คู่มือการอยู่รอด

คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดจำหน่ายเพลง, การเผยแพร่,การตลาดและโปรโมชั่น