Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2023 r.

Prosimy dokładnie przeczytać poniższy regulamin. Niniejszy regulamin, jak również polityka dotycząca praw autorskich („Polityka dotycząca praw autorskich”), Warunki korzystania z usług Platform społecznościowych (jeśli mają zastosowanie) i polityka prywatności („Polityka prywatności”) (włączone do regulaminu przez odniesienie i dalej łącznie zwane „Warunkami korzystania z usług”) mają zastosowanie w odniesieniu do dostępu Użytkownika do witryny internetowej TuneCore.com („Witryny”), w tym dostępu do wszelkich treści, informacji, produktów lub usług w niej zamieszczanych („Usług”) i korzystania z nich przez Użytkownika.

Dokument ten jest wiążącą prawnie umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a TuneCore, Inc. („Spółką”). Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikowania, zakończenia działania albo usunięcia Witryny i zakończenia świadczenia Usług oraz wprowadzania zmian do Warunków korzystania z usług bez informowania Użytkownika. Użytkownik niniejszym zgadza się, że żadne modyfikacje postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług nie będą interpretowane w taki sposób, żeby wpływać na moc jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Warunków korzystania z usług. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usług lub uzyskiwanie dostępu do Witryny po dokonaniu bądź opublikowaniu przez Spółkę tego rodzaju zmian oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zmienionych Warunków korzystania z usług. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian do niniejszych Warunków korzystania z usług bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ze strony Spółki.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĄDŹ PRZY POMOCY SWOJEGO KONTA TUNECORE, ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W CAŁOŚCI, NIE MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ANI Z NICH KORZYSTAĆ.

1. PRZYZNANIE PRAW.

(a) Prawa przyznane na mocy niniejszych warunków obejmują Sprzedaż nagrań (zgodnie z definicją poniżej) w szczególności poprzez trwałe pobieranie plików cyfrowych, czasowe pobieranie plików cyfrowych, interaktywną i nieinteraktywną transmisję strumieniową i usługi w chmurze. Użytkownik i Spółka przyjmują, że konsumenckie sklepy internetowe („Sklepy konsumenckie”) (np. Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal itp.) mające licencję na wykorzystywanie Nagrań Użytkownika na mocy niniejszych Warunków muszą mieć zgodę Użytkownika.

(b) Klikając przycisk „Zgadzam się” Użytkownik nieodwołalnie udziela Spółce na całym świecie („Terytorium”) oraz w Okresie obowiązywania (zdefiniowanym w punkcie 7 poniżej) niewyłącznego prawa:

 1. do sprzedaży, kopiowania, reprodukowania, publikowania, dystrybuowania i innego rodzaju wykorzystywania Nagrań za pomocą wszystkich środków i mediów (zarówno znanych obecnie, jak i mogących powstać w przyszłości) („Sprzedaż”) za pośrednictwem wszelkich Sklepów konsumenckich działających obecnie lub dostępnych w przyszłości;
 2. do uzyskiwania wszelkich przychodów z tego tytułu; oraz
 3. do wykorzystywania imion, nazwisk i nazw, fotografii i podobizn, grafik, informacji biograficznych i innych informacji podanych przez Użytkownika lub artystów, których wykonania zarejestrowano na Nagraniach w odniesieniu do wszystkich Nagrań i ogólnej działalności Spółki.
 4. do zatwierdzania tworzenia, wykorzystywania i użytkowania Treści tworzonych przez użytkownika (zgodnie z definicją podaną w ust. 11 poniżej) we wszystkich Sklepach konsumenckich.

(c) Użytkownik zgadza się nie używać Witryny ani Usług do transmitowania, przekierowywania, zapewniania połączeń ani przechowywania materiałów naruszających prawa autorskie, ani w jakikolwiek inny sposób promujących naruszanie własności intelektualnej podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Spółka może wyłączyć dostęp do konta Użytkownika, usunąć konto, lub usunąć Nagrania przesłane przez Użytkownika albo wyłączyć dostęp do nich, w przypadku gdy Spółka otrzyma roszczenie które – gdyby okazało się zasadne – stanowi naruszenie oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Więcej informacji można znaleźć z Polityce dotyczącej praw autorskich.

(d) Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować (ani zezwalać, zachęcać, nakłaniać, angażować ani zatrudniać osób do podejmowania) czynności, które wedle wyłącznego uznania Spółki stanowią Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym.

 1. „Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym” oznacza każdą czynność lub metodę polegającą na sztucznym tworzeniu, przez człowieka jak i nie przez człowieka, usług przesyłania strumieniowego do odtwarzania online lub offline materiałów dźwiękowych bądź audiowizualnych, gdy odtwarzanie takie nie stanowi słuchania lub oglądania przez Użytkownika końcowego w dobrej wierze przez konsumentów i nie odbywa się w kraju zgłoszenia. Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym może w szczególności obejmować zwiększanie, generowanie liczby odtworzeń, sprzedaży, liczby obserwujących Użytkowników, aktywności i innych wskaźników wykorzystywanych przez Usługi lub którykolwiek Sklep konsumencki bądź manipulowanie tymi wskaźnikami za pomocą A) botów, skryptów, wirusów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików, programów lub procesów zautomatyzowanych; lub B) farm do klikania, farm trolli, fałszywych kont, udostępnionych danych kont lub prywatnych sieci wirtualnych. Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym może być skutkiem działań podjętych w stosunku do pojedynczego Nagrania lub zbioru Nagrań w celu sztucznej poprawy pozycji w rankingu, zwiększenia udziału w rynku, uzyskania większych tantiem bądź innych płatności albo w dowolnym innym nieuczciwym bądź oszukańczym celu.
 2. Należy pamiętać, że Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym może być skutkiem działań osoby trzeciej, na przykład firmy promocyjnej czy marketingowej, dystrybutora muzyki lub marek wydawniczych, działającej w imieniu artysty bądź własnym. Zachęcamy do sprawdzania i weryfikowania wszelkich spółek bądź osób, które Użytkownik może zachęcać, nakłaniać lub angażować do promowania lub sprzedaży jego muzyki, ponieważ to Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym dokonywanym przez osobę trzecią w imieniu Użytkownika. Dla uniknięcia wątpliwości: wszelkie Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym dokonywane przez osobę trzecią w imieniu Użytkownika w odniesieniu do jego Nagrań stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usług.
 3. Czynniki służące stwierdzeniu, czy dany sposób korzystania bądź dane działanie marketingowe stanowi Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym, będą zależeć od konkretnych okoliczności w danym przypadku; przykłady i opisy Manipulowania przesyłaniem strumieniowym przedstawione w niniejszym dokumencie nie są wyczerpujące.
 4. Niektóre Sklepy konsumenckie korzystające z Nagrań Użytkownika mogą stosować własne zasady postępowania w związku z oszustwami i potencjalnymi oszustwami, a Użytkownik potwierdza, że to jego obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi zasadami i przestrzeganie ich oraz że obowiązek przestrzegania ich stanowi wymóg niniejszych Warunków.

(e) Jeżeli Spółka w dobrej wierze uzna, że ma powód, by podejrzewać, iż konto lub Nagrania Użytkownika są przedmiotem naruszenia Warunków korzystania z usług; oszustwa; naruszenia praw autorskich, znaku towarowego, prawa do wizerunku, bądź innego prawa własności intelektualnej; naruszeniem wymogu wynikającego z licencji udzielonej przez osobę trzecią; lub Manipulowania przesyłaniem strumieniowym (łącznie „Niewłaściwego postępowania”), miały związek z takim procederem bądź przyniosły za jego sprawą przychody, Spółka zastrzega sobie prawo do i) zaprzestania przekazywania przychodów, w tym jakiegokolwiek przychodu netto bądź innych płatności na konto Użytkownika; ii) uniemożliwienia Użytkownikowi podjęcia środków ze swojego konta w inny sposób do momentu rozstrzygnięcia kwestii podejrzanych działań w sposób satysfakcjonujący dla Spółki i ustalenia przez Spółkę, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że środki takie nie są związane z Niewłaściwym postępowaniem; oraz iii) usunięcia dowolnych bądź wszystkich Nagrań Użytkownika z niektórych bądź wszystkich Sklepów konsumenckich. Użytkownik przyjmuje również, że utraci lub zwróci (stosownie do okoliczności) wszelkie przychody znajdujące się obecnie na koncie Użytkownika lub wszelkie wcześniejsze przychody związane z Niewłaściwym postępowaniem, jeżeli Spółka stwierdzi, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że konto lub Nagrania Użytkownika stały się przedmiotem Niewłaściwego postępowania, miały związek z takim procederem lub przyniosły za jego sprawą przychody.

(f) Użytkownik przyjmuje również, co następuje:

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać Spółce wszelkie informacje, o które Spółka w uzasadniony sposób wystąpi, w ramach czynności wyjaśniających w związku z Niewłaściwym postępowaniem.
 2. Użytkownik przyjmuje, że jeśli Sklep konsumencki zawiadomi Spółkę, że którekolwiek Nagranie Użytkownika przyniosło przychód, jest odtwarzane bądź przesyłane strumieniowo na skutek Niewłaściwego postępowania, zawiadomienie takie będzie stanowiło dla Spółki wystarczający dowód, aby Spółka w dobrej wierze stwierdziła, że takie przychody lub odtworzenia są skutkiem Niewłaściwego postępowania.
 3. Jeżeli Spółka ustali, że konto lub Nagrania Użytkownika stały się przedmiotem Niewłaściwego postępowania, miały związek z takim procederem lub przyniosły za jego sprawą przychody, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku wszelkie przychody na koncie Użytkownika zamrożone przez Spółkę zostaną utracone niezależnie od tego, czy uzyskano je z konkretnych Nagrań bądź Sklepu konsumenckiego.
 4. Użytkownik zgadza się, że stwierdzenie przez Spółkę w dobrej wierze, że doszło Niewłaściwego postępowania, może być oparte na wiedzy o przesyłaniu strumieniowym albo innej czynności takiej samej albo podobnej do przypadków, w których Spółka w przeszłości uznała, że doszło do Niewłaściwego postępowania.
 5. Wypłata przychodu przez Spółkę na rzecz Użytkownika nie stanowi potwierdzenia, że Spółka uznała, iż przychody te nie powstały na skutek Niewłaściwego postępowania.
 6. Spółka nie ma obowiązku prowadzenia czynności wyjaśniających związanych z Niewłaściwym postępowaniem, o ile i dopóki nie zamrozi przychodów na koncie Użytkownika.
 7. Jeżeli spółka stwierdzi, że przychody, które trafiły na konto Użytkownika, powstały na skutek Niewłaściwego postępowania oraz że przychody te zostały już wypłacone Użytkownikowi, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić takie przychody Spółce (albo Spółka, wedle wyłącznego własnego uznania, może potrącić te kwoty z bieżącego salda na koncie Użytkownika albo z wszelkich przyszłych przychodów, które w przeciwnym razie zostałyby wypłacone Użytkownikowi na mocy niniejszych warunków).
 8. Spółka ma prawo zatrzymać lub redystrybuować do osób trzecich ewentualne fundusze (czy ich ekwiwalent pieniężny), które TuneCore wedle własnego uznania w dobrej wierze uzna za możliwe do przypisania Niewłaściwemu postępowaniu.
 9. Użytkownik potwierdza, że nie będzie upoważniony do uzyskania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez niego na rzecz Spółki w przypadku gdy Spółka zablokuje dostęp Użytkownika do jego konta, Nagrań lub innych materiałów udostępnianych Spółce przez Użytkownika, ani innych przychodów utraconych przez Użytkownika zgodnie z poprzednim zdaniem.
 10. W zakresie w jakim Spółka wedle własnego uznania w dobrej wierze stwierdzi, że Niewłaściwe postępowanie było spowodowane przez działania bądź zaniedbania Użytkownika lub jednostek stowarzyszonych albo przez osobę trzecią działającą w imieniu bądź za wiedzą Użytkownika, wszelkie koszty poniesione przez Spółkę (w tym koszty obsługi prawnej i wydatki) z tym związane mogą – oprócz innych środków prawnych – zostać odliczone przez Spółkę od ewentualnych kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi przez Spółkę.
 11. W przypadku, gdy jakikolwiek Sklep konsumencki obciąży Użytkownika i/lub Spółkę opłatą lub karą pieniężną po wykryciu Niewłaściwego postępowania w związku z Kontem i/lub Nagraniami Użytkownika, Użytkownik zgadza się, że Spółka, według własnego uznania, ma prawo do potrącenia kosztu takiej opłaty lub kary (a także wszelkich wydatków i powiązanych opłat prawnych poniesionych przez Spółkę w związku z nimi) z salda na koncie Użytkownika lub z Przychodu Netto, który w przeciwnym razie byłby należny Użytkownikowi, i/lub obciążenia dowolnej alternatywnej metody płatności podanej Spółce przez Użytkownika (takiej jak konto PayPal, karta kredytowa lub debetowa) (każda z nich zwana „Metodą płatności”).
 12. Jeżeli wedle własnej uzasadnionej decyzji biznesowej Spółka zdecyduje się skorzystać z usług prawnika przy ocenie potencjalnego Niewłaściwego postępowania, roszczenia lub przy odpowiedzi na roszczenie osoby trzeciej dotyczące Niewłaściwego postępowania Użytkownika bądź w związku z jego kontem lub Nagraniami, Spółka wedle własnego wyłącznego uznania ma prawo do pobrania z konta Użytkownika, albo obciążenia go poprzez dowolną Metodę Płatności kwotą w minimalnej wysokości 300 USD (trzystu dolarów) celem wyrównania kosztów obsługi prawnej i wydatków.

(g) Spółka ma prawo, ale nie obowiązek, przeglądać lub monitorować aktywność Użytkownika i przesyłane przez niego treści. Spółka może prowadzić czynności wyjaśniające w związku ze skargami lub zgłoszeniami naruszenia zasad spółki oraz podejmować wszelkie działania, które uzna za właściwe. Działania takie mogą w szczególności obejmować wystosowywanie ostrzeżeń, zawieszenie bądź zakończenie świadczenia usług, uniemożliwienie dostępu lub usunięcie dowolnych materiałów przesłanych przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia działania konta Użytkownika wedle wyłącznego własnego uznania z dowolnego powodu i w dowolnym momencie w tym w przypadku, gdy Spółka w dobrej wierze uzna, że Użytkownik ma związek z Niewłaściwym postępowaniem.

(h) Jeżeli Użytkownik wybierze udostępnianie swoich Nagrań poprzez Platformy społecznościowe (zgodnie z definicją podaną poniżej), będą mieć do niego zastosowanie Warunki korzystania z usług platform społecznościowych. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usług platform społecznościowych. Stosowany w niniejszym dokumencie termin „Platformy społecznościowe” oznacza (I) Meta oraz usługi wszelkie podmioty Meta, tj. Facebook, Messenger (w tym w postaci zintegrowanej (częściowo albo w całości) z pozostałymi usługami komunikatorów Meta innymi niż WhatsApp), Instagram, Portal i Oculus, oraz wszystkie usługi będące własnością lub obsługiwane przez spółkę Meta Platforms, Inc. lub jej jednostki stowarzyszone, które są zintegrowane z wyżej wymienionymi usługami (na przykład Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), w tym w każdym przypadku wszystkie ich funkcje (w tym funkcja transmisji strumieniowej na żywo) oraz wszystkie odtwarzacze, strony, narzędzia i interfejsy API, w każdym przypadku będące własnością lub obsługiwane przez Meta lub jej jednostki stowarzyszone, w tym w każdym przypadku ich wersje zastępcze i pochodne („Platformy Meta”), (II) TikTok, (III) CapCut i/lub (IV) YouTube, w tym wszystkie witryny lustrzane bądź pochodne oraz wszystkie wersje go zastępujące, będące jego następcami lub międzynarodowe wersje (zwane dalej „Platformami YouTube”), w tym w szczególności YouTube Music, odtwarzacz wideo YouTube oraz witryny, aplikacje (np. główna aplikacja YouTube, aplikacja YouTube Music), interfejsy programistyczne aplikacji (API), osadzenia, produkty i usługi YouTube oraz dowolne z powyższych udostępniane w celach syndykacji oraz świadczenia usług TuneCore w zakresie monetyzacji i gromadzenia przychodów z nagrań dźwiękowych w serwisie YouTube („Monetyzacji na portalu YouTube”).

2. NAGRANIA.

Termin „Nagrania” definiuje się jako nagrania dźwiękowe i nagrania audiowizualne przekazywane Spółce przez Użytkownika w dowolnym momencie. Spółka wedle własnego uznania zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnych materiałów (w tym w szczególności Nagrań, obrazów i grafik) przesłanych przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się przesyłać wszystkie Nagrania, obrazy i grafiki na własny wyłączny koszt, w formatach wymaganych przez Spółkę lub Sklepy konsumenckie. Opis techniczny takich formatów jest udostępniany Użytkownikowi na żądanie, z tym że Spółka zastrzega sobie prawo do konwersji plików dźwiękowych Nagrań stosownie do potrzeb w celu ich dostosowania do wymogów Sklepów konsumenckich pod względem formatu lub rozmiaru. Ponadto Spółka ma prawo do poprawiania błędów metadanych zgodnie z wymaganiami Sklepów konsumenckich. Spółka zobowiązuje się przekazywać Nagrania Użytkownika Sklepom konsumenckim najszybciej jak to możliwe, w czasie od kilku godzin do kilku dni albo kilku tygodni, aby poszczególne Sklepy konsumenckie mogły przyjąć i udostępnić Nagrania Użytkownika klientom. Zostaną podjęte uzasadnione wysiłki w celu umożliwienia Użytkownikowi zatwierdzenia takiej grafiki, jeżeli jednak Użytkownik sprzeciwi się jej użyciu, jego jedynym środkiem zaradczym będzie a) zaproponowanie odpowiedniej grafiki zastępczej albo b) żądanie zakończenia dostarczania materiałów Użytkownika w taki sposób w przyszłości. W żadnych okolicznościach Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakością, dostatecznym zakresem ani innym aspektem tworzenia i dostarczania „płyt na żądanie”.

3. PŁATNOŚCI.

(a) Spółka wypłaci Użytkownikowi 100% (sto procent) Dochodu netto (jak określono w punkcie 3(b) poniżej). Dochód netto zostanie umieszczony na koncie TuneCore Użytkownika terminowo, po jego uzyskaniu przez Spółkę. Po uznaniu płatności na koncie Użytkownika będzie on mógł wypłacić całość albo dowolną część tej kwoty wedle własnego uznania. Do obowiązków Użytkownika będzie należeć pokrycie wszelkich opłat bankowych albo innych obciążeń związanych z takimi wypłatami.

(b) „Dochód netto” definiuje się jako rzeczywiste wpłaty otrzymywane przez Spółkę od Sklepów konsumenckich pomniejszone o (i) podatki, koszty i inne opłaty związane ze Sprzedażą Nagrań Użytkownika lub przekazywaniem płatności na rzecz Użytkownika; oraz (ii) wszelkie przychody wypłacone Współpracownikowi Split za pośrednictwem funkcji „TuneCore Splits”, jak określono poniżej, w stosownych przypadkach. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zestawienia rozliczenia oraz związane z nimi roszczenia prawne należy zgłaszać (oraz wszelkie postępowania należy wszcząć) nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od daty powstania zestawienia. Każde zestawienie stanie się ostatecznie wiążące dla Użytkownika na koniec tego okresu jednego (1) roku, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich dłuższych okresów przedawnienia, które mogą być dozwolone na mocy przepisów prawa. Użytkownik nie będzie miał prawa do inspekcji ani audytu ksiąg rachunkowych ani dokumentacji Spółki ani jakiegokolwiek Sklepu konsumenckiego.

(c) W zakresie, w jakim Użytkownik jest winien Spółce jakiekolwiek kwoty wynikające z postanowień Warunków korzystania z usług lub oparte na innej podstawie, Spółka ma prawo odliczyć całość albo część tych kwot od Dochodu netto należnego Użytkownikowi z innego tytułu.

(d) Dochód netto umieszczony na koncie TuneCore Użytkownika będzie gromadzony na oprocentowanym rachunku bankowym zbiorczo wraz z Dochodami netto innych klientów TuneCore do czasu wypłacenia tych środków przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie otrzymywał odsetek ani innych zysków z Dochodu netto, który Spółka obsługuje jako przedstawiciel Użytkownika na takim rachunku zbiorczym. W zamian za korzystanie z Usług Użytkownik nieodwołalnie przenosi i ceduje na Spółkę wszelkie posiadane prawa własności do odsetek, jakie mogłyby zostać naliczone do Dochodu netto przechowywanego na takim rachunku zbiorczym. Oprócz uzyskiwania odsetek z takiego rachunku zbiorczego albo zamiast tego Spółka może uzyskać obniżkę kosztów lub wydatków naliczanych za usługi bankowe przez banki przechowujące Dochód netto Użytkownika.

(e) W związku z decyzją Użytkownika, by korzystać ze strumieniowego odtwarzacza multimediów TuneCore, aplikacji na iPhone’y albo tzw. widżetów bądź aplikacji („Odtwarzaczy strumieniowych”) jako platform dla użytkowników do strumieniowego odtwarzania jego Nagrań Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do tantiem cyfrowych, tantiem z tytułu odtwarzania i wszelkich innych opłat lub tantiem przysługujących na mocy ustawy bądź z innego względu, które Spółka mogłaby mieć obowiązek zapłacić Użytkownikowi albo osobie trzeciej w związku z korzystaniem z takich Odtwarzaczy strumieniowych. Celem uniknięcia wątpliwości w zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z Odtwarzacza strumieniowego we własnej witrynie bądź zezwala na korzystanie z niego w innej witrynie internetowej, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie jest obowiązkiem spółki ponoszenie jakichkolwiek płatności na rzecz osób trzecich w związku z Nagraniami i stanowiącymi ich podstawę kompozycjami muzycznymi należącymi do Użytkownika lub będącymi pod jego kontrolą.

(f) W zakresie, w Użytkownik decyduje się korzystać z pewnych Nagrań z katalogu TuneCore w celu bezpłatnego rozpowszechniania wśród dowolnych osób (za pośrednictwem Odtwarzacza strumieniowego, bezpośrednio w witrynie lub w inny sposób), Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyżej wspomnianych zobowiązań wynikających z dostarczania takich Nagrań. Bez ograniczeń dla powyższego użytkownik wyraźnie zrzeka się tantiem za publikowanie muzyki (jeżeli posiada bądź kontroluje takie prawa) albo wypłaci wszelkie wymagane tantiemy należne zewnętrznym wydawnictwom muzycznym wynikające z takiej swobodnej dystrybucji.

(e) Kwalifikujący się właściciele kont TuneCore mogą skierować część swoich dochodów na inne kwalifikujące się konta TuneCore (zwane dalej „Współpracownikami Split”) korzystając z funkcji „TuneCore Splits”, na zasadach tu określonych. W celu utworzenia podzielonej płatności za Nagranie należy: (i) dokonać dystrybucji Nagrania w ramach planu „Rising Artist”, „Breakout Artist” albo „Professional” (Nagrania dystrybuowane w ramach Planu New Artist nie kwalifikują się do podzielonej płatności); oraz (ii) podać Spółce adresy e-mail związane z kontami poszczególnych Współpracowników Split oraz odsetek przychodów, który otrzyma każdy ze Współpracowników Split. Aby otrzymać podzieloną płatność jako Współpracownik Split wymagane jest aktualne konto TuneCore z planem Rising Artist, Breakout Artist albo Professional albo z planem New Artist oraz dodatek „TuneCore Splits Collaborator”. Aby otrzymywać swój udział w przychodach każdy Współpracownik Split po utworzeniu podziału musi potwierdzić szczegółowe informacje dotyczące swojego udziału w przychodach. Jeśli udział w przychodach ma być przekazywany na niekwalifikujące się konto TuneCore albo Współpracownik Split nie potwierdzi adresu e-mail czy adres e-mail będzie nieprawidłowy, część przychodów przypisana temu odbiorcy płatności będzie dalej wypłacana właścicielowi konta TuneCore, który utworzył podział.

(f) Sprzedaż poprzez określone Sklepy konsumenckie, usługi lub inne źródła przychodu może nie kwalifikować się do podzielonej płatności. Takie niekwalifikujące się źródła mogą obejmować przychody pochodzące z (i) korzystania z prac do kompozycjami muzycznymi stanowiącymi podstawę Nagrań; (ii) wykorzystania Nagrań na Platformach Meta; (iii) monetyzacji Nagrań na portalu YouTube; oraz (iv) bezpośrednich płatności dla artystów w portalu Tidal.

(g) Właściciele konta TuneCore ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszystkich opłat, płatności, należności, podatków i rozliczeń należnych w związku ze Sprzedażą Nagrań za pośrednictwem ich konta TuneCore, w tym ewentualnych części takiego dochodu wypłacanych Współpracownikowi Split.

4.ZOBOWIĄZANIA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

(a) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i opłacenie wszelkich licencji dotyczących dostarczania nagrań cyfrowych, mechanicznych, publicznego wykonania i innych licencji (w zależności od okoliczności) wymaganych od właścicieli praw autorskich kompozycji muzycznych, albo ich agentów w związku z eksploatacją przez Spółkę praw określonych w niniejszym dokumencie, jak również tantiem należnych artystom, producentom oraz innym osobom zaangażowanym w stworzenie Nagrań, jak i wszelkich innych płatności, które mogą być wymagane przez układy zbiorowe pracy albo wszelkie inne programy ustawowe.

(b) W przypadku Sprzedaży poprzez udostępnianie do pobrania plików cyfrowych w Stanach Zjednoczonych płatność Użytkownika zwykle obejmuje tantiemy z związku z odtworzeniem mechanicznym źródłowej kompozycji. W takim przypadku płatność Użytkownika zawiera część z tytułu publikacji, obejmującą tantiemy zarówno w związku z odtworzeniem mechanicznym jak i w związku z wykonaniem publicznym. Jeśli Użytkownik nie jest właścicielem lub nie kontroluje praw do źródłowych kompozycji swoich nagrań dźwiękowych, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty tych tantiem związanych z publikacją osobie albo podmiotowi, który jest ich właścicielem albo je kontroluje. Poza Stanami Zjednoczonymi Spółka zazwyczaj wymaga od Sklepów konsumenckich zdobycia licencji na publikację muzyki i zapłaty za nie (i takie opłaty licencyjne mogą ewentualnie być odejmowane przez te Sklepy konsumenckie od przychodów należnych Spółce). Jeśli Sklep konsumencki poza Stanami Zjednoczonymi nie zgodzi się na zdobycie i opłacenie licencji związanej z publikacją muzyki, Spółka będzie miała prawo, wedle wyłącznego własnego uznania (i) odmówić udzielenia licencji takiemu Sklepowi konsumenckiemu albo (ii) przyjąć odpowiedzialność za zdobycie i opłacenie licencji związanych z publikacją muzyki wymaganych w związku ze Sprzedażą przez taki Sklep konsumencki, które to opłaty licencyjne Spółka będzie miała prawo odjąć od kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu. W zakresie, w jakim od Spółki wymagana jest zapłata albo zdecyduje się ona wedle wyłącznego własnego uznania zapłacić dowolne z powyższych kwot, takie płatności zostaną odjęte od kwot należnych Użytkownikowi na innej podstawie na mocy niniejszego dokumentu.

(c) W zakresie, w jakim Spółka pozwala Użytkownikowi na wybór pewnych Nagrań z katalogu TuneCore w celu bezpłatnego rozpowszechniania wśród fanów albo bezpośrednio za pośrednictwem własnej witryny Użytkownika, Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyżej wspomnianych zobowiązań wynikających z ich dostarczania.

5. GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

(a) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że (i) ma ukończone 18 lat oraz jest w pełni upoważniony do podpisania niniejszego dokumentu i nadania Spółce wszelkich praw wyszczególnionych w niniejszym dokumencie; (ii) wszystkie Nagrania, w tym w szczególności cały samplowany materiał osób trzecich w nich zawarty, grafika, metadane, materiał audio-wideo, obrazy i wszelkie inne materiały dostarczone przez Użytkownika Spółce albo dotyczące Nagrań są w posiadaniu, albo pod kontrolą Użytkownika i wykorzystanie ich w sposób opisany albo przewidziany w niniejszym dokumencie lub w Witrynie lub w witrynach Sklepów konsumenckich nie narusza niczyich praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wizerunku, autorskich praw osobistych ani innych praw innych osób czy podmiotów przysługujących im na mocy przepisów prawa obowiązujących w dowolnej jurysdykcji (iii) oraz że Spółka ma prawo do wykorzystywania powyższych w jakikolwiek sposób opisany w niniejszym dokumencie, wolny od roszczeń i bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat jakiegokolwiek rodzaju na rzecz jakichkolwiek osób albo podmiotów, za wyjątkiem kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu.

(b) Użytkownik zwolni Spółkę i jej jednostki stowarzyszone, (w tym wszelkich członków zarządu, członków organów, pracowników i innych pełnomocników) z odpowiedzialności z tytułu roszczeń podmiotów zewnętrznych, albo kosztów i strat wynikających z naruszenia albo roszczenia, które, jeżeli okaże się być oparte na uzasadnionych podstawach, stanowiłoby naruszenie powyższych oświadczeń i gwarancji albo wszelkich porozumień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z usług, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną.

(c) Spółka natychmiast poinformuje Użytkownika o jakichkolwiek roszczeniach podlegających powyższemu zobowiązaniu dotyczącemu zwolnienia z odpowiedzialności i Użytkownik na własny koszt i z pomocą radcy prawnego zatwierdzonego przez Spółkę, które to zatwierdzenie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane, będzie odpierać roszczenia. W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z usług zatwierdzonego radcy prawnego, Spółka może wedle własnej decyzji bronić się na koszt Użytkownika, a Użytkownik zgadza się na swój udział w takiej obronie na żądanie Spółki, jako osoba trzecia albo w jakikolwiek inny sposób, i Użytkownik zrzeka się niniejszym prawa do sprzeciwów albo roszczeń do odszkodowania. W przypadku wniesienia roszczenia Spółka ma prawo, wedle wyłącznego własnego uznania, usunąć albo uniemożliwić dostęp do Nagrań, które stanowią przedmiot roszczenia, lub wstrzymać płatności należne na mocy niniejszego dokumentu na kwotę w uzasadniony sposób związaną z roszczeniem oraz potencjalnymi wydatkami. Wszelkie zawarte ugody dotyczące wszelkich roszczeń wymagają wcześniejszej zgody ze strony Spółki wyrażonej na piśmie.

(d) SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, Z MOCY USTAWY ALBO W INNY SPOSÓB, OPRÓCZ TYCH WYRAŹNIE WSKAZANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG.

6. OPŁATY ABONAMENTOWE.

W związku z usługami świadczonymi na mocy niniejszego dokumentu wszystkie Nagrania przesłane przez Użytkownika i rozprowadzane przez Spółkę do Sklepów konsumenckich wymagają zakupu przez Użytkownika cyklicznego, płatnego abonamentu z wykorzystaniem wybranej Metody płatności. Takie opłaty obejmują koszty administracyjne Spółki, usługi dystrybucji i wsparcia artystów oraz bieżący ręczny przegląd Nagrań Użytkownika w Sklepach konsumenckich w celu zapewnienia spełniania ich wymogów i specyfikacji technicznych, zaś świadczenie przez Spółkę tych prac stanowi zasadniczą i nieodłączną część Usług. Spółka może okresowo aktualizować te opłaty bez konieczności zawiadamiania Użytkownika. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na pobieranie przez Spółkę opłat abonamentowych, stosownych podatków i/lub innych opłat w związku z korzystaniem z Usług bezpośrednio poprzez konto TuneCore Użytkownika albo rozliczenie takich opłat poprzez obciążenie dowolnej Metody płatności podanej Spółce przez Użytkownika. Wyłącznym obowiązkiem użytkownika jest uiszczenie wszelkich opłat, prowizji, ceł, podatków i oszacowań wynikłych z korzystania z konta TuneCore użytkownika przez użytkownika bądź inne osoby lub wynikłych z jakichkolwiek części dochodu, które mogą być wypłacane przez Użytkownika Współpracownikowi Split, w stosownych przypadkach. Jeżeli użytkownik powiadomi Spółkę na piśmie o anulowaniu subskrypcji jednego albo większej liczby Nagrań, żadne dodatkowe opłaty abonamentowe nie będą obciążały konta TuneCore ani Metody płatności użytkownika z tytułu tych Nagrań zaś wszystkie wycofanie Nagrania zostaną usunięte z odpowiednio z ich Sklepów konsumenckich. Użytkownik nie będzie miał prawa do uzyskania zwrotu żadnych przedpłaconych opłat w zakresie ewentualnych wycofanych Nagrań. Jeśli z dowolnej przyczyny użytkownik nie uiści płatności albo płatność zostanie wycofana w sposób przewidziany niniejszym dokumentem za pośrednictwem Metody płatności albo dowolnej innej metody płatności po przyjęciu niniejszych Warunków korzystania z usług, Spółka będzie mieć prawo do uzyskania opłaty abonamentowej przy pomocy wszelkich koniecznych środków, wedle własnego wyłącznego uznania, w tym będzie mieć prawo do utrzymania aktywności konta użytkownika i pobierania wszelkich wynikających z niej tantiem do momentu uzyskania pełnej kwoty opłaty abonamentowej. Obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie Spółki o zmianach Metody płatności poprzez zaznaczenie stosownych zmian w ustawieniach konta TuneCore użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie poda Spółce ważnej Metody płatności, usługa może zostać odłączona albo przerwana wedle uznania Spółki.

7. OKRES OBOWIĄZYWANIA.

Regulamin korzystania z usług ma zastosowanie za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Witryny albo Usług.

8. POUFNOŚĆ.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w trakcie negocjacji i współpracy ze Spółką użytkownik może poznać pewne w inny sposób poufne informacje związane z działalnością i praktykami biznesowymi Spółki. Z wyjątkiem zakresu, w jakim takie informacje są w inny sposób ogólnie dostępne dla osób trzecich albo ich ujawnienie jest wymagane przepisami prawa, użytkownik zgadza się zachować poufność takich informacji. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby Spółka miała prawo przekazywać informacje dotyczące Sprzedaży Nagrań użytkownika na mocy niniejszej Umowy osobom trzecim, gromadzenia takich informacji w formie notowań i innych materiałów zawierających dane porównawcze oraz rozpowszechniania ich w dowolny sposób.

9. POZOSTAŁE UMOWY.

(a) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem Usług i dokonywaniem płatności na mocy niniejszego dokumentu, Spółka będzie musiała zawrzeć rozmaite umowy z różnymi Sklepami konsumenckimi. Wybór tych Sklepów konsumenckich odbędzie się wedle wyłącznego uznania Spółki. Użytkownik przyjmuje, że Warunki korzystania z usług będą podlegały wszelkim obowiązującym postanowieniom takich innych umów, jakie Spółka może zawrzeć w zakresie takich Sklepów konsumenckich. Użytkownik w sposób wyraźny akceptuje, że niektóre Sklepy konsumenckie wymagają odnośnie do nagrań audiowizualnych, aby nagrania audiowizualne były udostępniane na ich witrynach w określonym czasie i w określonych formatach, zależnie od dostępności takich materiałów w innych miejscach na rynku. W zakresie, w jakim takie wymogi nie zostaną spełnione, poszczególnym Sklepom konsumenckim może przysługiwać prawo do wycofania dostępności wspomnianych nagrań audiowizualnych w ich sklepach. Spółka za pisemne żądanie Użytkownika przekaże Użytkownikowi aktualne szczegóły dotyczące takich wymogów.

(b) W trakcie Okresu obowiązywania poszczególne Sklepy konsumenckie mogą okresowo wprowadzać zmiany w zakresie swoich platform, w tym w szczególności dodawać albo usuwać konkretne usługi albo produkty, opracowywać nowe produkty i przeprowadzać ich beta-testy, prowadzić promocje i tworzyć inne sposoby obliczania tantiem lub struktury ustalania cen (które osobno i łącznie zwane są dalej „Nowymi zmianami w zakresie sklepów”). Zawierając niniejszą umowę, Użytkownik potwierdza, że w ramach Usług może zostać on automatycznie włączony w takie Nowe zmiany w zakresie sklepów dokonywane przez wybrane przez niego Sklepy konsumenckie, do których zatwierdził dystrybucję, w Okresie obowiązywania. W takim przypadku wyłącznym środkiem zaradczym w celu rezygnacji z takiej Nowej zmiany w zakresie sklepu będzie (i) rezygnacja z określonej Nowej zmiany w zakresie sklepu (jeżeli jest ona dozwolona wedle własnego uznania Spółki lub odpowiedniego Sklepu konsumenckiego); (ii) całkowita rezygnacja z dystrybucji do takiego Sklepu konsumenckiego albo (iii) rozwiązanie niniejszej umowy.

10. KODY KRESKOWE I KODY W STANDARDZIE UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE).

Spółka udostępni Użytkownikowi bezpłatnie kody kreskowe i kody w standardzie UPC („kody UPC”). Są one przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez użytkownika i nie można ich przekazywać ani odsprzedawać. W przypadku przekazania bądź odsprzedaży kodów, Spółka naliczy Użytkownikowi kwotę 25,00 USD (dwadzieścia pięć dolarów) za każdy kod kreskowy bądź kod UPC, plus ewentualne przychody uzyskane przez Użytkownika z tytułu takiego przekazania albo takiej odsprzedaży. Spółka może odjąć takie opłaty od Zysku netto należnego Użytkownikowi od Spółki albo naliczyć takie kwoty poprzez dowolną Metodę płatności podaną przez Użytkownika Spółce.

11. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka ma prawo zatwierdzać tworzenie, wykorzystywanie i użytkowanie Treści tworzonych przez użytkownika zawierających Nagrania i grafiki Użytkownika oraz inne materiały zapewniane przez Użytkownika w związku z Nagraniami w sposób dozwolony i umożliwiony poprzez funkcje odpowiednich Sklepów konsumenckich, do których Użytkownik wybrał dystrybucję swoich Nagrań. Stosowany w niniejszym dokumencie termin „Treści tworzone przez użytkownika” oznacza dzieła zależne zawierające Nagrania, grafiki (w tym grafiki singli i albumów) oraz inne materiały zapewniane przez Użytkownika w związku z Nagraniami, tworzone przez osoby trzecie (takie jak użytkownicy Sklepów konsumenckich) i dystrybuowane oraz użytkowane za pośrednictwem Sklepów konsumenckich. Treści tworzone przez użytkownika obejmują w szczególności: (i) materiały wideo i obrazy zsynchronizowane czasowo z nagraniami muzycznymi; (ii) „remiksy” audio albo audiowizualne łączące przynajmniej dwa nagrania, które mogą być łączone w drodze edycji, miksowane, remiksowane, edytowane albo mieszane ze sobą („mashed up”); (iii) materiał wizualny albo audiowizualny obejmujący manipulowanie obrazami nieruchomymi albo wizualnymi poprzez edycję i stosowanie filtrów oraz (iv) inne adaptacje, zmiany i manipulacje w zakresie Nagrań, grafik i innych materiałów zapewnianych przez Użytkownika albo osoby trzecie. Niezależnie od powyższego Użytkownik niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych, które mogą mu przysługiwać mu na mocy przepisów prawa jakiegokolwiek kraju jako autorowi, kompozytorowi, wykonawcy, producentowi albo osobie występującej w innej roli w odniesieniu do Nagrania na mocy niniejszego dokumentu.

12. SZTUCZNA INTELIGENCJA I UCZENIE MASZYNOWE

Jeśli Użytkownik postanowi wziąć udział w Programie AI Front Row Seats firmy TuneCore, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu programu AI Front Row Seats TuneCore.

13. POSTĘPOWANIE PRAWNE.

(a) Użytkownik niniejszym nieodwołalnie upoważnia i wyznacza Spółkę, jej licencjobiorców, cesjonariuszy, przedstawicieli i pełnomocników do wnoszenia w imieniu Użytkownika lub Spółki wszelkich roszczeń, żądań, powództw albo wszczynania postępowań (z których każde zwane jest dalej „Roszczeniem”), które Spółka zasadnie uzna za niezbędne i właściwe w celu ochrony i egzekwowania praw nadanych Spółce na mocy niniejszego dokumentu. Spółka wnosi i podtrzymuje każde Roszczenie w dobrej wierze i na koszt Spółki poza tym, że każde odszkodowanie z tytułu Roszczenia jest w pierwszej kolejności wykorzystywane w celu zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z jego uzyskaniem, a pozostałe saldo jest rozdzielane zgodnie z terminami, warunkami i metodami ogólnie stosowanymi przez Spółkę pomiędzy wszystkie otrzymujące tantiemy osoby uczestniczące w odpowiedniej ugodzie albo mające udział w odpowiednim odszkodowaniu.

(b) Użytkownik i Spółka zgadzają się, że każde z nich może wnosić roszczenia przeciwko drugiej stronie wyłącznie indywidualnie, nie zaś jako powód czy członek grupy wnoszącej pozew zbiorowy w dowolnym zamierzonym postępowaniu grupowym. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sąd nie może połączyć postępowań dotyczących roszczeń więcej niż jednej osoby ani też w inny sposób rozpatrywać żadnej formy pozwu reprezentacyjnego ani zbiorowego.

14. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

(a) Wykorzystywanie albo uzyskiwanie dostępu do Witryny i Usług może mieć miejsce jedynie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, traktatów i regulacji miejscowych, stanowych, krajowych i międzynarodowych w związku z korzystaniem z Witryny i Usług, w szczególności stosownego prawa zwyczajowego, wszelkich mających zastosowanie praw statutowych oraz zasad i przepisów Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych amerykańskiego Departamentu Skarbu. Dodatkowo Użytkownik w szczególności zobowiązuje się, że korzystając albo uzyskując dostęp do Witryny i Usług nie będzie:

 1. wyłączał, łamał, obchodził ani w inny sposób zaburzał funkcji Witryny związanych z bezpieczeństwem, albo funkcji, które zapobiegają albo ograniczają kopiowanie treści Spółki albo materiałów;
 2. wykorzystywał metadanych, meta tagów albo innych ukrytych tekstów wykorzystujących nazwę TuneCore, znak towarowy, adres URL albo nazwę produktu;
 3. wprowadzał, przesyłał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał niechcianych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków pocztowych, „schematów piramidowych” ani innych form namawiania do kupna;
 4. fałszował żadnych nagłówków pakietów TCP/IP ani żadnej części informacji nagłówka w żadnym z wpisów ani w żadnej innej formie używał Usługi ani Usług do wysyłania zmienionych, mylących albo nieprawdziwych informacji wskazujących źródło;
 5. wprowadzał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał przy pomocy Witryny czy Usług żadnych Nagrań ani innych materiałów, które wedle wyłącznego uznania Spółki są niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowią groźbę, są obsceniczne, nękające, oszczercze, szerzące nienawiść, zawierają obiekty albo symbole nienawiści, naruszają prywatność osób trzecich, zawierają nagość (w tym w szczególności pornografię, erotykę bądź pornografię albo erotykę z udziałem dzieci), mogą stanowić oszustwa, stanowić groźby bądź nadużycia, nawoływać do działań niezgodnych z prawem, są oszczercze, nieuczciwe, wulgarne, stanowią przemoc bądź mowę nienawiści, albo w inny są niewłaściwe;
 6. niszczył, zaburzał ani przerywał czy też próbował zaburzać ani przerywać działania jakichkolwiek stron dostępnych poprzez Witrynę, serwerów albo sieci podłączonych do Witryny, albo technicznych systemów dostawy dostawców Spółki albo naruszał wymagania, procedury, politykę albo przepisy sieci podłączonych do Witryny;
 7. dokonywał prób badania, skanowania albo testowania zabezpieczeń systemu czy sieci Spółki albo prób naruszenia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa czy autoryzacji, albo zapewniających bezpieczeństwo Witryny albo Usług;
 8. usiłował dekompilować, rozłożyć na czynniki pierwsze, odszyfrować bądź przeprowadzić inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania stosowanego do dostarczenia Witryny albo Usług;
 9. próbował przeszukiwać albo dokonywać meta-analizy, albo uzyskiwać dostępu do Witryny przy pomocy silników, oprogramowania, narzędzi, agentów, urządzeń albo mechanizmów innych niż oprogramowanie lub agenty wyszukiwania dostarczone przez Spółkę, albo inne ogólnie dostępne przeglądarki sieciowe podmiotów zewnętrznych (np. Internet Explorer, Firefox, Safari), w tym w szczególności, wszelkiego oprogramowania wysyłającego zapytania do Witryny mające na celu ustalenie sposobu tworzenia rankingu stron i witryn internetowych;
 10. gromadził ani przechowywał jakichkolwiek umożliwiających ustalenie tożsamości danych osobowych innych użytkowników Witryny albo Usług bez ich wyraźnej zgody;
 11. podszywał się, albo fałszywie przedstawiał swoje związki z jakimikolwiek osobami albo podmiotami, pod pretekstem albo w innej formie inżynierii społecznej, ani w jakikolwiek sposób popełniał oszustwo;
 12. korzystał z Witryny bądź Usług w dowolny sposób niedozwolony niniejszym Regulaminem świadczenia usług albo
 13. zachęcał innych osób do wykonania wyżej wymienionych działań, albo naruszenia lub złamania niniejszego Regulaminu korzystania z usług.

(b) Spółka nie gwarantuje eksploatacji Nagrań, która będzie zależna od preferencji konsumentów, ani nie gwarantuje uwzględnienia czy udziału żadnego konkretnego Sklepu konsumenckiego. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy, wedle wyłącznego własnego uznania, prowadzenia transakcji z dowolnym Sklepem konsumenckim. Spółka nie ma wobec Użytkownika żadnych obowiązków poza określonymi w Warunkach korzystania z usług.

(c) Spółka nie zostanie uznana za winną naruszenia Warunków korzystania z usług, chyba że Użytkownik powiadomi Spółkę o naruszeniu, a Spółka nie usunie naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania tego powiadomienia. W żadnym wypadku żadne naruszenie nie upoważnia Użytkownika do wycofania praw nadanych na mocy niniejszego Regulaminu.

(d) Stosowany w niniejszym dokumencie termin „Zdarzenie o charakterze siły wyższej” oznacza strajki, klęski żywiołowe (w tym w szczególności katastrofy naturalne, choroby, w tym wybuchy epidemii i pandemii), ograniczenia rządowe, niepokoje społeczne, wojny, działania wrogów publicznych, zamieszki, powstania, cyberataki, sabotaż, blokady, embargo, sankcje, niedobory surowców czy materiałów na rynku albo inne warunki pozostające poza kontrolą Spółki lub jej usługodawców zewnętrznych. Niewywiązanie się przez Spółkę z obowiązku przestrzegania warunków określonych w niniejszym dokumencie z powodu Zdarzenia o charakterze siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Spółkę. Jeżeli Zdarzenie o charakterze siły wyższej uniemożliwi Spółce zaksięgowanie Dochodu netto na koncie TuneCore Użytkownika lub uniemożliwi Użytkownikowi wypłatę całości albo jakiejkolwiek części Dochodu netto z jego konta TuneCore, Spółka jest zwolniona z obowiązku dokonywania jakichkolwiek płatności należnego Dochodu netto w trakcie trwania Zdarzenia o charakterze siły wyższej, a wszelki taki Dochód netto jest wypłacany po zakończeniu Zdarzenia o charakterze siły wyższej. Niezależnie od powyższego, jeżeli Spółka przewiduje, że Zdarzenie o charakterze siły wyższej może bez końca uniemożliwiać wypłacenie Użytkownikowi Dochodu netto albo że Zdarzenie o charakterze siły wyższej może trwale uniemożliwiać Użytkownikowi otrzymanie albo wypłatę Dochodu netto, Spółka ma obowiązek dołożyć najlepszych starań w celu przedstawienia Użytkownikowi uprzedniego pisemnego zawiadomienia o takim przewidywanym Zdarzeniu o charakterze siły wyższej oraz o ewentualnym braku możliwości otrzymania przez Użytkownika Dochodu netto. W takich przypadkach (i) Użytkownik ma prawo usunąć konto TuneCore w dowolnym momencie podczas utrzymywania się Zdarzenia o charakterze siły wyższej, które uniemożliwia dokonanie płatności oraz (ii) Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek części Dochodu netto, której wypłacenie Użytkownikowi jest niemożliwe po dniu przedstawienia Użytkownikowi takiego pisemnego zawiadomienia przez Spółkę.

(e) W żadnym wypadku Spółka, jej członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu szkód, w tym w szczególności szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych, retorsyjnych ani następczych wynikające z korzystania albo związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, Usług, produktów Spółki, treści Spółki, niezależnie od tego, czy dało się je przewidzieć i nawet jeżeli Spółka została poinformowana o możliwości poniesienia tego rodzaju szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa, w stosownej jurysdykcji i w żadnym wypadku odpowiedzialność Spółki wobec Użytkownika nie przekroczy stu dolarów amerykańskich ($100).

(f) Warunki korzystania z usług podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie kroki prawne albo postępowania wynikające z niniejszych Warunków korzystania z usług będą rozpatrywane wyłącznie przed sądami w stanie i hrabstwie Nowy Jork, a strony niniejszym nieodwołalnie zgadzają się na osobową i miejscową właściwość tych sądów. Strony niniejszej umowy zrzekają się odpowiednio prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usług zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego pozostaną w pełni mocy. Niedochodzenie przez stronę jakichkolwiek praw albo postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług nie będzie wpływać na przysługujące stronie prawo dochodzenia wykonania takich praw albo postanowień. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków korzystania z usług (z mocy przepisów prawa ani w inny sposób) bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Spółki, i wszelkie niezgodne z prawem cesje będą nieważne. Spółka może dokonać cesji niniejszych Warunków korzystania z usług albo wszelkich praw albo zobowiązań wynikających z nich bez zgody Użytkownika. Stosunek między stronami na mocy niniejszych Warunków korzystania z usług to stosunek niezależnych wykonawców i Warunki korzystania z usług nie powinny być interpretowane by sugerować, że którakolwiek ze stron jest przedstawicielem, pracownikiem, albo partnerem joint-venture drugiej. Użytkownik zgadza się, że Warunki korzystania z usług i zawarte w nich ograniczenia, polityki i zasady, oraz ich egzekucja przez Spółkę, nie mają na celu przyznania, ani nie przyznają żadnych praw albo środków prawnych żadnym innym podmiotom niż Użytkownik i Spółka. Niniejszy Regulamin korzystania z usług wraz z zasadami i polityką Spółki stanowi całość porozumienia między Spółką a Użytkownikiem w ich przedmiocie. Wszelkie powiadomienia albo inne wiadomości kierowane do stron na mocy niniejszych Warunków korzystania z usług albo w związku z nimi muszą mieć formę pisemną oraz muszą zostać przekazane (i) przez Spółkę pocztą elektroniczną (w każdym przypadku na adres zapisany przez Użytkownika), (ii) poprzez publikację w Witrynie albo (iii) przez Użytkownika pocztą elektroniczną na adres [email protected] albo na adres określony przez Spółkę w formie pisemnej. Data otrzymania będzie uważana za datę doręczenia komunikatu.

(g) Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał zasady Polityki prywatności Spółki, bardziej szczegółowo opisane w Witrynie, oraz że korzystając z Usług i Witryny wyraża wyraźną zgodę na warunki przedstawione w Polityce prywatności, które mogą być od czasu do czasu uaktualniane.

(h) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wszystkich koniecznych informacji, metadanych, piosenek, plików graficznych czy innych informacji czy bądź muzyki w wymaganym formacie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie będzie zobowiązana do świadczenia swoich usług do momentu otrzymania wspomnianych materiałów.

(i) W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Spółka może pozwolić Użytkownikowi na modyfikację standardowej ceny hurtowej, jaką Użytkownik będzie otrzymywać ze Sprzedaż określonych Nagrań Użytkownika przez Sklep konsumencki („Zmiana ceny”), które to okoliczności wyznaczy Spółka wedle wyłącznego własnego uznania. W uzupełnieniu powyższego ust. 14(e) i zgodnie z jego postanowieniami, w żadnym razie Spółka, jej członkowie organów, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciel nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu ewentualnych roszczeń, jakie Użytkownik może mieć w związku z ewentualnymi błędami podczas wdrożenia takiej Zmiany ceny, które nie będą wyłącznie i w całości spowodowane zaniedbaniem czy błędem po stronie Spółki.

(j) Użytkownik upoważnia Spółkę do tworzenia i odtwarzania klipów Nagrań Użytkownika o długości do 90 (dziewięćdziesięciu) sekund za pośrednictwem streamingu albo bezpłatnych pobrań („Klipów”) w celu promocji zespołu, artysty lub Sprzedaży danych Nagrań. W zakresie, w jakim Użytkownik jest właścicielem praw do publikacji albo kontroluje prawa do publikacji kompozycji muzycznej zawartej w Nagraniach Użytkownika (lub wszelkie pierwotne prawa zawarte w nagraniach innych niż muzyczne) wykorzystywanych w Klipach, Użytkownik upoważnia Spółkę do tworzenia i odtwarzania klipów takich Kompozycji o długości do 90 (dziewięćdziesięciu) sekund poprzez bezpłatne streaming albo pobranie w celu promocji zespołu, artysty lub Sprzedaży określonych Nagrań. Wspomniane Klipy może tworzyć Spółka albo osoba trzecia powiązana ze Spółką, poprzez użycie dowolnych kolejnych 90 (dziewięćdziesięciu) sekund danych określonych Nagrań.

(k) Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług wszelkim klientom, wedle wyłącznego własnego uznania i bez podania przyczyny.

(l) Użytkownik niniejszym potwierdza, że Spółka może udostępniać informacje i dane dotyczące Użytkownika lub jego konta (w tym w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe lub inne informacje dotyczące konta) określonym podmiotom zewnętrznym, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa albo według przekonania w dobrej wierze takie działanie jest niezbędne w celu (i) spełnienia obowiązków prawnych albo regulacyjnych albo innych zgodnych z prawem żądań organów publicznych, w tym celu spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem narodowym albo egzekwowaniem przepisów; (ii) ochrony naszych praw albo naszego mienia; (iii) zapobiegania oszustwom; (iv) działania w nagłych okolicznościach w celu chronienia bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usług albo osób postronnych albo (v) obrony przed odpowiedzialnością prawną, w tym w szczególności w celu ochrony Spółki przed odpowiedzialnością z tytułu roszczeń osób trzecich, które twierdzą, że materiały zapewnione Spółce przez Użytkownika na mocy postanowień niniejszego dokumentu naruszają prawa osoby trzeciej.

(m) W przypadku odrzucenia danych audio-wideo przez Sklep konsumencki z uwagi na niespełnienie warunków technicznych lub redakcyjnych danego sklepu, Użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia opłaty za ponowne przesłanie przed ponownym przesłaniem danych audio-wideo. Jeśli Użytkownik nie będzie zdolny albo skłonny do naprawienia błędów czy problemów w celu ponownego przesłania danych audio-wideo, nie będzie przysługiwać zwrot dotychczasowych opłat. Opłaty wniesione z tytułu pierwotnego przesłania w ewentualne ponowne przesłanie nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.

Niniejszy Regulamin był ostatnio aktualizowany i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.

TUNECORE, INC. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY – ZARZĄDZANIE WYDAWNICTWAMI

Niniejszy Regulamin zarządzania wydawnictwami („Regulamin zarządzania wydawnictwami”) dotyczy użytkowników witryny internetowej www.tunecore.com, jej powiązanych witryn internetowych oraz innych własności cyfrowych (łącznie „Witryn TuneCore”), które stanowią własność i są obsługiwane przez TuneCore, Inc. („TuneCore”). TuneCore określa się również jako „Wydawca”, „my” albo „nas” w Regulaminie zarządzania wydawnictwami oraz w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryn TuneCore oraz korzystaniem z wszelkich treści, informacji, produktów lub usług zarządzania wydawnictwami zawartych w niniejszym dokumencie (łącznie „Usług zarządzania wydawnictwami”). Regulamin zarządzania wydawnictwami stanowi prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem, osobą fizyczną albo pojedynczym podmiotem (łącznie albo indywidualnie „Użytkownikami”), a TuneCore dotyczącą korzystania przez użytkownika z Usług zarządzania wydawnictwami. Użytkownicy i TuneCore są określani w dalszej części niniejszego dokumentu osobno mianem „Strony” albo łącznie mianem „Stron”. Podczas korzystania z Witryn TuneCore Użytkownik będzie podlegać (i) Regulaminowi dostępnemu pod adresem www.tunecore.com/terms („Regulamin główny”; pojęcia pisane wielką literą stosowane w niniejszym dokumencie i które nie zostały zdefiniowane w inny sposób mają znaczenia określone w Regulaminie głównym); (ii) wszelkim dodatkowym opublikowanym regulaminom uzupełniającym dotyczącym określonych usług i funkcji, które mogą być okresowo publikowane na odpowiedniej witrynie („Regulaminowi uzupełniającemu”) oraz (iii) wszelkim innym wiążącym umowom zawartym między Użytkownikiem a TuneCore. Niniejszy Regulamin zarządzania wydawnictwami stanowi „Regulamin uzupełniający”.  

PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG ADMINISTRACJI WYDAWNICTW PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY REGULAMIN ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWAMI. REJESTRACJA LUB KORZYSTANIE Z USŁUG ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWAMI OZNACZA POTWIERDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZECZYTANIA, ZROZUMIENIA I WYRAŻENIA ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWAMI, REGULAMINU GŁÓWNEGO, WSZELKICH INNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ PRZYSZŁYCH MODYFIKACJI (ŁĄCZNIE „REGULAMINÓW”). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEGO REGULAMINU, PROSIMY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z WITRYN TUNECORE.

PRZYZNANIE PRAW.

1.1 Podczas Okresu obowiązywania (zdefiniowanego w punkcie 5.1 poniżej) Użytkownik niniejszym przyznaje Wydawcy, na całym świecie („Terytorium”) wyłączne prawo do bycia administratorem utworów muzycznych stanowiących własność albo kontrolowanych przez Użytkownika, w pełnym zakresie udziału Użytkownika w nich, oraz przesyłanych Wydawcy przez Użytkownika w trakcie Okresu obowiązywania („Utworów”), z wyjątkiem „tradycyjnej” licencji na synchronizację na Utwory do wykorzystywania w filmie, telewizji i reklamie, które to prawa Użytkownik zachowuje. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poprzednim zdaniu prawa administracyjne Wydawcy obejmują w szczególności wyłączne prawo do:

(a) rejestracji Utworów, jeżeli Użytkownik tego nie zrobił, u właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także wszelkich pozostałych agencji licencyjnych;

(b) reprodukowania, kodowania, produkowania, dystrybuowania i sprzedaży nagrań zawierających jeden albo więcej Utworów w postaci fizycznej, cyfrowej i elektronicznej albo za pośrednictwem innego formatu czy medium;

(c) wykonywania albo udzielania licencji innym na wykonywanie Utworów publicznie albo prywatnie, dla zysku albo w innym celu, poprzez publiczne albo prywatne wykonanie, poprzez transmisję albo formaty cyfrowe, w radiu, telewizji, Internecie albo za pomocą wszelkich innych metod albo mediów znanych obecnie albo opracowanych w przyszłości;

(d) publikowania albo udzielania licencji innym na publikowanie wydrukowanych wersji Utworów we wszystkich formach, w tym licencji na partyturę i teksty utworów;

(e) tworzenia aranżacji albo adaptacji, wprowadzania zmian bądź tłumaczenia jakiegokolwiek Utworu w dowolny sposób, w tym prawo do: (i) rejestrowania albo ponownego rejestrowania Utworu w języku obcym; (ii) dodawania nowych słów lub muzyki do dowolnego Utworu; (iii) udzielania licencji na „covery” Utworu; oraz (iv) udzielania licencji podmiotom zewnętrznym zezwalającym na interpolacje lub tworzenie „próbek” Utworów;

(f) przyznawania, administrowania i pobierania kwot na mocy licencji zbiorczych dotyczących wyłącznie dźwięku oraz audiowizualnych licencji zbiorczych na synchronizację (np. licencji na „mikrosynchronizację”) dotyczących Utworów na wykorzystywanie Utworów w „Art Tracks”, generowanych przez użytkowników materiałów wideo na witrynach i w usługach takich jak YouTube, Facebook, TikTok oraz w innych programach audiowizualnych. W odniesieniu do YouTube albo wszelkich innych konsumenckich zewnętrznych witryn cyfrowych, prawa Wydawcy obejmują prawo do identyfikowania, roszczenia i monetyzacji materiałów wideo zawierających Utwory poprzez zezwalanie na wyświetlanie reklam.

(g) wykorzystywania imion i nazwisk, podobizn oraz informacji biograficznych dotyczących autorów Utworów w związku z wykorzystywaniem lub promowaniem Utworów oraz promowaniem działalności Wydawcy;

(h) upoważniania albo udzielania licencji podmiotom zewnętrznym w celu korzystania z wszelkich praw przyznanych Wydawcy w niniejszym dokumencie; oraz

(i)na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, pobierania wszelkich dochodów z korzystania z praw przyznanych w niniejszym dokumencie.

1.2 W związku ze wspomnianym przyznaniem praw, Użytkownik niniejszym wyznacza Wydawcę na swojego prawomocnego agenta i pełnomocnika (z pełnymi uprawnieniami do zastępowania i delegowania), aby sporządzał, realizował i dostarczał wszelkie dokumenty, instrumenty i pismaw imieniu Wydawcy lub Użytkownika oraz podejmował wszelkie inne działania w imieniu Wydawcy lub Użytkownika, które wedle uzasadnionej decyzji biznesowej Wydawcy są niezbędne albo pożądane na potrzeby realizacji celów niniejszej umowy. 

2. Płatności.  

2.1 Pojęcie „Przychody brutto” stosowane w niniejszym Regulaminie zarządzania wydawnictwami oznacza wszelkie przychody uzyskane z korzystania z praw dotyczących Utworów przyznanych Wydawcy w niniejszym dokumencie, które Wydawca faktycznie otrzymuje i które jako jedyne umożliwiają potrącanie prowizji i tantiem podmiotów aranżujących, adaptujących i tłumaczących (podlegające każdorazowo zasadom i praktykom miejscowej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi), wszelkie potrącenia od podatku lub potrącanie standardowych prowizji przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi działającymi w dobrej wierze lub organizacje działające na warunkach rynkowych oraz prowizji podwydawców lub administratorów w każdej części Terytorium. Wydawca ma prawo gromadzić wszelkie Przychody brutto, w tym wszelkie kwoty uzyskane z Utworów przed rozpoczęciem Okresu obowiązywania, ale dotychczas niepobrane.
(a) Użytkownik otrzyma 85% (osiemdziesiąt pięć procent) Przychodów brutto uzyskanych z wykorzystywania Utworów na Terytorium, w tym w szczególności tantiemy mechaniczne, dochód z druku i tak zwany „udział wydawcy” w dochodzie z publicznego wykonania. Wydawca ma prawo zachować 15% (piętnaście procent) Przychodów brutto.
(b) Celem uniknięcia wątpliwości, płatności należne Użytkownikowi określone powyżej obejmują wszystkie tantiemy autora tekstów, nie licząc „udziału autora” w dochodzie z publicznego wykonania, który Użytkownik otrzyma od swojej wyznaczonej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi („OZZ”). W przypadku, gdy jakikolwiek Utwór został utworzony w całości albo w części przez Użytkownika, który nie jest członkiem OZZ i nie wyraża chęci współpracy z OZZ w trakcie Okresu obowiązywania, wówczas, zgodnie z zasadami i regulacjami OZZ dotyczącymi relacji między Użytkownikiem a Wydawcą, Wydawcy, w stosownych przypadkach, oprócz tak zwanego „udziału wydawcy” w dochodach z wykonania wygenerowanych przez stosowne Utwory, przysługuje prawo do pobierania i otrzymywania tak zwanego „udziału autora”.

2.2 Użytkownik otrzyma zestawienie jego części Przychodów brutto, a kwota ta zostanie uznana na koncie TuneCore Użytkownika w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego za każdy poprzedni kwartał. Po uznaniu płatności na koncie Użytkownika będzie on mógł wypłacić całość albo część salda swojego konta wedle własnego uznania. Do obowiązków Użytkownika będzie należeć pokrycie wszelkich opłat bankowych albo innych obciążeń związanych z takimi wypłatami. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zestawienia rozliczenia albo związane z nimi roszczenia prawne należy zgłaszać (oraz wszelkie postępowania należy wszcząć) nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od daty przesłania zestawienia do Użytkownika; Użytkownik zrzeka się wszelkich dłuższych okresów przedawnienia, które mogą być dozwolone na mocy przepisów prawa. Żadne ogólne zastrzeżenie nie zostanie uznane za uzasadnione, w tym w szczególności ogólne zastrzeżenie dotyczące odnotowywania nadmiernych potrąceń albo niedostatecznych dochodów. Podobnie w przypadku odnotowania nadmiernych dochodów Użytkownika albo jeżeli jakikolwiek podmiot zewnętrzny wypłacił Użytkownikowi jakąkolwiek część Przychodów brutto, która powinna zostać wypłacona Wydawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, Wydawcy przysługuje prawo do potrącenia wszelkich nadpłat albo części wszelkiego dochodu, która powinna była zostać wypłacona Wydawcy, od wszelkiego dochodu należnego w pozostałej części Użytkownikowi, obecnego albo naliczanego w przyszłości, wynikającego z niniejszej umowy albo wszelkiej innej umowy między Użytkownikiem a TuneCore.  

2.3 Przychody brutto umieszczony na koncie TuneCore Użytkownika będzie gromadzony na oprocentowanym rachunku bankowym zbiorczo wraz z Przychodami brutto innych klientów TuneCore do czasu wypłacenia tych środków przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie otrzymywał odsetek ani innych zysków z Przychodów brutto, który Wydawca obsługuje jako przedstawiciel Użytkownika na takim rachunku zbiorczym. W zamian za korzystanie z Usług zarządzania wydawnictwami Użytkownik nieodwołalnie przenosi na Wydawcę wszelkie posiadane prawa własności do odsetek, jakie mogłyby zostać naliczone od Przychodów brutto przechowywanych na takim rachunku zbiorczym. Oprócz uzyskiwania odsetek z takiego rachunku zbiorczego albo zamiast tego Wydawca może uzyskać obniżkę kosztów lub wydatków naliczanych za usługi bankowe przez banki przechowujące Przychody brutto Użytkownika.

2.4 Jeżeli Wydawca w dobrej wierze uzna, że ma powód, by podejrzewać, iż konto lub Nagrania Użytkownika są przedmiotem działań noszących znamiona oszustwa albo prowadzących do naruszeń albo miały związek z takim procederem, Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania przekazywania Przychodów brutto na konto Użytkownika oraz uniemożliwienia Użytkownikowi podjęcia środków ze swojego konta w inny sposób do momentu rozstrzygnięcia kwestii podejrzanych działań w sposób satysfakcjonujący dla Wydawcy. Użytkownik przyjmuje również, że utraci takie przychody, jeżeli Wydawca stwierdzi, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że są one wynikiem oszustwa lub naruszeń. W zakresie w jakim działania o znamionach oszustwa lub prowadzące do naruszeń zostaną uznane za spowodowane przez działania bądź zaniedbania Użytkownika lub jednostek stowarzyszonych, wszelkie koszty poniesione przez Wydawcę (w tym koszty obsługi prawnej i wydatki) z tym związane mogą – oprócz innych środków prawnych – zostać odliczone przez Wydawcę od ewentualnych kwot należnych do zapłaty Użytkownikowi określonych w niniejszym dokumencie. Niektórzy licencjobiorcy Wydawcy mogą stosować własne zasady postępowania w związku z oszustwami i potencjalnymi oszustwami, a Użytkownik potwierdza, że to jego obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi zasadami oraz że obowiązek przestrzegania ich stanowi wymóg niniejszego dokumentu.

2.5 Jeżeli Wydawcy przedstawione zostanie roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, prawa do znaków towarowych, prawa do wizerunku albo innego prawa własności intelektualnej, albo nieprzestrzegania jakichkolwiek wymogów licencji podmiotu zewnętrznego albo jakiekolwiek inne roszczenie, które, jeżeli jest zasadne, stanowi naruszenie albo nieprzestrzeganie przez Użytkownika złożonych przez niego oświadczeń, udzielonych gwarancji albo dokonanych ustaleń wynikających z niniejszego dokumentu, Użytkownik zgadza się, że Wydawca może zamrozić wszelkie przychody na koncie Użytkownika uzyskane w związku z Utworami będącymi przedmiotem sporu albo innymi materiałami przekazanymi przez Użytkownika oraz że utraci takie przychody, jeżeli Wydawca stwierdzi, wedle własnego uznania w dobrej wierze, że są one wynikiem oszustwa lub naruszeń. Ponadto jeśli, według własnej uzasadnionej decyzji biznesowej, Wydawca zdecyduje się skorzystać przy ocenie roszczenia albo odpowiedzi na roszczenie z usług adwokata, Wydawca, wedle wyłącznego własnego uznania, ma prawo do pobrania z konta Użytkownika albo obciążenia go poprzez dowolną Metodę płatności (w rozumieniu Regulaminu głównego) kwoty minimalnie 300 USD (trzystu dolarów amerykańskich) celem wyrównania kosztów obsługi prawnej.

3. Zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypłacanie wszelkich wynagrodzeń, w stosownych przypadkach, oraz za wszelkie zgody wymagane od autorów tekstów, licencjodawców, uczestników dochodów oraz innych podmiotów zewnętrznych, którym Użytkownik jest zobowiązany wypłacać część dochodu uzyskanego z wszelkich Utworów. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszyscy autorzy tekstów, licencjodawcy, uczestnicy dochodów oraz inne osoby trzecie, którym Użytkownik jest zobowiązany wypłacić część dochodu z Utworów, będą dochodzić takich płatności wyłącznie od Użytkownika, a Użytkownik niniejszym zwalnia Wydawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań albo działań tych autorów utworów, licencjodawców, uczestników dochodów oraz innych osób trzecich związanych z tego rodzaju płatnościami, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu dotyczącymi zwolnienia z odpowiedzialności.

4. Opłaty.  

4.1 Użytkownik ponosi na rzecz Wydawcy jednorazową, bezzwrotną opłatę (zwaną dalej „Opłatą wstępną”), określoną w witrynie Wydawcy, obejmującą koszty administracyjne Wydawcy dotyczące rejestracji Utworów Użytkownika na Terytorium.  

4.2 Użytkownik upoważnia Wydawcę do pobrania Opłaty wstępnej, wszelkich stosownych podatków oraz innych ewentualnych opłat naliczanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi zarządzania wydawnictwami bezpośrednio z jego konta TuneCore albo rozliczenia takiej opłaty poprzez dowolne metody płatności przedstawione przez Użytkownika Wydawcy (takie jak konto PayPal, karta kredytowa bądź karta debetowa) (zwane z osobna „Metodą płatności”). Celem uniknięcia wątpliwości, jeśli Użytkownik albo Wydawca wypowie niniejszą umowę z dowolnej wymienionej tu przyczyny, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać pełny ani częściowy zwrot Opłaty początkowej. Ponadto jeśli z dowolnej przyczyny Użytkownik nie uiści płatności albo płatność zostanie wycofana w sposób przewidziany niniejszym dokumentem za pośrednictwem Metody płatności albo dowolnej innej metody płatności po przyjęciu niniejszego Regulaminu, Wydawca będzie mieć prawo do uzyskania Opłaty wstępnej przy pomocy wszelkich koniecznych środków, w tym będzie mieć prawo do utrzymania aktywności konta Użytkownika i pobierania wszelkich wynikających z niej tantiem do momentu uzyskania pełnej kwoty Opłaty wstępnej. Obowiązkiem Użytkownika jest powiadomienie Wydawcy o zmianach Metody płatności poprzez wprowadzenie stosownych zmian w ustawieniach konta TuneCore Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie poda poprawnej Metody płatności, świadczenie usługi Użytkownikowi może ulec przerwaniu bądź zawieszeniu, wedle wyłącznego uznania Wydawcy.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA. 

5.1 „Okres obowiązywania” niniejszej umowy będzie wynosił w okresie początkowym 1 (jeden) rok, począwszy od daty otrzymania i przetworzenia przez Wydawcę Opłaty wstępnej (zdefiniowanej powyżej) do końca kwartału kalendarzowego, w którym Wydawca otrzyma od Użytkownika powiadomienie o rezygnacji z usługi. Po upływie okresu początkowego Okres obowiązywania będzie automatycznie odnawiany i wydłużany o dodatkowe kwartalne okresy, o ile Użytkownik nie przedstawi Wydawcy pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem obowiązującego wówczas okresu.

5.2 Wydawca ma prawo gromadzić wszelkie dochody związane z Utworami uzyskane przed rozpoczęciem oraz w trakcie Okresu obowiązywania. Po upływie Okresu obowiązywania Wydawcy przysługuje prawo do wynoszącego 12 (dwanaście miesięcy) okresu pobrania po upływie Okresu obowiązywania, aby pobrać wszelkie dochody uzyskane w trakcie Okresu obowiązywania, ale jeszcze niewypłacone („Okres po okresie obowiązywania”). Jeżeli Wydawca otrzymuje dochód uzyskany po upływie Okresu po okresie obowiązywania od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, licencjobiorcy albo wszelkiego innego podmiotu w związku z ich działaniami albo zaniechaniami albo niepoinformowaniem podmiotów zewnętrznych przez Użytkownika o wygaśnięciu niniejszej umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że otrzymanie przez Wydawcę dochodu nie będzie stanowić naruszenia niniejszej umowy. Wydawca będzie w dalszym ciągu ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie tego rodzaju dochody na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.   

6. GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

6.1 Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że: (i) ma co najmniej 18 (osiemnaście) lat; (ii) posiada pełne prawo i upoważnienie, aby zawrzeć niniejszą umowę i w pełni wywiązywać się z wynikających z niej zobowiązań oraz przyznać Wydawcy wszelkie prawa określone w niniejszym dokumencie; (iii) korzystanie przez Wydawcę z wszelkich praw dotyczących Utworów, w tym do muzyki, tytułu lub słów, nie będzie stanowić naruszenia prawa zwyczajowego ani praw ustawowych żadnej osoby, firmy albo korporacji, w tym w szczególności praw umownych, praw autorskich i praw do prywatności; (iv) prawa przyznane w niniejszym dokumencie są wolne od wszelkich roszczeń, żądań, zastawów albo obciążeń oraz (v) żaden z Utworów nie ma charakteru zniesławiającego ani obscenicznego. Bez ograniczeń dla powyższych postanowień, korzystanie z praw przyznanych Wydawcy przez Użytkownika na mocy niniejszego dokumentu nie wymaga i nie będzie wymagać zgody żadnego podmiotu zewnętrznego.  

6.2 Ponadto Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszelkie rejestracje i informacje przekazywane Wydawcy są i pozostaną zgodne z prawdą i rzetelne. W przypadku, gdy Wydawca otrzyma powiadomienie dotyczące rozbieżności albo nieprawidłowości dotyczącej rejestracji Utworów, Wydawcy przysługuje prawo do zawieszenia płatności w związku z odnośnymi Utworami do czasu rozstrzygnięcia tej rozbieżności albo nieprawidłowości.  

6.3 Użytkownik zwolni Wydawcę i jego jednostki stowarzyszone, (w tym wszelkich członków zarządu, członków organów, pracowników, podwydawców i innych pełnomocników) z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, szkód, strat i wydatków podmiotów zewnętrznych, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną, wynikających z wszelkich domniemanych naruszeń albo naruszenia przez Użytkownika jakiejkolwiek gwarancji, oświadczeń albo porozumień zawartych w niniejszym dokumencie albo dotyczących jakiejkolwiek czynności bądź zaniechania dokonanych przez Użytkownika albo pod jego kierownictwem bądź kontrolą. Użytkownik zwróci Wydawcy wszelką płatność dokonaną w dowolnym czasie po dacie niniejszego dokumentu w związku z wszelkimi odpowiedzialnościami albo roszczeniami, z których Wydawcy przysługuje prawo zwolnienia. Ewentualnie Wydawca może zdecydować o potrąceniu tego rodzaju płatności z wszelkiego dochodu należnego Użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu albo wszelkiej innej umowy między Użytkownikiem a TuneCore.  

7. Postępowania prawne i ugody.  

7.1 Niezależnie od postanowień punktu 6.3 powyżej, Wydawca ma prawo, ale nie obowiązek, do dochodzenia i odpierania oraz zawierania ugód w sprawie wszelkich roszczeń i działań dotyczących Utworów oraz ogólnie do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności w związku z nimi oraz prawami autorskimi albo innymi prawami dotyczącymi Utworów; pod warunkiem jednak, że Wydawca nie będzie rozstrzygać roszczeń bez zgody Użytkownika (z wyjątkiem postanowień punktu 7.2 poniżej). W przypadku odzyskania przez Wydawcę albo Użytkownika jakichkolwiek kwot w wyniku wyroku sądu albo ugody, zostaną one podzielone między Użytkownika a Wydawcę według udziałów określonych w punkcie 2 powyżej, po uprzednim potrąceniu wydatków bieżących związanych z pozyskaniem tych kwot, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną. Użytkownikowi przysługuje prawo do zatrudnienia radcy prawnego, aby wspierał albo przeprowadzał dochodzenie i odpieranie w związku z wszelkimi kwestiami tego rodzaju, ale na jego koszt. Wszelkie wyroki na niekorzyść Wydawcy oraz wszelkie ugody zawarte przez Wydawcę dotyczące roszczeń wobec niego w związku z wszelkimi Utworami oraz koszty i wydatki, w tym w szczególności koszty i wydatki dotyczące obsługi prawnej, będą podlegać postanowieniom o zwolnieniu z odpowiedzialności Regulaminu zarządzania wydawnictwami, zaś odszkodowanie zostanie wypłacone Wydawcy przez Użytkownika z wszelkich kwot, które mogą stać się należne Użytkownikowi z wszelkich kont należących do Użytkownika i zarządzanych przez Wydawcę albo niezwłocznie na żądanie Wydawcy.

7.2 Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego dokumentu, które stanowią inaczej, Wydawca ma prawo, ale nie obowiązek, bez uprzedniej zgody Użytkownika, włączyć swój katalog zarządzanych utworów (w tym Utworów) do umów licencyjnych oraz ugód branżowych w celu odzyskania tantiem, oferowanych i zatwierdzonych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takie jak National Music Publishers Association.

8. Dokumenty.

8.1 Na wniosek Wydawcy Użytkownik dostarczy Wydawcy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące przyznanych Wydawcy praw do Utworów, jeżeli zaś Użytkownik nie wywiąże się z tego w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od wniosku Wydawcy, Wydawca może podpisać te dokumenty w imieniu Użytkownika.

8.2 W momencie zaakceptowania Regulaminu zarządzania wydawnictwami Użytkownik dostarczy Wydawcy kopie wszelkich istniejących licencji albo innych umów dotyczących Utworów. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na informowanie Wydawcy o każdej zarejestrowanej wersji dowolnego Utworu w trakcie Okresu obowiązywania najszybciej jak to w uzasadniony sposób możliwe po uzyskaniu wiedzy o nich przez Użytkownika. W przypadku i w zakresie, w jakim Użytkownik nie przedstawi Wydawcy materiałów oraz informacji określonych w tym punkcie, nie wpłynie to na przysługujące Wydawcy prawa do Utworów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepobranie kwot albo brak ochrony praw autorskich dotyczących Utworów, które są bezpośrednim albo pośrednim skutkiem jakiegokolwiek zaniechania ze strony Użytkownika.

9. Aktualizacje Regulaminu; Rozwiązanie.  

9.1 Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu zarządzania wydawnictwami w dowolnym momencie lub w celu uwzględnienia nowych postanowień lub warunków dotyczących korzystania przez Użytkownika z Witryn TuneCore. Wydawca poinformuje Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w Regulaminie zarządzania wydawnictwami, zaś Użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do rozwiązania Okresu obowiązywania, jeżeli nie zechce go zaakceptować. W przeciwnym wypadku, jeżeli Użytkownik będzie w dalszym ciągu korzystał z Witryn TuneCore i nie dokona rozwiązania, modyfikacje i aktualizacje tego rodzaju zostaną uznane za zaakceptowane i włączone do niniejszego Regulaminu zarządzania wydawnictwami.  

9.2 Z wyjątkiem powyższych postanowień, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Okresu obowiązywania w dowolnym momencie po upływie 1 (jednego) roku, wypełniając i odsyłając poniższe powiadomienie: [__________________]. Rozwiązanie wejdzie w życie pod koniec kwartału kalendarzowego, w którym otrzymamy powiadomienie o rozwiązaniu, zgodnie z naszym Okresem po okresie obowiązywania i prawami dotyczącymi pobierania opłat odpowiednich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
10. Naruszenia Regulaminu; Rozwiązanie stosunku współpracy. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Wydawca może usunąć dowolne konto (albo jakąkolwiek jego część) posiadane w Witrynie albo zakończyć korzystanie z Witryn i usunąć albo zniszczyć całość bądź część swojego konta w dowolnym momencie i z dowolnego powodu (w tym w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu zarządzania wydawnictwami) albo bez powodu wedle wyłącznego uznania Wydawcy. Użytkownik zgadza się, że jego dostęp do Witryn może zostać anulowany lub jakiegokolwiek konto, które może posiadać, bądź jakakolwiek jego część, może zostać usunięte bez uprzedzenia i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wydawca nie będzie ponosić za to odpowiedzialności względem niego ani żadnego pomiotu zewnętrznego. Te środki prawne mają charakter dodatkowy wobec dowolnych innych środków prawnych ewentualnie przysługujących Wydawcy.

Niniejszy Regulamin został ostatnio zmieniony i obowiązuje od 1 lipca 2023 r.

TUNECORE, INC. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY – TRADYCYJNA LICENCJA NA SYNCHRONIZACJĘ

Poniższy Regulamin tradycyjnej licencji na synchronizację („Regulamin synchronizacji”), w momencie zaakceptowania przez Użytkownika, będzie stanowić dodatkowy aneks do Regulaminu zarządzania wydawnictwami między Użytkownikiem a TuneCore.

PRZYZNANIE PRAW.

1.1 Oprócz wyłącznego przyznania praw przyznanych Wydawcy w niniejszym dokumencie, Użytkownik niniejszym przyznaje Wydawcy, na Terytorium i w trakcie Okresu obowiązywania, wyłączne prawo do negocjowania i udzielania licencji oraz przyznawania innym podmiotom prawa do udzielania licencji na synchronizację Utworów (oraz wszelkich nagrań przekazanych przez Użytkownika Wydawcy w celu synchronizacji („Nagrań”), w stosownych przypadkach), za pośrednictwem „tradycyjnych” środków, zgodnie z definicją tego pojęcia w branży muzycznej w Stanach Zjednoczonych, tj. jednorazowej licencji na wykorzystywanie Utworów Użytkownika w filmach, programach telewizyjnych, reklamach, grach wideo oraz innych programach audiowizualnych.

1.2 Na mocy niniejszego dokumentu Użytkownik przyznaje Wydawcy prawo do wykorzystywania, odtwarzania i udostępniania Utworów i nagrań w postaci strumieniowej, nieobciążonej tantiemami i międzynarodowej za pośrednictwem witryn internetowych, kanałów i profili Wydawcy lub zewnętrznych witryn stowarzyszonych przeznaczonych do wyłącznego użytku przez osoby upoważnione (np. kierowników muzycznych) w celu uzyskiwania dostępu, odsłuchiwania i testowania plików dźwiękowych Utworów na potrzeby potencjalnej synchronizacji przez podmiot zewnętrzny.

2. Płatności.

2.1 Wydawca pobiera wszystkie Przychody brutto z Utworów (oraz Nagrań, w stosownych przypadkach) uzyskane z otrzymanych wniosków o synchronizację lub udzielonych licencji w trakcie Okresu obowiązywania. „Przychody brutto” definiuje się jako przychody z licencji na synchronizację uzyskane przez Wydawcę, które jako jedyne umożliwiają potrącanie wszelkich prowizji naliczanych przez zewnętrznych przedstawicieli ds. udzielania licencji na synchronizację w dowolnej części Terytorium, podatków albo podobnych opłat. Przychody brutto obejmują wszelkie przychody należne za wstępne wykorzystanie licencyjne, w tym przychody z realizacji opcji, odnowienia albo wydłużenia licencji udzielonej przez Wydawcę, nawet jeśli tego rodzaju opcja, odnowienie albo wydłużenie ma miejsce poza Okresem obowiązywania. Celem uniknięcia wątpliwości, w momencie wygaśnięcia Okresu obowiązywania, Wydawcy będzie przysługiwać wyłączne prawo do wydawania polecenia zapłaty albo pobierania płatności z licencji na wszelkie wnioski otrzymane przez Wydawcę lub zamieszczenia wdrożone przez Wydawcę w trakcie Okresu obowiązywania.

(a) Użytkownik otrzyma pięćdziesiąt procent (50%) Wpływów Brutto wynikających z synchronizacji Kompozycji (i Nagrań, jeśli dotyczy) za pośrednictwem tradycyjnych środków, np. filmów, programów telewizyjnych, reklam, gier wideo i innych jednorazowych programów audiowizualnych. Wydawca będzie mógł zatrzymać pięćdziesiąt procent (50%) Wpływów Brutto.

3. O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej w niniejszym dokumencie, (a) wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym dokumencie będą definiowane tak samo jak w Regulaminie zarządzania wydawnictwami; oraz (b) postanowienia Regulaminu zarządzania wydawnictwami są niniejszym ratyfikowane i potwierdzone i pozostają w pełni mocy.

Niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione i obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

WIERZYĆ MIĘDZYNARODOWYM WARUNKOM I ZASADOM

Witamy w www.tunecore.comoficjalnej stronie internetowej TuneCore, Inc, usługi cyfrowej dystrybucji muzyki dla osób fizycznych z siedzibą w United States, oraz www.believemusic.comoficjalnej stronie internetowej dla Believe International, usługi cyfrowej dystrybucji muzyki dla osób spoza United States. 

Następujące Warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich użytkowników www.tunecore.com i jego powiązanych stron internetowych (łącznie "TuneCore Site"), które są obsługiwane przez TuneCore, Inc. ("TuneCore") oraz do wszystkich użytkowników www.believemusic.com i jej powiązanych stron internetowych (zbiorczo "Believe Site" i razem z TuneCore Site, "Strony Dystrybutora"), które są własnością i są zarządzane przez Believe International ("Believe"; Believe i TuneCore są zbiorczo określane jako "Dystrybutor", "nas" lub "my"), w tym korzystania z wszelkich treści, informacji, produktów i / lub usług w nim. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą, indywidualnym użytkownikiem lub pojedynczym podmiotem (zbiorczo lub indywidualnie "Użytkownicy"), TuneCore i Believe dotyczącą korzystania ze strony TuneCore lub strony Believe. Razem, Użytkownicy i Dystrybutorzy są określani tutaj indywidualnie jako "Strona" lub zbiorczo jako "Strony". Podczas korzystania ze strony TuneCore lub Believe, Użytkownik będzie podlegał wszelkim dodatkowym opublikowanym warunkom uzupełniającym lub zasadom mającym zastosowanie do konkretnych usług i funkcji, które mogą być publikowane od czasu do czasu na odpowiedniej stronie ("Warunki Uzupełniające"). Wszystkie Warunki Uzupełniające są niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYN DYSTRYBUTORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI. REJESTRUJĄC SIĘ I/LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYN DYSTRYBUTORA, PRZEGLĄDAJĄC JE LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI, ZROZUMIELI I ZGADZAJĄ SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WARUNKÓW, W TYM WARUNKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, ORAZ WSZELKICH PRZYSZŁYCH MODYFIKACJI (ZWANYCH ŁĄCZNIE "WARUNKAMI"). JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYN DYSTRYBUTORA.

Uprawnienia. Aby móc korzystać z Witryn Dystrybutora, Użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej (lub mieć ukończone trzynaście (13) lat i posiadać zgodę rodzica/rodziców i/lub opiekuna prawnego) oraz być w pełni zdolnym i kompetentnym do (i) przystąpienia do warunków, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; oraz (ii) przestrzegania i stosowania się do niniejszego Regulaminu. Użytkownik niniejszym oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w tym punkcie.

Informacja o ochronie prywatności Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Proszę uważnie przeczytać obowiązującą w Witrynach Dystrybutora Politykę prywatności dostępną pod adresem www.tunecore.com/terms , aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika przez Dystrybutora.

Modyfikacja Warunków. Dystrybutor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu, w tym Warunków Dodatkowych, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Dystrybutor może powiadomić Dystrybutora o takich zmianach za pomocą różnych środków, w tym poprzez zmianę daty "Ostatniej aktualizacji" podanej powyżej oraz za pomocą innych rozsądnych środków, które zostaną określone według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku istotnej zmiany, która może bezpośrednio wpłynąć na konto użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić go za pośrednictwem najnowszego adresu e-mail, który został nam podany w związku z kontem użytkownika. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Dalsze korzystanie przez Państwa z Witryn Dystrybutora po wprowadzeniu zmian stanowi wiążącą akceptację tych zmian.

Dostęp do Stron Dystrybutora i linkowanie. Dystrybutor udziela użytkownikowi zgody na korzystanie z Witryn Dystrybutora zgodnie z niniejszym Regulaminem, pod warunkiem i tak długo, jak (i) użytkownik korzysta z Witryn Dystrybutora wyłącznie na własny użytek; (ii) poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w niniejszym Regulaminie, użytkownik nie pobiera, nie reprodukuje, nie redystrybuuje, nie retransmituje, nie publikuje, nie odsprzedaje, nie rozprowadza, nie wyświetla publicznie ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje żadnej części Witryn Dystrybutora na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora; (iii) Użytkownik nie zmienia ani nie modyfikuje żadnej części Stron Dystrybutora w sposób inny niż ten, który może być racjonalnie konieczny do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem; (iv) Użytkownik nie angażuje się w żaden z zabronionych sposobów użytkowania opisanych w punkcie 11 poniżej; oraz (v) w inny sposób w pełni przestrzega niniejszych Warunków. Strona TuneCore jest kontrolowana i oferowana przez TuneCore z jej obiektów w United States of America, a Strona Believe jest kontrolowana i oferowana przez Believe z jej obiektów w Unii Europejskiej (UE), a w szczególności w France i Luksemburgu. Dystrybutor nie składa żadnych oświadczeń, że Strony Dystrybutora są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z Witryn Dystrybutora z innych jurysdykcji, jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa i, w zakresie dozwolonym w jurysdykcji, w której się znajduje, zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń lub korzystania z ochrony przyznanej mu w tej jurysdykcji, która nie jest dostępna w United States Ameryce lub UE, w zależności od sytuacji. 

Własność Dystrybutora; Prawa zastrzeżone.

 1. Ogólne. Strony Dystrybutora, w tym treść, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, materiały audio, wideo, materiały audiowizualne, informacje, grafika, projekt, kompilacja, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, usługi, informacje zastrzeżone, znaki usługowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, informacje wyróżniające (takie jak logo), wybór, kolejność, "wygląd i sposób działania" oraz układ elementów, a także wszystkie inne elementy Stron Dystrybutora, które są dostarczane przez Dystrybutora ("Materiały Dystrybutora"), są własnością i/lub są licencjonowane przez Dystrybutora i są prawnie chronione, bez ograniczeń, na mocy prawa federalnego i stanowego Stanów Zjednoczonych oraz prawa luksemburskiego, w zależności od sytuacji, a także praw zagranicznych i traktatów.USA, federalnymi i stanowymi przepisami prawa i regulacjami oraz luksemburskimi przepisami prawa i regulacjami, jak również odpowiednimi zagranicznymi przepisami prawa, regulacjami i traktatami. Materiały Dystrybutora nie zawierają Treści Osób Trzecich (zgodnie z definicją poniżej). Za wyjątkiem przypadków wyraźnie autoryzowanych przez Dystrybutora, Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, licencjonować, dystrybuować, kopiować, modyfikować, publicznie przedstawiać lub wyświetlać, transmitować, publikować, edytować, adaptować, tworzyć prac pochodnych lub w inny sposób nieautoryzowanie wykorzystywać Strony Dystrybutora i/lub Materiały Dystrybutora. Dystrybutor zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów do Materiałów Dystrybutora, z wyjątkiem ograniczonych praw wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Aplikacje i inne oprogramowanie do pobrania. Jeżeli którykolwiek z Materiałów Dystrybutora, które udostępniamy Dystrybutorowi, jest oprogramowaniem, które można pobrać, wówczas oprogramowanie to oraz wszystkie pliki, obrazy i dane związane z oprogramowaniem są przedmiotem udzielanej przez nas licencji. Niniejsza licencja jest osobistą, ograniczoną, nieprzenoszalną, niepodlegającą podlicencjonowaniu, odwołalną licencją, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odwołania licencji w dowolnym momencie poprzez powiadomienie o tym fakcie. Po otrzymaniu powiadomienia o cofnięciu licencji, użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania znajdujące się w jego posiadaniu i/lub znajdujące się w systemach będących pod jego kontrolą. Użytkownik nie jest właścicielem pobranego oprogramowania, a my nie przenosimy na niego prawa własności do tego oprogramowania. Zachowujemy pełną własność i tytuł do pobranego oprogramowania oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Dystrybutor nie może redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w żaden inny sposób redukować oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka (z wyjątkiem sytuacji, w których takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia). Oprogramowanie, które jest pobierane z Witryn Dystrybutora, podlega prawu United States i luksemburskiemu prawu kontroli eksportu. Pobierając oprogramowanie z Witryn Dystrybutora, użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że nie działa wbrew tym przepisom.
 1. Treść użytkownika.

  1. Postanowienia ogólne. Strona Dystrybutora może obecnie lub w przyszłości umożliwiać Użytkownikowi i innym Użytkownikom umieszczanie lub linkowanie mediów, tekstów, nagrań audio i wideo, zdjęć, grafik, komentarzy lub innych informacji lub treści ("Treści Użytkownika") oraz hostowanie i/lub udostępnianie takich Treści Użytkownika. Treści Użytkownika nie są kontrolowane przez Dystrybutora. Dystrybutor nie gwarantuje, że Treści Użytkownika będą w jakikolwiek sposób dostępne za pośrednictwem Strony Dystrybutora. Możemy usunąć Treści Użytkownika według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Treści Użytkownika umieszczone przez niego na Stronie Dystrybutora są publicznie dostępne dla użytkowników Strony Dystrybutora, a Dystrybutor nie gwarantuje poufności w odniesieniu do takich Treści Użytkownika, ani nie gwarantuje, że prawa intelektualne lub prawa własności Użytkownika do takich Treści Użytkownika nie zostaną naruszone lub sprzeniewierzone.
  2. Przyznanie praw. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacjami), których warunki świadczenia usług reguluje Warunek Dodatkowy - Administracja Publikacjami, przesyłając Treści Użytkownika do Dystrybutora, Użytkownik niniejszym udziela Dystrybutorowi i jego podmiotom stowarzyszonym ogólnoświatowej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, zbywalnej licencji, z prawem do udzielania i autoryzowania sublicencji, na wykorzystanie, reprodukcję, digitalizację, kodowanie, przechowywanie, przesyłanie dystrybucję, modyfikację, adaptację, tłumaczenie, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie, publiczne komunikowanie i inne wykorzystywanie Treści Użytkownika w związku z Witryną Dystrybutora i działalnością Dystrybutora (oraz jego następców, cesjonariuszy i sublicencjobiorców, a także ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych), w tym bez ograniczeń do promowania i redystrybucji części lub całości Witryny Dystrybutora (i jej dzieł pochodnych) w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych lub poprzez merchandising. Użytkownik udziela Dystrybutorowi i jego podmiotom stowarzyszonym, cesjonariuszom i sublicencjobiorcom (oraz ich odpowiednim podmiotom stowarzyszonym) prawa do używania nazwy, którą Użytkownik podał w związku z takimi Treściami Użytkownika, jeżeli zdecydują się oni na takie działanie. Użytkownik niniejszym udziela również każdemu Użytkownikowi Strony Dystrybutora niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Strony Dystrybutora oraz na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie Treści Użytkownika w sposób dozwolony przez funkcjonalność Strony Dystrybutora i niniejszy Regulamin. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika na Treści Użytkownika przesłane przez niego na Stronę Dystrybutora są wieczyste i nieodwołalne, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które zostały usunięte lub skasowane przez użytkownika podczas posiadania konta użytkownika na Stronie Dystrybutora lub Treści Użytkownika po dezaktywacji lub usunięciu konta użytkownika na Stronie Dystrybutora, Użytkownik może powiadomić Dystrybutora o wypowiedzeniu powyższej licencji Dystrybutorowi, wskazując konkretnie element(y) Treści Użytkownika, których dotyczy wypowiedzenie, w którym to przypadku powyższa licencja wygasa w uzasadnionym ekonomicznie terminie po przekazaniu Dystrybutorowi takiego powiadomienia. Użytkownik rozumie i zgadza się jednak, że nawet po takim wypowiedzeniu Dystrybutor może zachować, ale nie może wyświetlać ani wykonywać, kopii serwerowych takich Treści Użytkownika. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego dokumentu, powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w przesłanych przez niego Informacjach zwrotnych (zdefiniowanych poniżej) są wieczyste i nieodwołalne. 
  3. Brak odpowiedzialności za Treści Użytkownika. Z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej, nie otrzymujemy ani nie kontrolujemy żadnych praw do treści użytkownika i nie sprawujemy kontroli redakcyjnej nad nimi. Nic tutaj nie zobowiązuje nas do sprawdzenia, a my niekoniecznie zweryfikowaliśmy, oświadczenia i gwarancje złożone przez użytkowników w odniesieniu do takich treści użytkownika.
 2. Oświadczenia i gwarancje Użytkownika. 

  1. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że: (i) masz osiemnaście (18) lat lub więcej, lub; (ii) masz trzynaście (13) lat lub więcej i posiadasz pisemną zgodę rodzica i/lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszych Warunków. 
  2. W związku z Treściami Użytkownika, Użytkownik potwierdza, oświadcza i/lub gwarantuje, że: (a) Użytkownik jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie Dystrybutora do wykorzystania, wszystkich patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności do wszelkich Treści Użytkownika w celu umożliwienia zamieszczenia i wykorzystania Treści Użytkownika w sposób rozważany przez Dystrybutora i niniejszy Regulamin oraz udzielenia praw i licencji określonych w niniejszym punkcie, oraz (b) Treści Użytkownika, wykorzystanie przez Dystrybutora takich Treści Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz korzystanie przez Dystrybutora z praw licencyjnych określonych w niniejszym Regulaminie, nie naruszają i nie będą: (i) nie naruszają, nie łamią ani nie przywłaszczają sobie żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw moralnych, praw do prywatności, praw do wizerunku ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub praw własności; (ii) nie oczerniają, nie zniesławiają, nie zniesławiają ani nie naruszają prawa do prywatności, prawa do wizerunku ani innych praw własności żadnej innej osoby; ani (iii) nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.
  3. Zabronione wykorzystanie Treści Użytkownika. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, w związku z Treściami Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie publikował, zamieszczał, przesyłał, transmitował za pośrednictwem lub w inny sposób udostępniał na Stronach Dystrybutora (i) żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, które mogłyby zaszkodzić Dystrybutorowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej; (ii) żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne, obraźliwe, bluźniercze, wulgarne, o charakterze seksualnym, zawierające groźby, nękające, szkodliwe, nienawistne, obraźliwe ze względów rasowych lub etnicznych lub w inny sposób niestosowne, lub które zachęcają do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej, naruszać jakiekolwiek prawo lub prawo do prywatności lub wizerunku, lub jest w inny sposób niewłaściwe; (iii) reklamy i/lub oferty handlowe dotyczące jakichkolwiek produktów i/lub usług; lub (iv) wszelkie materiały, które mogłyby być w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich. 

Wyłączenie odpowiedzialności za treści osób trzecich. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacjami), których warunki świadczenia usług regulowane są przez Warunki Dodatkowe - Administracja Publikacjami, Użytkownik rozumie, że korzystając z Witryny Dystrybutora będzie narażony na kontakt z Treściami Użytkowników, reklamami i innymi treściami osób trzecich (łącznie zwanymi "Treściami Osób Trzecich") pochodzącymi z różnych źródeł, oraz że może być narażony na kontakt z Treściami Osób Trzecich, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne. Dystrybutor nie popiera Treści Osób Trzecich ani żadnych opinii, rekomendacji czy porad w nich wyrażonych. W żadnym wypadku Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za Treści Osób Trzecich lub w związku z nimi, w tym, ale nie wyłącznie, za nieścisłości, błędy lub pominięcia w Treściach Osób Trzecich, za jakiekolwiek naruszenie własności intelektualnej lub sprzeniewierzenie w odniesieniu do Treści Osób Trzecich, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści Osób Trzecich zamieszczonych, przesłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób wyświetlanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony Dystrybutora. 

Brak monitorowania użytkowników i treści osób trzecich. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacjami), których warunki świadczenia usług reguluje Warunek Dodatkowy - Administracja Publikacjami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to on, a nie Dystrybutor, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika, które przesyła, publikuje, wysyła pocztą elektroniczną, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Strony Dystrybutora. Dystrybutor nie kontroluje Treści Osób Trzecich zamieszczanych przez Użytkowników lub w inny sposób udostępnianych przez inne osoby lub podmioty i nie jest zobowiązany do monitorowania tych Treści Osób Trzecich w jakimkolwiek celu. Jeśli w dowolnym momencie Dystrybutor zdecyduje się, według własnego uznania, na monitorowanie Treści Osób Trzecich, Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich, nie ma obowiązku modyfikacji lub usunięcia jakichkolwiek nieodpowiednich Treści Osób Trzecich, nie ma obowiązku dalszego monitorowania Treści Osób Trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu zamieszczającego Treści Osób Trzecich. Zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika lub innych Treści Osób Trzecich, w tym poleganie na dokładności, kompletności, użyteczności, nienaruszalności lub legalności takich Treści Użytkownika lub innych Treści Osób Trzecich.

Usuwanie Zawartości. Z wyjątkiem "Kompozycji" i "Nagrań" (zdefiniowanych w Warunkach Dodatkowych - Administracja Publikacji), których warunki świadczenia usług są regulowane przez Warunki Dodatkowe - Administracja Publikacji, Dystrybutor i osoby przez niego wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, odmówić zamieszczenia lub usunąć dowolne Treści Użytkownika lub Treści Osób Trzecich, które są dostępne na Stronie Dystrybutora, w całości lub w części, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, za powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 1. Zabronione korzystanie z Witryn Dystrybutora.

  1. Jako warunek korzystania z Witryn Dystrybutorskich, Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystał z Witryn Dystrybutorskich w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony (w tym, bez ograniczeń, z zakazów zawartych w niniejszym punkcie 11) przez niniejsze Warunki.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkownika Materiałów Dystrybutora i Witryn Dystrybutora w sposób inny niż do użytku osobistego jest surowo zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać, rozpowszechniać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Witryn Dystrybutora, korzystania z Witryn Dystrybutora, dostępu do Witryn Dystrybutora lub Treści Osób Trzecich uzyskanych za pośrednictwem Witryn Dystrybutora, w jakimkolwiek celu innym niż na własny użytek.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryn Dystrybutora, jeżeli nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych opisanych w punkcie 1 powyżej.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie zniesławiać, nie nękać, nie wykorzystywać, nie grozić, nie prześladować ani nie oszukiwać użytkowników Stron Dystrybutora, nie gromadzić ani nie próbować gromadzić danych osobowych użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody.
  5.  Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać, nie uszkadzać, nie upośledzać ani nie dezaktywować działania Stron Dystrybutora ani korzystania z nich przez innych Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, robaków, programów szpiegujących, programów typu adware lub innych złośliwych kodów, ani nie obciążać w sposób nieproporcjonalny Stron Dystrybutora, czego zamierzonym skutkiem jest uniemożliwienie korzystania z usług innym Użytkownikom.
  6.  Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w jakiekolwiek funkcje związane z bezpieczeństwem Stron Dystrybutora, jakiekolwiek funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek części Stron Dystrybutora, lub jakiekolwiek funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Stron Dystrybutora.
  7.  Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Stron Dystrybutora lub jakiejkolwiek ich części, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Stron Dystrybutora lub jakiejkolwiek ich części, poprzez hacking, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób, a także zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Stron Dystrybutora lub jakichkolwiek działań prowadzonych za pośrednictwem Stron Dystrybutora.
  8.  Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione na Stronach Dystrybutora. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować Witryn Dystrybutora w żaden sposób ani w żadnej formie (poza dodawaniem Treści Użytkownika, co jest możliwe dzięki funkcjonalności Witryn Dystrybutora i zgodnie z niniejszym Regulaminem), ani nie używać zmodyfikowanych wersji Witryn Dystrybutora, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryn Dystrybutora.
  9.  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał żadnych robotów, pająków, scraperów ani innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do Stron Dystrybutora w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody lub ominięcia nagłówków wykluczających roboty lub innych środków, które możemy stosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Stron Dystrybutora.
  10.  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać technik ramkowania w celu umieszczenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych Materiałów Dystrybutora bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora. Użytkownik zobowiązuje się nie używać meta-tagów ani żadnych innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących nazwę lub znaki towarowe Dystrybutora bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora.
  11. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać logotypów, grafiki lub znaków towarowych Dystrybutora jako części linków do stron internetowych, w tym między innymi linków do Stron Dystrybutora, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.
  12. Użytkownik zobowiązuje się nie składać niezamówionych ofert, reklam, propozycji, ani nie wysyłać śmieci lub spamu do innych użytkowników Stron Dystrybutora. Dotyczy to, między innymi, niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych lub innych materiałów reklamowych, masowej wysyłki reklam komercyjnych, łańcuszków, ogłoszeń informacyjnych, próśb o wsparcie charytatywne i petycji z prośbą o podpisy.
  13.  Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy Stron Dystrybutorskich lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia.
  14.  Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie adaptować, nie tłumaczyć ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Strony Dystrybutora lub jakąkolwiek ich część, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia.
  15.  Użytkownik zobowiązuje się nie podszywać pod inną osobę lub podmiot, ani też fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem.

Nieuprawnione lub zabronione korzystanie z Witryn Dystrybutora lub Materiałów Dystrybutora może narazić Dystrybutora na odpowiedzialność cywilną, karną lub obie te kary zgodnie z prawem federalnym, stanowym i lokalnym.

Informacje o koncie. 

 1. W celu subskrybowania usług świadczonych na podstawie niniejszego dokumentu i uzyskania dostępu do niektórych funkcji Stron Dystrybutora, Użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, wyraża zgodę i wyraża zgodę na to, że Dystrybutor może uzyskać dostęp, zachować i ujawnić informacje o koncie Użytkownika oraz Treści Użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne, aby (a) zapewnić zgodność z procesem prawnym; (b) egzekwować Regulamin; (c) reagowania na wszelkie roszczenia, że Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich; (d) zapewnienia określonych, dostosowanych do potrzeb użytkownika funkcji Witryn Dystrybutora, jeśli dotyczy; (e) reagowania, jeśli użytkownik skontaktuje się z Dystrybutorem z jakiegokolwiek powodu; lub (f) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Dystrybutora, jego innych użytkowników i społeczeństwa. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z konta w naszym serwisie, kontaktując się z https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub natychmiastowego zamknięcia konta według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Zakup produktów. 

  1. Zamawiając produkty, które chcesz nabyć na Stronie Dystrybutora, składasz ofertę kupna zamówionych produktów na warunkach określonych w odpowiednim zamówieniu. Po złożeniu przez Ciebie zamówienia, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu Twojego zamówienia. Ta wiadomość e-mail jest jedynie potwierdzeniem otrzymania przez nas zamówienia i nie stanowi przyjęcia oferty zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia z dowolnego powodu lub bez powodu, z zastrzeżeniem zawsze zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do zamówień na produkty fizyczne, zamówienie i oferta kupna zostają przyjęte po zapakowaniu przez nas zamówienia i dostarczeniu go do przewoźnika, a użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia po dostarczeniu go do przewoźnika. Tytuł prawny do zamówionych produktów oraz ryzyko utraty tych produktów fizycznych przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia produktu fizycznego do przewoźnika. 
  2. Składając zamówienie, upoważniasz nas lub naszą firmę zewnętrzną przetwarzającą płatności do przetworzenia opłaty przy użyciu karty kredytowej i innych informacji dotyczących płatności, które podajesz w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości, walidacji karty płatniczej, uzyskania autoryzacji płatności i innego rodzaju autoryzacji odpowiedniej transakcji. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas wszelkich informacji dostarczonych przez niego, w tym informacji umożliwiających identyfikację osoby, do przeprowadzania kontroli antyfraudowych według naszego wyłącznego uznania, a niniejsze zezwolenie dotyczy wykorzystania tych informacji przez nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności. Podczas przeprowadzania takich kontroli my lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności może ujawnić, a Państwo upoważniają nas i nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności do ujawnienia Państwa informacji dostawcom usług w zakresie informacji kredytowej i zapobiegania oszustwom, którzy mogą prowadzić rejestr ujawnionych informacji. 
  3. Dystrybutor nie gwarantuje natychmiastowej lub ciągłej dostępności danego produktu. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, Klient będzie miał prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Dystrybutor jest odpowiedzialny za sprawdzenie zamówienia po jego otrzymaniu. Za wszelkie uszkodzenia produktów fizycznych powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi przewoźnik, z zastrzeżeniem taryfy i innych ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika, jeśli takie istnieją. Przewoźnik nie będzie zobowiązany do uzyskania podpisu przy dostawie, chyba że użytkownik określi inaczej podczas składania zamówienia.
  4. Wszystkie wnioski o zwrot muszą być składane na piśmie nie później niż czternaście (14) dni po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika. Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt jest wadliwy, (a) wymienimy wadliwy produkt na taki sam lub jego odpowiednik, lub (b) zwrócimy Ci cenę zakupu, według własnego uznania. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania zwrotów z innych powodów, w którym to przypadku zapewnimy Ci produkt zastępczy lub kredyt według naszego wyłącznego uznania. Aby zażądać zwrotu, należy przesłać prośbę na adres https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Jeśli zatwierdzimy Twoje żądanie zwrotu, otrzymasz kod autoryzacji zwrotu. Nie będziemy przetwarzać żadnych zwrotów bez kodu autoryzacji zwrotu. Produkty fizyczne muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu.
  5. Ceny podane na Stronie Dystrybutora są podane w dolarach amerykańskich i nie zawierają kosztów wysyłki, podatków (w tym podatku od sprzedaży i podatku VAT, jeśli dotyczy), ubezpieczenia, ceł i innych opłat nałożonych przez strony trzecie. Wszystkie takie opłaty zostaną uwzględnione w ostatecznym podsumowaniu zamówienia przed jego przyjęciem.
  6. Poza zakupem produktów, niektóre inne aspekty działania Strony Dystrybutora mogą wymagać od Użytkownika uiszczenia opłaty, której szczegóły są dostępne w różnych miejscach Strony Dystrybutora, w których istnieje możliwość zakupu produktów, funkcji lub usług. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wszystkich opłat i stosownych podatków poniesionych przez niego lub inne osoby korzystające z jego konta. Możemy w dowolnym momencie zmienić ceny produktów, usług lub funkcji oferowanych za pośrednictwem Strony Dystrybutora. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do walut są w dolarach amerykańskich. Wszystkie opłaty i obciążenia są płatne zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub obciążenie staje się wymagalne. W przypadku sporu dotyczącego płatności opłat, produktów lub usług świadczonych przez nas, Państwa konto może zostać zamknięte bez ostrzeżenia lub powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. O ile nie określono inaczej w jakichkolwiek zasadach zwrotu lub zasadach anulowania wyraźnie mających zastosowanie do naszych produktów, usług lub funkcji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie stosowne opłaty i inne należności za produkty, usługi lub funkcje nie podlegają zwrotowi w całości lub w części. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty pobierane z jego konta, w tym wszelkie nieautoryzowane opłaty.
 3. Hasło. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie hasła. Ponieważ będziesz odpowiedzialny za wszystkie działania, które wystąpią pod Twoim hasłem, powinieneś zachować swoje hasło w tajemnicy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta lub hasła. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje konto nie jest już bezpieczne (np. w przypadku utraty, kradzieży, nieuprawnionego ujawnienia lub użycia Twojego identyfikatora konta lub hasła), powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym Dystrybutora. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione przez niego, Dystrybutora lub inne osoby w związku z nieuprawnionym użyciem konta.
 4. Zmiana miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. 

