ontvangen door en/of licenties die zijn geïnitieerd gedurende de Termijn. "Bruto Ontvangsten" wordt gedefinieerd als de door de Uitgever ontvangen inkomsten uit synchronisatielicenties, waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de aftrek van eventuele commissies en/of vergoedingen die in rekening worden gebracht door derde partijen die synchronisatielicenties verlenen in enig deel van het Territorium, belastingen of soortgelijke heffingen. Bruto Ontvangsten omvatten alle te betalen opbrengsten voor het initiële licentiegebruik, met inbegrip van opbrengsten als gevolg van de uitoefening van een optie, verlenging of uitbreiding van een door de Uitgever afgegeven licentie, zelfs indien een dergelijke optie, verlenging of uitbreiding na de Termijn plaatsvindt. Voor alle duidelijkheid, na het verstrijken van de Termijn behoudt de Uitgever het exclusieve recht om licenties uit te geven en/of betalingen te innen voor alle aanvragen die de Uitgever gedurende de Termijn heeft ontvangen en/of plaatsingen die de Uitgever is begonnen.

(a) U ontvangt vijftig procent (50%) van de Bruto-ontvangsten die voortvloeien uit de synchronisatie van Composities (en Opnamen, indien van toepassing) via traditionele middelen, bijvoorbeeld films, televisieprogramma's, advertenties, videospelletjes en andere eenmalige audiovisuele programma's. Het is de Uitgever toegestaan vijftig procent (50%) van de Bruto Ontvangsten te behouden.

3. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, (a) hebben alle begrippen en uitdrukkingen die hierin worden gebruikt dezelfde definities als in de Voorwaarden voor Uitgeversadministratie; en (b) worden de bepalingen van de Voorwaarden voor Uitgeversadministratie hierbij bekrachtigd en bevestigd en blijven zij volledig van kracht en geldig.

Niniejszy Regulamin był ostatnio aktualizowany i obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.

REGULAMIN BELIEVE INTERNATIONAL

Witamy w oficjalnej witrynie internetowej TuneCore, Inc., www.tunecore.com, służącej do cyfrowej dystrybucji muzyki dla osób fizycznych zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych oraz w oficjalnej witrynie internetowej Believe International, www.believemusic.com, służącej do cyfrowej dystrybucji muzyki dla osób fizycznych zamieszkałych poza terytorium Stanów Zjednoczonych.  

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje wszystkich użytkowników witryny www.tunecore.com i powiązanych z nią witryn internetowych (zwanych dalej łącznie „Witryną TuneCore”), które są obsługiwane przez spółkę TuneCore, Inc. (zwaną dalej „TuneCore”), oraz wszystkich użytkowników witryny www.believemusic.com i powiązanych z nią witryn internetowych (zwanych dalej łącznie „Witryną Believe”, a łącznie z Witryną TuneCore „Witrynami Dystrybutora”), które stanowią własność spółki Believe International (zwanej dalej „Believe”; Believe i TuneCore zwane są dalej łącznie „Dystrybutorem”, albo określane są dalej łącznie jako „my”) i są przez nią obsługiwane, w tym w przypadku korzystania z jakichkolwiek treści, informacji, produktów lub usług w nich zawartych. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, osobą fizyczną albo pojedynczym podmiotem (zwanymi dalej łącznie albo osobno „Użytkownikami”), a TuneCore i Believe, dotyczącą korzystania przez użytkownika z Witryny TuneCore albo Witryny Believe. Użytkownicy i Dystrybutorzy są określani w dalszej części niniejszego dokumentu osobno mianem „Strony” albo łącznie mianem „Stron”. Podczas korzystania z Witryny TuneCore albo Witryny Believe użytkownik będzie podlegać wszelkim opublikowanym dodatkowym regulaminom uzupełniającym obowiązującym w odniesieniu do określonych usług i funkcji, które mogą być okresowo publikowane w odpowiedniej witrynie (zwanym dalej „Regulaminami uzupełniającymi”). Wszelkie Regulaminy uzupełniające zostają niniejszym włączone do niniejszego Regulaminu poprzez odniesienie.

PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYN DYSTRYBUTORA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY REGULAMIN. ZAREJESTROWANIE SIĘ W WITRYNACH DYSTRYBUTORA LUB UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘPU, PRZEGLĄDANIE ICH ALBO KORZYSTANIE Z NICH OZNACZA POTWIERDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZECZYTANIA, ZROZUMIENIA I ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ PONIŻSZEGO REGULAMINU, W TYM WSZELKICH REGULAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH I WSZELKICH PRZYSZŁYCH ZMIAN (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZENIE „REGULAMINEM”). JEŻELI UŻYTKOWNIK W DOWOLNYM MOMENCIE NIE PRZYJMIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z WITRYN DYSTRYBUTORA.

Wymogi kwalifikacyjne. Aby korzystać z Witryn Dystrybutora, użytkownik musi mieć ukończonych przynajmniej 18 (osiemnaście) lat (albo przynajmniej 13 (trzynaście) lat i posiadać zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych) oraz posiadać pełną zdolność i umiejętność do (i) przyjęcia warunków, zobowiązań, zapewnień, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie oraz (ii) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i zachowania zgodności z tymi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik niniejszym oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszym ustępie.

Privacyverklaring. Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees het Privacybeleid van de Distributeursites op www.tunecore.com/terms zorgvuldig door voor informatie over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie door de Distributeur.

Zmiana postanowień Regulaminu. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania albo usuwania części niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminów uzupełniających wedle własnego uznania, w każdej chwili i z dowolnej przyczyny, przy czym możemy powiadomić użytkownika o takich zmianach na różne sposoby, w tym poprzez zmianę wyżej określonej daty „Ostatniej aktualizacji” i na inne uzasadnione sposoby, które możemy ustalić wedle własnego uznania. Wszelkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku istotnej zmiany, która może mieć bezpośredni wpływ na konto użytkownika, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika, wysyłając wiadomość na ostatni adres e-mail, który użytkownik przedstawił nam w związku ze swoim kontem. Proszę sprawdzać okresowo niniejszy Regulamin pod kątem zmian. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Witryn Dystrybutora po opublikowaniu zmian oznacza wiążące przyjęcie takich zmian przez użytkownika.

Dostęp i łącza do Witryn Dystrybutora. Dystrybutor udziela użytkownikowi pozwolenia na korzystanie z Witryn Dystrybutora w sposób określony w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem następujących warunków i dopóki użytkownik będzie ich przestrzegać: (i) użytkownik może korzystać z Witryn Dystrybutora wyłącznie na użytek własny; (ii) z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie, użytkownik nie może pobierać, powielać, prowadzić redystrybucji, prowadzić retransmisji, publikować, odsprzedawać, wyświetlać publicznie ani w inny sposób wykorzystywać żadnej części Witryn Dystrybutora na żadnym nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora; (iii) użytkownik nie może zmieniać ani modyfikować żadnej części Witryn Dystrybutora w zakresie innym, niż może być zasadnie niezbędny w celu korzystania z Witryn Dystrybutora zgodnie z przeznaczeniem; (iv) użytkownik nie może dopuścić się żadnego niedozwolonego wykorzystania opisanego w ust. 11 poniżej oraz (v) użytkownik musi poza tym w pełni przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Witryna TuneCore jest kontrolowana i oferowana przez spółkę TuneCore z jej placówek w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a Witryna Believe jest kontrolowana i oferowana przez spółkę Believe z jej placówek w Unii Europejskiej (UE), w szczególności we Francji i w Luksemburgu. Dystrybutor nie składa żadnych oświadczeń dotyczących stosowności ani dostępności Witryn Dystrybutora do użytku w innych miejscach. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn Dystrybutora albo korzysta z nich z obszarów, na których obowiązują inne systemy prawne, ma on obowiązek przestrzegać przepisów prawa miejscowego i w zakresie dozwolonym na mocy przepisów systemu prawnego, któremu użytkownik podlega ze względu na miejsce, w którym przebywa, użytkownik zrzeka się przewidzianego w tym systemie prawnym prawa do wnoszenia roszczeń albo korzystania z ochrony, które nie przysługuje odpowiednio w Stanach Zjednoczonych albo na terenie UE.  

Własność Dystrybutora; prawa własności.

 1. Postanowienia ogólne. Witryny Dystrybutora, w tym treści, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, materiały audiowizualne, informacje, szata graficzna, wzornictwo, kompilacje, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, usługi, informacje zastrzeżone, znaki usługowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, informacje wyróżniające (takie jak logo), wybór, kolejność, estetyka i układ elementów oraz wszelkie inne elementy Witryn Dystrybutora zapewnianie przez Dystrybutora (zwane dalej „Materiałami Dystrybutora”), stanowią własność lub przedmiot licencji posiadanej przez Dystrybutora i podlegają odpowiednio ochronie prawnej w szczególności na mocy przepisów federalnych i stanowych USA i przepisów prawa Luksemburga, jak również obowiązujących przepisów prawa, regulacji i traktatów zagranicznych. Materiały Dystrybutora nie obejmują Treści osób trzecich (zgodnie z definicją podaną poniżej). Bez wyraźnego upoważnienia przez Dystrybutora użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, nie udzielać licencji, nie rozpowszechniać, nie kopiować, nie modyfikować, nie odtwarzać ani nie wyświetlać publicznie, nie przekazywać, nie publikować, nie edytować, nie adaptować, nie wykorzystywać w inny nieuprawniony sposób Witryn Dystrybutora lub Materiałów Dystrybutora, ani nie tworzyć dzieł zależnych na ich podstawie. Dystrybutor zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów w Materiałach Dystrybutora z wyjątkiem ograniczonych praw wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Aplikacje i inne oprogramowanie do pobrania. Jeżeli jakiekolwiek Materiały Dystrybutora, które udostępnimy użytkownikowi, będą stanowić oprogramowanie, które można pobrać, wtedy oprogramowanie i wszystkie pliki, obrazy oraz dane związane z oprogramowaniem zostaną udostępnione przez nas użytkownikowi na mocy licencji. Licencja ta jest licencją osobistą, ograniczoną, niepodlegającą przeniesieniu i odwołalną, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany albo odwołania jej w każdej chwili za powiadomieniem użytkownika. Po otrzymaniu powiadomienia o odwołaniu licencji użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania, które znajdują się w posiadaniu użytkownika lub w systemach pod jego kontrolą. Pobrane oprogramowanie nie stanowi własności użytkownika, a my nie przenosimy praw własności do oprogramowania na użytkownika. Zachowujemy pełne prawo własności oraz tytuł do pobranego oprogramowania i wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Użytkownik nie może redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, rozkładać na czynniki pierwsze ani w inny sposób sprowadzać oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka (z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działania są wyraźnie dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa, niezależnie od tego ograniczenia). Oprogramowanie pobierane z Witryn Dystrybutora podlega przepisom Stanów Zjednoczonych i Luksemburga dotyczącym kontroli eksportu. Pobierając Oprogramowanie z Witryn Dystrybutora, użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że nie postępuje w sposób stanowiący naruszenie tych przepisów.
 1. Treści użytkownika..

  1. 6.1 Postanowienia ogólne. Witryna Dystrybutora może obecnie albo w przyszłości umożliwiać użytkownikowi i innym Użytkownikom publikowanie albo zamieszczanie łączy do mediów, tekstów, nagrań audio i wideo, zdjęć, obrazów, komentarzy albo innych informacji bądź treści (zwanych dalej „Treściami użytkownika”) oraz hostowanie lub udostępnianie takich Treści użytkownika. Dystrybutor nie kontroluje Treści użytkownika. Dystrybutor nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tego, że należące do użytkownika Treści użytkownika pozostaną dostępne w jakikolwiek sposób za pośrednictwem Witryny Dystrybutora. Możemy usuwać należące do użytkownika Treści użytkownika wedle własnego wyłącznego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie publikowane przez niego w Witrynie Dystrybutora Treści użytkownika są udostępniane publicznie użytkownikom Witryny Dystrybutora, a Dystrybutor nie gwarantuje zachowania jakiejkolwiek poufności w odniesieniu do jakichkolwiek takich Treści użytkownika ani nie gwarantuje, że prawa własności intelektualnej albo prawa własności użytkownika do takich Treści użytkownika nie zostaną naruszone albo przywłaszczone.
  2. Przyznanie praw. Z wyjątkiem zakresu, w jakim dotyczy to „Utworów” i „Nagrań” (zgodnie z definicją każdego z tych terminów podaną w Regulaminie uzupełniającym – Zarządzanie wydawnictwami), dla których warunki korzystania z usług podlegają postanowieniom Regulaminu uzupełniającego – Zarządzanie wydawnictwami, przesyłając Treści użytkownika do Dystrybutora, użytkownik niniejszym udziela Dystrybutorowi i jego jednostkom stowarzyszonym nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, w pełni opłaconej, nieobciążonej tantiemami, podlegającej przeniesieniu licencji z prawem do udzielania i zatwierdzania dalszych licencji na wykorzystanie, powielanie, poddawanie digitalizacji, kodowanie, przechowywanie, przesyłanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie utworów zależnych, wyświetlanie, wykonywanie, upublicznianie i wykorzystywanie w inny sposób takich Treści użytkownika w związku z działaniem Witryny Dystrybutora i działalnością Dystrybutora (i jego następców prawnych, cesjonariuszy i dalszych licencjobiorców, a także ich jednostek stowarzyszonych), w tym w szczególności w celu promowania albo redystrybuowania części albo całości Witryny Dystrybutora (i opracowanych na jej podstawie dzieł zależnych) w jakimkolwiek formacie multimediów i za pośrednictwem jakichkolwiek kanałów medialnych albo poprzez działania marketingowe. Użytkownik udziela Dystrybutorowi i jego jednostkom stowarzyszonym, cesjonariuszom i dalszym licencjobiorcom (oraz odpowiednio ich jednostkom stowarzyszonym) prawa do korzystania z nazwy podanej w związku z takimi Treściami użytkownika, jeżeli zdecydują się na takie korzystanie. Ponadto użytkownik niniejszym udziela również każdemu Użytkownikowi Witryny Dystrybutora niewyłącznej licencji na dostęp do należących do użytkownika Treści użytkownika za pośrednictwem Witryny Dystrybutora oraz na korzystanie, powielanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie utworów zależnych, wyświetlanie i odtwarzanie takich Treści użytkownika w zakresie dozwolonym w ramach funkcjonalności Witryny Dystrybutora i na mocy postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe licencje udzielane przez użytkownika w odniesieniu do Treści użytkownika przesyłanych do Witryny Dystrybutora są bezterminowe i nieodwołalne, z wyjątkiem tego, że w przypadku jakichkolwiek Treści użytkownika, które użytkownik usunął w trakcie posiadania konta użytkownika w Witrynie Dystrybutora, albo jakichkolwiek Treści użytkownika po dezaktywacji albo usunięciu konta użytkownika w Witrynie Dystrybutora użytkownik może konkretnie poinformować Dystrybutora o wypowiedzeniu powyższej licencji udzielonej Dystrybutorowi przez użytkownika, konkretnie wskazując elementy Treści użytkownika, których dotyczy takie wypowiedzenie, w którym to przypadku powyższa licencja przestanie obowiązywać w handlowo uzasadnionym terminie po przedłożeniu takiego powiadomienia Dystrybutorowi przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się jednak, że nawet po takim wypowiedzeniu Dystrybutor może zachować kopie takich Treści użytkownika na serwerze, przy czym nie będzie ich wyświetlał ani odtwarzał. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, które stanowią inaczej, powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do przesyłanych przez niego Informacji zwrotnych (zgodnie z definicją podaną poniżej) są bezterminowe i nieodwołalne.  
  3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu Treści użytkownika. Z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej, nie uzyskujemy ani nie kontrolujemy żadnych praw do Treści użytkownika i nie sprawujemy nad nimi kontroli redaktorskiej. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie zobowiązuje nas do weryfikowania oświadczeń i gwarancji składanych przez Użytkowników w odniesieniu do takich Treści użytkownika i niekoniecznie przeprowadziliśmy taką weryfikację.
 2. Oświadczenia i gwarancje użytkownika. 

  1. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że: (i) ma ukończonych 18 (osiemnaście) lat, albo (ii) ma ukończonych 13 (trzynaście) lat i uzyskał pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przyjęcie niniejszego Regulaminu.  
  2. W związku z Treściami użytkownika użytkownik zapewnia, oświadcza lub gwarantuje, że: (a) posiada prawo własności albo wszelkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na wykorzystywanie i upoważnienie Dystrybutora do wykorzystywania wszelkich patentów, znaków towarowych, praw autorskich bądź innych praw majątkowych dotyczących wszelkich Treści użytkownika, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Treści użytkownika w sposób zakładany przez Dystrybutora i w niniejszym Regulaminie oraz żeby udzielić praw i licencji określonych w niniejszym ustępie, a także (b) Treści użytkownika przedstawiane przez użytkownika, wykorzystanie takich Treści użytkownika przez Dystrybutora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz skorzystanie przez Dystrybutora z wynikających z licencji praw określonych w niniejszym Regulaminie nie stanowi i nie będzie stanowić: (i) naruszenia, pogwałcenia ani przywłaszczenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, autorskich praw osobistych, praw dotyczących ochrony prywatności, praw do wizerunku ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej bądź praw własności; (ii) zniesławienia, oczernienia, pomówienia ani naruszenia prawa do prywatności, wizerunku albo innych praw majątkowych jakiejkolwiek innej osoby; ani (iii) naruszenia jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa.
  3. Niedozwolone wykorzystanie Treści użytkownika. Z wyjątkiem przypadków, gdy na mocy postanowień niniejszego Regulaminu dozwolone jest inaczej, w związku z Treściami użytkownika przedstawianymi przez użytkownika zobowiązuje się on ponadto nie publikować, nie zamieszczać, nie przedstawiać w Witrynach Dystrybutora, nie przesyłać poprzez Witryny Dystrybutora ani nie udostępniać w inny sposób Witrynom Dystrybutora: (i) jakichkolwiek fałszywych albo błędnych informacji, które mogłyby zaszkodzić Dystrybutorowi albo jakiejkolwiek osobie trzeciej; (ii) jakichkolwiek materiałów o charakterze niezgodnym z prawem, zniesławiającym, oczerniającym, znieważającym, pornograficznym, obscenicznym, napastliwym, bluźnierczym, wulgarnym, jednoznacznie seksualnym, zastraszającym, nękającym, szkodliwym, nienawistnym, obraźliwym w kontekście rasowym albo etnicznym bądź w inny sposób niewłaściwym, albo które zachęcałyby do postępowania, które można uznać za przestępstwo, stanowiłoby podstawę odpowiedzialności cywilnej, naruszałoby jakiekolwiek prawa, prawa do prywatności albo wizerunku bądź byłoby nieodpowiednie w inny sposób; (iii) jakichkolwiek reklam lub ofert, ofert biznesowych dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług; albo (iv) jakikolwiek materiałów, które byłby w jakikolwiek szkodliwe dla osób małoletnich.  

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej Treści osób trzecich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim dotyczy to „Utworów” i „Nagrań” (zgodnie z definicją każdego z tych terminów określoną w Regulaminie uzupełniającym – Zarządzanie wydawnictwami), w przypadku których warunki korzystania z usług podlegają postanowieniom Regulaminu uzupełniającego – Zarządzanie wydawnictwami, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Witryny Dystrybutora będzie napotykać Treści użytkownika, reklamy i inne treści osób trzecich (zwane dalej łącznie „Treściami osób trzecich”) pochodzące z różnych źródeł oraz może napotykać Treści osób trzecich, które są nierzetelne, obraźliwe, nieprzyzwoite albo w inny sposób niewłaściwe. Dystrybutor nie popiera żadnych Treści osób trzecich ani żadnych opinii, zaleceń czy porad w nich zawartych. W żadnym przypadku Dystrybutor nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności z tytułu Treści osób trzecich ani w związku z nimi, w tym w szczególności z tytułu jakichkolwiek nieścisłości, błędów albo przypadków opuszczenia w Treściach osób trzecich, jakichkolwiek przypadków przywłaszczenia albo naruszenia dotyczących własności intelektualnej w odniesieniu do Treści osób trzecich, ani z tytułu jakichkolwiek strat albo szkód jakiegokolwiek typu, wynikających z wykorzystania jakichkolwiek Treści nienależących do Dystrybutora opublikowanych, wysłanych pocztą elektroniczną albo w inny sposób wyświetlanych albo przekazywanych poprzez Witrynę Dystrybutora.  

Brak monitorowania Użytkowników i Treści osób trzecich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim dotyczy to „Utworów” i „Nagrań” (zgodnie z definicją każdego z tych terminów określoną w Regulaminie uzupełniającym – Zarządzanie wydawnictwami), w przypadku których warunki korzystania z usług podlegają postanowieniom Regulaminu uzupełniającego – Zarządzanie wydawnictwami, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to użytkownik, a nie Dystrybutor, ponosi całą odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika, które przesyła, publikuje, wysyła pocztą elektroniczną, przekazuje albo w inny sposób udostępnia poprzez Witrynę Dystrybutora. Dystrybutor nie kontroluje Treści osób trzecich publikowanych przez Użytkowników albo w inny sposób udostępnionych przez inne osoby albo podmioty i nie ma żadnego obowiązku monitorowania takich Treści osób trzecich w jakimkolwiek celu. Nawet jeśli Dystrybutor kiedykolwiek wedle wyłącznego własnego uznania zdecyduje się monitorować Treści osób trzecich, Dystrybutor nie przyjmie jednak żadnej odpowiedzialności za Treści osób trzecich, żadnego zobowiązania do modyfikowania albo usuwania jakichkolwiek nieodpowiednich Treści osób trzecich, żadnego zobowiązania do kontynuowania monitorowania Treści osób trzecich ani żadnej odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników czy innych osób bądź podmiotów przesyłających jakiekolwiek takie Treści osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do niego należy ocena i podjęcie wszelkiego ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek Treści użytkownika bądź innych Treści osób trzecich, w tym ryzyka związanego z poleganiem na rzetelności, kompletności, przydatności, braku naruszeń czy zgodności z prawem takich Treści użytkownika bądź Treści osób trzecich.

Usuwanie treści. Z wyjątkiem zakresu, w jakim dotyczy to „Utworów” i „Nagrań” (zgodnie z definicją każdego z tych terminów określoną w Regulaminie uzupełniającym – Zarządzanie wydawnictwami), w przypadku których warunki korzystania z usług podlegają postanowieniom Regulaminu uzupełniającego – Zarządzanie wydawnictwami, Dystrybutor i osoby przez niego wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek), aby wedle wyłącznego uznania odmówić opublikowania jakichkolwiek Treści użytkownika bądź Treści osób trzecich albo usunąć jakiekolwiek Treści użytkownika bądź Treści osób trzecich, które są dostępne w Witrynie Dystrybutora, w całości albo w części, w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny, za powiadomieniem albo bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju.

 1. Niedozwolone wykorzystanie Witryn Dystrybutora.

  1. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał Witryn Dystrybutora w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem albo niedozwolonym (co w szczególności obejmuje zakazy określone w niniejszym ustępie ‎11) na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, co stanowi warunek korzystania przez użytkownika z Witryn Dystrybutora.
  2. Surowo zabrania się korzystania przez użytkownika z Materiałów Dystrybutora i Witryn Dystrybutora w jakikolwiek sposób inny niż na użytek własny. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie wymieniać, nie odsprzedawać, nie dystrybuować ani nie wykorzystywać jakiejkolwiek części Witryn Dystrybutora, możliwości korzystania z Witryn Dystrybutora, dostępu do Witryn Dystrybutora bądź Treści osób trzecich uzyskanych poprzez Witryny Dystrybutora w żadnym innym celu niż na użytek własny użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryn Dystrybutora, jeżeli nie spełnia wymogów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych określonych w ust. 1 powyżej.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie zniesławiać, nie nękać, nie napastować, nie zastraszać, nie prześladować ani nie oszukiwać Użytkowników Witryn Dystrybutora, ani nie gromadzić bądź usiłować gromadzić danych osobowych Użytkowników albo osób trzecich bez ich zgody.
  5.  Użytkownik zobowiązuje się celowo nie zaburzać ani nie uszkadzać, nie pogarszać ani nie uniemożliwiać działania Witryn Dystrybutora ani możliwości korzystania z nich przez jakiegokolwiek Użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez przesyłanie albo rozprowadzanie w inny sposób wirusów, robaków, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania z reklamami bądź innego złośliwego kodu, albo poprzez nieproporcjonalne obciążanie Witryn Dystrybutora w zamierzonym celu uniemożliwienia obsługi innych Użytkowników.
  6.  Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie obchodzić, nie wyłączać, nie uszkadzać ani nie zakłócać w inny sposób jakichkolwiek funkcji Witryn Dystrybutora związanych z bezpieczeństwem, jakichkolwiek funkcji uniemożliwiających albo ograniczających możliwość wykorzystania albo kopiowania jakiejkolwiek części Witryn Dystrybutora, ani jakichkolwiek funkcji, które nakładają ograniczenia na możliwość użytkowania Witryn Dystrybutora.
  7.  Użytkownik zobowiązuje się nie usiłować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do Witryn Dystrybutora ani jakiejkolwiek ich części, innych kont, systemów komputerowych albo sieci związanych z Witrynami Dystrybutora, ani jakiejkolwiek ich części poprzez hakowanie, wydobywanie haseł, ani w jakikolwiek inny sposób, ani nie zakłócać albo usiłować zakłócać prawidłowego działania Witryn Dystrybutora bądź jakichkolwiek działań wykonywanych poprzez Witryny Dystrybutora.
  8.  Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów bądź informacji jakimikolwiek sposobami, które nie zostały w zamierzony sposób udostępnione za pośrednictwem Witryn Dystrybutora. Użytkownik zobowiązuje się również nie modyfikować Witryn Dystrybutora w jakikolwiek sposób ani w jakiejkolwiek formie (w sposób inny niż przekazywanie Treści użytkownika w sposób umożliwiany przez funkcje Witryny Dystrybutora i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) ani nie korzystać ze zmodyfikowanych wersji Witryn Dystrybutora, w tym (w szczególności) w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryn Dystrybutora.
  9.  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z żadnych robotów, pająków, scraperów czy innych automatycznych sposobów do uzyskiwania dostępu do Witryn Dystrybutora w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody ani obchodzić naszych nagłówków zapobiegających działaniu robotów ani innych środków, które możemy stosować w celu uniemożliwienia albo ograniczenia dostępu do Witryn Dystrybutora.
  10.  Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z technik umieszczania treści w ramkach w celu załączenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo czy innych Materiałów Dystrybutora bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody. Użytkownik zobowiązuje się nie stosować żadnych meta tagów ani innego „ukrytego tekstu” z wykorzystaniem nazwy albo znaków towarowych Dystrybutora bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Dystrybutora.
  11. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych logo, szat graficznych czy znaków towarowych Dystrybutora jako elementów jakichkolwiek łączy witryn internetowych, w tym w szczególności łączy prowadzących do Witryn Dystrybutora, bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody.
  12. Użytkownik zobowiązuje się nie przedstawiać niezamawianych ofert, reklam, propozycji ani nie wysyłać wiadomości-śmieci bądź spamu innym użytkownikom Witryn Dystrybutora. Obejmuje to w szczególności niechciane materiały reklamowe, materiały promocyjne bądź inne materiały zachęcające do zakupu, masowe wysyłanie reklam komercyjnych, łańcuszków, ogłoszeń informacyjnych, próśb związanych z celami charytatywnymi i petycji do podpisania.
  13.  Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać inżynierii wstecznej, nie dekompilować, nie rozkładać na czynniki pierwsze ani nie usiłować w inny sposób poznać kodu źródłowego Witryn Dystrybutora ani jakiejkolwiek ich części z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa niezależnie od tego ograniczenia, i wyłącznie w takim zakresie.
  14.  Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie dostosowywać, nie tłumaczyć ani nie tworzyć utworów zależnych na podstawie Witryn Dystrybutora albo jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa niezależnie od tego ograniczenia, i wyłącznie w takim zakresie.
  15.  Użytkownik zobowiązuje się nie podawać się za inną osobę bądź podmiot ani w inny sposób nie przedstawiać w fałszywym świetle relacji użytkownika z daną osobą czy podmiotem.

