Zasady i warunki

Niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione i obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

WIERZYĆ MIĘDZYNARODOWYM WARUNKOM I ZASADOM

Witamy w www.tunecore.comoficjalnej stronie internetowej TuneCore, Inc, usługi cyfrowej dystrybucji muzyki dla osób fizycznych z siedzibą w United States, oraz www.believemusic.comoficjalnej stronie internetowej dla Believe International, usługi cyfrowej dystrybucji muzyki dla osób spoza United States. 

Następujące Warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich użytkowników www.tunecore.com i jego powiązanych stron internetowych (łącznie "TuneCore Site"), które są obsługiwane przez TuneCore, Inc. ("TuneCore") oraz do wszystkich użytkowników www.believemusic.com i jej powiązanych stron internetowych (zbiorczo "Believe Site" i razem z TuneCore Site, "Strony Dystrybutora"), które są własnością i są zarządzane przez Believe International ("Believe"; Believe i TuneCore są zbiorczo określane jako "Dystrybutor", "nas" lub "my"), w tym korzystania z wszelkich treści, informacji, produktów i / lub usług w nim. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą, indywidualnym użytkownikiem lub pojedynczym podmiotem (zbiorczo lub indywidualnie "Użytkownicy"), TuneCore i Believe dotyczącą korzystania ze strony TuneCore lub strony Believe. Razem, Użytkownicy i Dystrybutorzy są określani tutaj indywidualnie jako "Strona" lub zbiorczo jako "Strony". Podczas korzystania ze strony TuneCore lub Believe, Użytkownik będzie podlegał wszelkim dodatkowym opublikowanym warunkom uzupełniającym lub zasadom mającym zastosowanie do konkretnych usług i funkcji, które mogą być publikowane od czasu do czasu na odpowiedniej stronie ("Warunki Uzupełniające"). Wszystkie Warunki Uzupełniające są niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYN DYSTRYBUTORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI. REJESTRUJĄC SIĘ I/LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYN DYSTRYBUTORA, PRZEGLĄDAJĄC JE LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI, ZROZUMIELI I ZGADZAJĄ SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WARUNKÓW, W TYM WARUNKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, ORAZ WSZELKICH PRZYSZŁYCH MODYFIKACJI (ZWANYCH ŁĄCZNIE "WARUNKAMI"). JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYN DYSTRYBUTORA.

Uprawnienia. Aby móc korzystać z Witryn Dystrybutora, Użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej (lub mieć ukończone trzynaście (13) lat i posiadać zgodę rodzica/rodziców i/lub opiekuna prawnego) oraz być w pełni zdolnym i kompetentnym do (i) przystąpienia do warunków, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; oraz (ii) przestrzegania i stosowania się do niniejszego Regulaminu. Użytkownik niniejszym oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w tym punkcie.

Informacja o ochronie prywatności Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Proszę uważnie przeczytać obowiązującą w Witrynach Dystrybutora Politykę prywatności dostępną pod adresem www.tunecore.com/terms , aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika przez Dystrybutora.

Modyfikacja Warunków. Dystrybutor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu, w tym Warunków Dodatkowych, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Dystrybutor może powiadomić Dystrybutora o takich zmianach za pomocą różnych środków, w tym poprzez zmianę daty "Ostatniej aktualizacji" podanej powyżej oraz za pomocą innych rozsądnych środków, które zostaną określone według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku istotnej zmiany, która może bezpośrednio wpłynąć na konto użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić go za pośrednictwem najnowszego adresu e-mail, który został nam podany w związku z kontem użytkownika. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Dalsze korzystanie przez Państwa z Witryn Dystrybutora po wprowadzeniu zmian stanowi wiążącą akceptację tych zmian.

Dostęp do Stron Dystrybutora i linkowanie. Dystrybutor udziela użytkownikowi zgody na korzystanie z Witryn Dystrybutora zgodnie z niniejszym Regulaminem, pod warunkiem i tak długo, jak (i) użytkownik korzysta z Witryn Dystrybutora wyłącznie na własny użytek; (ii) poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w niniejszym Regulaminie, użytkownik nie pobiera, nie reprodukuje, nie redystrybuuje, nie retransmituje, nie publikuje, nie odsprzedaje, nie rozprowadza, nie wyświetla publicznie ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje żadnej części Witryn Dystrybutora na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora; (iii) Użytkownik nie zmienia ani nie modyfikuje żadnej części Stron Dystrybutora w sposób inny niż ten, który może być racjonalnie konieczny do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem; (iv) Użytkownik nie angażuje się w żaden z zabronionych sposobów użytkowania opisanych w punkcie 11 poniżej; oraz (v) w inny sposób w pełni przestrzega niniejszych Warunków. Strona TuneCore jest kontrolowana i oferowana przez TuneCore z jej obiektów w United States of America, a Strona Believe jest kontrolowana i oferowana przez Believe z jej obiektów w Unii Europejskiej (UE), a w szczególności w France i Luksemburgu. Dystrybutor nie składa żadnych oświadczeń, że Strony Dystrybutora są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z Witryn Dystrybutora z innych jurysdykcji, jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa i, w zakresie dozwolonym w jurysdykcji, w której się znajduje, zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń lub korzystania z ochrony przyznanej mu w tej jurysdykcji, która nie jest dostępna w United States Ameryce lub UE, w zależności od sytuacji. 

Własność Dystrybutora; Prawa zastrzeżone.