  1. W przypadku, gdy Dystrybutor (i) zmieni miejsce zamieszkania na inną jurysdykcję lub przestanie być obywatelem kraju, do którego wszedł podczas korzystania z Witryn Dystrybutora i w wyniku tej zmiany nie będzie już traktowany jako rezydent tego kraju dla celów podatkowych lub (ii) zmieni miejsce zamieszkania z innej jurysdykcji na United States lub stanie się obywatelem United States i w wyniku tej zmiany będzie traktowany jako rezydent United States dla celów podatkowych USA.USA, należy powiadomić Dystrybutora w ciągu trzydziestu (30) dni od tej zmiany (wystarczy e-mail), podając imię i nazwisko, nowy adres, datę zmiany miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest się zarejestrowanym Użytkownikiem, nazwę Użytkownika konta Dystrybutora.
  2. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że w przypadku zmiany rezydencji dla celów podatkowych, jak opisano w sekcji 12.4(a) powyżej, TuneCore lub Believe, w zależności od przypadku, może przypisać Warunki, do których Użytkownik jest stroną Believe lub TuneCore, w zależności od przypadku. W wyniku takiej cesji Użytkownik nie będzie już miał stosunku umownego z tą samą stroną, z którą miał umowę przed zmianą miejsca zamieszkania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszych Warunków (w tym wszelkich Warunków Dodatkowych, jeśli takie istnieją) Believe polega na pewnych usługach świadczonych przez TuneCore, a TuneCore polega na pewnych usługach świadczonych przez Believe. Użytkownik dalej potwierdza, że TuneCore i Believe są odrębnymi podmiotami oraz że (i) TuneCore nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Believe, czy to występujące lub nie występujące w czasie trwania stosunku umownego użytkownika z Believe; oraz (ii) Believe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania TuneCore, czy to występujące lub nie występujące w czasie trwania stosunku umownego użytkownika z TuneCore.  

Relacje z Reklamodawcami i innymi Użytkownikami. Korespondencja lub kontakty biznesowe Użytkownika z reklamodawcami i innymi Użytkownikami lub uczestnictwo w promocjach reklamodawców i innych Użytkowników, znalezionych na lub za pośrednictwem Stron Dystrybutora, odbywają się wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a danym reklamodawcą lub Użytkownikiem. Użytkownik zgadza się, że Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich kontaktów lub w wyniku obecności reklamodawców lub użytkowników na Stronach Dystrybutora.

Dostępność usług. Dystrybutor może wprowadzać zmiany lub zaprzestać udostępniania jakichkolwiek mediów, społeczności internetowych, produktów lub usług dostępnych na Stronach Dystrybutora w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Media, produkty lub usługi dostępne na Stronach Dystrybutora mogą być nieaktualne, a Dystrybutor nie zobowiązuje się do aktualizacji tych materiałów na Stronach Dystrybutora.

Informacjezwrotne. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje zwrotne, analizy, sugestie i komentarze przekazane Dystrybutorowi przez Użytkownika (zwane łącznie "Informacją zwrotną") staną się własnością Dystrybutora. W zamian za nieodpłatne udostępnienie przez Dystrybutora Witryn Dystrybutora lub, w przypadku Informacji Zwrotnej, udostępnienie jej za pomocą funkcji Stron Dystrybutora, za które Dystrybutor musi uiścić opłatę, jako dodatkowe wynagrodzenie za dostęp do tych funkcji, Dystrybutor niniejszym przenosi na Dystrybutora wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do Informacji Zwrotnej. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik wyraża zgodę na to, że Dystrybutor będzie miał wieczyste, nieodwołalne i ogólnoświatowe prawo do używania, kopiowania, wyświetlania, wykonywania, tłumaczenia, modyfikowania, licencjonowania, udzielania sublicencji i wykorzystywania w inny sposób całości lub części Informacji Zwrotnych lub ich pochodnych w jakimkolwiek wcieleniu, w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakichkolwiek mediów znanych obecnie lub wymyślonych w przyszłości, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, rekompensaty lub kredytu dla Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do dokonania powyższej cesji i do przyznania Dystrybutorowi praw przyznanych na mocy niniejszego punktu 15 oraz że żadne Informacje Zwrotne przekazywane przez niego Dystrybutorowi nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Niezależnie od powyższej cesji, Dystrybutor udziela Dystrybutorowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, obowiązującej na całym świecie, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Informacji Zwrotnych dla własnych, osobistych, niekomercyjnych celów, które nie stanowią bezpośredniej lub pośredniej konkurencji dla korzystania przez nas z takich Informacji Zwrotnych.

Inne umowy. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w celu świadczenia Usług i dokonywania płatności na podstawie niniejszego dokumentu, Dystrybutor będzie zobowiązany do zawarcia określonych umów z różnymi osobami trzecimi, w tym między innymi z dostawcami usług cyfrowych i/lub podmiotami przetwarzającymi płatności. Wybór tych Sklepów konsumenckich należy do wyłącznego uznania Dystrybutora. Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejszy Regulamin podlega wszelkim stosownym warunkom innych umów zawieranych przez Dystrybutora w odniesieniu do Salonów Konsumenckich. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że niektóre Salony Konsumenckie mogą wymagać, w odniesieniu do nagrań audiowizualnych, aby nagrania audiowizualne Użytkownika były udostępniane na ich stronach internetowych w określonych terminach i w określonych formatach w stosunku do dostępności takich materiałów w innych miejscach na rynku. W zakresie, w jakim takie wymagania nie są spełnione, poszczególne Salony Konsumenckie mogą mieć prawo do zaprzestania udostępniania danych nagrań audiowizualnych w ich sklepie (sklepach). Dystrybutor, na pisemną prośbę Dystrybutora, dostarczy mu aktualną specyfikację tych wymagań.

Kody kreskowe i uniwersalne kody produktów. Dystrybutor dostarczy Dystrybutorowi bezpłatne kody kreskowe i uniwersalne kody produktów CUPC.) Są one przeznaczone wyłącznie do użytku Dystrybutora i nie mogą być przekazywane ani odsprzedawane. W przypadku przekazania lub odsprzedaży, Dystrybutor obciąży Dystrybutora kwotą 25,00 USD (dwadzieścia pięć dolarów amerykańskich) za każdy kod kreskowy lub UPC, plus wszelkie przychody uzyskane przez Dystrybutora z tytułu przekazania lub odsprzedaży. Dystrybutor może potrącić te opłaty z wszelkich płatności należnych Dystrybutorowi lub obciążyć nimi alternatywną metodę płatności (np. konto PayPal, karta kredytowa lub debetowa), którą Dystrybutor udostępnił Dystrybutorowi.

Naruszenie Regulaminu; Wypowiedzenie. Użytkownik zgadza się, że Dystrybutor może zlikwidować każde konto (lub jego część), które może posiadać za pośrednictwem Witryn Dystrybutora lub z którego korzysta, a także usunąć i odrzucić całość lub część konta, w dowolnym momencie z dowolnego powodu (w tym bez ograniczeń z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu) lub bez powodu, według wyłącznego uznania Dystrybutora. Użytkownik zgadza się, że jego dostęp do Witryn Dystrybutora lub konta, które może posiadać, lub jakiejkolwiek jego części, może zostać zamknięty bez uprzedzenia, a Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za takie zamknięcie konta. Powyższe środki zaradcze stanowią dodatek do wszelkich innych środków zaradczych, które mogą przysługiwać Dystrybutorowi na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Odszkodowanie; Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Dystrybutora oraz jego spółkę macierzystą, spółki zależne, spółki stowarzyszone lub jakiekolwiek spółki powiązane (w tym te, które mają zasadniczo wspólną własność) oraz członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli każdego z nich przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z (a) korzystania lub niewłaściwego korzystania z Witryn Dystrybutora przez Użytkownika; (b) naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków; (c) naruszenia przez Użytkownika praw innych osób lub podmiotów, w tym roszczeń, że jakakolwiek Treść Użytkownika narusza lub łamie prawa własności intelektualnej osób trzecich; (d) naruszenia przez Użytkownika powyższych oświadczeń, gwarancji i przymierzy oraz (e) jakiegokolwiek nieautoryzowanego użycia konta Użytkownika, które nie zostało spowodowane przez Dystrybutora. Dystrybutor zastrzega sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, z tytułu których Użytkownik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, a Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z naszą obroną w zakresie tych roszczeń. Użytkownik zobowiązuje się nie rozstrzygać żadnej sprawy będącej powodem obowiązku wypłaty odszkodowania bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora. Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Dystrybutora o każdym takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu po powzięciu o nim wiadomości.

 1. Zastrzeżenia; Brak gwarancji.

  1. Przyjęcie do wiadomości. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w rozumieniu niniejszego punktu 20 oraz punktów 21 i 22 poniżej, termin "Dystrybutor" obejmuje spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone i inne spółki powiązane z Dystrybutorem (w tym te, które mają zasadniczo wspólną własność) oraz wszystkich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, udziałowców, członków, przedstawicieli i podwykonawców.
  2. Brak gwarancji. W najszerszym zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem, Dystrybutor zrzeka się wszelkich gwarancji, ustawowych, wyraźnych lub dorozumianych, mających zastosowanie do Stron Dystrybutora i wszelkich Treści Użytkownika, Treści Osób Trzecich, towarów, usług lub funkcji sprzedawanych lub w inny sposób udostępnianych użytkownikom na Stronach Dystrybutora, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez użytkownika od Dystrybutora lub za pośrednictwem Stron Dystrybutora, nie będą stanowiły gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.
  3. Działanie Strony Dystrybutora i Treści Osób Trzecich. Dystrybutor nie gwarantuje, że Materiały Dystrybutora, Treści Osób Trzecich, Strony Dystrybutora lub jakiekolwiek inne informacje oferowane na lub za pośrednictwem Stron Dystrybutora lub stron referencyjnych będą nieprzerwane lub wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych komponentów, a Dystrybutor nie gwarantuje, że którekolwiek z powyższych zostanie poprawione.
  4. Dokładność. Dystrybutor nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania lub wyników korzystania z Witryn Dystrybutora lub innych stron referencyjnych pod względem poprawności, dokładności, wiarygodności lub w inny sposób.
  5. Szkody wyrządzone komputerowi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzysta, uzyskuje dostęp, pobiera lub w inny sposób uzyskuje informacje, materiały lub dane za pośrednictwem Stron Dystrybutora (w tym kanałów RSS) lub stron referencyjnych według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe (w tym systemu komputerowego) lub utratę danych, które wynikają z korzystania, pobierania lub innego dostępu do takich materiałów lub danych.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowań.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności. Z zastrzeżeniem zawsze postanowień pkt. 22.1, w żadnym wypadku i zgodnie z żadną teorią prawną, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, Dystrybutor lub jego partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub przykładowe szkody (włączając w to, ale nie ograniczając się do utraty zysków, danych lub wykorzystanie lub koszt pokrycia) wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków lub wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Materiałów Dystrybutora i Treści Użytkownika na Stronach Dystrybutora lub innych stronach referencyjnych, samych Stron Dystrybutora lub innych interakcji z Dystrybutorem, nawet jeśli Dystrybutor został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  2. Ograniczenie odszkodowań. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 22.1, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Dystrybutora lub jego partnerów, licencjodawców i dostawców za wszelkie szkody, straty i podstawy roszczeń wynikające z niniejszych warunków lub związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryn Dystrybutora (niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa (w tym z tytułu zaniedbania), gwarancyjna czy inna) nie może przekroczyć większej z kwot: sto dolarów (100 USD) lub połowy rocznych opłat wniesionych przez użytkownika na rzecz Dystrybutora (jeśli dotyczy) w ciągu dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania roszczenia.
  3. Produkty i usługi osób trzecich. Niektórzy Użytkownicy mogą wykorzystywać Strony Dystrybutora do marketingu produktów i/lub usług. Powyższe ograniczenia mają również zastosowanie w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu jakichkolwiek produktów lub usług wprowadzanych na rynek, sprzedawanych lub dostarczanych przez Użytkowników lub w inny sposób przez osoby trzecie inne niż Dystrybutor i otrzymanych przez Użytkownika za pośrednictwem lub reklamowanych na Stronach Dystrybutora lub stronach osób trzecich, w tym bez ograniczeń na stronach referencyjnych.
 3. Ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa; podstawa rokowań.

  1. Ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli mieszkasz w takiej jurysdykcji, niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń, wykluczeń lub ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do Ciebie, a Ty możesz mieć dodatkowe prawa. Ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, środków zaradczych lub odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach mają zastosowanie do użytkownika w najszerszym zakresie, w jakim takie ograniczenia lub wyłączenia są dozwolone na mocy prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik. Jeśli jesteś użytkownikiem w Unii Europejskiej, żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Dystrybutora za: (a) oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd; (b) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem; lub (c) wszelką inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
  2. Podstawa rokowań. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutor zaoferował swoje produkty i usługi oraz zawarł niniejsze warunki, opierając się na zastrzeżeniach gwarancji i ograniczeniach odpowiedzialności określonych w niniejszym dokumencie, że zastrzeżenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie odzwierciedlają rozsądny i uczciwy podział ryzyka pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem, oraz że zastrzeżenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie stanowią istotną podstawę transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że bez tych ograniczeń Dystrybutor nie byłby w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do Stron Dystrybutora na ekonomicznie uzasadnionych zasadach.
 4. Zgodność z prawem autorskim.

  1. Roszczenia dotyczące naruszeń. TuneCore, Inc. jest operatorem strony TuneCore. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i wierzysz, że jakakolwiek treść użytkownika lub inna treść strony trzeciej narusza Twoje prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, możesz złożyć zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego, dyrektywą (UE) 2019/790 Parlamentu Europejskiego i/lub sekcją 17 U.S.C. 512(c)(3) Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), w zależności od przypadku, poprzez dostarczenie naszemu agentowi ds. praw autorskich następujących informacji na piśmie:

   1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
   2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone, lub, jeśli jedno zgłoszenie dotyczy wielu dzieł chronionych prawem autorskim, reprezentatywny wykaz takich dzieł lub link albo adres URL do wszystkich takich dzieł;
   3. Lokalizacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo na Stronach Dystrybutora i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, w tym link lub adres URL do wszystkich takich materiałów na Stronach Dystrybutora;
   4. Informacje wystarczające do skontaktowania się Dystrybutora z osobą składającą zażalenie, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się z osobą składającą zażalenie;
   5. Oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
   6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, oraz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Wyznaczonym przez Dystrybutora agentem ds. praw autorskich ("Agent ds. praw autorskich") do otrzymywania powiadomień o domniemanych naruszeniach jest:

[email protected]

Niezamieszczenie wszystkich powyższych informacji, a zwłaszcza konkretnych informacji o miejscach, w których można znaleźć treści naruszające prawo, spowoduje opóźnienie w przetwarzaniu zgłoszenia i może skutkować koniecznością powtórzenia niektórych lub wszystkich powyższych czynności.

 1. Powiadomienie i usunięcie. Jeśli otrzymamy właściwe powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich, zareagujemy szybko, usuwając lub uniemożliwiając dostęp do materiału, który jest uważany za naruszający prawa autorskie, jak opisano poniżej, lub za przedmiot działań naruszających prawa autorskie. Będziemy również postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami DMCA w przypadku otrzymania kontrzawiadomienia, jak opisano poniżej.

Możemy, według własnego uznania, odmówić dostępu do Stron Dystrybutora lub zablokować i/lub zlikwidować konta użytkowników, którzy mogą naruszać prawo.

 1. Kontrzawiadomienia dotyczące praw autorskich. Jeśli treści zamieszczone przez Użytkownika na Stronach Dystrybutora zostały usunięte z powodu naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej, a Użytkownik chciałby zakwestionować to usunięcie, proces kontrzgłoszeń, który jest regulowany przez sekcję 512(g) DMCA, jest następujący:

  1. Aby złożyć u nas kontrzawiadomienie, należy dostarczyć naszemu Agentowi ds. Praw Autorskich, na adres podany powyżej, pisemną informację zawierającą elementy określone w punkcie 23.4 poniżej.
  2. Należy pamiętać, że zgodnie z sekcją 512(f) DMCA każda osoba, która świadomie podaje nieprawdziwe informacje, że materiał lub działalność zostały usunięte lub wyłączone przez pomyłkę lub błędną identyfikację, może podlegać odpowiedzialności. Należy również pamiętać, że egzekwujemy politykę, która przewiduje zakończenie, w odpowiednich okolicznościach, kont (lub przywilejów dostępu przez) użytkowników, którzy są naruszycielami. W związku z tym, jeśli nie są Państwo pewni, czy dany materiał narusza Państwa prawa autorskie lub prawa autorskie innych osób, sugerujemy, aby najpierw skontaktować się z prawnikiem.
 1. Elementy kontr-zgłoszenia. Aby przyspieszyć proces rozpatrywania kontr-zgłoszenia, prosimy o zastosowanie następującego formatu (łącznie z numerami sekcji):

  1. Identyfikować konkretne adresy URL (lub inne informacje pozwalające nam na identyfikację) materiałów, które Dystrybutor usunął lub do których zablokował dostęp. 
  2. Podaj swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, nazwę Użytkownika Twojego konta Dystrybutora.
  3. Należy dostarczyć oświadczenie, że Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję Luksemburga oraz że zaakceptuje doręczenie procesu przez osobę, która dostarczyła powiadomienie do naszego Agenta ds. praw autorskich zgodnie z procedurą opisaną powyżej, lub agenta takiej osoby.
  4. Dołącz następujące oświadczenie: "Przysięgam, pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że mam dobrą wiarę, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony".
  5. Podpisz zawiadomienie. Jeśli przekazujesz zawiadomienie pocztą elektroniczną, akceptowany będzie zeskanowany podpis fizyczny lub ważny podpis elektroniczny. Wyślij zawiadomienie na następujący adres: [email protected].

Po otrzymaniu kontrzawiadomienia przekażemy je stronie, która złożyła pierwotne roszczenie o naruszenie praw autorskich. Należy pamiętać, że kiedy prześlemy kontrzgłoszenie, będzie ono zawierało wszelkie Państwa dane osobowe, które można zidentyfikować w kontrzgłoszeniu. Przesyłając kontrzgłoszenie, wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie w ten sposób takich Informacji Identyfikujących. Nie przekażemy kontrzawiadomienia żadnej stronie innej niż pierwotny powód.

Po wysłaniu przez nas kontrzawiadomienia, powód musi nas powiadomić w ciągu dziesięciu (10) dni o złożeniu pozwu o wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania Użytkownika od podejmowania działań naruszających prawo w odniesieniu do materiałów znajdujących się na Stronach Dystrybutora. Jeśli otrzymamy takie zawiadomienie, nie będziemy w stanie przywrócić tych materiałów. Jeśli nie otrzymamy takiego zawiadomienia, możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do przywrócenia spornych elementów.

 1. Kontrzawiadomienie: Jeśli mieszkasz poza United States, proszę zrozumieć, że złożenie kontrzawiadomienia może prowadzić do postępowania sądowego między Tobą a stroną skarżącą w celu ustalenia własności. Należy mieć świadomość, że w przypadku złożenia fałszywego lub w złej wierze zarzutu za pomocą tej procedury, mogą wystąpić negatywne konsekwencje prawne w Luksemburgu i/lub na stronie United States . Informujemy również, że stosujemy politykę, która przewiduje odebranie, w odpowiednich okolicznościach, uprawnień dostępu dla użytkowników, którzy w fałszywej lub złej wierze zarzucają naruszenie lub składają fałszywe lub w złej wierze kontrzawiadomienie w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu. Tak więc, jeśli Użytkownik nie jest pewien, czy treści zamieszczone przez niego na Stronach Dystrybutora są naruszane lub nie jest pewien, czy powinien złożyć kontrzgłoszenie przy użyciu tych procedur, zalecamy, aby najpierw skontaktował się z prawnikiem znającym prawo luksemburskie, United States i prawo stanu Nowy Jork (w zależności od przypadku). Jeżeli chcą Państwo złożyć kontrzawiadomienie, powinni Państwo postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej pod nagłówkiem "Elementy kontrzawiadomienia".
 2. Zastrzeżenie: Nie jesteśmy Państwa adwokatami, a informacje, które tu przedstawiamy nie są poradami prawnymi. Prezentujemy te informacje wyłącznie w celach informacyjnych.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

  1. Powiadomienie. Dystrybutor może przekazywać Użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian w niniejszym Regulaminie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ogłoszeń na Stronach Dystrybutora. Jeżeli zawiadomienie jest wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, zostanie ono dostarczone na adres e-mail lub zwykły adres korespondencyjny podany przez użytkownika w informacjach o koncie i użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację tych informacji o koncie w celu uwzględnienia wszelkich zmian. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie dwudziestu czterech godzin od wysłania wiadomości e-mail, chyba że Dystrybutor otrzyma informację, że adres e-mail jest nieważny, a w przypadku zawiadomienia pocztą - po upływie trzech (3) dni od daty wysłania. Dystrybutor może przekazywać Dystrybutorowi zawiadomienia wyłącznie drogą pocztową na adres wskazany w podpunkcie (l) poniżej.
  2. Prawo właściwe. Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem luksemburskim, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących konfliktów prawnych. W celu uniknięcia wątpliwości, Jednolita Ustawa o Transakcjach Informatyki Komputerowej nie ma zastosowania do niniejszych Warunków.
  3. Jurysdykcja. Dystrybutor wyraża zgodę na to, aby wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub Stronami Dystrybutora były podejmowane wyłącznie w Luksemburgu, a Dystrybutor niniejszym wyraża zgodę i poddaje się osobistej i wyłącznej jurysdykcji i właściwości tych sądów dla celów prowadzenia takich działań. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie składał ani uczestniczył w pozwie zbiorowym przeciwko nam. W każdym działaniu lub postępowaniu wszczętym w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, korzystania przez Dystrybutora z Witryn Dystrybutora lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, niniejszym zrzekasz się wszelkich praw, które możesz mieć obecnie lub w przyszłości do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych.
  4. Roszczenia. Użytkownik zgadza się, że wszelkie powództwa wniesione przez Użytkownika wynikające z lub związane z Witrynami Dystrybutora muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od ich powstania. W przeciwnym razie, taka przyczyna powództwa ulega trwałemu przedawnieniu.. Jeśli z jakiegokolwiek powodu uważamy, mamy powody, aby uważać, podejrzewamy lub zostaliśmy powiadomieni o jakimkolwiek działaniu, zaniechaniu lub okolicznościach, które mogą lub mogłyby (i) narazić lub zagrozić zdrowiu, dobru lub bezpieczeństwu jakiejkolwiek osoby, (ii) spowodować lub doprowadzić do szkody dla osób lub własności (materialnej lub niematerialnej), (iii) negatywnie wpłynąć, naruszyć lub sprzeniewierzyć prawa innych osób, (iv) nękać lub ingerować w życie jakiegokolwiek innego użytkownika lub osoby, firmy lub przedsiębiorstwa, (v) zakłócania lub obchodzenia naszych zabezpieczeń lub innych środków ochronnych stosowanych w naszych systemach, sieciach i możliwościach komunikacyjnych, (vi) naruszania lub łamania niniejszych Warunków, lub (vii) naruszania prawa lub przepisów, mamy prawo, zastrzegając sobie łącznie wszystkie inne prawa i środki zaradcze dostępne nam na mocy prawa, na zasadzie słuszności i w ramach niniejszej umowy z Tobą, do zgłaszania i przekazywania informacji wszelkim organom regulacyjnym i organom ścigania oraz agencjom, a także do podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo.Użytkownik zgadza się, że może wnieść powództwo tylko przeciwko takiej Stronie (tj. TuneCore lub Believe), z którą ma lub miał stosunek umowny w czasie wystąpienia zdarzenia powodującego takie powództwo.
  5. Zrzeczenie się. Postanowienie niniejszych Warunków może zostać uchylone wyłącznie w formie pisemnego dokumentu sporządzonego przez Stronę uprawnioną do korzystania z tego postanowienia. Zaniechanie przez którąkolwiek ze Stron wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
  6. Rozdzielność. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
  7. Cesja. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jego podstawie nie mogą być przenoszone lub cedowane przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na jego podstawie mogą być przenoszone lub cedowane przez Dystrybutora na podmioty powiązane z Dystrybutorem lub na osoby trzecie, bez ograniczeń. Wszelkie próby cesji dokonane z naruszeniem niniejszych Warunków będą nieważne.
  8. Brak powiązań. Użytkownik potwierdza, że pomiędzy nim a Dystrybutorem nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja, wynikająca z niniejszych Warunków lub korzystania z Witryn Dystrybutora. Użytkownik potwierdza również, że poprzez przesłanie Treści Użytkownika lub innych Treści Osób Trzecich, pomiędzy nim a Dystrybutorem nie powstaje żadna relacja o charakterze poufnym, powierniczym, implikowana umową lub inna, inna niż wynikająca z niniejszego Regulaminu.
  9. Przetrwanie. Punkty 5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 (inne niż obowiązek Użytkownika do aktualizacji informacji o koncie), jak również wszelkie inne postanowienia niniejszego Regulaminu, które ze względu na swój charakter mogłyby przetrwać wypowiedzenie niniejszego Regulaminu, przetrwają wypowiedzenie niniejszego Regulaminu lub konta Użytkownika, zarówno przez Użytkownika, jak i przez Dystrybutora.
  10. Nagłówki. Odniesienia do nagłówków w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie, nie stanowią części niniejszych Warunków i nie powinny być uważane za ograniczające lub wpływające na jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu.
  11. Całość Umowy. Niniejszy dokument stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem, odnoszącej się do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia, porozumienia i umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do wspomnianego przedmiotu, z wyłączeniem wszelkich Umów o świadczenie usług, które Użytkownik mógł zawrzeć z Dystrybutorem. Niniejszy Regulamin nie może być modyfikowany, chyba że w formie pisemnej, podpisanej przez obie strony, lub poprzez zmianę niniejszego Regulaminu dokonaną przez Dystrybutora zgodnie z postanowieniami punktu 3 powyżej.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Wszystkie prawa zastrzeżone.

Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

ZMIANA AUTOMATU SKLEPOWEGO DO REGULAMINU TUNELU

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i warunkami, które zmieniają warunki korzystania z serwisu, które zostały wcześniej zawarte z TuneCore, Inc. ("TuneCore"), ponieważ taka umowa została uzupełniona, zmieniona lub w inny sposób zmodyfikowana. Warunki te wyjaśniają, w jaki sposób możesz korzystać z programu Automator Sklepu, aby automatycznie dostarczać swoje Wydania (zgodnie z definicją poniżej) do Sklepów Konsumenckich licencjonowanych przez TuneCore w celu wykorzystania nagrań dźwiękowych. Warunki korzystania z usługi TuneCore zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

TuneCore zastrzega sobie wyłączne prawo w dowolnym momencie do modyfikacji, przerwania lub zakończenia działania strony i usług, lub modyfikacji Warunków Korzystania z Usług bez uprzedzenia. Wszystkie zmodyfikowane zasady i/lub warunki opublikowane na stronie zastąpią wcześniejszą umowę pomiędzy Tobą a TuneCore, a takie zmienione warunki korzystania z usługi będą stanowić całość porozumienia pomiędzy Tobą a TuneCore. Kontynuując korzystanie lub dostęp do strony i/lub usług po dokonaniu takich modyfikacji przez TuneCore, użytkownik zgadza się na przestrzeganie zmienionych warunków korzystania z usługi. Użytkownik nie może zmieniać warunków i zasad zawartych w Warunkach użytkowania bez wyraźnej pisemnej zgody TuneCore. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym dokumencie bez definicji mają swoje odpowiednie znaczenie w Warunkach użytkowania.

ROZUMIESZ, ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, PROGRAMU AUTOMATU SKLEPOWEGO I TWOJEGO KONTA TUNCORE, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, W TYM NINIEJSZEJ POPRAWKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W CAŁOŚCI, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTAĆ Z USŁUG.

1. OPŁATY FIRMOWE

a. Zapłacisz TuneCore jednorazową, bezzwrotną opłatę ("Fee") za każde wydanie.

b. Zgadzasz się, że TuneCore jest upoważniony do potrącenia Opłaty i wszelkich stosownych podatków bezpośrednio z Twojego konta TuneCore lub do pobrania takiej Opłaty za pomocą innej metody płatności dostarczonej przez Ciebie do firmy (takiej jak ważne konto PayPal, karta kredytowa lub debetowa, każda z nich to "Metoda Płatności"). Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie dokonasz płatności lub płatność zostanie odwrócona za pomocą Metody Płatności lub innej metody po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Użytkowania, TuneCore będzie mieć prawo do odzyskania, według własnego uznania, Opłaty za pomocą wszelkich niezbędnych środków, w tym prawa do utrzymania aktywnego konta i pobierania wszelkich wynikających z tego tantiem aż do momentu pełnego odzyskania Opłaty. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie TuneCore o zmianie metody płatności poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach konta TuneCore. Jeśli nie podasz prawidłowej Metody Płatności, Twoja usługa może zostać odłączona lub przerwana według uznania TuneCore.

2. SERWIS

a. Pojęcie "Wydanie" definiuje się jako każde Nagranie w dobrym stanie, inne niż dzwonek, które użytkownik przeznacza do automatycznej dystrybucji za pośrednictwem programu Store Automator. Dla uniknięcia wątpliwości, dzwonki nie kwalifikują się do takiej dystrybucji.

b. Zgodnie z niniejszymi warunkami, każde Wydanie zostanie automatycznie dostarczone do wszystkich Sklepów Konsumenckich posiadających licencję TuneCore na wykorzystanie nagrań dźwiękowych po dacie otrzymania przez TuneCore Opłaty, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie swoich Wydań w takich Sklepach Konsumenckich. Niezależnie od powyższego, określenie, co stanowi "Sklep konsumencki" dla celów niniejszego dokumentu zostanie dokonane przez TuneCore według własnego uznania.

c. Użytkownik zostanie powiadomiony w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin po dostarczeniu każdego Wydania do Sklepu Konsumenckiego w związku z Automatorem Sklepu. TuneCore nie składa żadnych oświadczeń co do czasu potrzebnego na udostępnienie Wydania w Sklepie Konsumenckim, ani też nie gwarantuje wykorzystania Wydania.

d. Jeżeli poinformujesz na piśmie TuneCore, że przerywasz działanie Store Automator w odniesieniu do jakiegokolwiek Wydania (Wydań), TuneCore zaprzestanie automatycznej dystrybucji takiego Wydania (Wydań) w rozsądnym czasie po otrzymaniu takiego powiadomienia ("Data Zakończenia"). Użytkownik może zdecydować się na ponowną aktywację programu Store Automator w dowolnym momencie. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku ponownej aktywacji, Twoje Wydanie nie zostanie automatycznie dostarczone do jakiegokolwiek Consumer Store dodanego przez TuneCore w okresie czasu po Dacie Końcowej i przed ponowną aktywacją.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i warunkami, które zmieniają warunki korzystania z serwisu, które zostały wcześniej zawarte z TuneCore, Inc. ("my" lub "TuneCore") w odniesieniu do Twoich Nagrań i Kompozycji, ponieważ taka umowa została uzupełniona, zmieniona lub w inny sposób zmodyfikowana. Jest to prawne porozumienie pomiędzy Tobą a TuneCore. TuneCore zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji, przerwania lub zakończenia korzystania ze strony i usług, lub zmiany Warunków Korzystania z Usług bez powiadomienia. Wszystkie zmodyfikowane zasady i/lub warunki opublikowane na stronie zastąpią wcześniejszą umowę pomiędzy Tobą a TuneCore, a takie zmienione zasady i warunki będą stanowić całość porozumienia pomiędzy Tobą a TuneCore. Kontynuując korzystanie lub dostęp do strony i/lub usług po dokonaniu takich modyfikacji przez TuneCore, użytkownik zgadza się na przestrzeganie zmienionych zasad i warunków korzystania z usługi. Nie możesz zmieniać zasad i warunków korzystania z usług bez wyraźnej pisemnej zgody TuneCore. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym dokumencie bez definicji mają swoje odpowiednie znaczenie w Warunkach użytkowania.

ROZUMIESZ, ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG I SWOJEGO KONTA TUNECORE, ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, W TYM NINIEJSZEJ POPRAWKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W CAŁOŚCI, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTAĆ Z USŁUG.

TuneCore może, od czasu do czasu, oferować aktywnym klientom dystrybucyjnym na stronie możliwość otrzymania kredytów do przyszłych dystrybucji poprzez polecanie znajomych, członków rodziny, współpracowników lub innych osób ("Program"). TuneCore zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Program jest aktywowany poprzez technologię dostarczoną przez Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 ("Platform Provider"). TuneCore i Platform Provider są łącznie nazywane "Podmiotami Programowymi" ("Program Entities"). Niniejsze zasady i warunki ("Warunki Programu"), jak również zasady i warunki strony oraz polityka prywatności mają zastosowanie do uczestnictwa w Programie, a każdy Użytkownik (zdefiniowany poniżej), który zdecyduje się na uczestnictwo w Programie musi wyrazić zgodę na wszystkie powyższe. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami Programu, Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności w całości, nie jest uprawniony do uczestnictwa w Programie w żaden sposób. Ponadto użytkownik nie może brać udziału w Programie, jeżeli jest to zabronione przez jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

 1. Program

(a) Definicje:

(i) "Polecający" oznacza prawdziwą osobę, która jest aktywnym klientem dystrybucji TuneCore i która poleca inne osoby.

(ii) "Polecony Klient" oznacza rzeczywistą osobę, której imię i nazwisko oraz adres email zostały dostarczone TuneCore przez Polecającego.

(iii) "Użytkownik" oznacza (a) każdą Osobę Poleconą i/lub (b) każdego Poleconego Klienta, który po otrzymaniu Osobistego Łącza (zdefiniowanego poniżej) zdecyduje się uczestniczyć w Programie.

b) Uczestnictwo

(i) Aby wziąć udział jako Polecający, odwiedź stronę https://web.tunecore.com/refer-a-friend i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skierować swoich przyjaciół, członków rodziny lub współpracowników na stronę internetową, wpisując nazwisko i adres e-mail każdej osoby w polu odbiorcy ("Polecający"). Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby prawdziwych osób, które możesz polecić, jednakże prosimy o polecanie tylko tych osób, które według ciebie chciałyby wiedzieć o TuneCore.

(ii) Dla każdego "Osoby Poleconej Kwalifikowanej" (zdefiniowanej poniżej), Osoba Polecona może być uprawniona do otrzymania "Kredytu(-ów) Polecającego(-ych)" (zdefiniowanego(-ych) również poniżej), pod warunkiem, że Osoba Polecona jest uprawniona w inny sposób i w pełni zgodna z Warunkami Programu.

(iii) Gdy Użytkownik poleci przyjaciela, członka rodziny lub współpracownika, staje się on Osobą Polecającą i otrzymuje unikalny link polecający ("Osobisty link"), który pozwala osobie Polecającej na otrzymanie Punktu (punktów) Polecającego za Kwalifikowane Osoby Polecające. Zaproszenie zostanie wysłane do Polecanych Klientów i będzie zawierało Osobisty Link do Osoby Polecającej. Ponadto, Osoba Polecająca, która poleci, otrzyma kopię Osobistego Łącza, które może udostępnić bezpośrednio innym osobom.