Nieuprawnione albo niedozwolone wykorzystanie Witryn Dystrybutora albo Materiałów Dystrybutora może prowadzić do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej, wszczęcia wobec niego postępowania karnego albo zastosowania obydwu tych środków na mocy przepisów prawa federalnego, stanowego albo miejscowego.

Informacje o koncie. 

 1. Na potrzeby subskrypcji usług świadczonych na mocy postanowień niniejszego Regulaminu i uzyskania dostępu do określonych funkcji Witryn Dystrybutora użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor może uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących konta użytkownika i jego Treści użytkownika, przechowywać te informacje i ujawniać je, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa albo w dobrej wierze uzna, że taki dostęp, przechowywanie czy ujawnianie jest zasadnie niezbędne w celu (a) spełnienia wymogów w ramach postępowań sądowych; (b) egzekwowania postanowień Regulaminu; (c) odpowiadania na roszczenia dotyczące naruszenia prawa osób trzecich przez należące do użytkownika Treści użytkownika; (d) zapewniania użytkownikowi określonych dostosowanych funkcji Witryn Dystrybutora w stosownych przypadkach; (e) udzielenia odpowiedzi, w przypadku gdy użytkownik skontaktuje się z Dystrybutorem z jakiegokolwiek powodu albo (f) ochrony praw, mienia albo bezpieczeństwa osobistego Dystrybutora, jego Użytkowników i osób postronnych, na co użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik może anulować swoje konto u nas w każdej chwili, wysyłając wiadomość e-mail na adres https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy albo niezwłocznego usunięcia konta użytkownika wedle własnego wyłącznego uznania i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.
 2. Zakup produktów.  

  1. W przypadku zamawiania przez użytkownika produktów, które chciałby zakupić z Witryn Dystrybutora, użytkownik składa ofertę zakupu zamówionych produktów zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednim zamówieniu. Po złożeniu zamówienia prześlemy użytkownikowi wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Ta wiadomość elektroniczna stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania zamówienia, nie oznacza jednak przyjęcia oferty zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny, każdorazowo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku zamówień produktów fizycznych, przyjęcie zamówienie i oferty zakupu użytkownika następuje w momencie zapakowania przez nas zamówienia i dostarczenia go do przewoźnika, przy czym użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, kiedy zamówienie to zostanie dostarczone do przewoźnika. Tytuł własności do zamówionych przez użytkownika produktów i ryzyko utraty produktów fizycznych przechodzą na użytkownika w momencie dostarczenia produktów fizycznych do przewoźnika.  
  2. Składając zamówienie, użytkownik upoważnia nas i nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności do przetwarzania opłaty należności przy użyciu karty kredytowej i innych informacji przedstawionych przez użytkownika na potrzeby uwierzytelnienia jego tożsamości, weryfikacji ważności karty płatniczej, uzyskania autoryzacji płatności i autoryzacji odpowiedniej transakcji w inny sposób. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas wszelkich informacji przedstawionych przez użytkownika, w tym danych umożliwiających ustalenie tożsamości, w celu przeprowadzenia weryfikacji pod kątem zapobiegania oszustwom wedle naszego wyłącznego uznania, przy czym takie upoważnienie obowiązuje również w zakresie wykorzystania tych informacji przez nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności. Podczas prowadzenia takiej weryfikacji, wraz z naszym zewnętrznym podmiotem przetwarzającym płatności możemy ujawniać informacje użytkownika usługodawcom świadczącym usługi w zakresie informacji kredytowej i zapobiegania oszustwom, którzy mogą zachować dokumentację dotyczącą takich ujawnionych informacji, a użytkownik niniejszym upoważnia nas i nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności do takiego ujawniania informacji.  
  3. Dystrybutor nie gwarantuje niezwłocznej ani nieprzerwanej dostępności określonego produktu. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, użytkownikowi będzie przysługiwać pełny zwrot kosztów. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić zamówienie po jego otrzymaniu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktów fizycznych w trakcie dostawy, z zastrzeżeniem ograniczeń taryfowych i innych, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika, w stosownych przypadkach. Nie będzie wymagane, aby przewoźnik uzyskał podpis w momencie dostawy, chyba że użytkownik określi inaczej podczas składania zamówienia.
  4. Wszelkie wnioski dotyczące zwrotów muszą zostać złożone w formie pisemnej nie później niż 14 (czternaście) dni po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika. W przypadku wadliwego zakupu, wedle własnego wyłącznego uznania możemy (a) wymienić wadliwy produkt na taki sam albo równowartościowy produkt, albo (b) zwrócić użytkownikowi cenę zakupu. Możemy, ale nie musimy, przyjmować zwroty z innych powodów, w którym to przypadku wedle własnego wyłącznego uznania zapewnimy użytkownikowi produkt zamienny albo przyznamy kredyt. Aby zażądać zwrotu, użytkownik musi złożyć wniosek pod adresem https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. W przypadku zatwierdzenia przez nas wniosku o zwrot użytkownik otrzyma zwrotny kod autoryzacyjny. Nie będziemy przetwarzać żadnych zwrotów bez zwrotnego kodu autoryzacyjnego. Produkty fizyczne należy zwracać w oryginalnym opakowaniu.
  5. Ceny przedstawiane w Witrynie Dystrybutora podawane są w dolarach amerykańskich i nie obejmują kosztów wysyłki, podatków (w tym podatku od sprzedaży i podatku VAT w stosownych przypadkach), ubezpieczenia, opłat celnych i innych opłat nakładanych przez osoby trzecie. Wszelkie takie opłaty zostaną przedstawione w ostatecznym podsumowaniu zamówienia przed jego przyjęciem.
  6. Oprócz zakupów produktów również inne aspekty Witryny Dystrybutora mogą wymagać od użytkownika uiszczenia opłaty, przy czym szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w różnych obszarach Witryny Dystrybutora, które umożliwiają zakup produktów, funkcji albo usług. Użytkownik zobowiązuje się wnieść wszelkie opłaty i stosowne podatki poniesione przez użytkownika albo jakąkolwiek osobę korzystającą z jego konta. Możemy w dowolnym momencie zmienić ceny produktów, usług albo funkcji oferowanych poprze Witrynę Dystrybutora. Wszelkie odniesienia do walut dotyczą dolarów amerykańskich, chyba że poinformowano inaczej. Wszelkie opłaty i należności są płatne zgodnie z regulaminem płatności obowiązującym w momencie, gdy opłata albo należność staje się należna do zapłaty. W przypadku sporów dotyczących wnoszenia opłat na naszą rzecz albo produktów bądź usług zapewnianych przez nas, możemy wedle własnego wyłącznego uznania zamknąć konto użytkownika bez ostrzeżenia albo powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z wyjątkiem przypadków, gdy w jakiejkolwiek polityce zwrotów albo polityce odwoływania wyraźnie obowiązującej w odniesieniu do naszych produktów, usług albo funkcji określono inaczej, w przypadku wszelkich obowiązujących opłat i innych należności z tytułu produktów, usług albo funkcji nie przysługuje zwrotowi kosztów w całości ani w części. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat związanych z kontem, w tym nieautoryzowanych opłat.
 3. Hasło. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie hasła. Ponieważ użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonywane z zastosowaniem jego hasła, powinien chronić swoje hasło. Użytkownik ma wyłączny obowiązek zachować poufność swojego loginu i hasła oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera i zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z zastosowaniem jego konta albo hasła. Jeżeli użytkownik ma powody przypuszczać, że jego konto nie jest już bezpieczne (na przykład w przypadku utraty, kradzieży albo nieupoważnionego ujawnienia informacji albo korzystania z identyfikatora konta albo hasła), powinien niezwłocznie powiadomić Dystrybutora. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione przez niego, Dystrybutora albo inne osoby ze względu na nieuprawnione korzystanie z konta.
 4. Zmiana miejsca zamieszkania do celów podatkowych 

  1. W przypadku, gdy użytkownik (i) zmieni miejsce zamieszkania na inną jurysdykcję albo nie będzie już obywatelem kraju wpisanego w momencie uzyskiwania dostępu do Witryn Dystrybutora i w wyniku wspomnianej zmiany nie będzie już traktowany jako mieszkaniec wspomnianego kraju do celów podatkowych albo (ii) zmieni miejsce zamieszkania z innej jurysdykcji na Stany Zjednoczone albo zostanie obywatelem Stanów Zjednoczonych i w rezultacie wspomnianej zmiany będzie traktowany jako mieszkaniec Stanów Zjednoczonych do celów podatkowych, użytkownik musi zawiadomić Dystrybutora w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia zmiany (wystarczy wiadomość e-mail), w tym pełne imię i nazwisko, nowy adres, data zmiany miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i w przypadku zarejestrowanego użytkownika, nazwa użytkownika konta Dystrybutora.
  2. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania do celów podatkowych w sposób opisany w ust. ‎12.4(a) powyżej TuneCore albo Believe, w zależności od przypadku, może przenieść Regulamin, którego użytkownik jest Stroną na Believe albo TuneCore, w zależności od przypadku. W wyniku wspomnianego przeniesienia użytkownik nie będzie już w stosunku umownym z tą samą Stroną, z którą dokonywał ustaleń umownych przed zmianą miejsca zamieszkania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem usług zgodnie z niniejszym Regulaminem (w tym Regulaminem uzupełniającym, jeżeli dotyczy) Believe polega na określonych usługach świadczonych przez TuneCore oraz TuneCore polega na określonych usługach świadczonych przez Believe. Użytkownik potwierdza, że TuneCore i Believe są odrębnymi podmiotami i że (i) TuneCore nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne działania ani zaniechania Believe, niezależnie od tego czy mają miejsce podczas trwania stosunku umownego z Believe; oraz (ii) Believe nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne działania ani zaniechania TuneCore, niezależnie od tego czy mają miejsce podczas trwania stosunku umownego z TuneCore.   

Transakcje z reklamodawcami i innymi Użytkownikami. Korespondencja albo transakcje biznesowe użytkownika z reklamodawcami i innymi użytkownikami znalezionymi za pomocą Witryn Dystrybutora albo udział w ich promocjach odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a wspomnianym reklamodawcą albo Użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty ani szkody żadnego rodzaju wynikające z tego rodzaju transakcji albo obecności reklamodawców albo Użytkowników w Witrynach Dystrybutora.

Dostępność usług. Dystrybutor może wprowadzać zmiany albo anulować wszelkie media, społeczności internetowe, produkty albo usługi dostępne w Witrynie Dystrybutora w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Media, produkty albo usługi w Witrynach Dystrybutora mogą być nieaktualne i Dystrybutor nie zobowiązuje się aktualizować tych materiałów w Witrynach Dystrybutora.

Informacja zwrotna. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie informacje zwrotne, analizy, sugestie i komentarze dla Dystrybutora przekazywane przez użytkownika (zwane dalej łącznie „Informacjami zwrotnymi”) stały się własnością Dystrybutora. W zamian za udzielanie przez Dystrybutora dostępu do Witryn Dystrybutora bezpłatnie, albo w przypadku Informacji zwrotnych przekazywanych za pomocą funkcji Witryn Dystrybutora, za które należna jest opłata, wówczas w ramach zapłaty za dostęp do wspomnianych funkcji użytkownik niniejszym przenosi na Dystrybutora wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Informacji zwrotnych. Bez ograniczeń dla ogółu powyższych postanowień użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor posiada wieczyste, nieodwołalne i obowiązujące na całym świecie prawo do wykorzystywania, kopiowania, wyświetlania, wykonywania, tłumaczenia, modyfikowania, licencjonowana, podlicencjonowania i eksploatacji wszystkich Informacji zwrotnych albo ich części bądź utworów pochodnych w jakimkolwiek ujęciu, formie albo medium znanym obecnie albo opracowanym w przyszłości bez konieczności wypłaty wynagrodzenia, odszkodowania albo kredytu na rzecz Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do wykonania wspomnianego powyżej przeniesienia i przyznania Dystrybutorowi praw udzielonych na mocy ust. 15 oraz że Informacje zwrotne przekazywane przez użytkownika Dystrybutorowi nie naruszają praw własności intelektualnej żadnego podmiotu zewnętrznego. Niezależnie od powyższego przeniesienia Dystrybutor udziela użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu i bez możliwości udzielania dalszych licencji, obowiązującej na całym świecie, wieczystej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Informacji zwrotnych do własnych celów niekomercyjnych, które nie są konkurencyjne, bezpośrednio lub pośrednio, wobec korzystania przez nas ze wspomnianych Informacji zwrotnych.

Inne Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem Usług i dokonywaniem płatności na mocy niniejszego dokumentu, Dystrybutor będzie musiał zawrzeć określone umowy z różnymi podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności podmiotami świadczącymi usługi cyfrowe lub podmiotami przetwarzającymi płatności. Wybór tych Sklepów konsumenckich odbędzie się wedle wyłącznego uznania Dystrybutora. Użytkownik przyjmuje, że niniejszy Regulamin będzie podlegał wszelkim obowiązującym postanowieniom takich innych umów, jakie Dystrybutor może zawrzeć w zakresie takich Sklepów konsumenckich. Użytkownik w sposób wyraźny akceptuje, że niektóre Sklepy konsumenckie wymagają odnośnie do nagrań audiowizualnych, aby nagrania audiowizualne były udostępniane na ich witrynach w określonym czasie i w określonych formatach, zależnie od dostępności takich materiałów w innych miejscach na rynku. W zakresie, w jakim takie wymogi nie zostaną spełnione, poszczególnym Sklepom konsumenckim może przysługiwać prawo do wycofania dostępności wspomnianych nagrań audiowizualnych w ich sklepach. Na pisemne żądanie użytkownika Dystrybutor przekaże użytkownikowi aktualne szczegóły dotyczące takich wymogów.

Kody kreskowe i kody w standardzie UPC (Universal Product Code). Dystrybutor udostępni użytkownikowi bezpłatnie kody kreskowe i kody w standardzie UPB („kody UPC”). Są one przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez użytkownika i nie można ich przekazywać ani odsprzedawać. W przypadku przekazania bądź odsprzedaży kodów, Dystrybutor naliczy użytkownikowi kwotę USD 25 00 (dwadzieścia pięć dolarów) za każdy kod kreskowy bądź kod UPC, plus ewentualne przychody uzyskane przez użytkownika z tytułu takiego przekazania albo takiej odsprzedaży. Dystrybutor może odprowadzić wspomniane opłaty od wszelkich płatności należnych użytkownikowi od Dystrybutora albo naliczyć wspomniane kwoty do innej metody płatności przekazywanej Dystrybutorowi (np. konto PayPal, karta kredytowa albo karta debetowa).

Naruszenia Regulaminu; Rozwiązanie stosunku współpracy. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Dystrybutor może usunąć dowolne konto (albo jakąkolwiek jego część) posiadane w Witrynie Dystrybutora albo zakończyć korzystanie z Witryn Dystrybutora i usunąć albo zniszczyć całość bądź część swojego konta w dowolnym momencie i z dowolnego powodu (w tym w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu) albo bez powodu wedle wyłącznego uznania Dystrybutora. Użytkownik zgadza się, że jego dostęp do Witryn Dystrybutora albo do jakiegokolwiek konta, które może posiadać, bądź jakiejkolwiek jego części może zostać anulowany bez uprzedzenia i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor nie będzie ponosić za to odpowiedzialności względem niego ani żadnego pomiotu zewnętrznego. Te środki prawne mają charakter dodatkowy wobec dowolnych innych środków prawnych ewentualnie przysługujących Dystrybutorowi.

Zwolnienie z odpowiedzialności.Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Dystrybutora i jego jednostkę dominującą, jednostki zależne, jednostki stowarzyszone albo powiązane spółki (w tym te, które w znacznej mierze mają wspólnego właściciela) oraz członków organów, członków zarządu, pracowników, pełnomocników i przedstawicieli któregokolwiek z nich za wszelkie roszczenia, straty, obowiązki, szkody, zobowiązania, koszty, długi i wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) wynikające z (a) korzystania albo nieprawidłowego korzystania z Witryn Dystrybutora; (b) naruszenia niniejszego Regulaminu; (c) naruszenie praw jakiejkolwiek innej osoby albo podmiotu, w tym roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej podmiotu zewnętrznego przez Treści Użytkownika; (d) naruszenie powyższych oświadczeń, gwarancji i zapewnień oraz (e) nieuprawnione korzystanie z konta użytkownika niespowodowane przez Dystrybutora. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do podjęcia, na koszt użytkownika, samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w jakiejkolwiek kwestii podlegającej zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, a użytkownik zgadza się współpracować z nami podczas obrony przed takimi roszczeniami. Użytkownik zgadza się nie zawierać ugody w żadnej kwestii związanej ze zwolnieniem z odpowiedzialności bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora. Dystrybutor dołoży uzasadnionych starań, by powiadomić użytkownika o wszelkich tego typu roszczeniach, działaniach lub postępowaniach prawnych bez zbędnej zwłoki.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności; brak gwarancji.

  1. Potwierdzenie. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że pojęcie „Dystrybutor” używane w niniejszym ust. ‎20 oraz ust. ‎21 i ‎22 poniżej obejmuje spółkę dominującą Dystrybutora, jego jednostki zależne, jednostki stowarzyszone i inne powiązane spółki (w tym te, które w znacznej mierze mają wspólnego właściciela) oraz ich członków organów, członków zarządu, pracowników, akcjonariuszy, członków, pełnomocników i podwykonawców.
  2. Brak gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Dystrybutor wyłącza wszelkie gwarancje, ustawowe, wyraźne albo dorozumiane, mające zastosowanie w przypadku Witryn Dystrybutora i wszelkich Treści Użytkownika, Treści osób trzecich, towarów, usług albo funkcji sprzedawanych bądź w inny sposób udostępnianych użytkownikom w Witrynach Dystrybutora, w tym w szczególności dorozumiane gwarancje przydatności do celów handlowych, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Żadna porada ani informacja, czy to ustna, czy pisemna, uzyskana przez użytkownika od Dystrybutora albo za pośrednictwem Witryny Dystrybutora, nie stanowi żadnej gwarancji, która nie jest wyraźne określona w niniejszym Regulaminie.
  3. Działanie Witryny i Treści osób trzecich. Dystrybutor nie gwarantuje, że Materiały Dystrybutora, Treści osób trzecich, Witryny Dystrybutora albo jakiekolwiek inne informacje oferowane w Witrynach Dystrybutora albo w witrynach referencyjnych bądź za ich pośrednictwem będą dostępne nieprzerwanie ani wolne od błędów, wirusów czy też innych szkodliwych elementów, a Dystrybutor nie gwarantuje, że którekolwiek z powyższych zostanie poprawione.
  4. Dokładność danych. Dystrybutor nie udziela gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących korzystania bądź skutków korzystania z Witryn Dystrybutora albo witryn referencyjnych w zakresie dotyczącym ich poprawności, dokładności, rzetelności ani żadnej innej kwestii.
  5. Uszkodzenie komputera użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie, dostęp, pobieranie albo uzyskiwanie w inny sposób informacji, materiałów bądź danych za pośrednictwem Witryn Dystrybutora (w tym kanałów RSS) albo jakichkolwiek witryn referencyjnych odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe (w tym dotyczące systemu komputerowego) albo utratę danych, które wynikają z korzystania, pobierania albo innego rodzaju dostępu do takich materiałów bądź danych.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności materialnej i odszkodowanie.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności materialnej. Każdorazowo z zastrzeżeniem ust.‎22.1, niezależnie od podstawy prawnej (w tym w szczególności na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania albo odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) Dystrybutor ani jego partnerzy zewnętrzni, licencjodawcy, ani dostawcy, nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, ubocznych, następczych ani odszkodowań retorsyjnych (w tym w szczególności z tytułu utraty zysków, danych albo kosztów towarów zastępczych) wynikających z niniejszego Regulaminu albo korzystania albo braku możliwości korzystania z Materiałów Dystrybutora i Treści Użytkownika w Witrynach Dystrybutora albo jakichkolwiek witrynach referencyjnych, samych Witryn Dystrybutora albo innych interakcji z Dystrybutorem, nawet jeżeli Dystrybutor mógł zostać powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
  2. Ograniczenie wysokości odszkodowania. Każdorazowo z zastrzeżeniem ust. ‎22.1 w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Dystrybutora albo jego partnerów, licencjodawców, albo dostawców za wszelkie szkody, straty i podstawy powództwa wynikające z niniejszego Regulaminu bądź korzystania przez użytkownika z Witryn Dystrybutora, czy też z nimi związane (umowna, deliktowa (w tym zaniedbanie), gwarancyjna albo inna) nie może przekraczać 100 USD (stu dolarów amerykańskich) albo połowy rocznych opłat uiszczonych przez użytkownika na rzecz Dystrybutora (jeżeli dotyczy) w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających datę powstania roszczenia.
  3. Produkty i usługi podmiotów zewnętrznych. Niektórzy Użytkownicy mogą korzystać z Witryn Dystrybutora do sprzedaży produktów lub usług. Powyższe ograniczenia mają również zastosowanie w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu jakichkolwiek produktów albo usług wprowadzanych na rynek, sprzedawanych albo świadczonych przez użytkowników lub w inny sposób przez osoby trzecie inne niż Dystrybutor i otrzymanych przez użytkownika za pośrednictwem albo reklamowanych w Witrynach Dystrybutora bądź witrynach osób trzecich, w tym w szczególności w witrynach referencyjnych.
 3. Ograniczenia narzucone przez Obowiązujące przepisy prawa; podstawa negocjacji.

  1. Ograniczenia narzucone przez Obowiązujące przepisy prawa. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie dorozumianych gwarancji bądź na wyłączenie albo ograniczenie niektórych odszkodowań. Jeśli użytkownik zamieszkuje w takiej jurysdykcji, niektóre albo wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa. Ograniczenia albo wyłączenia gwarancji, środków prawnych albo odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach mają zastosowanie do użytkownika w najszerszym zakresie, w jakim takie ograniczenia albo wyłączenia są dozwolone na mocy prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik. W przypadku użytkowników w Unii Europejskiej żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dystrybutora z tytułu: (a) oszustwa albo świadomego wprowadzenia w błąd; (b) zgonu albo uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem; albo (c) innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć albo ograniczyć na mocy przepisów obowiązującego prawa.
  2. Podstawa negocjacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutor zaoferował swoje produkty i usługi oraz ustanowi niniejszy regulamin w oparciu o wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie, że wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie odzwierciedlają uzasadniony i uczciwy podział ryzyka pomiędzy użytkownikiem a Dystrybutorem, oraz że wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie stanowią istotną podstawę transakcji pomiędzy użytkownikiem a Dystrybutorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że bez tych ograniczeń Dystrybutor nie byłby w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do Witryn Dystrybutora na zasadach uzasadnionych z gospodarczego punktu widzenia.
 4. Przestrzeganie praw autorskich.

  1. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich. TuneCore, Inc. jest operatorem Witryny TuneCore. Jeśli użytkownik jest właścicielem praw autorskich albo jego przedstawicielem i uważa, że Treści Użytkownika albo inne Treści osób trzecich naruszają jego prawa autorskie bądź prawa własności intelektualnej, może złożyć zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego, dyrektywą (UE) 2019/790 Parlamentu Europejskiego lub ust. 17 U.S.C. 512(c)(3) Ustawa o prawie autorskim „Cyfrowe Tysiąclecie” (Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), jeżeli dotyczy, przekazując naszemu Agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie:

   1. fizyczny albo elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
   2. wskazanie objętego prawem autorskim utworu, którego dotyczy rzekome naruszenie albo, jeśli pojedyncze zawiadomienie dotyczy licznych utworów objętych prawem autorskim, listę takich utworów albo łącze bądź adres URL wszystkich takich utworów;
   3. lokalizacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem czynności naruszających te prawa w Witrynach Dystrybutora i w związku z tym ma zostać usunięty albo dostęp do niego ma zostać ograniczony, w tym łącze albo adres URL do wszystkich tego rodzaju materiałów w Witrynach Dystrybutora;
   4. informacje, które powinny umożliwić Dystrybutorowi kontakt ze stroną zgłaszającą naruszenie, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną zgłaszającą naruszenie;
   5. oświadczenie, że strona powiadamiająca uważa w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem powiadomienia nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub przepisy prawa; oraz
   6. oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że strona zgłaszająca naruszenie jest upoważniona do działania w imieniu wyłącznego właściciela praw autorskich, które rzekomo naruszono.

Wyznaczonym przez Dystrybutora agentem ds. praw autorskich („Agent ds. praw autorskich”) do otrzymywania powiadomień o rzekomym naruszeniu jest:

[email protected]

Niezamieszczenie wszystkich powyższych informacji, a zwłaszcza konkretnych informacji o miejscach, w których można znaleźć treści naruszające prawo, spowoduje opóźnienie w przetwarzaniu zgłoszenia i może skutkować koniecznością powtórzenia niektórych lub wszystkich powyższych czynności.

 1. Zawiadomienie i usunięcie. Jeśli otrzymamy odpowiednie powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich, zareagujemy niezwłocznie poprzez usunięcie albo uniemożliwienie dostępu do materiałów, co do których istnieje domniemanie, że naruszają prawa autorskie, jak opisano poniżej, albo są przedmiotem działań naruszających prawa autorskie. Będziemy również przestrzegać stosownym przepisów DMCA w przypadku otrzymania kontrzawiadomienia, jak opisano poniżej.

