De Artist & Record Label Relatie - Een blik op de standaard "Record Deal" [Deel 2].

18 mei 2017

[Noot van de redactie: Dit is een gastblog geschreven door Justin M. Jacobson, Esq. Het is het tweede deel in een tweedelige serie over de relatie tussen artiest en platenlabel - lees deel 1 hier. Justin is een entertainment- en media-advocaat voor The Jacobson Firm, P.C. in New York City. Hij leidt ook Label 55 en doceert muziekbusiness aan het Institute of Audio Research. ]

 

We gaan verder met onze vorige aflevering over "De relatie tussen artiest en platenlabel". We zullen nu enkele bijkomende contractclausules onderzoeken die in de meeste platencontracten voorkomen, evenals enkele onderhandelingstactieken voor deze clausules.

Zodra de artiest en de distributeur het eens zijn over de voorschotten en over wat "levering" is om aan de verbintenis van de artiest te voldoen, volgt de onderhandeling over het werkelijke royaltytarief dat voor elke verkoop wordt verdiend.

ROYALTIES - (1.) De royalty's komen toe aan uw royaltyrekening, in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, zoals hieronder beschreven; met dien verstande echter dat er geen royalty's aan u verschuldigd en betaalbaar zijn totdat alle Voorschotten door het Label zijn teruggevorderd of aan het Label zijn terugbetaald. De royalty's worden berekend door toepassing van het toepasselijke royaltypercentage zoals hieronder vermeld op de toepasselijke "Royalty Basisprijs" met betrekking tot de "Nettoverkoop van Records" zoals beschreven in deze paragraaf. Het Label zal aan de Artiest all-in royalty's betalen (d.w.z. inclusief producer- en artiest royalty's). Onder de term "Netto-omzet van Albums" wordt verstaan alle bruto-inkomsten die daadwerkelijk aan het Label zijn betaald in verband met de exploitatie van een dergelijk Album verminderd met alle door het Label betaalde of gemaakte kosten (exclusief uitsluitend overhead) in verband met de exploitatie, vervaardiging, verkoop, reclame, promotie en marketing van een dergelijk Album.

(2.) (a) Het royaltytarief (het "Basis U.S. Tarief") met betrekking tot de Nettoverkoop van Platen van het Album gemaakt onder deze Overeenkomst gedurende de respectievelijke Contractperiodes zoals hierboven gespecificeerd en verkocht door het Label via de Normale Detailhandelskanalen in de United States ("USNRC Nettoverkoop") zal als volgt zijn:

(b) Het royaltytarief (het "Escalated U.S. Rate") met betrekking tot de USNRC Nettoverkoop van elk Album dat is opgenomen krachtens uw Opnameverplichting boven het volgende aantal eenheden, zal het hieronder vermelde toepasselijke tarief zijn in plaats van het anders toepasselijke U.S. Basic Rate:

Zoals in de bovenstaande clausule wordt vermeld, worden de royalty's die een artiest ontvangt voor de verkoop van zijn muziek berekend als een percentage van de "Published Price to Dealer (PPD)" of van de "Suggested Retail List Price (SRLP)". De "SRLP" is de prijs die bij benadering door de detailhandelaar, zoals Wal-Mart, wordt aangerekend; terwijl de "PPD" de prijs is die de distributeurs bij benadering aanrekenen aan de detailhandelaars (groothandelsprijs per eenheid). Het is verstandig dat een artiest probeert te onderhandelen over het hoogst mogelijke royaltytarief dat hij kan ontvangen, want hoe hoger het tarief, hoe sneller hij de voorgeschoten bedragen terugverdient en hoe sneller de artiest weer geld zal ontvangen.

Naast het overeenkomen van het royaltytarief en waarop het tarief gebaseerd is ("PPD" of "SRLP"), vergelijkbaar met de bovenstaande clausules, kan een artiest "escalators" voor het royaltytarief creëren op basis van de albumverkoop. Zoals hierboven beschreven, wanneer een artiest 500.000 eenheden verkoopt (R.I.A.A. gecertificeerd goud) of 1.000.000 eenheden (R.I.A.A. gecertificeerd platina), escaleert of "stijgt" het royaltytarief. Dit verhoogt het royaltytarief waar de artiest recht op heeft. Een artiest moet ook weten of de escalators van de royaltytarieven "prospectief" of "retroactief" zijn. Een "prospectieve" escalator is een escalator die alleen van toepassing is op verkopen in de toekomst nadat een bepaald verkoopniveau is bereikt. Dit betekent dat het royaltytarief van de artiest alleen wordt verhoogd voor albums die worden verkocht nadat zij het vermelde verkoopniveau hebben bereikt, bijvoorbeeld eenheid 500.001 wordt betaald tegen het hogere royaltytarief. Omgekeerd, en wat het ideale scenario is voor de artiest, is "retroactieve" escalatie.

Dit betekent dat zodra de artiest een bepaald verkoopniveau bereikt (d.w.z. 500.000 verkochte exemplaren), het royaltytarief wordt verhoogd tot het hogere tarief voor alle eerder verkochte albums (1-499.999 verkochte exemplaren) en die in de toekomst (500.001+ verkochte exemplaren). Een artiest moet zich er ook van bewust zijn dat "gratis goederen" of albums die worden weggegeven voor "promotioneel gebruik" niet meetellen als royalty-afdragende verkopen, aangezien in deze gevallen geen royalty's of geld worden verdiend.