(iv) TuneCore zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków Programu oraz metod, za pomocą których można uzyskać Kredyty Skierowane. TuneCore zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego użytkownika w dowolnym momencie z uczestnictwa w Programie, jeżeli użytkownik ten nie przestrzega któregokolwiek z Warunków Programu.

c) Kwalifikowalność

(i) Aby zostać Osobą Poleconą, należy być legalnym rezydentem United States lub innego kraju, który zezwala na udział w Programie. Ponadto, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i być prawnie upoważniony do podania danych osobowych (np. nazwiska i adresu e-mail) każdego Poleconego Klienta. Osoby Polecające mogą polecić wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają wymagania Warunków Programu, w tym są przyjaciółmi, członkami rodziny lub współpracownikami Osoby Polecającej i które zdaniem Osoby Polecającej będą chciały uzyskać korzyści wynikające z Programu. Osoby Polecające nie mogą polecać siebie ani osób fikcyjnych.

(ii) Poleconi Klienci muszą być osobami fizycznymi, a nie Osobami Poleconymi lub osobami znajdującymi się pod prawną kontrolą Osoby Polecającej. Ponadto, Poleceni Klienci muszą mieć ukończone 18 lat lub być w wieku, w którym prawo ich miejsca zamieszkania zezwala im na zawieranie umów na zakup towarów.

(iii) Pracownicy Podmiotów Programu lub ich spółek zależnych, stowarzyszonych lub agencji promocyjnych, w tym członkowie najbliższej rodziny i gospodarstwa domowego, nie są uprawnieni do uczestnictwa w Programie.

d) Skierowania kwalifikowane. Kredyty za Polecenie mogą być przyznawane tylko dla Poleconych Kwalifikowanych (Qualified Referrals). Skierowanie kwalifikowane" ma miejsce, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

(i) Polecony Klient zakończył proces zakupu lub rejestracji za pomocą Osobistego Linku Polecającego (wbudowanego w e-mail, Twitter lub zaproszenie na Facebooku). Jeśli Polecony Klient dokona zakupu lub zarejestruje się na Stronie w inny sposób, rejestracja nie będzie liczyła się jako Wykwalifikowany Polecony, a Polecony nie otrzyma Kredytu za Polecenie;

(ii) Polecony Klient dokonał zakupu lub procesu rejestracji za pomocą Osobistego Linku Polecającego na osobnym i unikalnym adresie IP od Polecającego. Jeśli Polecony Klient dokona zakupu lub zarejestruje się na Stronie używając tego samego adresu IP co Polecony, rejestracja nie będzie liczona jako Kwalifikowany Polecony, a Polecony nie otrzyma Kredytu za Polecenie;

(iii) Polecony Klient nie był wcześniej zarejestrowany na Stronie pod żadnym adresem e-mail lub pseudonimem, lub Polecony Klient zarejestrował się na Stronie, ale nigdy nie dokonał zakupu; oraz

(iv) Polecony Klient dokonuje "Zakupu Kwalifikującego". Zakup kwalifikowany" oznacza pierwszy zakup przez Poleconego Klienta 1-letniego planu abonamentowego na dystrybucję singla, albumu lub dzwonka.

e) Otrzymywanie Kredytów Skierowujących (Referral Credits). Osoba Polecająca otrzymuje jeden (1) Polecony Kredyt wyceniany na przyszłe zakupy na Stronie za każde ważne i zweryfikowane Kwalifikowane Polecenie wygenerowane przez tego Polecającego. Wartość Kredytów Polecających zostanie określona w ogłoszeniu Programu na stronie Programu w Serwisie: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. Wartość Kredytów Odsyłających zostanie zapisana w Linku Osobistym generowanym w momencie Polecenia. Jeżeli TuneCore zdecyduje się na zmianę Programu i zaoferuje inną wartość/rodzaj Kredytów, wówczas wszystkie nowe Personal Linki wygenerowane przez Osoby Polecone w ramach nowej oferty będą zapisywać nową wartość Kredytów Osobistych, a wszystkie wcześniej wydane Personal Linki mogą być perspektywicznie nieaktywne, według uznania TuneCore i bez powiadomienia. Kredyty dla Osób Poleconych zostaną dostarczone do Osoby Poleconej e-mailem w przybliżeniu jeden (1) tydzień po Zakwalifikowanym Poleceniu.

f) Korzystanie z Kredytów Skierowujących (Referral Credits). Użytkownik może korzystać z Poleconych Kredytów dostarczonych przez TuneCore tylko na stronie z wyłączeniem innych zniżek. Tylko jeden Kredyt za Polecenie może być użyty na transakcję online. Kredyty za Polecenie są ważne przez dwa (2) lata od daty wydania.

g) Wszystkie kredyty podlegające weryfikacji

(i) Kredyty zwrotne podlegają weryfikacji. Podmioty programu mogą wstrzymać Polecenie Kredytu za dochodzenie lub odmówić przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji, którą TuneCore uzna za oszukańczą, podejrzaną, naruszającą Warunki Programu, lub uważa, że nałoży odpowiedzialność na TuneCore, jej podmioty zależne, stowarzyszone, lub każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów.

(ii) Wszystkie decyzje Podmiotów Programu są ostateczne i wiążące, łącznie z decyzjami o ważności Kwalifikowanego Punktu Polecającego lub Polecającego.

(iii) Kredyty zwrotne nie są majątkiem, nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wykupione za gotówkę. Kredyty polecane nie są zbywalne i nie można ich przekazywać, sprzedawać na aukcji, handlować nimi, wymieniać ani sprzedawać. Podczas gdy TuneCore zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, zweryfikowane Kredyty Polecone będą ważne przez dwa (2) lata od daty wydania. TuneCore zastrzega sobie prawo do odwołania Poleconych Kredytów jeżeli (a) TuneCore stwierdzi, według własnego uznania, że użytkownik brał udział w oszustwie; (b) TuneCore zakończy konto użytkownika TuneCore w sposób dozwolony zgodnie z warunkami użytkowania strony; lub (c) użytkownik nie zastosuje się do żadnego z warunków programu, warunków użytkowania strony, lub innych odpowiednich praw.

 1. Prywatność

Dane osobowe każdego Poleconego i Polecanego Klienta będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Polityką Prywatności TuneCore, którą można znaleźć na www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy oraz Polityką Prywatności Operatora Platformy, którą można znaleźć na http://www.friendbuy.com/privacy. Ponadto, dane osobowe mogą być wykorzystywane przez TuneCore lub Dostawcę Platformy w imieniu TuneCore do kontaktu z osobami poleconymi lub Klientami poleconymi w związku z uczestnictwem w Programie i otrzymywaniem komunikacji za pośrednictwem Programu.

 1. Odpowiedzialność

(a) Uczestnicząc w Programie, Użytkownicy wyrażają zgodę: (i) przestrzegać niniejszych Warunków Programu, decyzji Podmiotów Programu i/lub osób przez nie wyznaczonych oraz Polityki Prywatności Podmiotów Programu; oraz (ii) kontaktować się z Podmiotami Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podmioty Programowe zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszych Warunków Programu z dowolnego powodu w dowolnym czasie. Niewykonanie przez Podmioty Programu jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Programu nie stanowi odstąpienia od tego postanowienia.

b) Podmioty Programowe będą przetwarzać wszystkie otrzymane Polecenia, ale nie ponoszą za nie odpowiedzialności: (i) spóźnione, utracone, opóźnione, skradzione, niewłaściwie skierowane, niekompletne, nieczytelne, niedokładne, zniekształcone lub niezrozumiałe Polecenia lub komunikaty, niezależnie od sposobu transmisji; (ii) system telefoniczny, telefon lub sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inne techniczne lub komputerowe usterki, utratę połączeń, rozłączenia, opóźnienia lub błędy transmisji; (iii) uszkodzenie danych, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiana Osób Poleconych lub innych materiałów; lub (iv) wszelkie błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub technologiczne na jakichkolwiek stronach internetowych lub materiałach związanych z Programem. Podmioty Programu zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek systemu komputerowego wynikające z uczestnictwa, dostępu lub pobierania informacji w związku z niniejszym Programem i zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, modyfikacji lub zawieszenia Programu w przypadku wystąpienia wirusa, błędu, problemu komputerowego, nieautoryzowanej interwencji lub innych przyczyn niezależnych od Podmiotów Programu, uszkodzenia administracji, bezpieczeństwa lub właściwego funkcjonowania Programu.

c) Podmioty Programu nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego z Użytkowników za niedostarczenie jakiegokolwiek Kredytu Polecającego lub jakiejkolwiek jego części, z powodu działania siły wyższej, jakiegokolwiek działania (działań), przepisu (przepisów), zarządzenia (zarządzeń) lub żądania (żądań) ze strony jakiegokolwiek podmiotu rządowego lub quasirządowego (niezależnie od tego, czy działanie (działania), przepisy (zarządzenia), zarządzenia (zarządzenia) lub żądanie (żądania) okażą się nieważne), awarii sprzętu, zagrożenia atakami terrorystycznymi, aktami terrorystycznymi, nalot, zaciemnienie, akt wroga publicznego, trzęsienie ziemi, tornado, tsunami, wojna (ogłoszona lub niezgłoszona), pożar, powódź, epidemia, eksplozja, niezwykle surowa pogoda, huragan, embargo, spór pracowniczy lub strajk (legalny lub nielegalny), niedobory siły roboczej lub materialnej, wszelkiego rodzaju przerwy w transporcie, spowolnienie pracy, niepokoje społeczne, powstanie, zamieszki lub jakiekolwiek inne przyczyny będące poza kontrolą Podmiotów Programu.

(d) Wszelkie zobowiązania podatkowe powstałe w wyniku kumulacji i/lub wykorzystania Kredytów na Polecenie są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.

 1. Prawo właściwe

Wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z lub związane z niniejszym Programem lub jakimkolwiek Kredytem Odsyłającym będą rozstrzygane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork (bez odwoływania się do jego norm kolizyjnych), a Użytkownik wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się na terenie stanu i hrabstwa Nowy Jork,

 1. Prowadzenie

a) Postępowanie zakazane, Generalnie

(i) Użytkownicy zobowiązują się nie korzystać z Programu:

 • Naruszają wszelkie obowiązujące prawo;
 • Naruszenie praw własności intelektualnej Podmiotów Programu lub osób trzecich;
 • Szyderstwo, nękanie, czy krzywdzenie innej osoby;
 • Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych Użytkowników;
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę, lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika;
 • Zakłócania, przerywania lub naruszania Warunków Programu lub serwerów lub sieci podłączonych do Programu; lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących takich sieci;
 • Zakłócać korzystanie z Programu przez innego Użytkownika;
 • Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Programu lub do innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Programu;
 • Prowadzenie wszelkiej nielegalnej działalności lub nakłanianie do wykonywania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności naruszającej prawa innych osób;
 • Przesyłanie wszelkich plików zawierających wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne zanieczyszczające lub niszczące elementy;
 • Wykorzystanie Programu do prowadzenia jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub nakłaniania do wykonywania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności naruszającej prawa innych osób;
 • Odsprzedawać, wymieniać się, handlować, aukcji lub w inny sposób generować dochód poprzez zapewnienie dostępu do Programu innym.
 1. Dystrybucja luzem Zakazana

Jeśli osoba polecająca udostępnia Osobiste Łącze do Polecanego Klienta za pomocą poczty elektronicznej, wiadomość ta musi być stworzona i rozpowszechniana w sposób osobisty, który jest odpowiedni i zwyczajowy do komunikacji z przyjaciółmi, członkami rodziny lub współpracownikami. Dystrybucja masowej poczty elektronicznej, dystrybucja do nieznajomych lub jakakolwiek inna promocja Osobistego Łącza w sposób, który stanowiłby lub sprawiał wrażenie niezamówionej wiadomości handlowej lub "spamu" według uznania Podmiotów Programu jest wyraźnie zabroniona i może być podstawą do natychmiastowego zamknięcia konta Osobistego Łącza i dezaktywacji Osobistego Łącza. TuneCore nie ma obowiązku monitorowania treści dostarczanych przez Osoby Polecające; jednakże TuneCore może podjąć taką decyzję i zablokować wszelkie wiadomości e-mail, usunąć takie treści lub zabronić korzystania z Programu.

 

 1. Oszukańcze i podejrzane zachowanie

(a) Podmioty Programu mogą zabronić Użytkownikowi uczestnictwa w Programie lub otrzymania Kredytu za Polecenie, według własnego uznania, jeżeli stwierdzą, że taki Użytkownik usiłuje w jakikolwiek sposób podważyć uczciwość, rzetelność lub zgodne z prawem działanie Programu poprzez oszukiwanie, hakerstwo, oszustwo lub inne nieuczciwe praktyki polegające na dokuczaniu, nadużywaniu, grożeniu lub nękaniu innych użytkowników lub przedstawicieli Podmiotów Programu. Korzystanie z jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, skryptu lub makra w celu uczestniczenia w Programie jest surowo zabronione i będzie skutkowało dyskwalifikacją. Użytkownikom nie wolno wchodzić z wieloma lub fałszywymi adresami e-mail lub kontami, używać fikcyjnych tożsamości, ani używać jakiegokolwiek systemu, bota lub innego urządzenia lub artefaktu do uczestniczenia w Programie lub otrzymywania Kredytu Polecającego. Podmioty uczestniczące w Programie zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Użytkownika i/lub anulowania wszelkich Pieniędzy Rekomendujących przyznanych Użytkownikowi, który stwierdzi, że manipuluje procesem wprowadzania danych, działaniem Programu lub narusza niniejsze Warunki Programu. Polecenia generowane przez skrypt, makro lub inne zautomatyzowane środki zostaną zdyskwalifikowane.

b) OSTRZEŻENIE: JAKIEKOLWIEK DODATKOWE SZKODY LUB ZAKOŃCZENIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRAWA KARMIŃSKIEGO I CYWILNEGO MOŻE ZOSTAĆ ZWIĄZANE z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE. W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY, PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA (W TYM HONORARIUM ADWOKACKIE) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO, W TYM NA DRODZE POSTĘPOWANIA KARNEGO.

TUNECORE WARUNKI SOCJALNE

Obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2017 r.

Prosimy dokładnie przeczytać poniższy regulamin. Niniejszy regulamin, jak również polityka dotycząca praw autorskich(„Polityka dotycząca praw autorskich”) oraz polityka prywatności („Polityka prywatności”) (włączone do regulaminu przez odniesienie i dalej łącznie zwane „Warunkami korzystania z usług”) mają zastosowanie w odniesieniu do dostępu do witryny internetowej TuneCore.com („Witryny”) i korzystania z niej, w tym dostępu do wszelkich treści, informacji, produktów lub usług w niej zamieszczanych („Usług”). Dokument ten jest wiążącą prawnie umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a TuneCore, Inc. („Spółką”). Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikowania, zakończenia działania albo usunięcia Witryny i zakończenia świadczenia Usług oraz wprowadzania zmian do Warunków korzystania z usług bez informowania Użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usług lub uzyskiwanie dostępu do Witryny po dokonaniu bądź opublikowaniu przez Spółkę tego rodzaju zmian oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zmienionych Warunków korzystania z usług. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian do niniejszych Warunków korzystania z usług bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ze strony Spółki.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG W CAŁOŚCI, NIE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘPU DO APLIKACJI ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

 1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

(a) Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa do wszelkich Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych za pośrednictwem Aplikacji. Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści w Aplikacji lub za jej pośrednictwem, użytkownik udziela Spółce obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp, korzystanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, formatowanie, przechowywanie, archiwizowanie, indeksowanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie tych Treści na wszelkich znanych obecnie i istniejących w przyszłości nośnikach lub we wszelkich metodach dystrybucji. Użytkownik zgadza się, że niniejsza licencja obejmuje prawo Spółki do dostarczania, promowania i ulepszania Aplikacji.

b) Za wszystkie Treści, zarówno publikowane publicznie, jak i przekazywane prywatnie, odpowiada wyłącznie osoba, która je stworzyła. Firma nie może monitorować ani kontrolować Treści zamieszczanych za pośrednictwem Aplikacji i nie może brać za nie odpowiedzialności. Firma, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkiej zamieszczonej przez użytkownika Treści.

(c) W związku z korzystaniem z Treści Firma udziela Użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na wyłączne niekomercyjne korzystanie z Aplikacji oraz wszelkich treści z niej otrzymanych przez Użytkownika. Niniejsza licencja udzielana jest wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Aplikacji i czerpania z niej korzyści w sposób dozwolony przez niniejsze warunki.

(d) Firma nie popiera, nie wspiera, nie reprezentuje ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości, dokładności ani rzetelności jakichkolwiek Treści lub komunikatów zamieszczonych za pośrednictwem Aplikacji, ani nie popiera żadnych opinii wyrażonych za pośrednictwem Aplikacji. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek Treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści zamieszczonych, przesłanych pocztą elektroniczną, transmitowanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji lub transmitowanych w innym miejscu.

(e) W związku z korzystaniem z Aplikacji, użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do wszelkich opłat (w tym, bez ograniczeń, opłat za wyniki, opłat mechanicznych lub wszelkich innych opłat lub honorariów, ustawowych lub innych), które Spółka może być zobowiązana zapłacić użytkownikowi lub osobie trzeciej w związku z korzystaniem z Aplikacji. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i zapłatę za wszelkie licencje (odpowiednio) wymagane od właścicieli praw autorskich do kompozycji muzycznych lub ich agentów w związku z korzystaniem i wykonywaniem Zawartości w ramach niniejszej Umowy, jak również za tantiemy należne artystom, producentom lub innym osobom, które występowały w trakcie wykonywania Zawartości oraz wszelkie płatności, które mogą być wymagane na mocy układów zbiorowych lub zgodnie z wszelkimi systemami ustawowymi.

(f) Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Aplikacji do przesyłania, trasowania, dostarczania połączeń lub przechowywania jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawa autorskie lub w inny sposób naruszają lub promują naruszanie praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka może zablokować dostęp do i/lub zlikwidować konto Użytkownika i/lub usunąć lub zablokować dostęp do wszelkich Treści przesłanych przez Użytkownika w przypadku, gdy Spółka otrzyma jakiekolwiek roszczenie, które, jeśli jest to prawdą, stanowiłoby naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania Usług lub w inny sposób miałoby podstawy, aby podejrzewać, w dobrej wierze, że Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej.

(g) Aby zakupić Aplikację, musisz dostarczyć Firmie ważną kartę kredytową lub inną metodę płatności (np. konto PayPal), aby zapłacić za takie usługi ("Metoda płatności"). Aplikacja może być dostępna jako jednorazowy zakup i może być zakupiona jako miesięczny lub roczny abonament, który zostanie automatycznie odnowiony na koniec odpowiedniego okresu obowiązywania. Firma może zmieniać te opłaty od czasu do czasu bez uprzedzenia użytkownika. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Spółka ma prawo do potrącenia stałych opłat za subskrypcję, wszelkich podatków i innych opłat, które może ponieść w związku z korzystaniem z Aplikacji bezpośrednio z każdej Metody Płatności dostarczonej przez Użytkownika do Spółki. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, opłaty, cła, podatki, opłaty dewizowe i oceny wynikające z korzystania z konta przez użytkownika lub inne osoby korzystające z jego konta. W przypadku pisemnego powiadomienia Firmy o zakończeniu subskrypcji Aplikacji, nie będą pobierane żadne dalsze opłaty z tytułu subskrypcji z wykorzystaniem danej Metody Płatności. Użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu jakichkolwiek przedpłaconych opłat. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie dokona płatności lub płatność zostanie anulowana za pomocą Metody Płatności lub innej metody po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki korzystania z usługi, Firma będzie miała prawo do odzyskania, według własnego uznania, opłaty za subskrypcję, w dowolny sposób. Użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie Firmy o zmianie metody płatności poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach swojego konta. Jeśli Użytkownik nie poda prawidłowej Metody Płatności, jego usługa może zostać odłączona lub przerwana według własnego uznania Firmy. W przypadku wszelkich opłat związanych z Aplikacją, my, lub działający w naszym imieniu procesor płatności, wystawi rachunek za kartę kredytową lub alternatywną metodę płatności. W przypadku, gdy karta kredytowa lub alternatywny dostawca usług płatniczych odmówi zapłacenia nam kwoty zaksięgowanej na koncie użytkownika, będziemy mieli prawo do zablokowania dostępu do Aplikacji lub produktów lub usług zakupionych z konta użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie anulować ani cofać jakichkolwiek zapłaconych opłat za Aplikację ani w inny sposób próbować nas oszukać. W przypadku konieczności podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należnych sald, użytkownik zobowiązuje się zwrócić nam wszystkie wydatki poniesione w celu odzyskania należnych kwot, w tym honoraria adwokackie i inne koszty prawne. WSZYSTKIE ZAKUPY APLIKACJI SĄ BEZZWROTNE I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

(h) Jesteś odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich podatków związanych z zakupem Aplikacji. Jeżeli Spółka ma prawny obowiązek płacenia lub pobierania podatków, za które Użytkownik jest odpowiedzialny zgodnie z niniejszą sekcją, odpowiednia kwota zostanie zafakturowana i zapłacona przez Użytkownika, chyba że Użytkownik dostarczy Spółce ważny certyfikat zwolnienia podatkowego autoryzowany przez właściwy organ podatkowy. Wszelkie płatności przez lub na poczet odszkodowania należnego na mocy niniejszej Umowy będą wolne od wszelkich podatków i nie będą podlegać potrąceniom lub potrąceniom u źródła. Jeżeli Użytkownik jest zobowiązany do odliczenia lub potrącenia wszelkich podatków od takich płatności, wówczas należna kwota zostanie zwiększona w niezbędnym zakresie, tak aby po dokonaniu wszystkich wymaganych odliczeń lub potrąceń, Spółka otrzymała kwotę równą sumie, którą otrzymałaby, gdyby nie dokonano takiego odliczenia lub potrącenia.

(i) Wszelkie nowe funkcje dodane do Aplikacji lub rozszerzające ją podlegają również Warunkom Użytkowania. Niektóre nowe funkcje, które są ogólnie dostępne bez opłat dla wszystkich subskrybentów, zostaną udostępnione Użytkownikowi bez dodatkowych opłat. Dostępność niektórych nowych funkcji może jednak wymagać uiszczenia dodatkowych opłat, a Firma ustali według własnego uznania, czy dostęp do jakichkolwiek innych takich nowych funkcji będzie wymagał dodatkowej opłaty.

 1. PASSWORY. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Aplikacji oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane na podstawie jego hasła. Zachęcamy do używania "silnych" haseł (haseł, które używają kombinacji dużych i małych liter, cyfr i symboli) z Twoim kontem. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie powyższych zasad.
 2. GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

(a) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat; ma prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej umowy oraz do przyznania Spółce wszystkich praw określonych w niniejszej umowie; Treści dostarczone przez Użytkownika są w stu procentach (100%) własnością lub są kontrolowane przez Użytkownika na całym świecie, a ich wykorzystanie nie będzie naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw reklamowych lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz że Spółka ma prawo do wykorzystania ich w dowolny sposób na podstawie niniejszej umowy, bez żadnych negatywnych roszczeń i bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek płatności jakiegokolwiek rodzaju na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

(b) Użytkownik zwolni Spółkę i jej jednostki stowarzyszone, (w tym wszelkich członków zarządu, członków organów, pracowników i innych pełnomocników) z odpowiedzialności z tytułu roszczeń podmiotów zewnętrznych, albo kosztów i strat wynikających z naruszenia albo roszczenia, które, jeżeli okaże się być oparte na uzasadnionych podstawach, stanowiłoby naruszenie powyższych oświadczeń i gwarancji albo wszelkich porozumień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z usług, w tym uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą prawną.

(c) Spółka natychmiast poinformuje Użytkownika o jakichkolwiek roszczeniach podlegających powyższemu zobowiązaniu dotyczącemu zwolnienia z odpowiedzialności i Użytkownik na własny koszt i z pomocą radcy prawnego zatwierdzonego przez Spółkę, które to zatwierdzenie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane, będzie odpierać roszczenia. W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z usług zatwierdzonego radcy prawnego, Spółka może wedle własnej decyzji bronić się na koszt Użytkownika, a Użytkownik zgadza się na swój udział w takiej obronie na żądanie Spółki, jako osoba trzecia albo w jakikolwiek inny sposób, i Użytkownik zrzeka się niniejszym prawa do sprzeciwów albo roszczeń do odszkodowania. W przypadku wniesienia roszczenia Spółka ma prawo, wedle wyłącznego własnego uznania, usunąć albo uniemożliwić dostęp do Nagrań, które stanowią przedmiot roszczenia, lub wstrzymać płatności należne na mocy niniejszego dokumentu na kwotę w uzasadniony sposób związaną z roszczeniem oraz potencjalnymi wydatkami. Wszelkie zawarte ugody dotyczące wszelkich roszczeń wymagają wcześniejszej zgody ze strony Spółki wyrażonej na piśmie.

(d) SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, Z MOCY USTAWY ALBO W INNY SPOSÓB, OPRÓCZ TYCH WYRAŹNIE WSKAZANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. TERM. Warunki Korzystania z Usług obowiązują przez cały czas korzystania z Aplikacji.
 2. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

(a) Dostęp do aplikacji i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Aplikacja jest dostarczana na zasadzie "JAK JEST" i "DOSTĘPNA". Nie ograniczając powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Firma nie udziela żadnych gwarancji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań z tego tytułu: (i) kompletność, dokładność, dostępność, aktualność, bezpieczeństwo lub niezawodność Aplikacji lub jakichkolwiek Treści; (ii) wszelkie szkody w systemie komputerowym użytkownika, utratę danych lub inne szkody wynikające z dostępu lub korzystania z Aplikacji lub jakichkolwiek Treści; (iii) usunięcie lub nieprzekazanie jakichkolwiek Treści lub innych informacji utrzymywanych przez Aplikację; oraz (iv) czy Aplikacja będzie spełniać wymagania użytkownika lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od Spółki lub za pośrednictwem Aplikacji, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie. Ponadto użytkownik rozumie, że mogą wystąpić przerwy w usługach lub wydarzeniach na platformach osób trzecich, w tym między innymi na Facebooku, Twitterze itp., które będą miały wpływ na korzystanie z Aplikacji i które są poza naszą kontrolą, aby zapobiec lub skorygować. Przerwy w korzystaniu z Aplikacji, które są poza naszą kontrolą, nie mogą służyć jako podstawa do zakończenia subskrypcji lub żądania całkowitego lub częściowego zwrotu uiszczonych z góry opłat.

(b) Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za: (i) dostępność lub dokładność takich stron internetowych lub zasobów; lub (ii) treści, produkty lub usługi na takich stronach internetowych lub zasobach lub dostępne za ich pośrednictwem. Odnośniki do takich stron lub zasobów nie oznaczają poparcia przez Firmę takich stron lub zasobów lub treści, produktów lub usług dostępnych na takich stronach lub zasobach. Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich stron lub zasobów. Użytkownik będzie przestrzegał pod każdym względem wszystkich obowiązujących warunków platform osób trzecich, do których uzyskuje dostęp lub które subskrybuje w związku z Aplikacją, w tym obowiązujących warunków platform osób trzecich, takich jak Warunki korzystania z serwisu Twitter opublikowane pod adresem https://twitter.com/tos?lang=en, Warunki korzystania z serwisu YouTube opublikowane pod adresem https://www.youtube.com/t/terms oraz Polityka prywatności Google opublikowana pod adresem https://policies.google.com/privacy. Użytkownik może mieć możliwość zmiany sposobu dostępu do swoich danych w związku z platformami osób trzecich na stronie internetowej danej platformy osób trzecich, np. w ustawieniach bezpieczeństwa Google pod adresem https://myaccount.google.com/permissions. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacje współpracują z kilkoma platformami osób trzecich, oraz że Aplikacje są w dużym stopniu uzależnione od dostępności tych platform. Jeżeli w dowolnym momencie jakakolwiek platforma przestanie udostępniać swoje programy Spółce na rozsądnych warunkach, Spółka może zaprzestać udostępniania użytkownikowi takich funkcji bez prawa do zwrotu pieniędzy, kredytu lub innej rekompensaty.

(c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja może umożliwiać lub pomagać użytkownikowi w uzyskaniu dostępu, interakcji i/lub zakupie usług osób trzecich za pośrednictwem platform i innych osób trzecich. Uzyskując dostęp do usług osób trzecich, użytkownik będzie robił to na własne ryzyko. Te usługi osób trzecich mogą również umożliwiać użytkownikowi przechowywanie jego treści u dostawcy lub operatora usługi osób trzecich. Korzystanie z usług osób trzecich jest regulowane wyłącznie przez zasady i warunki korzystania z usług osób trzecich (a użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich tych zasad i warunków), a każda zawarta umowa lub każda transakcja zrealizowana za pośrednictwem usług osób trzecich jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią, a nie Firmą. Firma nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana w związku z zawartością, wykorzystaniem lub korespondencją z takimi usługami lub platformami osób trzecich, ani z żadną transakcją zrealizowaną i każdą umową zawartą przez użytkownika z taką osobą trzecią.

d) W MAKSYMALNYM PRZYPADKU ZAKAZANIA PRZEZ STOSOWANE PRAWO, FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE, LUB JAKIEJKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, PONIESIONO BEZPOŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, LUB JAKIEJKOLWIEK STRATY DANYCH, UŻYTKU, TOWARU DOSTĘPU LUB INNEJ NIEDOSTĘPNEJ STRATY, WYNIKAJĄCE Z (i) TWOJEGO DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA LUB NIEDOSTĘPNOŚCI DO DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA APP; (ii) JAKIEJKOLWIEK ZASADY LUB ZASADY JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY W ZAKRESIE APP, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK DEFAMATORYCZNE, URAŻLIWEJ LUB PRAWNEJ ZASADY INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB TRZECICH STRON; (iii) JAKIEJKOLWIEK ZASADY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA Z ZESTAWY; LUB (iv) NIEZGODNY DOSTĘP, UŻYTKOWANIE LUB ZMIANĘ TWOICH TRANSMISJI LUB ZAWARTOŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ STU DOLARÓW (100,00 DOLARÓW).

PRZEDAWNIENIE NINIEJSZEGO PODSEKTORA MA ZASTOSOWANIE DO KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERA SIĘ ONA NA GWARANCJI, UMOWIE, USTAWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM NIEDBALSTWIE) LUB W INNY SPOSÓB, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY, A NAWET JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE ŚRODEK ZARADCZY OKREŚLONY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

a) Aplikacja może być używana i udostępniana wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i zagranicznych praw, traktatów i przepisów związanych z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w tym, bez ograniczeń, obowiązującego prawa zwyczajowego, wszelkich stosownych statutów oraz zasad i przepisów Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA. Ponadto, bez ograniczeń, zgadzasz się, że podczas korzystania z Aplikacji lub dostępu do niej nie zrobisz żadnego z poniższych działań:

(i) kopiować, powielać, "zdzierać", nagrywać lub udostępniać publicznie dowolną część Aplikacji lub Treści dostarczonych użytkownikowi za jej pośrednictwem lub w inny sposób korzystać z Aplikacji, co nie jest wyraźnie dozwolone zgodnie z Warunkami Użytkowania;

(ii) Wyłączać, hakować, obchodzić lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Aplikacji lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub materiałów;

(iii) Używać wszelkich metadanych, meta tagów lub innego ukrytego tekstu wykorzystującego nazwę firmy, znak towarowy, URL lub nazwę produktu (w tym, bez ograniczeń, "TuneCore Social");

(iv) wprowadzał, przesyłał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał niechcianych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków pocztowych, „schematów piramidowych” ani innych form namawiania do kupna;

(v) Fałszować nagłówek pakietu TCP/IP lub jakąkolwiek część informacji z nagłówka w jakimkolwiek ogłoszeniu lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać aplikację do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło;

(vi) Przesyłanie, przesyłanie, umieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji jakichkolwiek Treści, które w wyłącznej opinii Firmy są niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające lub nienawistne lub które zawierają przedmioty lub symbole nienawiści, naruszają prywatność jakiejkolwiek osoby trzeciej, zawierają nagość (w tym, bez ograniczeń, wszelką pornografię, erotykę, pornografię dziecięcą lub erotykę dziecięcą), są zwodnicze, zawierają groźby, są obraźliwe, podżegają do działań niezgodnych z prawem, zniesławiające, oszczercze, wulgarne lub brutalne, stanowią mowę nienawiści lub są w inny sposób nieakceptowalne;

(vii) Niszczyć, zakłócać, lub próbować zakłócać lub naruszać jakiekolwiek strony dostępne na Aplikacji, serwery lub sieci podłączone do Aplikacji lub serwery lub sieci podłączone do Aplikacji lub techniczne systemy dostaw dostawców Firmy lub łamać jakiekolwiek wymagania, procedury, zasady lub przepisy sieci podłączonych do Aplikacji;

(viii) Próba skanowania, badania lub testowania podatności jakiegokolwiek systemu lub sieci Firmy lub naruszenia, osłabienia lub obejścia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania chroniących i zapewniających bezpieczeństwo Aplikacji;

(ix) Próba dekompilacji, dezasemblacji, odszyfrowania lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania użytego do dostarczenia Aplikacji;

(x) Próba wyszukiwania, meta-wyszukiwania lub uzyskiwania dostępu do Aplikacji za pomocą dowolnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu innego niż oprogramowanie i/lub agenci wyszukiwania dostarczeni przez Firmę lub inne ogólnie dostępne przeglądarki internetowe osób trzecich (np. Internet Explorer, Firefox, Safari), w tym, bez ograniczeń, wszelkie oprogramowanie, które wysyła zapytania do Aplikacji w celu ustalenia rankingu witryny lub strony internetowej;

(xi) Zbieranie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników Aplikacji bez ich wyraźnej i wyraźnej zgody;

(xii) podszywał się, albo fałszywie przedstawiał swoje związki z jakimikolwiek osobami albo podmiotami, pod pretekstem albo w innej formie inżynierii społecznej, ani w jakikolwiek sposób popełniał oszustwo;

(xiii) poinstruować lub zachęcić jakąkolwiek inną osobę do wykonania któregokolwiek z powyższych działań lub do złamania i/lub naruszenia któregokolwiek z Warunków Użytkowania Serwisu;

(xiv) Przesyłanie lub przekazywanie z aplikacji wszelkich danych, plików, oprogramowania lub linków, które zawierają lub przekierowują do wirusa, konia trojańskiego, robaka lub innego szkodliwego składnika;

(xv) Podejmowania wszelkich działań, które nakładają nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Aplikacji lub systemów lub sieci Przedsiębiorstwa, lub wszelkich systemów lub sieci podłączonych do Aplikacji lub Przedsiębiorstwa.

(b) Spółka nie zostanie uznana za naruszającą Warunki Użytkowania, jeżeli Użytkownik nie powiadomi Spółki o naruszeniu, a Spółka nie naprawi tego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiego powiadomienia. W żadnym wypadku żadne naruszenie nie uprawnia Dystrybutora do odstąpienia od praw przyznanych na mocy niniejszego Regulaminu.

(c) W żadnym wypadku Spółka, jej członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu szkód, w tym w szczególności szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych, retorsyjnych ani następczych wynikające z korzystania albo związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, Usług, produktów Spółki, treści Spółki, niezależnie od tego, czy dało się je przewidzieć i nawet jeżeli Spółka została poinformowana o możliwości poniesienia tego rodzaju szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa, w stosownej jurysdykcji i w żadnym wypadku odpowiedzialność Spółki wobec Użytkownika nie przekroczy stu dolarów amerykańskich ($100).

(d) Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Aplikacji (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników) są i pozostaną wyłączną własnością Firmy. Aplikacja jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno kraju United States , jak i innych krajów. Żadne z postanowień Warunków Korzystania z Usług nie daje prawa do używania nazwy Firmy ani żadnych znaków towarowych, logotypów, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki. Wszelkie opinie, komentarze i sugestie dotyczące Aplikacji są całkowicie dobrowolne i Firma będzie mogła korzystać z tych opinii, komentarzy i sugestii, które Firma uzna za stosowne i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

e) Warunki korzystania z usług podlegają prawu stanu Nowy Jork i są interpretowane zgodnie z tym prawem, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Wszelkie powództwa lub postępowania sądowe wynikające z Warunków korzystania z usługi będą wnoszone wyłącznie do sądów znajdujących się w Stanie i Hrabstwie Nowy Jork, a strony niniejszym nieodwołalnie wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję i miejsce, w którym się znajdują. Strony niniejszej umowy zrzekają się swoich praw do procesu sądowego przez ławę przysięgłych. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Warunków świadczenia usług zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w Warunkach świadczenia usług nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik nie może dokonać cesji Warunków Użytkowania Serwisu (z mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie zakazane cesje będą nieważne. Spółka może dokonać cesji Warunków Użytkowania Serwisu lub jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu bez zgody użytkownika. Stosunki stron wynikające z Warunków Użytkowania są stosunkami z niezależnymi kontrahentami i Warunki Użytkowania nie mogą być interpretowane w sposób sugerujący, że którakolwiek ze stron jest agentem, pracownikiem lub współwłaścicielem drugiej strony. Użytkownik zgadza się, że Warunki Użytkowania Serwisu oraz zawarte w nich zasady, ograniczenia i zasady oraz ich egzekwowanie przez Spółkę nie mają na celu przyznania i nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych żadnej osobie innej niż Użytkownik i Spółka. Warunki Użytkowania Serwisu, wraz z zasadami i politykami Firmy, stanowią całość porozumienia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu. Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty, które zostaną przekazane w ramach niniejszego dokumentu, będą miały formę pisemną i będą przekazywane (i) przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej (w każdym przypadku na adres e-mail podany w nagraniu); (ii) poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej i/lub w Aplikacji; lub (iii) przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny adres, który Spółka może określić na piśmie. Datę otrzymania powiadomienia uznaje się za datę jego przekazania.