 1. Ogólne. Strony Dystrybutora, w tym treść, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, materiały audio, wideo, materiały audiowizualne, informacje, grafika, projekt, kompilacja, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, usługi, informacje zastrzeżone, znaki usługowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, informacje wyróżniające (takie jak logo), wybór, kolejność, "wygląd i sposób działania" oraz układ elementów, a także wszystkie inne elementy Stron Dystrybutora, które są dostarczane przez Dystrybutora ("Materiały Dystrybutora"), są własnością i/lub są licencjonowane przez Dystrybutora i są prawnie chronione, bez ograniczeń, na mocy prawa federalnego i stanowego Stanów Zjednoczonych oraz prawa luksemburskiego, w zależności od sytuacji, a także praw zagranicznych i traktatów.USA, federalnymi i stanowymi przepisami prawa i regulacjami oraz luksemburskimi przepisami prawa i regulacjami, jak również odpowiednimi zagranicznymi przepisami prawa, regulacjami i traktatami. Materiały Dystrybutora nie zawierają Treści Osób Trzecich (zgodnie z definicją poniżej). Za wyjątkiem przypadków wyraźnie autoryzowanych przez Dystrybutora, Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, licencjonować, dystrybuować, kopiować, modyfikować, publicznie przedstawiać lub wyświetlać, transmitować, publikować, edytować, adaptować, tworzyć prac pochodnych lub w inny sposób nieautoryzowanie wykorzystywać Strony Dystrybutora i/lub Materiały Dystrybutora. Dystrybutor zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów do Materiałów Dystrybutora, z wyjątkiem ograniczonych praw wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Aplikacje i inne oprogramowanie do pobrania. Jeżeli którykolwiek z Materiałów Dystrybutora, które udostępniamy Dystrybutorowi, jest oprogramowaniem, które można pobrać, wówczas oprogramowanie to oraz wszystkie pliki, obrazy i dane związane z oprogramowaniem są przedmiotem udzielanej przez nas licencji. Niniejsza licencja jest osobistą, ograniczoną, nieprzenoszalną, niepodlegającą podlicencjonowaniu, odwołalną licencją, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odwołania licencji w dowolnym momencie poprzez powiadomienie o tym fakcie. Po otrzymaniu powiadomienia o cofnięciu licencji, użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania znajdujące się w jego posiadaniu i/lub znajdujące się w systemach będących pod jego kontrolą. Użytkownik nie jest właścicielem pobranego oprogramowania, a my nie przenosimy na niego prawa własności do tego oprogramowania. Zachowujemy pełną własność i tytuł do pobranego oprogramowania oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Dystrybutor nie może redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w żaden inny sposób redukować oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka (z wyjątkiem sytuacji, w których takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia). Oprogramowanie, które jest pobierane z Witryn Dystrybutora, podlega prawu United States i luksemburskiemu prawu kontroli eksportu. Pobierając oprogramowanie z Witryn Dystrybutora, użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że nie działa wbrew tym przepisom.
 1. Treść użytkownika.

  1. Postanowienia ogólne. Strona Dystrybutora może obecnie lub w przyszłości umożliwiać Użytkownikowi i innym Użytkownikom umieszczanie lub linkowanie mediów, tekstów, nagrań audio i wideo, zdjęć, grafik, komentarzy lub innych informacji lub treści ("Treści Użytkownika") oraz hostowanie i/lub udostępnianie takich Treści Użytkownika. Treści Użytkownika nie są kontrolowane przez Dystrybutora. Dystrybutor nie gwarantuje, że Treści Użytkownika będą w jakikolwiek sposób dostępne za pośrednictwem Strony Dystrybutora. Możemy usunąć Treści Użytkownika według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Treści Użytkownika umieszczone przez niego na Stronie Dystrybutora są publicznie dostępne dla użytkowników Strony Dystrybutora, a Dystrybutor nie gwarantuje poufności w odniesieniu do takich Treści Użytkownika, ani nie gwarantuje, że prawa intelektualne lub prawa własności Użytkownika do takich Treści Użytkownika nie zostaną naruszone lub sprzeniewierzone.
  2. Przyznanie praw. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacjami), których warunki świadczenia usług reguluje Warunek Dodatkowy - Administracja Publikacjami, przesyłając Treści Użytkownika do Dystrybutora, Użytkownik niniejszym udziela Dystrybutorowi i jego podmiotom stowarzyszonym ogólnoświatowej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, zbywalnej licencji, z prawem do udzielania i autoryzowania sublicencji, na wykorzystanie, reprodukcję, digitalizację, kodowanie, przechowywanie, przesyłanie dystrybucję, modyfikację, adaptację, tłumaczenie, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie, publiczne komunikowanie i inne wykorzystywanie Treści Użytkownika w związku z Witryną Dystrybutora i działalnością Dystrybutora (oraz jego następców, cesjonariuszy i sublicencjobiorców, a także ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych), w tym bez ograniczeń do promowania i redystrybucji części lub całości Witryny Dystrybutora (i jej dzieł pochodnych) w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych lub poprzez merchandising. Użytkownik udziela Dystrybutorowi i jego podmiotom stowarzyszonym, cesjonariuszom i sublicencjobiorcom (oraz ich odpowiednim podmiotom stowarzyszonym) prawa do używania nazwy, którą Użytkownik podał w związku z takimi Treściami Użytkownika, jeżeli zdecydują się oni na takie działanie. Użytkownik niniejszym udziela również każdemu Użytkownikowi Strony Dystrybutora niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Strony Dystrybutora oraz na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie Treści Użytkownika w sposób dozwolony przez funkcjonalność Strony Dystrybutora i niniejszy Regulamin. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika na Treści Użytkownika przesłane przez niego na Stronę Dystrybutora są wieczyste i nieodwołalne, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które zostały usunięte lub skasowane przez użytkownika podczas posiadania konta użytkownika na Stronie Dystrybutora lub Treści Użytkownika po dezaktywacji lub usunięciu konta użytkownika na Stronie Dystrybutora, Użytkownik może powiadomić Dystrybutora o wypowiedzeniu powyższej licencji Dystrybutorowi, wskazując konkretnie element(y) Treści Użytkownika, których dotyczy wypowiedzenie, w którym to przypadku powyższa licencja wygasa w uzasadnionym ekonomicznie terminie po przekazaniu Dystrybutorowi takiego powiadomienia. Użytkownik rozumie i zgadza się jednak, że nawet po takim wypowiedzeniu Dystrybutor może zachować, ale nie może wyświetlać ani wykonywać, kopii serwerowych takich Treści Użytkownika. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego dokumentu, powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w przesłanych przez niego Informacjach zwrotnych (zdefiniowanych poniżej) są wieczyste i nieodwołalne. 
  3. Brak odpowiedzialności za Treści Użytkownika. Z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej, nie otrzymujemy ani nie kontrolujemy żadnych praw do treści użytkownika i nie sprawujemy kontroli redakcyjnej nad nimi. Nic tutaj nie zobowiązuje nas do sprawdzenia, a my niekoniecznie zweryfikowaliśmy, oświadczenia i gwarancje złożone przez użytkowników w odniesieniu do takich treści użytkownika.
 2. Oświadczenia i gwarancje Użytkownika. 