Wedle uznania możemy odmówić dostępu do Witryn Dystrybutora albo wyłączyć lub usunąć konta Użytkowników, którzy mogą dopuszczać się naruszeń.

 1. Kontrzawiadomienie dotyczące praw autorskich. Jeżeli treści zamieszczone przez użytkownika w Witrynach Dystrybutora zostały usunięte z powodu naruszenia praw autorskich albo praw własności intelektualnej, a użytkownik chciałby zakwestionować to usunięcie, należy skorzystać z następującej procedury kontrzawiadomień, którą reguluje ust. 512(g) DMCA:

  1. Aby złożyć kontrzawiadomienie należy przekazać naszemu Agentowi ds. praw autorskich na adres podany powyżej pisemny komunikat zawierający pozycje wskazane w ust. 23.4 poniżej.
  2. Proszę wziąć pod uwagę, że zgodnie z ustępem 512(f) ustawy DMCA każda osoba, która świadomie składa fałszywe oświadczenie, że materiał lub działalność usunięto lub dostęp do nich został uniemożliwiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Należy również pamiętać, że stosujemy politykę, która przewiduje, w odpowiednich okolicznościach, usunięcie kont (albo przywilejów dostępu przez) Użytkowników, którzy dopuszczają się naruszeń. W związku z tym, jeśli użytkownik nie ma pewności, czy dany materiał narusza jego prawa autorskie alb prawa autorskie innych osób, sugerujemy, aby najpierw skontaktować się z prawnikiem.
 1. Elementy kontrzawiadomienia. Aby przyspieszyć rozpatrzenie kontrzawiadomienia, proszę skorzystać z następującego formatu (w tym numery sekcji):

  1. Zidentyfikować konkretne adresy URL (albo inne informacje wystarczające, aby umożliwić nam identyfikację) materiałów, które Dystrybutor usunął albo do których uniemożliwił dostęp.  
  2. Podać pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i w przypadku zarejestrowanego Użytkownika, nazwę użytkownika konta Dystrybutora.
  3. Dostarczyć oświadczenie, że użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie właściwości prawnej luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości oraz że zaakceptuje doręczenie pism procesowych przez osobę, która dostarczyła powiadomienie do naszego Agenta ds. praw autorskich zgodnie z procedurą opisaną powyżej, albo pełnomocnika takiej osoby.
  4. Zamieścić następujące oświadczenie: „Oświadczam pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń, że w dobrej wierze uważam, że materiały zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiałów, które miały zostać usunięte albo do których dostęp miał zostać uniemożliwiony.”
  5. Podpisać zawiadomienie. W przypadku przekazania zawiadomienia pocztą elektroniczną akceptowalny jest zeskanowany podpis odręczny albo prawidłowy podpis elektroniczny. Wysłać komunikat na następujący adres: [email protected].

Po otrzymaniu kontrzawiadomienia przekażemy je stronie, która złożyła wyjściowe roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich. Należy pamiętać, że kiedy przekazujemy kontrzawiadomienie, zawiera ono wszelkie dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika zawarte w kontrzawiadomieniu. Składając kontrzawiadomienie, użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie w ten sposób wspomnianych Informacji identyfikacyjnych. Nie przekażemy kontrzawiadomienia żadnej innej stronie niż wyjściowa osoba wnosząca roszczenie.

Po wysłaniu przez nas kontrzawiadomienia, powód musi nas powiadomić w ciągu dziesięciu (10) dni o złożeniu pozwu o nałożenie dla użytkownika sądowego nakazu powstrzymania się od podejmowania działań naruszających prawo w odniesieniu do materiałów znajdujących się w Witrynach Dystrybutora. Jeżeli otrzymamy tego rodzaju zawiadomienie, nie będziemy w stanie przywrócić materiałów. Jeżeli nie otrzymamy tego rodzaju zawiadomienia, możemy, ale nie musimy przywrócić sporne materiały.

 1. Kontrzawiadomienie: W przypadku użytkowników mieszkających poza granicami Stanów Zjednoczonych, należy pamiętać, że złożenie kontrzawiadomienia może prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego między nim a stroną zgłaszającą naruszenie w celu ustalenia własności. Należy mieć świadomość, że w Luksemburgu lub Stanach Zjednoczonych Ameryki mogą wystąpić negatywne konsekwencje prawne w przypadku złożenia w ramach tej procedury fałszywego zarzutu albo zarzutu sformułowanego w złej wierze zarzutu. Należy również pamiętać, że stosujemy politykę, która przewiduje, w odpowiednich okolicznościach, usunięcie uprawnień dostępu użytkowników, którzy fałszywie albo w złej wierze złożą zarzut dotyczący naruszenia bądź fałszywie albo w złej wierze złożą kontrzawiadomienie w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu. Zatem, jeśli użytkownik nie ma pewności, czy treści zamieszczone przez niego w Witrynach Dystrybutora są naruszane, albo nie jest pewny, czy należy złożyć kontrzawiadomienie przy użyciu tych procedur, zdecydowanie zalecamy, aby najpierw skontaktować się z prawnikiem znającym prawo Luksemburga, Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork (w zależności od przypadku). W przypadku chęci złożenia kontrzawiadomienia należy przestrzegać procedur określonych powyżej pod nagłówkiem „Elementy kontrzawiadomienia”.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności: Nie jesteśmy prawnikami użytkownika i informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Przekazujemy te informacje wyłącznie w celach informacyjnych.
 1. DIVERSEN.

  1. Uwaga. Dystrybutor może przekazać użytkownikowi zawiadomienia, w tym zawierające zmiany do niniejszego Regulaminu pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną albo zamieszczając je w Witrynie Dystrybutora. Jeśli zawiadomienie jest wysyłane pocztą elektroniczną albo tradycyjną, zostanie dostarczone na adres e-mail albo adres korespondencyjny podany przez użytkownika w informacjach o koncie i użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację tych informacji o koncie w przypadku jakichkolwiek zmian. Zawiadomienie uznaje się za złożone po upływie dwudziestu czterech godzin od wysłania wiadomości e-mail, chyba że Dystrybutor został powiadomiony, że adres e-mail jest nieważny, a w przypadku wysłania pocztą – po upływie trzech dni od daty wysłania. Zawiadomienia można przekazać Dystrybutorowi wyłącznie pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie (l) poniżej.
  2. Prawo właściwe.. Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem Luksemburga z wyłączeniem jakichkolwiek norm kolizyjnych. Celem uniknięcia wątpliwości Ustawa UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act) nie ma zastosowania w przypadku niniejszego Regulaminu.
  3. Jurysdykcja. Użytkownik zgadza się, że wszelkie czynności podejmowane na mocy przepisów prawa i zasad słuszności wynikające z niniejszego Regulaminu albo Witryn Dystrybutora bądź z nimi związane mogą być podejmowane wyłącznie w Luksemburgu, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę i poddaje się osobistej i wyłącznej jurysdykcji oraz właściwości miejscowej tych sądów dla celów prowadzenia takich działań. Użytkownik zobowiązuje się nie wnieść żadnego pozwu zbiorowego ani nie uczestniczyć w żadnym pozwie zbiorowym wniesionym przeciwko nam. W każdej czynności albo postępowaniu wszczętym w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw bądź zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, korzystania przez użytkownika z Witryn Dystrybutora lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw, które może mieć obecnie albo w przyszłości, do wszczęcia procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych.
  4. Roszczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie powództwa wynikające z Witryn Dystrybutora albo z nimi związane muszą zostać wniesione w ciągu roku od wystąpienia podstawy powództwa. W przeciwnym razie podstawa powództwa trwale ulegnie przedawnieniu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu użytkownik uważa albo ma powód uważać, że doszło do działania, zaniechania czy też okoliczności, albo podejrzewać bądź zostanie powiadomiony o takich działaniach, zaniechaniach czy okolicznościach, które mogą albo mogłyby (i) powodować zagrożenie albo niebezpieczeństwo dla zdrowia, dobrego samopoczucia albo bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, (ii) powodować szkody albo prowadzić do szkód osób bądź mienia (ruchomości albo nieruchomości), (iii) negatywnie wpływać na prawa innych osób, naruszać je albo przywłaszczać, (iv) nękać jakiegokolwiek innego użytkownika, osobę, spółkę albo przedsiębiorstwo bądź szkodzić im, (v) zakłócać albo omijać nasze zabezpieczenia bądź inne środki ochronne stosowane w naszych systemach, sieciach i środkach komunikacji, (vi) naruszać albo łamać postanowienia niniejszego Regulaminu, albo (vii) naruszać jakiekolwiek przepisy prawa, mamy prawo, zastrzegając sobie łącznie wszystkie inne prawa i środki zaradcze dostępne nam na mocy przepisów prawa, na zasadach słuszności i na podstawie niniejszej umowy z użytkownikiem, do zgłaszania i dostarczania informacji wszelkim organom regulacyjnym i organom porządkowym oraz agencjom, a także do podejmowania wszelkich działań dozwolonych na mocy przepisów prawa.Użytkownik zobowiązuje się nie wnosić żadnego powództwa przeciwko Stronie (tj. TuneCore albo Believe), z którą posiada albo posiadał stosunek umowny w momencie wystąpienia zdarzenia będącego podstawą powództwa.
  5. Zrzeczenie się praw. Postanowienie niniejszego Regulaminu może zostać unieważnione wyłącznie na podstawie pisemnego dokumentu podpisanego przez Stronę uprawnioną do czerpania korzyści z tego postanowienia. Niewykonanie albo niedochodzenie przez którąkolwiek ze Stron wykonania należnych jej praw albo postanowień niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się ich przez Spółkę.
  6. Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem, nieważne albo z dowolnych przyczyn niewykonalne, postanowienie to należy traktować jako rozdzielne względem niniejszego Regulaminu i nie będzie ono wpływać na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.
  7. Ocena. Niniejszy Regulamin i wszelkie prawa oraz licencje udzielone na jego mocy nie mogą zostać przekazane użytkownikowi. Niniejszy Regulamin i wszelkie prawa oraz licencje udzielone na jego mocy mogą zostać przekazane przez Dystrybutora jednostce stowarzyszonej Dystrybutora ani innemu podmiotowi zewnętrznemu bez ograniczeń. Wszelkie przeniesienia naruszające niniejszy Regulamin będą nieważne.
  8. Brak stosunku prawnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje żaden stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani stosunek agencyjny między użytkownikiem a Dystrybutorem wynikający z niniejszego Regulaminu albo korzystania z Witryn Dystrybutora. Użytkownik potwierdza również, że poprzez przesłanie Treści Użytkownika albo innych Treści osób trzecich, pomiędzy użytkownikiem a Dystrybutorem nie powstaje żadna relacja o charakterze poufnym, powierniczym, implikowana umową ani inna, inna niż wynikająca z niniejszego Regulaminu.
  9. Pozostawanie postanowień w mocy. Ustępy ‎5, ‎12, ‎15, ‎18, ‎19, ‎20, ‎21, ‎22, ‎23 oraz ‎24 (inne niż obowiązek aktualizowania informacji dotyczących konta), jak również wszelkie inne postanowienia niniejszego Regulaminu, które ze względu na swój charakter mogłyby obowiązywać po wypowiedzeniu niniejszego Regulaminu, pozostaną w mocy po wypowiedzeniu niniejszego Regulaminu albo usunięciu konta użytkownika, zarówno przez użytkownika, jak i przez Dystrybutora.
  10. Nagłówki. Odniesienia do nagłówków w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie, nie stanowią części niniejszego Regulaminu i nie powinny być uważane za ograniczające ani wpływające na jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu.
  11. Całość porozumienia. Niniejszy dokument stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Dystrybutorem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia, porozumienia i umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do wspomnianego przedmiotu, z wyłączeniem wszelkich Umów o świadczenie usług, które użytkownik mógł zawrzeć z Dystrybutorem. Niniejszy Regulamin może być modyfikowany wyłącznie na piśmie z podpisem obu stron albo w drodze zmiany Regulaminu dokonanej przez Dystrybutora w sposób określony w ust. 3 powyżej.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Wszelkie prawa zastrzeżone.

Effectief vanaf 1 augustus 2013

WINKELAUTOMATISERING OF WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN TUNECORE

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door, die de voorwaarden die u eerder met TuneCore, Inc. bent aangegaan, wijzigen. ("TuneCore"), aangezien deze overeenkomst is aangevuld, gewijzigd of anderszins aangepast. In deze voorwaarden wordt uitgelegd hoe u het Store Automator-programma kunt gebruiken om uw Releases (zoals hieronder gedefinieerd) automatisch te leveren aan consumentenwinkels waarvoor TuneCore een licentie heeft verleend om geluidsopnamen te exploiteren. De servicevoorwaarden van TuneCore zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing.

TuneCore behoudt zich het exclusieve recht voor om de site en de services te allen tijde te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen, of de servicevoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle gewijzigde voorwaarden en/of bepalingen die op de site worden geplaatst, vervangen de voorafgaande overeenkomst tussen u en TuneCore, en deze herziene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en TuneCore. Door de Site en/of Services te blijven gebruiken of openen nadat TuneCore een dergelijke wijziging heeft aangebracht, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan de herziene Servicevoorwaarden. U mag de voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuneCore. Begrippen met een hoofdletter die hierin zonder definitie worden gebruikt, hebben hun respectievelijke betekenis in de Servicevoorwaarden.

U BEGRIJPT DAT U DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET WINKELAUTOMATISERINGSPROGRAMMA EN UW TUNECORE-ACCOUNT, AKKOORD GAAT MET DE SERVICEVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DEZE WIJZIGING. ALS U DE SERVICEVOORWAARDEN NIET IN HUN GEHEEL ACCEPTEERT, MAG U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT DE DIENSTEN OF DEZE NIET GEBRUIKEN.

1. 1. VENNOOTSCHAPPEN

a. U betaalt TuneCore een eenmalige, niet-terugvorderbare vergoeding (de "Vergoeding") per uitgave.

b. U gaat ermee akkoord dat TuneCore bevoegd is om de vergoeding en eventuele toepasselijke belastingen rechtstreeks van uw TuneCore-rekening af te trekken of deze vergoeding in mindering te brengen op een alternatieve betalingsmethode die u aan het bedrijf verstrekt (zoals een geldige PayPal-rekening, creditcard of debetkaart, elk een "Betalingsmethode"). Indien u om welke reden dan ook een betaling niet verricht of een betaling wordt teruggedraaid via de Betalingsmethode of een andere methode nadat u akkoord bent gegaan met deze Algemene Voorwaarden, heeft TuneCore het recht om naar eigen goeddunken de vergoeding te recupereren, op welke wijze dan ook, met inbegrip van het recht om uw account actief te houden en de daaruit voortvloeiende royalty's te innen totdat de vergoeding volledig is terugverdiend. Het is uw verantwoordelijkheid om TuneCore op de hoogte te stellen als uw betaalmethode is gewijzigd door de juiste wijzigingen in de instellingen van uw TuneCore-account aan te brengen. Als u geen geldige Betaalmethode verstrekt, kan uw dienst naar eigen goeddunken van TuneCore worden verbroken of onderbroken.

2. 2. DIENST

a. De term "Vrijgave" wordt gedefinieerd als elke opname in goede staat, met uitzondering van een ringtone, die u aanwijst voor automatische distributie via het programma Store Automator. Voor alle duidelijkheid, ringtones komen niet in aanmerking voor een dergelijke distributie.

b. Met inachtneming van deze voorwaarden wordt elke release automatisch geleverd aan alle door TuneCore gelicentieerde Consumer Stores voor de exploitatie van geluidsopnamen na de datum waarop TuneCore de vergoeding ontvangt, en u geeft hierbij uw goedkeuring voor de exploitatie van uw releases in dergelijke Consumer Stores. Niettegenstaande het voorgaande zal TuneCore naar eigen goeddunken bepalen wat een "Consumentenwinkel" in de zin van dit artikel is.

c. U wordt binnen vierentwintig (24) uur na aflevering van een Release bij een Consumer Store in verband met Store Automator op de hoogte gesteld. TuneCore geeft geen verklaring af over de tijd die nodig is voor een eventuele Vrijgave in een Consumentenwinkel, noch garandeert TuneCore de exploitatie van een Vrijgave.

d. Indien u TuneCore schriftelijk in kennis stelt van het feit dat u Store Automator met betrekking tot een Release(s) stopzet, zal TuneCore de automatische distributie van deze Release(s) binnen een redelijke termijn na ontvangst van een dergelijke kennisgeving (de "Einddatum") stopzetten. U kunt er te allen tijde voor kiezen om Store Automator opnieuw te activeren. Voor alle duidelijkheid: in het geval van een heractivering wordt uw Verloting niet automatisch geleverd aan een door TuneCore toegevoegde Consumentenwinkel in de periode na de Einddatum en vóór een dergelijke heractivering.

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door, die de voorwaarden die u eerder met TuneCore, Inc. bent aangegaan, wijzigen. ("wij" of "TuneCore") met betrekking tot uw Opnamen en Composities, als deze overeenkomst is aangevuld, gewijzigd of anderszins aangepast. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en TuneCore. TuneCore behoudt zich het exclusieve recht voor om de site en de services te allen tijde te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen, of de servicevoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle gewijzigde bepalingen en/of voorwaarden die op de Site worden geplaatst, vervangen de voorafgaande overeenkomst tussen u en TuneCore, en dergelijke herziene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en TuneCore. Door gebruik te blijven maken van of toegang te krijgen tot de Site en/of Services nadat TuneCore een dergelijke wijziging heeft aangebracht, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan de herziene Gebruiksvoorwaarden. U mag de voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuneCore. Begrippen met een hoofdletter die hierin zonder definitie worden gebruikt, hebben hun respectievelijke betekenis in de Servicevoorwaarden.

U BEGRIJPT DAT U DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN UW TUNECORE-ACCOUNT AKKOORD GAAT MET DE SERVICEVOORWAARDEN, INCLUSIEF DEZE WIJZIGING. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE SERVICEVOORWAARDEN IN HUN GEHEEL, MAG U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN.

TuneCore kan van tijd tot tijd actieve distributieklanten op de Site de mogelijkheid bieden om credits te ontvangen voor toekomstige distributies door vrienden, familieleden, collega's of andere personen door te verwijzen (het "Programma"). TuneCore behoudt zich het recht voor om het Programma te allen tijde te beëindigen, om welke reden dan ook of zonder enige reden. Het Programma wordt mogelijk gemaakt door middel van technologie die wordt geleverd door Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 ("Platform Provider"). TuneCore en de Platform Provider worden gezamenlijk aangeduid als "Programma-entiteiten". Deze voorwaarden ("Programmavoorwaarden") en de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de Site zijn van toepassing op deelname aan het Programma, en elke Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) die ervoor kiest om deel te nemen aan het Programma moet instemmen met al het bovenstaande. Als u niet akkoord gaat met de programmavoorwaarden, de Sitevoorwaarden en het Privacybeleid in zijn geheel, bent u niet gemachtigd om deel te nemen aan het programma op welke manier dan ook. Bovendien mag u niet deelnemen aan het programma wanneer dit verboden zou zijn door een toepasselijke wet of reglementering.

 1. Het programma

a) Definities:

(i) "verwijzer": een echte persoon die een actieve TuneCore-distributieklant is en die andere personen doorverwijst.

(ii) "Doorverwezen klant": een echte persoon wiens naam en e-mailadres door een Verwijzer aan TuneCore zijn verstrekt.

(iii) "Gebruiker" betekent (a) elke Verwijzer, en/of (b) elke Doorverwezen Klant die na ontvangst van de Persoonlijke Link (zoals hieronder gedefinieerd) ervoor kiest om deel te nemen aan het Programma.

b) Deelname

(i) Om deel te nemen als Referrer gaat u naar https://web.tunecore.com/refer-a-friend en volgt u de instructies op het scherm om uw vrienden, familieleden of collega's naar de website te verwijzen door de naam en het e-mailadres van elke persoon in te voeren in het ontvangersvak ("Referral"). Er is geen limiet aan het aantal echte mensen dat u mag doorverwijzen, maar verwijs alleen mensen waarvan u redelijkerwijs denkt dat ze TuneCore willen kennen.

(ii) Voor elke "Gekwalificeerde Verwijzing" (hieronder gedefinieerd), kan een Verwijzer in aanmerking komen voor "Verwijzingstegoed(en)" (ook hieronder gedefinieerd), op voorwaarde dat de Verwijzer anders in aanmerking komt voor en volledig voldoet aan de Programmavoorwaarden.

(iii) Zodra een Gebruiker een vriend, familielid of collega doorverwijst, wordt hij/zij een Verwijzer en krijgt hij/zij een unieke verwijzingslink ("Persoonlijke Link") waarmee de Verwijzer in aanmerking komt voor Verwijzingstegoed(en) voor Gekwalificeerde Verwijzingen. Een uitnodiging zal naar de doorverwezen klanten worden gestuurd en zal de Persoonlijke Link van de Verwijzer bevatten. De Verwijzer die de Verwijzing maakt, zal ook een kopie van de Persoonlijke Link ontvangen die de Verwijzer rechtstreeks met anderen kan delen.

(iv) TuneCore behoudt zich het recht voor om deze programmavoorwaarden en de methoden waarmee verwijzingscredits worden verdiend, te wijzigen of aan te passen. TuneCore behoudt zich het recht voor, een gebruiker te allen tijde van deelname aan het programma te diskwalificeren, indien deze gebruiker zich niet aan de programmavoorwaarden houdt.

c) Subsidiabiliteit

(i) Om een Referrer te zijn, moet u een legale inwoner zijn van de United States of een ander land dat deelname aan het Programma toelaat. Bovendien moet u ten minste 18 jaar oud zijn en het is u wettelijk toegestaan om de persoonlijke gegevens (bijv. naam en e-mailadres) van elke doorverwezen klant te verstrekken. Doorverwijzers mogen alleen echte personen doorverwijzen die voldoen aan de vereisten van de Programmavoorwaarden, inclusief een vriend, familielid of collega van de Doorverwijzer en waarvan de Doorverwijzer redelijkerwijs gelooft dat hij/zij de voordelen van het Programma zou willen ontvangen. Verwijzers mogen zichzelf of fictieve personen niet doorverwijzen.

(ii) De uitgenodigde klanten moeten echte personen zijn en niet de Verwijzer of een persoon die onder de wettelijke controle van de Verwijzer staat. Bovendien moeten de uitgenodigde klanten ten minste 18 jaar oud zijn of de leeftijd hebben waarop zij volgens de wetgeving van hun respectievelijke verblijfplaatsen een contract voor de aankoop van goederen mogen afsluiten.

(iii) Werknemers van programma-entiteiten of hun dochterondernemingen, filialen of promotiebureaus, met inbegrip van directe familie- en huishoudleden, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan het programma.

(d) Gekwalificeerde Verwijzingen. Referral Credits kunnen alleen worden toegekend voor gekwalificeerde verwijzingen. Een "Gekwalificeerde Verwijzing" vindt plaats wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

(i) De Doorverwezen Klant heeft een aankoop- of registratieproces voltooid met behulp van de Persoonlijke Link van de Verwijzer (ingebed in de e-mail, Twitter of Facebook-uitnodiging). Als een uitgenodigde klant een aankoop doet of zich registreert bij de site met behulp van een andere methode, zal de registratie niet tellen als een gekwalificeerde verwijzing en zal de verwijzer geen verwijzingscredit ontvangen;

(ii) De Doorverwezen Klant heeft een aankoop of het registratieproces voltooid met behulp van de Persoonlijke Link van de Verwijzer op een afzonderlijk en uniek IP-adres van de Verwijzer. Als een Doorverwezen Klant een aankoop doet of zich registreert bij de Site met behulp van hetzelfde IP-adres als de Verwijzer, zal de registratie niet tellen als een Gekwalificeerde Verwijzing en zal de Verwijzer geen Referral Credit ontvangen;

(iii) De uitgenodigde Klant was niet eerder geregistreerd bij de Site onder een e-mailadres of een alias, of de uitgenodigde Klant had zich geregistreerd bij de Site, maar heeft nooit een aankoop gedaan; en

(iv) De uitgenodigde klant doet een "Qualifying Purchase". Een "Kwalificerende Aankoop" betekent de eerste aankoop door de Gerefereerde Klant van een 1-jarig abonnement voor een enkele, album of ringtone distributie.

(e) Het ontvangen van verwijzingskredieten. De Verwijzer zal één (1) Referral Credits ontvangen voor toekomstige aankopen op de Site voor elke geldige en geverifieerde Gekwalificeerde Verwijzing die door die Verwijzer wordt gegenereerd. De waarde van de Referral Credits zal worden gespecificeerd in de Programma-aankondiging op de Programma-pagina op de Site: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. De waarde van de Referral Credits zal worden vastgelegd in de Persoonlijke Link die wordt gegenereerd op het moment van de Referral. Indien TuneCore ervoor kiest om het programma te wijzigen en een andere waarde/type van credits aan te bieden, zullen alle nieuwe Persoonlijke Links die worden gegenereerd uit Verwijzingen onder het nieuwe aanbod de nieuwe Verwijzingstegoedwaarde registreren en kunnen alle eerder uitgebrachte Persoonlijke Links prospectief inactief worden gemaakt, naar eigen goeddunken van TuneCore en zonder voorafgaande kennisgeving. De Referral Credits zullen ongeveer één (1) week na een Gekwalificeerde Verwijzing per e-mail aan de Verwijzer worden bezorgd.

(f) Gebruik van verwijzingscredits. Een gebruiker mag de door TuneCore verstrekte Referral Credits alleen op de site gebruiken, exclusief andere kortingen. Per onlinetransactie mag slechts één Referral Credits worden gebruikt. Referral Credits zijn twee (2) jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

g) Alle aan controle onderworpen kredieten

i) De verwijzingskredieten worden geverifieerd. Programma-entiteiten kunnen een Referral Credit voor onderzoek inhouden of weigeren een transactie te verwerken die TuneCore frauduleus of verdacht acht, in strijd met de Programmavoorwaarden, of waarvan TuneCore, haar dochterondernemingen, filialen of een van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten aansprakelijk denkt te zijn.

(ii) Alle beslissingen van de programma-entiteiten zijn definitief en bindend, met inbegrip van beslissingen over de vraag of een Gekwalificeerde Verwijzing of Verwijskrediet geldig is.

(iii) Verwijskredieten zijn geen eigendom, hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Referral Credits zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden toegewezen, geveild, verhandeld, geruild of verkocht. Hoewel TuneCore zich het recht voorbehoudt om het programma op elk moment te beëindigen, zijn de geverifieerde Referral Credits twee (2) jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. TuneCore behoudt zich het recht voor om Referral Credits in te trekken, indien (a) TuneCore naar eigen goeddunken vaststelt dat de gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze activiteiten; (b) TuneCore de TuneCore-account van de gebruiker beëindigt, zoals toegestaan volgens de gebruiksvoorwaarden van de site; of (c) de gebruiker zich niet houdt aan de programmavoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden van de site of enige andere relevante wetgeving.