(f) Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Politykę Prywatności, a także, że korzystając z Aplikacji, wyraźnie zaakceptował warunki określone w takiej Polityce Prywatności, które mogą być co pewien czas zmieniane.

(g) Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy świadczenia usług dla Ciebie lub jakiegokolwiek klienta z jakiegokolwiek lub bez powodu.

h) Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli takie niewykonanie wynika z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą tej strony, w tym z żywiołów, pożaru, powodzi, ciężkiej pogody, trzęsienia ziemi, wandalizmu, wypadków, sabotażu, awarii zasilania, ataków typu denial of service lub podobnych ataków; Awaria Internetu; działania Boga i wroga publicznego; działania wojenne; działania terrorystyczne; zamieszki; niepokoje społeczne lub publiczne; strajki, lokauty lub zakłócenia w pracy; oraz wszelkie ustawy, zarządzenia, zasady, przepisy, działania lub ograniczenia dowolnego rządu lub organu lub władzy rządowej, cywilnej lub wojskowej, w tym zarządzenia i orzeczenia sądów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja na styczeń 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności Grupy ("Polityka prywatności") dotyczy BELIEVE SAS, francuskiej spółki wpisanej do rejestru handlowego i spółek w Paryżu pod numerem 481 625 853, z siedzibą pod adresem 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARYŻ („Believe SAS”) i jej jednostek zależnych na całym świecie, w tym TUNECORE, zwanych dalej łącznie "Believe","my", albo "nasz".

Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki spółki Believe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z cyfrową dystrybucją muzyki, zapewnianiem produktów ("Produkty") i usług ("Usługi(y)"), ogólnie albo za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub innych usług łączności elektronicznej (widżetów, aplikacji mobilnych albo API), łącznie zwanych "Witrynami(y)"). Spółka Believe SAS działa w charakterze administratora danych, a jej jednostki zależne – w charakterze podmiotów przetwarzających.

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa przetwarzania danych, ich poufności, ochrony prywatności i powiązanych praw. Prosimy dokładnie zapoznać się z naszą Polityką prywatności. 

Odwiedzając tę stronę internetową, przekazując Believe dane osobowe lub inne informacje w Witrynach, dokonując subskrypcji Usług albo zawierając z nami umowę, Użytkownik wyraźnie potwierdza, że przeczytał postanowienia niniejszej Polityki prywatności i wyraża na nie zgodę..

Niniejsze Zasady ochrony prywatności są niezależne od innych zasad ochrony prywatności, poufności lub jakichkolwiek innych praktyk usługowych publikowanych przez firmy trzecie, takie jak Facebook Inc, Apple Inc, Google LLC (Ustawienia bezpieczeństwa Google, Zasady ochrony prywatności Google), Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK lub dowolny operator usług mobilnych lub dowolna osoba trzecia prowadząca stronę internetową lub aplikację lub usługę, do której Strona (Strony) lub Usługi odsyłają lub do której przekierowują, w szczególności za pomocą linku hipertekstowego, którego nie publikujemy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do artystów wykonawców, przedstawicieli artystów (producentów, menedżerów, niezależnych marek), klientów, osób odwiedzających Witryny ("Użytkowników Witryn(i)"), usługodawców, dostawców, partnerów lub podmiotów przetwarzających, które zawarły z nami umowę (łącznie zwanych „Użytkownikami").

Osoby małoletnie (definiowane w przepisach prawa różnych krajów)  ("Osoby małoletnie") nie mogą subskrybować Usług ani nabywać Produktów w Witrynach bez uzyskania uprzedniej zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych oraz zaakceptowania przez nich niniejszej Polityki prywatności. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług, Produktów i Witryn przez Osoby małoletnie pozostające pod ich opieką.

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 ("RODO") i innych przepisów prawa o ochronie danych zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej Witryny lub zamieszczenie informacji w Usłudze, a w szczególnych przypadkach Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail.

 1. Jakie informacje lub dane osobowe gromadzimy na temat Użytkownika i dlaczego?

Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe i inne informacje wyszczególnione poniżej (łącznie zwane "Dane").Danymi") w celu realizowania naszych zobowiązań wynikających z postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem, albo w celu zapewniania Użytkownikowi Produktów lub Usług.

Należy pamiętać, że nie gromadzimy ani nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (tj. danych bezpośrednio lub pośrednio ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, przynależność do związków zawodowych, jak również danych genetycznych i biometrycznych w celu zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących zdrowia lub seksualności w żadnym innym tego rodzaju celu). W związku z tym prosimy Użytkowników o nieprzesyłanie nam tego rodzaju danych.

W naszych umowach i formularzach rejestracyjnych wskazano wszystkie szczegółowe Dane, które Użytkownik musi nam przekazać. 

1.1 Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą Użytkownika będącego zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. W zależności od umowy, Witryn, Produktów lub Usług, statusu Użytkownika lub sposobów gromadzenia, może to obejmować wszystkie albo niektóre niżej wymienione Dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • adres korespondencyjny (fakturowanie lub dostawa); 
 • stacjonarny lub komórkowy (prywatny lub służbowy) numer telefonu);
 • Adres e-mail;
 • dane bankowe (bank lub inne informacje dotyczące rachunku, dane rachunku bankowego, dane karty kredytowej/obciążeniowej, numer, data ważności, kryptografia wizualna);
 • numer paszportu lub numer dokumentu tożsamości; 
 • używany język lub język wybrany w Witrynach lub Usługach;
 • wszelkie informacje poufne ułatwiające Użytkownikowi przypomnienie sobie osobistego identyfikatora lub haseł;
 • dotyczy Osób małoletnich: imię, nazwisko i adres e-mail rodziców lub opiekuna prawnego;  
 • dotyczy wyłącznie artystów wykonawców i ich przedstawicieli: pseudonim artystyczny, elementy tekstowe, graficzne, fotograficzne lub wideo bądź dźwięk i data związane z nagraniem dźwiękowym występue ("Nagranie") albo materiał wideo przedstawiający utwór audiowizualny w postaci zbioru obrazów będących interpretacją utworu muzycznego i daty, które stanowią treść Nagrania ("Teledysk"); okładki płyt, słowa, materiały wideo, tytuły utworów (kompozycji zawierających słowa lub niezawierających słów), daty, imiona i nazwiska, pseudonimy artystyczne, pseudonimy, biografie, nagrania wideo i zdjęcia artystów wykonawców, tytuły piosenek i albumów oraz imiona i nazwiska powiązanych artystów, rok wydania piosenek i albumów oraz imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu posiadającego prawa do piosenek w albumie, ustaleń lub ilustracji związanych z albumem;
 • metadane niezbędne do identyfikacji utworów użytych w Nagraniach i Teledyskach oraz ich cesjonariusze, w szczególności imiona i nazwiska/nazwy autorów, kompozytorów, wydawców lub wszelkich cesjonariuszy, kody SWC, ISRC, UPC itp.;
 • wyłącznie w przypadku rejestracji w celu korzystania z Usług wymagających gromadzenia takich informacji: numer identyfikacji podatkowej;
 • zawartość koszyka Produktów lub Usług;
 • adres IP (numer automatycznie przypisywany przez podmiot świadczący usługi internetowe lub adres MAC urządzeń elektronicznych, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn oraz które podlegają automatycznej identyfikacji i rejestracji każdorazowo w przypadku korzystania z Witryn;
 • dane demograficzne Użytkowników (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania);  
 • dane dotyczące upodobań i preferencji muzycznych (listy odtwarzania) Użytkowników lub inne udostępniane dane gromadzone z platform muzycznych;
 • informacje techniczne, takie jak pliki cookie (więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie Polityka dotycząca plików cookie
 • dane geolokalizacyjne, w szczególności za pośrednictwem sygnałów GPS wysyłanych przez telefony komórkowe: jeżeli Użytkownicy korzystają z usług geolokalizacji oferowanych w Witrynach, na przykład w celu otrzymywania spersonalizowanych reklam, najpierw uzyskujemy ich wyraźną zgodę (wyrażenie zgody). W takim przypadku Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę (zrezygnować);
 • dane podmiotów zewnętrznych (tj. kontakty, znajomi) przekazywane przez Użytkowników. Przed udostępnieniem nam tego rodzaju danych Użytkownik musi uzyskać wyraźną zgodę tych podmiotów zewnętrznych.
 • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie usług TuneCore w zakresie przychodów z nagrań dźwiękowych na YouTube, w związku z wykorzystaniem jego treści na YouTube, przechowujemy jego samodzielnie wybrany identyfikator kanału YouTube w bazie danych Believe w celu połączenia przychodów generowanych przez jego treści z jego kanałem YouTube. Aby autoryzować lub dezautoryzować pobieranie przez Believe identyfikatora Państwa kanału YouTube, należy przejść do ustawień zgody OAuth znajdujących się pod następującym adresem URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences."

1.2 Inne informacje

Gromadzimy również inne dane, które niekoniecznie prowadzą, pośrednio lub bezpośrednio, do ustalenia tożsamości Użytkownika jako osoby fizycznej ("Inne informacje").

W takich przypadkach będziemy przetwarzać tego rodzaju dane na warunkach oraz w celach opisanych w punkcie 3 poniżej. Inne informacje mogą obejmować: 

 • informacje na temat przeglądarki internetowej Użytkownika oraz urządzeń, za pośrednictwem których uzyskuje on dostęp do Witryn, takie jak rodzaj urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, rodzaj i wersja przeglądarki oraz rodzaj i wersja używanej Usługi. Do urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług zapewnianych przez nas lub innych usługodawców, może zostać przypisany niepowtarzalny identyfikator;
 • dane dotyczące korzystania przez Użytkowników z widżetów, aplikacji mobilnych lub innych usług łączności: w tym kontekście możemy gromadzić informacje na temat niepowtarzalnego identyfikatora oraz Inne informacje dotyczące urządzenia nawiązującego połączenie w celu zapewniania treści i reklam na urządzeniach. Gromadzone mogą być również informacje na temat daty i godziny uzyskania dostępu do serwerów oraz pobranych plików i informacji;
 • pliki dzienników serwera w celu obliczenia częstotliwości korzystania z Usług, zarządzania Usługami, diagnozowania problemów wpływających na działanie serwerów lub określania danych geolokalizacyjnych Użytkowników;
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, przezroczystych plików GIF, sygnałów nawigacyjnych, tagów pikselowych lub podobnych technologii (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie Polityka dotycząca plików cookie);
 • dane demograficzne lub Inne informacje, o ile nie umożliwiają ustalenia tożsamości danej osoby;
 • informacje dotyczące korzystania z Usług za pośrednictwem narzędzi analitycznych umożliwiające nam zapewnianie Użytkownikowi większej wydajności. Dane gromadzone w ten sposób mogą zawierać informacje na temat najczęściej wykorzystywanych usług i funkcji, rodzaju wykorzystywanego sprzętu, jego cech charakterystycznych, kraju oraz języka pobierania;
 • informacje powiązane w celu tworzenia profili Użytkowników;
 • przesyłane nam odpowiedzi udzielane w ankietach lub kwestionariuszach dotyczących korzystania z Produktów, Usług lub Witryn.
 1. 2. W jaki sposób gromadzimy Dane Użytkownika?

Gromadzimy Dane Użytkownika w związku z:

 • umową zawartą z Użytkownikiem;
 • kontem utworzonym przez Użytkownika lub Usługami, których Użytkownik jest subskrybentem;
 • przeglądaniem, pobieraniem treścilub korzystaniem z Witryny;
 • zakupami Użytkownika;
 • subskrypcją biuletynów lub innego rodzaju powiadomień przez Użytkownika;
 • roszczeniami Użytkownika dotyczącymi Produktu lub Usługi;
 • zakupem przez Użytkownika biletów na koncerty lub wydarzenia;
 • publicznymi bazami danych;
 • handlową lub medialną współpracą w zakresie działań marketingowych lub promocyjnych związanych z naszą działalnością;
 • • korzystaniem przez Użytkownika z konta osobistego za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych, platformy lub serwisu zewnętrznego w celu zalogowania się do jednego lub więcej kont Użytkownika w Witrynach. W takim przypadku określone Dane osobowe z osobistego konta Użytkownika w serwisie społecznościowym lub innym zewnętrznym serwisie mogą zostać udostępnione Believe (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcia, lista kontaktów, historia odtwarzania, piosenki lub ulubieni artyści oraz Inne informacje, do których BELIEVE ma dostęp po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego konta osobistego w serwisie społecznościowym lub innym serwisie zewnętrznym);
 • aktywność Użytkownika w serwisie społecznościowym, zewnętrznej platformie lub usłudze za pośrednictwem osobistego konta, albo bezpośrednio w Witrynach z grami, konkursami, loteriami, quizami i innymi organizowanymi przez nas działaniami promocyjnymi.

Gromadzimy Inne informacje na temat Użytkownika za pośrednictwem:  

 • przeglądarek, urządzeń i widżetów oraz innych aplikacji cyfrowych wykorzystywanych na takich urządzeniach;
 • pliki dziennika serwerów; 
 • plików cookie (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie Polityką "Ciasteczek:
 • geolokalizacji, jeżeli Użytkownik Witryny wyraził na to wyraźną zgodę;  
 • udostępniania informacji i danych.
 1. W jakim celu przetwarzamy Dane Użytkownika? 

Przetwarzamy Dane Użytkownika w celu:  

 • utworzenia kont osobistych Użytkownika i zarządzania nimi;  
 • wywiązywania się ze zobowiązań umownych
 • świadczenia Usług lub dostarczania zakupionych Produktów;
 • dokonywania i przetwarzania różnych transakcji płatniczych;
 • odpowiadania na żądania lub zapytania Użytkownika albo zapewniania i ulepszania obsługi klienta;
 • organizowania i umożliwiania udziału Użytkownika w grach, konkursach, loteriach, quizach i innych podobnych kampaniach, promocyjnych, ankietach i innych funkcjach oraz zarządzania takim udziałem;
 • komunikacji z Użytkownikiem (np. wysyłania wiadomości o charakterze administracyjnym, promocyjnym lub handlowym);
 • • zapewniania, ulepszania, optymalizowania i dostosowywania komfortu użytkowania oraz ułatwiania Użytkownikowi udostępniania funkcji w mediach społecznościowych;
 • wdrażania, zapewniania i zwiększania bezpieczeństwa Witryn lub Usług, zwalczania oszustw i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa danych zgodnie z definicją zawartą w RODO;
 • analizowania, identyfikowania, ulepszania i rozumienia sposobu działania Usług i Witryn oraz tendencji związanych z korzystaniem z Witryn lub Usług;  
 • określenia, dostosowywania i zwiększania skuteczności technik marketingowych i promocyjnych oraz dostosowywania kampanii promocyjnych i reklamowych do celów i potrzeb Użytkownika;
 • wysyłania, kupowania lub przekazywania upominków lub łączy do albumów lub utworów, informacji muzycznych, nagrań wideo lub innych Usług osobom na listach kontaktów, znajomym i członkom rodziny lub innym Użytkownikom;
 • wypełniania naszych zobowiązań prawnych; 
 • zarządzania i administrowania Danymi osobowymi Użytkownika zgodnie z postanowieniami RODO.
 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Danych Użytkownika? 

Możemy przetwarzać Dane Użytkownika na podstawie:

 • zgody użytkownika;
 • umowy zawartej z użytkownikiem;
 • obowiązku prawnego;
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (na przykład w celu ulepszenia naszych Produktów i Usług, zapobiegania oszustwom, zabezpieczania Witryn i Usług albo dostosowania naszych komunikatów..
 1. Kto otrzymuje dane Użytkownika?

Dostęp do Danych, które Użytkownik nam przesyła, pośrednio lub bezpośrednio, uzyskują wyłącznie upoważnione osoby tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 powyżej. Zapewniamy, że taki dostęp jest zgodny z wdrażanymi przez nas środkami bezpieczeństwa.  

Odbiorcami danych mogą być:  

 • nasze jednostki zależne;
 • usługodawcy zewnętrzni, z którymi współpracujemy w celu ułatwienia świadczenia Usług lub dostępu do Witryn, w tym w szczególności usług hostingu, analizy danych, przetwarzania transakcji płatniczych i wypłaty tantiem lub zamówień Produktów i Usług, zapewniania usług w związanych z infrastrukturą, usług informatycznych, obsługi klienta, korespondencji elektronicznej, audytu i innych podobnych usług;
 • • dotyczy wyłącznie artystów wykonawców i ich przedstawicieli: przekazane informacje mogą być, między innymi, wykorzystywane do śledzenia sprzedaży określonych Nagrań na potrzeby tworzenia rankingów. Korzystając z naszych Usług osoby te potwierdzają, że Believe może przekazywać informacje dotyczące sprzedaży Nagrań lub Teledysków podmiotom zewnętrznym (np. platformom), zestawiać te informacje w postaci diagramów, schematów lub innych materiałów dodatkowych o charakterze porównawczym jak również ujawniać te informacje zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży usług.
 • zewnętrzni usługodawcy, artyści wykonawcy, menedżerowie, producenci lub marki mogą przesyłać Użytkownikom wiadomości reklamowe i promocyjne na mocy postanowień zawartej z nami umowy. W takim przypadku uznaje się, że Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie takich treści w sposób tradycyjny, za pośrednictwem mediów cyfrowych lub innych środków komunikacji;
 • zewnętrzni organizatorzy lub menedżerowie kampanii promocyjnych, w tym gier, konkursów, loterii itp.

Believe może również przekazywać Dane Użytkownika należycie upoważnionym osobom fizycznym, tylko wtedy, gdy jest to konieczne wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 powyżej, w następujących przypadkach:

 • w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa obowiązujących w krajach poza miejscem zamieszkania Użytkownika;
 • w odpowiedzi na nakazy lub żądania organów publicznych lub rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania Użytkownika;
 • w celu realizacji albo egzekwowania postanowień umowy, Ogólnych warunków sprzedaży i korzystania z naszych Usług albo ochrony naszych działań, działań naszych jednostek zależnych lub działań naszych artystów wykonawców, menedżerów, marek i producentów;
 • w celu ochrony praw, bezpieczeństwa i mienia Believe albo praw, bezpieczeństwa i mienia jednostek zależnych Believe, artystów, marek, menedżerów lub producentów;
 • w celu egzekwowania lub obrony naszych praw lub uznawania takich praw;
 • w celu uzyskania niezbędnej ochrony prawnej bądź ograniczenia odszkodowań lub kar nałożonych na Believe lub jej jednostki zależne;
 • w celu reorganizacji, fuzji, przejęcia, utworzenia wspólnego przedsięwzięcia lub jakiejkolwiek innej formy przekazania całości bądź części Believe lub jej udziałów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego;
 • na potrzeby dokonywania określonego przekazywania danych po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika;
 • w celu zaspokojenia interesu publicznego
 • w celu ochrony Użytkownika lub osób trzecich przez oszustwem, nadużyciem, niezgodnymi z prawem działaniami lub naruszeniem umowy bądź ogólnych warunków korzystania z Witryn lub Usług bądź sprzedaży Produktów
 • Użytkownik może również zdecydować o przekazaniu swoich Danych za pośrednictwem dostępnych funkcji na tablicach ogłoszeń, forach dyskusyjnych, czatach, profilach udostępnionych w mediach społecznościowych, blogach lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych środków zaproponowanych przez usługodawców. W takim przypadku ci usługodawcy będą odpowiedzialni za przetwarzanie Danych Użytkownika, a Użytkownik będzie musiał dokładnie zapoznać się z ich zasadami dotyczącymi prywatności lub poufności.  
 • Informacje, dokumenty lub dane publikowane lub przekazywane przez Użytkownika w związku z Usługami stają się informacjami dostępnymi publicznie i w związku z tym mogą być udostępniane innym użytkownikom Usług lub ogólnie rozpowszechniane w Internecie lub innych sieciach komunikacji. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu konsekwencji wynikających z korzystania lub przekazywania jakichkolwiek informacji lub danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem którejkolwiek z Usług.Możemy wykorzystywać i przekazywać takie Dane zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z Usług lub Produktów.
 1. Jak długo wykorzystujemy Dane Użytkownika? (okres przechowywania danych)

Przechowujemy Dane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji umowy, osiągnięcia zamierzonego celu, spełnienia potrzeb Użytkownika, realizacji umowy lub wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych.

Ustalone przez nas kryteria przechowywania danych obejmują: 

 • okres obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem;
 • okres przechowywania wymagany na mocy obowiązujących przepisów prawa (tj. zobowiązania w zakresie księgowości lub archiwizacji);
 • czas trwania zgody Użytkownika na określone wykorzystywanie;
 • dotyczy potencjalnych klientów (w przypadku braku subskrypcji Usługi lub zakupu Produktu): jeden rok lub mniej od dnia zgromadzenia Danych;
 • sześć miesięcy lub mniej w przypadku plików cookie albo 13 miesięcy w określonych przypadkach (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookiePolityka dotycząca plików cookie)

Gdy przetwarzanie Danych Użytkownika nie będzie dłużej konieczne, Dane te zostaną usunięte z naszych systemów i baz danych albo zanonimizowane, tak aby nie można było już ustalić tożsamości Użytkownika.

 1. Hosting, przechowywanie i przekazywanie danych Użytkownika poza granicami Unii Europejskiej

Nasze Usługi i Witryny są kontrolowane i obsługiwane z terenu Francji. Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby hostować i przechowywać Dane Użytkownika na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

W związku z naszą działalnością na całym świecie niektóre Dane mogą być gromadzone, przekazywane, hostowane lub bardziej ogólnie przetwarzane poza krajem lub jurysdykcją zamieszkania Użytkownika. Wymogi dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych różnią się w zależności od miejsca, a poziom ochrony może być inny niż poziom ochrony w kraju, jurysdykcji zamieszkania lub pochodzenia Użytkownika. Jednakże Believe i jej jednostki zależne podejmują odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie przekazywania Danych Użytkownika. Działania te obejmują stosowanie metod przekazywania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz zawieranie pisemnych porozumień z naszymi podmiotami przetwarzającymi w celu zapewnienia, że Dane, które od nas otrzymują, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

W związku z powyższym dostęp do Danych Użytkownika Witryn mogą uzyskiwać organy porządkowe lub regulacyjne stosownie do przepisów prawa obowiązujących w takich zagranicznych jurysdykcjach.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 5 powyżej w razie potrzeby możemy ujawniać Dane Użytkownika partnerom podmiotów zewnętrznych w celu zapewnienia obsługi i bezpieczeństwa Witryn lub Usług, oferowania określonych funkcji lub ulepszania funkcjonowania i wyglądu Witryn i Usług bądź tworzenia nowych funkcji.  

Wymagamy od takich podmiotów zewnętrznych przedstawienia odpowiednich gwarancji poufności i bezpieczeństwa oraz zastosowania niezbędnych fizycznych, organizacyjnych i technicznych środków w celu ochrony i zabezpieczenia Danych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde przekazanie danych poza obszar Unii Europejskiej zostanie objęte mechanizmami gwarancyjnymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub miejscowe organy właściwe.

 1. Środki bezpieczeństwa

Wdrażamy odpowiednie fizyczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia najlepszej ochrony Danych Użytkownika przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, wykorzystaniem stanowiącym nadużycie, nieuczciwym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.  

Przekazywanie danych przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczne, ale zobowiązujemy się do zapewniania standardów bezpieczeństwa stosowanych w branży, których celem jest ochrona przed nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem i wykorzystywaniem Danych oraz zapobieganie takim działaniom.  

Środki te obejmują w szczególności: 

 • przechowywanie na bezpiecznych serwerach na terenie Unii Europejskiej;
 • • ochronę, w tym za pośrednictwem procesów szyfrowania danych, takich jak protokół Secure Sockets Layer ("SSL") w przypadku transakcji z użyciem kart kredytowych oraz innych bankowych transakcji płatniczych wymagających korzystania z przeglądarki z włączonym protokołem SSL, takiej jak Safari, Netscape Navigator 3.0 (lub wersja późniejsza), Chrome, Firefox lub Internet Explorer;
 • ograniczony dostęp pracowników lub personelu podmiotów zewnętrznych do baz danych zawierających Dane;
 • zobowiązania umowne dotyczące naszych pracowników zajmujących się Danymi, nakładające na nich wymogi w zakresie zachowania poufności. 

Ponadto w Witrynach lub podczas korzystania z Usług Użytkownik ma możliwość utworzenia konta dostępu lub konta użytkownika zawierającego identyfikator i hasło, których w celu ochrony dostępu do swojego konta Użytkownik nie powinien ujawniać innym osobom. W celu zapewnienia dalszej ochrony Danych Użytkownika zalecamy okresową zmianę hasła; w żadnym przypadku nie należy ujawniać swoich identyfikatorów innym osobom.  

 1. Prawa przysługujące użytkownikom 

Użytkownicy na terenie Francji podlegają ochronie na mocy francuskiej Ustawy o ochronie danych z 6 stycznia 1978 r. Mieszkańcy Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają ochronie na mocy postanowień RODO obejmujących:

 • Prawo do informacji: prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika;
 • Prawo do uzyskania dostępu do danych: prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych Użytkownika;
 • Prawo do sprostowania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do poprawienia niedokładnych lub błędnych oraz uzupełnienia Danych osobowych Użytkownika;
 • Prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym: prawo do zażądania usunięcia Danych osobowych Użytkownika. To prawo może jednak podlegać ograniczeniom na mocy przepisów prawa lub w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem związanym z przechowywaniem takich Danych osobowych. Takie żądanie będzie skutkować zamknięciem konta klienta/użytkownika Użytkownika i utratą możliwości uzyskiwania dostępu do Witryn lub Usług;
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: prawo do rezygnacji lub zmiany swojej decyzji w zakresie otrzymywania informacji dotyczących ofert Usług, Produktów, wiadomości lub informacji na temat wydarzeń od nas lub naszych partnerów zewnętrznych w dowolnym momencie. W takim przypadku Użytkownik może skorzystać z łącza zamieszczonego w tym celu w każdej otrzymanej wiadomości e-mail lub informacji promocyjnej albo STOP SMS w każdej otrzymanej promocyjnej wiadomości tekstowej. Użytkownik może również zażądać otrzymywania niespersonalizowanych wiadomości dotyczących Produktów i Usług. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować o tym naszych partnerów zewnętrznych, chyba że okaże się to niemożliwe albo będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za skontaktowanie się z danym podmiotem zewnętrznym w celu zażądania wyrejestrowania/anulowania subskrypcji/wycofania zgody na otrzymywanie takich wiadomości;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na podstawie zgody w dowolnym momencie: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika, jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do zażądania skopiowania lub przeniesienia Danych osobowych Użytkownika do innej bazy danych. To prawo dotyczy wyłącznie Danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody oraz z zastosowaniem procesów zautomatyzowanych. Dane będą zwracane Użytkownikom w postaci ustrukturyzowanej i w formacie nadającym się do odczytu.

Aby skorzystać z tych praw, należy użyć tego formularza.

Jeżeli nie spełnimy żądania Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z miejscowym organem ochrony danych. Użytkownicy we Francji mogą kontaktować się z Krajową Komisją Ochrony Informacji i Wolności (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) pod adresem www.cnil.fr lub

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. Co się stanie w przypadku naruszenia ochrony danych?

Zgodnie z postanowieniami artykułów 33, 34 i 55 RODO, jeżeli w przypadku naruszenia ochrony danych będziemy stroną poszkodowaną lub dowiemy się o takim naruszeniu, zgłosimy ten fakt do miejscowego organu właściwego oraz, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, poinformujemy Użytkownika o takim naruszeniu.  

BELIEVE będzie przestrzegać innych obowiązujących przepisów prawa zawierających wymogi dotyczące zgłaszania przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji lub informowania o ich, w stosownych przypadkach, w zależności od lokalizacji osób, których dane dotyczą i innych istotnych czynników.

 1. Jak można się z nami skontaktować?

Aby się z nami skontaktować, należy odwiedzić stronę: https://www.believemusic.com/contact/


Specjalne uwagi dotyczące: 

Użytkowników Witryn TUNECORE, prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Kalifornii,prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Wielkiej Brytanii, prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Włoch, prosimy o zapoznanie się

Mieszkańców Singapuru – z inspektorem ochrony danych Believe można kontaktować się pod adresem. [email protected]

Mieszkańcy Chińskiej Republiki Ludowej – prosimykliknąć tutaj aby skontaktować się z nami w kwestii ochrony danych.

Ostatnia aktualizacja Październik 3, 2023

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Niniejsze warunki, a także polityka dotycząca praw autorskich ("Polityka dotycząca praw autorskich") i polityka prywatności ("Polityka prywatności") (włączone do niniejszego dokumentu przez niniejsze odniesienie i zwane łącznie "Warunkami korzystania z platform społecznościowych"), regulują dostęp użytkownika do witryny TuneCore.com ("Witryna") i korzystanie z niej, w tym korzystanie z wszelkich treści, informacji, produktów i/lub usług ("Usługi platform społecznościowych"). Jest to umowa prawna między użytkownikiem a TuneCore, Inc. ("TuneCore"). TuneCore zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji, zaprzestania lub zakończenia działania Witryny i Usług platform społecznościowych lub modyfikacji Warunków świadczenia usług platform społecznościowych bez powiadomienia. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków korzystania z platform społecznościowych pod kątem zmian. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług platform społecznościowych lub uzyskując do nich dostęp po wprowadzeniu i opublikowaniu przez TuneCore takich zmian, użytkownik zgadza się być prawnie związany zmienionymi Warunkami korzystania z platform społecznościowych. Użytkownik nie może zmieniać warunków Regulaminu platform społecznościowych bez wyraźnej pisemnej zgody TuneCore.

ROZUMIEJĄ PAŃSTWO, ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ TUNECORE ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA KONTA TUNECORE, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH. JEŻELI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH W CAŁOŚCI, NIE MOGĄ PAŃSTWO UZYSKIWAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ TUNECORE.

1. PRZYZNANIE PRAW.

(a) Rejestrując się w Usługach Platform Społecznościowych TuneCore, użytkownik nieodwołalnie przyznaje TuneCore, na całym świecie ("Terytorium") i w Okresie Obowiązywania (zgodnie z definicją poniżej), jedyne i wyłączne prawo do bycia administratorem Nagrań (zgodnie z definicją w Sekcji 3 poniżej) przesłanych przez użytkownika na mocy niniejszej Umowy, wyłącznie za pośrednictwem następujących platform dystrybucji i/lub mediów społecznościowych (zwanych łącznie "Platformami Społecznościowymi"), z których każda może zostać wybrana i zatwierdzona przez użytkownika: (I) Meta i właściwości Meta, czyli Facebook, Messenger (w tym zintegrowany (częściowo lub w całości) z innymi usługami komunikacyjnymi Meta innymi niż WhatsApp), Instagram, Portal i Oculus oraz wszystkie właściwości będące własnością i/lub obsługiwane przez Meta lub jej podmioty stowarzyszone, które są zintegrowane z powyższymi (na przykład Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), w tym w każdym przypadku wszystkie ich funkcje (w tym funkcje przesyłania strumieniowego na żywo) oraz wszystkie odtwarzacze, strony, narzędzia i interfejsy API, w każdym przypadku będące własnością i kontrolowane przez Meta lub jej podmioty stowarzyszone, w tym w każdym przypadku ich następcy i wersje pochodne ("Platformy Meta"); (II) TikTok; (III) CapCut; oraz (IV) YouTube, w tym wszystkie witryny lustrzane i/lub pochodne oraz powiązane produkty i usługi (np. YouTube Shorts i YouTube Creator Music) oraz wszystkie ich wersje zastępcze, następcze i/lub międzynarodowe ("Platformy YouTube"), w tym między innymi YouTube Music, odtwarzacz wideo YouTube i strony internetowe YouTube, aplikacje (np, główna aplikacja YouTube, aplikacja YouTube Music), interfejsy API, elementy osadzone, produkty i usługi oraz wszelkie powyższe, które są udostępniane do syndykacji, a także usługa TuneCore w zakresie monetyzacji nagrań dźwiękowych YouTube i gromadzenia przychodów ("Monetyzacja YouTube"), jak opisano w sekcji 7 poniżej.
(b) Nie ograniczając powyższego, prawa przyznane TuneCore przez użytkownika w niniejszym dokumencie obejmują między innymi prawo do:

i. Sprzedawać, wykorzystywać (i udzielać licencji na wykorzystywanie), kopiować, powielać, przekazywać publicznie, dystrybuować i w inny sposób wykorzystywać Nagrania za pomocą wszelkich środków i mediów (znanych obecnie lub istniejących w przyszłości) ("Sprzedaż") za pośrednictwem Platform społecznościowych, w tym między innymi poprzez synchronizację Nagrań w relacji czasowej z treściami wideo (w tym filmami transmitowanymi na żywo) i nieruchomymi obrazami;

ii. Powielanie, publikowanie i wykorzystywanie (oraz zezwalanie innym na powielanie, publikowanie i wykorzystywanie): (A) tytułów Nagrań; (B) imion i nazwisk, informacji biograficznych, zdjęć i podobizn artystów występujących w Nagraniach; (C) okładek związanych z Nagraniami; oraz (D) innych informacji i/lub materiałów dostarczonych przez użytkownika lub artystów, których występy są zawarte w Nagraniach; w związku ze sprzedażą, reklamą, dystrybucją i eksploatacją Nagrań i/lub w związku z ogólną działalnością TuneCore (oraz ogólną działalnością dowolnej spółki dominującej, zależnej i/lub stowarzyszonej TuneCore) oraz reklamą i promocją usług TuneCore (oraz dowolnej spółki dominującej, zależnej i/lub stowarzyszonej TuneCore);

iii. To zezwolenie na tworzenie, używanie i wykorzystywanie tak zwanych "treści generowanych przez użytkowników" zawierających Nagrania użytkownika;oraz do upoważniania użytkowników platform społecznościowych do dokonywania umiarkowanych zmian w Nagraniach w ramach treści generowanych przez użytkowników (takich jak zmiana prędkości odtwarzania nagrań użytkownika);

iv. Pobieranie wszelkich dochodów uzyskanych z jakiegokolwiek dozwolonego w niniejszym dokumencie korzystania z Nagrań;

v. Ściganie, obrona i rozstrzyganie roszczeń dotyczących wykorzystywania Nagrań na wszystkich Platformach Społecznościowych; oraz

vi. Zawierania umów, cedowania lub licencjonowania jakichkolwiek praw TuneCore i/lub delegowania jakichkolwiek obowiązków TuneCore wynikających z niniejszej umowy na licencjobiorców będących osobami trzecimi na warunkach, które mogą być zaakceptowane przez TuneCore.

(c) TuneCore zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy świadczenia swoich usług dla Ciebie lub jakiegokolwiek klienta z jakiegokolwiek lub bez powodu i nie będzie w żaden sposób zobowiązany do dostarczenia powiadomienia o takiej odmowie.

(d) Chociaż użytkownik ma prawo do sprzedaży swojej muzyki na dowolnej platformie, w sklepie konsumenckim i/lub za pośrednictwem własnej strony internetowej, prawa przyznane TuneCore przez użytkownika w ramach niniejszej Usługi Platform Społecznościowych są wyłączne w odniesieniu do TuneCore jako upoważnionego przedstawiciela użytkownika do dystrybucji jego Nagrań na platformach społecznościowych wymienionych powyżej w Sekcji 1(a), z których każda może zostać wybrana i zatwierdzona przez użytkownika.

(e) Od czasu do czasu w Okresie Obowiązywania poszczególne Platformy Społecznościowe mogą wprowadzać zmiany na swojej platformie, w tym między innymi dodawać lub usuwać określone usługi lub produkty, opracowywać i testować beta nowe produkty, rprowadzenie promocji, rebranding, i tworzenie alternatywnych tantiem i/lub struktur cenowych (pojedynczo i łącznie "Rozwój(-y) Nowej(-ych) Platformy"). Zawierając niniejszą umowę, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usługi Platform Społecznościowych, w związku z dowolną Platformą Społecznościową wybraną przez użytkownika i zatwierdzoną przez niego dystrybucją, użytkownik może zostać automatycznie włączony do takich Nowych Rozwiązań Platformowych wprowadzonych przez taką Platformę Społecznościową w Okresie Obowiązywania. W takim przypadku jedynym środkiem zaradczym przysługującym użytkownikowi w celu rezygnacji z takiego Rozwoju Nowej Platformy będzie (i) rezygnacja z określonego Rozwoju Nowej Platformy (jeśli zezwala na to TuneCore i/lub odpowiednia Platforma Społecznościowa, według uznania każdego z nich); (ii) całkowita rezygnacja z dystrybucji na takiej Platformie Społecznościowej; lub (iii) rozwiązanie niniejszej umowy.

2. TERMIN.

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpocznie się w dniu, w którym Użytkownik kliknie przycisk "Akceptuję" i będzie trwał do momentu jej rozwiązania przez Użytkownika lub TuneCore ("Okres").