  1. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że: (i) masz osiemnaście (18) lat lub więcej, lub; (ii) masz trzynaście (13) lat lub więcej i posiadasz pisemną zgodę rodzica i/lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszych Warunków. 
  2. W związku z Treściami Użytkownika, Użytkownik potwierdza, oświadcza i/lub gwarantuje, że: (a) Użytkownik jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie Dystrybutora do wykorzystania, wszystkich patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności do wszelkich Treści Użytkownika w celu umożliwienia zamieszczenia i wykorzystania Treści Użytkownika w sposób rozważany przez Dystrybutora i niniejszy Regulamin oraz udzielenia praw i licencji określonych w niniejszym punkcie, oraz (b) Treści Użytkownika, wykorzystanie przez Dystrybutora takich Treści Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz korzystanie przez Dystrybutora z praw licencyjnych określonych w niniejszym Regulaminie, nie naruszają i nie będą: (i) nie naruszają, nie łamią ani nie przywłaszczają sobie żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw moralnych, praw do prywatności, praw do wizerunku ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub praw własności; (ii) nie oczerniają, nie zniesławiają, nie zniesławiają ani nie naruszają prawa do prywatności, prawa do wizerunku ani innych praw własności żadnej innej osoby; ani (iii) nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.
  3. Zabronione wykorzystanie Treści Użytkownika. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, w związku z Treściami Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie publikował, zamieszczał, przesyłał, transmitował za pośrednictwem lub w inny sposób udostępniał na Stronach Dystrybutora (i) żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, które mogłyby zaszkodzić Dystrybutorowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej; (ii) żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne, obraźliwe, bluźniercze, wulgarne, o charakterze seksualnym, zawierające groźby, nękające, szkodliwe, nienawistne, obraźliwe ze względów rasowych lub etnicznych lub w inny sposób niestosowne, lub które zachęcają do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej, naruszać jakiekolwiek prawo lub prawo do prywatności lub wizerunku, lub jest w inny sposób niewłaściwe; (iii) reklamy i/lub oferty handlowe dotyczące jakichkolwiek produktów i/lub usług; lub (iv) wszelkie materiały, które mogłyby być w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich. 

Wyłączenie odpowiedzialności za treści osób trzecich. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacjami), których warunki świadczenia usług regulowane są przez Warunki Dodatkowe - Administracja Publikacjami, Użytkownik rozumie, że korzystając z Witryny Dystrybutora będzie narażony na kontakt z Treściami Użytkowników, reklamami i innymi treściami osób trzecich (łącznie zwanymi "Treściami Osób Trzecich") pochodzącymi z różnych źródeł, oraz że może być narażony na kontakt z Treściami Osób Trzecich, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne. Dystrybutor nie popiera Treści Osób Trzecich ani żadnych opinii, rekomendacji czy porad w nich wyrażonych. W żadnym wypadku Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za Treści Osób Trzecich lub w związku z nimi, w tym, ale nie wyłącznie, za nieścisłości, błędy lub pominięcia w Treściach Osób Trzecich, za jakiekolwiek naruszenie własności intelektualnej lub sprzeniewierzenie w odniesieniu do Treści Osób Trzecich, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści Osób Trzecich zamieszczonych, przesłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób wyświetlanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony Dystrybutora. 

Brak monitorowania użytkowników i treści osób trzecich. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacjami), których warunki świadczenia usług reguluje Warunek Dodatkowy - Administracja Publikacjami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to on, a nie Dystrybutor, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika, które przesyła, publikuje, wysyła pocztą elektroniczną, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Strony Dystrybutora. Dystrybutor nie kontroluje Treści Osób Trzecich zamieszczanych przez Użytkowników lub w inny sposób udostępnianych przez inne osoby lub podmioty i nie jest zobowiązany do monitorowania tych Treści Osób Trzecich w jakimkolwiek celu. Jeśli w dowolnym momencie Dystrybutor zdecyduje się, według własnego uznania, na monitorowanie Treści Osób Trzecich, Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich, nie ma obowiązku modyfikacji lub usunięcia jakichkolwiek nieodpowiednich Treści Osób Trzecich, nie ma obowiązku dalszego monitorowania Treści Osób Trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu zamieszczającego Treści Osób Trzecich. Zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika lub innych Treści Osób Trzecich, w tym poleganie na dokładności, kompletności, użyteczności, nienaruszalności lub legalności takich Treści Użytkownika lub innych Treści Osób Trzecich.

Usuwanie Zawartości. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacji), których warunki świadczenia usług są regulowane przez Warunki Dodatkowe - Administracja Publikacji, Dystrybutor i osoby przez niego wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, odmówić zamieszczenia lub usunąć dowolne Treści Użytkownika lub Treści Osób Trzecich, które są dostępne na Stronie Dystrybutora, w całości lub w części, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, za powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 1. Zabronione korzystanie z Witryn Dystrybutora.

  1. Jako warunek korzystania z Witryn Dystrybutorskich, Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystał z Witryn Dystrybutorskich w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony (w tym, bez ograniczeń, z zakazów zawartych w niniejszym punkcie 11) przez niniejsze Warunki.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkownika Materiałów Dystrybutora i Witryn Dystrybutora w sposób inny niż do użytku osobistego jest surowo zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać, rozpowszechniać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Witryn Dystrybutora, korzystania z Witryn Dystrybutora, dostępu do Witryn Dystrybutora lub Treści Osób Trzecich uzyskanych za pośrednictwem Witryn Dystrybutora, w jakimkolwiek celu innym niż na własny użytek.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryn Dystrybutora, jeżeli nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych opisanych w punkcie 1 powyżej.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie zniesławiać, nie nękać, nie wykorzystywać, nie grozić, nie prześladować ani nie oszukiwać użytkowników Stron Dystrybutora, nie gromadzić ani nie próbować gromadzić danych osobowych użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody.
  5.  Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać, nie uszkadzać, nie upośledzać ani nie dezaktywować działania Stron Dystrybutora ani korzystania z nich przez innych Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, robaków, programów szpiegujących, programów typu adware lub innych złośliwych kodów, ani nie obciążać w sposób nieproporcjonalny Stron Dystrybutora, czego zamierzonym skutkiem jest uniemożliwienie korzystania z usług innym Użytkownikom.
  6.  Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w jakiekolwiek funkcje związane z bezpieczeństwem Stron Dystrybutora, jakiekolwiek funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek części Stron Dystrybutora, lub jakiekolwiek funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Stron Dystrybutora.
  7.  Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Stron Dystrybutora lub jakiejkolwiek ich części, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Stron Dystrybutora lub jakiejkolwiek ich części, poprzez hacking, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób, a także zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Stron Dystrybutora lub jakichkolwiek działań prowadzonych za pośrednictwem Stron Dystrybutora.
  8.  Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione na Stronach Dystrybutora. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować Witryn Dystrybutora w żaden sposób ani w żadnej formie (poza dodawaniem Treści Użytkownika, co jest możliwe dzięki funkcjonalności Witryn Dystrybutora i zgodnie z niniejszym Regulaminem), ani nie używać zmodyfikowanych wersji Witryn Dystrybutora, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryn Dystrybutora.
  9.  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał żadnych robotów, pająków, scraperów ani innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do Stron Dystrybutora w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody lub ominięcia nagłówków wykluczających roboty lub innych środków, które możemy stosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Stron Dystrybutora.
  10.  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać technik ramkowania w celu umieszczenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych Materiałów Dystrybutora bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora. Użytkownik zobowiązuje się nie używać meta-tagów ani żadnych innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących nazwę lub znaki towarowe Dystrybutora bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora.
  11. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać logotypów, grafiki lub znaków towarowych Dystrybutora jako części linków do stron internetowych, w tym między innymi linków do Stron Dystrybutora, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.
  12. Użytkownik zobowiązuje się nie składać niezamówionych ofert, reklam, propozycji, ani nie wysyłać śmieci lub spamu do innych użytkowników Stron Dystrybutora. Dotyczy to, między innymi, niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych lub innych materiałów reklamowych, masowej wysyłki reklam komercyjnych, łańcuszków, ogłoszeń informacyjnych, próśb o wsparcie charytatywne i petycji z prośbą o podpisy.
  13.  Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy Stron Dystrybutorskich lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia.
  14.  Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie adaptować, nie tłumaczyć ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Strony Dystrybutora lub jakąkolwiek ich część, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia.
  15.  Użytkownik zobowiązuje się nie podszywać pod inną osobę lub podmiot, ani też fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem.