 1. Privacy

De persoonlijke gegevens van elke verwijzer en doorverwezen klant worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van TuneCore, dat te vinden is op www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy en het privacybeleid van de platformaanbieder, dat te vinden is op http://www.friendbuy.com/privacy. Bovendien kunnen persoonlijke gegevens door TuneCore of door de aanbieder van het platform namens TuneCore worden gebruikt om contact op te nemen met een doorverwezen of doorverwezen klant met betrekking tot deelname aan het programma en de ontvangst van mededelingen via het programma.

 1. Aansprakelijkheid

(a) Door deel te nemen aan het Programma gaan Gebruikers akkoord: (i) gebonden te zijn aan deze programmavoorwaarden, de beslissingen van de programma-entiteiten en/of hun afgevaardigden, en het privacybeleid van de programma-entiteiten; en (ii) gecontacteerd te worden door de programma-entiteiten via e-mail. De programma-entiteiten behouden zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze programmavoorwaarden aan te brengen om welke reden dan ook. Het niet afdwingen door de programma-entiteiten van enige voorwaarde van deze programmavoorwaarden houdt geen verklaring van afstand in van die bepaling.

(b) De programma-entiteiten zullen alle ontvangen Referrals verwerken, maar zijn niet aansprakelijk voor: (i) laattijdige, verloren, vertraagde, gestolen, verkeerd geadresseerde, onvolledige, onleesbare, onnauwkeurige, vervormde of onbegrijpelijke Verwijzingen of mededelingen, ongeacht de wijze van verzending; (ii) telefoonsysteem, telefoon- of computerhardware, software of andere technische of computerstoringen, verloren verbindingen, verbrekingen, vertragingen of verzendfouten; (iii) gegevenscorruptie, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van Verwijzingen of ander materiaal; of (iv) druk-, typografische, administratieve of technologische fouten in websites of materiaal dat verband houdt met het Programma. De programma-entiteiten wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade aan een computersysteem als gevolg van deelname aan, of toegang tot of het downloaden van informatie in verband met dit programma, en behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het programma te annuleren, te wijzigen of op te schorten als een virus, bug, computerprobleem, ongeoorloofde interventie of andere oorzaken buiten de controle van de programma-entiteiten om, de administratie, de veiligheid of de goede werking van het programma corrupt maken.

(c) De programma-entiteiten zijn niet aansprakelijk jegens gebruikers voor het niet verstrekken van Referral Credit of een deel daarvan, als gevolg van overmacht, een actie(s), voorschrift(en), bevel(en) of verzoek(en) van een overheids- of semi-overheidsinstantie (ongeacht of de actie(s), voorschrift(en), bevel(en) of verzoek(en) ongeldig blijken te zijn), het uitvallen van apparatuur, dreigende terroristische aanslagen, terroristische aanslagen, luchtaanval, stroomuitval, daad van publieke vijand, aardbeving, tornado, tsunami, oorlog (verklaard of niet verklaard), brand, overstroming, epidemie, explosie, ongewoon zwaar weer, orkaan, embargo, arbeidsconflict of -staking (legaal of illegaal), arbeids- of materiaalfout, onderbreking van het vervoer van welke aard dan ook, werkvertraging, burgerlijke onrust, opstand, oproer, of enige andere oorzaak die buiten de controle van de programma-entiteiten valt.

(d) Eventuele belastingverplichtingen die voortvloeien uit de accumulatie en/of het gebruik van Referral Credits vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

 1. Toepasselijk recht

Alle geschillen, claims en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met dit programma of enig verwijzingskrediet zullen worden opgelost onder de wet van New York (zonder verwijzing naar de principes van de wetsconflicten), en de gebruiker stemt ermee in om elk geschil voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in de staat en het graafschap New York,

 1. Gedrag

a) Verboden gedrag, in het algemeen

(i) Gebruikers gaan ermee akkoord het Programma niet te gebruiken om:

 • Schending van de toepasselijke wetgeving;
 • Schending van de intellectuele eigendomsrechten van de programma-entiteiten of van derden;
 • Stelen, lastigvallen, of een ander individu kwaad doen;
 • Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van andere gebruikers;
 • Zich voordoen als een persoon, of de identiteit van de gebruiker op een andere manier verkeerd voorstellen;
 • Interfereren met, verstoren of schenden van de programmavoorwaarden of servers of netwerken die verbonden zijn met het programma; of ongehoorzaam zijn aan eisen, procedures, beleid of voorschriften van dergelijke netwerken;
 • Interfereren met het gebruik van het programma door een andere gebruiker;
 • Poging om ongeoorloofde toegang te krijgen tot het programma, of tot andere accounts, computersystemen of netwerken die met het programma verbonden zijn;
 • Het uitvoeren van een illegale activiteit of het vragen om het uitvoeren van een illegale activiteit of een andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van anderen;
 • Stuur elk bestand dat virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere vervuilende of destructieve eigenschappen bevat;
 • Het Programma gebruiken om een illegale activiteit uit te voeren of te verzoeken om het uitvoeren van een illegale activiteit of een andere activiteit die de rechten van anderen schendt;
 • Doorverkopen, ruilen, verhandelen, veilen of op een andere manier inkomsten genereren door anderen toegang te geven tot het Programma.
 1. Distributie in bulk Verboden

Als een Verwijzer per e-mail een Persoonlijke Link naar een Doorverwezen Klant verstrekt, moet de e-mail worden gemaakt en verspreid op een persoonlijke manier die gepast en gebruikelijk is voor communicatie met vrienden, familieleden of collega's. Bulkmail distributie, distributie naar vreemden of enige andere promotie van een Persoonlijke Link op een manier die ongevraagde commerciële e-mail of "spam" zou vormen of lijken te vormen naar eigen goeddunken van de Programma-entiteiten is uitdrukkelijk verboden en kan een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van het account van de Referrer en deactivering van de Persoonlijke Link. TuneCore is niet verplicht om de inhoud van de Verwijzers te controleren; TuneCore kan er echter voor kiezen om dit te doen en e-mailberichten te blokkeren, dergelijke inhoud te verwijderen of het gebruik van het programma te verbieden.

 

 1. Frauduleus en verdacht gedrag

(a) De programma-entiteiten kunnen naar eigen goeddunken een gebruiker verbieden om deel te nemen aan het programma of een verwijzingskrediet te ontvangen, als zij vaststellen dat deze gebruiker de eerlijkheid, integriteit of legitieme werking van het programma op enigerlei wijze probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te bedriegen of andere oneerlijke speelpraktijken te gebruiken met de bedoeling andere gebruikers of vertegenwoordigers van programma-entiteiten te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem, script of macro om deel te nemen is strikt verboden en zal resulteren in diskwalificatie. Gebruikers mogen niet met meerdere of valse e-mailadressen of accounts binnenkomen, fictieve identiteiten gebruiken of een systeem, bot of ander apparaat of kunstgreep gebruiken om deel te nemen aan het programma of een verwijzingscredit te ontvangen. Programma-entiteiten behouden zich het recht voor om een gebruiker te diskwalificeren en/of alle verwijzingscredits die zijn toegekend aan een gebruiker waarvan zij vinden dat deze het invoerproces of de werking van het programma manipuleert of deze programmavoorwaarden schendt, te annuleren. Verwijzingen die zijn gegenereerd door een script, macro of ander geautomatiseerd middel zullen worden gediskwalificeerd.

b) VOORZICHTIG: ALLE OPDRACHTEN VOOR DE LEVERING VAN DE SCHADE OF DE WETGEVING VAN HET PROGRAMMA KUNNEN IN DE VIOLATIE VAN CRIMINELE EN BURGERIJKE WETEN EN ZULLEN ZIJN GEBRUIKT IN DE DE DEELNEMING VAN HET PROGRAM. INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDEN DE PROGRAMMA-ENTITEITEN ZICH HET RECHT VOOR OM VERHAAL TE HALEN EN SCHADEVERGOEDING TE EISEN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) IN DE RUIMSTE ZIN VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

SOCIALE VOORWAARDEN VAN TUNECORE

Effectief vanaf 18 april 2017

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden, evenals het auteursrechtbeleid (het "auteursrechtbeleid") en het privacybeleid (het "privacybeleid") (hierin opgenomen door middel van verwijzing en gezamenlijk aangeduid als de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de TuneCore Social service en de mobiele toepassing TuneCore Social met inbegrip van alle producten en/of diensten daarin (gezamenlijk de "App") en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, geluidsopnamen of andere materialen die worden geüpload naar, gedownload van of verschijnen in de App ("Inhoud"). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en TuneCore, Inc. ("Bedrijf"). Het Bedrijf behoudt zich het exclusieve recht voor om de App te allen tijde te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, alle of een deel van de Servicevoorwaarden te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vergoedingen en kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de App. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Door de App te blijven gebruiken of er toegang toe te krijgen nadat het Bedrijf een dergelijke wijziging heeft gemaakt en geplaatst, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan de herziene voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de meest recente versie van deze voorwaarden. U mag de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

U BEGRIJPT DAT U DOOR HET GEBRUIK VAN DE APP AKKOORD GAAT MET DE SERVICEVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE SERVICEVOORWAARDEN IN HUN GEHEEL, MAG U DE APP NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.

 1. BASISVOORSCHRIFTEN

(a) U behoudt al uw rechten op alle Content die u via de App indient, plaatst of weergeeft. Door Content in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de App, verleent u Bedrijf een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor toegang, gebruik, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, wijzigen, publiceren, verzenden, formatteren, opslaan, archiveren, indexeren, weergeven en distribueren van dergelijke Content in alle nu bekende of in de toekomst bestaande media of distributiemethodes. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht van het Bedrijf omvat om de App te leveren, te promoten en te verbeteren.

b) Alle inhoud, ongeacht of deze openbaar is gepost of onderhands is verzonden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze inhoud heeft opgesteld. Het bedrijf mag de Content die via de App wordt gepost niet monitoren of controleren en het bedrijf kan geen verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke Content. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle Content die u indient te weigeren.

(c) In verband met uw gebruik van de Inhoud geeft het Bedrijf u een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om uitsluitend niet-commercieel gebruik te maken van de App en alle inhoud die u daarvan ontvangt. Deze licentie wordt uitsluitend verleend om u in staat te stellen de App te gebruiken en te genieten van het voordeel dat door het Bedrijf wordt geboden, op de wijze die door deze voorwaarden wordt toegestaan.

(d) Het bedrijf onderschrijft, ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert niet de volledigheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige Content of communicatie die via de App wordt geplaatst of onderschrijft geen meningen die via de App worden geuit. Onder geen enkele omstandigheid zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in enige Content, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige Content die is gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de App of elders is uitgezonden.

(e) In verband met uw gebruik van de App doet u hierbij afstand van enig recht op enige royalty's (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvoeringsrechten, mechanische royalty's of enige andere vergoedingen of royalty's, wettelijk of anderszins) die het Bedrijf verplicht kan zijn aan u of een derde partij te betalen in verband met het gebruik van de App. Om twijfel te voorkomen, bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van licenties (voor zover van toepassing) die vereist zijn van eigenaars van auteursrechten op muziekcomposities of hun agenten in verband met het gebruik en de uitvoering van de Inhoud hieronder, evenals royalty's die verschuldigd zijn aan artiesten, producenten of andere personen die hebben opgetreden bij het maken van de Inhoud en alle betalingen die vereist kunnen zijn krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten of op grond van wettelijke regelingen.

(f) U gaat ermee akkoord dat u de App niet zult gebruiken om materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechtelijk beschermde werken te verzenden, te routeren, te voorzien van verbindingen of op te slaan, of om op een andere manier de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij te schenden of te bevorderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf de toegang tot en/of het beëindigen van uw account en/of het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot enige Content die u indient, kan uitschakelen in het geval dat het Bedrijf een claim ontvangt die, indien deze waar is, een schending van deze Servicevoorwaarden inhoudt, of anderszins reden heeft om te goeder trouw te vermoeden dat u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

(g) Om de App te kopen, moet u het Bedrijf voorzien van een geldige creditcard of andere betaalmethode (bijv. PayPal-rekening) om te betalen voor dergelijke diensten (de "Betalingsmethode"). De App kan beschikbaar zijn als een eenmalige aankoop, en kan worden aangeschaft als een maandelijks of jaarlijks abonnement, dat automatisch zal worden verlengd aan het einde van de toepasselijke termijn. Het bedrijf kan deze kosten van tijd tot tijd wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het Bedrijf gerechtigd is om uw terugkerende abonnementskosten, eventuele van toepassing zijnde belastingen en andere kosten die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de App, rechtstreeks in mindering te brengen op enige Betaalmethode die u aan het Bedrijf verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten, belastingen, valutakosten en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van uw account door u of iemand anders die uw account gebruikt. Als u Bedrijf schriftelijk op de hoogte stelt dat u uw abonnement op de App beëindigt, worden er geen verdere abonnementskosten in rekening gebracht voor uw Betaalmethode. U hebt geen recht op terugbetaling van vooruitbetaalde kosten. Indien u om welke reden dan ook nalaat een betaling te doen of indien een betaling hieronder wordt teruggedraaid via de Betaalmethode of een andere methode nadat u akkoord bent gegaan met deze Servicevoorwaarden, heeft Bedrijf het recht om, naar eigen goeddunken, de abonnementskosten terug te vorderen, op welke wijze dan ook. Het is uw verantwoordelijkheid om het bedrijf op de hoogte te stellen als uw betaalmethode is gewijzigd door de juiste wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw account. Als u geen geldige Betaalmethode verstrekt, kan uw dienst naar eigen goeddunken van het bedrijf worden verbroken of onderbroken. Voor alle kosten in verband met de App zullen wij, of de betalingsverwerker die namens ons optreedt, uw creditcard of alternatieve betaalmethode factureren. In het geval dat uw creditcard of alternatieve betalingsaanbieder weigert om ons te betalen voor een bedrag dat op uw account is bijgeschreven, hebben wij het recht om de toegang tot de App of de producten of diensten die van uw account zijn gekocht, uit te schakelen. U gaat ermee akkoord dat u geen betaalde kosten voor de App zult annuleren of terugdraaien of dat u op andere wijze zult proberen ons te bedriegen. In het geval er gerechtelijke stappen nodig zijn om de verschuldigde bedragen te innen, gaat u ermee akkoord om ons alle kosten te vergoeden die gemaakt zijn om de verschuldigde bedragen te innen, met inbegrip van advocatenkosten en andere juridische kosten. ALLE AANKOPEN VAN DE APP ZIJN NIET-RETOURNEERBAAR EN NIET-TERUGBETAALBAAR.

(h) U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen in verband met uw aankoop van de App. Als het Bedrijf de wettelijke verplichting heeft om belastingen te betalen of te innen waarvoor u op grond van dit artikel verantwoordelijk bent, zal het juiste bedrag aan u worden gefactureerd en door u worden betaald, tenzij u het Bedrijf een geldig belastingvrijstellingscertificaat verstrekt dat door de betreffende belastingdienst is goedgekeurd. Alle betalingen door of op grond van de compensatie die uit hoofde van deze Overeenkomst moet worden betaald, zullen vrij en zonder aftrek of inhouding van belastingen worden gedaan. Indien u verplicht bent om belastingen in te houden of in te houden op dergelijke betalingen, zal het verschuldigde bedrag zo nodig worden verhoogd, zodat de Vennootschap, na het doen van alle vereiste aftrekken of inhoudingen, een bedrag ontvangt dat gelijk is aan het bedrag dat zij zou hebben ontvangen indien een dergelijke aftrek- of inhouding niet was gedaan.

(i) Alle nieuwe functies die aan de App worden toegevoegd of die de App uitbreiden, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Bepaalde nieuwe functies die gratis ter beschikking worden gesteld aan alle klanten die zich abonneren, worden zonder extra kosten aan u ter beschikking gesteld. De beschikbaarheid van sommige nieuwe functies kan echter de betaling van extra kosten vereisen, en het Bedrijf zal naar eigen goeddunken bepalen of voor de toegang tot andere dergelijke nieuwe functies een extra vergoeding moet worden betaald.

 1. PASSWORDS. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de App en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord. We raden u aan om "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen gebruiken) te gebruiken bij uw account. Het bedrijf kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van het bovenstaande.
 2. GARANTIES; VERKLARINGEN; SCHADELOOSSTELLINGEN.

(a) U garandeert en verklaart dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent; u hebt het recht en de bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan en om aan het Bedrijf alle hierin gespecificeerde rechten te verlenen; de door u geleverde Inhoud is voor honderd procent (100%) eigendom van of wordt gecontroleerd door u over de hele wereld en het gebruik ervan zal geen inbreuk maken op de auteursrechten, handelsmerkrechten, publiciteitsrechten of andere rechten van enige persoon of entiteit; en dat Bedrijf heeft het recht om deze op enigerlei wijze te exploiteren, vrij van negatieve claims en zonder enige verplichting om enige betaling van welke aard dan ook te doen aan enige persoon of entiteit.

(b) U zult het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen (met inbegrip van directeuren, leden, functionarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers) verdedigen tegen en schadeloos stellen voor claims van derden of kosten en verliezen die het gevolg zijn van een inbreuk of een claim die, indien waar, een inbreuk zouden vormen op de voorgaande verklaringen en garanties of een van de overeenkomsten in deze Servicevoorwaarden, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten.

(c) Het Bedrijf zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van elke claim die onderhevig is aan de voorgaande vrijwaringsverplichting en u zult het Bedrijf op uw kosten verdedigen met een door het Bedrijf goedgekeurde raadsman, welke goedkeuring niet op onredelijke wijze zal worden ingehouden. In het geval dat u de goedgekeurde raadsman niet behoudt, kan het Bedrijf, als het dat verkiest, zichzelf verdedigen op uw kosten en uitgaven en u stemt ermee in dat het Bedrijf uw deelname aan een dergelijke verdediging kan eisen als een derde partij of anderszins en u doet hierbij afstand van enig bezwaar of aanspraak op compensatie met betrekking tot hetzelfde. Indien een claim wordt ingediend, heeft het bedrijf het recht om, naar eigen goeddunken, de Content die het onderwerp is van een dergelijke claim te verwijderen of de toegang daartoe uit te schakelen. Voor de afhandeling van een claim is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf vereist.

(d) ER ZIJN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DOOR HET BEDRIJF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, ANDERS DAN ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE SERVICEVOORWAARDEN.

 1. TERM. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing terwijl u de App gebruikt.
 2. ONTKENNINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

(a) Uw toegang tot en gebruik van de App is op eigen risico. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de App aan u wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. Zonder het voorgaande te beperken, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf alle garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. Het bedrijf geeft geen garantie en wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af: (i) de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de App of enige Content; (ii) enige schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens, of andere schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de App of enige Content; (iii) het verwijderen van, of het niet opslaan of verzenden van Content en andere communicatie die door de App wordt onderhouden; en (iv) of de App aan uw eisen voldoet of beschikbaar is op een ononderbroken, veilige of foutvrije basis. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van het Bedrijf of via de App, zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk hierin is opgenomen. U begrijpt verder dat er onderbrekingen kunnen zijn in de dienstverlening of gebeurtenissen op platforms van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, etc., die uw gebruik van de App zullen beïnvloeden en die buiten onze controle vallen om te voorkomen of te corrigeren. Onderbrekingen in uw gebruik van de App die buiten onze controle vallen, zullen niet dienen als basis om uw abonnement te beëindigen of om een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen te eisen.

(b) De App kan links bevatten naar websites of bronnen van derden. U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor: (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen; of (ii) de inhoud, producten, of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door het Bedrijf van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten die op dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn. U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. U zult in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de platforms van derden waartoe u toegang heeft of waarop u zich abonneert in verband met de App, inclusief de toepasselijke voorwaarden voor platforms van derden, zoals de Twitter Servicevoorwaarden gepubliceerd op https://twitter.com/tos?lang=en, de YouTube Servicevoorwaarden gepubliceerd op https://www.youtube.com/t/terms en het Google Privacybeleid gepubliceerd op https://policies.google.com/privacy. U kunt mogelijk wijzigen hoe uw gegevens worden benaderd in verband met dergelijke platforms van derden op de website van het betreffende platform van derden, zoals de beveiligingsinstellingen van Google op https://myaccount.google.com/permissions. U erkent dat de App samenwerkt met diverse platforms van derden en dat de App in hoge mate afhankelijk is van de beschikbaarheid van dergelijke platforms. Indien op enig moment een platform stopt met het beschikbaar stellen van hun programma's aan het Bedrijf onder redelijke voorwaarden, kan het Bedrijf de levering van dergelijke functies aan u staken zonder dat u recht heeft op restitutie, creditering of andere compensatie.

(c) U erkent dat de App u in staat kan stellen of kan helpen om toegang te krijgen tot diensten van derden, om met hen te communiceren en/of om diensten van derden te kopen van platforms en andere derden. Wanneer u zich toegang verschaft tot de diensten van derden, doet u dit op eigen risico. Deze diensten van derden kunnen u ook in staat stellen om uw inhoud op te slaan bij de aanbieder of exploitant van de dienst van derden. Elk gebruik van de diensten van derden wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden van deze diensten van derden (en u dient zich te houden aan al deze voorwaarden), en elk contract dat wordt aangegaan, of elke transactie die wordt voltooid via een dienst van een derde partij, is tussen u en de betreffende derde partij, en niet tussen het bedrijf. Het bedrijf geeft geen verklaring af en heeft geen enkele aansprakelijkheid of verplichting met betrekking tot de inhoud of het gebruik van, of de correspondentie met, een dergelijke dienst of platform van een derde partij of een transactie die is voltooid en een contract dat door u is aangegaan met een dergelijke derde partij.

(d) AAN DE MAXIMALE BELANGRIJKSTE BEPALINGEN DOOR TOEPASSINGSGEBIED, DIENT DE VENNOOTSCHAP NIET TE WORDEN VERPLICHT VOOR EEN INDIRECT, INCIDENTEL, SPECIAAL, CONSEQUENTIEEL OF PUNITIEVE SCHADEN, OF EEN VerlieZING VAN PROFIELEN OF ONTVANGSTEN, WAARVAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE TOEGANG TOT DE APP; (ii) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE APP, ZONDER BEPERKINGEN, EEN DEFAMATORIE, OFFENSIEVE OF WETTELIJKE CONDUCT VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDE PARTIJEN; (iii) EEN ENIGE INHOUDSOPGAVE VAN DE APP; OF (iv) ONGEVALLENDE TOEGANG, GEBRUIK OF ALTERATIE VAN UW TRANSMISSIES OF INHOUD.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF MEER DAN HONDERD DOLLAR ($100,00) BEDRAGEN.

DE BEPERKINGEN VAN DIT LID GELDEN VOOR ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, WET, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DE ONDERNEMING AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS INDIEN EEN IN DIT LID BESCHREVEN RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL BLIJKT TE BEANTWOORDEN.

 1. DIVERSEN.

(a) De App mag uitsluitend worden gebruikt en toegankelijk zijn voor legale doeleinden. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, verhandelingen en voorschriften in verband met uw gebruik van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijk gewoonterecht, alle relevante statuten en de regels en voorschriften van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Bovendien gaat u er zonder beperking mee akkoord dat u geen van de volgende handelingen zult verrichten tijdens het gebruik van of de toegang tot de App:

(i) Kopiëren, reproduceren, "rippen", opnemen of beschikbaar stellen aan het publiek van enig deel van de App of Content die via de App aan u wordt geleverd, of anderszins gebruik maken van de App die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder de Servicevoorwaarden;

(ii) Het uitschakelen, hacken, omzeilen of op een andere manier interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de App of functies die het gebruik of kopiëren van enige Content of materialen voorkomen of beperken;

(iii) metagegevens, metatags of andere verborgen tekst te gebruiken met behulp van een bedrijfsnaam, handelsmerk, URL of productnaam (inclusief, zonder beperking, "TuneCore Social");

(iv) Het uploaden, indienen, posten, e-mailen of anderszins verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, zogenaamde piramideschema's of enige andere vorm van verzoeken;

(v) Vervalsen van een TCP/IP-pakket header of een deel van de header informatie in een posting of op enigerlei wijze gebruik maken van de App om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron-identificatie informatie te verzenden;

(vi) Het uploaden, indienen, posten, e-mailen of anderszins verzenden, via de App, van enige Content die naar de mening van het Bedrijf onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, intimiderend, lasterlijk of haatdragend is of die objecten of haatsymbolen bevat, de privacy van een derde partij binnendringt, naaktheid bevatten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pornografie, erotiek, kinderporno of kindererotiek), bedrieglijk, bedreigend, beledigend, aansporend tot onwettige handelingen, lasterlijk, smadelijk, vulgair of gewelddadig zijn of haatdragend zijn of op een andere manier verwerpelijk zijn;

(vii) Vernietig, verstoor of probeer te verstoren, of probeer te verstoren, alle pagina's die beschikbaar zijn op de App, servers of netwerken die verbonden zijn met de App, of servers of netwerken die verbonden zijn met de App of technische leveringssystemen van de providers van het Bedrijf of breek alle vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de App;

(viii) Pogingen om de kwetsbaarheid van een bedrijfssysteem of -netwerk te scannen, af te tasten of te testen of om de beveiliging of authenticatiemaatregelen ter bescherming en beveiliging van de App te omzeilen;

(ix) Poging tot decompileren, demonteren, ontcijferen of reverse-engineering van de software die wordt gebruikt om de App te leveren;

(x) Poging tot zoeken, meta-zoeken of toegang tot de App met eender welke motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme anders dan software en/of zoekagenten geleverd door het Bedrijf of andere algemeen beschikbare derde partij webbrowsers (bv. Internet Explorer, Firefox, Safari), met inbegrip van, zonder beperking, alle software die vragen stuurt naar de App om te bepalen hoe een website of webpagina rangschikt;

(xi) Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers van de App zonder hun uitdrukkelijke en expliciete toestemming;

(xii) Uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen of u voordoen als iemand anders door middel van voorwendselen of een andere vorm van social engineering of op een andere manier fraude plegen;

(xiii) Instrueren of aanmoedigen van een ander individu om een van het voorgaande te doen of om een van de Voorwaarden van de Dienst te schenden en/of te overtreden;

(xiv) Upload naar of verzend vanuit de App alle gegevens, bestanden, software of links die een virus, Trojaans paard, worm of andere schadelijke component bevatten of omleiden;

(xv) Elke actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de App of de systemen of netwerken van het Bedrijf, of van systemen of netwerken die met de App of met het Bedrijf verbonden zijn, met zich meebrengt.