3. NAGRANIA.

Termin "Nagrania" jest definiowany jako nagrania dźwiękowe (oraz nagrania audiowizualne, jeśli dotyczy) wraz z wszelkimi towarzyszącymi pracami artystycznymi, metadanymi i/lub wszelkimi innymi materiałami przedłożonymi przez Użytkownika TuneCore w dowolnym czasie jako część usługi Platformy Społecznej. TuneCore, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich materiałów (w tym, bez ograniczeń, Nagrań, obrazów i/lub dzieł sztuki), które Użytkownik przedkłada. Użytkownik zgadza się przesłać wszystkie Nagrania, obrazy i dzieła sztuki na swój wyłączny koszt, w formacie(ach) wymaganym przez TuneCore i/lub Platformy Społecznościowe. Opisy techniczne takiego formatu(ów) zostaną dostarczone Użytkownikowi na żądanie, pod warunkiem, że TuneCore zastrzega sobie prawo do konwertowania plików audio Nagrań w razie potrzeby w celu spełnienia wymogów formatu i/lub rozmiaru pliku wszystkich Platform Społecznych. Ponadto TuneCore będzie miała prawo do poprawiania błędów metadanych w celu spełnienia wymagań Platformy. TuneCore zobowiązuje się do dostarczenia Twoich Nagrań do Platform Społecznościowych tak szybko, jak to możliwe, z czasem od kilku godzin, do kilku dni do kilku tygodni w celu poszczególnych Platform Społecznościowych do pobrania i udostępnienia Twoich Nagrań klientom.

4. PŁATNOŚCI.

(a) W związku z Nagraniami Użytkownika wykorzystywanymi za pośrednictwem Platform Społecznościowych, TuneCore zapłaci Użytkownikowi osiemdziesiąt procent (80%) Dochodu Netto (zgodnie z definicją w Sekcji 4(b) poniżej) przypisanego do jego Nagrań i faktycznie otrzymanego przez TuneCore z Platform Społecznościowych za licencjonowane wykorzystanie Nagrań Użytkownika. Dochód netto zostanie zaksięgowany na koncie TuneCore w odpowiednim czasie po jego otrzymaniu przez TuneCore. Po zaksięgowaniu płatności na koncie użytkownika, będzie on mógł wypłacić całość lub dowolną część według własnego uznania. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty bankowe lub inne opłaty związane z takimi wypłatami.

(b) "Dochód netto" definiuje się jako rzeczywiste wpływy TuneCore z Platform społecznościowych pomniejszone o (i) wszelkie podatki, opłaty lub inne opłaty związane z korzystaniem z Nagrań użytkownika i/lub przekazywaniem płatności na rzecz użytkownika; oraz (ii) wszelkie przychody wypłacone Współpracownikowi za pośrednictwem funkcji "TuneCore Splits", jak określono poniżej, jeśli ma to zastosowanie. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakiegokolwiek zestawienia księgowego lub jakiegokolwiek pozwu z niego wynikającego muszą zostać złożone (a pozew wszczęty) nie później niż jeden (1) rok od daty sporządzenia zestawienia, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich dłuższych okresów przedawnienia, które mogą być dozwolone przez prawo.

(c) W zakresie, w jakim użytkownik jest winien TuneCore jakiekolwiek kwoty w związku z Warunkami korzystania z platformy społecznościowej lub w inny sposób, TuneCore będzie mieć prawo do odliczenia całości lub części takich kwot od jakiegokolwiek dochodu netto należnego użytkownikowi.

(d) Dochód netto zaksięgowany na koncie TuneCore zostanie połączony w oprocentowanym rachunku bankowym z Dochodem netto innych klientów TuneCore do momentu wycofania takich funduszy. Użytkownik zgadza się, że nie otrzyma odsetek lub innych zysków od dochodu netto, które TuneCore obsługuje jako jego agent i umieszcza na takich połączonych kontach. W zamian za korzystanie przez Użytkownika z Usług Platform Społecznych, Użytkownik nieodwołalnie przenosi i przypisuje TuneCore wszelkie prawa własności, które może mieć do wszelkich odsetek, które mogą być naliczane od dochodu netto przechowywanego na takim koncie zbiorczym. Oprócz lub zamiast zarabiania odsetek na takim koncie zbiorczym, TuneCore może otrzymać redukcję opłat lub wydatków pobieranych za usługi bankowe przez banki, które przechowują Dochód Netto Użytkownika.

(e) Uprawnieni właściciele kont TuneCore mogą kierować część swoich dochodów do innych uprawnionych kont TuneCore (zwanych dalej "Współpracownikami Split") za pomocą funkcji "TuneCore Splits", jak określono w niniejszym dokumencie. Aby utworzyć podzieloną płatność za Nagranie, użytkownik musi (i) dystrybuować Nagranie przy użyciu planu "Wschodzący Artysta", "Wybity Artysta" lub "Profesjonalny" (Nagrania dystrybuowane w ramach planu Nowy Artysta nie kwalifikują się do podzielonej płatności); oraz (ii) podać TuneCore adres e-mail powiązany z kontem każdego Podzielonego Współpracownika oraz procent przychodów, które otrzyma każdy Podzielony Współpracownik. Aby otrzymać podzieloną płatność jako podzielony współpracownik, użytkownik musi posiadać ważne konto TuneCore korzystające z planu Rising Artist, Breakout Artist, Professional lub planu New Artist z dodatkiem "TuneCore Splits Collaborator". Po utworzeniu podziału, aby otrzymać swój udział w przychodach, każdy współpracownik podziału musi potwierdzić szczegóły podziału przychodów. W przypadku, gdy podział przychodów zostanie skierowany na niekwalifikujące się konto TuneCore lub adres e-mail, nie zostanie potwierdzony przez Współpracownika podziału lub jest w inny sposób nieważny, część przychodów przypisana do tego odbiorcy będzie nadal wypłacana właścicielowi konta TuneCore, który utworzył podział.

(f) Sprzedaż za pośrednictwem niektórych Platform Społecznościowych, usług i/lub innych źródeł przychodów może nie kwalifikować się do płatności podzielonych. Takie niekwalifikujące się źródła przychodów mogą obejmować przychody pochodzące z (i) eksploatacji praw do kompozycji muzycznych stanowiących podstawę Nagrań; (ii) sprzedaży Nagrań na Platformach Meta; oraz (iii) monetyzacji Nagrań w serwisie YouTube.

(g) Właściciele konta TuneCore ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszystkich opłat, płatności, należności, podatków i rozliczeń należnych w związku ze Sprzedażą Nagrań za pośrednictwem ich konta TuneCore, w tym ewentualnych części takiego dochodu wypłacanych Współpracownikowi Split.

5. OSZUSTWA W ZAKRESIE PRZESYŁANIA STRUMIENIOWEGO.

(a) Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystał z Witryny lub Usług platform społecznościowych w celu przesyłania, kierowania, zapewniania połączeń lub przechowywania jakichkolwiek materiałów naruszających prawa autorskie lub w inny sposób naruszających lub promujących naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że TuneCore może uniemożliwić dostęp i/lub zamknąć konto użytkownika i/lub usunąć lub uniemożliwić dostęp do jakichkolwiek Nagrań lub powiązanych materiałów dostarczonych TuneCore przez użytkownika w przypadku otrzymania przez TuneCore jakiegokolwiek roszczenia, które, jeśli jest prawdziwe, stanowiłoby naruszenie oświadczeń i gwarancji użytkownika wynikających z niniejszej Umowy. Więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej praw autorskich.

(b) Użytkownik zgadza się nie angażować w (lub zezwalać, zachęcać, zaciągać, zatrzymywać lub zatrudniać osoby trzecie do angażowania się w), działania, które, według uznania TuneCore, stanowią Manipulację Strumieniową.

i. "Manipulacja Strumieniowa" oznacza wszelkie działania i/lub metody polegające na sztucznym tworzeniu, przy użyciu środków ludzkich lub innych niż ludzkie, odtworzeń online lub offline w usługach strumieniowych audio i/lub audiowizualnych, w przypadku gdy takie odtworzenia nie reprezentują odsłuchów i/lub wyświetleń zainicjowanych w dobrej wierze przez prawdziwych konsumentów i mających miejsce w kraju zgłaszającym. Manipulacja Strumieniowa może obejmować lub obejmować, ale nie jest ograniczona do zwiększania, generowania lub manipulowania liczbą odtworzeń, sprzedażą, liczbą osób śledzących, aktywnością zaangażowania lub innymi kluczowymi wskaźnikami wykorzystywanymi przez Usługi Platform Społecznościowych i/lub dowolną Platformę, poprzez wykorzystanie (A) botów, skryptów, wirusów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików, programów lub zautomatyzowanych procesów; i/lub (B) farm kliknięć, farm trolli, nieautentycznych kont, współdzielonych informacji o kontach lub wirtualnych sieci prywatnych. Manipulacja Strumieniowa może być wynikiem działań podejmowanych w odniesieniu do pojedynczych lub grup Nagrań w celu sztucznego poprawienia pozycji na listach przebojów, zwiększenia udziału w rynku, zwiększenia opłat licencyjnych lub innych płatności, bądź w innych oszukańczych lub nieuczciwych celach.

ii. Użytkownik powinien mieć świadomość, że Manipulacja Strumieniowa może być wynikiem działań strony trzeciej, takiej jak firma promocyjna lub marketingowa, wytwórnia płytowa lub dystrybutor muzyki, działającej w imieniu artysty lub we własnym imieniu. Zachęcamy do zbadania i sprawdzenia wszelkich firm lub osób, które mogą być zatrudnione do promocji lub marketingu muzyki, ponieważ użytkownik może być odpowiedzialny za manipulację strumieniową popełnioną przez osobę trzecią w jego imieniu. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie manipulacje strumieniowe dokonywane przez stronę trzecią w imieniu Użytkownika lub odnoszące się do jego Nagrań stanowią naruszenie niniejszych Warunków Korzystania z Usług Platform Społecznościowych.

iii. Czynniki służące stwierdzeniu, czy dany sposób korzystania bądź dane działanie marketingowe stanowi Manipulowanie przesyłaniem strumieniowym, będą zależeć od konkretnych okoliczności w danym przypadku; przykłady i opisy Manipulowania przesyłaniem strumieniowym przedstawione w niniejszym dokumencie nie są wyczerpujące.

iv. Niektóre Platformy Społecznościowe, które wykorzystują Nagrania Użytkownika, mogą również posiadać politykę związaną z oszustwami i podejrzeniami o oszustwo, a Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za zapoznanie się z taką polityką i jej przestrzeganie, przy czym taka polityka będzie wiążąca dla Użytkownika w ramach niniejszej Umowy.

(c) W przypadku, gdy TuneCore ma, według własnego uznania w dobrej wierze, powody, by podejrzewać, że konto użytkownika lub Nagrania były przedmiotem, były zaangażowane lub generowały dochód z: naruszenia Warunków korzystania z platform społecznościowych; oszustwa; naruszenia praw autorskich, znaku towarowego, prawa do wizerunku lub jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej; nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań licencyjnych stron trzecich; lub Streaming Manipulation (łącznie "Niewłaściwe postępowanie"), TuneCore zastrzega sobie prawo do: (i) zaprzestania księgowania dochodów, w tym wszelkich Dochodów Netto lub innych płatności na konto użytkownika, (ii) zablokowania możliwości wypłacania środków w inny sposób do czasu rozwiązania podejrzanych działań w sposób satysfakcjonujący TuneCore oraz (iii) usunięcia dowolnych lub wszystkich Nagrań użytkownika z dowolnej lub wszystkich Platform Społecznościowych. Użytkownik zgadza się również, że takie przychody zostaną przez niego utracone, jeśli TuneCore ustali w dobrej wierze, że jego konto lub Nagrania były przedmiotem Niewłaściwego Postępowania, brały w nim udział lub generowały przychody z Niewłaściwego Postępowania.

(d) Ponadto użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

i. Użytkownik zgadza się dostarczyć TuneCore wszelkich informacji zasadnie wymaganych przez TuneCore w ramach dochodzenia w sprawie Niewłaściwego Postępowania.

ii. Użytkownik zgadza się, że jeśli Platforma powiadomi TuneCore, że jakiekolwiek z jego nagrań wygenerowały przychody, odtworzenia lub strumienie w wyniku Niewłaściwego Postępowania, takie zawiadomienie będzie służyć jako wystarczający dowód dla TuneCore do ustalenia, w dobrej wierze, według własnego uznania, że takie przychody lub odtworzenia są wynikiem Niewłaściwego Postępowania.

iii. Po ustaleniu przez TuneCore, że Twoje konto lub Nagrania były przedmiotem, zaangażowane w, lub generowały przychody z Niewłaściwego Postępowania, zgadzasz się, że wszystkie przychody na Twoim koncie, które zostały zamrożone przez TuneCore przepadają, niezależnie od tego, czy zostały wygenerowane z konkretnego Nagrania (ów) lub Platformy.

iv. Użytkownik zgadza się, że TuneCore's dobrej wierze ustalenia Nieprawidłowe zachowanie może być oparte na streaming lub innej działalności, która jest taka sama lub podobna do przypadków, że TuneCore wcześniej ustalono zaangażowane Nieprawidłowe zachowanie.

v. Wypłata przychodów dla Użytkownika przez TuneCore nie stanowi uznania TuneCore, że takie przychody nie były wynikiem Niewłaściwego Postępowania.

vi. TuneCore nie ma obowiązku zbadania Niewłaściwego Postępowania, chyba że i dopóki nie zamrozi dochodów na Twoim koncie.

vii. Jeżeli TuneCore ustali, że przychody generowane na konto użytkownika są wynikiem Niewłaściwego Postępowania, a takie przychody zostały już wypłacone użytkownikowi, użytkownik zgadza się zwrócić takie przychody do TuneCore.

viii. Użytkownik zgadza się, że nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek opłat uiszczonych przez niego na rzecz TuneCore w przypadku TuneCore wyłącza dostęp do konta użytkownika, jego nagrań i / lub innych materiałów dostarczonych do TuneCore, lub do wszelkich przychodów utraconych przez użytkownika, jak określono w poprzednim zdaniu.

ix. W zakresie, w jakim TuneCore, według własnego uznania w dobrej wierze, ustali, że jakiekolwiek Niewłaściwe Postępowanie zostało spowodowane przez działania lub zaniechania Użytkownika lub jego podmiotów stowarzyszonych lub przez jakąkolwiek osobę trzecią działającą w imieniu Użytkownika lub na jego polecenie, wszelkie koszty poniesione przez TuneCore (w tym opłaty prawne i wydatki) w związku z tym mogą, oprócz innych środków zaradczych, zostać odliczone przez TuneCore od wszelkich środków pieniężnych w przeciwnym wypadku należnych Użytkownikowi.

x. Jeżeli w uzasadnionej ocenie biznesowej TuneCore zdecyduje się zaangażować prawnika do przeglądu potencjalnego Niewłaściwego Postępowania lub przeglądu i/lub odpowiedzi na wszelkie zarzuty osób trzecich dotyczące Niewłaściwego Postępowania przez Użytkownika lub związane z jego kontem lub Nagraniami, TuneCore, według własnego uznania, ma prawo do odliczenia z konta Użytkownika kosztów takiego zaangażowania, ale co najmniej trzystu dolarów (300 USD), w celu zrównoważenia kosztów związanych z opłatami prawnymi i wydatkami.

(e) TuneCore ma prawo, ale nie obowiązek, do przeglądu i/lub monitorowania wszelkich działań i treści przesyłanych przez Użytkownika. TuneCore może badać wszelkie skargi lub wszelkie zgłoszone naruszenia swoich zasad i może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne. Takie działanie może obejmować, ale nie jest ograniczone do wydawania ostrzeżeń, zawieszenia lub zakończenia usługi, odmowy dostępu i/lub usunięcia wszelkich materiałów, które użytkownik mógł przesłać. Użytkownik zgadza się, że TuneCore zastrzega sobie prawo i może zamknąć jego konto według własnego uznania z dowolnego powodu i w dowolnym czasie, w tym jeśli, w dobrej wierze TuneCore, uważa się, że użytkownik zaangażował się w Niewłaściwe Postępowanie.

6. DODATKOWE WARUNKI META PLATFORM.

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na dystrybucję Nagrań do Meta Platforms w ramach Usługi Platform Społecznościowych, zastosowanie będą miały dodatkowe warunki określone w niniejszym punkcie 6:

(a) W zakresie, w jakim użytkownik jest autorem lub właścicielem jakichkolwiek praw do kompozycji muzycznych i/lub tekstów zawartych w jakichkolwiek Nagraniach, które użytkownik przesyła do TuneCore w dowolnym momencie w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Meta Platform w ramach Usługi Platform Społecznościowych, użytkownik, w ramach procesu rejestracji w Warunkach korzystania z Platform Społecznościowych, jest zobowiązany:

i. oświadcza i gwarantuje TuneCore, że wszystkie odpowiednie prawa do takich kompozycji muzycznych i/lub tekstów, które są niezbędne do korzystania przez Meta Platforms z takich Nagrań w celach określonych w niniejszych Warunkach korzystania z Platform społecznościowych, są w całości kontrolowane przez jedną lub więcej renomowanych firm zajmujących się wydawaniem muzyki i/lub przez jedną lub więcej uznanych na całym świecie organizacji zbiorowego zarządzania;

ii. jeśli w odpowiednim czasie, w którym użytkownik przesyła swoje Nagrania do TuneCore, nie jest stroną umowy z uznanym, renomowanym wydawcą muzycznym i/lub członkiem uznanej na całym świecie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (czego dowodem jest możliwość złożenia przez użytkownika oświadczenia i gwarancji, o których mowa w punkcie 6(a)(i.) powyżej), użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w TuneCore Publishing Administration Services jako klient TuneCore w odniesieniu do zarządzania prawami użytkownika do takich kompozycji muzycznych i/lub tekstów.

(b) TuneCore dostarczy Nagrania użytkownika do Meta Platforms wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik złożył oświadczenia i gwarancje zgodnie z punktem 6(a)(i.) powyżej. Bez uszczerbku dla praw i środków prawnych TuneCore wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług platform społecznościowych, jeśli oświadczenia i gwarancje złożone przez użytkownika w ramach procesu rejestracji w usłudze platform społecznościowych są niedokładne, (i) TuneCore może natychmiast usunąć, może zażądać od Mety natychmiastowego usunięcia lub może zostać poproszona przez Metę o natychmiastowe usunięcie odpowiednich Nagrań z platform Meta; (ii) w zakresie, w jakim użytkownik jest winien TuneCore jakąkolwiek kwotę z tego tytułu, TuneCore będzie mieć prawo do odliczenia całości lub części takich kwot od jakiegokolwiek Dochodu Netto należnego użytkownikowi.

(c) Użytkownik zgadza się, że (i) nie będzie, bezpośrednio lub za pośrednictwem agenta lub osoby trzeciej, pozywać Meta lub jej podmiotów stowarzyszonych, jej lub ich dyrektorów, członków zarządu lub pracowników (zwanych łącznie "Podmiotami Meta") w Okresie Obowiązywania lub po jego upływie, w odniesieniu do jakiegokolwiek wykorzystania Nagrań przesłanych przez użytkownika na mocy niniejszej Umowy w celu dystrybucji za pośrednictwem Platform Meta w ramach Usługi Platform Społecznościowych, (i) użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo zwalnia, uniewinnia i na zawsze zwalnia Meta i wszystkie Podmioty Meta z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, roszczeń i roszczeń wynikających z niniejszej Umowy oraz (ii) użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo zwalnia, uniewinnia i na zawsze zwalnia Meta i wszystkie Podmioty Meta z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń i roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, powództw, pozwów i żądań na całym świecie, znanych lub nieznanych, które użytkownik może mieć lub uważa, że ma przeciwko Meta i/lub jej podmiotom stowarzyszonym, wynikających z lub związanych z wszelkim faktycznym lub domniemanym nieautoryzowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Nagrań przesłanych przez użytkownika na mocy niniejszej umowy do dystrybucji za pośrednictwem Platform Meta na dowolnych Platformach Meta przez którykolwiek z Podmiotów Meta lub przez dowolnego użytkownika końcowego Platform Meta, w dowolnym czasie przed datą, w której Nagranie użytkownika zostało po raz pierwszy dostarczone przez TuneCore na Platformy Meta, w związku z filmami wideo użytkownika przesłanymi, hostowanymi lub przesyłanymi strumieniowo za pośrednictwem Platform Meta (Meta nie przyznaje się do takich roszczeń ani odpowiedzialności za takie roszczenia).

 • DODATKOWE WARUNKI USŁUGI GROMADZENIA PRZYCHODÓW Z NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH W SERWISIE YOUTUBE.

W przypadku korzystania z usługi YouTube Monetization w ramach usługi Platformy społecznościowe zastosowanie mają dodatkowe warunki określone w niniejszym punkcie 7:

(a) W celu włączenia nagrania do usługi YouTube Monetization, nagranie takie musi być również włączone do wszystkich innych Platform YouTube.

(b) Decydując się na Monetyzację YouTube, rozumieją Państwo i zgadzają się, że Państwa Nagrania mogą być włączane i rozpowszechniane jako część filmów generowanych przez użytkowników na Platformach YouTube, a wszelkie przychody z tego tytułu mogą być dzielone z autorem danego filmu i wszelkimi posiadaczami praw do niego.

(c) Użytkownik może przesyłać Nagrania do YouTube Monetization, które wykorzystują wyłącznie jego własne materiały, do których posiada wyłączne prawa i/lub materiały osób trzecich, do których posiada wyłączne prawa. Dla jasności, Nagrania zawierające następujące rodzaje treści nie kwalifikują się do włączenia do YouTube Monetization (każde z nich zwane jest "Nagraniem niekwalifikującym się"): (i) treści licencjonowane niewyłącznie od strony trzeciej; (ii) treści wydane na licencji Creative Commons lub podobnych wolnych/otwartych licencjach; (iii) nagrania z domeny publicznej; (iv) klipy lub próbki z innych źródeł (w tym klipy używane zgodnie z zasadami dozwolonego użytku); (v) nagrania karaoke, instrumentalne wersje okładek, remastery i nagrania podobne do dźwięku; (vi) efekty dźwiękowe, podkłady dźwiękowe lub pętle produkcyjne; oraz (vii) treści stworzone wyłącznie w celu lub przesłane specjalnie do wykorzystania w filmach YouTube w celu manipulowania systemem identyfikacji treści YouTube (np.g., muzyka używana do kart końcowych w filmach). Przekazanie Niekwalifikujących się Nagrań do wykorzystania w związku z Monetyzacją YouTube może skutkować zablokowaniem przez TuneCore dostępu do Monetyzacji YouTube, zamknięciem konta TuneCore i/lub potrąceniem z konta TuneCore wszelkich zarobionych w związku z tym środków.

(d) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że (i) korzystając z Monetyzacji YouTube, będzie przestrzegać wszystkich warunków niniejszych Warunków korzystania z platformy społecznościowej, w tym warunków określonych w niniejszym punkcie 7; (ii) wszelkie Nagrania przesłane do Monetyzacji YouTube będą wykorzystywać wyłącznie własne materiały, do których użytkownik ma wyłączne prawa i/lub materiały stron trzecich, do których użytkownik ma wyłączne prawa; oraz (iii) użytkownik nie będzie przesyłać żadnych Niekwalifikujących się Nagrań do włączenia do Monetyzacji YouTube.

8. DODATKOWE WARUNKI MUZYCZNE TWÓRCY YOUTUBE.

Nagrania zarejestrowane w usłudze YouTube Monetization kwalifikują się do uwzględnienia przez YouTube w usłudze YouTube Creator Music ("Usługa CM"). Decydując się na usługę YouTube Monetization, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Nagrania mogą zostać przesłane przez TuneCore do włączenia do Usługi CM. Jeśli którekolwiek z nagrań użytkownika zostanie wybrane do włączenia, zastosowanie będą miały dodatkowe warunki określone w niniejszym punkcie 8:

(a) Warunki niniejszej Sekcji 8 ("Warunki YouTube Creator Music") stanowią umowę licencyjną pomiędzy Użytkownikiem a TuneCore w związku z Usługą CM. Użytkownik niniejszym potwierdza TuneCore swoją zgodę na licencję opisaną w niniejszej Sekcji 8 ("Licencja") w związku ze Sprzedażą Nagrań w Usłudze CM. Usługa CM umożliwi niektórym uprawnionym twórcom YouTube wybranym przez Google ("Uprawnieni Twórcy") dostęp do biblioteki nagrań dźwiękowych (w tym Nagrań Użytkownika) w celu zsynchronizowania ich z filmami wideo Uprawnionych Twórców (w zależności od filmu wideo), lub w innych treściach audio lub audiowizualnych przesłanych lub w inny sposób udostępnionych przez Uprawnionych Twórców (w tym jako transmisja na żywo) (każde "Wideo Twórcy") na Platformach YouTube, zgodnie z warunkami licencji na synchronizację zakupionej za pośrednictwem Usługi CM (każda "Licencja CM") wraz z opłatą licencyjną za synchronizację uiszczoną przez Uprawnionego Twórcę ("Opłata licencyjna"). W ramach każdej licencji CM, Uprawnionemu Twórcy zostaną przyznane następujące ogólnoświatowe, niewyłączne prawa: Prawo do wykorzystania do pełnej długości stosownego Nagrania w Filmie Twórcy oraz prawo do transmisji stosownego Filmu Twórcy za pośrednictwem transmisji strumieniowej na żywo, transmisji strumieniowej na żądanie i/lub warunkowego pobierania na Platformach YouTube. Licencja CM może zostać udzielona na czas określony lub na czas obowiązywania praw autorskich do danego Nagrania (określony przez TuneCore, YouTube i/lub odpowiedniego Uprawnionego Twórcę). Sprzedaż, administrowanie i rozliczanie Licencji CM na rzecz Uprawnionych Twórców będą wydawane przez Google LLC, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), działającą jako agent w imieniu TuneCore, w imieniu Google i na rzecz TuneCore.

(b) Do celów powyższego ustępu i z zastrzeżeniem warunków niniejszej Sekcji, użytkownik udziela TuneCore następującej Licencji, która obejmuje wszystkie prawa niezbędne do upoważnienia Google do udzielania sublicencji Uprawnionym Twórcom, na zasadzie niewyłączności, prawa i licencji (ale nie obowiązku), na całym świecie i na czas trwania każdej odpowiedniej Licencji CM, do:

i. Cyfrowego pobrania Nagrania na lokalne urządzenia pamięci masowej wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia przez Uprawnionego Twórcę, czy chce on wykorzystać takie Nagranie w swoim Wideo Twórcy, pod warunkiem, że (A) Uprawnionemu Twórcy nie zostaną przyznane żadne inne prawa w związku z takim pobraniem; oraz (B) Uprawniony Twórca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich niewykorzystanych pobrań po upływie 90 dni (a użytkownik niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mu należna żadna dodatkowa opłata w związku z takim pobraniem);

ii. Nagrywać, edytować (wyłącznie w celu synchronizacji, przejścia, odtwarzalności i tempa), wykorzystywać, synchronizować, odtwarzać i udostępniać odpowiednie Nagranie w Wideo Twórcy oraz tworzyć kopie Wideo Twórcy w celu sprzedaży na Platformach YouTube (w tym transmisji strumieniowej na żywo, transmisji strumieniowej na żądanie i warunkowego pobierania) zgodnie z niniejszymi warunkami; oraz

iii. Dołączania i publicznego wyświetlania metadanych w takim Wideo Twórcy odnoszących się do licencjonowanego Nagrania.

(c) Do każdej licencji CM mają zastosowanie następujące ograniczenia licencyjne:

i. Następujące osoby/podmioty są wyłączone z Usługi CM: (A) wszelkie osoby i/lub podmioty, które Google uważa za zaangażowane głównie w produkcję treści audiowizualnych do użytku komercyjnego; lub (B) wszelkie marki komercyjne, których kanały promują takie marki.

ii. Następujące ograniczenia mają zastosowanie do filmów wideo z Usługi CM, które nie mogą uzyskać Licencji CM:
(A) Filmy, których twórca został opłacony (i/lub otrzymał inne wynagrodzenie materialne) przez markę lub usługę w celu nakręcenia filmu, którego głównym celem jest promowanie tej marki lub usługi; oraz

(B) Filmy wideo, które wykorzystują Nagranie w którykolwiek z poniższych sposobów: 1. wykorzystanie, które zasadniczo zmienia Nagranie; 2. wykorzystanie nazwiska i/lub wizerunku artysty nagrywającego występującego w Nagraniu, inne niż identyfikacja Nagrania i/lub danego artysty; lub 3. wykorzystanie, które tworzy tak zwaną "Ścieżkę artystyczną" (statyczny obraz podczas odtwarzania całego utworu) lub inne podobne filmy z obrazem statycznym lub filmy z tekstem.

iii. Filmy wideo, które mogłyby zostać w uzasadniony sposób zinterpretowane jako uwłaczające danemu artyście i/lub szkodliwe dla jego praw osobistych (w stosownych przypadkach) lub reputacji.

(e) Po udzieleniu Licencji CM na korzystanie z Nagrania w Wideoklipie Twórcy, użytkownik nie będzie mógł (i) zarabiać na korzystaniu z tego Nagrania w odpowiednim Wideoklipie Twórcy za pośrednictwem YouTube Monetization ani (ii) żądać usunięcia odpowiedniego Wideoklipu Twórcy, z wyjątkiem przypadku naruszenia ograniczeń licencyjnych opisanych w niniejszych Warunkach YouTube Creator Music.

(g) W celu uniknięcia wątpliwości i niezależnie od okresu obowiązywania niniejszej umowy licencyjnej między użytkownikiem a TuneCore, niniejszym wyjaśnia się, w razie potrzeby, że każda Licencja CM udzielona Uprawnionemu Twórcy na mocy niniejszej umowy zostanie udzielona na okres obowiązywania każdej odpowiedniej Licencji CM. Każde wypowiedzenie Licencji CM zainicjowane przez użytkownika lub innego działającego w dobrej wierze posiadacza praw do Nagrania lub kompozycji wykorzystanej w odpowiednim Filmie Twórcy będzie podlegać obowiązującemu prawu i odpowiednim zasadom Google, a Google może, według własnego uznania, zwrócić całość lub proporcjonalną część odpowiedniej Opłaty Licencyjnej Uprawnionemu Twórcy, a TuneCore może, według własnego uznania TuneCore, zażądać od użytkownika zwrotu Opłaty Licencyjnej i/lub odliczyć tę kwotę od przyszłych płatności należnych lub płatnych użytkownikowi na mocy niniejszej umowy.

(h) W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się (i) usunąć dowolne ze swoich Nagrań dostępnych obecnie w bibliotece Usługi CM lub (ii) zrezygnować z uczestnictwa w Usłudze CM, co doprowadzi do usunięcia wszystkich jego Nagrań dostępnych w bibliotece Usługi CM, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Wsparcia Artystów tutaj (i prosimy o podanie nazwy konta, identyfikatora konta oraz numeru ISRC dowolnego Nagrania, które użytkownik chce usunąć z biblioteki Usługi CM podczas przesyłania prośby o wsparcie dla artystów). TuneCore spełni każde takie żądanie w odpowiednim czasie. Każda Licencja CM na Nagranie zakupiona przez Uprawnionego Twórcę przed usunięciem takiego Nagrania z biblioteki Usługi CM pozostanie ważna do końca okresu obowiązywania danej Licencji CM.

9. ZOBOWIĄZANIA OSÓB TRZECICH.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i opłacenie wszelkich licencji (w stosownych przypadkach) wymaganych od właścicieli praw autorskich do kompozycji muzycznych lub ich przedstawicieli w związku z wykorzystaniem przez TuneCore praw wynikających z niniejszego dokumentu w zakresie nieopłaconym bezpośrednio przez Platformy Społeczne i/lub zebranych przez The Mechanical Licensing Collective, a także tantiem należnych artystom, producentom i innym osobom, które występowały w tworzeniu Nagrań oraz wszystkich płatności, które mogą być wymagane na mocy układów zbiorowych pracy lub zgodnie z wszelkimi systemami ustawowymi.

 • GWARANCJE; OŚWIADCZENIA; ZWOLNIENIA.

(a) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat, ma pełne prawo, moc i upoważnienie do zawarcia niniejszej umowy i udzielenia TuneCore wszystkich określonych praw; wszystkie Nagrania, w tym, bez ograniczeń, wszelkie zawarte w nich próbki materiałów stron trzecich, grafika, metadane, materiały audiowizualne, obrazy i wszelkie inne materiały dostarczone przez użytkownika do TuneCore lub związane z Nagraniami są własnością użytkownika lub są przez niego kontrolowane, a korzystanie z nich w sposób opisany lub rozważany w niniejszym dokumencie i/lub na Stronie i/lub Platformach społecznościowych nie narusza praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do reklamy ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz że TuneCore będzie mieć prawo do korzystania z nich w dowolny sposób na mocy niniejszej Umowy, bez żadnych roszczeń i bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu innego niż kwoty należne użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

(b) Użytkownik będzie bronić i zabezpieczać TuneCore i wszelkich jej podmiotów stowarzyszonych (w tym wszelkich dyrektorów, członków, urzędników, pracowników i innych przedstawicieli) oraz chronić ich przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich lub wydatków i strat wynikających z naruszenia lub roszczenia, które, jeśli są prawdziwe, stanowiłyby naruszenie powyższych oświadczeń i gwarancji lub wszelkich umów zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi Social Platforms, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich i wydatków.

(c) TuneCore powiadomi niezwłocznie użytkownika o każdym roszczeniu, które podlega powyższemu obowiązkowi odszkodowawczemu, a użytkownik będzie bronił TuneCore na swój koszt za pomocą doradcy zatwierdzonego przez TuneCore, przy czym zatwierdzenie to nie zostanie bezzasadnie wstrzymane. W przypadku niezatrudnienia przez Użytkownika zatwierdzonego doradcy, TuneCore może, jeśli tak zdecyduje, bronić się na koszt Użytkownika i Użytkownik zgadza się, że TuneCore może wymagać udziału Użytkownika w takiej obronie jako osoby trzeciej lub w inny sposób, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich zastrzeżeń lub roszczeń do odszkodowania w odniesieniu do tego samego. W przypadku zgłoszenia roszczenia, TuneCore ma prawo, według własnego uznania, usunąć lub uniemożliwić dostęp do Nagrań i/lub wszelkich powiązanych materiałów, które są przedmiotem takiego roszczenia, i/lub wstrzymać wypłatę wszelkich środków pieniężnych należnych na mocy niniejszej Umowy w kwocie rozsądnie związanej z roszczeniem i potencjalnymi wydatkami. Wszelkie ugody dotyczące roszczeń będą podlegały uprzedniej pisemnej zgodzie TuneCore.

(d) TUNECORE NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, NIŻ WYRAŹNIE OKREŚLONE W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG SOCIAL PLATFORMS.

 • POZOSTAŁE UMOWY.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach świadczenia usług Platformy Społecznej i płatności na jej podstawie, TuneCore będzie zobowiązana do zawarcia pewnych umów z różnymi Platformami Społecznymi. Wybór tych Platform Społecznościowych leży w wyłącznej gestii TuneCore. Użytkownik zgadza się, że Warunki korzystania z Platform Społecznościowych podlegają wszelkim obowiązującym warunkom takich innych umów, które TuneCore zawiera w odniesieniu do takich Platform Społecznościowych.

 • KODY KRESKOWE I KODY W STANDARDZIE UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE).

TuneCore dostarczy Ci darmowe kody kreskowe i uniwersalne kody produktów ("UPC"). Są one przeznaczone wyłącznie do Twojego użytku i nie mogą być przekazywane lub odsprzedawane. Jeśli zostaną przekazane lub odsprzedane, TuneCore obciąży Użytkownika kwotą dwudziestu pięciu dolarów (25,00 USD) za kod kreskowy lub UPC, plus wszelkie przychody uzyskane przez Użytkownika z takiego transferu lub odsprzedaży. Alternatywnie, TuneCore może odliczyć takie opłaty od dochodu netto płatnego do użytkownika przez TuneCore.

 • POSTANOWIENIA DODATKOWE.