Nieuprawnione lub zabronione korzystanie z Witryn Dystrybutora lub Materiałów Dystrybutora może narazić Dystrybutora na odpowiedzialność cywilną, karną lub obie te kary zgodnie z prawem federalnym, stanowym i lokalnym.

Informacje o koncie. 

 1. W celu subskrybowania usług świadczonych na podstawie niniejszego dokumentu i uzyskania dostępu do niektórych funkcji Stron Dystrybutora, Użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, wyraża zgodę i wyraża zgodę na to, że Dystrybutor może uzyskać dostęp, zachować i ujawnić informacje o koncie Użytkownika oraz Treści Użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne, aby (a) zapewnić zgodność z procesem prawnym; (b) egzekwować Regulamin; (c) reagowania na wszelkie roszczenia, że Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich; (d) zapewnienia określonych, dostosowanych do potrzeb użytkownika funkcji Witryn Dystrybutora, jeśli dotyczy; (e) reagowania, jeśli użytkownik skontaktuje się z Dystrybutorem z jakiegokolwiek powodu; lub (f) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Dystrybutora, jego innych użytkowników i społeczeństwa. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z konta w naszym serwisie, kontaktując się z https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub natychmiastowego zamknięcia konta według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Zakup produktów. 

  1. Zamawiając produkty, które chcesz nabyć na Stronie Dystrybutora, składasz ofertę kupna zamówionych produktów na warunkach określonych w odpowiednim zamówieniu. Po złożeniu przez Ciebie zamówienia, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu Twojego zamówienia. Ta wiadomość e-mail jest jedynie potwierdzeniem otrzymania przez nas zamówienia i nie stanowi przyjęcia oferty zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia z dowolnego powodu lub bez powodu, z zastrzeżeniem zawsze zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do zamówień na produkty fizyczne, zamówienie i oferta kupna zostają przyjęte po zapakowaniu przez nas zamówienia i dostarczeniu go do przewoźnika, a użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia po dostarczeniu go do przewoźnika. Tytuł prawny do zamówionych produktów oraz ryzyko utraty tych produktów fizycznych przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia produktu fizycznego do przewoźnika. 
  2. Składając zamówienie, upoważniasz nas lub naszą firmę zewnętrzną przetwarzającą płatności do przetworzenia opłaty przy użyciu karty kredytowej i innych informacji dotyczących płatności, które podajesz w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości, walidacji karty płatniczej, uzyskania autoryzacji płatności i innego rodzaju autoryzacji odpowiedniej transakcji. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas wszelkich informacji dostarczonych przez niego, w tym informacji umożliwiających identyfikację osoby, do przeprowadzania kontroli antyfraudowych według naszego wyłącznego uznania, a niniejsze zezwolenie dotyczy wykorzystania tych informacji przez nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności. Podczas przeprowadzania takich kontroli my lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności może ujawnić, a Państwo upoważniają nas i nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności do ujawnienia Państwa informacji dostawcom usług w zakresie informacji kredytowej i zapobiegania oszustwom, którzy mogą prowadzić rejestr ujawnionych informacji. 
  3. Dystrybutor nie gwarantuje natychmiastowej lub ciągłej dostępności danego produktu. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, Klient będzie miał prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Dystrybutor jest odpowiedzialny za sprawdzenie zamówienia po jego otrzymaniu. Za wszelkie uszkodzenia produktów fizycznych powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi przewoźnik, z zastrzeżeniem taryfy i innych ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika, jeśli takie istnieją. Przewoźnik nie będzie zobowiązany do uzyskania podpisu przy dostawie, chyba że użytkownik określi inaczej podczas składania zamówienia.
  4. Wszystkie wnioski o zwrot muszą być składane na piśmie nie później niż czternaście (14) dni po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika. Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt jest wadliwy, (a) wymienimy wadliwy produkt na taki sam lub jego odpowiednik, lub (b) zwrócimy Ci cenę zakupu, według własnego uznania. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania zwrotów z innych powodów, w którym to przypadku zapewnimy Ci produkt zastępczy lub kredyt według naszego wyłącznego uznania. Aby zażądać zwrotu, należy przesłać prośbę na adres https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Jeśli zatwierdzimy Twoje żądanie zwrotu, otrzymasz kod autoryzacji zwrotu. Nie będziemy przetwarzać żadnych zwrotów bez kodu autoryzacji zwrotu. Produkty fizyczne muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu.
  5. Ceny podane na Stronie Dystrybutora są podane w dolarach amerykańskich i nie zawierają kosztów wysyłki, podatków (w tym podatku od sprzedaży i podatku VAT, jeśli dotyczy), ubezpieczenia, ceł i innych opłat nałożonych przez strony trzecie. Wszystkie takie opłaty zostaną uwzględnione w ostatecznym podsumowaniu zamówienia przed jego przyjęciem.
  6. Poza zakupem produktów, niektóre inne aspekty działania Strony Dystrybutora mogą wymagać od Użytkownika uiszczenia opłaty, której szczegóły są dostępne w różnych miejscach Strony Dystrybutora, w których istnieje możliwość zakupu produktów, funkcji lub usług. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wszystkich opłat i stosownych podatków poniesionych przez niego lub inne osoby korzystające z jego konta. Możemy w dowolnym momencie zmienić ceny produktów, usług lub funkcji oferowanych za pośrednictwem Strony Dystrybutora. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do walut są w dolarach amerykańskich. Wszystkie opłaty i obciążenia są płatne zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub obciążenie staje się wymagalne. W przypadku sporu dotyczącego płatności opłat, produktów lub usług świadczonych przez nas, Państwa konto może zostać zamknięte bez ostrzeżenia lub powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. O ile nie określono inaczej w jakichkolwiek zasadach zwrotu lub zasadach anulowania wyraźnie mających zastosowanie do naszych produktów, usług lub funkcji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie stosowne opłaty i inne należności za produkty, usługi lub funkcje nie podlegają zwrotowi w całości lub w części. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty pobierane z jego konta, w tym wszelkie nieautoryzowane opłaty.
 3. Hasło. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie hasła. Ponieważ będziesz odpowiedzialny za wszystkie działania, które wystąpią pod Twoim hasłem, powinieneś zachować swoje hasło w tajemnicy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta lub hasła. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje konto nie jest już bezpieczne (np. w przypadku utraty, kradzieży, nieuprawnionego ujawnienia lub użycia Twojego identyfikatora konta lub hasła), powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym Dystrybutora. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione przez niego, Dystrybutora lub inne osoby w związku z nieuprawnionym użyciem konta.
 4. Zmiana miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. 