(b) Het Bedrijf wordt niet geacht in strijd met de Algemene Voorwaarden te handelen, tenzij u het Bedrijf van de overtreding op de hoogte hebt gesteld en het Bedrijf er niet in geslaagd is deze overtreding binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving te verhelpen. In geen geval zal een inbreuk u het recht geven om de rechten die op grond van deze Overeenkomst zijn toegekend te herroepen.

(c) In geen geval zal het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van de App, producten van het Bedrijf of enige inhoud van het Bedrijf, ongeacht of de schade voorzienbaar is en of het Bedrijf al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt voor zover de wet dit toestaat in het toepasselijke rechtsgebied en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf ten opzichte van u hoger zijn dan Honderd Dollars ($100).

(d) Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de App (met uitzondering van Content die door gebruikers wordt geleverd) zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf. De App is beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel United States als het buitenland. Niets in de Servicevoorwaarden geeft u het recht om de naam van het Bedrijf of een van de handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen van het Bedrijf te gebruiken. Alle feedback, opmerkingen of suggesties die u verstrekt met betrekking tot de App zijn volledig vrijwillig en het staat het Bedrijf vrij om dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties te gebruiken zoals het Bedrijf dat wil en zonder enige verplichting aan u.

(e) De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat New York, met uitsluiting van die wetten die betrekking hebben op wetsconflicten. Elke rechtsvordering of procedure die voortvloeit uit de Servicevoorwaarden wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van de Staat en County New York en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied aldaar. De partijen bij deze overeenkomst zien af van hun recht op een rechtszaak met jury. In het geval dat een bepaling in de Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een partij verzuimt een recht of bepaling van de Servicevoorwaarden af te dwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. U mag de Servicevoorwaarden niet overdragen (van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf en elke verboden overdracht zal nietig zijn. Het Bedrijf kan de Servicevoorwaarden of rechten of verplichtingen hieronder overdragen zonder uw toestemming. De relatie tussen de partijen onder de Servicevoorwaarden is die van onafhankelijke contractanten en de Servicevoorwaarden mogen niet zo worden opgevat dat een van de partijen de agent, werknemer of joint venturer van de ander is. U stemt ermee in dat de Servicevoorwaarden en de regels, beperkingen en beleidslijnen die hierin zijn opgenomen, en de handhaving daarvan door het Bedrijf, niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan u en het Bedrijf, en deze ook niet verlenen. De Servicevoorwaarden, samen met de regels en het beleid van het Bedrijf, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Kennisgevingen of andere mededelingen die op grond hiervan moeten worden gedaan, worden schriftelijk gedaan (i) door het Bedrijf via een e-mail (in elk geval naar uw geregistreerde e-mailadres); (ii) door middel van een bericht op de Site; of (iii) door u via een e-mail naar [email protected] of naar een ander adres dat het Bedrijf schriftelijk kan specificeren. De datum van ontvangst wordt geacht de datum te zijn waarop de kennisgeving is verzonden.

(f) U erkent dat u het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en door gebruik te maken van de App en u uitdrukkelijk akkoord gaat met de voorwaarden die in een dergelijk Privacybeleid zijn opgenomen, als zodanig kan het van tijd tot tijd worden gewijzigd.

(g) Bedrijf behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, te weigeren haar diensten aan u of een klant te leveren om welke reden dan ook.

(h) Met uitzondering van betalingsverplichtingen is geen van beide partijen aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst wanneer dit het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van deze partij valt, met inbegrip van de elementen; brand; overstroming; zwaar weer; aardbeving; vandalisme; ongevallen; sabotage; stroomuitval; ontzegging van de dienst of soortgelijke aanvallen; Internetfalen; daden van God en de openbare vijand; oorlogshandelingen; terreurdaden; rellen; burgerlijke of openbare onlusten; stakingen, lock-outs of arbeidsverstoringen; en alle wetten, bevelen, regels, voorschriften, handelingen of beperkingen van een overheid of overheidsorgaan of -autoriteit, civiel of militair, met inbegrip van de bevelen en vonnissen van de rechtbanken.

PRIVACY BELEID

Bijgewerkt per januari 2021

Dit Groepsprivacybeleid ("Privacybeleid") betreft BELIEVE SAS, een Franse onderneming, geregistreerd bij het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nummer 481 625 853, met hoofdkantoor 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") en haar dochterondernemingen over de hele wereld, waaronder TUNECORE, hierna gezamenlijk aangeduid als "Believe", "Wij", of "Ons".

Dit Privacybeleid beschrijft de praktijken van Believe inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de digitale distributie van muziek, de levering van producten ("Producten") en diensten ("Dienst(en)"), in het algemeen of via onze websites en/of andere elektronische communicatiediensten (widgets, mobiele toepassingen of API), collectief of individueel "Site(s)"). Believe SAS treedt op als gegevensbeheerder en haar dochterondernemingen als gegevensverwerker

Wij hechten bijzonder veel belang aan de veilige verwerking van gegevens, de vertrouwelijkheid ervan, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee samenhangende rechten. Neemt u de tijd om ons Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. 

Door deze Website te bezoeken, door Believe uw persoonsgegevens of andere informatie op de Sites te verstrekken, door u te abonneren op de Diensten, of door een contract met ons aan te gaan, erkent u uitdrukkelijk dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Dit Privacybeleid staat los van andere privacy-, vertrouwelijkheids- of andere servicepraktijken die worden gepubliceerd door derde bedrijven, zoals Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Google Security Settings, Google Privacy Policy), Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK of een mobiele serviceprovider of een derde die een site of een applicatie of service beheert waarnaar de Site(s) of Services verwijzen of doorverwijzen, met name door middel van een hypertekstlink, die wij niet publiceren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in dit opzicht.

Indien u een uitvoerende artiest, een vertegenwoordiger van een artiest (producent, manager, onafhankelijk label), een klant, een bezoeker van de Sites bent ("Gebruiker(s)"), een dienstverlener, leverancier, partner of verwerker die een contract met ons heeft gesloten (collectief of individueel "U"; "Uw"), is dit Privacybeleid op U van toepassing.

Minderjarigen (zoals gedefinieerd in de wetgeving van verschillende landen) ("Minderjarigen") kunnen zich niet abonneren op de Diensten of Producten kopen op de Sites zonder eerst de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden te hebben verkregen en dit Privacybeleid te aanvaarden. Ouders en wettelijke voogden zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat door hun minderjarigen van de Diensten, Producten en Sites wordt gemaakt.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR") en andere wetten inzake gegevensbescherming, behouden Wij ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Een kennisgeving op de startpagina van de Site(s) zal U waarschuwen, of er zal een bericht worden geplaatst in Service(s), of in specifieke gevallen zult U een e-mail ontvangen.

 1. Welke informatie of persoonlijke gegevens verzamelen wij van U en waarom?

Wij kunnen persoonsgegevens en andere informatie verzamelen en verwerken zoals hieronder opgesomd (samen "Gegevens") om onze verplichtingen na te komen in het kader van het contract dat u met ons hebt ondertekend, of om producten of diensten aan u te leveren.

Wij wijzen u erop dat Wij geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen of verwerken (d.w.z. gegevens waaruit direct of indirect ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen of vakbondslidmaatschap blijken, alsmede genetische, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van één enkele natuurlijke persoon of die betrekking hebben op de gezondheid of het seksuele leven, en voor alle soortgelijke doeleinden). Daarom vragen wij u om dergelijke gegevens niet naar ons te sturen.

In onze contracten en registratieformulieren worden specifieke gegevens vermeld die U dient te verstrekken. 

1.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent informatie die direct of indirect betrekking heeft op U als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan, afhankelijk van het contract, de Sites, de Producten of Diensten, Uw status en/of de wijze van verzameling, betrekking hebben op alle of een deel van de volgende Persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam;
 • Postadres (facturering of levering); 
 • Vast of mobiel telefoonnummer (persoonlijk of beroepsmatig);
 • Emailadres;
 • Bankgegevens (bankgegevens of andere rekeninggegevens, bankrekeninggegevens, krediet-/betaalkaartgegevens, nummer, vervaldatum, visuele cryptografie);
 • Paspoortnummer of ID-nummer; 
 • Gesproken taal of gekozen taal voor de Sites of Diensten
 • Vertrouwelijke informatie om U te helpen zich Uw persoonlijke identifiers of wachtwoorden te herinneren;
 • Voor minderjarigen: achternaam, voornaam en e-mailadres van hun ouders of wettelijke voogd; 
 • Uitsluitend voor uitvoerende artiesten of hun vertegenwoordigers: hun artiestennaam, tekst-, grafische, fotografische of video-elementen of geluids- en dateringselementen met betrekking tot een geluidsopname die de uitvoering weergeeft ("Opname") of video's die een audiovisueel werk reproduceren dat is gemaakt door beelden te plaatsen ter illustratie van de interpretatie van een muziekwerk en data dat het onderwerp is van een Opname ("Muziekvideo"); mouwen, woorden, video's, titels van werken (composities met of zonder woorden), data, namen, artiestennamen, pseudoniemen, biografieën, video's en foto's van uitvoerende artiesten, namen van liedjes en albums en bijbehorende artiesten, het jaar van uitgave van liedjes en albums en de naam van de persoon of entiteit die de rechten op albumnummers, arrangementen, en/of illustraties bezit;
 • de nodige metagegevens om de op de opnamen en muziekvideo's vastgelegde werken en de rechtverkrijgenden daarvan te identificeren, met name de namen van auteurs, componisten, uitgevers of alle rechtverkrijgenden, ISWC-, ISRC-, UPC-codes, enz;
 • alleen in geval van inschrijving voor diensten waarvoor dergelijke informatie moet worden verzameld: het fiscaal identificatienummer;
 • Inhoud van de winkelwagen van Producten of Diensten;
 • IP-adres (nummer dat automatisch wordt toegewezen door uw Internet Access Service Provider of het MAC-adres van uw elektronische apparaten van waaruit toegang tot de Site(s) wordt verkregen en die automatisch worden geïdentificeerd en geregistreerd voor elk gebruik van de Site(s);
 • Demografische gegevens over gebruikers (bv. leeftijd, geslacht, woonplaats); 
 • Gegevens over de smaak van Gebruikers, muzikale voorkeuren (afspeellijsten) of andere gedeelde gegevens verzameld van muziekplatforms;
 • Technische informatie, zoals cookies (voor meer informatie Cookiebeleid
 • Geolocatiegegevens, met name via GPS-signalen die door mobiele telefoontoestellen worden verzonden: wanneer gebruikers gebruikmaken van geolocatiediensten die door de sites worden aangeboden, bijvoorbeeld om hen gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, zullen wij eerst hun uitdrukkelijke toestemming verzamelen (opt-in). Gebruikers kunnen deze toestemming in dat geval te allen tijde intrekken (opt-out);
 • Gegevens van derden (d.w.z. contacten, vrienden) verstrekt door Gebruikers. U dient de uitdrukkelijke toestemming van deze derde partij te verkrijgen voordat U hun gegevens met Ons deelt.
 • Als U zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de YouTube Sound Recording Revenue diensten van TuneCore, in verband met de exploitatie van Uw content op YouTube, slaan wij Uw zelfgekozen YouTube-kanaal-ID op in de database van Believe om de door Uw content gegenereerde inkomsten aan Uw YouTube-kanaal te koppelen. U kunt het opvragen van Uw YouTube-kanaal-ID door Believe autoriseren of deautoriseren door de OAuth-toestemmingsinstellingen te openen die zich bevinden op de volgende URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences."

1.2 Overige informatie

Wij verzamelen ook andere gegevens die niet noodzakelijkerwijs, direct of indirect, tot Uw identificatie leiden als een natuurlijke persoon ("Andere Informatie").

In een dergelijk geval zullen Wij deze verwerken in overeenstemming met de beschreven voorwaarden en voor de doeleinden die in punt 3 hieronder worden uiteengezet. Deze Andere Informatie kan zijn: 

 • Informatie over de internetbrowser en apparaten van de gebruikers om toegang te krijgen tot de Sites, zoals het type apparaat, de schermresolutie, de versie van het besturingssysteem, het type en de versie van de internetbrowser, alsmede het type en de versie van de gebruikte Dienst. Er kan een unieke identificatiecode worden toegewezen aan het apparaat van waaruit gebruikers toegang hebben tot de Dienst(en) die door ons of onze dienstverleners wordt/worden geleverd;
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van widgets, mobiele applicaties of andere communicatiediensten door Gebruikers: in deze context kunnen wij de unieke identificatiecode verzamelen, evenals Andere Informatie met betrekking tot het verbindende apparaat, om inhoud en advertenties aan de apparaten te leveren. Ook kunnen de datum en het tijdstip van toegang tot de servers worden verzameld, evenals de gedownloade bestanden en informatie;
 • Serverlogbestanden om de gebruiksgraad van de Diensten te berekenen, de Diensten te beheren, problemen met de servers vast te stellen, of de geolocatiegegevens van Gebruikers te bepalen;
 • Informatie verzameld met behulp van cookies, clear gifs, web beacons, pixel tags of andere soortgelijke technologieën (voor meer informatie, lees ons Cookiebeleid);
 • Demografische of andere informatie, voor zover de persoon daardoor niet kan worden geïdentificeerd;
 • Informatie over het gebruik van de Diensten via analytische tools die Ons in staat stellen U een verbeterd prestatieniveau te bieden. De aldus verzamelde informatie kan Ons informatie verschaffen over de meest gebruikte diensten en functies, het type apparatuur dat wordt gebruikt, de kenmerken daarvan, het land en de taal waarin wordt gedownload;
 • Kruisverwijzing van informatie om gebruikersprofielen te maken;
 • Antwoorden op een enquête of vragenlijst door ons ingediend over het gebruik van de Producten, Diensten of de Sites.
 1. 2. Hoe verzamelen wij Uw Gegevens?

Wij verzamelen Uw Gegevens van:

 • Het contract dat u met ons heeft gesloten;
 • De account die u hebt aangemaakt of de diensten waarop u zich hebt geabonneerd;
 • Bekijken, downloadenof gebruik van een Site;
 • Uw aankopen;
 • Uw abonnement op nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie;
 • Uw claims met betrekking tot een Product of Dienst;
 • Uw aankoop van concert- of evenementtickets;
 • Openbare databanken;
 • Commerciële of mediapartnerschappen voor marketing- of promotieactiviteiten in verband met onze activiteit;
 • Het gebruik van de persoonlijke account van Uw Gebruiker via een van de sociale netwerken, een platform of een dienst van derden om verbinding te maken met een of meer van zijn accounts op de Sites. In een dergelijk geval kunnen bepaalde Persoonsgegevens van de persoonlijke account van Uw sociale netwerk of andere dienst van derden worden gedeeld met Believe (d.w.z. de naam, het e-mailadres, foto's, de lijst met contactpersonen, de luistergeschiedenis, liedjes of favoriete artiesten, en alle Andere Informatie waartoe BELIEVE toegang heeft wanneer u zich aanmeldt via uw persoonlijke account op een sociaal netwerk of op een andere dienst van derden);
 • Uw deelname via uw persoonlijke account aan een sociaal netwerk, een platform of dienst van een derde partij, of rechtstreeks op Sites die spelletjes, wedstrijden, loterijen, quizzen of andere promotieacties organiseren die door ons worden georganiseerd.

Wij verzamelen Uw Overige Gegevens via: 

 • Browsers, apparaten, en widgets en andere digitale toepassingen die op dergelijke apparaten worden gebruikt;
 • Server log bestanden; 
 • Cookies (voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid:
 • Geolokalisatie wanneer Gebruikers ons daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven; 
 • Het delen van informatie en gegevens.
 1. Waarvoor verwerken wij uw gegevens? 

Wij verwerken Uw Gegevens om: 

 • Aanmaken en beheren van Uw persoonlijke accounts; 
 • Contractuele verplichtingen nakomen,
 • Diensten te verlenen of gekochte Producten te leveren;
 • Uitvoeren en verwerken van diverse betalingstransacties;
 • Op Uw verzoeken of vragen te reageren, of klantenondersteuning te bieden en te verbeteren;
 • het organiseren, uitvoeren en beheren van Uw deelname aan spelletjes, wedstrijden, loterijen, quizzen, of andere soortgelijke promotiecampagnes, enquêtes of andere functies;
 • Met U te communiceren (b.v. administratieve, promotionele of commerciële communicatie);
 • Uw gebruikerservaring te bieden, te verbeteren, te optimaliseren en aan te passen en het U gemakkelijk te maken om functies te delen op sociale media;
 • de beveiliging van sites of diensten te implementeren, te waarborgen en te verbeteren, fraude te bestrijden en inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, zoals gedefinieerd in de GDPR;
 • Het analyseren, identificeren, verbeteren en begrijpen van de werking van de Diensten en de Sites en de trends in het gebruik van de Sites of de Diensten; 
 • de efficiëntie van marketing- en promotietechnieken te bepalen, aan te passen en te verbeteren en promotie- en reclamecampagnes aan te passen aan Uw doelstellingen en behoeften;
 • Geschenken of links naar albums of liedjes, muziekinformatie, video's of andere Diensten te verzenden, te kopen of te delen met contactpersonen, vrienden en familieleden of andere Gebruikers
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen 
 • Uw Persoonsgegevens te beheren en te administreren in overeenstemming met GDPR
 1. Op welke rechtsgrond kunnen wij uw gegevens verwerken? 

Wij kunnen Uw Gegevens verwerken op basis van:

 • Uw toestemming;
 • Een contract dat u met ons bent aangegaan;
 • Een wettelijke verplichting;
 • Ons rechtmatig belang (bijvoorbeeld om onze Producten en Diensten te verbeteren, om fraude te voorkomen, om Sites en Diensten te beveiligen, of om onze communicatie aan te passen.
 1. Wie ontvangt uw gegevens?

De Gegevens die u, direct of indirect, naar Ons verzendt, zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde personen, alleen wanneer dat noodzakelijk is, en alleen voor de doeleinden waarnaar in Artikel 3 hierboven wordt verwezen. Wij zorgen ervoor dat deze toegang in overeenstemming is met de veiligheidsmaatregelen die Wij implementeren. 

De ontvangers van de gegevens kunnen zijn: 

 • Onze dochterondernemingen;
 • Derde partijen met wie wij samenwerken om de levering van de Diensten of de toegang tot de Sites te vergemakkelijken, zoals maar niet beperkt tot hostingdiensten, gegevensanalyse, verwerking van betalingstransacties en terugbetaling van royalty's of bestellingen van Producten en Diensten, levering van infrastructuurdiensten, informatietechnologiediensten, klantendiensten, e-maildistributiediensten, audit of andere soortgelijke diensten;
 • Uitsluitend voor uitvoerende artiesten of hun vertegenwoordigers: de verstrekte informatie kan, onder andere, worden gebruikt om bij te houden hoe bepaalde Opnames verkopen voor ranking doeleinden. Door gebruik te maken van onze Diensten stemmen zij ermee in dat Believe informatie over de verkoop van Opnames of Muziekvideo's mag verstrekken aan derden (bijv. platforms), deze informatie mag aggregeren in diagrammen, hitlijsten en/of andere vergelijkende informatie ondersteunende materialen, en deze ook mag vrijgeven in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Diensten.
 • Externe leveranciers of uitvoerende artiesten of managers, producenten of labels kunnen reclame- en promotieberichten naar Gebruikers sturen, afhankelijk van het contract dat zij met Ons hebben afgesloten. In dat geval worden Gebruikers geacht te hebben ingestemd met het ontvangen van dergelijke inhoud via traditionele, digitale media of andere communicatiemiddelen;
 • Organisatoren of beheerders van promotiecampagnes door derden, zoals spelletjes, prijsvragen, loterijen, enz.

Geloven kan Uw Gegevens ook meedelen aan naar behoren gemachtigde personen, uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor de enige doeleinden die in punt 3 hierboven worden genoemd in de volgende gevallen:

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de wetgeving van landen buiten Uw woonplaats;
 • Om te reageren op bevelen of verzoeken van openbare of overheidsinstanties, met inbegrip van instanties buiten het land waar U verblijft;
 • Om het contract, de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze Diensten uit te voeren of af te dwingen, of om onze activiteiten of die van onze dochterondernemingen of de activiteiten van onze uitvoerende artiesten, managers, labels en producenten te beschermen;
 • Om de rechten, veiligheid en eigendommen van Believe of die van dochterondernemingen, artiesten, labels, managers of producenten van Believe te beschermen;
 • Om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen of om dergelijke rechten te laten erkennen;
 • Om de nodige stappen te ondernemen of om schadevergoedingen of eventuele vonnissen die tegen Believe of haar dochtermaatschappijen kunnen worden uitgesproken, te beperken;
 • Voor een reorganisatie, fusie, overname, joint venture of enige andere vorm van overdracht van het geheel of een deel van Believe of haar activa aan een dergelijke derde partij;
 • om specifieke gegevens door te geven na uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Om een openbaar belang te dienen;
 • Om U, of derden, te beschermen tegen fraude, misbruik, illegale handelingen of schending van het contract, of van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Sites of Diensten of verkoop van Producten;
 • U kunt ook besluiten om Uw Gegevens mee te delen door gebruik te maken van de beschikbare functies op prikborden, discussieforums, chats, het delen van profielen op sociale netwerken, blogs of via andere middelen die door dienstverleners worden voorgesteld. In dat geval zijn dergelijke dienstverleners verantwoordelijk voor de verwerking van Uw Gegevens en dient U hun privacy- of vertrouwelijkheidsbeleid zorgvuldig te lezen. 
 • Informatie, documenten of gegevens die door U worden gepubliceerd of gecommuniceerd in verband met de Diensten worden informatie uit het publieke domein en kunnen derhalve beschikbaar worden gesteld aan andere gebruikers van de Diensten of algemeen worden verspreid op het Internet of op andere communicatienetwerken. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of de communicatie van informatie of gegevens die het onderwerp waren van een vrijwillige communicatie door U via een van de Diensten.Wij kunnen dergelijke Gegevens gebruiken en communiceren in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor het gebruik van Diensten of Producten.
 1. Hoe lang gebruiken Wij Uw Gegevens? (bewaartermijn van de gegevens)

Wij bewaren de gegevens slechts zolang als nodig is om het contract uit te voeren, het nagestreefde doel te bereiken, aan uw behoeften te voldoen, het contract uit te voeren of onze wettelijke verplichtingen na te komen.

De door ons vastgestelde criteria voor het bewaren van gegevens omvatten: 

 • De looptijd van het contract dat u met ons aangaat;
 • De door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven bewaartermijn (d.w.z. boekhoudkundige of archiveringsverplichtingen);
 • De duur van uw toestemming voor een specifiek gebruik;
 • Voor prospects (bij ontstentenis van een abonnement op een Dienst of de aankoop van een Product): 1 jaar of minder vanaf de dag waarop de Gegevens zijn verzameld;
 • 6 maanden of minder voor cookies of 13 maanden in specifieke gevallen (voor meer details, gelieve onze Cookiebeleid)

Wanneer wij Uw Gegevens niet langer hoeven te verwerken, verwijderen wij deze uit onze systemen en databases of anonimiseren wij deze, zodat U niet langer kunt worden geïdentificeerd.

 1. Hosting, opslag en doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Unie

Onze Diensten en Sites worden beheerd en geëxploiteerd vanuit France. Dit Privacybeleid is onderworpen aan de Franse wetgeving. Wij nemen alle nodige maatregelen om uw gegevens te hosten en op te slaan op servers die zich in de Europese Unie bevinden.

Als gevolg van onze wereldwijde aanwezigheid kunnen bepaalde Gegevens worden verzameld, overgedragen, gehost en/of meer in het algemeen verwerkt buiten het land of de jurisdictie waar U woont. De vereisten voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging verschillen van plaats tot plaats en bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als dat van het land of rechtsgebied waar U woont of vandaan komt. Believe en haar dochtermaatschappijen nemen echter passende maatregelen om de overdracht van uw gegevens te beschermen. Dergelijke maatregelen omvatten het gebruik van methoden voor gegevensoverdracht die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en schriftelijke overeenkomsten met onze verwerkers om ervoor te zorgen dat zij de Gegevens die zij van ons ontvangen, verwerken in overeenstemming met de wet.

In het licht van het bovenstaande kunnen Gebruikersgegevens worden ingezien door wetshandhavings- en/of regelgevende instanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van dergelijke buitenlandse rechtsgebieden.

Wij kunnen, zoals gespecificeerd in punt 5 hierboven, indien nodig uw gegevens bekendmaken aan partners van derden om het onderhoud en de veiligheid van de Sites of Diensten te waarborgen, bepaalde functies aan te bieden, of om de werking en het uiterlijk van de Sites en Diensten te verbeteren of nieuwe functies te creëren. 

Wij eisen van deze derden dat zij adequate vertrouwelijkheids- en beveiligingsgaranties bieden en de nodige fysieke, organisatorische en technische maatregelen treffen om Uw Gegevens te beschermen en te beveiligen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke overdracht van gegevens buiten de Europese Unie wordt beheerst door garantiemechanismen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en/of de plaatselijke bevoegde autoriteiten.

 1. Veiligheidsmaatregelen

Wij treffen passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, oneigenlijk gebruik, frauduleuze toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. 

Geen enkele datatransmissie op het internet kan 100% veilig zijn, maar wij verbinden ons ertoe de in onze sector erkende veiligheidsnormen toe te passen, die ontworpen zijn om ongeoorloofde toegang tot, bekendmaking en gebruik van Gegevens te beschermen en te voorkomen. 

Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

 • Opslag op beveiligde servers binnen de Europese Unie;
 • Bescherming, onder meer door gegevensversleutelingsprocessen, zoals Secure Sockets Layer ("SSL") voor kredietkaarttransacties en andere bankbetalingstransacties waarvoor het gebruik door Gebruikers van een SSL-browser, zoals Safari, Netscape Navigator 3.0 (of een latere versie), Chrome, Firefox of Internet Explorer, vereist is;
 • Beperkte toegang van werknemers of personeel van derden tot databanken die de Gegevens bevatten;
 • Contractuele verplichtingen voor ons personeel dat met gegevens omgaat, die vertrouwelijkheidseisen opleggen waaraan zij moeten voldoen. 

Daarnaast hebt U de mogelijkheid om op de Sites of bij het gebruik van de Diensten een toegangsaccount of gebruikersaccount aan te maken met een identificatiecode en wachtwoord die U alleen geacht wordt te kennen om de toegang tot Uw account te beschermen. Om Uw Gegevens verder te beschermen, raden wij U aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en onder geen enkele omstandigheid Uw identifiers aan derden bekend te maken. 