Zoals in het voorbeeld hierboven, worden de meeste royalty's beschouwd als "all-in". Dit betekent dat de artiest verantwoordelijk is voor het betalen van de producent van het nummer uit de bedragen die hij van het label ontvangt. Als de artiest bijvoorbeeld recht heeft op 15% royalty's van het label en de artiest een productieovereenkomst heeft gesloten met de producent die hem een royaltypercentage van 3% oplevert, moet de artiest de producent de 3% royalty's betalen uit de royalty's waarop de artiest recht heeft. De 15% royalty die het label aan de artiest betaalt, wordt dus opgesplitst, waarbij de artiest 12% ontvangt nadat hij de producent zijn 3% royalty uit deze fondsen heeft betaald.

Zodra het percentage van de royalty's is vastgesteld, moet de clausule "reserve voor teruggave" worden onderzocht.

Reserve voor opbrengsten - Het Label heeft het recht om gedurende elke halfjaarlijkse boekhoudperiode een royalty-reserve aan te leggen voor verwachte opbrengsten en kredieten, van ten hoogste vijfentwintig (25%) procent van de royalty-inkomsten in verband met de eenheden van elke Record die in die periode als aan zijn klanten gedistribueerd zijn opgegeven. Elke royalty reserve wordt gelijkelijk en volledig vereffend over de vier (4) halfjaarlijkse boekhoudperioden volgend op de boekhoudperiode gedurende welke de toepasselijke reserve oorspronkelijk is gevormd.

Hoewel de bovenstaande clausule in de meeste gevallen achterhaald begint te raken, is zij nog steeds belangrijk om te onderzoeken en te begrijpen. De "reserve tegen teruggave" is specifiek van toepassing op muziek op fysieke platen, aangezien er momenteel geen manier is om een digitaal gedownloade MP3 te "retourneren". Dit betekent dat het label een bepaald deel van de royalty's waarop de muzikant anders recht zou hebben, moet "reserveren" of opzij zetten in geval van "retourzendingen" of "credits".

In het bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld reserveert het label vijfentwintig procent van de royalty's waarop de artiest recht heeft voor het geval een detailhandelaar zijn klant moet terugbetalen, hetgeen het label op zijn beurt aan de detailhandelaar moet terugbetalen. Na een bepaalde periode worden de "reserve"-fondsen "geliquideerd", waardoor de royalty's worden vrijgegeven aan de artiest. De frequentie van de "vereffening" wordt in het contract bepaald. Zoals in de bovenstaande clausule staat, zullen de reserves in "vier" boekingen worden vereffend, d.w.z. elke halfjaarlijkse boekingsperiode. Een artiest moet proberen te onderhandelen over een lager reserveringspercentage en een frequentere vereffening om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk deel van zijn royalty's te verdienen.

Ten slotte is er nog een clausule die in veel opnameovereenkomsten wordt opgenomen en die betrekking heeft op de niet-muzikale verplichtingen van de artiest, zoals publiciteit en marketing voor het uitgebrachte album.

Publiciteit - Indien het Label hier redelijkerwijs om verzoekt, zal de Artiest op kosten van het Label verschijnen voor fotografie, poster, cover art en dergelijke, onder leiding van het Label of door het Label aangewezen personen en verschijnen voor interviews met vertegenwoordigers van de media en het publiciteitspersoneel van het Label. Indien Label daarom redelijkerwijs verzoekt, zal de Artiest optreden voor de opname van korte audio, visuele, en/of audiovisuele gesproken woord boodschappen en fan groeten die geschikt zijn voor gebruik op en in verband met digitale producten en diensten en/of digitale media platforms (o.a. internet en draadloos). Daarnaast zal de Artiest, indien het Label daar redelijkerwijs om verzoekt, audiovisuele werken (bijvoorbeeld zogenaamde "B-roll" en "behind-the-scenes" footage) uitvoeren die geschikt zijn voor gebruik op en in verband met Records waarin de optredens van de Artiest zijn belichaamd.

Zoals de clausule hierboven aangeeft, moet de artiest zich beschikbaar stellen voor elk publiek optreden, audio- of audiovisuele fan begroeting of ander audiovisueel werk zoals gevraagd door het label. Dit is vrij gebruikelijk en in de meeste gevallen zal de artiest geen extra vergoeding ontvangen voor deze diensten. Een artiest zou echter moeten proberen te onderhandelen over het vergoeden van sommige van zijn onkosten, zoals vervoer en/of maaltijden, vooral als de artiest verder dan een bepaalde afstand van zijn huis moet reizen.

In het algemeen is de relatie tussen artiest en label een van de belangrijkste en de volgende stap in de zoektocht van een artiest naar sterrendom. Aangezien deze overeenkomsten meestal vele jaren en vele albums omvatten, is het verstandig dat een artiest het contract dat hij ondertekent volledig begrijpt en ervoor zorgt dat hij een regeling aangaat die voor hem werkt, aangezien dit het document kan zijn dat de hele muzikale carrière van een artiest maakt of breekt.

Dit artikel is niet bedoeld als juridisch advies, aangezien een ter zake gespecialiseerde advocaat moet worden geraadpleegd. Sommige van de clausules zijn ingekort en/of bewerkt voor inhoudelijke doeleinden, dus geen van deze clausules mag woordelijk worden gebruikt, noch fungeren zij als enige vorm van juridisch advies of raadgeving. Wij zijn ons ook bewust van het belang van streaming-opnamen; maar dat zullen wij voor een andere dag moeten laten.

Tags: overeenkomsten clausules aanbevolen featuring indie kunstenaar justin m jacobson juridisch publiciteit platencontract platencontract platenlabel platencontract tunecore