  1. W przypadku, gdy Dystrybutor (i) zmieni miejsce zamieszkania na inną jurysdykcję lub przestanie być obywatelem kraju, do którego wszedł podczas korzystania z Witryn Dystrybutora i w wyniku tej zmiany nie będzie już traktowany jako rezydent tego kraju dla celów podatkowych lub (ii) zmieni miejsce zamieszkania z innej jurysdykcji na United States lub stanie się obywatelem United States i w wyniku tej zmiany będzie traktowany jako rezydent United States dla celów podatkowych USA.USA, należy powiadomić Dystrybutora w ciągu trzydziestu (30) dni od tej zmiany (wystarczy e-mail), podając imię i nazwisko, nowy adres, datę zmiany miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest się zarejestrowanym Użytkownikiem, nazwę Użytkownika konta Dystrybutora.
  2. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że w przypadku zmiany rezydencji dla celów podatkowych, jak opisano w sekcji 12.4(a) powyżej, TuneCore lub Believe, w zależności od przypadku, może przypisać Warunki, do których Użytkownik jest stroną Believe lub TuneCore, w zależności od przypadku. W wyniku takiej cesji Użytkownik nie będzie już miał stosunku umownego z tą samą stroną, z którą miał umowę przed zmianą miejsca zamieszkania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszych Warunków (w tym wszelkich Warunków Dodatkowych, jeśli takie istnieją) Believe polega na pewnych usługach świadczonych przez TuneCore, a TuneCore polega na pewnych usługach świadczonych przez Believe. Użytkownik dalej potwierdza, że TuneCore i Believe są odrębnymi podmiotami oraz że (i) TuneCore nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Believe, czy to występujące lub nie występujące w czasie trwania stosunku umownego użytkownika z Believe; oraz (ii) Believe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania TuneCore, czy to występujące lub nie występujące w czasie trwania stosunku umownego użytkownika z TuneCore.  

Relacje z Reklamodawcami i innymi Użytkownikami. Korespondencja lub kontakty biznesowe Użytkownika z reklamodawcami i innymi Użytkownikami lub uczestnictwo w promocjach reklamodawców i innych Użytkowników, znalezionych na lub za pośrednictwem Stron Dystrybutora, odbywają się wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a danym reklamodawcą lub Użytkownikiem. Użytkownik zgadza się, że Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich kontaktów lub w wyniku obecności reklamodawców lub użytkowników na Stronach Dystrybutora.

Dostępność usług. Dystrybutor może wprowadzać zmiany lub zaprzestać udostępniania jakichkolwiek mediów, społeczności internetowych, produktów lub usług dostępnych na Stronach Dystrybutora w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Media, produkty lub usługi dostępne na Stronach Dystrybutora mogą być nieaktualne, a Dystrybutor nie zobowiązuje się do aktualizacji tych materiałów na Stronach Dystrybutora.

Informacjezwrotne. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje zwrotne, analizy, sugestie i komentarze przekazane Dystrybutorowi przez Użytkownika (zwane łącznie "Informacją zwrotną") staną się własnością Dystrybutora. W zamian za nieodpłatne udostępnienie przez Dystrybutora Witryn Dystrybutora lub, w przypadku Informacji Zwrotnej, udostępnienie jej za pomocą funkcji Stron Dystrybutora, za które Dystrybutor musi uiścić opłatę, jako dodatkowe wynagrodzenie za dostęp do tych funkcji, Dystrybutor niniejszym przenosi na Dystrybutora wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do Informacji Zwrotnej. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik wyraża zgodę na to, że Dystrybutor będzie miał wieczyste, nieodwołalne i ogólnoświatowe prawo do używania, kopiowania, wyświetlania, wykonywania, tłumaczenia, modyfikowania, licencjonowania, udzielania sublicencji i wykorzystywania w inny sposób całości lub części Informacji Zwrotnych lub ich pochodnych w jakimkolwiek wcieleniu, w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakichkolwiek mediów znanych obecnie lub wymyślonych w przyszłości, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, rekompensaty lub kredytu dla Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do dokonania powyższej cesji i do przyznania Dystrybutorowi praw przyznanych na mocy niniejszego punktu 15 oraz że żadne Informacje Zwrotne przekazywane przez niego Dystrybutorowi nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Niezależnie od powyższej cesji, Dystrybutor udziela Dystrybutorowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, obowiązującej na całym świecie, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Informacji Zwrotnych dla własnych, osobistych, niekomercyjnych celów, które nie stanowią bezpośredniej lub pośredniej konkurencji dla korzystania przez nas z takich Informacji Zwrotnych.

Inne umowy. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w celu świadczenia Usług i dokonywania płatności na podstawie niniejszego dokumentu, Dystrybutor będzie zobowiązany do zawarcia określonych umów z różnymi osobami trzecimi, w tym między innymi z dostawcami usług cyfrowych i/lub podmiotami przetwarzającymi płatności. Wybór tych Sklepów konsumenckich należy do wyłącznego uznania Dystrybutora. Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejszy Regulamin podlega wszelkim stosownym warunkom innych umów zawieranych przez Dystrybutora w odniesieniu do Salonów Konsumenckich. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że niektóre Salony Konsumenckie mogą wymagać, w odniesieniu do nagrań audiowizualnych, aby nagrania audiowizualne Użytkownika były udostępniane na ich stronach internetowych w określonych terminach i w określonych formatach w stosunku do dostępności takich materiałów w innych miejscach na rynku. W zakresie, w jakim takie wymagania nie są spełnione, poszczególne Salony Konsumenckie mogą mieć prawo do zaprzestania udostępniania danych nagrań audiowizualnych w ich sklepie (sklepach). Dystrybutor, na pisemną prośbę Dystrybutora, dostarczy mu aktualną specyfikację tych wymagań.

Kody kreskowe i uniwersalne kody produktów. Dystrybutor dostarczy Dystrybutorowi bezpłatne kody kreskowe i uniwersalne kody produktów CUPC.) Są one przeznaczone wyłącznie do użytku Dystrybutora i nie mogą być przekazywane ani odsprzedawane. W przypadku przekazania lub odsprzedaży, Dystrybutor obciąży Dystrybutora kwotą 25,00 USD (dwadzieścia pięć dolarów amerykańskich) za każdy kod kreskowy lub UPC, plus wszelkie przychody uzyskane przez Dystrybutora z tytułu przekazania lub odsprzedaży. Dystrybutor może potrącić te opłaty z wszelkich płatności należnych Dystrybutorowi lub obciążyć nimi alternatywną metodę płatności (np. konto PayPal, karta kredytowa lub debetowa), którą Dystrybutor udostępnił Dystrybutorowi.