 1. Uw rechten 

Als U woonachtig bent in France geniet U de bescherming van de wet van 6 januari 1978, bekend als de Franse wet op de gegevensbescherming. Inwoners van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte profiteren van de GDPR als volgt:

 • Recht op Informatie: Recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe Wij Uw Persoonsgegevens gebruiken;
 • Recht van toegangRecht op toegang tot Uw Persoonlijke Gegevens die wij over U bewaren;
 • Recht op rectificatie, verzet of beperkingHet recht om Uw Persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onnauwkeurig zijn en/of aan te vullen;
 • Recht op wissen/recht om vergeten te worden: Recht om te verzoeken om het wissen of verwijderen van Uw Persoonsgegevens. Dit recht kan echter door Ons worden beperkt op grond van wettelijke gronden of een rechtmatig belang om deze Persoonsgegevens te bewaren. Een dergelijk verzoek zal resulteren in de beëindiging van de klant-/gebruikersaccount van de Gebruiker en de Gebruiker zal niet langer toegang hebben tot de Sites of Diensten;
 • Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: recht om op elk moment Uw keuze te vragen of te wijzigen om niet langer mededelingen te ontvangen met betrekking tot de aanbiedingen van Diensten, Producten, nieuws of evenementen van Ons of van derden partners. In dit geval kunt U de hyperlink gebruiken die hiertoe voorzien is in elke ontvangen e-mail of promotionele communicatie of de STOP SMS in elke ontvangen promotionele SMS. Gebruikers kunnen ook vragen om niet-gepersonaliseerde communicatie over de Producten en Diensten te ontvangen. Wij zullen dan ons uiterste best doen om onze derde partners te informeren, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. In dat geval is het uw verantwoordelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij in kwestie om te verzoeken om uitschrijving/afmelding/intrekking van de ontvangst van deze communicatie;
 • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken voor gegevensverwerking op basis van toestemming: recht om Uw toestemming voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens in te trekken wanneer deze verwerking op toestemming is gebaseerd;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheidHet recht om te verzoeken dat Uw Persoonsgegevens worden gekopieerd en overgebracht naar een andere database. Dit recht is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door Gebruikers zijn verstrekt, en op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op een overeenkomst of toestemming en is gemaakt met behulp van geautomatiseerde processen. Wij zullen de Gebruikers de Gegevens op een gestructureerde manier en in een leesbaar formaat terugbezorgen.

Om deze rechten uit te oefenen, gelieve gebruik te maken van dit formulier.

Als wij niet aan Uw verzoek voldoen, kunt U contact opnemen met Uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Voor France kunt u contact opnemen met de CNIL "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" via www.cnil.fr of

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. Wat als er een datalek plaatsvindt?

In overeenstemming met de artikelen 33, 34 en 55 van de GDPR zullen Wij, indien Wij het slachtoffer zijn van een inbreuk in verband met gegevens of indien Wij kennis hebben van een dergelijke inbreuk, dit melden aan de bevoegde lokale autoriteit en, indien wettelijk vereist, U op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk. 

BELIEVE zal voldoen aan andere toepasselijke wetgeving met eisen op het gebied van rapportage/melding van inbreuken op de informatiebeveiliging, zoals van toepassing, afhankelijk van de locatie van de betrokkenen en andere relevante factoren.

 1. Hoe kunt U contact met ons opnemen?

Om contact met ons op te nemen, ga naar: https://www.believemusic.com/contact/


Speciale notities voor: 

TUNECORE Gebruikers, lees alstublieft

Inwoners van Californië, lees alstublieft

Inwoners van het VK, lees alstublieft

inwoners van Italië, lees alstublieft

Inwoners van Singapore: U kunt contact opnemen met de Believe Data Protection Officer op [email protected]

Volksrepubliek China inwoners, gelieve klik hier om contact met ons op te nemen over gegevensbescherming

Laatst bijgewerkt Oktober 3, 2023

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Deze voorwaarden, evenals het auteursrechtbeleid (het "Auteursrechtbeleid") en het privacybeleid (het "Privacybeleid") (hierin opgenomen door deze verwijzing en gezamenlijk aangeduid als de "Servicevoorwaarden Sociale Platforms"), regelen uw toegang tot en gebruik van de website TuneCore.com (de "Site"), inclusief het gebruik van alle inhoud, informatie, producten en/of diensten (de "Service(s) Sociale Platforms") daarin. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en TuneCore, Inc. ("TuneCore"). TuneCore behoudt zich het recht voor om op elk moment de Site en de Sociale Platforms Diensten te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen, of de Sociale Platforms Dienstvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden Sociale Platforms regelmatig te controleren op wijzigingen. Door de Site en/of Social Platforms Services te blijven gebruiken of openen nadat TuneCore een dergelijke wijziging heeft aangebracht en gepubliceerd, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de herziene Social Platforms Terms of Service. U mag de voorwaarden van de Social Platforms Terms of Service niet wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuneCore.

JE BEGRIJPT DAT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOCIALE PLATFORMDIENSTEN AANGEBODEN DOOR TUNECORE VIA DE SITE OF MET BETREKKING TOT JE TUNECORE ACCOUNT, JE ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE SERVICEVOORWAARDEN VAN DE SOCIALE PLATFORMEN. ALS U DE SERVICEVOORWAARDEN VAN DE SOCIALE PLATFORMS NIET VOLLEDIG AANVAARDT, HEBT U GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DOOR TUNECORE AANGEBODEN DIENSTEN VAN DE SOCIALE PLATFORMS.

1. TOEKENNING VAN RECHTEN.

(a) Door je aan te melden voor de TuneCore Social Platforms Services, verleen je TuneCore onherroepelijk, over de hele wereld (het "Gebied") en gedurende de Termijn (zoals hieronder gedefinieerd), het enige en exclusieve recht om de beheerder te zijn van de Opnamen (zoals gedefinieerd in Artikel 3 hieronder) die je hieronder hebt ingediend, uitsluitend via de volgende distributie- en/of sociale mediaplatforms (gezamenlijk de "Sociale Platforms"), zoals elk van deze platforms door jou kan worden geselecteerd en goedgekeurd: (I) Meta en de Meta-eigendommen, d.w.z. Facebook, Messenger (inclusief als deze (geheel of gedeeltelijk) is geïntegreerd met andere berichtendiensten van Meta dan WhatsApp), Instagram, Portal en Oculus, en alle eigendommen die eigendom zijn van en/of worden beheerd door Meta of gelieerde ondernemingen en die zijn geïntegreerd met het voorgaande (bijvoorbeeld Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), met inbegrip van in elk geval, alle functies en functionaliteit daarvan (met inbegrip van live streaming functionaliteit), en alle spelers, pagina's, tools en API's, in elk geval, eigendom van en gecontroleerd door Meta of haar gelieerde ondernemingen, en met inbegrip van in elk geval, opvolgende en afgeleide versies (de "Meta Platforms"); (II) TikTok; (III) CapCut; en (IV) YouTube, met inbegrip van alle gespiegelde en/of afgeleide sites en gerelateerde producten en diensten (bijv. YouTube Shorts en YouTube Creator Music) en alle vervangende, opvolgende en/of internationale versies daarvan (de "YouTube-platforms"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, YouTube Music, de videospeler van YouTube en YouTube-websites, -toepassingen (bijv, YouTube main app, YouTube Music app), API's, embeds, producten en diensten, en al het voorgaande dat beschikbaar wordt gesteld voor syndicatie, evenals de YouTube-service voor het te gelde maken en verzamelen van inkomsten ("YouTube Monetization") van TuneCore voor geluidsopnamen, zoals verder beschreven in artikel 7 hieronder.
(b) Zonder het voorgaande te beperken, omvatten de hierin door jou aan TuneCore verleende rechten, maar zijn niet beperkt tot, het recht:

i. Het verkopen, gebruiken (en in licentie geven voor gebruik), kopiëren, reproduceren, meedelen aan het publiek, distribueren en anderszins exploiteren van de Opnamen met alle middelen en media (nu bekend of in de toekomst) ("Verkoop") via de Sociale Platforms, inclusief maar niet beperkt tot, via het synchroniseren van de Opnamen in getimede relatie met video content (inclusief live stream video's) en stilstaande beelden;

ii. Het reproduceren, publiceren en gebruiken (en anderen toestaan om te reproduceren, publiceren en gebruiken): (A) de titels van de Opnamen; (B) de naam (namen), biografische informatie; foto's, en gelijkenissen van elke artiest (en) die op de Opnamen staan; (C) de cover artwork behorende bij de Opnamen; en (D) andere informatie en/of materialen verstrekt door u of de artiesten wiens optredens zijn opgenomen op de Opnamen; in verband met de verkoop, reclame, distributie en exploitatie van de Opnamen en/of in verband met de algemene bedrijfsvoering van TuneCore (en de algemene bedrijfsvoering van een van de moeder-, dochter- en/of gelieerde ondernemingen van TuneCore) en de reclame en promotie van de diensten van TuneCore (en een van de moeder-, dochter- en/of gelieerde ondernemingen van TuneCore);

iii. Ttoestemming te geven voor het maken, gebruiken en exploiteren van zogenaamde "door de gebruiker gegenereerde inhoud" die uw Opnamen bevat;en om de gebruikers te machtigen van Sociale Platforms om gematigde wijzigingen aan te brengen in uw Opnamen als onderdeel van hun door de gebruiker gegenereerde inhoud (zoals het veranderen van de afspeelsnelheid van uw Opnamen);

iv. Om alle inkomsten te innen die voortkomen uit elk gebruik van de Opnamen dat hierin is toegestaan;

v. Het vervolgen, verdedigen en schikken van claims met betrekking tot de exploitatie van de Opnamen op alle Sociale Platforms; en

vi. Om overeenkomsten aan te gaan met of om rechten van TuneCore toe te wijzen of in licentie te geven en/of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te delegeren aan derde licentiehouders onder voorwaarden die voor TuneCore aanvaardbaar zijn.

(c) TuneCore behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te weigeren haar diensten aan u of een klant te leveren om welke reden dan ook of om geen enkele reden en is niet verplicht om kennisgeving te doen van een dergelijke weigering.

(d) Hoewel u het recht heeft om uw muziek te verkopen op elk platform, consumentenwinkel en/of via uw eigen website, zijn de rechten die u aan TuneCore verleent onder deze Sociale Platforms Service exclusief met betrekking tot TuneCore die fungeert als uw gemachtigde vertegenwoordiger voor de distributie van uw Opnamen op de Sociale Platforms hierboven vermeld in Sectie 1(a) zoals elk kan worden geselecteerd en goedgekeurd door u.

(e) Van tijd tot tijd tijdens de Termijn, kunnen individuele Sociale Platforms wijzigingen aanbrengen aan hun platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het toevoegen of verwijderen van specifieke diensten of producten, het ontwikkelen en beta testen van nieuwe producten, rpromoties, rebranding, en het creëren van alternatieve royalty berekeningen en/of prijsstructuren (individueel en collectief, "Nieuwe Platform Ontwikkeling(en)"). Door het aangaan van deze overeenkomst, begrijpt u dat als onderdeel van de Sociale Platforms Dienst, in verband met een Sociaal Platform dat u selecteert en de distributie naar goedkeurt, u automatisch kunt worden aangemeld voor dergelijke Nieuwe Platform Ontwikkelingen gemaakt door dergelijke Sociale Platform gedurende de Termijn. In een dergelijk geval zal uw enige remedie om af te zien van een dergelijk Nieuw Platform Ontwikkeling zijn om (i) af te zien van de specifieke Nieuwe Platform Ontwikkeling (indien toegestaan door TuneCore en / of het van toepassing zijnde Sociale Platform, naar eigen goeddunken); (ii) af te zien van distributie naar dergelijke Sociale Platform volledig, of (iii) om deze overeenkomst te beëindigen.

2. TERMIJN.

De termijn van deze overeenkomst gaat in op de datum dat u op de knop "Ik accepteer" klikt en zal doorgaan tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of TuneCore ("Termijn").

3. OPNEMINGEN.

De term "Opnames" wordt gedefinieerd als de geluidsopnames (en audiovisuele opnames, indien van toepassing) samen met alle begeleidende artwork, metadata en/of alle andere materialen die door u aan TuneCore worden voorgelegd op eender welk moment als onderdeel van de Sociale Platforms Dienst. TuneCore behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, materialen te weigeren (inclusief, zonder beperking, Opnames, afbeeldingen en/of artwork) die u indient. U gaat ermee akkoord om alle Opnames, afbeeldingen en illustraties in te dienen op uw eigen kosten, in het formaat (of de formaten) vereist door TuneCore en/of de Sociale Platforms. Technische beschrijvingen van dergelijke formaat(pen) zullen op verzoek aan u worden verstrekt, op voorwaarde dat TuneCore zich het recht voorbehoudt om audiobestanden van de opnames te converteren als dit nodig is om te voldoen aan het formaat en/of de bestandsgroottevereisten van alle Sociale Platforms. Bovendien zal TuneCore het recht hebben om metadata fouten te corrigeren om aan de Platform eisen te voldoen. TuneCore verbindt zich ertoe om uw opnames zo snel mogelijk aan de Sociale Platforms te leveren, met tijdslijnen die variëren van een paar uur, tot een paar dagen tot enkele weken, zodat de specifieke Sociale Platforms uw opnames kunnen opnemen en beschikbaar kunnen maken voor klanten.

4. BETALINGEN.

(a) In verband met uw Opnamen die via de Sociale Platforms worden geëxploiteerd, betaalt TuneCore u tachtig procent (80%) van de Netto Inkomsten (zoals gedefinieerd in artikel 4(b) hieronder) die aan uw Opnamen worden toegeschreven en daadwerkelijk door TuneCore worden ontvangen van de Sociale Platforms voor het gelicentieerde gebruik van uw Opnamen. Netto inkomsten worden tijdig na ontvangst door TuneCore op uw TuneCore rekening bijgeschreven. Zodra de betaling is bijgeschreven op uw rekening, zult u in staat zijn om alle of een deel op te nemen naar eigen goeddunken. U bent verantwoordelijk voor eventuele bankkosten of andere kosten in verband met dergelijke opnames.

(b) "Netto inkomsten" worden gedefinieerd als de werkelijke inkomsten van TuneCore van Sociale Platforms verminderd met (i) enige belasting, vergoeding of andere kosten in verband met het gebruik van uw Opnamen en/of het overmaken van betalingen aan u; en (ii) enige inkomsten betaald aan een Split Collaborator via de "TuneCore Splits" functie, zoals hieronder uiteengezet, indien van toepassing. Elk bezwaar met betrekking tot een boekhoudkundige verklaring of een rechtszaak die hieruit voortvloeit, moet uiterlijk één (1) jaar na de datum waarop de verklaring is opgesteld, worden ingediend (en een rechtszaak aanhangig worden gemaakt) en u doet hierbij afstand van elke langere verjaringstermijn die wettelijk is toegestaan.

(c) Voor zover u bedragen verschuldigd bent aan TuneCore als gevolg van de Servicevoorwaarden van het Sociale Platform of anderszins, heeft TuneCore het recht om alle of een deel van dergelijke bedragen in mindering te brengen op netto-inkomsten die anders aan u verschuldigd zijn.

(d) De netto inkomsten die op uw TuneCore-account staan, worden samen met de netto inkomsten van andere TuneCore-klanten op een rentedragende bankrekening gezet totdat u het geld opneemt. U stemt ermee in dat u geen rente of andere inkomsten ontvangt op de netto-inkomsten die TuneCore als uw agent verwerkt en op dergelijke samengevoegde rekeningen plaatst. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Social Platforms Services, draagt u onherroepelijk alle eigendomsrechten die u mogelijk hebt op eventuele rente die kan ontstaan op de netto-inkomsten die op dergelijke gezamenlijke rekeningen staan, over aan TuneCore. In aanvulling op of in plaats van het verdienen van rente op dergelijke samengevoegde rekening, kan TuneCore een verlaging ontvangen van de vergoedingen of kosten die in rekening worden gebracht voor bankdiensten door de banken die uw netto-inkomsten aanhouden.

(e) In aanmerking komende TuneCore-accounthouders kunnen een deel van hun inkomsten naar andere in aanmerking komende TuneCore-accounts sturen (hierin "Split Collaborator(s)" genoemd) met behulp van de functie "TuneCore Splits", zoals hierin uiteengezet. Om een gedeelde betaling voor een opname te creëren, moet u (i) de opname distribueren met behulp van een "Rising Artist", "Breakout Artist", of "Professional" plan (opnames gedistribueerd onder een New Artist Plan komen niet in aanmerking voor gedeelde betalingen), en (ii) TuneCore voorzien van het e-mailadres gekoppeld aan de account van elke Split Collaborator en het percentage van de inkomsten dat elke Split Collaborator zal ontvangen. Om als Split Collaborator een split betaling te ontvangen, moet je een geldig TuneCore account hebben met een Rising Artist, Breakout Artist, of Professional tier plan, of een New Artist plan met de "TuneCore Splits Collaborator" add-on. Zodra een split is gemaakt, moet elke Split Collaborator de details van hun revenue split bevestigen om hun deel van de inkomsten te ontvangen. In het geval dat een revenue split is gericht aan een niet in aanmerking komende TuneCore-account of e-mailadres, niet is bevestigd door een Split Collaborator, of anderszins ongeldig is, zal het deel van de inkomsten dat is toegewezen aan die begunstigde worden doorbetaald aan de eigenaar van de TuneCore-account die de split heeft gemaakt.

(f) Verkopen via bepaalde Sociale Platforms, diensten en/of andere inkomstenbronnen komen mogelijk niet in aanmerking voor gesplitste betalingen. Dergelijke niet in aanmerking komende inkomstenbronnen kunnen inkomsten omvatten die afkomstig zijn van (i) de exploitatie van de rechten op de onderliggende muzikale composities die zijn opgenomen in Opnamen; (ii) de verkoop van Opnamen op Meta Platforms; en (iii) YouTube Monetization of Recordings.

(g) TuneCore-accounthouders zijn als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten, belastingen en aanslagen die verschuldigd zijn in verband met de Verkoop van Opnamen via hun TuneCore-account, met inbegrip van een deel of delen van dergelijke inkomsten die kunnen worden betaald aan een Split Collaborator.

5. STREAMING FRAUDE.

(a) U stemt ermee in dat u de Site of Social Platforms Services niet zult gebruiken om materiaal te verzenden, te routeren, verbindingen te verschaffen of op te slaan dat inbreuk maakt op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins de schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of bevordert. U erkent en stemt ermee in dat TuneCore de toegang tot uw account kan uitschakelen en/of beëindigen en/of de toegang tot Opnames of bijbehorende materialen die u aan TuneCore verstrekt kan verwijderen of uitschakelen in het geval dat TuneCore een claim ontvangt die, indien waar, een schending zou vormen van uw verklaringen en garanties hieronder. Zie de Copyright Policy voor meer informatie.

(b) U stemt ermee in zich niet bezig te houden (of derden toe te staan, aan te moedigen, in te schakelen, te behouden of in dienst te nemen om zich bezig te houden) met activiteiten die, naar het oordeel van TuneCore, neerkomen op Streaming Manipulatie.

i. "Streaming Manipulatie" betekent elke activiteit en/of methode die de kunstmatige creatie inhoudt, door menselijke of niet-menselijke middelen, van online of offline vertoningen op audio en/of audiovisuele streamingdiensten, waarbij dergelijke vertoningen geen bonafide eindgebruiker beluistering en/of weergaven vertegenwoordigen die geïnitieerd zijn door echte consumenten en die plaatsvinden in het rapporterende land. Streaming Manipulatie kan inhouden of omvatten, maar is niet beperkt tot, het verhogen, genereren of manipuleren van afspeeltellingen, verkopen, aantal volgers, betrokkenheid activiteit, of andere belangrijke statistieken gebruikt door de Sociale Platforms Diensten en/of elk Platform, door het gebruik van (A) bots, scripts, virussen, wormen of enige andere computer codes, bestanden, programma's of geautomatiseerde processen; en/of (B) click-farms, troll-farms, niet-authentieke accounts, gedeelde account informatie, of virtuele private netwerken. Streaming Manipulatie kan het resultaat zijn van activiteiten die worden ondernomen met betrekking tot individuele of groepen Opnames om kunstmatig de positie in de hitlijsten te verbeteren, het marktaandeel te vergroten, royalty's of andere betalingen te verhogen, of voor andere frauduleuze of oneerlijke doeleinden.

ii. U dient zich ervan bewust te zijn dat Streaming Manipulatie het resultaat kan zijn van de acties van een derde partij, zoals een promotie- of marketingbedrijf, platenlabel of muziekdistributeur, die namens een artiest of uit eigen naam handelt. U wordt aangemoedigd om alle bedrijven of personen die u inschakelt, behoudt of in dienst neemt om uw muziek te promoten of op de markt te brengen, te onderzoeken en door te lichten, aangezien u aansprakelijk kunt zijn voor Streaming Manipulatie die namens u door een derde partij wordt gepleegd. Voor alle duidelijkheid, elke Streaming Manipulatie gedaan door een derde partij namens u of die betrekking heeft op uw Opnames is een schending van deze Sociale Platforms Servicevoorwaarden.

iii.De factoren die worden toegepast om te bepalen of een bepaalde consumptie- of marketingactiviteit Streaming-manipulatie is, zullen variëren naar gelang van de specifieke omstandigheden van elk geval, en de voorbeelden en beschrijvingen van Streaming-manipulatie die hierin worden vermeld, worden niet geacht uitputtend te zijn.

iv. Bepaalde Sociale Platforms die uw Opnamen gebruiken kunnen ook beleid hebben met betrekking tot fraude en vermoedelijke frauduleuze activiteiten en u stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om u bewust te worden van dergelijk beleid en zich eraan te houden, en dergelijk beleid is bindend voor u hieronder.

(c) In het geval dat TuneCore, naar eigen goeddunken, reden heeft om te vermoeden dat uw account of Opnames zijn onderworpen aan, betrokken bij, of inkomsten hebben gegenereerd uit: schending van de Social Platforms Terms of Service; fraude; inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of enig ander intellectueel eigendomsrecht; niet-naleving van enige licentie-eis van derden; of Streaming Manipulatie (gezamenlijk, "Onbehoorlijk gedrag"), behoudt TuneCore zich het recht voor om: (i) het plaatsen van inkomsten, inclusief eventuele netto-inkomsten of andere betalingen aan uw account te staken, (ii) uw mogelijkheid te blokkeren om op andere wijze geld op te nemen totdat een oplossing van de verdachte activiteiten naar tevredenheid van TuneCore is verkregen, en (iii) één of al uw Opnames te verwijderen van één of alle Sociale Platforms. U stemt er verder mee in dat dergelijke inkomsten door u worden verbeurd als TuneCore te goeder trouw vaststelt dat uw account of Opnames zijn onderworpen aan, betrokken zijn geweest bij of inkomsten hebben gegenereerd uit Ongepast Gedrag.

(d) U gaat verder akkoord met het volgende:

i. U stemt ermee in TuneCore alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs door TuneCore wordt gevraagd als onderdeel van haar onderzoek naar Onbehoorlijk gedrag.

ii. U stemt ermee in dat indien een Platform TuneCore ervan in kennis stelt dat een van uw Opnamen inkomsten, plays of streams heeft gegenereerd als gevolg van Ongepast Gedrag, een dergelijke kennisgeving voor TuneCore als voldoende bewijs zal dienen om, naar eigen goeddunken, te bepalen dat dergelijke inkomsten of plays het gevolg zijn van Ongepast Gedrag.

iii. Bij de vaststelling door TuneCore dat uw account of Opnames zijn onderworpen aan, betrokken zijn geweest bij, of inkomsten hebben gegenereerd van Onbehoorlijk Gedrag, gaat u ermee akkoord dat alle inkomsten in uw account die door TuneCore zijn bevroren worden verbeurd, ongeacht of deze zijn gegenereerd van een specifieke Opname(n) of Platform.

iv. U gaat ermee akkoord dat de vaststelling te goeder trouw van TuneCore van Onbehoorlijk gedrag kan worden gebaseerd op streaming of andere activiteit die hetzelfde is of vergelijkbaar met gevallen waarvan TuneCore eerder heeft vastgesteld dat er sprake was van Onbehoorlijk gedrag.

v. De betaling van inkomsten aan u door TuneCore houdt niet in dat TuneCore erkent dat deze inkomsten niet het gevolg waren van Onbehoorlijk gedrag.

vi. TuneCore heeft geen verplichting om Onbehoorlijk Gedrag te onderzoeken tenzij en totdat het inkomsten op uw account bevriest.

vii. Indien TuneCore vaststelt dat inkomsten die op uw account zijn gegenereerd het gevolg zijn van Onbehoorlijk gedrag, en dergelijke inkomsten reeds aan u zijn uitbetaald, stemt u ermee in dergelijke inkomsten aan TuneCore terug te betalen.

viii. U stemt ermee in dat u geen recht heeft op terugbetaling van door u aan TuneCore betaalde vergoedingen in het geval TuneCore de toegang tot uw account, uw Opnamen en/of andere materialen die u aan TuneCore verstrekt uitschakelt, of op door u verbeurde inkomsten zoals uiteengezet in de vorige zin.

ix. In de mate dat TuneCore, naar eigen goeddunken, bepaalt dat enig Ongepast Gedrag werd veroorzaakt door uw acties of verzuim of door een derde partij die namens u of op uw aanwijzing handelt, kunnen alle kosten die TuneCore in verband daarmee heeft opgelopen (met inbegrip van juridische kosten en uitgaven), naast de andere rechtsmiddelen, door TuneCore in mindering worden gebracht op alle bedragen die anders aan u verschuldigd zouden zijn.

x. Indien TuneCore naar haar redelijk zakelijk oordeel ervoor kiest een advocaat in te schakelen om mogelijk Onbehoorlijk Gedrag te beoordelen of te beoordelen en/of te reageren op beschuldigingen van derden van Onbehoorlijk Gedrag door u of in verband met uw account of Opnames, heeft TuneCore, naar eigen goeddunken, het recht om de kosten van een dergelijke opdracht, maar minimaal driehonderd dollar ($300), van uw account af te houden om de kosten van de bijbehorende juridische kosten en uitgaven te compenseren.

(e) TuneCore heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle door u geüploade activiteiten en inhoud te bekijken en/of te controleren. TuneCore kan klachten of gemelde schendingen van haar beleid onderzoeken en kan alle maatregelen nemen die zij passend acht. Dergelijke maatregelen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het geven van waarschuwingen, schorsing of beëindiging van de dienst, ontzegging van de toegang en/of verwijdering van materialen die u hebt geüpload. U stemt ermee in dat TuneCore zich het recht voorbehoudt en uw account naar eigen goeddunken kan beëindigen, om welke reden dan ook en op elk moment, ook als u naar het oordeel van TuneCore te goeder trouw wordt geacht zich schuldig te hebben gemaakt aan Ongepast Gedrag.

