Een korte blik op de Live Performance Agreements [Deel 2]

12 april 2018.

Dit artikel is geschreven door Justin M. Jacobson, Esq. Voor Deel 1 van deze serie, klik hier! ]

 

Naast de overwegingen die we in deel één van dit stuk aan de orde hebben gesteld, zijn er nog enkele andere clausules waar een kunstenaar zich van bewust moet zijn en die hij in een live-optredensovereenkomst moet opnemen. We zullen nu kort ingaan op enkele van die zaken.

Een andere essentiële kwestie die in een live-optredensovereenkomst wordt besproken is of de kunstenaar naast een prestatievergoeding ook de reis- en verblijfkosten, een "dagvergoeding" voor de maaltijden en andere dagelijkse kosten kan ontvangen; of, in sommige gevallen, zelfs meer. Deze extra perks kunnen bestaan uit de eisen die in de technische "ruiter" van een artiest worden gesteld.

De "ruiter" van een artiest omvat de persoonlijke en technische eisen van de muzikant. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de vraag wie zorgt, wiens kosten, en wie eventuele licht- of geluidsapparatuur kan bedienen. Een "ruiter" vermeldt meestal ook relevante informatie, zoals of de "backline" apparatuur, zoals versterkers, mengpaneel, versterkers en drumstel, worden geleverd door de zaal of dat de artiest zelf moet meebrengen. Een "ruiter" omvat ook hoeveel gratis tickets de muzikant krijgt, eventuele maaltijden, eten, drinken of andere "extraatjes" waar de artiest recht op heeft in zijn kleedkamer.

Technisch Ruiter - Promotor zorgt voor reisarrangementen naar de Engagement voor Artiest, inclusief: (a) eerste klas vliegtarief voor Artist plus twee (2) gasten; (b) vervoer van de luchthaven naar het hotel; (c) minimaal drie (3) kamers in een vier-sterren hotelaccommodatie (een (1) kingsize bed voor Artist plus twee (2) gasten met twee (2) nachten geboekt voor een (1) concert en drie (3) nachten geboekt voor twee (2) concerten); (d) vervoer van hotel naar de locatie; en, (e) een dagvergoeding voor maaltijden van honderd ($100,00) dollar per dag. Vliegtickets en hotelreserveringsinformatie worden vooraf door de Promotor verstrekt en dagvergoedingen worden ofwel vooraf verstrekt ofwel op het moment van de Opdracht door de Promotor verstrekt. Artiest zal volledig meewerken aan het maken van voorafgaande reisafspraken Op kosten van de Artiest zal de Artiest zijn eigen 'backline', geluids- en lichtapparatuur voor de Opdracht ter beschikking stellen.

Een andere clausule waar een kunstenaar zich bewust van moet zijn en die typisch wordt gebruikt in dit soort contracten is een "radius"-clausule. Deze bepaling legt de artiest een beperking op die hem verhindert om gedurende een bepaalde tijd voor een voorstelling op te treden in een bepaald gebied of op een bepaalde afstand van de plaats van uitvoering. Dit betekent in wezen dat de muzikant een concert de volgende avond of een paar avonden ervoor niet kan promoten in dezelfde stad of in de buurt, omdat het zou kunnen concurreren met het succes van de bestaande show en deze zou kunnen beïnvloeden. Een artiest moet proberen de afstand en de hoeveelheid tijd te beperken in eender welke radiusclausule.

Het vermogen van een kunstenaar om zijn eigen koopwaar te verkopen is een andere belangrijke kwestie die in een live performance contract aan de orde komt. Een muzikant heeft meestal het recht om zijn eigen producten op de locatie te verkopen, inclusief kleding, cd's, dvd's, posters, stickers of andere memorabilia van de artiest. Sommige zalen vragen een "hall fee" en andere niet. Een "hall fee" is een bepaald bedrag dat de concertzaal in rekening brengt aan de artiest om zijn eigen koopwaar te verkopen. Het kan een vast bedrag zijn of een deel van de verkoop. Het kan slechts vijf (5%) tot tien (10%) procent of meer zijn en is meestal een percentage van de totale omzet van de artiest. In sommige gevallen kan de locatie de artiest voorzien van eigen personeel om de koopwaar te exploiteren en te verkopen; en in die gevallen wordt er meestal een "halvergoeding" in rekening gebracht, die dichter bij twintig (20%) procent kan liggen.

Hieronder staat een clausule met betrekking tot het vermogen van een kunstenaar om tijdens de voorstelling koopwaar te verkopen.

Koopwaar - De Artiest is gerechtigd en heeft het enige en exclusieve recht, maar niet de verplichting, om Artiestgerelateerde of showgerelateerde koopwaar te verkopen, waaronder audio- en audiovisuele opnames, zoals posters, souvenirboeken, kleding, foto's, opnames en andere dergelijke producten ("Koopwaar") direct voor, na en tijdens de Opdracht en de volledige ontvangstbewijzen daarvan behoren uitsluitend toe aan de Artiest. Noch de Locatie, noch enige derde partij mag dergelijk materiaal distribueren of verkopen op de Voorstelling, en de Locatie zal alles in het werk stellen om smokkelaars te beletten dit te doen. De Locatie zal samenwerken met de Artiest om eventuele smokkelaars te vervolgen. In het geval dat de Locatie personeel ter beschikking stelt voor de verkoop van Merchandise, zal de Locatie tien (10%) procent van de brutoverkoop van alle Merchandise (met uitzondering van opgenomen materiaal) die in verband met deze Opdracht wordt verkocht, ontvangen. Alle Koopwaar moet worden geïnventariseerd bij aankomst en bij voltooiing van de verkoop door een bevoegde vertegenwoordiger van de Artiest.