(a) Witryna i Usługi Platform Społecznościowych mogą być używane i dostępne wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i zagranicznych przepisów prawa, traktatów i regulacji w związku z korzystaniem z Witryny i Usług platform społecznościowych, w tym, bez ograniczeń, obowiązującego prawa zwyczajowego, wszystkich odpowiednich ustaw oraz zasad i przepisów Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA. Ponadto, bez ograniczeń, użytkownik zgadza się, że nie będzie wykonywał żadnych z poniższych czynności podczas korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług platform społecznościowych:

i. Wyłącza, hakuje, obchodzi lub w inny sposób zakłóca funkcje związane z bezpieczeństwem strony lub funkcje, które zapobiegają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub materiałów TuneCore;

ii. wykorzystywał metadanych, meta tagów albo innych ukrytych tekstów wykorzystujących nazwę TuneCore, znak towarowy, adres URL albo nazwę produktu;

iii. wprowadzał, przesyłał, zamieszczał, wysyłał pocztą elektroniczną ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał niechcianych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków pocztowych, „schematów piramidowych” ani innych form namawiania do kupna;

iv. Fałszowania nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części nagłówka w jakimkolwiek poście lub w jakikolwiek sposób wykorzystywania Strony lub Usług Platform Społecznościowych do wysyłania zmienionych, zwodniczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło;

v. Wgrać, przesłać, wysłać, e-mail, lub w inny sposób przekazać, za pośrednictwem strony lub usług platform społecznych, wszelkie Nagrania lub inne materiały, które są, w wyłącznej opinii TuneCore, niezgodne z prawem, szkodliwe, zagrażające, obsceniczne, nękające, zniesławiające lub nienawistne, lub które zawierają obiekty lub symbole nienawiści, naruszają prywatność jakiejkolwiek osoby trzeciej, zawierają nagość (w tym, bez ograniczeń, wszelką pornografię, erotykę, pornografię dziecięcą lub erotykę dziecięcą), są zwodnicze, zawierają groźby, są obraźliwe, zachęcają do bezprawnych działań, są oszczercze, zniesławiające, wulgarne lub brutalne lub stanowią mowę nienawiści lub są w inny sposób niewłaściwe;

vi. Niszczenia, zakłócania lub przerywania, lub próby zakłócania lub przerywania, wszelkich stron internetowych dostępnych w witrynie, serwerów lub sieci podłączonych do witryny lub systemów technicznych dostaw TuneCore dostawców lub łamania wszelkich wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci podłączonych do witryny;

vii. Próba skanowania, sondowania lub testowania podatności jakiegokolwiek systemu TuneCore lub sieci lub naruszenia, osłabienia lub obejścia wszelkich środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania chroniących i zapewniających bezpieczeństwo dla strony lub usług Platformy Społecznej;

viii. Próby dekompilacji, dezasemblacji, rozszyfrowania lub odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania wykorzystywanego do dostarczania Witryny lub Usług Platformy Społecznej;

ix. Próba wyszukiwania, metawyszukiwania lub dostępu do witryny za pomocą jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu innego niż oprogramowanie i / lub agentów wyszukiwania dostarczonych przez TuneCore lub innych ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych osób trzecich (np. Internet Explorer, Firefox, Safari), w tym, bez ograniczeń, wszelkie oprogramowanie, które wysyła zapytania do witryny w celu określenia, jak strona internetowa lub strona internetowa rangi;

x. Gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników Strony lub Usług Platform Społecznościowych bez ich wyraźnej i jednoznacznej zgody;

xi. podszywał się, albo fałszywie przedstawiał swoje związki z jakimikolwiek osobami albo podmiotami, pod pretekstem albo w innej formie inżynierii społecznej, ani w jakikolwiek sposób popełniał oszustwo;

xii. Korzystania z Witryny lub Usług Platformy Społecznej w sposób niedozwolony na mocy Warunków Korzystania z Usług Platformy Społecznej; lub

xiii. Instruowania lub zachęcania innych osób do wykonywania powyższych czynności lub do naruszania i/lub łamania Warunków Korzystania z Usług Platform Społecznościowych.

(b) TuneCore nie gwarantuje wykorzystania Nagrań, co będzie zależało od preferencji konsumentów, ani od włączenia lub uczestnictwa jakiejkolwiek danej Platformy. TuneCore zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy zaangażowania się w działalność gospodarczą z dowolną daną Platformą. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach korzystania z Platform Społecznych, TuneCore nie ma żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

(c) TuneCore nie zostanie uznane za naruszenie Warunków korzystania z Platformy Społecznej, chyba że Użytkownik powiadomił TuneCore o naruszeniu, a TuneCore nie zdołała naprawić takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiego powiadomienia. W żadnym wypadku naruszenie nie uprawnia użytkownika do unieważnienia praw przyznanych w niniejszym dokumencie.

(d) W żadnym wypadku firma TuneCore, jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe wynikające z korzystania przez użytkownika z Witryny, Usług platformy społecznościowej, produktów TuneCore lub jakichkolwiek treści TuneCore lub z nimi związane, bez względu na to, czy szkody były możliwe do przewidzenia i czy firma TuneCore została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji i w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność TuneCore wobec użytkownika nie przekroczy stu dolarów (100 USD).

(e) Warunki korzystania z platform społecznościowych podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z wyłączeniem przepisów dotyczących konfliktu praw. Wszelkie działania prawne lub postępowania wynikające z Warunków korzystania z platform społecznościowych będą wnoszone wyłącznie do sądów znajdujących się w stanie i hrabstwie Nowy Jork, a strony niniejszym nieodwołalnie wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową tych sądów. Strony niniejszej umowy zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Warunków korzystania z platform społecznościowych zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków korzystania z platform społecznościowych nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik nie może scedować Warunków korzystania z platform społecznościowych (z mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody TuneCore, a wszelkie zabronione cesje będą nieważne. TuneCore może scedować Warunki korzystania z platform społecznościowych lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez zgody użytkownika. Relacje między stronami w ramach Warunków korzystania z platform społecznościowych są relacjami niezależnych wykonawców, a Warunki korzystania z platform społecznościowych nie mogą być interpretowane jako sugerujące, że którakolwiek ze stron jest agentem, pracownikiem lub wspólnym przedsiębiorcą drugiej strony. Użytkownik zgadza się, że Warunki korzystania z platform społecznościowych oraz zasady, ograniczenia i polityki zawarte w niniejszym dokumencie, a także ich egzekwowanie przez TuneCore, nie mają na celu przyznania i nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych żadnej osobie innej niż użytkownik i TuneCore. Warunki korzystania z platform społecznościowych, wraz z zasadami i politykami TuneCore, stanowią całość umowy między TuneCore a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przekazywane na mocy niniejszych Warunków będą miały formę pisemną i będą przekazywane (i) przez TuneCore za pośrednictwem poczty elektronicznej (w każdym przypadku na zarejestrowany adres e-mail użytkownika), (ii) poprzez zamieszczenie w Witrynie lub (iii) przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub na inny adres wskazany przez TuneCore na piśmie. Za datę otrzymania uznaje się dzień, w którym takie powiadomienie zostało przesłane.

(f) Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Politykę prywatności TuneCore, która została dokładniej opisana w Witrynie, a korzystając z Usług platformy społecznościowej i Witryny, wyraźnie zaakceptował warunki określone w takiej Polityce prywatności, która może być okresowo zmieniana.

(g) Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji, metadanych, utworów, plików graficznych lub innych informacji lub muzyki w wymaganym formacie. Użytkownik potwierdza, że TuneCore nie będzie zobowiązana do świadczenia swoich usług na podstawie niniejszego dokumentu do czasu otrzymania wspomnianych materiałów.

(h) Użytkownik upoważnia TuneCore do bezpłatnego tworzenia i odtwarzania klipów swoich Nagrań o długości do dziewięćdziesięciu (90) sekund za pośrednictwem transmisji strumieniowej lub pobierania ("Klipy") w celu promowania zespołu, artysty i/lub dystrybucji odpowiednich Nagrań. W zakresie, w jakim użytkownik posiada lub kontroluje prawa wydawnicze do kompozycji muzycznych zawartych w jego Nagraniach wykorzystywanych w Klipach ("Kompozycje"), użytkownik upoważnia TuneCore do tworzenia i wykonywania klipów jego Kompozycji o długości do dziewięćdziesięciu (90) sekund poprzez streaming lub bezpłatne pobieranie w celu promowania zespołu, artysty i/lub sprzedaży odpowiednich Nagrań. Wspomniane klipy mogą być tworzone przez TuneCore lub dowolną stronę trzecią powiązaną z TuneCore poprzez wykorzystanie kolejnych dziewięćdziesięciu (90) sekund odpowiednich Nagrań.

(i) TuneCore zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy świadczenia swoich usług dla Ciebie lub jakiegokolwiek klienta z jakiegokolwiek lub bez powodu.

Regulamin TuneCore AI Front Row Seats

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2023 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Niniejszy Regulamin AI Front Row Seats, a także Regulamin dystrybucji muzyki ("Regulamin dystrybucji muzyki"), Polityka praw autorskich ("Polityka praw autorskich"), Warunki korzystania z platform społecznościowych (w stosownych przypadkach), Warunki administrowania publikacjami (w stosownych przypadkach) ("Warunki administrowania publikacjami") oraz Polityka prywatności ("Polityka prywatności") (każde z nich włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie i indywidualnie oraz zbiorczo określane w niniejszym dokumencie jako "Warunki korzystania z usługi"), regulują dostęp użytkownika do witryny TuneCore.com ("Witryna"), w tym korzystania z wszelkich treści, informacji, produktów i / lub usług w niej zawartych lub w inny sposób dostarczanych przez TuneCore, a także uczestnictwa w programie AI Front Row Seats TuneCore ("AI Front Row Seats").

Jest to umowa prawna między użytkownikiem ("Użytkownik") z jednej strony, a TuneCore, Inc., w tym jej spółką dominującą, spółkami zależnymi, spółkami stowarzyszonymi i/lub wszelkimi powiązanymi spółkami, w stosownych przypadkach (łącznie "TuneCore"), z drugiej strony. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się dołączyć do programu AI Front Row Seats firmy TuneCore, warunki niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats uzupełniają Warunki świadczenia usług i mają zastosowanie do Użytkownika w Okresie obowiązywania. TuneCore zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji, zaprzestania lub zakończenia działania Witryny i programu AI Front Row Seats (lub dowolnej jego części) lub modyfikacji Regulaminu programu AI Front Row Seats bez powiadomienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats pod kątem zmian. Decydując się na AI Front Row Seats i / lub kontynuując korzystanie lub dostęp do Witryny i / lub programu AI Front Row Seats po TuneCore wprowadza i publikuje wszelkie takie modyfikacje, Użytkownik zgadza się być prawnie związany zmienionymi warunkami AI Front Row Seats. Użytkownik nie może zmieniać warunków Regulaminu AI Front Row Seats bez wyraźnej pisemnej zgody TuneCore.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN AI FRONT ROW SEATS. PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS I/LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU AI FRONT ROW SEATS, WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, WSZELKICH INNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE WARUNKÓW DODATKOWYCH I PRZYSZŁYCH MODYFIKACJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM AI FRONT ROW SEATS, PROSIMY O NIEWYRAŻANIE ZGODY NA UDZIAŁ W PROGRAMIE AI FRONT ROW SEATS I/LUB ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z AI FRONT ROW SEATS.

1. DEFINICJE. W niniejszym Regulaminie AI Front Row Seats poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące definicje:

a. "Modele Generatywne AI" oznaczają Model AI zdolny do generowania treści (np. nagrań dźwiękowych) przy użyciu sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia się.

b. "Modele Sztucznej Inteligencji" oznaczają dowolne oprogramowanie, które ma zostać przeszkolone w zakresie zestawu danych (w tym Zbiorów Danych) i uczyć się na podstawie tego szkolenia, aby zastosować to uczenie się do osiągnięcia określonych celów. Modele Sztucznej Inteligencji obejmują między innymi Generatywne Modele Sztucznej Inteligencji, Modele Głosowe Sztucznej Inteligencji, narzędzia marketingowe wspierane przez Sztuczną Inteligencję.

c. "Partner AI" oznacza dowolną osobę trzecią, w tym między innymi Sklepy Konsumenckie, którym TuneCore zdecyduje się dostarczać Dane wejściowe i/lub współpracować z nimi w inny sposób w celu opracowywania i/lub szkolenia Modeli AI.

d. "Modele Głosowe AI" oznaczają Model AI zdolny do generowania syntetycznego głosu, który naśladuje ludzką mowę i/lub ludzki głos, przy użyciu sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia się, w tym między innymi poprzez konwersję tekstu na mowę i/lub konwersję jednego ludzkiego głosu na inny ludzki głos.)

e. "Materiał pomocniczy" oznacza wszelkie elementy dźwiękowe, literackie, graficzne lub fotograficzne w tym, ale nie wyłącznieokładki albumów okładki albumów, teksty piosenek, filmy wideo, tytuły utworów muzycznych, imię i nazwisko oraz wizerunek artysty, pseudonimy, biografie, zdjęcia i metadane.

f. "Artysta" oznacza każdą osobę, której występy są zawarte w Nagraniach.

g. "Przypisywane Materiały Wyjściowe" oznaczają Materiały Wyjściowe odtwarzające całość lub część Treści Użytkownika i/lub dowolny element Nazwy i Wizerunku.

h. "Możliwość uzyskania Przypisanych Wyników" oznacza dowolny produkt lub usługę uruchomioną przez TuneCore lub dowolnego Partnera AI i wykorzystującą dowolny Model AI, który generuje Przypisane Wyniki.

i. "Test Beta" oznacza fazę uruchomienia Modelu Uczenia Maszynowego, która jest ściśle ograniczona do: (i) ograniczonego, bezpiecznego środowiska testowego; (ii) maksymalnej liczby uczestników; oraz (iii) ograniczonego okresu czasu.

l. "Zbiory Danych" oznaczają zbiory danych powiązanych z Treścią, takie jak pliki danych cyfrowych zawierające kopie Treści, powiązane Metadane, tekstowe kopie tekstów piosenek, jeśli są dostępne, uporządkowane, na przykład, według wykonawcy, gatunku, daty lub tematu, utworzone w celu wspierania tworzenia Modeli AI.

m. "Wpływy Netto z Praw do Zbiorów Danych" oznaczają wszystkie kwoty, po odliczeniu rabatów handlowych, prowizji, stosownych ceł i podatków, faktycznie i bezpośrednio otrzymane przez TuneCore w zamian za eksploatację Praw do Zbiorów Danych do Celów Piaskownicy lub, w stosownych przypadkach, za wszelkie dalsze Możliwości Uzyskania Przypadających Wyników. Wpływy netto z Praw do Zestawów Danych otrzymane w walutach obcych mogą zostać przeliczone przez TuneCore lub zapisane na jej dobro zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami wymiany walut (działając rozsądnie).

n. "Dane wejściowe" oznaczają wszelkie dane w ramach Zbiorów Danych, które są wykorzystywane jako dane wejściowe do szkolenia, eksploracji tekstu i danych, uczenia maszynowego, badań, opracowywania, eksperymentowania, testowania, weryfikacji koncepcji, celów walidacji Modelu AI.

p. "Imię i nazwisko oraz podobizna" oznaczają wszelkie imiona i nazwiska (w tym pseudonimy i nazwy zawodowe/sceniczne), znaki towarowe (jeśli są zarejestrowane jako takie), głos, fotografie, portrety, karykatury i wszelkie inne podobizny, wygląd i/lub przedstawienia graficzne (w tym podpisy, symbole, logo i/lub inne charakterystyczne elementy), nieruchome lub animowane, Użytkownika, dowolnego Artysty i/lub dowolnej innej osoby pojawiające się w dowolnej grafice albumu i/lub w dowolnych obrazach i/lub grafikach przesłanych TuneCore przez Użytkownika.

q. "Dane wyjściowe niepodlegające przypisaniu" oznaczają wszystkie inne Dane wyjściowe, które nie są Danymi wyjściowymi podlegającymi przypisaniu.

r. "Okazja" oznacza dowolną okazję AI Front Row Seat, taką jak Okazja Attributable Output, Okazja Sandbox i/lub dowolny inny produkt lub usługa, która jest opracowywana, tworzona i/lub uruchamiana przez TuneCore lub dowolnego Partnera AI, który wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Model AI do generowania Wyników, które są wykorzystywane do dowolnych celów.

s. "Dane Wyjściowe" oznaczają materiał wygenerowany przez Model Sztucznej Inteligencji w wyniku przetwarzania Danych Wejściowych, w tym Przypisywalne i Nieprzypisywalne Dane Wyjściowe.

t. "Nagrania" oznaczają nagrania dźwiękowe i audiowizualne (jeśli dotyczy), które Użytkownik przesyła TuneCore w dowolnym momencie.

u. "Możliwość Sandbox" oznacza dowolny produkt lub usługę opracowaną lub stworzoną przez TuneCore lub dowolnego Partnera AI, która wykorzystuje Model AI generujący Dane Wyjściowe wykorzystywane wyłącznie do Celów Sandbox w ramach korzystania z Testu Beta.

v. "Termin" ma znaczenie nadane mu w Sekcji 7 poniżej.

w. "Trzecia Strona" oznacza każdą osobę lub podmiot niebędący stroną niniejszej Umowy ani podmiotem powiązanym ze stroną niniejszej Umowy.

2. PRAWA DO ZBIORÓW DANYCH

a. Oprócz praw przyznanych przez Użytkownika zgodnie z Warunkami korzystania z Usługi (stosownie do przypadku) oraz w innych miejscach niniejszych Warunków korzystania z usługi AI Front Row Seats (w tym praw przyznanych w związku z indywidualnymi Możliwościami, jak określono poniżej), Użytkownik przyznaje TuneCore (i sublicencjobiorcom TuneCore) prawo do poszukiwania i zarządzania możliwościami licencjonowania (i sublicencjonowania) następujących praw do zestawów danych ("Prawa do zestawów danych"):

(i) wyłączne prawo do powielania, kopiowania, dostarczania, digitalizowania, kategoryzowania, modyfikowania, edytowania, dostosowywania, zarządzania i wykorzystywania w inny sposób Treści Użytkownika w Zestawach Danych;

(ii) nieodwołalne i bezwarunkowe niewyłączne prawo do powielania, kopiowania, dostarczania, digitalizacji, kategoryzowania, modyfikowania, edytowania, dostosowywania, zarządzania i wykorzystywania w inny sposób wszelkich Nazw i Podobizn w Zbiorach Danych; oraz

(iii) prawo do udzielania sublicencji (w całości lub w części) na wyżej wymienione Prawa do Zbiorów Danych Partnerom AI na dowolny okres (w tym na czas nieokreślony), niezależnie od wszelkich okresów licencji lub ograniczeń czasowych określonych w niniejszych Warunkach AI Front Row Seats i/lub Warunkach świadczenia usług.

b. Użytkownik przyznaje TuneCore (i sublicencjobiorcom TuneCore) powyższe Prawa do Zbiorów Danych do następujących celów ("Cele Sandbox"):

(i) Tworzenie zestawów danych;

(ii) wykorzystywanie takich Zbiorów Danych do eksploracji tekstu i danych, uczenia maszynowego, testów beta Modeli AI i produktów, w związku z badaniem, tworzeniem, rozwijaniem, szkoleniem, eksperymentowaniem lub testowaniem Modeli AI i produktów, samodzielnie lub w związku z wszelkimi produktami pomocniczymi, w tym między innymi narzędziami do tworzenia i edycji nagrań audio, wideo i audiowizualnych lub aplikacjami; oraz

(iii) przechowywanie takich Zbiorów Danych i zarządzanie nimi tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych powyżej, bez względu na okres licencji lub ograniczenia czasowe określone w jakiejkolwiek umowie między Użytkownikiem a TuneCore (w tym w Warunkach świadczenia usług, stosownie do przypadku).

c. W zakresie niezbędnym do korzystania przez TuneCore z wyżej wymienionych praw, Użytkownik niniejszym nieodwołalnie udziela TuneCore w Okresie Obowiązywania prawa i upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika jako jego pełnomocnik, wyłącznie w celu domyślnego zastrzeżenia korzystania przez Strony Trzecie z Treści Użytkownika do celów eksploracji tekstu i danych ("Opt-Out") w krajach, w których takie zastrzeżenie jest dozwolone przez obowiązujące prawo (np. państwa członkowskie, które dokonały transpozycji dyrektywy (UE) 2019/790). W związku z tym i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik nieodwołalnie udziela TuneCore prawa i upoważnienia do wykonania w jego imieniu wszelkiej dokumentacji i do podjęcia wszelkich innych działań, które są zasadnie wymagane w celu udokumentowania lub nadania TuneCore prawa i uprawnień do korzystania z takiej opcji Opt-Out. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania i dostarczenia TuneCore (w dowolny sposób określony przez TuneCore) wszelkich dokumentów i wykonania wszelkich innych czynności, które mogą być w uzasadniony sposób wymagane od Użytkownika w celu udokumentowania lub nadania TuneCore prawa i uprawnień do korzystania z takiej opcji Opt-Out.

3. PŁATNOŚCI

a. Sposób obliczania udziału Użytkownika w przychodach netto z tytułu Praw do Zestawów Danych będzie się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym między innymi od sposobu wykorzystania Praw do Zestawów Danych przez odpowiedniego Partnera AI, zakresu, w jakim Treści Użytkownika zostały wykorzystane w odpowiednim Modelu AI, ilości Treści Użytkownika, które zostały licencjonowane odpowiedniemu Partnerowi AI do wykorzystania w odpowiedniej Okazji, oraz warunków umowy między TuneCore a odpowiednim Partnerem AI.

b. Udział Użytkownika we wpływach netto z Praw do Zestawów Danych zostanie zaksięgowany na jego koncie TuneCore w odpowiednim czasie po ich otrzymaniu przez TuneCore. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Użytkownika, Użytkownik będzie mógł wypłacić całość lub dowolną część według własnego uznania. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty bankowe lub inne opłaty związane z takimi wypłatami.

c. W drodze wyjątku od powyższego: w przypadku, gdy TuneCore nie otrzyma żadnej kwoty w zamian za Prawa do Zbiorów Danych, Użytkownik zgadza się zrzec się (w imieniu własnym i w imieniu odpowiednich posiadaczy praw) wszelkich praw do żądania jakichkolwiek opłat i/lub tantiem na rzecz TuneCore i dowolnego Partnera AI w związku z upoważnieniami określonymi w punkcie 2 powyżej.

4. AI FRONT ROW SEAT PROGRAM OPPORTUNITY

a. Użytkownik wyznacza TuneCore do poszukiwania i zarządzania Okazjami AI Front Row Seat. Od czasu do czasu w Okresie Obowiązywania TuneCore będzie udostępniać Użytkownikowi takie Okazje do rozpatrzenia przez Użytkownika i, w zależności od warunków związanych z taką Okazją (określonych przez TuneCore), Użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji z włączenia Treści Użytkownika do takiej Okazji.

b. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Prawa do Zbiorów Danych przyznane w niniejszym dokumencie do Celów Piaskownicy nie uniemożliwiają TuneCore ani żadnemu Partnerowi AI generowania i wykorzystywania Materiałów Wyjściowych do dowolnych celów, w tym między innymi do celów promocyjnych lub komercyjnych, pod warunkiem, że takie Materiały Wyjściowe są uważane za (i) treści należące do domeny publicznej lub treści niepodlegające ochronie na mocy jakichkolwiek praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych/publicznych lub podobnych przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub nie można ich przypisać do Treści Użytkownika lub Nazwy i Wizerunku Użytkownika lub (ii) Materiały Wyjściowe, które można przypisać, wygenerowane w związku z Możliwością Piaskownicy.

5. PUBLIKOWANIE.

a. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na włączenie któregokolwiek ze swoich praw do publikacji i/lub Utworów będących jego własnością i/lub przez niego kontrolowanych do programu AI Front Row Seats (lub dowolnego programu w nim zawartego lub dowolnej jego części), do Użytkownika będą miały zastosowanie warunki Regulaminu Administracji Publikacjami, a także warunki niniejszej Sekcji 5, a wszelkie Utwory wybrane przez Użytkownika zostaną włączone jako część Treści Użytkownika.

b. Oprócz oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym dokumencie oraz w Warunkach Administrowania Publikacjami, Użytkownik niniejszym gwarantuje i oświadcza, że wszystkie rejestracje i informacje, które Użytkownik przekazuje TuneCore, są i pozostaną zgodne z prawdą i dokładne, w tym procentowy udział Użytkownika w jakimkolwiek Utworze. 

c. W przypadku jakiejkolwiek zmiany statusu publikacji Użytkownik niezwłocznie powiadomi TuneCore na piśmie (w tym pocztą elektroniczną) i przekaże TuneCore zaktualizowaną dokumentację (w tym wszelką dodatkową dokumentację wymaganą przez TuneCore) odpowiadającą zaktualizowanemu statusowi publikacji.

6. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE; ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Oświadczenia i gwarancje. Oprócz wszelkich oświadczeń i gwarancji złożonych przez Użytkownika w Warunkach świadczenia usług (które mają pełne zastosowanie do praw i upoważnień udzielonych TuneCore przez Użytkownika w niniejszym dokumencie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

(i) Użytkownik ma prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats i rozumie jego treść;

(ii) Użytkownik uzyskał wszelkie upoważnienia i zgody od artystów, wykonawców i wszelkich innych uczestników i/lub właścicieli praw do Treści, niezbędne do przyznania TuneCore praw określonych w niniejszym dokumencie, a ich wykorzystanie nie narusza praw żadnego z nich ani żadnej Strony trzeciej;

(iii) Użytkownik uzyskał wszelkie niezbędne upoważnienia i zgody od Artystów, a wykorzystanie Nazwiska i Wizerunku w niniejszym dokumencie nie będzie szkodliwe dla Artystów w świetle jakichkolwiek przepisów dotyczących dóbr osobistych/reklamy/znaków towarowych lub podobnych przepisów i regulacji, w zależności od przypadku;

(iv) Wszelkie zatwierdzenia Użytkownika na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi AI Front Row Seats obejmują zatwierdzenia od Artystów, wykonawców i innych uczestników i/lub posiadaczy praw do Treści;

(v) Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są wolne od wszelkich roszczeń, żądań, zastawów, obciążeń, praw i obowiązków osób trzecich;

(vi) Niniejsza licencja nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa i/lub ustaw;

(vii) Użytkownik zapłaci wszystkie kwoty i tantiemy należne Artystom lub wszelkim uczestnikom Treści (w tym między innymi wykonawcom) lub uzyska niezbędne zwolnienia, stosownie do okoliczności.

(viii) Ani TuneCore, ani żadna Strona trzecia, następcy i cesjonariusze nie będą zobowiązani do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot (jeśli takie istnieją) na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek Strony trzeciej w związku z korzystaniem z Praw do Zbiorów Danych przyznanych w niniejszym dokumencie, a jedynym zobowiązaniem TuneCore do zapłaty (jeśli takie istnieją) w odniesieniu do korzystania z takich praw będzie płatność na rzecz Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi AI Front Row Seats i/lub Warunkami korzystania z usługi (stosownie do przypadku); oraz

(ix) Zgodnie z prawami przyznanymi TuneCore w niniejszym dokumencie, Użytkownik nie będzie wykorzystywał takich praw przez siebie w jakikolwiek sposób zagrażający prawom licencjonowanym w niniejszym dokumencie i nie będzie przyznawał żadnej Osobie trzeciej żadnych podobnych lub wyłącznych praw/upoważnień, w całości lub w części, jak te przyznane Believe w niniejszym dokumencie;

b. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić firmę TuneCore i wszelkie jej podmioty stowarzyszone (w tym dyrektorów, członków, urzędników, pracowników i innych przedstawicieli) przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi honorariami prawników zewnętrznych) wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia (lub jakiegokolwiek roszczenia, które, jeśli jest prawdziwe, stanowiłoby naruszenie) jakiegokolwiek zobowiązania, oświadczenia lub gwarancji zawartych w niniejszych Warunkach dotyczących miejsc w przednim rzędzie AI. W przypadku, gdy Użytkownik jest winien TuneCore jakąkolwiek kwotę na mocy niniejszych Warunków AI Front Row Seats, w tym między innymi z powodu naruszenia przez Użytkownika, roszczenia lub w inny sposób), TuneCore będzie uprawniona, według własnego uznania TuneCore, do (i) potrącenia kwoty należnej od Użytkownika z dowolnej kwoty należnej Użytkownikowi na mocy jakiejkolwiek umowy między Użytkownikiem a TuneCore; lub (ii) zażądania od Użytkownika zapłaty takiego zaległego salda w ciągu 15 dni od daty wystawienia ważnej faktury określającej to samo, która będzie zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające.

7. TERMIN

a. W niniejszym dokumencie "Okres obowiązywania" oznacza okres rozpoczynający się w dniu wyrażenia przez Użytkownika zgody na udział w programie AI Front Row Seats firmy TuneCore (w tym w dowolnej jego części lub określonym programie w nim zawartym) i kończący się w dniu przetworzenia przez TuneCore powiadomienia o rezygnacji Użytkownika.

b. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zrezygnować z programu AI Front Row Seats TuneCore, może to zrobić, przesyłając prośbę do zespołu ds. wsparcia artystów TuneCore z adresu e-mail powiązanego z jego kontem TuneCore. Instrukcje dotyczące składania wniosku do zespołu ds. wsparcia artystów można znaleźć tutaj.

c. Niezależnie od powyższego lub jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats, TuneCore ma prawo zakończyć, ze skutkiem natychmiastowym, udział Użytkownika w programie AI Front Row Seats (w tym w dowolnej jego części) w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu.

d. Niezależnie od zakończenia Okresu obowiązywania, Użytkownik niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa przyznane TuneCore przez Użytkownika na mocy niniejszej Umowy, na które TuneCore udziela licencji jakiejkolwiek Stronie trzeciej (w tym między innymi Partnerom AI), pozostają w mocy przez cały okres obowiązywania takiej licencji (w tym bezterminowo).

8. RÓŻNE

a. Niniejsze Warunki korzystania z usługi AI Front Row Seats mają charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do wszelkich mających zastosowanie sekcji Warunków korzystania z usługi, na które Użytkownik wyraził zgodę. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi AI Front Row Seats, Warunki korzystania z usługi nie ulegają zmianie i pozostają w pełnej mocy.

b. Niniejsze Warunki korzystania z usługi AI Front Row Seats wraz z Warunkami korzystania z usługi (w stosownych przypadkach) zawierają wszystkie warunki uzgodnione między Użytkownikiem a TuneCore w odniesieniu do przedmiotu zawartego w niniejszym dokumencie i żadne ustne oświadczenia, nakłaniania, gwarancje ani obietnice żadnej ze stron nie będą wiążące i ważne, a takie umowy nie będą rozszerzane, modyfikowane ani zmieniane, chyba że w drodze odrębnego pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

c. Wszelkie terminy lub definicje zawarte w niniejszych Warunkach AI Front Row Seats, które są podobne do terminów lub definicji użytych w innych sekcjach Warunków świadczenia usług, uznaje się za równoważne w ich interpretacji. W przypadku jakichkolwiek niespójności lub rozbieżności między definicjami zawartymi w niniejszych Warunkach korzystania z usługi AI Front Row Seats a definicjami zawartymi w innych sekcjach Warunków korzystania z usługi, pierwszeństwo mają definicje zawarte w niniejszych Warunkach korzystania z usługi AI Front Row Seats.

d. TuneCore nie gwarantuje wykorzystania Treści ani włączenia lub uczestnictwa danego Partnera AI. TuneCore zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy nawiązania współpracy z danym Partnerem AI. TuneCore zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści Użytkownika lub dowolnej ich części z programu AI Front Row Seats i/lub do odmowy przesłania Treści Użytkownika dowolnemu Partnerowi AI w celu włączenia ich do jakiejkolwiek Okazji AI z dowolnego powodu lub bez powodu, a Użytkownik zgadza się, że TuneCore nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej w związku z tym. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach świadczenia usług, TuneCore nie ma żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

e. TuneCore nie zostanie uznana za naruszającą niniejsze Warunki AI Front Row Seats, chyba że Użytkownik powiadomi TuneCore o naruszeniu, a TuneCore nie naprawi takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiego powiadomienia. W żadnym wypadku jakiekolwiek naruszenie nie uprawnia Użytkownika do odstąpienia od praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

f. W żadnym wypadku TuneCore, jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe wynikające z lub w związku z wykorzystywaniem Treści Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi AI Front Row Seats, korzystaniem przez Użytkownika z usługi AI Front Row Seats i/lub uczestnictwem Użytkownika w programie AI Front Row Seats, bez względu na to, czy szkody były możliwe do przewidzenia i czy TuneCore została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji i w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność TuneCore wobec Użytkownika nie przekroczy stu dolarów (100 USD).

g. Niniejsze Warunki korzystania z usługi AI Front Row Seats podlegają prawu stanu Nowy Jork i będą interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem przepisów dotyczących kolizji praw. Wszelkie działania prawne lub postępowania wynikające z Warunków świadczenia usług będą wnoszone wyłącznie do sądów znajdujących się w stanie i hrabstwie Nowy Jork, a strony niniejszym nieodwołalnie wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową tych sądów. Strony niniejszej umowy zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w żadnym wypadku nie będzie uprawniony do uzyskania nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia (w tym za naruszenie lub nieprzestrzeganie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats), a w żadnym wypadku nie będzie ubiegał się ani nie będzie miał prawa do uzyskania nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia, nakazu sądowego lub innego godziwego zadośćuczynienia w celu ograniczenia w jakikolwiek sposób eksploatacji jakiegokolwiek Modelu AI, Możliwości Przypisywalnych Wyników, Możliwości Piaskownicy lub jakiejkolwiek innej podobnej usługi lub produktu, ze względu na wykorzystanie Treści Użytkownika w ich rozwoju, jedynym środkiem zaradczym Użytkownika będzie dochodzenie odszkodowania, jeśli takie istnieje, w postępowaniu sądowym.

h. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu AI Front Row Seats nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków korzystania z AI Front Row Seats (z mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody TuneCore, a wszelkie zabronione cesje będą nieważne. TuneCore może przenieść niniejszy Regulamin AI Front Row Seats i/lub wszelkie prawa lub obowiązki z niego wynikające bez zgody Użytkownika. Relacje między stronami w ramach niniejszych Warunków korzystania z usługi AI Front Row Seats są relacjami niezależnych wykonawców, a niniejsze Warunki korzystania z usługi AI Front Row Seats nie mogą być interpretowane jako sugerujące, że którakolwiek ze stron jest agentem, pracownikiem lub wspólnym przedsiębiorcą drugiej strony. Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin AI Front Row Seats oraz zawarte w nim zasady, ograniczenia i polityki, a także ich egzekwowanie przez TuneCore, nie mają na celu przyznania i nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych żadnej osobie innej niż użytkownik i TuneCore. Niniejsze Warunki korzystania z usługi AI Front Row Seats, wraz z innymi sekcjami Warunków korzystania z usługi oraz zasadami i politykami TuneCore, stanowią całość umowy między TuneCore a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przekazywane na mocy niniejszych Warunków będą miały formę pisemną i będą przekazywane (i) przez TuneCore za pośrednictwem poczty elektronicznej (w każdym przypadku na adres e-mail Użytkownika), (ii) poprzez zamieszczenie w Witrynie lub (iii) przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub na inny adres wskazany przez TuneCore na piśmie. Za datę otrzymania uznaje się dzień, w którym takie powiadomienie zostało przesłane.

i. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Politykę prywatności TuneCore, która została dokładniej opisana w Witrynie, a korzystając z AI Front Row Seats i Witryny, wyraźnie zaakceptował warunki określone w takiej Polityce prywatności, która może być okresowo zmieniana.

9. MOŻLIWOŚĆ SIEDZENIA W PIERWSZYM RZĘDZIE #1 - DODATKOWE WARUNKI.

a. Pierwszą możliwością dostępną dla członków programu AI Front Row Seats ("Front Row Seats Opportunity #1") jest partnerstwo z jednym z globalnych partnerów TuneCore w mediach społecznościowych, który poprosił o zachowanie jego nazwy w tajemnicy i jest dalej zwany "Partnerem AI Opportunity #1" (zgodnie z definicją tego terminu poniżej). Partner AI Opportunity #1 dąży do przeszkolenia swojego algorytmu muzycznego na większym katalogu muzycznym, aby móc zbadać, zbudować i przetestować kilka prototypów produktów do różnych zastosowań. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na włączenie swoich Treści do Front Row Seats Opportunity #1, dodatkowe warunki określone w niniejszej Sekcji 9 będą miały zastosowanie w odniesieniu do wszelkich Treści wybranych przez Użytkownika i zatwierdzonych przez TuneCore i/lub Partnera AI Opportunity #1 do włączenia do Front Row Seats Opportunity #1.

b. Decydując się na udział w Szansie #1, Użytkownik zgadza się, że Partner Szansy #1, jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i wszelkie podmioty kontrolowane, kontrolujące lub pozostające pod wspólną kontrolą z nimi (łącznie "Partner Szansy #1") mogą wykorzystywać Treści Użytkownika do:

(i) badania, szkolenie, opracowywanie, testowanie i uruchamianie modeli uczenia maszynowego i/lub sztucznej inteligencji (jak również wszelkich algorytmów, oprogramowania i baz danych wykorzystywanych w związku z nimi);

(ii) ulepszania technologii identyfikacji treści AI Opportunity #1 Partnera;

(iii) ulepszenie algorytmów i systemów rekomendacji użytkowników;

(iv) ulepszenie algorytmów i systemów analizy trendów;

ulepszenie technologii analizy treści i klasyfikacji AI Opportunity #1 Partner;

(v) w inny sposób poprawiać doświadczenia użytkowników na platformach, usługach, produktach, sprzęcie i oprogramowaniu Partnera AI Opportunity #1 lub w związku z nimi; oraz

(vi) publikowania prac badawczych, artykułów w czasopismach, prezentacji lub innych podobnych materiałów publicznych w związku z zastosowaniami określonymi w punktach (i) do (v), które zawierają rozsądną ilość Treści Użytkownika.