6. AANVULLENDE META-PLATFORMS.

In het geval dat u ervoor kiest om Opnamen te distribueren naar Meta Platforms als onderdeel van de Sociale Platforms Dienst, gelden de aanvullende voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 6:

(a) Voor zover u auteur bent van, of enige rechten bezit op enige muzikale compositie(s) en/of teksten vervat in enige Opnames die u op enig moment indient bij TuneCore voor distributie via de Meta Platforms als onderdeel van de Sociale Platforms Dienst, dient u, als onderdeel van het aanmeldingsproces voor de Sociale Platforms:

i. verklaren en garanderen aan TuneCore dat alle relevante rechten op dergelijke muzikale compositie(s) en/of teksten die nodig zijn voor Meta Platforms om gebruik te maken van dergelijke Opnames voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze Social Platforms Terms of Service volledig worden beheerd door een of meer gevestigde, gerenommeerde muziekuitgeverij(en) en/of door een of meer internationaal geaccepteerde collectieve beheerorganisaties;

ii. indien u op het relevante moment dat u uw Opnamen bij TuneCore indient geen partij bent bij een songwriterovereenkomst met een gevestigde, gerenommeerde muziekuitgeverij, en/of lid bent van een internationaal geaccepteerde collectieve beheersorganisatie waar ook ter wereld (zoals blijkt uit uw vermogen of anderszins om de verklaring en garantie in Paragraaf 6(a)(i.) hierboven te geven), kunt u zich aanmelden bij TuneCore Publishing Administration Services als klant van TuneCore met betrekking tot het beheer van uw rechten op die muzikale compositie(s) en/of teksten.

(b) TuneCore zal uw Opnames uitsluitend aan Meta Platforms leveren voor zover u verklaringen en garanties hebt gegeven overeenkomstig artikel 6(a)(i.) hierboven. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen van TuneCore onder deze Social Platforms Terms of Service, als de verklaringen en garanties die u hebt gegeven als onderdeel van het Social Platforms Service aanmeldingsproces onjuist zijn, (i) kan TuneCore onmiddellijk verwijderen, kan Meta verzoeken om onmiddellijk te verwijderen, of kan Meta worden verzocht om onmiddellijk te verwijderen, de toepasselijke Opnames van de Meta Platforms; (ii) en voor zover u TuneCore dientengevolge enig bedrag verschuldigd bent, heeft TuneCore het recht dergelijke bedragen geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen op de anders aan u verschuldigde Netto-inkomsten.

(c) U gaat ermee akkoord dat (i) u Meta of haar gelieerde ondernemingen, of haar of hun respectievelijke directeuren, functionarissen of werknemers (gezamenlijk "Meta-entiteiten") tijdens of na de Termijn niet rechtstreeks of via een agent of derde partij zult aanklagen met betrekking tot enig gebruik van Opnamen die door u hieronder zijn ingediend voor distributie via de Meta Platforms als onderdeel van de Sociale Platforms Dienst, artwork en/of enige andere content eigenaar of beheerd door u op de Meta Platforms gedurende de Termijn (inclusief enig gebruik van dergelijke Opnames door eindgebruikers van de Meta Platforms) op voorwaarde dat dergelijk gebruik niet het gevolg is van een schending van dit document en, (ii) u Meta en alle Meta Entiteiten onherroepelijk en onvoorwaardelijk ontslaat, vrijspreekt en voor altijd ontslaat, van enige en alle aansprakelijkheid, claims, acties, rechtszaken en eisen over de hele wereld, bekend of onbekend, die u heeft, of meent te hebben, tegen Meta en/of haar gelieerde ondernemingen als gevolg van, of in verband met, enig feitelijk of vermeend ongeoorloofd gebruik van enige Opnamen die door u onder deze overeenkomst zijn ingediend voor distributie via de Meta Platforms op enige Meta Platforms door enige Meta Entiteiten of door enige eindgebruiker van de Meta Platforms, op elk moment voorafgaand aan de datum waarop uw Opname voor het eerst door TuneCore is geleverd aan de Meta Platforms, met betrekking tot of in verband met gebruikersvideo's die zijn geüpload naar, gehost op of gestreamd via de Meta Platforms (dergelijke claims of aansprakelijkheid voor dergelijke claims worden niet toegegeven door Meta).

 • AANVULLENDE YOUTUBE GELUIDSOPNAME REVENUE COLLECTION SERVICE VOORWAARDEN.

In het geval dat je kiest voor YouTube Monetization als onderdeel van de Social Platforms Service, zijn de aanvullende voorwaarden in dit artikel 7 van toepassing:

(a) Om een Opname voor YouTube Monetization te kiezen, moet die Opname ook voor alle andere YouTube Platforms gekozen zijn.

(b) Door te kiezen voor YouTube Monetization, begrijpt U en stemt U ermee in dat Uw Opnamen kunnen worden opgenomen in en gedistribueerd als onderdeel van door gebruikers gegenereerde video's op de YouTube Platforms en dat alle inkomsten die daaruit voortvloeien kunnen worden gedeeld met de uploader van de desbetreffende video en alle toepasselijke rechthebbenden daarop.

(c) Je kunt Opnames indienen voor YouTube Monetization die alleen je eigen materiaal gebruiken waarvoor je exclusieve rechten hebt en/of materiaal van derden waarvoor je exclusieve rechten hebt. Voor de duidelijkheid: Opnames met de volgende soorten content komen niet in aanmerking voor opname in YouTube Monetization (elk een "Niet in aanmerking komende opname"): (i) content waarvoor een niet-exclusieve licentie is verleend door een derde partij; (ii) content die is vrijgegeven onder Creative Commons of soortgelijke vrije/open licenties; (iii) opnames uit het publieke domein; (iv) clips of samples uit andere bronnen (inclusief clips die zijn gebruikt onder de principes van fair use); (v) karaoke-opnames, instrumentale coverversies, remasters en sound-alike-opnames; (vi) geluidseffecten, soundbeds of productieloops; en (vii) content die uitsluitend is gemaakt voor, of specifiek is ingediend voor, gebruik in YouTube-video's om het content ID-systeem van YouTube te manipuleren (bijv.g., muziek gebruikt voor eindkaarten in video's). Het indienen van niet in aanmerking komende opnamen voor gebruik in verband met YouTube Monetization kan ertoe leiden dat TuneCore je toegang tot YouTube Monetization blokkeert, je TuneCore-account beëindigt en/of eventueel geld dat in verband daarmee is verdiend, in mindering brengt op je TuneCore-account.

(d) Je garandeert en verklaart dat (i) je je bij het gebruik van YouTube Monetization zult houden aan alle voorwaarden van deze Social Platform Terms of Service, inclusief de voorwaarden in dit artikel 7; (ii) in alle Opnames die worden ingediend voor YouTube Monetization alleen gebruik zult maken van je eigen materiaal waarvoor je exclusieve rechten hebt en/of materiaal van derden waarvoor je exclusieve rechten hebt; en (iii) je geen Opname(s) zult indienen die niet in aanmerking komen voor opname in YouTube Monetization.

8. AANVULLENDE YOUTUBE CREATOR MUZIEK VOORWAARDEN.

Opnames die zijn aangemeld voor YouTube Monetization komen in aanmerking voor overweging door YouTube voor de Creator Music-service van YouTube (de "CM Service"). Door u aan te melden voor YouTube Monetization, begrijpt u dat uw Opnamen door TuneCore kunnen worden ingediend voor opname in de CM Service. Als een van uw Opnamen wordt geselecteerd voor opname, zijn de aanvullende voorwaarden in dit artikel 8 van toepassing:

(a) De voorwaarden van deze paragraaf 8 (de "YouTube Creator Music Terms") vormen een licentieovereenkomst tussen u en TuneCore, in verband met de CM Service. U bevestigt hierbij aan TuneCore uw goedkeuring van de hieronder beschreven licentie in deze Sectie 8 (de "Licentie") in verband met de Verkoop(en) van uw Opname(n) op de CM Service. De CM Service geeft bepaalde in aanmerking komende YouTube-makers die door Google zijn geselecteerd ("In aanmerking komende maker(s)") toegang tot een bibliotheek van geluidsopnamen (waaronder uw Opnamen) om deze te synchroniseren in de video's van de in aanmerking komende makers (op een per-video basis), of in andere audio- of audiovisuele inhoud die is geüpload of anderszins beschikbaar is gemaakt door de in aanmerking komende makers (inclusief als livestream) (elk een "video van de maker") op de YouTube-platforms, overeenkomstig de voorwaarden van een synchronisatielicentie die is gekocht via de CM-service (elk een "CM-licentie"), inclusief een synchronisatielicentievergoeding die is betaald door de in aanmerking komende maker (de "licentievergoeding"). Onder elke CM licentie krijgt de Geschikte Schepper de volgende wereldwijde, niet-exclusieve rechten: Het recht om maximaal de volledige lengte van de betreffende Opname te gebruiken in de Creator Video en het recht om de betreffende Creator Video uit te zenden via live streaming, on-demand streaming en/of voorwaardelijk downloaden op de YouTube Platforms. De duur van de CM-licentie kan voor een vaste periode zijn of voor de levensduur van het auteursrecht op de betreffende Opname (zoals bepaald door TuneCore, YouTube en/of de betreffende Geschikte Schepper). De verkoop, administratie en facturering van de CM Licenties aan In aanmerking komende Makers zal worden uitgegeven door Google LLC, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), handelend als agent namens TuneCore, in naam van Google en namens TuneCore.

(b) Voor de toepassing van de bovenstaande paragraaf en onder de voorwaarden van dit artikel, verleent u aan TuneCore de volgende Licentie, die alle rechten omvat die nodig zijn om Google te machtigen aan Geschikte Makers, op niet-exclusieve basis, het recht en de licentie (maar niet de verplichting), over de hele wereld en voor de duur van elke respectieve CM-licentie, om:

i. Digitaal downloaden van een Opname op lokale opslagapparatuur, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de in aanmerking komende maker(s) om te bepalen of zij een dergelijke Opname willen gebruiken in hun Creator Video, op voorwaarde dat (A) geen andere rechten worden verleend aan de in aanmerking komende maker in verband met een dergelijke download; en (B) de in aanmerking komende maker zich ertoe verbindt alle ongebruikte downloads na 90 dagen te verwijderen (en u stemt er hierbij mee in en erkent dat u geen aanvullende betaling verschuldigd bent in verband met een dergelijke download);

ii. De toepasselijke Opname opnemen, bewerken (uitsluitend met het oog op timing, overgang, afspeelbaarheid en tempo), gebruiken, synchroniseren, reproduceren en beschikbaar stellen in de Creatieve Video en kopieën maken van de Creatieve Video voor verkoop op de YouTube-platforms (met inbegrip van live streaming, streaming op verzoek en voorwaardelijk downloaden) overeenkomstig de voorwaarden hierin; en

iii. Metagegevens met betrekking tot de gelicentieerde Opname in die Creator Video opnemen en publiekelijk tonen.

(c) De volgende licentiebeperkingen zijn van toepassing op elke CM-licentie:

i. De volgende personen/entiteiten zijn uitgesloten van de CM Service: (A) personen en/of entiteiten die volgens Google voornamelijk audiovisuele inhoud produceren voor commercieel gebruik; of (B) commerciële merken waarvan de kanalen dergelijke merken promoten.

ii. De volgende beperkingen zijn van toepassing op video's van de CM Service, waarvoor geen CM Licentie kan worden verleend:
(A) Video's waarbij de maker is betaald (en/of een andere materiële vergoeding heeft ontvangen) door een merk of dienst om een video te maken die hoofdzakelijk is gewijd aan het onderschrijven of promoten van dat merk of die dienst; en

(B) Video's die een van de volgende vormen van gebruik van een Opname bevatten: 1. gebruik dat de Opname fundamenteel wijzigt; 2. gebruik van de naam en/of gelijkenis van de op de Opname optredende artiest, anders dan ter identificatie van de betreffende Opname en/of artiest; of 3. gebruik dat een zogenaamde "Art Track" creëert (statisch beeld terwijl het hele nummer speelt) of andere soortgelijke statische beeldvideo's of tekstvideo's.

iii. Video's die redelijkerwijs kunnen worden geïnterpreteerd als denigrerend voor de betrokken artiest en/of schadelijk voor de morele rechten (indien van toepassing) of de reputatie van die artiest.

(e) Zodra een CM License voor het gebruik van een Recording in een Creator Video is verleend, kun je niet (i) het gebruik van die Recording in de betreffende Creator Video te gelde maken via YouTube Monetization of (ii) verzoeken om verwijdering van de betreffende Creator Video, behalve in geval van schending van de licentiebeperkingen zoals beschreven in deze YouTube Creator Music Terms.

(g) Om twijfel te voorkomen en niettegenstaande de looptijd van deze licentieovereenkomst tussen u en TuneCore, wordt hierbij, voor zover nodig, verduidelijkt dat elke CM-licentie die op grond hiervan aan een in aanmerking komende maker wordt verleend, wordt verleend voor de duur van elke respectieve CM-licentie. Elke beëindiging van een CM licentie door u of een andere toepasselijke bonafide rechthebbende van een opname of compositie gebruikt in de betreffende Creator Video zal onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving en het relevante beleid van Google en Google kan, naar eigen goeddunken, alle of een evenredig deel van de toepasselijke licentievergoeding terugbetalen aan de in aanmerking komende maker en TuneCore kan, naar eigen goeddunken, eisen dat u de licentievergoeding terugbetaalt en/of het bedrag aftrekken van toekomstige betalingen die aan u verschuldigd of betaalbaar zijn op grond van deze overeenkomst.

(h) In het geval u besluit om (i) een van uw opnames die momenteel beschikbaar zijn op de CM Service bibliotheek te verwijderen of (ii) uw deelname aan de CM Service te beëindigen, wat leidt tot de verwijdering van al uw opnames die beschikbaar zijn op de CM Service bibliotheek, neem dan contact op met ons Artist Support Team hier (en zorg ervoor dat u uw Account Naam, Account ID, en de ISRC van de opnames die u wilt verwijderen uit de CM Service bibliotheek bij het indienen van uw Artist Support verzoek). TuneCore zal tijdig aan een dergelijk verzoek voldoen. Elke CM Licentie van een Recording die door een In aanmerking komende Schepper is aangeschaft voordat een dergelijk Recording uit de CM Service bibliotheek is verwijderd, blijft geldig tot de beëindiging van de duur van de betreffende CM Licentie.

9. VERPLICHTINGEN VAN DERDEN.

U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van licenties (voor zover van toepassing) die vereist zijn van houders van auteursrechten op muzikale composities of hun agenten in verband met de exploitatie door TuneCore van rechten hieronder, voor zover deze niet rechtstreeks door de Sociale Platforms worden betaald en/of door The Mechanical Licensing Collective worden geïnd, evenals royalty's die verschuldigd zijn aan artiesten, producenten en andere personen die hebben meegewerkt aan het maken van de Opnamen en alle betalingen die vereist kunnen zijn op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten of op grond van enige wettelijke regelingen.

 • GARANTIES; VERKLARINGEN; SCHADELOOSSTELLINGEN.

(a) U garandeert en verklaart dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent, dat u het volledige recht, de macht en de autoriteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en aan TuneCore alle genoemde rechten te verlenen; dat alle Opnames, inclusief, maar niet beperkt tot, eventueel gesampled materiaal van derden dat daarin is opgenomen, artwork, metadata, audiovisuele beelden, afbeeldingen en alle andere materialen die door u aan TuneCore zijn verstrekt of betrekking hebben op de Opnames, uw eigendom zijn of door u worden beheerd en dat het gebruik daarvan zoals hierin beschreven of overwogen en/of op de Site en/of Sociale Platforms geen inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerkrechten, publiciteitsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit; en dat TuneCore het recht heeft om deze op welke manier dan ook te exploiteren, vrij van nadelige claims en zonder enige verplichting tot betaling van welke aard dan ook aan welke persoon of entiteit dan ook, behalve de bedragen die hieronder aan u moeten worden betaald.

(b) U verdedigt en vrijwaart TuneCore en haar gelieerde ondernemingen (inclusief directeuren, leden, functionarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers) en stelt hen schadeloos voor alle claims van derden of kosten en verliezen als gevolg van schending of een claim die, indien waar, een schending zou vormen van de voorgaande verklaringen en garanties of een van de overeenkomsten in deze Servicevoorwaarden Sociale Platforms, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten.

(c) TuneCore zal u onverwijld in kennis stellen van elke claim die onderworpen is aan de voorgaande vrijwaringsverplichting en u zult TuneCore op uw kosten verdedigen met een door TuneCore goedgekeurde raadsman, welke goedkeuring niet op onredelijke wijze zal worden onthouden. In het geval dat u geen goedgekeurde raadsman inhuurt, kan TuneCore, indien zij dit verkiest, zichzelf verdedigen op uw kosten en u gaat ermee akkoord dat TuneCore uw deelname aan een dergelijke verdediging als een derde partij of anderszins kan eisen en u doet hierbij afstand van elk bezwaar of eis tot schadevergoeding met betrekking tot hetzelfde. Indien een claim wordt ingediend, heeft TuneCore het recht om, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Opnamen en/of alle bijbehorende materialen die het onderwerp zijn van een dergelijke claim te verwijderen of uit te schakelen, en/of de betaling in te houden van alle gelden die op grond van deze overeenkomst verschuldigd zijn in een bedrag dat redelijkerwijs gerelateerd is aan de claim en mogelijke kosten. Voor elke schikking van een claim is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TuneCore vereist.

(d) ER ZIJN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DOOR TUNECORE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERWIJS, anders dan UITDRUKKELIJK BEPALT in de SOCIALE PLATFORMS DIENSTVOORWAARDEN.

 • ANDERE OVEREENKOMSTEN.

U erkent dat bij het verlenen van de Sociale Platformdiensten en betalingen hieronder, TuneCore verplicht zal zijn om bepaalde overeenkomsten aan te gaan met verschillende Sociale Platforms. De selectie van deze Sociale Platforms zal uitsluitend naar goeddunken van TuneCore gebeuren. U gaat ermee akkoord dat de Servicevoorwaarden van de Sociale Platforms onderworpen zullen zijn aan alle toepasselijke bepalingen en voorwaarden van dergelijke andere overeenkomsten die TuneCore aangaat met betrekking tot dergelijke Sociale Platforms.

 • BARCODES EN UNIVERSELE PRODUCTCODES.

TuneCore zal u gratis barcodes en universele productcodes ("UPC's") bezorgen. Deze zijn uitsluitend voor uw gebruik en mogen niet worden overgedragen of doorverkocht. Indien ze worden overgedragen of doorverkocht, zal TuneCore u vijfentwintig dollar ($25,00) per streepjescode of UPC in rekening brengen, plus alle inkomsten die u uit een dergelijke overdracht of doorverkoop haalt. Als alternatief kan TuneCore dergelijke kosten in mindering brengen op eventuele netto-inkomsten die TuneCore aan u verschuldigd is.

 • DIVERSEN.

(a) De Site en Sociale Platforms Services mogen uitsluitend worden gebruikt en geraadpleegd voor wettige doeleinden. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van de Site en de Sociale Platforms Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, het toepasselijk gewoonterecht, alle relevante statuten en de regels en voorschriften van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Bovendien, zonder beperking, gaat u ermee akkoord dat u geen van de volgende dingen zult doen tijdens het gebruik van of toegang tot de Site en Sociale Platforms Services:

i. Beveiligingsfuncties van de Site of functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud of materialen van TuneCore verhinderen of beperken, uitschakelen, hacken, omzeilen of anderszins verstoren;

ii. Het gebruiken van metadata, metatags of andere verborgen tekst die gebruikmaakt van een naam, handelsmerk, URL of productnaam van TuneCore;

iii. Het uploaden, indienen, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, zogenaamde piramidesystemen of enige andere vorm van aansporing;

iv. Vervalsen van TCP/IP packet headers of een deel van de header informatie in een posting of op enigerlei wijze gebruik maken van de Site of Sociale Platforms Diensten om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron-identificerende informatie te verzenden;

v. Opnames of andere materialen uploaden, indienen, posten, e-mailen of anderszins verzenden via de Site of de Sociale Platforms Diensten die, naar het uitsluitend oordeel van TuneCore, onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, intimiderend, lasterlijk of hatelijk zijn of die objecten of symbolen van haat bevatten, inbreuk maken op de privacy van derden, naaktheid bevatten (inclusief, zonder beperking, pornografie, erotiek, kinderpornografie of kindererotiek), misleidend, bedreigend, beledigend, aanzettend tot onwettige handelingen, lasterlijk, smadelijk, vulgair of gewelddadig zijn of haatzaaiende uitlatingen zijn of anderszins verwerpelijk zijn;

vi. webpagina's die beschikbaar zijn op de Site, servers of netwerken die verbonden zijn met de Site of de technische leveringssystemen van TuneCore's providers te vernietigen, te verstoren of te proberen te verstoren, of vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn met de Site te overtreden;

vii. Trachten de kwetsbaarheid van een TuneCore-systeem of -netwerk te scannen, te peilen of te testen, of beveiligingsmaatregelen of authenticatiemaatregelen die de Site of Sociale Platformdiensten beschermen en beveiliging bieden, te doorbreken, te belemmeren of te omzeilen;

viii. Pogingen tot decompilatie, disassembleren, ontcijferen of reverse-engineering van de software die wordt gebruikt om de Site of Sociale Platformdiensten te leveren;

ix. Proberen te zoeken, meta-zoeken of toegang te krijgen tot de Site met enige motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme anders dan software en/of zoekagenten geleverd door TuneCore of andere algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari), inclusief, zonder beperking, enige software die queries naar de Site stuurt om te bepalen hoe een website of webpagina rankt;

x. Verzamel of sla geen persoonlijke gegevens op over andere gebruikers van de Site of Sociale Platforms Diensten zonder hun uitdrukkelijke en expliciete toestemming;

xi. Uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen of u voordoen als iemand anders door middel van voorwendselen of een andere vorm van social engineering of op een andere manier fraude plegen;

xii. De Site of Sociale Platform Diensten gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de Servicevoorwaarden van de Sociale Platforms; of

xiii. Het instrueren of aanmoedigen van enig ander individu om een van de voorgaande te doen of om enige van de Servicevoorwaarden van de Sociale Platforms te schenden en/of te overtreden.

(b) TuneCore garandeert geen exploitatie van de Opnamen, die zal afhangen van de voorkeur van de consument, noch van de opname of deelname van een bepaald Platform. TuneCore behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren zaken te doen met een bepaald Platform. Behalve zoals specifiek uiteengezet in de Social Platforms Terms of Service, heeft TuneCore geen verplichtingen jegens u.

(c) TuneCore wordt niet geacht de Social Platforms Terms of Service te schenden, tenzij u TuneCore van de schending op de hoogte hebt gesteld en TuneCore heeft nagelaten deze schending binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving te verhelpen. In geen geval zal een inbreuk u het recht geven om de hieronder verleende rechten te herroepen.

(d) In geen geval zullen TuneCore, haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site, Social Platform Services, TuneCore producten of enige TuneCore inhoud, ongeacht of de schade voorzienbaar is en of TuneCore al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid geldt voor zover wettelijk toegestaan in het toepasselijke rechtsgebied en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TuneCore jegens u meer bedragen dan Honderd dollar ($100).

(e) De Social Platforms Terms of Service worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York met uitsluiting van dat lichaam van de wet met betrekking tot het conflict van wetten. Elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit de Social Platforms Terms of Service wordt uitsluitend voorgelegd aan rechtbanken in de staat en het graafschap New York, en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie en locatie daar. De partijen bij deze overeenkomst doen afstand van hun respectieve rechten op een juryrechtspraak. In het geval dat een bepaling in de Social Platforms Terms of Service ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het falen van een partij om enig recht of bepaling van de Social Platforms Terms of Service af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. U mag de Social Platforms Terms of Service niet overdragen (van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TuneCore en elke verboden overdracht is nietig. TuneCore kan de Social Platforms Terms of Service of enige rechten of verplichtingen hieronder zonder uw toestemming toewijzen. De relatie van de partijen onder de Social Platforms Terms of Service is die van onafhankelijke contractanten en de Social Platforms Terms of Service zal niet worden opgevat om te impliceren dat een van de partijen is de agent, werknemer of joint venturer van de andere. U gaat ermee akkoord dat de Social Platforms Terms of Service en de regels, beperkingen en beleidsregels hierin, en de handhaving ervan door TuneCore, niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen te verlenen en deze niet verlenen aan andere personen dan u en TuneCore. De Social Platforms Terms of Service, samen met de regels en het beleid van TuneCore, vormen de volledige overeenkomst tussen TuneCore en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Elke kennisgeving of andere mededeling die op grond hiervan moet worden gedaan, is schriftelijk en wordt gedaan (i) door TuneCore via e-mail (in elk geval aan uw geregistreerde e-mailadres), (ii) een bericht op de Site, of (iii) door u via e-mail aan [email protected] of aan een ander adres dat TuneCore schriftelijk kan opgeven. De datum van ontvangst wordt geacht de datum te zijn waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

(f) U erkent dat u het Privacybeleid van TuneCore, zoals vollediger beschreven op de Site, hebt gelezen en begrepen, en door gebruik te maken van de Social Platform Services en de Site hebt u uitdrukkelijk ingestemd met de voorwaarden en bepalingen in een dergelijk Privacybeleid, zoals dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

(g) Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke informatie, metadata, liedjes, grafische bestanden of andere informatie of muziek in het vereiste formaat aan te leveren. U erkent dat TuneCore niet verplicht is haar diensten hieronder te leveren tot ontvangst van deze materialen.

(h) U geeft TuneCore toestemming om clips van uw Opnamen van maximaal negentig (90) seconden lengte via streaming of download gratis te maken en uit te voeren (de "Clips") om de band, artiest en/of distributie van toepasselijke Opnamen te promoten. Voor zover u eigenaar bent van of zeggenschap heeft over de publicatierechten van de muzikale composities in uw Opnamen die in de Clips worden gebruikt (de "Composities"), geeft u TuneCore toestemming om clips van uw Composities van maximaal negentig (90) seconden lengte via streaming of download gratis te maken en uit te voeren ter promotie van de band, artiest en/of de Verkoop van toepasselijke Opnamen. Deze Clips kunnen worden gemaakt door TuneCore of een met TuneCore verbonden derde partij door gebruik te maken van opeenvolgende negentig (90) seconden van de toepasselijke Opname(n).

(i) TuneCore behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van haar diensten aan u of enige klant te weigeren om welke reden dan ook.