Naruszenie Regulaminu; Wypowiedzenie. Użytkownik zgadza się, że Dystrybutor może zlikwidować każde konto (lub jego część), które może posiadać za pośrednictwem Witryn Dystrybutora lub z którego korzysta, a także usunąć i odrzucić całość lub część konta, w dowolnym momencie z dowolnego powodu (w tym bez ograniczeń z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu) lub bez powodu, według wyłącznego uznania Dystrybutora. Użytkownik zgadza się, że jego dostęp do Witryn Dystrybutora lub konta, które może posiadać, lub jakiejkolwiek jego części, może zostać zamknięty bez uprzedzenia, a Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za takie zamknięcie konta. Powyższe środki zaradcze stanowią dodatek do wszelkich innych środków zaradczych, które mogą przysługiwać Dystrybutorowi na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Odszkodowanie; Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Dystrybutora oraz jego spółkę macierzystą, spółki zależne, spółki stowarzyszone lub jakiekolwiek spółki powiązane (w tym te, które mają zasadniczo wspólną własność) oraz członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli każdego z nich przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z (a) korzystania lub niewłaściwego korzystania z Witryn Dystrybutora przez Użytkownika; (b) naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków; (c) naruszenia przez Użytkownika praw innych osób lub podmiotów, w tym roszczeń, że jakakolwiek Treść Użytkownika narusza lub łamie prawa własności intelektualnej osób trzecich; (d) naruszenia przez Użytkownika powyższych oświadczeń, gwarancji i przymierzy oraz (e) jakiegokolwiek nieautoryzowanego użycia konta Użytkownika, które nie zostało spowodowane przez Dystrybutora. Dystrybutor zastrzega sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, z tytułu których Użytkownik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, a Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z naszą obroną w zakresie tych roszczeń. Użytkownik zobowiązuje się nie rozstrzygać żadnej sprawy będącej powodem obowiązku wypłaty odszkodowania bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora. Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Dystrybutora o każdym takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu po powzięciu o nim wiadomości.

 1. Zastrzeżenia; Brak gwarancji.

  1. Przyjęcie do wiadomości. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w rozumieniu niniejszego punktu 20 oraz punktów 21 i 22 poniżej, termin "Dystrybutor" obejmuje spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone i inne spółki powiązane z Dystrybutorem (w tym te, które mają zasadniczo wspólną własność) oraz wszystkich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, udziałowców, członków, przedstawicieli i podwykonawców.
  2. Brak gwarancji. W najszerszym zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem, Dystrybutor zrzeka się wszelkich gwarancji, ustawowych, wyraźnych lub dorozumianych, mających zastosowanie do Stron Dystrybutora i wszelkich Treści Użytkownika, Treści Osób Trzecich, towarów, usług lub funkcji sprzedawanych lub w inny sposób udostępnianych użytkownikom na Stronach Dystrybutora, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez użytkownika od Dystrybutora lub za pośrednictwem Stron Dystrybutora, nie będą stanowiły gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.
  3. Działanie Strony Dystrybutora i Treści Osób Trzecich. Dystrybutor nie gwarantuje, że Materiały Dystrybutora, Treści Osób Trzecich, Strony Dystrybutora lub jakiekolwiek inne informacje oferowane na lub za pośrednictwem Stron Dystrybutora lub stron referencyjnych będą nieprzerwane lub wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych komponentów, a Dystrybutor nie gwarantuje, że którekolwiek z powyższych zostanie poprawione.
  4. Dokładność. Dystrybutor nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania lub wyników korzystania z Witryn Dystrybutora lub innych stron referencyjnych pod względem poprawności, dokładności, wiarygodności lub w inny sposób.
  5. Szkody wyrządzone komputerowi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzysta, uzyskuje dostęp, pobiera lub w inny sposób uzyskuje informacje, materiały lub dane za pośrednictwem Stron Dystrybutora (w tym kanałów RSS) lub stron referencyjnych według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe (w tym systemu komputerowego) lub utratę danych, które wynikają z korzystania, pobierania lub innego dostępu do takich materiałów lub danych.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowań.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności. Z zastrzeżeniem zawsze postanowień pkt. 22.1, w żadnym wypadku i zgodnie z żadną teorią prawną, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, Dystrybutor lub jego partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub przykładowe szkody (włączając w to, ale nie ograniczając się do utraty zysków, danych lub wykorzystanie lub koszt pokrycia) wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków lub wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Materiałów Dystrybutora i Treści Użytkownika na Stronach Dystrybutora lub innych stronach referencyjnych, samych Stron Dystrybutora lub innych interakcji z Dystrybutorem, nawet jeśli Dystrybutor został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  2. Ograniczenie odszkodowań. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 22.1, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Dystrybutora lub jego partnerów, licencjodawców i dostawców za wszelkie szkody, straty i podstawy roszczeń wynikające z niniejszych warunków lub związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryn Dystrybutora (niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa (w tym z tytułu zaniedbania), gwarancyjna czy inna) nie może przekroczyć większej z kwot: sto dolarów (100 USD) lub połowy rocznych opłat wniesionych przez użytkownika na rzecz Dystrybutora (jeśli dotyczy) w ciągu dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania roszczenia.
  3. Produkty i usługi osób trzecich. Niektórzy Użytkownicy mogą wykorzystywać Strony Dystrybutora do marketingu produktów i/lub usług. Powyższe ograniczenia mają również zastosowanie w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu jakichkolwiek produktów lub usług wprowadzanych na rynek, sprzedawanych lub dostarczanych przez Użytkowników lub w inny sposób przez osoby trzecie inne niż Dystrybutor i otrzymanych przez Użytkownika za pośrednictwem lub reklamowanych na Stronach Dystrybutora lub stronach osób trzecich, w tym bez ograniczeń na stronach referencyjnych.
 3. Ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa; podstawa rokowań.

  1. Ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli mieszkasz w takiej jurysdykcji, niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń, wykluczeń lub ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do Ciebie, a Ty możesz mieć dodatkowe prawa. Ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, środków zaradczych lub odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach mają zastosowanie do użytkownika w najszerszym zakresie, w jakim takie ograniczenia lub wyłączenia są dozwolone na mocy prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik. Jeśli jesteś użytkownikiem w Unii Europejskiej, żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Dystrybutora za: (a) oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd; (b) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem; lub (c) wszelką inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
  2. Podstawa rokowań. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutor zaoferował swoje produkty i usługi oraz zawarł niniejsze warunki, opierając się na zastrzeżeniach gwarancji i ograniczeniach odpowiedzialności określonych w niniejszym dokumencie, że zastrzeżenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie odzwierciedlają rozsądny i uczciwy podział ryzyka pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem, oraz że zastrzeżenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie stanowią istotną podstawę transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że bez tych ograniczeń Dystrybutor nie byłby w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do Stron Dystrybutora na ekonomicznie uzasadnionych zasadach.
 4. Zgodność z prawem autorskim.