Een artist engagement agreement moet ook alle licentie-, verzekerings- of veiligheidsvereisten vermelden waaraan de producent van het evenement moet voldoen. Dit omvat het verkrijgen van een evenementaansprakelijkheidsverzekering voor het geval dat een deelnemer gewond raakt of een van de apparatuur of de locatie zelf beschadigd raakt. Een concertzaal moet ook typisch een beveiliging bieden om de artiest en de bezittingen van de artiest te beschermen tegen vernieling of diefstal.

Een voorbeeldclausule ter illustratie van dit punt staat hieronder.

Licenties/Verzekering / Beveiliging - Promotor is verantwoordelijk voor en zal zorg dragen voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties, en zal alle redelijke en noodzakelijke brand-, aansprakelijkheids- en andere verzekeringen, die voor de Opdracht passend en/of wettelijk vereist zijn, verkrijgen en in stand houden, alsmede adequate beveiliging ter bescherming van Artiest, eigendommen en apparatuur van Artiest en alle personen die bij de Opdracht aanwezig zijn en zal uitsluitend kijken naar de eigen verzekering van Promotor in geval van schade of verlies van welke aard dan ook, inclusief persoonlijk letsel, en/of schade aan locatie en/of geluids- of andere elektronische apparatuur, in verband met de Opdracht. Locatie en hun medewerkers, agenten, aangeslotenen, directeuren en erfgenamen worden hierbij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud vrijgesproken en gevrijwaard van enige schade, letsel of verlies, van welke aard dan ook, aan de Artiest.

Een laatste kwestie die in een overeenkomst moet worden geregeld, is de procedure voor een annulering of andere schending van de overeengekomen datum van uitvoering. Meestal staat in de overeenkomst dat als de evenementproducent de voorstelling van de artiest op enig moment na het verstrekken van de aanbetaling annuleert, de artiest het recht heeft om de aanbetaling te behouden. In de meer extreme gevallen, vooral als de annulering door de evenementpromotor minder dan achtenveertig (48) uur voor het geplande evenement plaatsvindt, kan de overeenkomst eisen dat de promotor de volledige vergoeding betaalt. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat als het evenement eerder werd geannuleerd, de artiest mogelijk een ander "optreden" voor die nacht had kunnen vinden; een dergelijke annulering op het laatste moment zou de muzikant echter van die mogelijkheid hebben kunnen weerhouden. Uiteindelijk is dit een essentieel punt dat moet worden besproken en overeengekomen in een formeel schrijven, zodat alle partijen precies weten hoe die procedure werkt als er een annulering of andere inbreuk plaatsvindt.

Hieronder staat een clausule die deze kwestie aan de orde stelt.

Annulering/Breuk door Promotor - In het geval dat Promotor enige verplichting van Promotor uit de Overeenkomst niet nakomt of indien Artiest en/of de Agent van de Artiest verneemt dat het financiële krediet van Promotor substantieel is aangetast, kan Artiest en/of de Agent van de Artiest de Opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen. In geval van annulering van de Opdracht door Promotor op minder dan vijf (5) werkdagen na schriftelijke kennisgeving aan de Artiest en/of de Agent van de Artiest, verbeurt Promotor de aanbetaling aan de Artiest. In het geval dat Promotor de Opdracht annuleert op minder dan achtenveertig (48) uur van tevoren schriftelijk aan de Artiest en/of de Agent van de Artiest, verbeurt Promotor het gehele aan de Artiest verschuldigde Verschijningsgeld.

Zoals bij elke zakelijke relatie is het verstandig om ervoor te zorgen dat alle partijen het eens zijn met de voorwaarden van hun overeenkomst en deze volledig begrijpen. In de entertainmentsector is het bijzonder belangrijk dat essentiële termen, vooral als ze betrekking hebben op een engagement, duidelijk worden gedefinieerd en dat een formeel schrijven helpt. Daarom moet een artiest, zoals hierboven besproken, proberen een formele schriftelijke uitvoeringsovereenkomst aan te gaan waarin de materiële voorwaarden en verplichtingen worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit voor de komende show. Het niet maken van een dergelijke overeenkomst kan leiden tot problemen op het gebied van betaling, annulering of andere zaken die verband houden met de presentatie van het evenement.

Dit artikel is niet bedoeld als juridisch advies, want een advocaat die gespecialiseerd is in het vakgebied moet worden geraadpleegd. Sommige clausules zijn voor inhoudelijke doeleinden ingekort en/of bewerkt, dus geen van deze clausules moet woordelijk worden gebruikt, noch fungeren ze als enige vorm van juridisch advies of advisering.


Justin M. Jacobson is een entertainment- en media-advocaat voor The Jacobson Firm, P.C. in New York City. Hij leidt ook Label 55 en gaf les in de muziekindustrie aan het Institute of Audio Research.

Tags: contract met juridisch live contract ruiter touring