TuneCore AI zitplaatsen op de eerste rij Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13 september 2023

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Deze Algemene Voorwaarden voor AI Front Row Seats, evenals de Algemene Voorwaarden voor muziekdistributie (de "Algemene Voorwaarden voor muziekdistributie"), het Auteursrechtenbeleid (het "Auteursrechtenbeleid"), de Servicevoorwaarden voor sociale platforms (indien van toepassing), de Algemene Voorwaarden voor publicatie-administratie (indien van toepassing) ("Voorwaarden voor publicatie-administratie") en het Privacybeleid (het "Privacybeleid") (elk hierin opgenomen door deze verwijzing en hier afzonderlijk en gezamenlijk naar verwezen als de "Servicevoorwaarden"), zijn van toepassing op Uw toegang tot en gebruik van de TuneCore.com website (de "Site"), inclusief het gebruik van inhoud, informatie, producten en/of diensten daarop of anderszins geleverd door TuneCore, en Uw deelname aan het AI Front Row Seats programma van TuneCore ("AI Front Row Seats").

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u ("U") enerzijds en TuneCore, Inc., met inbegrip van haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen en/of eventuele aanverwante bedrijven (gezamenlijk "TuneCore") anderzijds. In het geval U ervoor kiest om deel te nemen aan het AI Front Row Seats programma van TuneCore, zullen de voorwaarden van deze AI Front Row Seats Voorwaarden de Servicevoorwaarden aanvullen en op U van toepassing zijn gedurende de Termijn. TuneCore behoudt zich het recht voor om op elk moment de Site en AI Front Row Seats (of een deel daarvan) te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen, of de Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden van AI Front Row Seats regelmatig op wijzigingen te controleren. Door u aan te melden voor AI Front Row Seats en/of de site en/of het AI Front Row Seats-programma te blijven gebruiken of openen nadat TuneCore een dergelijke wijziging heeft aangebracht en gepubliceerd, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de herziene AI Front Row Seats-voorwaarden. U mag de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuneCore.

VOORDAT U ZICH AANMELDT VOOR HET AI FRONT ROW SEATS PROGRAMMA, DIENT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AI FRONT ROW SEATS ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN. DOOR U AAN TE MELDEN VOOR AI FRONT ROW SEATS EN/OF DOOR AI FRONT ROW SEATS TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AI FRONT ROW SEATS, DE SERVICEVOORWAARDEN, EVENTUELE ANDERE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AI FRONT ROW SEATS, MELDT U ZICH DAN NIET AAN VOOR HET AI FRONT SEATS PROGRAMMA EN/OF BEËINDIG UW GEBRUIK VAN AI FRONT ROW SEATS.

1. DEFINITIES. Zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende definities:

a. "AI-generatieve modellen" betekent een AI-model dat in staat is inhoud te genereren (bijvoorbeeld geluidsopnamen) met behulp van kunstmatige intelligentie en deep learning.

b. "AI-modellen" betekent elk softwareprogramma dat wordt getraind op een set gegevens (inclusief Datasets) en leert van deze training om dat leren toe te passen om specifieke doelen te bereiken. AI-modellen omvatten maar zijn niet beperkt tot generatieve AI-modellen, AI-stemmodellen, AI-ondersteunde marketingtools.

c. "AI-partner" betekent een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Consumer Stores, die TuneCore ervoor kiest Input te leveren aan en/of anderszins samen te werken met het oog op de ontwikkeling en/of training van AI-modellen.

d. "AI-stemmodellen" betekent een AI-model dat in staat is om een synthetische stem te genereren die de menselijke spraak en/of een menselijke stem nabootst, met behulp van kunstmatige intelligentie en diep leren, inclusief, maar niet beperkt tot, het omzetten van tekst naar spraak en/of het omzetten van een menselijke stem naar een andere menselijke stem).

e. "Aanvullend materiaal betekent alle geluids-, literaire, grafische of fotografische elementen waaronder, maar niet beperkt totalbums covers, songteksten, video's, titels van muziekwerken, de naam en beeltenis van artiesten, pseudoniemen, biografieën, foto's en metagegevens.

f. "Artiest" betekent ieder individu wiens optredens zijn vastgelegd op de Opnamen.

g. "Toerekenbare output" betekent een output waarin Uw Content en/of een onderdeel van Naam en Gelijkenis geheel of gedeeltelijk wordt gereproduceerd.

h. "Toerekenbare Output Opportunity" betekent elk product of dienst gelanceerd door TuneCore of een AI Partner en die gebruik maakt van een AI Model dat Toerekenbare Output genereert.

i. "Bètatest" betekent de opstartfase van het Machine Learning Model die strikt beperkt is tot: (i) een beperkte, beveiligde testomgeving; (ii) een maximaal aantal deelnemers; en (iii) een beperkte tijdsperiode.

l. "Datasets" betekent (een) set(s) van gegevens geassocieerd met Content, zoals digitale gegevensbestanden bestaande uit kopieën van Content, geassocieerde Metadata, tekstuele kopieën van songteksten, indien beschikbaar, geordend op bijvoorbeeld artiest, genre, datum of thema gemaakt ter ondersteuning van het bouwen van AI Modellen.

m. "Netto-ontvangsten Datasetrechten" betekent alle bedragen, na aftrek van commerciële kortingen, commissies, toepasselijke heffingen en belastingen, die daadwerkelijk en rechtstreeks door TuneCore zijn ontvangen als vergoeding voor de exploitatie van de Datasetrechten voor Sandbox-doeleinden, of voor enige verdere Toerekenbare Outputkans, indien van toepassing. De Netto-ontvangsten van de Datasetrechten die in vreemde valuta worden ontvangen, kunnen door TuneCore worden omgerekend of gecrediteerd in overeenstemming met het van toepassing zijnde wisselkoersbeleid dat van tijd tot tijd van kracht is (redelijk handelend).

n. "Invoer" betekent alle gegevens binnen de Datasets die worden gebruikt als invoer voor training, tekst- en datamining, machinaal leren, onderzoek, ontwikkeling, experimenteren, testen, proof of concept, validatiedoeleinden van een AI-model.

p. "Naam en beeltenis" betekent elke naam (inclusief aliassen en artiestennamen), handelsmerk (indien als zodanig geregistreerd), stem, foto's, portretten, karikaturen en elke andere gelijkenis, verschijning en/of grafische weergave (inclusief handtekeningen, symbolen, logo's en/of andere onderscheidende elementen), stilstaand of geanimeerd, van of met betrekking tot jou, elke Artiest en/of elke andere persoon die voorkomt in albumillustraties en/of in afbeeldingen en/of illustraties die je indient bij TuneCore.

q. "Niet-toerekenbare output": alle andere output die niet toerekenbaar is.

r. "Opportunity" betekent elke AI Front Row Seat opportunity, zoals een Attributable Output Opportunity, een Sandbox Opportunity, en/of elk ander product of dienst dat wordt ontwikkeld, gecreëerd en/of gelanceerd door TuneCore of een AI Partner die gebruik maakt, of van plan is gebruik te maken, van een AI Model om Output te genereren die wordt gebruikt voor welk doel dan ook.

s. "output": het materiaal dat door een AI-model wordt gegenereerd als resultaat van de verwerking van invoergegevens, met inbegrip van toerekenbare en niettoerekenbare output.

t. "Opnamen" betekent de geluidsopnamen en audiovisuele opnamen (indien van toepassing) die U op enig moment indient bij TuneCore.

u. "Sandbox Opportunity" betekent elk product of dienst ontwikkeld of gecreëerd door TuneCore of een AI Partner die gebruik maakt van een AI Model dat Output genereert die uitsluitend wordt gebruikt voor Sandbox Doeleinden als onderdeel van een Beta Test gebruik.

v. "Termijn" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Artikel 7 hieronder.

w. "Derde partij" betekent elke persoon of entiteit die geen partij is bij deze Overeenkomst en geen filiaal is van een partij bij deze Overeenkomst.

2. RECHTEN OP GEGEVENSBESTANDEN

a. In aanvulling op de door U verleende rechten onder de Servicevoorwaarden (indien van toepassing), en elders in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats (inclusief de rechten verleend in verband met individuele Opportunities, zoals hieronder uiteengezet), verleent U aan TuneCore (en TuneCore's sub-licentiehouders) het recht om mogelijkheden te zoeken en te beheren om licenties (en sublicenties) te verlenen voor de volgende Datasets-rechten ("Datasets-rechten"):

(i) het exclusieve recht om Uw Inhoud te reproduceren, kopiëren, leveren, digitaliseren, categoriseren, wijzigen, bewerken, aanpassen, beheren en anderszins te gebruiken in Datasets;

(ii) het onherroepelijke en onvoorwaardelijke niet-exclusieve recht om Namen en Gelijkenissen in Datasets te reproduceren, kopiëren, leveren, digitaliseren, categoriseren, wijzigen, bewerken, aanpassen, beheren en anderszins te gebruiken; en

(iii) het recht om een sublicentie te verlenen (geheel of gedeeltelijk) voor de bovengenoemde Datasetrechten aan AI-partners voor elke duur (inclusief eeuwigdurend), niettegenstaande enige licentieperiode of termijnbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats en/of de Servicevoorwaarden.

b. U verleent de bovenstaande Dataset Rechten aan TuneCore (en TuneCore's sub-licentiehouders) voor de volgende doeleinden ("Sandbox Doeleinden"):

(i) Datasets maken;

(ii) het gebruik van dergelijke Datasets voor tekst- en datamining, machinaal leren, betatesten van AI-modellen en producten, in verband met het onderzoeken, creëren, ontwikkelen, trainen, experimenteren of testen van AI-modellen en producten, alleen of in verband met alle aanvullende producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tools voor het maken en bewerken van audio-, video- en audiovisuele opnamen, of softwaretoepassingen; en

(iii) het opslaan en beheren van dergelijke Datasets zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, niettegenstaande enige licentieperiode of termijnbeperkingen in een overeenkomst tussen U en TuneCore (inclusief de Servicevoorwaarden, voor zover van toepassing).

c. Zoals nodig kan zijn voor TuneCore om de hierboven genoemde rechten te gebruiken en uit te oefenen, verleent U TuneCore hierbij gedurende de Termijn onherroepelijk het recht en de bevoegdheid om in Uw naam en namens U op te treden als Uw gevolmachtigde, met als enige doel het standaard voorbehouden van het gebruik door Derden van Uw Content voor tekst- en dataminingdoeleinden ("Opt-Out") in de landen waar een dergelijk voorbehoud is toegestaan door de toepasselijke wetgeving (bijv. lidstaten die de Richtlijn (EU) 2019/790 hebben omgezet). Dienovereenkomstig, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verleent U TuneCore onherroepelijk het recht en de bevoegdheid om in Uw naam alle documentatie uit te voeren en alle andere dingen te doen die redelijkerwijs vereist zijn voor het aantonen, of voor het vestigen in TuneCore, van het recht en de bevoegdheid om een dergelijke Opt-Out uit te oefenen. Waar nodig, verbindt u zich ertoe om onmiddellijk alle documenten uit te voeren en aan TuneCore te leveren (op welke manier dan ook bepaald door TuneCore) en alle andere dingen te doen die redelijkerwijs van u kunnen worden verlangd om het recht en de bevoegdheid om een dergelijke Opt-Out uit te oefenen, te bewijzen of aan TuneCore te verlenen.

3. BETALINGEN

a. De manier waarop Uw aandeel in de Netto-ontvangsten van Datasetsrechten wordt berekend, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de manier waarop de Datasetsrechten worden gebruikt door de toepasselijke AI-partner, de mate waarin Uw Content is gebruikt in het toepasselijke AI-model, de hoeveelheid van Uw Content die in licentie is gegeven aan de toepasselijke AI-partner voor gebruik in de toepasselijke Opportunity en de voorwaarden van de overeenkomst tussen TuneCore en de toepasselijke AI-partner.

b. Uw aandeel in de netto-ontvangsten van Datasets Rechten zal tijdig na ontvangst daarvan door TuneCore op Uw TuneCore-account worden bijgeschreven. Zodra de betaling is bijgeschreven op Uw rekening, zult U in staat zijn om alle of een deel naar eigen goeddunken op te nemen. U bent verantwoordelijk voor eventuele bankkosten of andere kosten in verband met dergelijke opnames.

c. Als uitzondering op het bovenstaande: in het geval TuneCore geen bedrag ontvangt als tegenprestatie voor de Dataset Rechten, stemt U ermee in om (namens Uzelf en namens de relevante rechthebbenden) afstand te doen van alle rechten op vergoedingen en/of royalty's aan TuneCore en eventuele AI-partners als tegenprestatie voor de machtigingen zoals uiteengezet in Paragraaf 2 hierboven.

4. AI MOGELIJKHEID VOOR ZITPLAATS OP DE EERSTE RIJ PROGRAMMA

a. U wijst TuneCore aan om AI Front Row Seat Opportunities te zoeken en te beheren. Van tijd tot tijd tijdens de Termijn, zal TuneCore dergelijke Opportunities met U delen voor Uw overweging en, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen verbonden aan een dergelijke Opportunity (zoals bepaald door TuneCore), zult U de mogelijkheid hebben om ofwel opt-in of opt-out van het opnemen van Uw Content in een dergelijke Opportunity.

b. Niettegenstaande iets anders hierin, erkent en aanvaardt U dat de Dataset Rechten die hierin worden verleend voor de Sandbox Doeleinden TuneCore of een AI Partner niet verhinderen om Outputs te genereren en te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, voor promotionele of commerciële doeleinden, op voorwaarde dat dergelijke Outputs worden beschouwd als (i) inhoud uit het publieke domein of inhoud die niet kan worden beschermd onder enig auteursrecht, naburige rechten, persoonlijkheids-/publiciteitsrechten, of soortgelijke wet- en regelgeving, en/of niet kan worden toegeschreven aan Uw Content of Naam en Gelijkenis of (ii) Toerekenbare Outputs die zijn gegenereerd in verband met een Sandbox Opportunity.

5. PUBLICEREN.

a. In het geval dat U een van Uw publicatierechten en/of Samenstelling(en) die U bezit en/of beheert opteert voor opname in het AI Front Row Seats programma (of een programma daarin of een deel daarvan), zullen de voorwaarden van de Administratievoorwaarden voor Uitgevers evenals de voorwaarden van dit Artikel 5 op U van toepassing zijn, en zal (zullen) de Samenstelling(en) waarvoor U opteert worden opgenomen als onderdeel van Uw Inhoud.

b. In aanvulling op de verklaringen en garanties die hierin en in de Voorwaarden uitgeversbeheer worden uiteengezet, garandeert u hierbij dat alle registratie en informatie die u bij TuneCore indient waarheidsgetrouw en accuraat is en blijft, inclusief uw eigendomspercentage in een Compositie. 

c. In het geval van een wijziging in de publicatiestatus, stelt U TuneCore daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte (inclusief per e-mail) en overlegt U aan TuneCore bijgewerkte documentatie (inclusief eventuele aanvullende documentatie op verzoek van TuneCore) die overeenkomt met Uw bijgewerkte publicatiestatus.

6. VERKLARINGEN EN GARANTIES; SCHADELOOSSTELLING

a. Verklaringen en garanties. Naast alle verklaringen en garanties die U in de Servicevoorwaarden hebt gedaan (die volledig van toepassing zijn op de rechten en machtigingen die U hierin aan TuneCore verleent), verklaart en garandeert U verder dat:

(i) U heeft het recht en de bevoegdheid om deze Algemene Voorwaarden van AI Front Row Seats aan te gaan en U begrijpt de inhoud ervan;

(ii) Je hebt alle vergunningen en toestemmingen verkregen van de Artiest(en), uitvoerende kunstenaars en eventuele andere deelnemers en/of rechthebbenden op de Content, voor zover nodig om TuneCore de rechten hierin te verlenen, en het gebruik hiervan zal geen inbreuk maken op de rechten van een van hen of van derden;

(iii) je alle benodigde toestemmingen en goedkeuringen hebt verkregen van de Artiest(en) en het gebruik van Naam en Gelijkenis hierin niet nadelig zal zijn voor de Artiest(en) onder enige persoonlijkheid/publiciteit/handelsmerken, of vergelijkbare wet- en regelgeving, voor zover van toepassing;

(iv) Al Uw goedkeuringen onder deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats omvatten goedkeuring van de Artiest(en), uitvoerende kunstenaars en eventuele andere deelnemers en/of rechthebbenden op de Content;

(v) De hierin verleende rechten zijn vrij van alle vorderingen, eisen, retentierechten, bezwaringen, rechten en verplichtingen van derden;

(vi) De licentie hierin is niet in strijd met enige toepasselijke wet en/of statuten;

(vii) Je zult ofwel alle bedragen en royalty's betalen die verschuldigd zijn aan de Artiest(en) of eventuele deelnemers aan de Content (inclusief maar niet beperkt tot eventuele uitvoerende kunstenaars), ofwel de benodigde afstandsverklaringen verkrijgen, voor zover van toepassing.

(viii) Noch TuneCore, noch enige Derden, opvolgers en rechtverkrijgenden, zijn verplicht om enige aanvullende bedragen (indien van toepassing) te betalen aan U of enige Derden in verband met de exploitatie van de Datasetrechten die hierbij worden verleend en de enige betalingsverplichtingen van TuneCore (indien van toepassing) met betrekking tot de exploitatie van dergelijke rechten zijn betalingen aan U in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats en/of de Servicevoorwaarden (indien van toepassing); en

(ix) Ingevolge de hierin aan TuneCore verleende rechten, zult U deze rechten niet door Uzelf laten gebruiken, en U zult ervoor zorgdragen dat de Artiest(en) deze rechten niet zullen gebruiken, op enige wijze waardoor de hierin gelicentieerde rechten in gevaar worden gebracht, en U zult aan derden geen soortgelijke of exclusieve rechten/rechten verlenen, geheel of gedeeltelijk, als die welke hierin aan Believe zijn verleend;

b. Vrijwaring. U zult TuneCore en elk van haar filialen (met inbegrip van eventuele bestuurders, leden, functionarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers) verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke externe advocatenkosten) als gevolg van een schending (of een claim die, indien waar, een schending zou vormen) van een verplichting, vertegenwoordiging of garantie gemaakt in deze AI Front Row Seats Voorwaarden. In het geval dat U TuneCore een bedrag verschuldigd bent onder deze Voorwaarden AI Front Row Seats, inclusief, maar niet beperkt tot, als gevolg van een schending door U, een claim, of anderszins), heeft TuneCore het recht, naar eigen goeddunken, om (i) het door U verschuldigde bedrag in mindering te brengen op enig bedrag dat aan U verschuldigd is onder enige overeenkomst tussen U en TuneCore; of (ii) betaling door U te eisen van een dergelijk openstaand saldo binnen 15 dagen na de datum van een geldige factuur waarin hetzelfde wordt uiteengezet, inclusief eventuele ondersteunende documenten.

7. TERM

a. Zoals hierin gebruikt, betekent "Termijn" de tijdsperiode die begint op de datum waarop U zich inschrijft voor het AI Front Row Seats programma van TuneCore (inclusief enig deel daarvan of specifiek programma dat daarin is opgenomen) en eindigt op de datum waarop TuneCore Uw kennisgeving van afmelding verwerkt.

b. In het geval U besluit om af te zien van het TuneCore's AI Front Row Seats programma, kunt U dit doen door een verzoek in te dienen bij het Artist Support team van TuneCore vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan Uw TuneCore account. Instructies voor het indienen van een verzoek bij het Artist Support team vind je hier.

c. Niettegenstaande het voorgaande of iets anders in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats, heeft TuneCore het recht om Uw deelname aan het AI Front Row Seats programma (inclusief enig deel daarvan) op elk moment, om welke reden dan ook, of helemaal zonder reden, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

d. Niettegenstaande het einde van de Termijn, stemt U er hierbij mee in en erkent U dat alle rechten die U op grond hiervan aan TuneCore hebt verleend en die door TuneCore in licentie zijn gegeven aan derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, AI-partners) volledig van kracht zullen blijven voor de duur van de termijn van een dergelijke licentie (met inbegrip van eeuwigheid).

8. DIVERSEN

a. Deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats zijn aanvullend op en in aanvulling op alle van toepassing zijnde secties van de Servicevoorwaarden waarmee U akkoord bent gegaan. Behalve indien expliciet vermeld in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats, worden de Algemene Voorwaarden niet gewijzigd en blijven deze volledig van kracht.

b. Deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats, samen met de Servicevoorwaarden (indien van toepassing), belichamen alle voorwaarden die zijn overeengekomen tussen U en TuneCore met betrekking tot het onderwerp dat hierin is opgenomen en geen enkele mondelinge vertegenwoordiging verklaringen inducements garanties of beloften door een partij zijn bindend en geldig en dergelijke overeenkomsten zullen niet worden uitgebreid, gewijzigd of veranderd, tenzij door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen.

c. Alle termen of definities in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats die vergelijkbaar zijn met termen of definities die in andere secties van de Algemene Voorwaarden worden gebruikt, worden geacht gelijkwaardig te zijn in hun interpretatie. In het geval van enige inconsistentie of discrepantie tussen de definities in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats en de andere secties van de Servicevoorwaarden, prevaleren de definities in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats.

d. TuneCore geeft geen garantie op de exploitatie van Content of op de opname of deelname van een bepaalde AI-partner. TuneCore behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren zaken te doen met een bepaalde AI-partner. TuneCore behoudt zich het recht voor om Uw Content, of een deel daarvan, te verwijderen uit het AI Front Row Seats programma en/of te weigeren om Uw Content in te dienen bij een AI Partner voor opname in een AI Opportunity om welke reden dan ook of helemaal niet, en U stemt ermee in dat TuneCore niet aansprakelijk is jegens U of een derde partij in verband hiermee. Behalve zoals specifiek uiteengezet in de Servicevoorwaarden, heeft TuneCore geen verplichtingen jegens U.

e. TuneCore wordt niet geacht deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats te schenden, tenzij U TuneCore van de schending op de hoogte hebt gesteld en TuneCore heeft nagelaten deze schending binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving te verhelpen. In geen geval zal een schending U het recht geven om de hieronder verleende rechten te herroepen.

f. In geen geval zullen TuneCore, haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de exploitatie van uw inhoud in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats, uw gebruik van AI Front Row Seats en/of uw deelname aan het AI Front Row Seats programma, ongeacht of de schade voorzienbaar is en of TuneCore al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid geldt voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TuneCore jegens u meer bedragen dan honderd dollar ($ 100).

g. Deze Algemene Voorwaarden van AI Front Row Seats worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York met uitsluiting van het rechtslichaam met betrekking tot conflicterende wetten. Elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend voorgelegd aan rechtbanken in de staat en het graafschap New York, en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie en locatie aldaar. De partijen bij deze overeenkomst doen afstand van hun respectieve rechten op een juryrechtspraak. U gaat ermee akkoord en erkent dat U in geen geval recht hebt op een voorlopige voorziening of andere billijke vergoeding (inclusief voor schending of niet-naleving van een van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats), en in geen geval zult U streven naar, of het recht hebben op, een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening vragen om op enigerlei wijze de exploitatie van een AI-model, Toerekenbare Output Opportunity, Sandbox Opportunity of een andere soortgelijke dienst of product te beperken, als gevolg van het gebruik van Uw inhoud bij de ontwikkeling ervan, is Uw enige rechtsmiddel het vragen van schadevergoeding, indien van toepassing, in een rechtszaak.

h. In het geval dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Het nalaten van een partij om een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. U mag deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats niet overdragen (van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TuneCore en elke verboden overdracht is nietig. TuneCore mag deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats en/of enige rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen zonder Uw toestemming. De relatie tussen de partijen onder deze AI Front Row Seats Voorwaarden is die van onafhankelijke contractanten en deze AI Front Row Seats Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd om te impliceren dat een van de partijen de agent, werknemer of joint venturer van de andere is. U stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats en de regels, beperkingen en beleidsregels hierin, en de handhaving ervan door TuneCore, niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan U en TuneCore en deze ook niet verlenen. Deze Algemene Voorwaarden AI Front Row Seats, samen met andere delen van de Servicevoorwaarden en de regels en het beleid van TuneCore, vormen de volledige overeenkomst tussen TuneCore en U met betrekking tot het onderwerp hiervan. Alle kennisgevingen of andere mededelingen die op grond hiervan moeten worden gedaan, zijn schriftelijk en worden gedaan (i) door TuneCore via e-mail (in elk geval aan Uw geregistreerde e-mailadres), (ii) een bericht op de Site, of (iii) door U via e-mail aan [email protected] of aan een ander adres dat TuneCore schriftelijk kan opgeven. De datum van ontvangst wordt geacht de datum te zijn waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

i. U erkent dat U het Privacybeleid van TuneCore, zoals vollediger beschreven op de Site, hebt gelezen en begrepen, en door gebruik te maken van AI Front Row Seats en de Site hebt U uitdrukkelijk ingestemd met de voorwaarden en bepalingen in een dergelijk Privacybeleid, zoals dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

9. ZITPLAATSEN OP DE EERSTE RIJ KANS #1 - EXTRA VOORWAARDEN.

a. De eerste mogelijkheid die beschikbaar is voor leden van het AI Front Row Seats-programma ("Front Row Seats Opportunity #1") is een samenwerking met een van TuneCore's wereldwijde sociale mediapartners die heeft verzocht om zijn naam vertrouwelijk te houden en waarnaar hierna wordt verwezen als "AI Opportunity #1 Partner" (zoals deze term hieronder wordt gedefinieerd). De AI Opportunity #1 Partner wil zijn muziekalgoritme trainen op een grotere muziekcatalogus om verschillende productprototypes voor verschillende toepassingen te kunnen onderzoeken, bouwen en testen. In het geval dat U ervoor kiest om Uw Content op te nemen in Front Row Seats Opportunity #1, zijn de aanvullende voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 9 van toepassing met betrekking tot alle Content die door U is gekozen en goedgekeurd door TuneCore en/of de AI Opportunity #1 Partner voor opname in Front Row Seats Opportunity #1.

b. Door te kiezen voor de Front Row Seats Opportunity #1, stemt u ermee in dat de AI Opportunity #1 Partner, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en alle entiteiten die onder hun zeggenschap staan of vallen (gezamenlijk de "AI Opportunity #1 Partner") uw inhoud mogen gebruiken om:

(i) onderzoeken, trainen, ontwikkelen, testen en lanceren van modellen voor machinaal leren en/of kunstmatige intelligentie (evenals alle algoritmen, software en databases die in verband daarmee worden gebruikt);

(ii) de inhoudsidentificatietechnologieën van AI Opportunity #1 Partner verbeteren;

(iii) algoritmen en systemen voor gebruikersaanbevelingen verbeteren;

(iv) algoritmen en systemen voor trendanalyse verbeteren;

AI-kans #1 Partner's technologieën voor inhoudsanalyse en -classificatie verbeteren;

(v) anderszins gebruikerservaringen verbeteren op of in verband met de platforms, diensten, producten, hardware en software van AI Opportunity #1 Partner; en

(vi) onderzoekspapers, tijdschriftartikelen, presentaties of andere soortgelijke publiekelijk toegankelijke materialen publiceren in verband met de onder (i) tot en met (v) genoemde vormen van gebruik die een redelijke hoeveelheid van Uw Inhoud bevatten.