  1. Roszczenia dotyczące naruszeń. TuneCore, Inc. jest operatorem strony TuneCore. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i wierzysz, że jakakolwiek treść użytkownika lub inna treść strony trzeciej narusza Twoje prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, możesz złożyć zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego, dyrektywą (UE) 2019/790 Parlamentu Europejskiego i/lub sekcją 17 U.S.C. 512(c)(3) Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), w zależności od przypadku, poprzez dostarczenie naszemu agentowi ds. praw autorskich następujących informacji na piśmie:

   1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
   2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone, lub, jeśli jedno zgłoszenie dotyczy wielu dzieł chronionych prawem autorskim, reprezentatywny wykaz takich dzieł lub link albo adres URL do wszystkich takich dzieł;
   3. Lokalizacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo na Stronach Dystrybutora i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, w tym link lub adres URL do wszystkich takich materiałów na Stronach Dystrybutora;
   4. Informacje wystarczające do skontaktowania się Dystrybutora z osobą składającą zażalenie, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się z osobą składającą zażalenie;
   5. Oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
   6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, oraz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Wyznaczonym przez Dystrybutora agentem ds. praw autorskich ("Agent ds. praw autorskich") do otrzymywania powiadomień o domniemanych naruszeniach jest:

copyright@tunecore.com

Niezamieszczenie wszystkich powyższych informacji, a zwłaszcza konkretnych informacji o miejscach, w których można znaleźć treści naruszające prawo, spowoduje opóźnienie w przetwarzaniu zgłoszenia i może skutkować koniecznością powtórzenia niektórych lub wszystkich powyższych czynności.

 1. Powiadomienie i usunięcie. Jeśli otrzymamy właściwe powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich, zareagujemy szybko, usuwając lub uniemożliwiając dostęp do materiału, który jest uważany za naruszający prawa autorskie, jak opisano poniżej, lub za przedmiot działań naruszających prawa autorskie. Będziemy również postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami DMCA w przypadku otrzymania kontrzawiadomienia, jak opisano poniżej.

Możemy, według własnego uznania, odmówić dostępu do Stron Dystrybutora lub zablokować i/lub zlikwidować konta użytkowników, którzy mogą naruszać prawo.

 1. Kontrzawiadomienia dotyczące praw autorskich. Jeśli treści zamieszczone przez Użytkownika na Stronach Dystrybutora zostały usunięte z powodu naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej, a Użytkownik chciałby zakwestionować to usunięcie, proces kontrzgłoszeń, który jest regulowany przez sekcję 512(g) DMCA, jest następujący:

  1. Aby złożyć u nas kontrzawiadomienie, należy dostarczyć naszemu Agentowi ds. Praw Autorskich, na adres podany powyżej, pisemną informację zawierającą elementy określone w punkcie 23.4 poniżej.
  2. Należy pamiętać, że zgodnie z sekcją 512(f) DMCA każda osoba, która świadomie podaje nieprawdziwe informacje, że materiał lub działalność zostały usunięte lub wyłączone przez pomyłkę lub błędną identyfikację, może podlegać odpowiedzialności. Należy również pamiętać, że egzekwujemy politykę, która przewiduje zakończenie, w odpowiednich okolicznościach, kont (lub przywilejów dostępu przez) użytkowników, którzy są naruszycielami. W związku z tym, jeśli nie są Państwo pewni, czy dany materiał narusza Państwa prawa autorskie lub prawa autorskie innych osób, sugerujemy, aby najpierw skontaktować się z prawnikiem.
 1. Elementy kontr-zgłoszenia. Aby przyspieszyć proces rozpatrywania kontr-zgłoszenia, prosimy o zastosowanie następującego formatu (łącznie z numerami sekcji):

  1. Identyfikować konkretne adresy URL (lub inne informacje pozwalające nam na identyfikację) materiałów, które Dystrybutor usunął lub do których zablokował dostęp. 
  2. Podaj swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, nazwę Użytkownika Twojego konta Dystrybutora.
  3. Należy dostarczyć oświadczenie, że Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję Luksemburga oraz że zaakceptuje doręczenie procesu przez osobę, która dostarczyła powiadomienie do naszego Agenta ds. praw autorskich zgodnie z procedurą opisaną powyżej, lub agenta takiej osoby.
  4. Dołącz następujące oświadczenie: "Przysięgam, pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że mam dobrą wiarę, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony".
  5. Podpisz zawiadomienie. Jeśli przekazujesz zawiadomienie pocztą elektroniczną, akceptowany będzie zeskanowany podpis fizyczny lub ważny podpis elektroniczny. Wyślij zawiadomienie na następujący adres: copyright@tunecore.com.

Po otrzymaniu kontrzawiadomienia przekażemy je stronie, która złożyła pierwotne roszczenie o naruszenie praw autorskich. Należy pamiętać, że kiedy prześlemy kontrzgłoszenie, będzie ono zawierało wszelkie Państwa dane osobowe, które można zidentyfikować w kontrzgłoszeniu. Przesyłając kontrzgłoszenie, wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie w ten sposób takich Informacji Identyfikujących. Nie przekażemy kontrzawiadomienia żadnej stronie innej niż pierwotny powód.

Po wysłaniu przez nas kontrzawiadomienia, powód musi nas powiadomić w ciągu dziesięciu (10) dni o złożeniu pozwu o wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania Użytkownika od podejmowania działań naruszających prawo w odniesieniu do materiałów znajdujących się na Stronach Dystrybutora. Jeśli otrzymamy takie zawiadomienie, nie będziemy w stanie przywrócić tych materiałów. Jeśli nie otrzymamy takiego zawiadomienia, możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do przywrócenia spornych elementów.

 1. Kontrzawiadomienie: Jeśli mieszkasz poza United States, proszę zrozumieć, że złożenie kontrzawiadomienia może prowadzić do postępowania sądowego między Tobą a stroną skarżącą w celu ustalenia własności. Należy mieć świadomość, że w przypadku złożenia fałszywego lub w złej wierze zarzutu za pomocą tej procedury, mogą wystąpić negatywne konsekwencje prawne w Luksemburgu i/lub na stronie United States . Informujemy również, że stosujemy politykę, która przewiduje odebranie, w odpowiednich okolicznościach, uprawnień dostępu dla użytkowników, którzy w fałszywej lub złej wierze zarzucają naruszenie lub składają fałszywe lub w złej wierze kontrzawiadomienie w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu. Tak więc, jeśli Użytkownik nie jest pewien, czy treści zamieszczone przez niego na Stronach Dystrybutora są naruszane lub nie jest pewien, czy powinien złożyć kontrzgłoszenie przy użyciu tych procedur, zalecamy, aby najpierw skontaktował się z prawnikiem znającym prawo luksemburskie, United States i prawo stanu Nowy Jork (w zależności od przypadku). Jeżeli chcą Państwo złożyć kontrzawiadomienie, powinni Państwo postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej pod nagłówkiem "Elementy kontrzawiadomienia".
 2. Zastrzeżenie: Nie jesteśmy Państwa adwokatami, a informacje, które tu przedstawiamy nie są poradami prawnymi. Prezentujemy te informacje wyłącznie w celach informacyjnych.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

  1. Powiadomienie. Dystrybutor może przekazywać Użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian w niniejszym Regulaminie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ogłoszeń na Stronach Dystrybutora. Jeżeli zawiadomienie jest wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, zostanie ono dostarczone na adres e-mail lub zwykły adres korespondencyjny podany przez użytkownika w informacjach o koncie i użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację tych informacji o koncie w celu uwzględnienia wszelkich zmian. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie dwudziestu czterech godzin od wysłania wiadomości e-mail, chyba że Dystrybutor otrzyma informację, że adres e-mail jest nieważny, a w przypadku zawiadomienia pocztą - po upływie trzech (3) dni od daty wysłania. Dystrybutor może przekazywać Dystrybutorowi zawiadomienia wyłącznie drogą pocztową na adres wskazany w podpunkcie (l) poniżej.
  2. Prawo właściwe. Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem luksemburskim, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących konfliktów prawnych. W celu uniknięcia wątpliwości, Jednolita Ustawa o Transakcjach Informatyki Komputerowej nie ma zastosowania do niniejszych Warunków.
  3. Jurysdykcja. Dystrybutor wyraża zgodę na to, aby wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub Stronami Dystrybutora były podejmowane wyłącznie w Luksemburgu, a Dystrybutor niniejszym wyraża zgodę i poddaje się osobistej i wyłącznej jurysdykcji i właściwości tych sądów dla celów prowadzenia takich działań. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie składał ani uczestniczył w pozwie zbiorowym przeciwko nam. W każdym działaniu lub postępowaniu wszczętym w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, korzystania przez Dystrybutora z Witryn Dystrybutora lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, niniejszym zrzekasz się wszelkich praw, które możesz mieć obecnie lub w przyszłości do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych.
  4. Roszczenia. Użytkownik zgadza się, że wszelkie powództwa wniesione przez Użytkownika wynikające z lub związane z Witrynami Dystrybutora muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od ich powstania. W przeciwnym razie, taka przyczyna powództwa ulega trwałemu przedawnieniu.. Jeśli z jakiegokolwiek powodu uważamy, mamy powody, aby uważać, podejrzewamy lub zostaliśmy powiadomieni o jakimkolwiek działaniu, zaniechaniu lub okolicznościach, które mogą lub mogłyby (i) narazić lub zagrozić zdrowiu, dobru lub bezpieczeństwu jakiejkolwiek osoby, (ii) spowodować lub doprowadzić do szkody dla osób lub własności (materialnej lub niematerialnej), (iii) negatywnie wpłynąć, naruszyć lub sprzeniewierzyć prawa innych osób, (iv) nękać lub ingerować w życie jakiegokolwiek innego użytkownika lub osoby, firmy lub przedsiębiorstwa, (v) zakłócania lub obchodzenia naszych zabezpieczeń lub innych środków ochronnych stosowanych w naszych systemach, sieciach i możliwościach komunikacyjnych, (vi) naruszania lub łamania niniejszych Warunków, lub (vii) naruszania prawa lub przepisów, mamy prawo, zastrzegając sobie łącznie wszystkie inne prawa i środki zaradcze dostępne nam na mocy prawa, na zasadzie słuszności i w ramach niniejszej umowy z Tobą, do zgłaszania i przekazywania informacji wszelkim organom regulacyjnym i organom ścigania oraz agencjom, a także do podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo.Użytkownik zgadza się, że może wnieść powództwo tylko przeciwko takiej Stronie (tj. TuneCore lub Believe), z którą ma lub miał stosunek umowny w czasie wystąpienia zdarzenia powodującego takie powództwo.
  5. Zrzeczenie się. Postanowienie niniejszych Warunków może zostać uchylone wyłącznie w formie pisemnego dokumentu sporządzonego przez Stronę uprawnioną do korzystania z tego postanowienia. Zaniechanie przez którąkolwiek ze Stron wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
  6. Rozdzielność. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
  7. Cesja. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jego podstawie nie mogą być przenoszone lub cedowane przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na jego podstawie mogą być przenoszone lub cedowane przez Dystrybutora na podmioty powiązane z Dystrybutorem lub na osoby trzecie, bez ograniczeń. Wszelkie próby cesji dokonane z naruszeniem niniejszych Warunków będą nieważne.
  8. Brak powiązań. Użytkownik potwierdza, że pomiędzy nim a Dystrybutorem nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja, wynikająca z niniejszych Warunków lub korzystania z Witryn Dystrybutora. Użytkownik potwierdza również, że poprzez przesłanie Treści Użytkownika lub innych Treści Osób Trzecich, pomiędzy nim a Dystrybutorem nie powstaje żadna relacja o charakterze poufnym, powierniczym, implikowana umową lub inna, inna niż wynikająca z niniejszego Regulaminu.
  9. Przetrwanie. Punkty 5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 (inne niż obowiązek Użytkownika do aktualizacji informacji o koncie), jak również wszelkie inne postanowienia niniejszego Regulaminu, które ze względu na swój charakter mogłyby przetrwać wypowiedzenie niniejszego Regulaminu, przetrwają wypowiedzenie niniejszego Regulaminu lub konta Użytkownika, zarówno przez Użytkownika, jak i przez Dystrybutora.
  10. Nagłówki. Odniesienia do nagłówków w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie, nie stanowią części niniejszych Warunków i nie powinny być uważane za ograniczające lub wpływające na jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu.
  11. Całość Umowy. Niniejszy dokument stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem, odnoszącej się do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia, porozumienia i umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do wspomnianego przedmiotu, z wyłączeniem wszelkich Umów o świadczenie usług, które Użytkownik mógł zawrzeć z Dystrybutorem. Niniejszy Regulamin nie może być modyfikowany, chyba że w formie pisemnej, podpisanej przez obie strony, lub poprzez zmianę niniejszego Regulaminu dokonaną przez Dystrybutora zgodnie z postanowieniami punktu 3 powyżej.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Wszystkie prawa zastrzeżone.